Search Posts

wildlife

wildlife

Global decline of large herbivores may lead to an 'empty landscape' ::: The decline of the world's large herbivores, especially in Africa and parts of Asia, is raising the specter of an 'empty landscape' in some of the most diverse ecosystems on the planet. Many populations of animals such as rhinoceroses, zebras, camels, elephants and tapirs are diminishing or threatened with extinction in grasslands, savannahs, deserts and forests.

 • Faldet af verdens store planteædere, især i Afrika og dele af Asien, er at hæve spøgelse en »tom landskab" i nogle af de mest forskelligartede økosystemer på planeten. Mange bestande af dyr som næsehorn, zebraer, kameler, elefanter og tapirer er aftagende eller truet af udryddelse i græsarealer, savanner, ørkener og skove. (bionyt.dk/163/kilde-257 ).

 • wildlife

Tropical marine ecosystems most at threat from human impact ::: An international team of scientists has used the fossil record during the past 23 million years to predict which marine animals and ecosystems are at greatest risk of extinction from human impact. The researchers found those animals and ecosystems most threatened are predominantly in the tropics.

 • Et internationalt hold af forskere har brugt fossile record i løbet af de sidste 23 millioner år at forudsige, hvilke marine dyr og økosystemer er i størst risiko for at uddø fra menneskets påvirkning. Forskerne fandt disse dyr og økosystemer mest truede overvejende i troperne. (bionyt.dk/163/kilde-258 ).

 • wildlife

First global review of Arctic marine mammals::: A multinational study attempted to gauge the population trends of Arctic marine mammals and changes in their habitat, identify missing scientific information, and provide recommendations for the conservation of Arctic marine mammals over the next decades.

 • En multinational undersøgelse forsøgt at måle befolkningsudviklingen i arktiske havpattedyr og ændringer i deres levesteder, identificere mangler videnskabelige oplysninger, og give anbefalinger til bevarelse af arktiske havpattedyr i de kommende årtier.(bionyt.dk/163/kilde-259 ).

 • wildlife-biodiversitet-app

New app puts the world's biodiversity in the palm of your hand ::: People can check out local wildlife wherever they are in the world with a new app that says what species of animals and plants might be nearby.

 • Folk kan tjekke lokale dyreliv, uanset hvor de er i verden med en ny app, der siger, hvad arter af dyr og planter kan være i nærheden.(bionyt.dk/163/kilde-260 ).

 • wildlife-cameroon

How the presence of conservation researchers affects wildlife ::: In a study that compared three sites within the Dja Conservation Complex in Cameroon, Africa, investigators found that the presence of a conservation research project acts as a deterrent to chimpanzee and gorilla poachers, and community awareness and involvement in research lead to an increased value of apes and intact forests to local people, thus limiting hunting practices. The results provide evidence that the mere existence of research programs exerts a positive impact on the conservation of wildlife in their natural habitats.

 • I en undersøgelse, som sammenlignede tre steder i Dja Conservation Complex i Cameroun, Afrika, efterforskere fandt, at tilstedeværelsen af ??et fredet forskningsprojekt virker afskrækkende på chimpanse og gorilla krybskytter, og fællesskab bevidsthed og engagement i forskning fører til en øget værdi aber og intakte skove til lokale folk, hvilket begrænser jagt praksis. Resultaterne dokumenterer, at den blotte eksistens af forskningsprogrammer udøver en positiv indvirkning på bevarelsen af ??vilde dyr i deres naturlige levesteder. (bionyt.dk/163/kilde-261 ).

 • wildlife-delfin

Solomon Islands dolphin hunts cast spotlight on small cetacean survival ::: A new study on the impact of 'drive-hunting' dolphins in the Solomon Islands is casting a spotlight on the increasing vulnerability of small cetaceans around the world. From 1976 to 2013, more than 15,000 dolphins were killed by villagers in Fanalei alone, where a single dolphin tooth can fetch the equivalent of 70 cents — an increase in value of five times just in the last decade.

 • En ny undersøgelse af virkningen af ??'drive-jagt "delfiner i Salomonøerne kaster et spotlight på den stigende sårbarhed af små hvaler i hele verden. Fra 1976 til 2013 blev mere end 15.000 delfiner dræbt af landsbyboere i Fanalei alene, hvor en enkelt delfin tand kan hente hvad der svarer til 70 cent – en stigning i værdi på fem gange bare i det sidste årti.(bionyt.dk/163/kilde-262 ).

 • wildlife-flagermus-frekvens

Make like a bat’: Two ears attuned to high frequencies help people find objects using echoes ::: The ability that some people have to use echoes to determine the position of an otherwise silent object, in a similar way to bats and dolphins, requires good high-pitch hearing in both ears, according to new research. This builds on recent research that demonstrated conclusively that some sighted and blind people could use echoes in this way. What wasn't clear until now was how important high-frequency hearing in both ears is.

 • Evnen at nogle mennesker nødt til at bruge ekkoer at bestemme positionen af ??en ellers tavse objekt, på lignende måde at flagermus og delfiner, kræver god high-pitch hørelse på begge ører, viser ny forskning. Dette bygger på nyere forskning, der viste endegyldigt, at nogle seende og blinde kunne bruge ekkoer på denne måde. Hvad var ikke klart indtil nu var, hvor vigtig højfrekvent hørelse på begge ører er.(bionyt.dk/163/kilde-263 ).

 • wildlife-flagermus-frekvens

Keen sense of touch allows bats to fly with breathtaking precision ::: Bats fly with breathtaking precision because their wings are equipped with highly sensitive touch sensors, cells that respond to even slight changes in airflow, researchers demonstrated.

 • Flagermus flyve med betagende præcision, fordi deres vinger er udstyret med meget følsomme touch sensorer, celler, der reagerer på selv små ændringer i luftstrømmen, forskere demonstreret. (bionyt.dk/163/kilde-264 ).

 • wildlife-fugle-reder

What drives the evolution of bird nest structures? ::: How to protect your chicks from predators? Build a dome over them! There is tremendous diversity among the nests of birds, in nest location, structure, materials, and more, but we know very little about the forces that shaped the evolution of this incredible variety. A new study finds that domed-shaped nests arose as a result of species transitioning to nesting on the ground, where the risk from predators is greater.

 • Sådan beskytter dine kyllinger fra rovdyr? Byg en kuppel over dem! Der er enorm mangfoldighed blandt reder af fugle i reden placering, struktur, materialer, og mere, men vi ved meget lidt om de kræfter, der formede udviklingen i denne utrolige sort. En ny undersøgelse fastslår, at kuppelformede formet reder opstod som et resultat af arter overgangen til indlejring på jorden, hvor risikoen fra rovdyr er større.(bionyt.dk/163/kilde-265 ).

 • wildlife-hvaler

Listening for whales and fish in the Northwest Atlantic ocean ::: Scientists are using a variety of buoys and autonomous underwater vehicles to record and archive sounds from marine mammals and fish species in the western North Atlantic through a new listening network known as the US Northeast Passive Acoustic Sensing Network (NEPAN). Researchers hope NEPAN will be the first link in an extensive listening network that would extend along the entire US East Coast, and eventually to waters around the US.

 • Forskere bruger en bred vifte af bøjer og autonome undervandsfartøjer til at registrere og arkivere lyde fra havpattedyr og fiskearter i den vestlige Nordatlanten gennem en ny lytter netværk kaldet den amerikanske nordøstlige Passive Acoustic Sensing Network (NEPAN). Forskerne håber NEPAN bliver det første led i en omfattende lytning netværk, der ville strække sig langs hele den amerikanske østkyst, og i sidste ende til farvande omkring USA.(bionyt.dk/163/kilde-266 ).

 • wildlife-insekter-bedbugs

New device to collect bed bugs developed ::: A new tool for collecting bed bugs for research purposes has been developed. The device is powerful enough to collect the bed bugs, but gentle enough to not damage them, the scientists report.

 • Et nyt værktøj til indsamling væggelus til forskningsformål er blevet udviklet. Enheden er kraftig nok til at indsamle væggelus, men blide nok til at ikke at beskadige dem, forskerne rapporterer. (bionyt.dk/163/kilde-267 ).

 • wildlife-insekter-bier

Mysterious case of the disappearing honey bee: New clues about decline ::: A new study shows poor nutrition for honey bee larvae leads to compromised pollination capabilities as adult bees. This is a possible link to Colony Collapse Disorder (CCD).

 • En ny undersøgelse viser, dårlig ernæring for honning bi larver fører til kompromitterede bestøvning evner som voksne bier. Dette er en mulig forbindelse til Colony Collapse Disorder (CCD). (bionyt.dk/163/kilde-268 ).

 • wildlife-insekter-myrer-matematik

Ants' movements hide mathematical patterns::: When ants go exploring in search of food they end up choosing collective routes that fit statistical distributions of probability. This has been demonstrated by a team of mathematicians after analyzing the trails of a species of Argentine ant. Studies like this could be applied to coordinate the movement of micro-robots in cleaning contaminated areas for example.

 • Når myrer gå på opdagelse i deres søgen efter mad, de ender med at vælge kollektive ruter, der passer statistiske fordelinger af sandsynlighed. Dette er blevet påvist af et team af matematikere, efter at analysere spor af en art af argentinske myre. Undersøgelser som denne kunne anvendes til at koordinere bevægelsen af ??mikro-robotter i rengøring forurenede områder for eksempel.(bionyt.dk/163/kilde-269 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply