Search Posts

QUICK-dansk-tekst

QUICK-teknologi bruges til påvisning af proteiners samspil i celler. Protein-protein-interaktioner er ofte meget dynamiske og kan afhænge af hvor proteinerne er placeret i cellen (såkaldt subcellulær lokalisering), men også afhænge af ændringer i proteinerne som sker efter at de er blevet dannet (post-translationelle modifikationer) og endelig kan proteiners samspil afhænge af det lokale proteinmiljø. Derfor bør protein-protein-interaktioner undersøges i deres naturlige miljø. Med dette for øje er metoder, der udfælder proteinerne samtidig ved hjælp af immunteknologi (såkaldt co-immunopræcipiteringsmetoder) den måske bedste metode. Når så proteinerne i sådanne protein-protein-interaktioner er udfældet samtidig (som såkaldt samfældede interaktionspartnere) skal påvises (identificeres) kan det ske ved enten at bruge såkaldt immunoblotting i en målrettet tilgang eller ved at bruge såkaldt massespektrometri (LC-MS / MS) på en ikke-målrettet måde. Sidstnævnte strategi med brug af massespektrometri er ofte negativt påvirket af et stort antal falsk-positive fund, hovedsageligt fordi moderne massespektrometre har meget høj følsomhed, som derfor registrerer spor af uspecifikt-udfældende proteiner. En måde at overvinde dette problem på er baseret på ideen om, at reducerede mængder af specifikke interaktionspartnere vil udfælde sammen (co-præcipitere) med et givet målprotein, hvis målproteinets koncentration i cellen reduceres ved hjælp af interferens-RNA (RNAi), hvorimod mængderne af de uspecifikt-udfældende proteiner ikke vil lade sig påvirke heraf, dvs. ikke vil blive reduceret men altså derimod cil optræde i samme, uforandrede mængde. Denne fremgangsmåde betegnes QUICK. Det er en forkortelse for "QUantitative Immunoprecipitation kombineret med Knockdown". Hertil anvender man stabil isotopmærkning af aminosyrerne i cellekulturen (SILAC-teknologi) og massespektrometri til mængdebestemmelse (kvantificering) af mængderne af proteiner, der udfældes (immunoprecipiteres) fra vildtypestammer (wild-type strains) og knock-down stammer ("knock-down" oversættes ikke, men hvis det absolut skulle gøres til et dansk kunne det måske kaldes nedslagsstammer). Proteiner, der efter denne behandling findes i et 1: 1 forhold, kan betragtes som forurenende stoffer. (Derimod kan de proteiner, der findes i relativt øgede mængder i udfældningerne fra vildtypestammen, betragtes som specifikke samvirkende partnere (interaktionspartnere) til målproteinet). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23051728 (artikel fra 2012) Protein interaktions screening ved kvantitativ immunpræcipitation kombineret med knockdown (QUICK): Nuværende screeningsmetoder for protein-protein interaktioner (PPI'er) er afhængige af overekspression af kunstige fusionsproteiner, hvilket gør det vanskeligt at vurdere in vivo relevans. Her kombinerer vi stabile isotopmærkninger af aminosyrer i cellekultur (SILAC-teknologi), RNA-interferens (RNAi-teknologi), samtidig udfældning ved hjælp af immunteknologi (co-immunoprecipitation) og mængde-angivende massespektrometri (kvantitativ massespektrometrianalyse) for at påvise (detektere) samspil mellem proteiner inde i cellerne (cellulære interaktionspartnere af endogene proteiner) i pattedyr-celler med meget stor reproducerbarhed. Vi brugte denne screening til at finde og påvise (identificere) interaktions-partnere af beta-catenin og Cbl. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17072306 (artikel fra 2006) og https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17117154 QUICKstep og GS-TAP: nye tiltag til protein-interaktionsanalyse. Den nye metode kaldes "Protein interaktions screening ved kvantitativ immunpræcipitation kombineret med knockdown" (QUICK). ::

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply