Search Posts

Placebo-gen (svensk översättning)

(Se tekst på dansk)

Finns det en placebo-gen, altså en gen som gör en känslig för placeboeffekten? Kanske, men sett från ett biologiskt perspektiv är det inte bara en, utan flera placeboeffekter. Det är fortfarande en öppen fråga, om det finns någon gemensam psykologisk mekanism, som förklarar effekterna. Genetiska faktorer kan dock tänkas innebära, att vissa människor reagerar mer på placebo.

I Uppsala fann den kliniska psykologen Tomas Furmark m.fl. i ett försök, att de människor, som lättast lät sig lugnas av en placebobehandling mot social ångest, hade en slags placebo-gen, som gjorde det lättare att lugna dem.

Genetisk analys av de inblandade personer visade, att de hade varianter av gener, som är kända för att göra personen mindre benägen att känna rädsla.

Generna var promotorgenen för initieringen av serotoninsyntes och genen för serotonintransport. (G i båda alleler av generna). "Vi fann att variation i tryptofanhydroxylas-2 genen som kodar för serotoninsyntesen i hjärnan hade betydelse för hur bra personer svarade på placebo och på hur stor minskning av aktiviteten i amygdala blev hos personer med social ångest", säger Tomas Furmark.

Forskarne kunde visa att 8 av 10 av de placebo-känsliga personerna hade dessa genvarianter och att ingen av de personer, som var okänsliga för försöktets placebo, hade dessa gener.

Att dessa gener påverkar rädsla är sannolikt. De har en koppling till amygdala, hjärnans center för rädsla. Forskarna kunde vid hjärnskanning av personerna visa, att deras amygdala, efter den två månader långa placebobehandlingen, hade blivit mindre aktiv under en stressituation (att tala för en samling människor).

Detta var logiskt, när man samtidigt visste, att just dessa personer hade denna genetiska variation av två viktiga serotoningener som troligtvis gör dem mera mottagliga för placebobehandling mot rädsla.

Leave a Reply