Search Posts

Ordforklaringer

**Plasmaferese** er en leverdialyse, hvor patientens blodplasma udskiftes med plasma fra Blodbanken for at fjerne affaldsstoffer og tilføre stoffer, som man mangler ved nedsat leverfunktion.

Affugter [biavl] Maskine til at sænke fugtigheden i lokalet.

Aflægger [biavl] Lille ny bifamilie

Afrikaniseret bi [biavl] Krydsning mellem afrikansk og europæisk bi

Aftapningsmaskine [biavl] Maskine til automatisk at sætte honning på glas.

Alarmferomon [biavl] Duftstof, som udsendes af bierne til at alarmere fare på færde.

Allergi [biavl] Overfølsomhed over for bier og deres produkter – især bistik.

Ambrosia [biavl] Fast inverteret foderdej. Fabriksmærke

Ammebi [biavl] Ung bi som fodrer larver eller dronning.

Ammefamilie [biavl] Bruges i dronningeavl til at fodre dronninger

Antenne [biavl] Føleorgan hos honningbien.

Apifonda [biavl] Fast inverteret foderdej. Fabriksmærke

Apiinvert [biavl] Flydende inverteret foder

Apis cerana [biavl] Den asiatiske honningbi

Apis mellifera [biavl] Den europæiske honningbi.

Arbejderbi [biavl] Hunlig bi, som ikke er i stand til at lægge æg.

Arbejdercelle [biavl] Vokscelle hvor arbejderbierne vokser op i.

Ascosphaera apis [biavl] En af biernes yngelsygdomme.

Aspergillus flavus [biavl] En af biernes yngelsygdomme.

Avlsfamilie [biavl] Bifamilie, som udvælges af en dronningeavler, til videre avl af dronninger.

Bayvarol [biavl] Pesticid til bekæmpelse af varroamider. Ikke tilladt Danmark.

Bestøvning [biavl] Biernes overføring af pollen fra støvknap til støvdrager i blomsten.

Biblæser [biavl] Maskine til at blæse bierne af honningtavlerne.

Bibrød [biavl] Pollen sat ind i bitavlerne. Biernes proteinføde.

Bibørste [biavl] Børste til at børste bier af honningtavler.

Bigift [biavl] Giftstof i biens brod.

Bilus [biavl] Lus der lever på bierne. Ofte dronningen.

Biskæg [biavl] Kunstsværm der dannes om en dronning, som f.eks. er monteres på hagen.

Bistik [biavl] Stik fra en honningbi.

Bisværm [biavl] Bifamiliens naturlige formering.

Bisygdomsinspektør [biavl] Administrere bisygdomslovgivningen i et lokalområde.

Bitømmer [biavl] Anordning som sættes mellem honningmagasin og yngellejet. Bierne sluses ud af honningmagasinet.

Blomsterstøv [biavl] Pollen fra støvknapperne.

Brod [biavl] Biens stikke anordning.

Broder Adam [biavl] Engelsk munk der udviklede den såkaldte buckfast bi.

Brugsdronning [biavl] En dronning i en produktionsfamilie.

Brune bier [biavl] Den oprindelige europæiske bi – Apis mellifera mellifera. Findes i Danmark kun på Læsø.

Buckfast-bi [biavl] Kombinationsbi – hvor forskellige biracers gode egenskaber kombineres.

Bugløb [biavl] Ekskrementklatter i stadet.

Bundliste [biavl] Den nederste træliste i en ramme.

Bæreliste [biavl] Den øverste træliste i en ramme.

Carnica [biavl] Birace, som især er udbredt i de tysktalende lande. Stammer dog fra Slovenien.

Caucasica [biavl] Birace, som især er udbredt i det sydøst europæiske område.

Cellebygger [biavl] Bruges i dronningeavlen. Bisamfund som bygger dronningeceller.

Celleforsegling [biavl] Vokslåget der lukker vokscellerne.

Cellekop [biavl] Begyndelsen til en dronningecelle.

Dansk standard [biavl] Standardmål for dansk bimateriel.

Diastatisk index [biavl] Enzym aktivitet i honning.

Dobbelt omsætning [biavl] Anvendes til bekæmpelse af Ondartet bipest. Se biernes yngelsygdomme.

Drejsesi [biavl] Drejbar honningsi, til sining af nyslynget honning.

Drivfodre [biavl] Fremme biernes yngelansætning, med tynd sukkeropløsning.

Dronecelle [biavl] Hanbiens yngelceller.

Dronemoder [biavl] Dronning som er løbet tør for sæd, men stadig lægger æg.

Dronesamlingsplads [biavl] Parringsplads hvor droner samles.

Droneslag [biavl] I august måned, når der ikke længere er brug for dronerne, smides de ud af bistadet af arbejderbierne.

Dronetavle [biavl] Vokstavle med dronepræg (cellestørrelse 5,8 mm), hvori der produceres droner.

Droneyngelfjernelse [biavl] Driftsform til fangst af varroamider.

Dronning [biavl] Eneste æglæggende individ i bisamfundet. Styrer bisamfundet.

Dronningeavl [biavl] Fremavl af bidronninger med ønskede egenskaber.

Dronningecelle [biavl] Den celle som dronningen vokser op i.

Dronningegitter [biavl] Gitter, som sættes imellem ynglelejet og honningmagasin, for at hindre dronningen i at lægge æg i honningmagasinet.

Dronningeløs [biavl] Bifamilie uden dronning.

Dronningeret bifamilie [biavl] En bifamilie som har fungerende dronning.

Druesukker [biavl] Honning består hovedsagligt af druesukker (glukose) og frugtsukker (fruktose).

Duftkirtel [biavl] Kirtler der udsender dufte fra honningbien.

Ekstrafloralt nektarie [biavl] Nektarier udenfor blomsten, som producere nektar.

Enzym [biavl] Enzymer spalter forskellige sukkerstoffer. Enzymer virker aktivt i uopvarmet honning.

Europæisk bipest [biavl] En yngelsygdom. Se yngelsygdomme.

Fejekasse [biavl] En anordning til frasortering af droner og dronninger.

Fejlflyvning [biavl] Et fænomen hvor en bi vender tilbage til en fremmed bifamilie ved en fejl.

Feromon [biavl] Duftstof til kommunikation, som udsendes af bier og dronninger.

Flumetrin [biavl] Aktivt stof i Bayvarol. Stoffet er ikke tilladt i Danmark.

Fluvalinat [biavl] Tau-fluvalinat. Det aktive stof i Apistan. Ikke godkendt i Danmark.

Flytteattest [biavl] Lovkrav ved flytning af bifamilier.

Flyvespalte [biavl] Biernes åbning ind til bistadet.

Foderdej [biavl] Sukkerfoder i dejform. Specielt godt til at fodre parringskassetter.

Fodersaft [biavl] Den saft som larver fodres med. Produceres af unge bier.

Forgiftning [biavl] I biavl tænkes på sprøjtemidler brugt i landbruget og villahaver, som er skadelig for honningbier.

Forkølet yngel [biavl] Dødt yngel, som skyldes koldt yngelleje. Se biernes yngelsygdomme.

Forseglet honning [biavl] Inddampet honning forsegles med et vokslåg for bedre konservering i bistadet.

Forædling [biavl] Fremavl af yderige og sygdomstolerante bier

Fruktose [biavl] Frugtsukker. Honning består hovedsagligt af druesukker (glukose) og frugtsukker (fruktose).

Følgebi [biavl] Bier til at fodre dronningen under transport og tilsætning.

Gele royale [biavl] Den fodersaft som dronninger bliver fodret med.

Glukose [biavl] Druesukker. Honning består hovedsagligt af druesukker (glukose) og frugtsukker (fruktose).

Gæring [biavl] Ved for højt vandindhold kan honning starte med at gære.

Halmkube [biavl] Oprindelige bikuber lavet af halmstrå.

Hjørneklods [biavl] Afstandsholder på en biramme.

HMF [biavl] Hydroxy-methyl-furfural er et stof som dannes når honning  opvarmes.

Hofmannsramme [biavl] Biramme, uden hjørneklodser.

Honningcelle [biavl] Biceller hvor honningen indlejres.

Honningdug [biavl] Honning som er produceret af bladlusafsondringer.

Honningløsner [biavl] Anordning til at løsne lynghonning med.

Honningmave [biavl] Mave hvor bien opbevarer den indsamlede nektar.

Honningpresse [biavl] Honningpressen presser honningen udaf bitavlerne, modsat en honningslynge.

Honningtavle [biavl] Tavle med honning i.

Hullet yngelleje [biavl] Yngeltavle med mange åbne celler.

Hygiejnisk bi [biavl] Bier som  har høj hygiejnisk adfærd.

Håndvalse [biavl] Hånddrevet valse til prægning af vokstavler

Indskud [biavl] Plade som skubbes under yngellejet.

Insemination [biavl] Kunstig befrugtning af bidronning.

Invertase [biavl] Enzym som spalter rørsukker til druesukker og fruktose.

Invertsukker [biavl] Sukkeropløsning som er inverteret til de sukkerarter som honningbien foretrækker.

Italiensk bi [biavl] Den gule honningbi – Apis mellifera ligustica.

Jomfrutavle [biavl] Udbygget vokstavle, hvor der kun har været honning.

Kalkyngel [biavl] Bisygdom. Se biernes yngelsygdomme.

Kap bien [biavl] Birace fra kapområdet i Sydafrika. Apis mellifera capensis.

Katalase [biavl] Enzym i honning

Kaustisk soda [biavl] Æts natron. NaOH. Stærkt ætsende rengøringsmiddel.

Kielerstade [biavl] Lille befrugtningsstade lavet i styropor. Anvender ca. 2,5 dl bier.

Kitin [biavl] Biernes udvendige skelet er lavet af kitin.

Klækkebur [biavl] Klækkebur / forsendelse bur. Lille bur med foder til forsendelse og tilsætnig af dronning.

Kokon [biavl] Bilarven spinder en kokon på dens 9.-10. levedag. Herefter er den en puppe. Kokonen beskytter puppen.

Koldbyg [biavl] Bitavlernes placering i forhold bifamiliens flyvesprække. Her vinkelret.

Kombinationsavler [biavl] Dronningeavler som kombinerer forskellige biracer.

Krainer [biavl] Biracen carnica, som især er udbredt i de tysktalende lande. Stammer dog fra Slovenien..

Krystallisation [biavl] Under dannelsen af krystaller bliver honningen fast.

Krämerplade [biavl] Myresyreplade med 250 ml 85% myresyre til varroa-bekæmpelse.

Kuldelammelse [biavl] Bier der flyver hen over kold jord kan blive lammet af kulde.

Kunstsværm [biavl] Sværm lavet af biavleren.

Kunsttavler [biavl] Vokstavler med cellepræg.

Kyndig biavler [biavl] Biavler som har gennemgået et kort kursus med teori og praktik. Må udskrive flytteattester.

Langstroth [biavl] Amerikansk biavler, som udviklede langstroth rammen og bistadet. Verdens mest udbredte rammemål.

Lavnormal [biavl] Lille dansk rammemål. Bruges af 10% de danske biavlere.

Ligustica [biavl] Birace som stammer fra Italien.

Loddeapparat [biavl] Apparat til ilodning af voks i birammerne.

Lotmærkning [biavl] Lovkrav om mærkning af alle fødevarer partier.

Lyngens bladbille [biavl] Bille som lever af og på lyng.

Magasin [biavl] Kasse til at sætte i eller ovenpå bistadet med nye rammer.

Maltsukker [biavl] Sukkerstof som især findes i honninger som stammer fra bladlus, lyng osv.

McEvoys metode [biavl] "Dobbelt omsætning", der anvendes til bekæmpelse af Ondartet bipest. Se biernes yngelsygdomme

Mellemaflægger [biavl] En driftsform til at hindre sværmning.

Mjød [biavl] Drik brygget på gæret honning.

Monticola [biavl] Birace fra bjergområderne i landene omkring Kenya. Apis mellifera monticola.

Murbi [biavl] Solitær bi, som ofte forveksles med honningbier. Murbier kan forvolde skade i gammelt murværks mørtel.

Myresyre [biavl] Organisk syre som anvendes i enten 85% eller 60%'s form til varroa-bekæmpelse.

mærkning af dronning [biavl] Dronninger mærkes med en mærkefarve for at kunne identificere hendes alder.

Nasonovs organ [biavl] Duftkirtel på biens bagerste bagkropsringe.

Nektar [biavl] Det planteprodukt som bierne omdanner til honning.

Norsk mål [biavl] Norsk rammemål, som benyttes af 15% af de danske biavlere.

Nosema [biavl] Encellet sygdomsfremkaldende dyr, som lever tarmen hos honningbien.

Nødcelle [biavl] Nødceller laves når dronningen pludselig dør.

Observationsstade [biavl] Stade med få tavler omgivet af glas, således af bierne kan iagttages.

Omlarvning [biavl] Flytning af 1 døgn gammel larve til en cellekop hvorfra der opfostres dronninger.

Omsmeltning [biavl] Smeltning af voks. Af  det smeltede voks laves nye vokstavler.

Ondartet bipest [biavl] En yngelsygdom. Se yngelsygdomme.

Opstablingsstade [biavl] Moderne bistade, som opbygges af ens moduler.

Ottetalsdansen [biavl] Biernes kommunikationsdans. Angiver retningen til nektarkilden.

Pandeøjne [biavl] Bierne har 3 punktøjne i panden, som registrere lysændringer.

Parringsfamilie [biavl] Små parresamfund, hvor en uparret dronning parres.

Parringsflugt [biavl] Dronningens parringsflugt. Dronningen opsøger en dronesamleplads, hvor parringen oftest sker.

Parringskasse [biavl] Et parringssamfund

Parringsstation [biavl] Isoleret område, oftest en ø, med bier af en kendt afstamning.

Parringstegn [biavl] Dronning, som stadig har dronens parringsorgan siddende efter parringen.

Penibacillus larvae [biavl] Bakterie som udvikler ondartet bipest.

Pest [biavl] "Ondartet bipest". En af de yngelsygdomme som angriber bifamiliens yngel. F.eks. Ondartet bipest eller sækyngel.

Podning [biavl] Nyslynget honning tilføres en finkrystallinsk honning. Dette sikre en god krystalissation af den nyslyngede honning.

Pollen [biavl] Blomsternes blomsterstøv

Pollenbukser [biavl] Pollen indsamlet af honningbien, samles i de såkaldte pollenbukser under hjemtransporten til bistadet.

Pollenerstatning [biavl] Forsøg på at efterligne pollen som proteinføde. Laves f.eks. af fiskemel.

Pollensamler [biavl] Bi som kun samler pollen.

Polyuretan [biavl] Kunststof til fremstilling af Rea-Dan bistader

Propolis [biavl] Propolis er biernes antibakterielle forsvarsstof, som fremstilles af harpiks.

Pukkelyngel [biavl] Droneyngel som er lavet i arbejderceller.

Puppe [biavl] Stadiet efter larve. Fra 9. dagen til 21. dagen.

Radial slynge [biavl] Slynge  hvor tavlerne er anbragt som egerne i et hjul.

Ramme [biavl] Ramme til montering af vokstavle.

Refraktormeter [biavl] Måler sukkerindhold og vandprocenten i nyslynget honning.

Renavlsområde [biavl] Et parringssamfund

Renselsesudflugt [biavl] Biernes første flyvedag i foråret hvor de tømmer deres tarm.

Resistens [biavl] Udvikling af modstandsdygtighed.

Royal Jelly (engelsk) (på dansk bruges ordet: Gele royale) [biavl] Den fodersaft som dronninger bliver fodret med.

Rugemaskine [biavl] Udruger dronningeceller.

Runddans [biavl] Biernes kommunikationsdans. Angiver afstanden til nektarkilden.

Rundlarve [biavl] Stadie i biens larvetid.

Røgpuster [biavl] Puster røg ned i bifamilien, inden man går til bifamilien. Beroliger bierne.

Røring [biavl] Nyslynget honning skal røres for ikke at danne for store krystaller.

Røveri [biavl] Stærke bifamilier kan røve svage bifamilier ud for honning.

Sakkarose [biavl] Rørsukker, spaltes til druesukker og frugtsukker.

Sjølis honningløsner [biavl] Apparat til løsning af lynghonning.

Skovhonning [biavl] Svarende til bladlusehonning.

Skrællebakke [biavl] Bakke til at sætte den forseglede honningtavle på, inden vokslåget skrælles af.

Skrællegaffel [biavl] Gaffel til at fjerne celleforseglingen på en honningtavle.

Skrællekniv [biavl] Kniv til afskæring af celleforseglingen på honningtavle.

Skrællemaskine [biavl] Maskine til fjernelse af celleforsegling på honningtavle.

Slynge [biavl] Centrifuge til udslyngning af honning fra honningtavler.

Solvokssmelter [biavl] Anordning til at smelte vokstavler med solens strålevarme.

Spejderbi [biavl] Bi der afsøger nye trækområder eller boligområder.

Stadekniv [biavl] Stadeværktøj, som især bruges til at løsne rammer og skrabe voks af bistadet.

Stadekort [biavl] Notatføring af bifamiliens tilstand.

Stadevægt [biavl] En vægt til vejning af bifamilier.

Stamtavle [biavl] Stambogføring af en dronnings avlsmæssige herkomst.

Styropor [biavl] Kunststof til fremstilling af styroporbikasser – flamingo.

Støbeform [biavl] Form til støbning af kunstavler eller lys.

Støbte tavler [biavl] Tavler som er støbte i en tavlestøbeform. Modsat valsede tavler.

Svansedans [biavl] Biernes kommunikationsdans. Angiver afstanden til nektarkilden.

Sværmcelle [biavl] Dronningeceller i bifamilier der vil sværme.

Sygdomsattest [biavl] Flytteattest : Lovkrav ved flytning af bifamilier.

sækyngel [biavl] En af de sygdomme som angriber bifamiliens yngel. F.eks. Ondartet bipest eller sækyngel.

Tappemaskine [biavl] Maskine til tapning af honning.

Tavlefast [biavl] Avlsegenskab, der beskriver biers adfærd på bitavlen.

Tavlegade [biavl] Rummet imellem to bitavler.

Thixotrop [biavl] Lynghonnings geleagtige konsistens.

Tilsynsmand [biavl] Bisygdomsinspektørens hjælper.

Transportbur [biavl] "Indføringsbur"

trækbi [biavl] Ca. 1 måned gammel bi, som begynder at hente nektar hjem til bifamilien.

Trådbund [biavl] Åben stadebund dækket af trådnet.

Trådstrammer [biavl] Værktøj til at stramme tråden i bitavlerne.

Tør omlarvning [biavl] Modsat våd omlarvning, hvor larven afsættes på en dråbe honning eller gele royale.

Ubefrugtet æg [biavl] Droneæg.

Udjævning [biavl] Svage bifamilier får tilført yngeltavler fra stærke bifamilier.

Udskiftningscelle [biavl] Dronningecelle beregnet på udskiftning af dronning.

Vagtbi [biavl] Bi der holder vægt på bistadets flyvesprække og holder øje med hvilke bier der flyver ind i bistadet.

Valsede kunsttavler [biavl] Kunsttavler produceret på en valse.

Vandingsanlæg [biavl] Vand til bierne i bigården.

Vandrestade [biavl] Modificeret trugstade. Gjort lettere og nemmer at håndtere ved flytning af bifamilierne.

Varmbyg [biavl] Bitavlernes placering i forhold bifamiliens flyvesprække. Her parallel.

Varroa [biavl] Snylter, som opformeres i biynglen.

Vingeklipning [biavl] Klipning af dronningens vinge til at forhindre sværmning.

Vinterklynge [biavl] Bierne overvintre i en kugle, med dronningen placeret centralt.

Vippesi [biavl] Vippebar si til sining af nyslynget honning.

Vokslåg [biavl] Vokslåg sættes over den færdige honning for at beskytte imod fugtighed.

Voksmøl [biavl] Møl som æder brugte vokstavler.

Våd omlarvning [biavl] Larven afsættes på en dråbe honning eller gele royale.

Yngelleje [biavl] Det Område i bifamilien, hvor bifamiliens yngel befinder sig.

Yngelsygdom [biavl] Sygdomme som angriber bifamiliens yngel. F.eks. Ondartet bipest eller sækyngel.

Yngeltavle [biavl] Vokstavle indeholdende yngel.

Æglæggende arbejder [biavl] Arbejderbi som lægger ubefrugtede æg. Forekommer i dronningeløse bifamilier.

Øparring [biavl] Parring i isoleret område, oftest en ø, med bier af en kendt afstamning. (parringsstation).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply