Search Posts

nyheder-bionyt-163-del1

Kilder til ny forskning omtalt i BioNyt Videnskabens Verden nr.163 og andre artikler om ny forskning. *** Brug funktionen "FIND PÅ SIDEN" (de tre vandrette streger, eller Ctrl-F, eller Ctrl-B eller… (afhænger af computer/smartphone/tablet…).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1 :
**Novel microscope for nanosystems** :
Scientists can image the optical properties of individual nanoparticles with a novel microscope.
Forskerne har udviklet et nyt mikroskop for nanosystemer, idet man nu kan danne billeder ud fra de optiske egenskaber hos individuelle nanopartikler med et nyt mikroskop.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2 :
**Cells too stiff to scavenge leads to lupus, an autoimmune disease** :
Macrophage cells require agility to scavenge and digest dead cells and prevent an immune response to self. In lupus, the macrophages lose that agility, scientists report.
Makrofag-celler skal have smidighed for at kunne fjerne døde celler og fordøje døde celler og derme forhindre et immunrespons på kroppen selv. I sygdommen lupus har makrofagerne mistet denne smidighed, har ny forskning påvist.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 3 :
**Innovative imaging study shows that the spinal cord learns on its own** :
The spinal cord engages in its own learning of motor tasks independent of the brain, according to an innovative imaging study. The results of the study may offer new opportunities for rehabilitation after spinal cord injury.
Rygmarven tager del i sin egen indlæring af motoriske opgaver uafhængigt af hjernen, viser en ny , innovativ billeddannelse-undersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen kan give nye muligheder for genoptræning efter rygmarvsskade.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 4 :
**Voice recognition is so good I wrote this story without typing** :
Fancy getting rid of your keyboard? Speech recognition software has vastly improved and now the dream is that computers will divine and anticipate our needs (full text available to subscribers)
Talegenkendelse-software er blevet stærkt forbedret, og man kan nu skrive artikler uden at skulle indtaste dem. Nu er drømmen, at computere ligefrem kan foregribe vores behov.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 5 :
**Unexpected enzyme may resurrect roses' fading scents** :
Researchers working with roses have identified an enzyme which plays a key role in producing the flowers' sweet fragrances.
Forskere, der arbejder med roser, har identificeret et enzym, som spiller en central rolle i at producere rosernes søde dufte.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 6 :
**Legalizing medical marijuana does not increase use among adolescents** :
A nationwide study analyzing 24 years of data (1991 to 2014) from over one million American adolescents in the 48 contiguous states has found no evidence that legalizing the use of marijuana for medical purposes leads to increased use among teenagers.
En landsdækkende undersøgelse i USA har analysere 24 års data (1991-2014) fra over en million amerikanske unge i de 48 stater på fastlandet, og ikke fundet beviser for, at legalisering af brugen af ?hash til medicinske formål fører til øget misbrug blandt teenagere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 7 :
**Astronomers Weigh Mars-Sized Exoplanet** :
Kepler-138b is the first world smaller than Earth to have its size and mass measured
Astronomer vejer en exoplanet på størrelse med Mars. Kepler-138 B er den første exoplantet under Jordens størrelse, der har fået målt sin størrelse og masse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 8 :
**Heat-tolerant genes could help corals adapt to climate change** :
Evidence from the Great Barrier Reef suggests corals that are tolerant of high temperatures can pass the trait to the next generation through their genes
Beviser fra Great Barrier Reef tyder på at koraller, der er tolerante over for høje temperaturer, kan overføre disse træk til den næste generation via deres gener

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 9 :
**Potential of blue LEDs as novel chemical-free food preservation technology** :
A team of scientists has found that blue light emitting diodes (LEDs) have strong antibacterial effect on major foodborne pathogens, and are most effective when in cold temperatures (between 4°C and 15°C) and mildly acidic conditions of around pH 4.5. This opens up novel possibilities of using blue LEDs as a chemical-free food preservation method.
Et hold forskere har fundet, at blå lysdioder (LED) har stærk antibakteriel virkning på fødevarebårne patogener, og er mest effektive i kolde temperaturer (mellem 4 ° C og 15 ° C) og mildt sure betingelser på omkring pH 4,5. Dette åbner mulighed for at anvende blå lysdioder som en kemisk-fri fødevare-konserveringsmetode.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 10 :
**Now You See It, Some Day You Won't: Scientists Get Closer To Invisibility** :
Using lenses and meta-materials, science is finding new ways to bend or reroute light. Like Harry Potter's cloak or H.G. Wells' chemical concoction, it could make an object impossible to see.»
Ved hjælp af linser og meta-materialer er videnskaben ved at finde nye måder at bøje eller omdirigere lys. Måske vil dette i fremtiden kunne gøre objekter umulige at se.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 11 :
**New test pins down 'time of death'** :
Forensic researchers develop a new method for establishing an accurate time of death after as much as 10 days.
Retsmedicinere har udviklet en ny metode til at etablere et nøjagtigt dødstidspunkt efter så meget som 10 dage.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 12 :
**Warming 'worst case' must be studied** :
Climate change risks should be assessed in the same way as threats to national security according to a new report.
Klimaændring-risici bør vurderes på samme måde som trusler mod den nationale sikkerhed, ifølge en ny rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 13 :
**Chronic fatigue breakthrough offers hope for millions** :
Misunderstood and neglected for more than 25 years, there is suddenly new hope for people diagnosed with what was once cruelly called "yuppy flu"
Efter at have været misforstået i mere end 25 år er der pludselig nyt håb for mennesker, der er diagnosticeret med kronisk træthed – også hånende kaldt "yuppy influenza"

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 14 :
**Urine acidity may influence odds of U.T.I.** :
The acidity of urine—as well as the presence of small molecules related to diet—may influence how well bacteria can grow in the urinary tract, a new study shows. The research may have implications for treating urinary tract infections, which are among the most common bacterial infections worldwide. Urinary tract infections (UTIs) often are caused by a strain of bacteria called Escherichia coli (E.
Surhedsgraden af ??urin – samt tilstedeværelsen af ??små molekyler relateret til kost – kan påvirke, hvor godt bakterier kan vokse i urinvejene, viser en ny undersøgelse. Forskningen kan få konsekvenser for behandling af urinvejsinfektioner, som er blandt de mest almindelige bakterielle infektioner i verden. Urinvejsinfektioner (UVI)er ofte forårsaget af en stamme af kolibakterier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 15 :
**New Research Finds Lonely People Have Superior Social Skills** :
Intuitively, many of us might think lonely people are lonely because they have poor social skills. New research turns this thinking on its head and offers a potential cure for loneliness.»
Intuitivt kan mange af os tro. at ensomme mennesker er ensomme, fordi de har dårlige sociale færdigheder. Ny forskning vender denne tankegang på hovedet og tilbyder en potentiel kur mod ensomhed.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 16 :
**Armor Yourself In The Same Megatough Material As This Boxing Shrimp** :
Despite its segmented carapace, the mantis shrimp is known more for the punches it gives than the blows it takes. Related to the powerful pistol shrimp, the mantis is pound…
Et krebsdyr (mantis rejer), der er kendt for at bokse, er blevet studeret, fordi dyret jo så samtidig også må være bygget, så det kan tåle de meget kraftige slag, som boksningen giver på "boksehandskerne". (Video viser dyret bokse).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 17 :
**Prescription Pill Makes You Forget To Be Addicted To Drugs** :
Addiction is more complex than a chemical need for a particular substance—it’s a conjunction of circumstantial and social cues that remind an addict that they need to take a…
Afhængighed er mere kompleks end et kemisk behov for et bestemt stof, det er bl.a. sociale signaler, der minder en narkoman, at de skal tage en …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 18 :
**Single gene controls fish brain size, intelligence** :
A single gene called Angiopoietin-1 (Ang-1) drives brain size and intelligence in fish according to a new study. Fish with larger brains and higher intelligence had higher expression of Ang-1, and when expression levels of Ang-1 were experimentally reduced, brains shrunk. These trends were seen in two unrelated species of fish — guppies (Poecilia reticulata) and zebra fish (Danio rerio) — indica
Et enkelt gen kaldet angiopoietin-1 (Ang-1) driver hjernens størrelse og intelligens hos fisk ifølge en ny undersøgelse. Fisk med større hjerner og højere intelligens havde højere ekspression af Ang-1, og når ekspressionsniveauer af Ang-1 blev eksperimentelt reduceret, var fiskens hjerne skrumpet. Disse tendenser blev set i to ubeslægtede arter af fisk – Guppies (Poecilia reticulata) og zebra fisk (Danio rerio).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 19 :
**There Might Be Active Volcanos On Venus** :
This week, an international team of scientists announced that they found new evidence that there might be active volcanos on Venus.Writing in Geophysical Research Letters the…
Et internationalt team af forskere har meddelt, at de har fundet nye beviser for, at der kan være aktive vulkaner på Venus.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 20 :
**Elaborate egg shells help prevent forgery** :
Songbirds in the scrublands of southern Zambia are engaged in a high-stakes arms race that they wage with colors and patterns on their eggs. It's a battle that's probably being fought everywhere there are birds practicing what is known as 'brood parasitism' — laying eggs in the nests of another bird species.
Sangfugle i kratområder i det sydlige Zambia er engageret i et våbenkapløb, som de fører med farver og mønstre på deres æg. Det er en kamp, ??der udkæmpes overalt, hvor der er fugle, der som bl.a. gøgen lægger æg i reder af anden fuglearter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 21 :
**BP To Pay $18.7 Billion In Landmark Settlement Over 2010 Gulf Oil Spill** :
Oil giant BP agreed to pay $18.7 billion in a settlement announced on Friday by Gulf Coast states and the federal government. The deal pays for the harm from BP's 2010 Gulf of Mexico oil spill, which was the worst in U.S. history. The accident killed 11 rig workers.»
Oliegiganten BP har indvilget i at betale 18700 millioner dollars i et forlig, som BP har indgået med de amerikanske stater omkring den Mexicanske Golf og den føderale regering i USA. BP betaler for den skade, som olieudslippet i 2010 i den Mexicanske Golf medførte. Det var den værste oliefoureningsulykke i amerikansk historie, og ved ulykken døde 11 arbejdere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 22 :
**How The Turtle Got Its Shell** :
The ribs of a 240 million-year-old fossil hold clues to how the first turtle shell evolved. And its skull shape seems closer to that of lizards and snakes than to an ancestor of dinosaurs and birds.»
Ribbenene af et 240 millioner år gammel fossil viser, hvordan den første skildpaddeskal har udviklet sig. Og dyrets kranieform synes tættere på firben og slanger end på en forfader til dinosaurer og fugle.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 23 :
**Could we one day control the path of lightning?** :
Lightning path remains unpredictable, but at a smaller scale, discharges between two electrodes can be guided by laser beams. Scientists have discovered a way to guide electric discharges — and even steer them around obstacles — through the clever use of lasers.
Vandringsvejen for lyn er uforudsigelig, men i mindre målestok kan udledningen mellem to elektroder nu styres af laserstråler. Forskere har opdaget en måde at vejlede vejen for elektriske udladninger – og derved styre dem rundt om forhindringer – ved smart anvendelse af lasere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 24 :
**Cataract culprits: Genes linked to cataract formation identified** :
When cataracts encroach on the eyes, the only effective remedy is to surgically replace the eyes' lenses with synthetic substitutes. But what if scientists found a way to delay or prevent cataracts from forming in the first place? Researchers may have found such an opportunity by identifying the prime suspects in the formation of cataracts — deficiency of two genes that encode regulatory proteins
Når grå stær rammer øjnene er den eneste effektive løsning en kirurgisk erstatte af øjnets linse med en syntetisk linse. Men nu er forskere måske på vejen mod en måde til at forsinke eller forhindre grå stær fra at udvikle sig i første omgang, idet forskere har identificeret de hovedmistænkte i dannelsen af ??grå stær – nemlig mangel på to gener, der koder for nogle regulerende proteiner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 25 :
**Neutrinos Found to Switch to Elusive “Tau" Flavor** :
Physicists find first direct proof of a metamorphosis between two of the three known types of neutrinos
Fysikere finder første direkte bevis for en metamorfose mellem to af de tre kendte typer af neutrinoer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 26 :
**Is this phthalate alternative actually safer?** :
A common plasticizer called DINCH—found in products that come into close contact with humans, such as medical devices, children’s toys, and food packaging—might not be as safe as initially thought. According to a new study, DINCH exerts biological effects on metabolic processes in mammals. The findings, published in the journal Environmental Research, may have important implications since DINCH ha
Et almindeligt blødgøringsmiddel, kaldet DINCH, findes i produkter, der kommer i tæt kontakt med mennesker, såsom medicinsk udstyr, legetøj og emballage til fødevarer, men det er måske ikke så uskadeligt, som man har anset det for at være. Ifølge en ny undersøgelse udøver DINCH nogle biologiske virkninger på metaboliske processer i pattedyr. Resultaterne, der er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Research, kan have stor betydning, fordi stoffet bruges som et phthalat-alternativ.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 27 :
**Midlife changes in Alzheimer's biomarkers may predict dementia** :
Studying brain scans and cerebrospinal fluid of healthy adults, scientists have shown that changes in key biomarkers of Alzheimer's disease during midlife may help identify those who will develop dementia years later, according to new research.
Hjernescanninger og analyse af cerebrospinalvæske hos raske voksne har vist forskere, at ændringer midt i livet af vigtige biomarkører for Alzheimers sygdom kan hjælpe med at identificere de personer, der vil udvikle demens flere år senere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 28 :
**How tricky Lyme bacteria fool immune systems** :
The bacteria that cause Lyme disease are able to trick the immune system into not launching a full-blown immune response or developing lasting immunity to the disease, a new study with mice shows. The discovery may explain why some people remain vulnerable to repeat infections by the same strain of bacteria, especially in regions where Lyme disease is prevalent. The findings also suggest that bloo
Bakterien, der forårsager Borreliose, er i stand til at narre immunsystemet til ikke at iværksætte et immunrespons og ikke at udvikle varig immunitet over sygdommen, viser en ny undersøgelse med mus. Opdagelsen kan forklare, hvorfor nogle mennesker forbliver sårbare at gentagne infektioner af den samme stamme af bakterien, især i regioner, hvor Borreliose er udbredt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 29 :
**Structural shift elucidated with large-scale atomic simulations** :
Iron-nickel alloys are ubiquitous: they are found at the earth's core and in meteorites. What is fascinating about such alloys is that their inner structure can change with rapid temperature swings. Heated up above 730 °C (1,340 °F), these alloys enter what is referred to as an austenitic phase. Alternatively, they can be turned into very hard alloys, referred to as a martensitic phase, by subject
Jern-nikkellegeringer er allestedsnærværende: De findes i Jordens kerne og i meteoritter. Disse legeringer er fascinerende, fordi deres indre struktur kan ændre sig ved udsættelse for hurtige temperatursvingninger. Opvarmes de til over 730 ° C går disse legeringer ind i en såkaldt austenitisk fase. Alternativt kan de omdannes til meget hårde legeringer, der kaldes en martensitisk fase.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 30 :
**Treatment with PI3K inhibitors may cause cancers to become more aggressive and metastatic** :
The enzyme PI3K appears to be exploited in almost every type of human cancer, making it the focus of considerable interest as a therapeutic target. However, PI3K inhibitors have only shown modest clinical activity. Now, new research shows that treatment with PI3K inhibitors alone may actually make a patient’s cancer even worse by promoting more aggressive tumor cell behavior and increasing the can
Enzymet PI3K synes at blive udnyttet af næsten alle typer af kræfttyper hos mennesket, og der er derfor betydelig interesse for dette enzym som et terapeutisk mål. Imidlertid har PI3K-inhibitorer kun vist beskedne kliniske virkninger. Nu viser ny forskning, at behandling med PI3K-hæmmere alene – mod forventning – faktisk kan gøre en patients kræft endnu værre ved at fremme en mere aggressiv tumorcelleadfærd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 31 :
**Chameleon-like clothing: World's first full-color, flexible, skin-like display** :
Inspired by octopuses and chameleons, researchers have developed technique for using a metallic nanostructure to create the first full-color, flexible display so thin it could be used to create color-changing clothing.
Inspireret af blæksprutter og kamæleoner har forskere udviklet en teknik til at bruge en metallisk nanostruktur til at skabe det første fuldfarvede, bøjelige materiale, der er så tyndt, at det ville kunne bruges til at skabe farve-skiftende tøj.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 32 :
**Whooping cough resurgence due to vaccinated people not knowing they're infectious?** :
The dramatic resurgence of whooping cough is due, in large part, to vaccinated people who are infectious but who do not display the symptoms, suggests a new study.
Den dramatiske genopblussen af ??kighoste skyldes for en stor del, at vaccinerede personer ikke udviser symptomer, selv om de er smittefarlige, foreslår en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 33 :
**Big data analysis platform to unveil gene interactions in cancer** :
A breakthrough in cancer genomics has been achieved by developing a novel big data analysis platform for analyzing the interactions among genes. The analysis platform unveils the unregulated patterns of gene network in cancer and discovers potential diagnostic and therapeutic target genes, Nucleophosmin (NPM1) and its associated genes, in Chronic Myelogenous Leukemia (CML).
En gennembrud i cancer genomics er opnået ved at udvikle en ny, stor dataanalyse-platform til at analysere samspillet mellem gener. Analyse-platformen afslører de uregulerede mønstre hos gen-netværk i cancervæv og afslører potentielle diagnostiske og terapeutiske målgener, såsom nucleophosmin (NPM1) og dens tilhørende gener i kræfttypen, som kaldes kronisk myeloid leukæmi (CML).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 34 :
**Alaska glaciers make large contributions to global sea level rise** :
Alaska's melting glaciers are adding enough water to the Earth's oceans to cover the state of Alaska with a 1-foot thick layer of water every seven years, a new study shows.
Alaskas smeltende gletsjere tilføjer nok vand til, at Jordens oceaner ville stige så meget, at det ville kunne dække er areal af staten Alaska's størrelse med en 30 cm tykt lag af vand hvert syvende år, viser en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 35 :
**Apple's First 5 Health ResearchKit Apps in Brief** :
Now you can join a medical study—or five—without setting foot in a hospital. Here are the apps for that
Nu kan man deltage i en medicinsk undersøgelse, eller fem undersøgelser, uden at sætte fødderne på et hospital. De kan i stedet bruge en Health Research Kit app fra Apple.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 36 :
**Viral protein in their sights** :
A team using electron cryomicroscopy has for the first time revealed at the atomic level the structure of a protein required for viral replication in vesicular stomatitis virus, a virus that is a model for a group of RNA viruses that includes Ebola and other threats to human health.
Forskere har ved anvendelse af et elektron-Kryomikroskop for første gang påvist strukturen af ??et protein på det atomare niveau – nemlig et protein, de er nødvendig for viral replikation i vesikulær stomatitis-virus, som er en virus, som bruges som model for en gruppe af RNA-virus, der bl.a. omfatter Ebola-virusset.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 37 :
**Doctors Are Using Lasers To Treat People With Severe Psychological Conditions** :
In the middle of the 20th century, lobotomies were a relatively common treatment for people with severe mental illnesses. The controversial procedure surgically destroyed…
I midten af ??det 20. århundrede var lobotomi en forholdsvis almindelig behandling for mennesker med alvorlige psykiske sygdomme. Denne kontroversielle procedure bruges ikke mere, men nu kommer måske noget lignende, hvor kniven i stedet er lasere. Og hvor det igen drejer sig om alvorlige psykologiske lidelser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 38 :
**Nanowire implants offer remote-controlled drug delivery** :
A new implantable drug-delivery system has been developed using nanowires that can be wirelessly controlled. The nanowires respond to an electromagnetic field generated by a separate device, which can be used to control the release of a preloaded drug. The system was tested in mice with spinal cord injuries.
En ny implanterbart lægemiddel-leveringssystem er blevet udviklet ved hjælp af nanotråde, der kan styres trådløst. Nanotrådene reagerer på et elektromagnetisk felt, der frembringes af en separat enhed. Metoden kan anvendes til at styre frigivelsen af ??et allerede indgivet lægemiddel. Systemet blev afprøvet i mus med rygmarvsskader.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 39 :
**Hadron Collider discovers new particle** :
Scientists at the Large Hadron Collider have announced the discovery of a new particle called the pentaquark.
Forskere ved Large Hadron Collider har annonceret opdagelsen af ??en ny partikel kaldet pentaquark.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 40 :
**How opium poppies synthesize morphine** :
After years of leading research on the opium poppy scientists have characterized a novel gene that encodes the gateway enzyme in the formation of morphine — which is to say, they've begun to understand how poppies synthesize the pain killing enzymes. The discovery opens the door to alternative production systems, aside from the plant itself.
Efter mange års forskning af opiumvalmuen har forskere nu karakteriseret et hidtil ukendt gen, der koder for gateway-enzymet i dannelsen af ??morfin – hvilket vil sige, at man er begyndt at forstå, hvordan valmuer syntetiserer disse smertestillende enzymer. Opdagelsen åbner døren til udvikling af alternative produktionssystemer af disse stoffer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 41 :
**Transistor built from a molecule and a few atoms** :
Physicists have used a scanning tunneling microscope to create a minute transistor consisting of a single molecule and a small number of atoms. The observed transistor action is markedly different from the conventionally expected behavior and could be important for future device technologies as well as for fundamental studies of electron transport in molecular nanostructures.
Fysikere har brugt et såkaldt scanning tunneling mikroskop til at skabe en mini-lille transistor bestående af kun et enkelt molekyle og et lille antal atomer. Den observerede transistor-handling er markant forskellig fra de konventionelt forventede transistor-handlinger og kan være vigtigt for fremtidige teknologier på området samt for de grundlæggende studier af elektrontransport i molekylære nanostrukturer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 42 :
**Laws needed against intrusive face recognition tech applied to online images, experts say** :
A telecommunications law academic in Australia has recommended for laws to be enacted criminalizing the application of face recognition technology to visual images online that enable the identity of a person or people to be ascertained without their consent.
I Australien har man anbefalet, at der indføres love , der kriminaliserer anvendelsen af ??ansigtsgenkendelsesteknologi til visuelle online-billeder, der gøre det muligt at fastlægge identiteten af ??en person eller personer på billedet uden personernes samtykke.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 43 :
**‘Safer’ phthalates still risky for kids and teens** :
New studies link two chemicals increasingly used during manufacturing to strengthen plastic wrap, and containers for soap, cosmetics, and processed food to a rise in risk of high blood pressure and diabetes in children and adolescents. The compounds, di-isononyl phthalate (DINP) and di-isodecyl phthalate (DIDP), are both in a class of chemicals known as phthalates. Ironically, the two chemicals we
Nye undersøgelser forbinder to kemikalier, der i stigende grad anvendes under plastfremstilling for at styrke plastikfolie og til beholdere til sæbe, kosmetik og forarbejdede fødevarer, med en stigning i risikoen for højt blodtryk og diabetes hos børn og unge. Forbindelserne, diisononylphthalat (DINP) og di-isodecylphthalat (DIDP), er begge i en klasse af kemikalier, der er kendt som phthalater. Ironisk nok er de to kemikalier alternativer til, hvad man tidligere brugte, om man troede at de var sikrere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 44 :
**Spectacular Moroccan fossils redefine evolutionary timelines** :
Some of the oldest marine animals on the planet, including armoured worm-like forms and giant, lobster like sea creatures, survived millions of years longer than previously thought, according to a spectacularly preserved fossil formation from southeastern Morocco.
Nogle af de ældste marine dyr på planeten, herunder pansrede, ormelignende former og kæmpestore, hummerlignende havdyr, overlevede millioner af år længere tid end hidtil antaget, viser et spektakulært godt bevaret fossil fra det sydøstlige Marokko.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 45 :
**New test could predict arthritis drug failure in patients** :
It may be possible to predict early which rheumatoid arthritis patients will fail to respond to the biologic drugs given to treat them, a study of 311 patients has found. These findings could help better manage patients' symptoms.
Det kan måske muligt at lave tidlige forudsigelser om, hvilke patienter med reumatoid artritis, der ikke vil reagere på de biologiske lægemidler, der gives for at behandle dem, viser en undersøgelse af 311 patienter. Dette kan få betydning for undgåelse af unødvendige bivirkninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 46 :
**Seafaring spiders depend on their 'sails' and 'anchors'** :
Spiders travel across water like ships, using their legs as sails and their silk as an anchor, according to new research. The study helps explain how spiders are able to migrate across vast distances and why they are quick to colonize new areas.
Edderkopper kan rejse over vand ligesom skibe, idet de bruger deres ben som sejl og deres silketråde som et anker, viser ny forskning. Undersøgelsen er med til at forklare, hvordan edderkopper er i stand til at migrere over store afstande og hvorfor de er så hurtige til at kolonisere nye områder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 47 :
**With Tiny Smartphone Spectrometers, Everybody Can Be A Chemist** :
Smartphone camera spectrometerJie BaoThis is about the size of a quarter.Spectrometers are one of the most important tools in science. By measuring the various properties of light coming from or bouncing off an object, the device can help scientists figure out what paint is made of, or detect the composition of faraway stars. In the past, the machines have been too large to really be used anywher
Spectrometre er et af ??de vigtigste redskaber i videnskaben. Ved at måle de forskellige egenskaber af lys, der kommer fra eller reflekteres fra et objekt, kan spektrometre hjælpe forskerne med at finde ud af, hvad f.eks. en maling er lavet af, eller opdage sammensætningen af ??fjerne stjerner. I fortiden var spektrometre store maskiner. Nu udvikler man små smartphone-størrelser af spektrometre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 48 :
**Concrete cracks heal themselves** :
In the human body, small wounds are easily treated by the body itself, requiring no further care. For bigger wounds to be healed, the body may need outside assistance. Concrete is like a living body, in that it can self-heal its own small wounds (cracks) as an intrinsic characteristic.
I den menneskelige krop kan små sår let behandles af kroppen selv og ikke kræver yderligere behandling. For at større sår kan blive helbredt har kroppen brug for hjælp udefra. Beton er som en levende krop, idet betonen selv helbreder sine små sår (revner) som en iboende egenskab.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 49 :
**Why 'RNA world' theory on origin of life may be wrong after all** :
The discovery of a relic inside our cells is shaking up our understanding of the origin of life – a marriage of RNA and proteins may be how it all really began (full text available to subscribers)
Opdagelsen af ??et levn inde i vores celler ryster op vores forståelse af livets oprindelse – et ægteskab af RNA og proteiner kan være, hvordan det hele egentlig begyndte.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 50 :
**Road traffic noise linked to deaths, increased strokes** :
Living in an area with noisy road traffic may reduce life expectancy. Research has found a link between long-term exposure to road traffic noise and deaths, as well as a greater risk of stroke, particularly in the elderly.
At leve i et område med støjende vejtrafik kan reducere levetiden. Forskning har fundet en sammenhæng mellem langvarig udsættelse for vejstøj og dødsfald, samt en større risiko for slagtilfælde, især hos ældre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 51 :
**The physics of swimming fish** :
Fish may seem to glide effortlessly through the water, but the tiny ripples they leave behind are evidence of a constant give-and-take of energy between the swimmer and its aqueous environment — a momentum exchange that propels the fish forward but is devilishly tricky to quantify. Now, new research shows that a fish's propulsion can be understood by studying vortices in the surrounding water as
Fisk kan synes at glide ubesværet gennem vandet, men de små krusninger de efterlader, vidner om en konstant give-and-take af energi mellem svømmeren og dens vandige miljø – en impulsudveksling, der driver fisken fremad, men som er djævelsk tricky at kvantificere. Nu viser ny forskning, at en fisks fremdrift kan forstås ved at studere hvirvlerne i det omgivende vand, som frembringes ved fiskens svømning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 52 :
**Climate change threatens to undermine the last half century of health gains** :
The threat to human health from climate change is so great that it could undermine the last fifty years of gains in development and global health, according to a major new Commission.
Truslen mod menneskers sundhed fra klimaforandringerne er så stor, at det kunnetænkes at ville underminere de sidste halvtreds års gevinster i udvikling og global sundhed, ifølge en ny stor kommissionsrapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 53 :
**Protein plays unexpected role in embryonic stem cells** :
A protein long believed to only guard the nucleus also regulates gene expression and stem cell development, scientists report. The discovery gives a new understanding to genetic diseases that are caused by mutations in these proteins.
Et protein, som man længe har ment kun tjener kernen, regulerer også genekspression og stamcelle-udvikling i embryonale stamceller, viser ny forskning. Opdagelsen giver en ny forståelse af genetiske sygdomme, der er forårsaget af mutationer i disse proteiner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 54 :
**Sequencing Ebola's secrets** :
More than 200 additional genomes from Ebola virus samples have been sequenced by an international team of researchers, in order to capture the fullest picture yet of how the virus is transmitted and how it has changed over the long-term outbreak.
Mere end 200 yderligere genomer fra Ebola-virus er blevet sekventeret af et internationalt team af forskere, for at fange det fulde billede af, hvordan virus overføres, og hvordan det har ændret sig over det lange udbrud.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 55 :
**There's Methane in Them Thar Martian Rocks!** :
Indigenous methane appears to exist in Martian rocks
Der synes at være metan i klipperne på Mars.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 56 :
**Barnacles go with the flow to find a home on dolphin fins** :
Highly specialized coronulid barnacles may be able to identify and attach to the fins of quick-swimming dolphins, locating areas suited for finding food and developing larvae.
Rurer er fastsiddende krebsdyr. Højt specialiserede coronulid-rurer synes at være i stand til at identificere og hæfte sig til finnerne af hurtig-svømmende delfiner, og derved nå frem til områder, der er egnede for rurerne til at finde mad og udvikle larver.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 57 :
**Memory-loss man case 'like nothing we have ever seen before'** :
A psychologist has described a unique case, new to science. A 38-year-old fit and healthy man suffered memory loss after a local anesthetic and root-canal treatment at his dentist. For the past decade he can only remember up to 90 minutes. Symptoms are akin to those depicted in movies such as Groundhog Day and Memento. And, there is no evidence that the treatment at the dentist can be blamed for h
En psykolog har beskrevet et enestående tilfælde, ny for videnskaben. En 38-årig sund og rask mand fik hukommelsestab efter en lokalbedøvelse og rod-kanal behandling på sin tandlæge. I det seneste årti har han kun kunnet huske op til 90 minutter tilbage. Der er ingen beviser for, at behandlingen hos tandlægen kunne kritiseres. Man kender ikke andre eksempler af lignende art.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 58 :
**Troubleshooting the gene targeting process** :
Researchers have developed a new, straightforward software program for predicting the best RNAs to direct Cas9 to gene targets, eliminating trial-and-error process.
Forskere har udviklet en nyt, enkelt softwareprogram til at forudsige de bedste RNA'er til at lede Cas9 mod et gen-mål (så man undgår at skulle bruge en trial-and-error proces).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 59 :
**Ultrasound heals wounds fast and fights infection** :
Healing times for skin ulcers and bedsores can be reduced by a third with the use of low-intensity ultrasound, a new study shows. Researchers from the University of Sheffield discovered the ultrasound transmits a vibration through the skin and wakes up cells in wounds helping to stimulate and accelerate the healing process. The ultrasound treatment, which also reduces the chance of wounds getting
Healingstider for hudsår og liggesår kan reduceres med en tredjedel med brug af lav-intensitet ultralyd, viser en ny undersøgelse. Forskere fra University of Sheffield opdagede, at ultralyd overfører en vibration gennem huden og vækker celler i sår til at stimulere og fremskynde helingsprocessen. Ultralydsbehandlingen reducerer risikoen for infektion i såret, bl.a. fordi helingen sker hurtigere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 60 :
**What Siberian Burials Reveal about the Relationship between Humans and Dogs** :
The Kitoi hunter–gatherers gave their dogs elaborate mortuary rituals
Sibiriske jæger-samlere af Kitoi-stammen brugte omfattende ritualer ved begravelse af deres døde hunde.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 61 :
**Cholera Vaccine Protects Whole Community, Even Unvaccinated** :
A cheap, oral vaccine — about the size of an "energy shot" — offers fresh hope for preventing cholera epidemics, like the one that has killed nearly 10,000 people in Haiti.»
En billig, oral vaccine – på størrelse med en "energi shot" – giver nyt håb til forebyggelse af koleraepidemier, som den, der har dræbt næsten 10.000 mennesker i Haiti.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 62 :
**Genetic Data Will Take Up More Space Than YouTube In 10 Years** :
Stuart Caie, CC BY 2.0Your little genes are about to take up a lot more space. In the next 10 years, genomic data could generate anywhere between 2 and 40 exabytes per year—at a minimum, that’s more than two million times what your home computer can hold. A study approximating the overwhelming quantity of genetic data to come was published this week in PLOS Biology.As researchers parse out exactl
I de næste 10 år vil de frembragte genomiske data kunne blive på et sted mellem 2 og 40 exabytes årligt – som et minimum. Der er mere end to millioner gange mere, end hvad din hjemmecomputer kan indeholde. Det viser en undersøgelse om den overvældende mængde af genetiske data i fremtiden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 63 :
**With acoustic reflector, carnivorous pitcher plants advertise themselves to bats** :
In Borneo, some insectivorous bats have developed a rather intriguing relationship with carnivorous pitcher plants. The plants offer the bats a relatively cool place to roost, free of parasites and competition from other bats. In return, the bats keep the plants well fertilized with their droppings. Now, researchers show that the plants rely on special structures to reflect the bats' ultrasonic ca
I Borneo har nogle insektædende flagermus udviklet et ret spændende forhold med kødædende pitcher-planter. Planterne tilbyder flagermusene et forholdsvis køligt sted at hvile sig, fri for parasitter og konkurrence fra andre flagermus. Til gengæld holder flagermusene planterne godt gødet med deres ekskrementer. Nu har forskere vist, at planterne er afhængige af særlige strukturer til at afspejle flagermusenes ultralyde.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 64 :
**Computers Might Take Crowdsourced Science Away From Us Too** :
There are plenty of scientific projects that currently harness the power of the internet, using a vast network of amateur scientists to identify animals in giant sets of pictures, take samples from their pets, and watch birds. But like so many other things, it seems like anything we can do, a machine can do better.Scientists at the University of Hertfordshire taught a machine to 'see' the differe
Der er masser af videnskabelige projekter, der i øjeblikket udnytter styrken af ??internettet og et stort netværk af amatørforskere til at identificere dyr i gigantiske sæt af billeder, udtage prøver fra deres kæledyr, og se på fugle osv. Men som så mange andre ting, det ser ud som noget vi mennesker kan gøre bedst, viser det sig at en maskine kan gøre det bedre. Forskere på University of Hertfordshire lærte en maskine at 'se' forskelle…

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 65 :
**Many overweight teenagers do not recognize they are too heavy** :
More than a third of overweight or obese teenagers don't see themselves as being too heavy and think their weight is about right, according to a new study.
Mere end en tredjedel af overvægtige eller fede teenagere ser ikke sig selv som værende alt for tunge og tænker at deres vægt er den rette, viser en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 66 :
**Chameleons use goggly eyes to flick from stereo to mono vision** :
A chopped-in-half pixelated bug is revealing how a chameleon's wandering eyes can be tamed
Ved at vise en kamæleon et pixeleret byttedyr har man afsløret, hvordan en kamæleons vandrende øjne kan tæmmes.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 67 :
**Hypertension, high cholesterol, other heart disease risk factors increasing In Asia** :
The prevalence of cardiovascular risk factors like hypertension, high cholesterol, and diabetes have been decreasing in the United States and Europe, however they appear to be on the rise in Asia, particularly Japan, according to a new article.
Forekomsten af ??kardiovaskulære risikofaktorer som forhøjet blodtryk, højt kolesteroltal og diabetes har været faldende i USA og Europa, men synes at være stigende i Asien, især Japan, ifølge en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 68 :
**Lion Facial Recognition Debuts in Africa** :
The technology helps conservationists keep track of the big cats’ whereabouts
Teknologien kan bruges til at holde styr på, hvor vilde løver er – ved hjælp af ansigtgenkendelses-software.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 69 :
**'Invisible' protein structure explains the power of enzymes** :
A research group has managed to capture and describe a protein structure that, until now, has been impossible to study. The discovery lays the base for developing designed enzymes as catalysts to new chemical reactions for instance in biotechnological applications.
En forskergruppe har formået at indfange og beskrive en proteinstruktur, der indtil nu har været umulig at studere. Opdagelsen lægger grundlaget for at udvikle enzymer, der kan designes som katalysatorer for nye kemiske reaktioner for eksempel inden for bioteknologi.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 70 :
**Novel HIV vaccine regimen provides robust protection in non-human primates** :
A new study shows than an HIV-1 vaccine regimen, involving a viral vector boosted with a purified envelope protein, provided complete protection in half of the vaccinated non-human primates (NHPs) against a series of six repeated challenges with simian immunodeficiency virus (SIV), a virus similar to HIV that infects NHPs.
En ny undersøgelse viser, at en HIV-1-vaccine-procedure, der involverer at en virus-vektor boostes med et oprenset kappe-protein, giver fuldstændig beskyttelse i halvdelen af ??de vaccinerede ikke-menneske-primater – trods en serie på seks gentagne udfordringer med abeimmundefektvirus ( SIV), dvs. et virus, der ligner HIV af en type, som smitter disse aber.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 71 :
**Chitosan coated, chemotherapy packed nanoparticles may target cancer stem cells** :
Nanoparticles packed with a clinically used chemotherapy drug and coated with an oligosaccharide derived from the carapace of crustaceans might effectively target and kill cancer stem-like cells, according to a recent study.
Nanopartikler, der er pakket med et klinisk anvendt kemoterapi-middel, og er belagt med et oligosaccharid afledt af rygskjoldet af et krebsdyr er måske effektivt til at målrette sig mod og dræbe kræftstamceller-lignende celler, ifølge en nylig undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 72 :
**Children from high conflict homes process emotion differently, could face social challenges** :
Children of parents who are frequently in conflict process emotional interactions differently and may face social challenges later in life compared with children from low conflict homes. The findings are based on measuring research subjects’ brain activity during a psychological test.
Børn af forældre, der hyppigt er i konfliktsituationer, behandler hjernemæssigt følelsesmæssige interaktioner anderledes end børn fra hjem uden sådanne konflikter. Børnene fra konflikthjem kan stå over for flere sociale udfordringer senere i livet – i forhold til børn fra lav-konflikt hjem. Resultaterne er baseret på måling af forsøgspersoners hjerneaktivitet under en psykologisk test.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 73 :
**Key protein may affect risk of stroke** :
Studies on mice reveal that a special protein in the brain's tiniest blood vessels may affect the risk of stroke. Scientists are learning how the blood-brain barrier develops and what makes the capillaries in the brain different from small blood vessels in other organs.
Undersøgelser på mus viser, at et særligt protein i hjernens mindste blodkar kan påvirke risikoen for slagtilfælde. Forskere er ved at lære, hvordan blodhjernebarrieren udvikler sig, og hvad der gør kapillærerne i hjernen forskellige fra de små blodkar i andre organer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 74 :
**Your brain works a lot like a sand pile** :
One of the deep problems in understanding the brain is how relatively simple computing units—neurons—collective perform extremely complex operations—thinking. In 1999, Danish scientist Per Bak made the startling proposal that the brain worked in much the same way as a sand pile. As more sand is added to the pile, many small avalanches keep the entire pile stable. Similarly, electrical avalanches i
Et af de dybe problemer i forståelsen af ??hjernen er, hvordan de relativt simple computer-enheder, neuronerne, kollektivt udfører ekstremt komplekse operationer såsom tænkning. I 1999 kom en dansk videnskabsmand, Per Bak, med et overraskende forslag om, at hjernen arbejdet på samme måde som en sandbunke. Når der tilsættes mere sand til bunken, holder mange små laviner hele bunken stabil. Noget tilsvarende gælder måske for hjernen – altså små elektriske laviner…

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 75 :
**Expanding the DNA alphabet: 'Extra' DNA base found to be stable in mammals** :
A rare DNA base, previously thought to be a temporary modification, has been shown to be stable in mammalian DNA, suggesting that it plays a key role in cellular function.
En sjælden DNA base, der tidligere mentes at være en midlertidig modifikation af DNA'et, er blevet vist at være stabil i pattedyr-DNA, hvilket antyder, at den måske spiller en central rolle i cellers funktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 76 :
**Dietary trans fat linked to worse memory** :
Higher consumption of dietary trans fatty acids (dTFA), commonly used in processed foods to improve taste, texture and durability, has been linked to worsened memory function in men 45 years old and younger, according to a study.
Større forbrug af kost med transfedtsyrer (TFA), der i USA anvendes i forarbejdede fødevarer for at forbedre smag, konsistens og holdbarhed, har været forbundet med nedsat hukommelsesfunktion hos mænd, der er 45 år eller yngre, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 77 :
**The super materials that could trump graphene** :
A wave of innovative flat materials is following in the wake of graphene — but the most exciting applications could come from stacking them into 3D devices.Nature 522 274 doi: 10.1038/522274a
En bølge af innovative materialer, der er flade ligesom grafen, er fulgt i kølvandet på opdagelsen af grafen – men de mest spændende applikationer kunne komme fra at stable sådanne materialer i 3D-strukturer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 78 :
**Hyperlipidemia, caused by a high-fat diet, aggressively accelerates organ rejection** :
Two studies demonstrate that hyperlipidemia (high cholesterol and high triglycerides in the blood) caused by a high-fat diet accelerates heart-transplant rejection in mice. The researchers also found that simply feeding mice a high-fat diet increased organ rejection.
To undersøgelser viser, at hyperlipidæmi (højt kolesterol og høj koncentration af triglycerider i blodet), der er forårsaget af en fedtrig kost, accelererer hjerte-afstødning hos mus. Forskerne fandt også, at blot fodring mus med en fedtrig kost øgede organafstødning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 79 :
**New calculations to improve carbon dioxide monitoring from space** :
How light of different colors is absorbed by carbon dioxide can now be accurately predicted using new calculations developed by a team of scientists. This will help climate scientists studying Earth's greenhouse gas emissions to better interpret data collected from satellites and ground stations measuring carbon dioxide.
Hvordan lys af forskellige farver absorberes af kuldioxid kan nu forudsiges nøjagtigt ved hjælp af nye beregninger, der er udviklet af et team af forskere. Dette vil hjælpe klimaforskere med at studere Jordens drivhusgas-emissioner og til bedre at kunne tolke data, der er indsamlet fra satellitter og jordstationer, der måler kuldioxid.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 80 :
**Coffee not associated with lifestyle diseases** :
Danish researchers are the first in the world to have used our genes to investigate the impact of coffee on the body. The new study shows that coffee neither increases nor decreases the risk of lifestyle diseases.
Danske forskere er de første i verden, der har brugt studier af menneskets gener til at undersøge effekten af ??kaffe på kroppen. Den nye undersøgelse viser, at kaffe hverken øger eller nedsætter risikoen for livsstilssygdomme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 81 :
**Biggest explosions in the universe powered by strongest magnets** :
Observations have for the first time demonstrated a link between a very long-lasting burst of gamma rays and an unusually bright supernova explosion. The results show that the supernova was not driven by radioactive decay, as expected, but was instead powered by the decaying super-strong magnetic fields around an exotic object called a magnetar.
Observationer har for første gang påvist en sammenhæng mellem en meget langvarig byge af gammastråler og en usædvanlig meget lysafgivende supernovaeksplosion. Resultaterne viser, at supernovaen ikke var drevet af radioaktivt henfald, som forventet, men at den i stedet var drevet af de genfaldende super-stærke magnetfelter omkring et eksotisk objekt, der kaldes en magnetar.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 82 :
**New method to develop more efficient drugs** :
A new approach to develop highly-potent drugs has been uncovered by researchers, which could overcome current shortcomings of low drug efficacy and multi-drug resistance in the treatment of cancer as well as viral and bacterial infections, a new report suggests.
En ny metode til at udvikle højpotente lægemidler er blevet fundet af forskere. Metoden vil kunne overvinde de nuværende problemer med lav virkning af lægemidler og multiresistens i behandlingen af ??kræft, samt give bedre virkning mod virale og bakterielle infektioner, skriver man i en ny rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 83 :
**Eyeing up Earth-like planets** :
Almost 2000 exoplanets have been discovered to date, ranging from rocky Earth-like planets to hot-Jupiters, and orbiting every type of star. But how many of these distant worlds are habitable? Today’s technology means that we currently have very little information about what exoplanets are like beyond their presence, size and distance from star. With the launch of the James Webb Space Telescope we
Næsten 2000 exoplaneter er blevet opdaget hidtil. De spænder fra klippeholdige, jordlignende planeter til hot-Jupiters, og de kredser om alle typer stjerne. Men hvor mange af disse fjerne verdener er beboelige? Nutidens teknologi betyder, at vi i øjeblikket har meget lidt information om exoplaneterne – bortset fra deres størrelse og afstand fra stjernen. Med lanceringen af ??James Webb Space Telescope får man måske mere viden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 84 :
**For The First Time, Waves Are Adding Power To The U.S. Grid** :
AzuraNorthwest Energy InnovationsAzura, a machine that turns the mothion of waves into electricity, off the coast of HawaiiThe waves of Hawaii are a big draw for tourists and surfers, but now they're also a source of electricity. For the first time in the United States, energy collected from waves is being turned into electricity that is heading onto the grid, and powering homes in Hawaii.The pro
For første gang vil man i USA indsamle bølgeenergi. Bølgeenergien bliver til elektricitet, der er på vej ind på nette – til hjem på Hawaii. Projektet kaldes Azura Northwest Energy Innovations.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 85 :
**The Problem of Artificial Willpower** :
The ethical threat posed by Adderall and other drugs that improve motivation
Man diskuterer den etiske trussel fra Adderall og andre lægemidler, der forbedrer motivationen – altså giver kunstig viljestyrke.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 86 :
**Key mechanism that causes neuropathic pain found** :
A biological process called endoplasmic reticulum stress appears to play a key role in causing neuropathic pain, according to a new study. The discovery could eventually lead to new therapeutics for controlling chronic pain associated with trauma, diabetes, shingles, multiple sclerosis or other conditions that cause nerve damage.
En biologisk proces, der kaldes endoplasmatiske reticulum stress, synes at spille en central rolle i at forårsage neuropatisk smerte, ifølge en ny undersøgelse. Opdagelsen kan i sidste ende føre til nye terapeutiske midler til styring af kroniske smerter, der er forbundet med traume, diabetes, helvedesild, multipel sklerose eller andre forhold, der forårsager nerveskader.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 87 :
**Why don't men live as long as women?** :
Across the entire world, women can expect to live longer than men. But why does this occur, and was this always the case? A new study reveals that vulnerability to heart disease is the biggest culprit behind a surge in higher death rates for men versus women during the 20th century.
Over hele verden kan kvinder forvente at leve længere end mænd. En ny undersøgelse viser, at sårbarheden over for hjertesygdomme er den største årsag til højere dødelighed for mænd versus kvinder i det 20. århundrede.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 88 :
**Smart Mouthguard Tells Your Dentist If You’re Grinding Your Teeth** :
Smart mouth guardUniversity of FloridaIf you’ve ever woken up with a weird headache and pain in your jaw during a particularly stressful time, it might be because you were grinding your teeth, a condition called bruxism. Don’t worry, though, you’re not alone—one in five Americans does it. Now a team of researchers from the University of Florida has created an easier way to diagnose bruxism using
Hvis man har oplevet at vågne op med en underlig hovedpine og smerter i kæben under en særdeles stressende periode, kan det være, fordi man i søvne var i en tilstand, hvor man skar tænder (bruxism). Hver femte amerikanere skærer tænder af og til. Nu har et hold forskere fra University of Florida fundet en nem måde at diagnosticere dette på.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 89 :
**Old World monkey had tiny, complex brain** :
The brain hidden inside the oldest known Old World monkey skull has been visualized for the first time. The ancient monkey, known as Victoriapithecus, first made headlines in 1997 when its 15 million-year-old skull was discovered on an island in Kenya's Lake Victoria. Now, X-ray imaging reveals that the creature's brain was tiny but surprisingly wrinkled and complex. The findings suggest that brai
Hjernen, der sidder skjult inde i kraniet af den ældste kendte østabe, er blevet visualiseret for første gang. Den gamle abe, kendt som Victoriapithecus, skabte overskrifter i 1997, da det 15 millioner år gamle kranie blev opdaget på en ø i Kenyas Lake Victoria. Nu har røntgen-billeddannelse afsløret, at dens hjerne var lille, men overraskende rynket og kompleks.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 90 :
**CO2 emissions threaten ocean crisis** :
A major report warns that life in the seas will be irreversibly changed unless CO2 emissions are drastically cut.
En større rapport advarer om, at livet i havene vil blive irreversibelt ændret, medmindre CO2-udledningen nedskæres drastisk.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 91 :
**Brown fat transplant reversed type 1 diabetes without insulin in non-obese diabetic mice** :
Researchers have found embryonic brown fat transplants reversed type 1 diabetes and restored glucose tolerance to normal in non-obese diabetic mice.
Forskere har fundet, at transplantationer med det embryonale brune fedt kan vende udviklingen mod type 1-diabetes og ændre glukosetolerance i normal retning hos ikke-overvægtige diabetiske mus.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 92 :
**Human-like 'eye' in single-celled plankton: Mitochondria, plastids evolved together** :
Scientists have peered into the eye-like structure of single-celled marine plankton called warnowiids and found it contains many of the components of a complex eye.
Forskere har kigget på en øje-lignende struktur hos en encellet marin plankton-organisme, som kaldes warnowiids. Man fandt, at det indeholder mange af komponenterne, som kendes fra et kompleks øje.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 93 :
**Longer acquaintance levels the romantic playing field** :
Partners who become romantically involved soon after meeting tend to be more similar in physical attractiveness than partners who get together after knowing each other for a while, according to new findings.
Partnere, der bliver romantisk involveret hurtigt efter det første møde, har tendens til at være mere ens i fysisk tiltrækning end partnere, der først indleder et romatisk forhold efter at have kendt hinanden i et stykke tid, i henhold til nye forskningsresultater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 94 :
**Breast cancer treatment with fewer potential side effects has equally good patient outcomes** :
Women diagnosed with breast cancer and treated with a one-week regimen of partial breast radiation after the surgical removal of the tumor, or lumpectomy, saw no increase in cancer recurrence or difference in cosmetic outcomes compared to women who received radiation of the entire breast for a period of up to six weeks after surgery. The study is one of the largest ever done on partial breast irra
Kvinder, der er diagnosticeret med brystkræft, og som behandles med en uges behandling med delvis-bryst stråling efter kirurgisk fjernelse af tumoren, fremviste ingen stigning i kræft-tilbagefald eller forskel i de kosmetiske resultater i forhold til kvinder, der modtog stråling af hele brystet for en periode på op til seks uger efter operationen. Undersøgelsen er en af ??de største, der er gjort om delvis-bryst bestråling.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 95 :
**These Mini Robots Could Form An Injection Gun In Your Bloodstream** :
We’ve seen robots designed to move inside bodies before. Carefully shaped magnetic objects, these miniature robots are moved by external magnetic forces, like those found in…
Vi har før set robotter designet til at bevæge sig inde i kroppen, men nu er minirobotter, der er omhyggeligt formede magnetiske genstande, gjort i stand til at blive bevæget af eksterne magnetiske kræfter. Minirobotterne kan udgøre mini-injektionssprøjter inde i blodkarrene.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 96 :
**Experimental treatment sends deadly leukemia into remission** :
An experimental new treatment approach for a rare, deadly leukemia can send the disease into remission even in patients for whom the standard therapy has failed, a pilot study has found. The study is 'proof of principle' the cutting-edge approach could be used to treat many other cancers as well.
En eksperimentel ny tilgang behandling for en sjælden, dødelig leukæmi kan sende sygdommen i tilbagegang – selv hos patienter, for hvem standardbehandling ikke er lykkedes – viser en foreløbig undersøgelse – som dog anses for "proof of principle" af en banebrydende metode, der formentlig også vil kunne bruges til at behandle mange andre kræftformer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 97 :
**New and innovative approach for successful vaccination against Chlamydia infections** :
Chlamydiae are the most common, sexually transmitted, bacterial pathogens in the world. Every year around 100 million people contract Chlamydia infections, which are one of the main causes of female infertility and ectopic pregnancies and can also lead to blindness – especially in developing countries. Now, for the first time in the world, an international research team has discovered how to stimu
Chlamydia-bakterier er de mest almindelige, seksuelt overførte, bakterielle patogener i verden. Hvert år rammes omkring 100 millioner mennesker af infektion med Chlamydia, som er en af ??de vigtigste årsager til kvindelig infertilitet og ektopiske graviditeter, og som kan føre til blindhed, især i udviklingslandene. Nu har man for første gang i verden opdaget, hvordan man kan vaccinere mod Chlamydia.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 98 :
**Our eye sockets give us a wider field of view than other apes** :
The unique positioning of our eyes within our skulls may have played a part in our early evolution
Den unikke placering af vores øjne i vores kranier kan have spillet en rolle i vores tidlige evolution, ifølge en ny artikel. Vores øjne give os bredere synsfelt end aberne har.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 99 :
**Dynamic Duos: How To Get More Nutrition By Pairing Foods** :
Adding eggs to salads helps us absorb the beneficial pigments like beta carotene in the raw vegetables, a new study finds. Here are other foods that, when eaten together, pack a more nutritious punch.»
Tilføjelse af æg til salater hjælper os til at absorbere de gavnlige pigmenter, såsom beta-caroten, der findes i rå grøntsager, har en ny undersøgelse fundet. Her er andre fødevarer, der, når de spises sammen, bliver mere nærende…

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 100 :
**Artifical neuron mimicks function of human cells** :
Scientists have managed to build a fully functional neuron by using organic bioelectronics. This artificial neuron contain no ‘living’ parts, but is capable of mimicking the function of a human nerve cell and communicate in the same way as our own neurons do.
Forskere har formået at opbygge et fuldt funktionel neuron ved anvendelse af organisk bioelektronik. Det kunstige neuron indeholder ingen "levende" dele, men er i stand til at efterligne funktionen af ??en human nervecelle og kommunikere på samme måde som vores egne neuroner gør.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 101 :
**Research team evolves CRISPR-Cas9 nucleases with novel properties** :
A team of researchers has found a way to expand the use and precision of the powerful gene-editing tools called CRISPR-Cas9 RNA-guided nucleases. In their report, the investigators describe evolved versions of the DNA-cutting Cas9 enzyme that are able to recognize a different range of nucleic acid sequences than is possible with the naturally occurring form of Cas9 that has been used to date.
Et hold af forskere har fundet en ny måde til at udvide brugen og præcisionen af de magtfulde genetiske redigeringsværktøjer, der kaldes CRISPR-Cas9 RNA-styrede nukleaser. I deres rapport beskriver forskere versioner af et DNA-skærende Cas9 enzym, der er i stand til at genkende en ny række nukleinsyresekvenser end det, som tidligere har været muligt med den naturligt forekommende form af Cas9, der er blevet anvendt hidtil.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 102 :
**Stress hormone linked to learning delay in toddlers** :
Little kids who live in stressful family situations often have too little or too much cortisol, a hormone that can have toxic effects on the brain. A study of 201 low-income mother-child pairs conducted at Mt. Hope Family Center in Rochester, NY, tracked the levels of the stress hormone cortisol in children at ages 2, 3, and 4. The findings show that specific forms of family adversity are linked t
Små børn, der bor i stressede familiesituationer, har ofte for lidt eller for meget cortisol, – et hormon, der kan have toksiske virkninger på hjernen. En undersøgelse af 201 lav-indkomst mor-barn-par udført på Mt. Hope Family Center i Rochester, NY, målte niveauet af stresshormonet cortisol hos børn i 2-, 3-, og 4-års alderen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 103 :
**Good working memory can make you a better liar** :
Working memory helps children tell better lies, according to new research. The higher a child's verbal working memory, the better their ability to process the verbal information necessary to tell a believable lie.
Arbejdshukommelse hjælper børn til fortælle bedre løgne, viser ny forskning. Jo højere et barns verbale arbejdshukommelse er, jo bedre er dets evne til at behandle de nødvendige verbale informationer til at kunne fortælle en troværdig løgn.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 104 :
**Using sago palm waste to absorb oil from spills** :
Waste material generated by Malaysia’s sago palm industry has potential for use as an adsorbent for cleaning up oil spills, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Affaldsmateriale genereret af Malaysias sago håndflade industrien har potentiale til brug som en adsorbent til oprydning olieudslip, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 105 :
**Stress in low-income families can affect children's learning** :
Children living in low-income households who endure family instability and emotionally distant caregivers are at risk of having impaired cognitive abilities, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Børn, der lever i husstande med lav indkomst, der udholde familie ustabilitet og følelsesmæssigt fjernt pårørende er i risiko for at have svækket kognitive evner, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 106 :
**Simplifying recycling of rare-earth magnets** :
Researchers have now pioneered a process that could enable the efficient recycling of two rare-earth metals, neodymium and dysprosium. These elements comprise the small, powerful magnets that are found in many high-tech devices. In contrast to the massive and energy-intensive industrial process currently used to separate rare earths, the new method works nearly instantaneously at room temperature
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har nu banebrydende for en proces, der kunne muliggøre en effektiv genanvendelse af to sjældne jordarters metaller, neodymium og dysprosium. Disse elementer omfatter de små, kraftige magneter, der findes i mange højteknologiske enheder. I modsætning til den massive og energiintensive industriel proces tiden anvendes til at separere sjældne jordarter, den nye metode virker næsten øjeblikkeligt ved stuetemperatur

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 107 :
**Migratory Birds: What a Long-Range Trip It's Been** :
Ornithologist Eduardo Inigo-Elias, senior research associate with the conservation science program at the Cornell Laboratory of Ornithology, talks about the challenges of studying migratory birds and…
Google-Translate (maskinoversæt.): Ornitolog Eduardo Inigo-Elias, seniorforsker med bevarelse videnskab program på Cornell Laboratory af Fugle, fortæller om udfordringerne ved at studere trækfugle og …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 108 :
**Crushing ivory stockpiles destroys vital evidence of poaching** :
Samples of confiscated illegal ivory should be taken before destroying stockpiles to allow forensic investigators to trace poaching and trafficking routes
Google-Translate (maskinoversæt.): Prøver af konfiskeret ulovlige elfenben bør tages, før at ødelægge lagre for at tillade retsmedicinske efterforskere at spore krybskytteri og handel ruter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 109 :
**Scientific American Asks Neil deGrasse Tyson Why He Has a Saturn 5 in His Office** :
The 34-story tall Saturn 5 was the first vehicle humans ever used to land on the moon. Tyson's model was sent to him from Huntsville, Ala.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den 34-etagers høje Saturn 5 var de første køretøjer mennesker nogensinde bruges til at lande på månen. Tyson model blev sendt til ham fra Huntsville, Ala.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 110 :
**Acid-reducing medications sharply raise risk of C. difficile bacteria infection in kids** :
Infants and children who are given prescription acid-reducing medications face a substantially higher risk of developing Clostridium difficile infection, a potentially severe colonic disorder, a new study concludes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Spædbørn og børn, som er givet receptpligtig syre-reducerende medicin står over for en væsentlig højere risiko for at udvikle Clostridium difficile infektion, en potentielt alvorlig colon lidelse, konkluderer en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 111 :
**Love, factually: Gerontologist finds the formula to a happy marriage** :
A gerontologist has uncovered common advice for couples walking down the aisle or decades into marriage. To capture the voice of lived experience, the study included a random national survey of nearly 400 Americans age 65 and older, asking how to find a compatible partner and other advice on love and relationships. In subsequent in-person interviews with more than 300 long-wedded individuals — th
Google-Translate (maskinoversæt.): En Gerontologist har afdækket fælles råd for par walking ned ad kirkegulvet eller årtier i ægteskab. At fange stemme levede erfaringer, undersøgelsen omfattede en tilfældig national undersøgelse af næsten 400 amerikanere 65 år og ældre, spørger, hvordan du kan finde en kompatibel partner og andre råd om kærlighed og parforhold. I efterfølgende in-person, interviews med mere end 300 lange viet individer – th

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 112 :
**New tool identifies novel compound targeting causes of type 2 diabetes** :
A new drug screening technology has identified a new potential anti-diabetes compound — and a powerful way to quickly test whether other molecules can have a positive effect on a critical molecular pathway believed to be central to diseases ranging from diabetes to retinitis pigmentosa, cystic fibrosis, Huntington's disease, and Alzheimer's.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny narkotika screening teknologi har identificeret en ny potentiel anti-diabetes sammensatte – og en kraftfuld måde til hurtigt at teste, om andre molekyler kan have en positiv effekt på en kritisk molekylær vej menes at være centrale for sygdomme lige fra diabetes til retinitis pigmentosa, cystisk fibrose, Huntingtons sygdom og Alzheimers.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 113 :
**Astronomers create array of Earth-like planet models** :
To sort out the biological intricacies of Earth-like planets, astronomers have developed computer models that examine how ultraviolet radiation from other planets' nearby suns may affect those worlds.
Google-Translate (maskinoversæt.): At sortere de biologiske snørklede af jordlignende planeter, har astronomer udviklet computermodeller, der undersøger, hvordan ultraviolet stråling fra andre planeter 'nærliggende sole kan påvirke disse verdener.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 114 :
**Fruit flies 'push the limit' and lead researchers to an unexpected discovery** :
They're pesky and annoying when they get into your fruit, but Drosophila melanogaster, more affectionately known as the "fruit fly," have led researchers to an unexpected discovery involving drowning and comas.
Google-Translate (maskinoversæt.): De er irriterende og irriterende, når de kommer ind i din frugt, men Drosophila melanogaster, mere kærligt kendt som "bananfluen," har fået forskerne til at en uventet opdagelse involverer drukning og koma.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 115 :
**Why the Soviet space shuttle was left to rot** :
Last week, Russian photographer Ralph Mirebs posted an album of the Soviet shuttle languishing in a hangar. This is why the program never took off.
Google-Translate (maskinoversæt.): I sidste uge, russiske fotograf Ralph Mirebs indsendt et album med den sovjetiske shuttle vantrives i en hangar. Det er derfor, at programmet aldrig tog fart.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 116 :
**Do butterflies hold the answer to life's mysteries?** :
Do butterflies hold the answer to life's mysteries?
Google-Translate (maskinoversæt.): Har sommerfugle holder svaret på livets mysterier?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 117 :
**Endangered Species Protections At Center Of Drought Debate** :
Lawmakers in hard-hit Western states are pushing for suspensions to the Endangered Species Act to free up stored water. But an entrenched partisan divide over the law continues to be a hang-up.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Lovgivere i hårdt ramte vestlige stater presser på for suspensioner til Endangered Species Act at frigøre lagret vand. Men en forskanset partisan kløft over loven fortsat et hang-up. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 118 :
**Philae awakes: What next for probe after 7 month nap on comet?** :
On Saturday night the German Aerospace Center in Cologne received 85 seconds of incredibly good news: a data chirp from the missing European Space Agency lander Philae
Google-Translate (maskinoversæt.): Lørdag aften den tyske Aerospace Center i Köln fik 85 sekunder af utrolig god nyhed: en data pippe fra den manglende Europæiske Rumorganisation lander Philae

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 119 :
**Researchers Grow Tiny Beating Human Hearts From Stem Cells** :
Cardiac tissue grown in the labZhen MaEach color represents a different type of cardiac tissue cell, clearly organized and differentiated in the sample.Stem cells, the jack-of-all-trades building blocks of human tissues, have yet another application in biology research: scientists have been able to grow them into beating cardiac tissue. This could help scientists better understand how the heart d
Google-Translate (maskinoversæt.): Hjertevæv dyrket i labZhen MaEach farve repræsenterer en anden type hjertevævets celle klart organiseret og differentieret i sample.Stem cellerne, de jack-of-all-trades byggestenene i humane væv, har endnu et andet program i biologi forskning: forskere har været i stand til at vokse dem til at slå hjertevæv. Dette kunne hjælpe forskerne til bedre at forstå, hvordan hjertet d

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 120 :
**The Psychological Cost of Being a Maverick** :
A surprise: identifying with a group brings a sense of personal control
Google-Translate (maskinoversæt.): En overraskelse: identifikation med en gruppe bringer en følelse af personlig kontrol

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 121 :
**Is upward mobility bad for your health?** :
Youth from low-income families who succeed academically and socially may actually pay a price — with their health — according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Unge fra lavindkomstfamilier, der lykkes fagligt og socialt kan faktisk betaler en pris – med deres helbred – ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 122 :
**Google ads offer men more high-paying jobs** :
In recent experiments, significantly fewer women than men saw Google ads promising help getting jobs that pay more than $200,000. The findings raise questions about the fairness of targeted online ads. The study, which used a tool called AdFisher that runs experiments with simulated user profiles, establishes that the gender discrimination was real, says Anupam Datta, associate professor of comput
Google-Translate (maskinoversæt.): I de seneste eksperimenter, signifikant færre kvinder end mænd så Google-annoncer lovende hjælp at få job, der betaler mere end $ 200.000. Resultaterne rejser spørgsmål om rimeligheden af ??målrettede online annoncer. Undersøgelsen, som brugte et værktøj kaldet AdFisher der kører eksperimenter med simulerede brugerprofiler, fastslår, at kønsdiskrimination var virkeligt, siger Anupam Datta, lektor i com

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 123 :
**Pluto and Charon come into sharper focus** :
Images from the New Horizons probe's journey to the distant reaches of the Solar System.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.16971
Google-Translate (maskinoversæt.): Billeder fra New Horizons sonden rejse til de fjerne afkroge af Solar System.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.16971

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 124 :
**VIDEO: Warning over wildflower gardens** :
Experts are warning that sowing wildflower seeds in rural areas could be bad for native plant species.
Google-Translate (maskinoversæt.): Eksperter advarer om, at såning wildflower frø i landdistrikterne kan være dårligt for hjemmehørende plantearter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 125 :
**Q&A With ‘The Pluto Doctor’** :
Young and SternNASALeslie Young poses with Alan Stern, principal investigator of the New Horizons mission.2015 marks The Year of Pluto. The New Horizons mission is accomplishing one more major planetary science goal: to fly by the last large body in our solar system. Some are calling Pluto the last frontier, a big win for space exploration.The Pluto Doctor, or Dr. Leslie Young as she is more comm
Google-Translate (maskinoversæt.): Young og SternNASALeslie Young stiller med Alan Stern, principal investigator i New Horizons mission.2015 er året for Pluto. The New Horizons mission er varetagelse endnu større planetarisk videnskab mål: at flyve af den sidste store krop i vores solsystem. Nogle kalder Pluto den sidste grænse, en stor gevinst for plads exploration.The Pluto Doctor eller Dr. Leslie Young som hun er mere comm

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 126 :
**Therapists Struggle To Treat Vampires And Other People With Alternate Identities** :
Nosferatu needs an update.FICG.mx via Flickr, CC by 2.0There are people out there who are certain that they are vampires. No, they’re not kids who saw Twilight too many times and can’t tell the difference between fact and fiction—human vampires are people who truly believe that they gain energy by consuming another person’s blood. There are whole online communities devoted to it. But even human v
Google-Translate (maskinoversæt.): Nosferatu har brug for en update.FICG.mx via Flickr, CC ved 2.0There er folk derude, der er sikker på, at de er vampyrer. Nej, de er ikke børn, der så Twilight for mange gange og kan ikke se forskel på virkeligheden og fiktion-menneske vampyrer er mennesker, der virkelig tror, ??at de får energi ved at indtage en anden persons blod. Der er hele online communities, der afsættes til det. Men selv human v

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 127 :
**Bouncing Bots** :
The robots may navigate better because 3-D printing allows for a quick combination of multiple materials. Click here for a transcript of this video.
Google-Translate (maskinoversæt.): Robotterne kan navigere bedre, fordi 3D-print giver mulighed for en hurtig kombination af flere materialer. Klik her for en udskrift af denne video.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 128 :
**Astronomers find a massive black hole that outgrew its galaxy** :
Astronomers have spotted a super-sized black hole in the early universe that grew much faster than its host galaxy. The discovery runs counter to most observations about black holes, which are massive areas of space with extraordinarily strong gravity that can pull in anything — even light. In most cases, black holes and their host galaxies expand at the same rate.
Google-Translate (maskinoversæt.): Astronomer har spottet en super-store sorte hul i det tidlige univers, der voksede meget hurtigere end sin vært galakse. Opdagelsen er i modstrid med de fleste observationer om sorte huller, som er massive områder af rummet med ekstra stærk tyngdekraft, der kan trække i noget – selv lys. I de fleste tilfælde, sorte huller og deres vært galakser ekspandere i samme tempo.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 129 :
**These Will Be The First Astronauts To Fly In A Private Spaceship** :
It’s weird timing, but today NASA revealed the astronauts who will make history by becoming the first to launch into space in a commercial vessel. Astronauts Robert Behnken, Sunita Williams, Eric Boe, and Douglas Hurley will train to fly on SpaceX and Boeing spacecraft. Three of them will be selected to pilot the first test flights in 2017.What would normally be exciting news comes on the heels o
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er underligt timing, men i dag NASA afslørede astronauterne, der vil gøre historie ved at blive den første til at lancere i rummet i en kommerciel fartøj. Astronauter Robert Behnken, Sunita Williams, Eric Boe, og Douglas Hurley vil træne til at flyve på SpaceX og Boeing rumfartøjer. Tre af dem vil blive udvalgt til at styre de første testflyvninger i 2017.What normalt ville være spændende nyheder kommer i hælene o

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 130 :
**New horned dinosaur reveals evolution of nose horn in Triceratops family** :
Scientists have discovered a striking new species of horned dinosaur based on fossils collected from a bone bed in southern Alberta, Canada. Wendiceratops pinhornensis was approximately 6 meters long and weighed more than a ton. It lived about 79 million years ago, making it one of the oldest known members of the family of large-bodied horned dinosaurs that includes the famous Triceratops, the Cer
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget en slående nye arter af hornede dinosaur baseret på fossiler indsamlet fra en knogle seng i det sydlige Alberta, Canada. Wendiceratops pinhornensis var ca. 6 meter lang og vejede mere end et ton. Det levede omkring 79 millioner år siden, hvilket gør det til et af de ældste kendte medlemmer af familien af ??store og rørige hornede dinosaurer, der omfatter den berømte Triceratops, CER

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 131 :
**Surfers Can Catch Data While They're Catching Waves** :
Surferniall62/FlickrCC by SA 2.0Soon surfers could help monitor the ocean's health.Surfers are particularly attuned to the sea, keeping an eye out for the best waves. But soon, they could help gather scientific data by simply participating in their favorite activity.Scientists in the United Kingdom have announced a system that would allow surfers to measure sea surface temperatures every time the
Google-Translate (maskinoversæt.): Surferniall62 / FlickrCC af SA 2.0Soon surfere kunne hjælpe med at overvåge havets health.Surfers er særligt tilpasset til havet, holde øje med de bedste bølger. Men snart, kunne de hjælpe med at indsamle videnskabelige data ved blot at deltage i deres foretrukne activity.Scientists i Det Forenede Kongerige har meddelt, et system, der ville tillade surfere at måle havoverfladetemperaturerne hver gang

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 132 :
**What to Expect from the Pluto Flyby** :
Nature Video’s guide to the highlights as the New Horizons spacecraft speeds past the icy dwarf planet
Google-Translate (maskinoversæt.): Nature Video guide til højdepunkterne som New Horizons rumfartøj hastigheder forbi den iskolde dværgplanet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 133 :
**Nursing home care for minorities improves, study suggests** :
A new study of nursing homes has found that, while disparities continue to exist, the quality of care in homes with higher concentrations of racial and ethnic minority residents has improved and that this progress appears to be linked to increases in Medicaid payments.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse af plejehjem har konstateret, at, mens forskelle fortsat findes, er kvaliteten af ??pleje i hjem med højere koncentrationer af racemæssige og etniske minoriteter beboere forbedres, og at disse fremskridt synes at være knyttet til stigninger i Medicaid betalinger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 134 :
**Faster weight gain can be safe for hospitalized anorexia patients** :
A new study of patients hospitalized with anorexia nervosa shows that a faster weight gain during inpatient treatment — well beyond what national standards recommend — is safe and effective.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse af patienter indlagt med anoreksi viser, at en hurtigere vægtøgning under døgnbehandling – langt ud over, hvad nationale standarder anbefale – er sikker og effektiv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 135 :
**IT-based concepts for effective coordination of public authorities, general population** :
To get a handle on crisis situations you need volunteers from the general population. A new project investigates how volunteers’ help can be incorporated into the crisis management efforts of public bodies. Research is focusing on IT supported and systematic integration of existing structures such as associations, companies and citizens’ initiatives.
Google-Translate (maskinoversæt.): For at få styr på krisesituationer, du har brug frivillige fra den almindelige befolkning. Et nyt projekt undersøger, hvordan frivilliges hjælp kan indarbejdes i krisestyring indsats af offentlige organer. Forskning fokuserer på it-understøttet og systematisk integration af eksisterende strukturer såsom foreninger, virksomheder og borgerinitiativer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 136 :
**South Africa's Great Karoo reveals mass extinction** :
Scientists have obtained an age from rocks of the Great Karoo that shed light on the timing of a mass extinction event that occurred around 260 million years ago.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fået en alder fra klipper i Great Karoo som kaster lys over timingen af ??en masseudryddelse begivenhed, der fandt sted omkring 260 millioner år siden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 137 :
**Fewer women than men are shown online ads related to high-paying jobs** :
Significantly fewer women than men were shown online ads promising them help getting jobs paying more than $200,000, raising questions about the fairness of targeting ads online, new research suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Betydeligt færre kvinder end mænd blev vist online annoncer lovende dem hjælpe med at få job betaler mere end $ 200.000, hvilket rejser spørgsmålet om rimeligheden af ??målretter annoncer online, ny forskning antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 138 :
**Tracking measles cases introduced to British Columbia during the 2010 Games** :
The Vancouver 2010 Olympic Games brought more than just athletes to British Columbia. It also left the province with a bad case of the measles. A research team used whole-genome sequencing to track the outbreak, an approach they pioneered four years ago when analyzing TB outbreaks.
Google-Translate (maskinoversæt.): De Vancouver 2010 Olympiske Lege bragte mere end blot sportsfolk til British Columbia. Det efterlod også i provinsen med et slemt tilfælde af mæslinger. Et forskerhold brugt hel-genom sekventering til at spore udbruddet, en tilgang, de banebrydende for fire år siden, når man analyserer TB udbrud.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 139 :
**The Problem of Artificial Willpower** :
The ethical threat posed by Adderall and other drugs that improve motivation
Google-Translate (maskinoversæt.): Den etiske trussel fra Adderall og andre lægemidler, der forbedrer motivationen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 140 :
**Watch This Drone Explore Underground Tunnels Beneath London** :
Drone Shadow In TunnelScreenshot by author, from BBCRemoving pilots from flying machines opens up the earth to brand-new kinds of aerial exploration. One instance, captured beautifully by BBC cameraman John Bontoft, is aerial photography taken inside the tunnels that will house the underground portions of London’s new Crossrail project.Set to open in 2018, Crossrail is 60 mile long rail network t
Google-Translate (maskinoversæt.): Drone Shadow In TunnelScreenshot efter forfatter, fra BBCRemoving piloter fra flyvende maskiner åbner jorden til helt nye former for udforskning antenne. Et eksempel, fanget smukt af BBC kameramand John Bontoft, er luftfotografering taget inde i tunneler, der skal huse de underjordiske dele af Londons nye Crossrail project.Set til at åbne i 2018, Crossrail er 60 mile lange jernbanenet t

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 141 :
**Modified mosquitoes begin blitz on dengue in Brazilian city** :
An eradication programme in Piracicaba, Brazil, is using genetically modified mosquitoes to control disease-carrying ones, and Florida could be next
Google-Translate (maskinoversæt.): Et udryddelsesprogram i Piracicaba, Brasilien, bruger genmodificerede myg til at styre sygdomsfremkaldende transporterer dem, og Florida kunne være næste

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 142 :
**Tetris blocks traumatic flashbacks even after the memory is fixed** :
Playing the classic video game a day after witnessing a traumatic event could reduce the risk of developing PTSD
Google-Translate (maskinoversæt.): Afspilning af klassiske videospil en dag efter vidne til en traumatisk begivenhed kan reducere risikoen for at udvikle PTSD

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 143 :
**Good quantum states and bad quantum states** :
It is impossible to obtain all information about a large quantum system consisting of hundreds or thousands of particles. A new technique allows to describe such systems in terms of 'continuous matrix product states.' With this approximation, the relevant information about a quantum system can be obtained by only a few measurements.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er umuligt at indhente alle oplysninger om et stort kvante system bestående af hundreder eller tusinder af partikler. En ny teknik gør det muligt at beskrive sådanne systemer i form af 'kontinuerlig matrix produkt stater. « Med denne tilnærmelse, kan de relevante oplysninger om et kvantesystem opnås ved kun få målinger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 144 :
**Blocking brain protein could stop memory loss caused by ageing** :
Stopping a protein that builds up with age has been shown to aid memory and help mouse brains remain young. If true in humans, a drug could halt memory loss
Google-Translate (maskinoversæt.): Standsning et protein, der opbygger med alderen har vist sig at hjælpe hukommelse og hjælpe musehjerner forblive ung. Hvis sandt i mennesker, kunne et lægemiddel standse hukommelsestab

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 145 :
**Bad economy leads parents to favor daughters** :
When a family finds itself in tough economic times, parents are likely to be more financially generous to a daughter than to a son. And the reason has to do with something parents often tell their adult children—they really want grandchildren. “It turns out this desire to have grandchildren steers parents’ decision-making long before their children’s wedding day," says Kristina Durante, an associa
Google-Translate (maskinoversæt.): Når en familie befinder sig i hårde økonomiske tider, vil sandsynligvis være mere økonomisk generøs over for en datter end en søn forældre. Og grunden har at gøre med noget forældre ofte fortælle deres voksne børn-de virkelig ønsker børnebørn. "Det viser sig dette ønske om at have børnebørn stude forældres beslutningsproces længe før deres børns bryllupsdag," siger Kristina Durante, en forening

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 146 :
**New Horizons hiccup won't affect Pluto mission science** :
NASA says temporary loss of contact with the spacecraft over the weekend was a one-off and won't affect its historic arrival at the dwarf planet next week
Google-Translate (maskinoversæt.): NASA siger midlertidigt tab af kontakt med rumfartøjet i weekenden var en engangsforeteelse, og vil ikke påvirke sin historiske ankomst til dværgplanet næste uge

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 147 :
**Peeking into the brain's filing system** :
Where do your memories live?
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvor kommer dine minder leve?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 148 :
**How BP’s $18.7-billion oil-spill settlement could help the Gulf of Mexico** :
Marine scientist Don Boesch on the fight to restore ecosystems damaged by the Deepwater Horizon disaster.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17911
Google-Translate (maskinoversæt.): Marine videnskabsmand Don Boesch om kampen for at genoprette økosystemer beskadiget af Deepwater Horizon disaster.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17911

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 149 :
**White House: We Have A Beef With GMO Regulations** :
The White House has ordered a review of the government's system for regulating products of biotechnology, including genetically modified crops. That system has been controversial from the start.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Det Hvide Hus har beordret en gennemgang af regeringens system til regulering produkter af bioteknologi, herunder genetisk modificerede afgrøder. Denne ordning har været kontroversielt fra begyndelsen. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 150 :
**Underwater Greenhouses Offer Creative Solution To Food Crisis** :
Underwater GardenOceanReefGroup/YouTubeAn underwater greenhouse in the Nemo's Garden project.There actually is an octopus in this garden.For the past few years, from May-September, a few small transparent enclosures pop up on the seafloor off the coast of Italy.The structures are underwater greenhouses, anchored 20 feet below the surface of the water, filled with air and small amounts of crops. U
Google-Translate (maskinoversæt.): Underwater GardenOceanReefGroup / YouTubeAn undersøiske drivhus i Nemo Have project.There faktisk er en blæksprutte i denne garden.For de sidste par år, fra maj-september et par små gennemsigtige kabinetter poppe op på havbunden ud for Italy.The strukturer er undersøiske drivhuse, forankret 20 fod under overfladen af ??vandet, fyldt med luft og små mængder af afgrøder. U

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 151 :
**[Working Life] Find your most interesting question** :
Author: Nicola Spaldin
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: Nicola Spaldin

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 152 :
**Can autism be measured in a sniff?** :
Imagine the way you might smell a rose. You'd take a nice big sniff to breathe in the sweet but subtle floral scent. Upon walking into a public restroom, you'd likely do just the opposite — abruptly limiting the flow of air through your nose. Now, researchers have found that people with autism spectrum disorder don't make this natural adjustment like other people do.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forestil dig den måde, du kan lugte en rose. Du vil tage en dejlig stor snuse at indånde den søde, men subtile blomstret duft. Efter walking i et offentligt toilet, ville du sandsynligvis gøre netop det modsatte – brat begrænse strømmen af ??luft gennem næsen. Nu har forskere konstateret, at mennesker med autisme spektrum forstyrrelse ikke gør denne naturlige justering som andre mennesker gør.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 153 :
**Carbon capture and storage safety investigated** :
A significant step has been made for potential Carbon Capture and Storage (CCS) deployment, with the publication of the results from the world's first experiment into the realistic simulation of potential environmental impact of a submarine CO2 leakage.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et vigtigt skridt er foretaget for potentielle Carbon Capture and Storage (CCS) implementering, med offentliggørelsen af ??resultaterne fra verdens første eksperiment i den realistiske simulering af potentiel miljøpåvirkning en ubåd CO2 udslip.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 154 :
**Ambitious bee-eater attempts to swallow a bat whole** :
A European bird was caught on camera tackling prey much larger than its typical insect fare
Google-Translate (maskinoversæt.): En europæisk fugl blev fanget på kamera tackle byttedyr meget større end dens typiske insekt billetpris

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 155 :
**‘Steve Jobs’ Trailer Turns Apple Founder’s Life Into A Dark Opera** :
The birth of the Mac is a tale as old as…well, as old as the first Mac, which dates back to 1984. The Macintosh 128K breathed new life into the already-burgeoning computer industry, and with its entrance came the persona of Steve Jobs, a hypercharged detail-man who refused to accept failure.And for the second time this decade, Hollywood is treating us to Jobs’ story, this time under the direction
Google-Translate (maskinoversæt.): Fødslen af ??Mac er en fortælling så gammel som … ja, så gammel som den første Mac, der går tilbage til 1984. Macintosh 128K pustet nyt liv i den allerede spirende computer industrien, og med sin indgang kom persona af Steve Jobs, en hypercharged detalje-mand, der nægtede at acceptere failure.And for anden gang dette årti, Hollywood behandler os til Job 'historie, denne gang under ledelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 156 :
**Want tall, smart children? Find an exotic stranger** :
Your kids are also more likely to get good grades if you choose a partner who is not a close relative
Google-Translate (maskinoversæt.): Dine børn er også mere tilbøjelige til at få gode karakterer, hvis du vælger en partner, der ikke er en nær slægtning

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 157 :
**Human brain may contain a map for social navigation** :
A study reveals how the hippocampus contributes to social behavior. The brain region that helps people tell whether an object is near or far may also guide how emotionally close they feel to others and how they rank them socially.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse afslører, hvordan hippocampus bidrager til social adfærd. Hjernen region, der hjælper folk fortæller om en genstand er tæt på eller langt kan også vejlede hvor følelsesmæssigt tæt de føler til andre, og hvordan de rang dem socialt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 158 :
**California fault is leaking helium from deep Earth** :
Geologists were surprised to find helium-3 leaking along a 30-mile stretch of a fault zone in the Los Angeles Basin. The leak suggests the Newport-Inglewood fault is deeper than scientists previously thought. Considered primordial, helium-3 (3He) is a vestige of the Big Bang. Its only terrestrial source is the mantle. “Time will tell what the true importance of all this is." “The results are unexp
Google-Translate (maskinoversæt.): Geologer blev overrasket over at finde helium-3 utæt langs en 30-mile strækning af fejl zone i Los Angeles Basin. Lækagen foreslår Newport-Inglewood fejl er dybere end forskerne hidtil har troet. Betragtes ur, helium-3 (3He) er et levn fra Big Bang. Dens eneste jordbaseret kilde er kappen. "Tiden vil vise, hvad den sande betydning af alt dette er." "Resultaterne er unexp

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 159 :
**Scorpion Robot Will Venture Into Fukushima Next Month** :
Scorpion RobotToshibaInstead of a stinger, this robot has a camera on its tail.It’s been over four years since an earthquake and tsunami devastated much of Japan's Pacific coast and left the Fukushima nuclear power plant a hulking dangerous wreck. Four years, and investigators are still trying to get a good look at the dangerous nuclear fuel left inside the three reactors that melted down (last y
Google-Translate (maskinoversæt.): Scorpion RobotToshibaInstead af en stinger, denne robot har et kamera på sin tail.It har været over fire år siden, et jordskælv og tsunami hærgede store dele af Japans Stillehavets kyst og forlod Fukushima atomkraftværket en hulking farlig vrag. Fire år, og efterforskere forsøger stadig at få et godt kig på den farlige nukleart brændstof tilbage inde i de tre reaktorer, der smeltede ned (sidste y

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 160 :
**Plant collections left in the cold by cuts** :
North America’s herbaria wilt under pressure for space and cash.Nature 523 16 doi: 10.1038/523016a
Google-Translate (maskinoversæt.): Nordamerikas herbarier visnesyge under pres for plads og cash.Nature 523 16 doi: 10,1038 / 523016a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 161 :
**The INTERCEPT Blood System Rids Blood Donations of All Pathogens** :
Blood banks begin using the method in donations this summer as the northward spread of chikungunya continues
Google-Translate (maskinoversæt.): Blodbanker begynde at bruge den metode i donationer denne sommer, da nord spredning af chikungunya fortsætter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 162 :
**Super-Muscular Pigs Created by Small Genetic Tweak** :
Researchers hope the genetically engineered animals will be approved for human consumption
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere håber gensplejsede dyr vil blive godkendt til konsum

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 163 :
**Oranges bug 'hacks insect behaviour'** :
A deadly disease of citrus plants spreads by manipulating its insect host, research suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): En dødelig sygdom citrus planter spreder ved at manipulere sin insekt vært, forskning antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 164 :
**Hello, gorgeous! 'Pulse' technology may replenish skin's collagen** :
A non-invasive technique that harnesses pulsed electric fields to generate new skin tissue growth has been devised by scientists. According to their research, the novel non-invasive tissue stimulation technique produces scarless skin rejuvenation and may revolutionize the treatment of degenerative skin diseases.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ikke-invasiv teknik, der udnytter pulseret elektriske felter til at generere ny vækst hud væv er blevet udtænkt af videnskabsfolk. Ifølge deres forskning, ny ikke-invasiv væv stimulation teknik producerer scarless hudforyngelse og kan revolutionere behandlingen af ??degenerative hudsygdomme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 165 :
**You Get One Whole Extra Leap Second Today–Here's Why** :
Clockoatsy40/FlickrCC by 2.0Tonight, there will be an extra second in the day, added in at midnight Coordinated Universal Time (UTC). That’s 8:00 pm Eastern, if you want to stare at a clock and see … not much. It is just a second after all.A leap second is added on to account for the fact that a day isn’t exactly 24 hours long.The Earth’s rotation is actually slowing down. On average, a day is 2
Google-Translate (maskinoversæt.): Clockoatsy40 / FlickrCC af 2.0Tonight, vil der være en ekstra sekund på dagen, tilføjede i ved midnat Coordinated Universal Time (UTC). Det er 20:00 Eastern, hvis du ønsker at stirre på et ur og se … ikke meget. Det er blot et sekund efter tilføjes på all.A Skudsekund at tage højde for det faktum, at en dag er ikke ligefrem 24 timer long.Varme Jordens rotation er faktisk aftagende. I gennemsnit om dagen er 2

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 166 :
**Babbler bird calls 'convey meaning'** :
A bird can communicate by rearranging sounds into calls that convey meaning in the same way that humans use language, say scientists.
Google-Translate (maskinoversæt.): En fugl kan kommunikere ved at omarrangere lyde ind opkald, formidle betyder på samme måde som mennesker bruger sproget, siger forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 167 :
**The new regions at risk from mosquitoes carrying diseases** :
Cases of yellow fever, chikungunya and dengue fever might rise as the ideal conditions for the mosquitoes that can carry the viruses become more widespread
Google-Translate (maskinoversæt.): Tilfælde af gul feber, chikungunya og denguefeber kan stige som de ideelle betingelser for myg, der kan bære virus bliver mere udbredt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 168 :
**Pre-Crastination: The Opposite of Procrastination** :
Why we do some tasks before their time—and why pigeons do, too
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvorfor vi gør nogle opgaver før deres tid og hvorfor duer gør også

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 169 :
**Rare gene variant associated with middle ear infections** :
Researchers may have taken the first step on the road to understanding why only some people get frequent painful or chronic middle ear infections. The culprit may be rare genetic variants in a gene called A2ML1.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere kan have taget det første skridt på vejen til at forstå, hvorfor kun nogle mennesker får hyppige smertefulde eller kroniske midterste øre infektioner. Synderen kan være sjældne genetiske varianter i et gen kaldet A2ML1.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 170 :
**Researchers Slow MERS In Mice** :
a 3D rendering of the MERS virusScinceside via Wikimedia CommonsMiddle East Respiratory Syndrome (MERS) is on the rise. Since it was first discovered in 2012 in Saudi Arabia, it has infected over 1,000 people, killing more than 30 in the most recent outbreak in South Korea. Because the disease is so new, researchers still have a lot of questions about how it works and there are no specific vaccin
Google-Translate (maskinoversæt.): en 3D-gengivelse af MERS virusScinceside via Wikimedia CommonsMiddle East Respiratory Syndrome (MERS) er stigende. Da det først blev opdaget i 2012 i Saudi-Arabien, har det smittet over 1.000 mennesker og dræbte mere end 30 i den seneste udbrud i Sydkorea. Fordi sygdommen er så nyt, forskere har stadig en masse spørgsmål om, hvordan det fungerer, og der er ingen specifik Vaccin

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 171 :
**Too exhausted to fight, immune system may harm the body they are supposed to protect** :
An 'exhausted' army of immune cells may not be able to fight off infection, but if its soldiers fight too hard they risk damaging the very body they are meant to be protecting, suggests new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): En 'opbrugt' hær af immunceller kan ikke være i stand til at bekæmpe infektioner, men hvis dets soldater kæmper for hårdt risikerer at beskadige meget krop, de er beregnet til at være beskyttende, antyder ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 172 :
**Political science’s problem with research ethics** :
Ethicist Trisha Phillips discusses the fall-out from the Michael LaCour scandal.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17866
Google-Translate (maskinoversæt.): Etiker Trisha Phillips diskuterer nedfald fra Michael LaCour scandal.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17866

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 173 :
**Two techniques of temporal migraine surgery are 'equally effective'** :
Two migraine surgery techniques targeting a specific "trigger site" are both highly effective in reducing the frequency and severity of migraine headaches, according to a randomized trial.
Google-Translate (maskinoversæt.): To migræne kirurgi teknikker rettet mod en bestemt "trigger site" er begge meget effektive til at reducere hyppigheden og sværhedsgraden af ??migræne hovedpine, ifølge en randomiseret forsøg.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 174 :
**Running with prosthetic lower-limbs: Advantage or disadvantage?** :
Researchers have been looking at the impact of lower-limb prosthetics on competitive running, specifically looking at whether athletes with prosthesis are at an unfair advantage when running against athletes without prosthetics.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har kigget på effekten af ??lavere lemmer proteser på konkurrencedygtige kører, specifikt at se på, om atleter med protesen er på en urimelig fordel, når du kører mod atleter uden proteser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 175 :
**Council blocks fracking application** :
An application to start fracking at a site in Lancashire is rejected by county councillors.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ansøgning til at starte fracking på et sted i Lancashire afvises af amtslige byrådsmedlemmer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 176 :
**SpaceX Rocket Breaks Up On Liftoff** :
In Florida, an unmanned supply rocket blasted off for the International Space Station, but something went wrong. The loss of the rocket, which was also carrying experiments, is a setback for NASA.»
Google-Translate (maskinoversæt.): I Florida, en ubemandet forsyning raket sprængt væk for den internationale rumstation, men noget gik galt. Tabet af raketten, som også var lastet eksperimenter er et tilbageslag for NASA. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 177 :
**SpaceX rocket to space station explodes after launch** :
Incident marks third recent failure to carry supplies to orbiting laboratory.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17865
Google-Translate (maskinoversæt.): Hændelse markerer tredje seneste manglende gennemførelse forsyninger til kredsende laboratory.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17865

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 178 :
**New strategies, solutions to fight pediatric asthma** :
Low flu vaccination rates, medication compliance and limited access to primary care providers have contributed to the high pediatric asthma rates in California, researchers conclude. This new study details several issues affecting asthma care and offers a number of public policy strategies that could help remedy these shortcomings.
Google-Translate (maskinoversæt.): Lave influenza vaccinationer, medicin overholdelse og begrænset adgang til primære behandlere har bidraget til de høje pædiatriske astma satser i Californien, konkluderer forskerne. Denne nye undersøgelse detaljer flere spørgsmål, der påvirker astma pleje og tilbyder en række offentlige politiske strategier, der kan hjælpe afhjælpe disse mangler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 179 :
**Puerto Rico's Monkey Island Lures Scientists For Generations** :
The isle of Cayo Santiago has been home to at least nine generations of rhesus monkeys since the colony's founding in 1938. Primatologists here seek clues to primate kinship, cognition and ecology.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Øen Cayo Santiago har været hjem for mindst ni generationer af rhesusaber siden koloniens grundlæggelse i 1938. primatologer her søger spor til primat slægtskab, kognition og økologi. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 180 :
**The making of a metrosexual gorilla** :
The good-looking gorilla that captivated women in Japan and beyond
Google-Translate (maskinoversæt.): Den gode udseende gorilla, der fængslede kvinder i og uden for Japan

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 181 :
**Andre Geim: Graphene’s buzz has spread** :
The father of graphene talks to Nature about 2D materials, George Osborne, and the business of science.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17861
Google-Translate (maskinoversæt.): Faderen til graphene taler til naturen omkring 2D materialer, George Osborne, og forretninger science.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17861

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 182 :
**Save Wildlife, Save Yourself?** :
Protecting the environment may reduce many diseases, such as Lyme and West Nile, a study finds. The tantalizing idea suggests that conservation and human health may be more connected than we thought.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Beskyttelse af miljøet kan reducere mange sygdomme, såsom Lyme og West Nile, en undersøgelse finder. Den forjættende idé antyder, at bevaring og menneskers sundhed kan være mere forbundet end vi troede. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 183 :
**Feedback: A Nobel calling in question** :
Return of Marija Gimbutas's steppe monsters, Bologna and flatulence, inspirational works of gametical genius and more (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Tilbagelevering af Marija Gimbutas s steppe monstre, Bologna og flatulens, inspirerende værker af gametical geni og mere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 184 :
**Genetic discovery uncovers key tool for morphine production in poppies** :
Scientists have made a key genetic discovery in poppies, paving the way for more effective painkillers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har gjort en vigtig genetisk opdagelse i valmuer, der baner vej for mere effektive smertestillende.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 185 :
**Insurance Agents Are Pretty Freaked Out About Climate Change** :
Rarely does a document prepared by an insurance group read like an apocalyptic screenplay. But it does happen. In this case, Lloyds, a storied insurance market put out a…
Google-Translate (maskinoversæt.): Sjældent gør et dokument udarbejdet af en forsikringskoncern læses som en apokalyptisk manuskript. Men det sker. I dette tilfælde, Lloyds, en storied forsikringsmarked sat ud en …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 186 :
**Earth's daily rotation period encoded in an atomic-level protein structure** :
Scientists have demonstrated that Earth's daily rotation period (24 hours) is encoded in the KaiC protein at the atomic level, a small, 10 nm-diameter biomolecule expressed in cyanobacterial cells.The results of this joint research will help elucidate a longstanding question in chronobiology: How is the circadian period of biological clocks determined?
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har påvist, at Jordens daglige rotation periode (24 timer) er kodet i KAIC protein på det atomare niveau, en lille, 10 nm diameter biomolekyle udtrykt i cyanobakterielle celler.Varens resultaterne af denne fælles forskning vil hjælpe belyse et mangeårigt spørgsmål i chronobiology : Hvordan døgnrytmen periode biologiske ure bestemt?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 187 :
**Two-thirds of U.S. adults are overweight or obese** :
The number of people considered obese or overweight in the United States continues to go up, signaling an ongoing upward swing in chronic health conditions as well. Compared with a similar study published in 1999 that estimated 63 percent of men and 55 percent of women age 25 and older were overweight or obese, the new data from 2007-12 indicate that nearly 75 percent of men and 67 percent of wome
Google-Translate (maskinoversæt.): Antallet af mennesker, der anses for overvægtige eller svært overvægtige i USA fortsætter med at gå op, signalerer en løbende opadgående swing i kroniske sygdomme som godt. Sammenlignet med en lignende undersøgelse offentliggjort i 1999, at anslået 63 procent af mændene og 55 procent af kvinder i alderen 25 og ældre var overvægtige eller fede, de nye data 2007-12 viser, at næsten 75 procent af mændene og 67 procent af wome

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 188 :
**GM Wheat That Emits Pest Alarm Signals Fails in Field Trials** :
Wheat modified to send out insect pheromones does not repel aphids
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvede modificeret til at udsende insektferomoner ikke frastøde bladlus

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 189 :
**Scientists restore normal function in heart muscle cells of diabetic rats** :
Working with heart muscle cells from diabetic rats, scientists have located what they say is the epicenter of mischief wreaked by too much blood sugar and used a sugar-gobbling enzyme to restore normal function in the glucose-damaged cells of animal heart muscles.
Google-Translate (maskinoversæt.): Arbejde med hjertemuskelceller fra diabetiske rotter, har forskerne placeret, hvad de siger, er epicentret for fortræd anrettede af for meget blodsukker og brugte en sukker-hugge enzym til at genoprette normal funktion i glucose-beskadigede celler af animalsk hjertet muskler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 190 :
**Designing crack-resistant metals** :
Discoveries about the causes of stress-corrosion cracking in metal alloys could help prevent failure of critical infrastructure systems such as pipelines that transport water, fossil fuels and natural gas, as well as operating systems for nuclear power generation facilities and the framework of aircraft.
Google-Translate (maskinoversæt.): Opdagelser om årsagerne til stress-korrosion revner i metallegeringer kunne hjælpe med at forhindre svigt af kritisk infrastruktur systemer såsom rørledninger, der transporterer vand, fossile brændstoffer og naturgas samt operativsystemer for nukleare anlæg elproduktion og rammerne af fly.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 191 :
**What is artificial blood and why is the UK going to trial it?** :
As it struggles to recruit more blood donors, the UK's National Health Service has announced it will start testing transfusions with lab-grown blood by 2017
Google-Translate (maskinoversæt.): Da det kæmper for at rekruttere flere bloddonorer, har Storbritanniens National Health Service annonceret det vil begynde test transfusioner med lab-vokset blod i 2017

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 192 :
**One-Fourth of Americans Lie to Dentists about Flossing** :
More than a quarter of Americans lie about it, and 36 percent say they would rather do an unpleasant activity like cleaning the toilet or working on their taxes
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end en fjerdedel af amerikanerne lyve om det, og 36 procent siger, at de hellere vil gøre en ubehagelig aktivitet ligesom rengøring toilettet eller arbejder på deres skatter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 193 :
**Women's sport participation and gender equality: African women in the beautiful game** :
Despite a notably high percentage of women in political positions, South Africa has high rates of rape and domestic violence, suggesting poor gender equality, widespread discrimination and male dominance in (South) Africa. New research examines women’s involvement in sport, specifically soccer and its impact on balance of gender power in South Africa on National, community and personal levels.
Google-Translate (maskinoversæt.): På trods af en særlig høj procentdel af kvinder i politiske holdninger, Sydafrika har høje voldtægt og vold i hjemmet, hvilket tyder dårlig ligestilling, udbredt diskrimination og mandlig dominans i (Syd) Afrika. Ny forskning undersøger kvinders deltagelse i sport, især fodbold og dens indvirkning på balancen i køn magt i Sydafrika på National, fællesskab og personlige plan.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 194 :
**This Bizarre Spiked Worm Used To Roam The Earth** :
With a scientific name like Hallucigenia sparsa, you just know that this is going to be one weird-looking critter. Hallucigenia were arthropods (related to spiders, crabs,…
Google-Translate (maskinoversæt.): Med et videnskabeligt navn som Hallucigenia Sparsa, du bare vide, at dette vil være en underlig udseende critter. Hallucigenia var leddyr (relateret til edderkopper, krabber, …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 195 :
**Infants Focus on the Familiar and the Phenomenal** :
Examining the factors that capture a baby’s attention yields insights into cognitive development
Google-Translate (maskinoversæt.): Undersøgelse af faktorer, der fanger en barns opmærksomhed udbytter indsigt i kognitive udvikling

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 196 :
**Neuroscience: The hard science of oxytocin** :
As researchers work out how oxytocin affects the brain, the hormone is shedding its reputation as a simple cuddle chemical.Nature 522 410 doi: 10.1038/522410a
Google-Translate (maskinoversæt.): Som forskere arbejde, hvordan oxytocin påvirker hjernen, er det hormon udgyde sit ry som en simpel cuddle chemical.Nature 522 410 doi: 10,1038 / 522410a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 197 :
**Crater Shows Mars Probably Had Water 500,000 Years Ago** :
When it comes to space, one of humanity's favorite pastimes is looking for flowing water on Mars. Scientists pore over the latest dark streaks on the surface analyze …
Google-Translate (maskinoversæt.): Når det kommer til rummet, er en af ??menneskehedens foretrukne tidsfordriv søger strømmende vand på Mars. Forskere hænge over de nyeste mørke striber på overfladen analysere …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 198 :
**Really Never-Before-Seen Images from NASA's History** :
The Gemini program taught NASA how to really live and work in space. And a new book is showcasing unseen images.
Google-Translate (maskinoversæt.): Gemini-programmet lærte NASA hvordan man virkelig leve og arbejde i rummet. Og en ny bog er fremvisning usete billeder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 199 :
**'Fitness' foods may cause consumers to eat more, exercise less** :
Weight-conscious consumers are often drawn to foods such as Clif Bars and Wheaties, whose packaging suggests that they promote fitness. But according to a new study, such "fitness branding" encourages consumers to eat more of those foods and to exercise less, potentially undermining their efforts to lose or control their weight.
Google-Translate (maskinoversæt.): Vægt-bevidste forbrugere er ofte tiltrukket af fødevarer såsom Clif Barer og Wheaties, hvis emballage tyder på, at de fremmer fitness. Men ifølge en ny undersøgelse, som f.eks "fitness branding" opfordrer forbrugerne til at spise flere af disse fødevarer, og til at udøve mindre, potentielt underminere deres bestræbelser på at tabe eller kontrollere deres vægt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 200 :
**CT allows nonsurgical management of some lung nodules** :
People who have nonsolid lung nodules can be safely monitored with annual low-dose computed tomography screening, according to a new study. Researchers said the findings could help spare patients from unnecessary surgery and additional imaging.
Google-Translate (maskinoversæt.): Folk, der har nonsolid lungeknuder kan sikkert overvåges med årlige lavdosis computertomografi screening, ifølge en ny undersøgelse. Forskere sagde resultaterne kunne hjælpe reservedele patienter fra unødvendig kirurgi og yderligere billeddannelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 201 :
**Scientists create synthetic membranes that grow like living cells** :
Chemists and biologists have succeeded in designing and synthesizing an artificial cell membrane capable of sustaining continual growth, just like a living cell.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kemikere og biologer er lykkedes i at designe og syntetisere en kunstig cellemembran stand til at opretholde konstant vækst, ligesom en levende celle.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 202 :
**Scarlet macaw skeletons point to early emergence of Pueblo hierarchy** :
New work on the skeletal remains of scarlet macaws found in an ancient Pueblo settlement indicates that social and political hierarchies may have emerged in the American Southwest earlier than previously thought. The findings suggest that the acquisition and control of macaws, along with other culturally significant items like chocolate and turquoise, may have facilitated the development of hierar
Google-Translate (maskinoversæt.): Nyt arbejde med de skeletrester af karminrøde macaws findes i en gammel Pueblo forlig viser, at sociale og politiske hierarkier kan have opstået i det sydvestlige USA tidligere end hidtil antaget. Resultaterne tyder på, at erhvervelse og kontrol af macaws, sammen med andre kulturelt betydningsfulde emner som chokolade og turkis, kan have fremmet udviklingen af ??hierar

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 203 :
**Mistletoe species lacks genes found in all other complex organisms** :
A discovery made during an analysis of a species of mistletoe whose apparent ability to survive without key genes involved in energy production could make it one of the most unusual plants on Earth.
Google-Translate (maskinoversæt.): En opdagelse gjort under en analyse af en art af mistelten, hvis tilsyneladende evne til at overleve uden centrale gener involveret i energiproduktionen kunne gøre det til en af ??de mest usædvanlige planter på Jorden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 204 :
**Why the Charleston Nine Are on My Heart and Mind** :
Reflecting on the tragic and traumatic massacre of Cynthia Hurd, Rev. Clementa Pinckney, Rev. Sharonda Coleman-Singleton, Tywanza Sanders, Ethel Lance, Depayne Middleton-Doctor, Susie Jackson, and…
Google-Translate (maskinoversæt.): Reflektere over den tragiske og traumatiske massakre på Cynthia Hurd, Rev. Clementa Pinckney, Rev. Sharonda Coleman-Singleton, Tywanza Sanders, Ethel Lance, Depayne Middleton-Doctor, Susie Jackson, og …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 205 :
**Pure tones make it tougher to isolate noises** :
In a noisy restaurant, music plays, glasses clink, and servers discuss the specials. All of these sounds hit the eardrum at the same time, yet conversation continues easily because of a process that allows humans to isolate, identify, and prioritize overlapping sounds. Sometimes called the cocktail party effect, the ability to tune out a noisy room to focus on one conversation, or auditory stream
Google-Translate (maskinoversæt.): I støjende restaurant, musikken spiller, briller brummen, og servere diskuterer tilbud. Alle disse lyde ramte trommehinden på samme tid, men fortsætter samtale nemt på grund af en proces, der giver mennesker for at isolere, identificere og prioritere overlappende lyde. Nogle gange kaldes cocktailparty effekt, evnen til at tune en støjende plads til at fokusere på en samtale, eller auditive strøm

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 206 :
**Millions of smokers may have undiagnosed lung disease** :
More than half of long-term smokers and ex-smokers who are considered disease-free because they passed lung-function tests have respiratory-related impairments when more closely evaluated with lung imaging, walking and quality-of-life tests. Many of those people likely have the earliest stages of chronic obstructive pulmonary disease, an incurable progressive disease that is the third leading caus
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end halvdelen af ??langsigtede rygere og ex-rygere, der betragtes sygdomsfri, fordi de passerede lunge-funktionstest har respiratoriske-relaterede nedskrivninger når tættere evalueret med lunge billedbehandling, gåture og kvalitet-of-life tests. Mange af disse mennesker sandsynligvis har de tidligste stadier af kronisk obstruktiv lungesygdom, en uhelbredelig fremadskridende sygdom, der er den tredje hyppigste caus

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 207 :
**Device That Helps Blind People See With Their Tongues Just Won FDA Approval** :
Last week, the Food and Drug Administration (FDA) announced that medical device company Wicab is allowed to market a new device that will help the blind “see." The device,…
Google-Translate (maskinoversæt.): I sidste uge, Food and Drug Administration (FDA), at medicinsk udstyr selskab Wicab er tilladt at markedsføre en ny enhed, der vil hjælpe blinde "se". Enheden, …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 208 :
**Patients test drive pacemaker before choosing permanent implant** :
Patients are test driving a pacemaker outside the skin before deciding whether to have a permanent implant, reveals novel research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienterne er test køre en pacemaker uden for huden, før de beslutter, om at have et fast implantat, afslører ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 209 :
**Sleep disturbances are common, influenced by race and ethnicity** :
Sleep disturbances and undiagnosed sleep apnea are common among middle-aged and older adults in the US, and these sleep problems occur more frequently among racial/ethnic minorities, a new study shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Søvnforstyrrelser og udiagnosticeret søvnapnø er udbredt blandt midaldrende og ældre voksne i USA, og disse søvnproblemer forekomme hyppigere blandt racemæssige / etniske minoriteter, en ny undersøgelse viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 210 :
**New Rules Would Cut Pollution from Buses, Big Rigs** :
New EPA regulations for heavy duty vehicles could reduce fuel consumption by 24 percent
Google-Translate (maskinoversæt.): Nye EPA regler for tunge køretøjer vil kunne reducere brændstofforbruget med 24 procent

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 211 :
**Carrying a table together with a semi-cooperative robot** :
From a robot's perspective, humans might be considered a nuisance: when robots and humans have to work together, it often leads to problems. Researchers want to teach robots how to interact with humans and work together to accomplish tasks. CogIMon stands for "cognitive compliant interaction in motion." This research group is working on humanoid as well as industrial robots.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra en robot perspektiv, kan mennesker blive betragtet som en gene: når robotter og mennesker er nødt til at arbejde sammen, er det ofte fører til problemer. Forskere ønsker at undervise robotter, hvordan at interagere med mennesker, og arbejde sammen om at udføre opgaver. CogIMon står for "kognitiv kompatibel interaktion i bevægelse." Denne forskergruppe arbejder på menneskelignende samt industrielle robotter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 212 :
**This pill ‘safe’ can’t be opened by just anybody** :
A new theft- and tamper-resistant prescription drug dispenser can only be opened by the right person and only when it’s time for a dose. There are 16,000 deaths in the United States each year from prescription drugs, according to US Centers for Disease Control and Prevention estimates. Drugs can be stolen or illicitly resold, and at least one in 20 Americans reportedly ingests drugs prescribed for
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny theft- og pille-resistent receptpligtig medicin dispenser kan kun åbnes af den rigtige person, og kun når det er tid til en dosis. Der er 16.000 dødsfald i USA hvert år fra receptpligtig medicin, ifølge amerikanske Centers for Disease Control og Forebyggelse vurderer. Lægemidler kan blive stjålet eller ulovligt videresælges, og mindst én i 20 amerikanere angiveligt indtager medicin ordineret til

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 213 :
**Scientists Are Growing A Human Placenta On A Chip** :
From lungs to brains, organ tissues grown on a lab are telling researchers a lot about how their cells do their jobs. Now researchers are using the technology to better…
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra lungerne til hjerner, orgel væv dyrket på en lab fortæller forskerne en masse om, hvordan deres celler gør deres job. Nu har forskere bruger teknologien til bedre …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 214 :
**DNA reignites ancient skeleton row** :
DNA tests show an ancient skeleton known as Kennewick Man is related to modern Native Americans – reigniting a debate over whether his bones should be returned to local tribes and reburied.
Google-Translate (maskinoversæt.): DNA test viser en gammel skelet kendt som Kennewick Man er relateret til moderne indianere – genantænding en debat om, hvorvidt hans knogler skal returneres til lokale stammer og genbegravet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 215 :
**Active volcanism on Venus** :
Researchers combing through the data from the Venus Express mission have found new evidence of active lava flows on Earth's nearest neighbor.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere kæmning gennem data fra Venus Express missionen har fundet nye beviser af aktive lavastrømme på Jordens nærmeste nabo.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 216 :
**Compelling Compositions: Do Photography Masters Follow Rules?** :
Become a better photographer with this science project from Science Buddies
Google-Translate (maskinoversæt.): Bliv en bedre fotograf med denne videnskab projekt fra Science Buddies

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 217 :
**CO2 emissions stall thanks to China's passion for renewables** :
China leads way in breaking link between economic growth and rising carbon emissions, as investments in green energy beat fossil fuel spending for fifth year
Google-Translate (maskinoversæt.): Kina fører måde at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og stigende kulstofemissioner, som investeringer i grøn energi slå fossilt brændstof udgifter for femte år

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 218 :
**'Bashful' black hole revealed in neighboring galaxy** :
Radio observations give new evidence for long-sought supermassive black hole in small satellite galaxy orbiting the Andromeda Galaxy.
Google-Translate (maskinoversæt.): Radio observationer giver nye beviser for længe ønsket supertunge sorte hul i små satellit galakse kredser Andromeda Galaxy.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 219 :
**After earthquake, Nepal faces ‘perfect storm’ for hepatitis** :
Following the devastating earthquake in Nepal that killed 8,800 people and injured more than 23,000, survivors face an extremely high risk of hepatitis E during this summer’s monsoons, experts warn. As many as 500 expectant mothers could die from the virus in the coming months and many more could be sickened by the disease, that is primarily spread from feces to mouth via contaminated water. “Eart
Google-Translate (maskinoversæt.): Efter det ødelæggende jordskælv i Nepal, der dræbte 8.800 mennesker og sårede mere end 23.000, under sommerens monsoons overlevende står over for en ekstremt høj risiko for hepatitis E, eksperter advarer. Så mange som 500 vordende mødre kunne dø af virus i de kommende måneder, og mange flere kunne syg af sygdommen, der primært spredes fra afføring til munden via forurenet vand. "Eart

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 220 :
**Early life stress affects cognitive functioning in low-income children** :
A new study has identified how specific patterns of cortisol activity may relate to the cognitive abilities of children in poverty. The study looked at low-income children in the United States and how greater instability in family environments may predict early life stress and cognitive functioning.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse har identificeret, hvordan specifikke mønstre af cortisol aktivitet kan vedrøre de kognitive evner af børn i fattigdom. Undersøgelsen ser på lav indkomst børn i USA, og hvordan øget ustabilitet i familiens miljøer kan forudsige tidlige liv stress og kognitiv funktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 221 :
**Stronger working memory, reduced sexual risk-taking in adolescents** :
A study of adolescents has found that individual differences in working memory, a function of the brain that helps us make decisions, can predict early sexual risk-taking. The findings suggest potential preventive intervention strategies for parents of teens at risk for engaging in these behaviors.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse af unge har konstateret, at individuelle forskelle i arbejdshukommelsen, en funktion af hjernen, der hjælper os med at træffe beslutninger, kan forudsige tidlige seksuelle risikovillighed. Resultaterne tyder på potentielle forebyggende interventionsstrategier for forældre til teenagere med risiko for at engagere sig i disse adfærdsmønstre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 222 :
**People Who Are Double-Jointed Are More Likely to Be Anxious** :
An underlying collagen abnormality may heighten both flexibility and fight-or-flight response
Google-Translate (maskinoversæt.): En underliggende kollagen abnormitet kan øge både fleksibilitet og kæmp-eller-flygt reaktion

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 223 :
**More bee species 'must be protected'** :
Almost 80% of crop pollination by wild bees is provided by just 2% of the most common species, say scientists.
Google-Translate (maskinoversæt.): Næsten 80% af afgrøden bestøvning af vilde bier er leveret af kun 2% af de mest almindelige arter, siger forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 224 :
**Watch A Starfish Spit A Microchip Out Of Its Leg** :
Starfish apparently really like their privacy. Two biology students in Denmark learned this the hard way. They'd been given a relatively simple assignment; label starfish…
Google-Translate (maskinoversæt.): Starfish tilsyneladende virkelig gerne deres privatliv. To biologi studerende i Danmark lært det på den hårde måde. De havde fået en forholdsvis enkel opgave; label søstjerner …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 225 :
**Today In History, Valentina Tereshkova Became The First Woman In Space** :
On this day in 1963, Valentina Tereshkova became the first woman in space. Before she boarded the Vostok 6 to orbit Earth 48 times, Tereshkova didn't have any pilot…
Google-Translate (maskinoversæt.): På denne dag i 1963, Valentina Tereshkova blev den første kvinde i rummet. Før hun gik ombord på Vostok 6 at kredse Earth 48 gange, havde Tereshkova ikke nogen pilot …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 226 :
**Scientists help public avoid health risks of toxic blue-green algae** :
As the hot summer season approaches, scientists are working to mitigate the human health risks of blue-green algae blooms, using a technique they've been refining for the past three years.
Google-Translate (maskinoversæt.): Da den varme sommer sæsonen nærmer, er forskerne arbejder på at mindske de sundhedsmæssige risici for blågrønne alger blomstrer menneskelige, ved hjælp af en teknik, de har været raffinering for de seneste tre år.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 227 :
**10 Things We're Obsessed With In July** :
This article was originally published in the July 2015 issue of Popular Science, under the title "Obsessed."
Google-Translate (maskinoversæt.): Denne artikel blev oprindeligt offentliggjort i juli 2015 spørgsmålet om Popular Science, under titlen "Obsessed".

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 228 :
**Violence by teachers almost halved in primary schools** :
An innovative program of activities used in Ugandan primary schools has succeeded in reducing violence by teachers against children by 42 percent, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et innovativt program af aktiviteter, der anvendes i ugandiske folkeskoler er lykkedes at reducere vold fra lærerne mod børn med 42 procent, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 229 :
**Why Tim Hunt's Sexist Comments Were No "Joke"** :
The British Nobel Prize-winner has complained that he's been treated unfairly, but it is the women he insulted that deserve sympathy and support
Google-Translate (maskinoversæt.): Den britiske Nobelpris-vinder har klaget over, at han er blevet uretfærdigt behandlet, men det er de kvinder, han fornærmet der fortjener sympati og støtte

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 230 :
**Robots Can Now 3D-Print Steel Bridges** :
You know that saying "we'll cross that bridge when we come to it"? There's a group in Amsterdam that has decided that's not good enough. Instead, they're planning to 3D print…
Google-Translate (maskinoversæt.): Du ved, at sige "vi vil krydse den bro, når vi kommer til det"? Der er en gruppe i Amsterdam, der har besluttet, at er ikke godt nok. I stedet er de planlægger at 3D print …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 231 :
**Lab mimicry opens a window to the deep interiors of stars and planets** :
The matter that makes up distant planets and even-more-distant stars exists under extreme pressure and temperature conditions. This includes members of a family of seven elements called the noble gases, some of which — such as helium and neon — are household names. New work used laboratory techniques to mimic stellar and planetary conditions, and observe how noble gases behave under these condit
Google-Translate (maskinoversæt.): Sagen, der gør op fjerne planeter og endda-mere-fjerne stjerner eksisterer under ekstreme tryk- og temperaturforhold. Dette omfatter medlemmer af en familie af syv elementer kaldes de ædle gasser, hvoraf nogle – såsom helium og neon – er velkendte navne. Nye arbejde brugte laboratoriemetoder til at efterligne stjernernes og planeternes forhold, og observere, hvordan ædle gasser opfører under disse condit

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 232 :
**Family ties: Social structure matters in species conservation** :
Many animal species, including humans, live and breed in groups with complex social organizations. The impact of this social structure on the genetic diversity of animals has been a source of disagreement between scientists. A new study showed that social structure is important to maintain the genetic diversity within species. The researchers provide a new mathematical model that can be used by po
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange dyrearter, herunder mennesker, leve og yngle i grupper med komplekse sociale organisationer. Virkningen af ??denne sociale struktur på genetiske mangfoldighed af dyr har været en kilde til uenighed mellem forskere. En ny undersøgelse har vist, at social struktur er vigtigt at fastholde den genetiske mangfoldighed inden for arter. Forskerne tilvejebringe et nyt matematisk model, der kan bruges af po

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 233 :
**Having An Older Sister Can Change Siblings' Lives, Study Finds** :
According to the research: men who have older sisters, on average, are less competitive than men who don't. And women who have older sisters, are more competitive than women who do not.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Ifølge forskning: mænd, der har ældre søstre i gennemsnit er mindre konkurrencedygtige end mænd, der ikke gør. Og kvinder, der har ældre søstre, er mere konkurrencedygtige end kvinder, der ikke gør. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 234 :
**Oldest animal sperm found inside fossilized worm cocoon** :
Preserved 50-million-year-old cell remains may give clues to evolution of earthworms and leeches.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17976
Google-Translate (maskinoversæt.): Konserverede 50 millioner år gamle celle rester kan give fingerpeg om udviklingen i regnorme og leeches.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17976

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 235 :
**Pluto and Charon shine in false color** :
New Horizons has obtained impressive new images of Pluto and its large moon Charon that highlight their compositional diversity. These are not actual color images of Pluto and Charon — they are shown here in exaggerated colors that make it easy to note the differences in surface material and features on each planetary body.
Google-Translate (maskinoversæt.): New Horizons har opnået imponerende nye billeder af Pluto og dens store måne Charon, der fremhæver deres kompositoriske mangfoldighed. Disse er ikke egentlige farvebilleder af Pluto og Charon – de er her vist i overdrevne farver, der gør det let at notere forskellene i overflademateriale og funktioner på hver planetariske krop.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 236 :
**NASA Spacecraft Flies Past Pluto After 10-Year Journey** :
On Tuesday morning, NASA's New Horizons spacecraft swooped past the surface of Pluto. The vast distance between Earth and Pluto means they're still waiting to hear what happened.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Tirsdag morgen, NASAs New Horizons rumfartøj slog forbi overfladen af ??Pluto. Langt Afstanden mellem Jorden og Pluto betyder, at de er stadig venter på at høre, hvad der skete. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 237 :
**Insects may be the answer to consumer demand for more protein** :
The growing consumer demand for protein — and the lack of new farmland to raise more livestock — could make insects an attractive alternative to traditional protein sources, according to an expert.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den stigende efterspørgsel efter protein – og manglen på nye landbrugsjord for at hæve mere husdyr – kunne gøre insekter til et attraktivt alternativ til traditionelle proteinkilder, ifølge en ekspert.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 238 :
**Substance abuse reduces brain volume in women but not men** :
Stimulant drug abuse has long-term effects on brain volume in women, according to a new study. Brain structures involved in reward, learning and executive control showed vast changes even after a prolonged period of abstinence from drug use.
Google-Translate (maskinoversæt.): Stimulerende stofmisbrug har langsigtede virkninger på hjernens volumen hos kvinder, ifølge en ny undersøgelse. Hjernens strukturer involveret i belønning, læring og udøvende kontrol viste enorme forandringer, selv efter en længere periode med afholdenhed fra stofmisbrug.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 239 :
**Multiple, co-existing groups of gut bacteria keep Clostridium difficile infections at bay** :
Multiple species of bacteria working together in healthy guts are responsible for keeping out nasty bacterial invader, Clostridium difficile, a hospital-acquired culprit responsible for 15,000 deaths each year. The study could lead to tests to predict which hospital patients are at highest risk of infection and better management of infections.
Google-Translate (maskinoversæt.): Flere arter af bakterier, der arbejder sammen i sunde tarme er ansvarlige for at holde ud nasty bakteriel invader, Clostridium difficile, et hospital erhvervet synderen ansvarlig for 15.000 dødsfald hvert år. Undersøgelsen kan føre til test for at forudsige, hvilke patienter hospital er i størst risiko for infektion og bedre forvaltning af infektioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 240 :
**Anti-stress hormone may provide indication of breast cancer risk** :
A new study shows that women with low levels of an anti-stress hormone have an increased risk of getting breast cancer. The study is the first of its kind on humans and confirms previous similar observations from animal experiments.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse viser, at kvinder med lave niveauer af en anti-stress hormon har en øget risiko for at få brystkræft. Undersøgelsen er den første af sin art på mennesker og bekræfter tidligere lignende observationer fra dyreforsøg.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 241 :
**Pluto, large and in living colour** :
NASA's New Horizons spacecraft beams back its best picture yet of the dwarf planet.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17969
Google-Translate (maskinoversæt.): NASAs New Horizons rumfartøj bjælker tilbage sin bedste billede endnu af dværgen planet.Nature Nyheder doi: 10,1038 / nature.2015.17969

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 242 :
**See Pluto As You've Never Seen It Before** :
Pluto as seen just before the New Horizons flybyNASANASA's New Horizons spacecraft has just flown by Pluto, making its closest approach at about 7,800 miles from the dwarf planet on schedule at 7:49 a.m. Eastern Time this morning. But about an hour before that, NASA released what it says is a "sneak peak" of the awesome close-ups of Pluto that are yet to come (it takes 4.5 hours for sig
Google-Translate (maskinoversæt.): Pluto set lige før New Horizons flybyNASANASA New Horizons rumfartøj har netop fløjet af Pluto, hvilket gør sin nærmeste tilgang på omkring 7800 miles fra dværgplanet planmæssigt ved 07:49 Eastern Time morges. Men omkring en time før, at NASA frigivet, hvad der står er en "smugkig" af de fantastiske nærbilleder af Pluto, der er endnu ikke kommet (det tager 4,5 timer for SIG

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 243 :
**Fossils indicate human activities have disturbed ecosystem resilience** :
A collection of fossilized owl pellets in Utah suggests that when the Earth went through a period of rapid warming about 13,000 years ago, the small mammal community was stable, even as individual species changed along with the habitat and landscape. By contrast, human-caused changes to the environment since the late 1800s have caused an enormous drop in biomass and 'energy flow' in this same comm
Google-Translate (maskinoversæt.): En samling af forstenede ugle pellets i Utah tyder på, at når Jorden gik igennem en periode med hurtig opvarmning omkring 13.000 år siden, den lille pattedyr samfund var stabil, selv som de enkelte arter ændret sammen med levesteder og landskabet. Derimod har menneskeskabte forårsaget ændringer i miljøet siden slutningen af ??1800'erne forårsagede et enormt fald i biomasse og "energi flow 'i samme comm

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 244 :
**An elusive molecule, finally revealed** :
A long-standing chemistry puzzle has been solved, with potential implications ranging from industrial processes to atmospheric chemistry.
Google-Translate (maskinoversæt.): En mangeårig kemi puslespil er løst, med potentielle konsekvenser spænder fra industrielle processer til atmosfærisk kemi.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 245 :
**These nanowires take time to get back in shape** :
Nanowires made of zinc oxide are highly anelastic—meaning they return to shape slowly after being bent, rather that snapping right back. The findings suggest that the nanowires—tiny strands thousands of times thinner than a human hair—are good at dissipating kinetic energy and could be used to absorb shocks and vibrations. “What’s surprising here is the magnitude of the effect," says Huajian Gao,
Google-Translate (maskinoversæt.): Nanowires fremstillet af zinkoxid er yderst anelastic-hvilket betyder at de vender tilbage til forme langsomt efter at blive bøjet, snarere at snappe tilbage. Resultaterne tyder på, at nanotråde-tiny strenge tusindvis af gange tyndere end et menneskehår-er gode til at sprede kinetisk energi og kan bruges til at absorbere stød og vibrationer. "Hvad er overraskende her er størrelsen af ??effekten," siger Huajian Gao,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 246 :
**'Solar Impulse 2' Delayed By Battery Troubles** :
Solar Impulse Landing In HawaiiSolar Impulse | Revillard | Rezo.chSolar Impulse 2, a plane powered entirely by the sun, recently broke records when it landed in Hawaii on July 3, completing a stunning five day flight over the Pacific Ocean from Japan. But it looks like the plane is going to have to wait before it continues on it's next record-breaking mission, to circumnavigate the globe.In prepa
Google-Translate (maskinoversæt.): Solar Impulse Landing In HawaiiSolar Impulse | Revillard | Rezo.chSolar Impulse 2, et fly drevet udelukkende af solen, nylig brød optegnelser da den landede i Hawaii den 3. juli, færdiggøre en fantastisk fem dage flyvning over Stillehavet fra Japan. Men det ser ud flyet er nødt til at vente, før den fortsætter på det næste rekord mission, at sejle globe.In prepa

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 247 :
**Immune cell journey has bloody consequences** :
Immune cells that creep across blood vessels trigger potentially fatal bleeding in platelet-deficient mice, according to a new report. If the same is true in humans, blocking the passage of these cells could prevent dangerous complications in patients undergoing transplants or chemotherapy.
Google-Translate (maskinoversæt.): Immunceller, der kryber på tværs blodkar udløser potentielt fatal blødning i blodplade-mangel mus, ifølge en ny rapport. Hvis det samme er tilfældet hos mennesker, kunne blokere passagen af ??disse celler forhindre farlige komplikationer i patienter, der undergår transplantationer eller kemoterapi.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 248 :
**Endangered Antelope with Fur More Valuable Than Gold on Its Way to Recovery** :
Poachers nearly wiped this species out for its valuable fur, used to make luxurious shawls called shahtoosh
Google-Translate (maskinoversæt.): Krybskytter næsten udryddet denne art ud for dens værdifulde pels, bruges til at lave luksuriøse sjaler kaldes shahtoosh

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 249 :
**Pluto Is Bigger Than We Thought** :
Illustration Of New Horizons Arriving At PlutoJohns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute (JHUAPL/SwRI)The New Horizons spacecraft isn't scheduled for its closest flyby to Pluto until tomorrow morning, but it's already revealing intriguing new information. In a press conference this morning, NASA announced several new discoveries from the piano-sized spacecraf
Google-Translate (maskinoversæt.): Illustration Of New Horizons ankommer PlutoJohns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute (JHUAPL / SwRI) The New Horizons rumfartøjet ikke planlagt til sin nærmeste forbiflyvning til Pluto indtil i morgen formiddag, men det er allerede afsløre spændende nye oplysninger. I en pressekonference her til morgen, NASA annoncerede flere nye opdagelser fra klaveret mellemstore spacecraf

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 250 :
**Speedy study claims climate change doubled chances of European heatwave** :
Researchers hope that near real-time analysis will improve media coverage of climate's links to extreme weather.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17940
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne håber, at nær real-time analyse vil forbedre mediedækningen af ??klima er links til ekstreme weather.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17940

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 251 :
**Quick weight gain is safe for anorexia** :
Anorexia patients can safely regain weight faster than US standards recommend, if they are hospitalized and closely monitored, new research shows. “We were able to get patients with anorexia to safely gain around 4 pounds a week. That’s twice the national average," says psychiatrist Graham Redgrave, an expert in eating disorders and leader of the study at Johns Hopkins University. The results, pub
Google-Translate (maskinoversæt.): Anoreksi patienter kan trygt genvinde vægt hurtigere end os standarder anbefales, hvis de er indlagt og overvåges nøje, ny forskning viser. "Vi var i stand til at få patienter med anoreksi til sikkert vinde omkring 4 pounds en uge. Det er det dobbelte af landsgennemsnittet, "siger psykiater Graham Redgrave, en ekspert i spiseforstyrrelser og leder af undersøgelsen ved Johns Hopkins University. Resultaterne, pub

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 252 :
**What Are the Best and Worst Ways to Prepare for an Exam?** :
—Lola Irele, London
Google-Translate (maskinoversæt.): -Lola Irele, London

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 253 :
**UK to install volcanic ash detectors** :
A network of ash detectors is to be installed across the United Kingdom to help prevent volcanic ash cloud shutting down European airspace.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et netværk af aske detektorer skal installeres i hele Det Forenede Kongerige til at hjælpe med at forhindre vulkansk askesky lukke det europæiske luftrum.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 254 :
**VIDEO: Which electric plane was first?** :
For the first time an electric plane has successfully flown across the English Channel.
Google-Translate (maskinoversæt.): For første gang en elektrisk fly har med succes fløjet over den engelske kanal.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 255 :
**Space Waves, Birth Control, and Other Amazing Images of the Week** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 256 :
**5 Breathtaking Pictures From Dronestagram’s Photography Contest** :
Above The MistRicardo Matiello, courtesy of DronestagramAerial photography has never been more accessible. Thanks to the widespread availability of relatively inexpensive drones with cameras, capturing breathtaking photos from the sky is easier than ever. To honor this, and to highlight some of the best unmanned aerial photos taken, the Dronestagram app put together a contest of the best drone-ca
Google-Translate (maskinoversæt.): Above The MistRicardo Matiello har venligst udlånt af DronestagramAerial fotografering aldrig været mere tilgængelige. Takket være den udbredte tilgængelighed af relativt billige droner med kameraer, erobre betagende billeder fra himlen er nemmere end nogensinde. For at ære det, og til at fremhæve nogle af de bedste ubemandede billeder taget den Dronestagram app sammensætte en konkurrence af de bedste drone-ca

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 257 :
**Electrocardiogram screening may help predict kidney disease patients' risk of dying from heart disease** :
Certain electrocardiogram measures helped investigators identify a subgroup of individuals with chronic kidney disease who had substantially elevated risks of dying from heart disease, a new article reports.
Google-Translate (maskinoversæt.): Visse elektrokardiogram foranstaltninger hjulpet efterforskere identificere en undergruppe af personer med kronisk nyresygdom, der havde væsentligt forhøjede risiko for at dø af hjertesygdomme, en ny artikel rapporter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 258 :
**New understanding of genetic susceptibility to infections by Candida, Mycobacterium** :
The discovery of bi-allelic mutations in RORC in patients with candidiasis and mycobacteriosis revealed the pivotal role of RORC in mucocutaneous immunity to Candida and in systemic immunity to Mycobacterium in humans.
Google-Translate (maskinoversæt.): Opdagelsen af ??bi-allele mutationer i RORC hos patienter med candidiasis og mycobacteriosis afslørede centrale rolle RORC i mucokutan immunitet over for Candida og systemisk immunitet over for Mycobacterium hos mennesker.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 259 :
**Cutting cost, power consumption for big data** :
A new system for several common big-data applications should make servers using flash memory as efficient as those using conventional RAM, while preserving their power and cost savings.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et nyt system til flere almindelige big-data applikationer bør gøre servere ved hjælp flash-hukommelse så effektive som dem, der bruger konventionelle RAM, mens deres magt og omkostningsbesparelser bevares.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 260 :
**Cost of having a baby in U.S. can vary by $10,000** :
The cost of having a baby in the United States can be anywhere from slightly more than $1,000 to almost $12,000 depending on the hospital, a new study reports. Childbirth is the leading cause of hospital admission in the United States, but there has been little research on the cost of delivery in hospitals across the country. Researchers studied data from the 2011 Nationwide Inpatient Sample of 46
Google-Translate (maskinoversæt.): Omkostningerne ved at have en baby i USA kan være alt fra lidt mere end $ 1.000 til næsten $ 12000 afhængigt af hospitalet, rapporterer en ny undersøgelse. Fødsel er den hyppigste årsag til indlæggelse i USA, men der har været lidt forskning på omkostningerne ved levering på hospitaler over hele landet. Forskerne studerede data fra 2011 Nationwide Indlæggelse Sample af 46

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 261 :
**Lazy lifestyle key to panda survival** :
Scientists say that the giant panda's ability to survive on bamboo is down to its energy-saving lifestyle.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere siger, at den gigantiske panda evne til at overleve på bambus er ned til sin energibesparende livsstil.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 262 :
**Soft 3D-Printed Robot Propels Itself With Explosions** :
Soft Jumping RobotWyss Institute for Biologically Inspired Engineering and the Harvard John A. Paulson School of Engineer and Applied SciencesWe rarely think of robots as soft, with mechanical brains inside squishy, durable bodies. That’s because, despite their resilience, soft robots are slow beasts, the machine equivalent of floppy slugs. Rigid robots are good at many things, but it turns out t
Google-Translate (maskinoversæt.): Soft Jumping RobotWyss Institute for Biologisk Inspireret Engineering og Harvard John A. Paulson School of Engineer og Anvendt SciencesWe sjældent tænker på robotter som bløde, med mekaniske hjerner inde squishy, ??holdbare organer. Det er fordi, på trods af deres modstandskraft, bløde robotter er langsomme dyr, maskinen svarer til floppy snegle. Stive robotter er gode til mange ting, men det viser sig t

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 263 :
**Readers Respond to "How Music Heals the Brain" and More** :
Letters to the editor from the March/April 2015 issue of Scientific American MIND
Google-Translate (maskinoversæt.): Læserbreve fra marts / April 2015 spørgsmålet om Scientific American MIND

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 264 :
**Genomics can match plant variety to climate stresses** :
A new study on the genomic signatures of adaptation in crop plants can help predict how crop varieties respond to stress from their environments. It is the first study to document that these genomic signatures of adaptation can help identify plants that will do well under certain stresses, such drought or toxic soils.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse om de genomiske underskrifter tilpasning i kulturplanter kan hjælpe med at forudsige, hvordan afgrøder reagerer på stress fra deres omgivelser. Det er den første undersøgelse for at dokumentere, at disse genomiske signaturer for tilpasning kan hjælpe med at identificere planter, der vil gøre godt under visse spændinger, såsom tørke eller giftige jord.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 265 :
**Carnivorous Plant Has An Evolutionary Alliance With Local Bats** :
Pitcher plants are carnivorous plants that lure unsuspecting insects into their digestive juices using foul smells. But first they have to find a good, stinky perfume to entice the animals in. Luckily, in nature there are plenty of things that might smell appetizing to insects, including animal droppings. But how to get the animals to cooperate?Evolution comes in handy. Researchers write that the
Google-Translate (maskinoversæt.): Pitcher planter er kødædende planter, der lokker intetanende insekter i deres mavesyren bruger modbydeligt lugt. Men først skal de finde en god, stinkende parfume at lokke dyrene i. Heldigvis i naturen er der masser af ting, der kan lugte appetitvækkende for insekter, herunder animalsk fæces. Men hvordan man får dyrene til at samarbejde? Evolution kommer i handy. Forskere skriver, at den

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 266 :
**Buzz the alarm: Climate change puts squeeze on bumblebees** :
In the most comprehensive study ever conducted of the impacts of climate change on critical pollinators, scientists have discovered that global warming is rapidly shrinking the area where bumblebees are found in both North America and Europe.
Google-Translate (maskinoversæt.): I den mest omfattende undersøgelse nogensinde er gennemført af virkningerne af klimaændringerne på kritiske bestøvere har forskere opdaget, at den globale opvarmning hurtigt skrumpende det område, hvor humlebier findes i både Nordamerika og Europa.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 267 :
**Volcanic rocks resembling Roman concrete explain record uplift in Italian caldera** :
Fiber-reinforced rocks discovered at the site of Italy's dormant Campi Flegrei volcano are similar to a wonder-material used by the ancients to construct enduring structures such as the Pantheon, and may lead to improved construction materials.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fiberforstærket sten opdaget på det sted, Italiens hvilende Campi Flegrei vulkan ligner et vidunder-materiale, der anvendes af de gamle til at konstruere varige strukturer såsom Pantheon, og kan føre til forbedrede byggematerialer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 268 :
**Climate vice squeezes bumblebee habitat from north and south** :
Despite being unable to survive the rising heat in the south, bumblebees in America and Europe are mysteriously failing to shift north to compensate
Google-Translate (maskinoversæt.): Trods ikke at kunne overleve den stigende varme i syd, er humlebier i Amerika og Europa mystisk ikke at flytte nordpå for at kompensere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 269 :
**Why organizations fight data breaches differently** :
In the wake of recent high-profile security breaches at retail stores such as Target and Neiman Marcus, a new study determines why differences exist in the level of information security control resources among organizations.
Google-Translate (maskinoversæt.): I kølvandet på de seneste højt profilerede sikkerhedsbrud på detailforretninger såsom Target og Neiman Marcus, en ny undersøgelse fastslår, hvorfor der er forskelle i niveauet af informationssikkerhed kontrol ressourcer blandt organisationer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 270 :
**Researchers propose better way to invest in Sustainable Development Goals** :
What information is needed to make better development decisions? Which set of interventions will maximize a nation's capacity to meet the new sustainable development goals and how will we measure progress?
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvilke oplysninger er nødvendig for at træffe bedre beslutninger udvikling? Hvilket sæt af interventioner vil maksimere en nations evne til at opfylde de nye mål for bæredygtig udvikling, og hvordan vil vi måle fremskridt?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 271 :
**Neuroscientists establish brain-to-brain networks in primates, rodents** :
Neuroscientists have introduced a new paradigm for brain-machine interfaces that investigates the physiological properties and adaptability of brain circuits, and how the brains of two or more animals can work together to complete simple tasks. These brain networks, or Brainets, were developed in rodents and primates.
Google-Translate (maskinoversæt.): Neuroforskere har indført et nyt paradigme for hjerne-maskine-grænseflader, der undersøger de fysiologiske egenskaber og tilpasningsevne hjernens kredsløb, og hvordan hjernen på to eller flere dyr kan arbejde sammen for at færdiggøre simple opgaver. Disse hjerne netværk eller Brainets, blev udviklet i gnavere og primater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 272 :
**Make a Whirlybird from Paper** :
A spinning science activity by Science Buddies
Google-Translate (maskinoversæt.): En spinning videnskab aktivitet ved Science Buddies

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 273 :
**Overhydration potentially deadly for athletes, experts warn** :
While the risks of dehydration are well known, new international guidelines seek to protect athletes from the serious health risks associated with drinking too many fluids while exercising — potentially including death.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mens risikoen for dehydrering er velkendte, nye internationale retningslinjer søger at beskytte atleter fra de alvorlige sundhedsmæssige risici forbundet med at drikke for mange væsker under træning – potentielt herunder dødsfald.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 274 :
**Cultural, economic factors affect European antidepressant use** :
Public attitudes towards mental illness and levels of healthcare spending may explain the huge variation in antidepressant use across Europe, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Offentlige holdninger til psykisk sygdom og niveauer af sundhedsudgifterne kan forklare den store variation i antidepressiv brug over hele Europa, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 275 :
**Some SSRI antidepressants may be associated with increased birth defect risk** :
Some antidepressants known as SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) taken during early pregnancy may indeed be associated with an increased risk of birth defects, finds a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nogle antidepressiva kendt som SSRI (selektive serotonin reuptake hæmmere) er taget i den tidlige graviditet kan faktisk være forbundet med en øget risiko for fødselsdefekter, finder en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 276 :
**‘Take your meds’ texts could help manage HIV** :
Sending simple text messages to patients to remind them to take their medication when they miss a dose is a “promising approach" in the management of HIV and other chronic diseases, a study in China suggests. The findings show that “real-time reminders" significantly improve antiretroviral therapy (ART) adherence. “This approach appears promising for managing HIV and other chronic diseases and war
Google-Translate (maskinoversæt.): Sende enkle tekstbeskeder til patienter for at minde dem om at tage deres medicin, når de går glip af en dosis er en "lovende metode" i forvaltningen af ??HIV og andre kroniske sygdomme, et studie i Kina foreslår. Resultaterne viser, at "realtid påmindelser" væsentlig forbedring af antiretroviral (ARV) overholdelse. "Denne tilgang synes lovende til styring HIV og andre kroniske sygdomme og krig

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 277 :
**On the Horizon: Virtual Reality Therapy That Treats Chronic Pain** :
Retraining the brain can restore mobility for people with injuries or difficulty moving
Google-Translate (maskinoversæt.): Omskoling hjernen kan genskabe mobiliteten for mennesker med skader eller besvær med at bevæge

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 278 :
**Seward Park: A Scientific Wonderland in Seattle** :
Seattle's not only a lovely city, it's got gorgeous parks and some bonza geology tucked away just about everywhere. Reader Galway asked for interesting places to take kids around here, so this…
Google-Translate (maskinoversæt.): Seattles ikke blot en dejlig by, det har fået smukke parker og nogle Bonza geologi gemt væk næsten overalt. Læser Galway bad om interessante steder at tage børn her omkring, så det …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 279 :
**Scientists Call For Temporary Halt On New Deep Sea Mining Projects** :
Ocean viewStephanie Watson/FlickrCC by SA 2.0A policy paper published today in Science is asking authorities to hold off on approving any more underwater mining contracts until more environmental controls are put in place.The timing of this policy paper is key. Currently in Kingston, Jamaica, the International Seabed Authority (ISA)–the arm of the United Nations Convention on the Law of the Sea
Google-Translate (maskinoversæt.): Ocean viewStephanie Watson / FlickrCC af SA 2.0A politikpapir offentliggjort i dag i Science beder myndigheder til at holde ud på at godkende eventuelle mere undersøiske minedriftskontrakter indtil flere miljøkontrol er sat i place.The timingen af ??denne politikpapir er nøglen. I øjeblikket i Kingston, Jamaica, Den Internationale Havbundsmyndighed (ISA) – armen i De Forenede Nationers konvention om havret

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 280 :
**Countries have boundaries, but fish do not** :
Many species transcend political boundaries, so countries must work together on environmental management practices, marine science researchers argue in a new paper.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange arter transcendere politiske grænser, så landene skal arbejde sammen om miljømæssig forvaltningspraksis, havforskning forskere hævder i en ny papir.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 281 :
**What It Feels like to Be Cedric Villani** :
The Fields Medalist's memoir gives us a glimpse into the emotional highs and lows of being a passionate mathematician.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den Fields Medalist s memoir giver os et indblik i de følelsesmæssige op-og nedture for at være en lidenskabelig matematiker.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 282 :
**Deaths attributed to low levels of education: Lack of education as deadly as smoking** :
A new study estimates the number of deaths that can be linked to differences in education, and finds that variation in the risk of death across education levels has widened considerably.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse anslår antallet af dødsfald, der kan være forbundet med forskelle i uddannelse, og finder, at variation i risikoen for død på tværs uddannelsesniveauer er udvidet betydeligt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 283 :
**Mice with hereditary deafness hear again thanks to gene therapy** :
Compensating for a gene that's often to blame for hereditary deafness could lead to medical treatments for the condition in as little as five years' time
Google-Translate (maskinoversæt.): Kompensere for et gen, der er ofte skyld i arvelig døvhed kan føre til medicinske behandlinger for tilstanden i så lidt som fem år

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 284 :
**Cushion plants harbour tiny mountain worlds inside** :
Turtle-shaped cushion plants dominate the otherwise barren rocks high up in the mountains, and within each one is a unique and diverse ecosystem
Google-Translate (maskinoversæt.): Skildpadde-formet pude planter dominerer ellers golde klipper højt oppe i bjergene, og inden for hver enkelt er en unik og varieret økosystem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 285 :
**Dark Matter Dominates Just-Discovered Galaxies** :
Astronomers have discovered more than 800 so-called "ultradiffuse galaxies" that are virtually invisible because they have relatively few stars and are mostly dark matter. Clara Moskowitz…
Google-Translate (maskinoversæt.): Astronomer har opdaget mere end 800 såkaldte "ultradiffuse galakser", som er næsten usynlige, fordi de har relativt få stjerner og er for det meste mørkt stof. Clara Moskowitz …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 286 :
**Animals' infections can impact most on relatives, study finds** :
Disease in wild animals can have a greater impact on the health of others than on the infected animals themselves, a study suggests. Research in families of wild seabirds reveals for the first time how parasite infection in some can have a serious effect on how well their relatives do.
Google-Translate (maskinoversæt.): Sygdom hos vildtlevende dyr kan have en større indvirkning på sundheden for andre end på de inficerede dyr selv, en undersøgelse antyder. Forskning i familier af vilde havfugle afslører for første gang, hvordan parasit infektion i nogle kan have en alvorlig indvirkning på, hvor godt deres pårørende gør.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 287 :
**Vaccines: Practices, hesitancy among general physicians in France** :
Authors present and analyze the attitudes and practices of over 1,500 general physicians in France, in a context of distrust toward vaccines.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfattere nuværende og analysere holdninger og praksis på over 1.500 almene læger i Frankrig, i en kontekst af mistillid mod vacciner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 288 :
**Meta-Meditation: A Skeptic Meditates on Meditation** :
The media are touting meditation’s potential for treating everything from anxiety to AIDS, but strong, objective evidence is lacking.
Google-Translate (maskinoversæt.): Medierne er kapret meditation potentiale til behandling af alt fra angst til AIDS, men mangler stærke, objektive beviser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 289 :
**How quantum mechanics can make soundproofing** :
New research suggests the road from abstract theory to practical applications doesn’t need to be very long. A mechanical use of a quantum mechanical phenomenon could soon be used for soundproofing. For several years now, theoretical physicist Sebastian Huber of ETH Zurich has focused on so-called topological insulators, i.e., materials whose ability to conduct electric current originates in their
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning tyder vejen fra abstrakt teori til praktiske anvendelser behøver ikke at være meget lang. En mekanisk anvendelse af en kvantemekanisk fænomen kan snart bruges til lydisolering. I flere år har en teoretisk fysiker Sebastian Huber fra ETH Zurich fokuseret på såkaldte topologiske isolatorer, dvs, materialer, hvis evne til at gennemføre elektrisk strøm stammer i deres

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 290 :
**Drought in N. Korea Is Putting Children's Lives at Risk – UNICEF** :
Lack of rain has reduced access to clean water and undermined effective hygiene, putting children's lives at risk
Google-Translate (maskinoversæt.): Mangel på regn har reduceret adgang til rent vand og undermineret effektiv hygiejne, at sætte børns liv i fare

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 291 :
**Babies Are Drawn to Objects That Defy Expectation** :
Infants learn about the world by paying more attention to things that surprise them
Google-Translate (maskinoversæt.): Spædbørn lære om verden ved at betale mere opmærksom på ting, der overrasker dem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 292 :
**The 24/7 search for killer quakes** :
Meet the seismologists who work around the clock to pinpoint major earthquakes anywhere on Earth.Nature 523 142 doi: 10.1038/523142a
Google-Translate (maskinoversæt.): Mød seismologer, der arbejder døgnet rundt for at lokalisere store jordskælv overalt på Earth.Nature 523 142 doi: 10,1038 / 523142a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 293 :
**Kittens vs Puppies: Too Cute for Comfort** :
It’s time once again for that age old battle Kittens vs Puppies. You may be saying, “aww so cute, let’s not fight, let’s just take sun naps and cuddle instead!" But do not be fooled! Below their soft furry exteriors lurk dangerous and conniving beasts! A ferocious puppy trains for battle. Image by tunaboat A kitten practices it’s deadly wink attack. Image by John. Chewed slippers! Tattered cur
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er tid igen for at ældgamle kamp Killinger vs Hvalpe. Du kan blive sige, "aww så sød, lad os ikke kæmpe, lad os bare tage sol lur og kæle i stedet!" Men lad dig ikke narre! Nedenfor deres bløde lodne udendørsbrug lurer farlige og conniving bæster! En glubsk hvalp tog til kamp. Billede af tunaboat En killing praktiserer det dødbringende kys angreb. Billede af John. tygget hjemmesko! Tattered cur

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 294 :
**Extended-field intensity modulated radiation therapy for cervical and endometrial cancers does not increase risk of duodenal toxicity** :
A study of women with cervical or endometrial cancer who require treatment to the para-aortic (PA) lymph nodes can safely receive extended-field intensity modulated radiation therapy (EF-IMRT) without increased risk of duodenal toxicity, scientists report.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse af kvinder med livmoderhalskræft eller endometriecancer, der kræver behandling med de para-aorta (PA) lymfeknuder kan roligt modtage udvidet felt intensitet moduleret strålebehandling (EF-IMRT) uden øget risiko for duodenal toksicitet, forskere rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 295 :
**C. difficile needs iron, but not too much: Insights into maintaining it 'just right'** :
Those bacteria that require iron walk a tightrope. Iron is essential for their growth, but too much iron can damage DNA and enzymes through oxidation. Therefore, bacteria have machinery to maintain their intracellular iron within a range that is healthy for them, scientists report.
Google-Translate (maskinoversæt.): Disse bakterier, der kræver jern gå en balancegang. Jern er afgørende for deres vækst, men for meget jern kan skade DNA og enzymer gennem oxidation. Derfor bakterier har maskiner til at opretholde deres intracellulære jern inden for et område, der er sundt for dem, forskerne rapporterer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 296 :
**Childhood stress fuels weight gain in women** :
When it comes to weight gain for women, childhood stress appears to be a bigger culprit than stress during adulthood, finds an American national study. Interestingly, though, neither childhood nor adult stress was associated with weight gain for men.
Google-Translate (maskinoversæt.): Når det kommer til vægtøgning for kvinder, synes barndommen stress at være en større synder end stress i voksenalderen, finder en amerikansk national undersøgelse. Interessant, men blev hverken barndom eller voksne stress i forbindelse med vægtøgning for mænd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 297 :
**Night-time storm chasers stalk their prey on US Plains** :
Violent nocturnal thunderstorms are hard to explain and even harder to forecast.Nature 523 135 doi: 10.1038/523135a
Google-Translate (maskinoversæt.): Voldelige natlige tordenvejr er svært at forklare og endnu sværere at forecast.Nature 523 135 doi: 10,1038 / 523135a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 298 :
**Magnetic hyperthermia, an auxiliary tool in cancer treatments** :
Hyperthermia (increase in body temperature) has been used for centuries to combat tumors and reduce their effects. New research aims to use a different system (magnetic nanoparticles) to increase body temperature. These nanoparticles absorb energy from magnetic fields and convert it into heat which is used to raise the temperature in tumors and combat them.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hypertermi (stigning i kropstemperaturen) er blevet brugt i århundreder til at bekæmpe tumorer og mindske deres virkninger. Ny forskning har til formål at bruge et andet system (magnetiske nanopartikler) for at øge kropstemperaturen. Disse nanopartikler absorbere energi fra magnetfelter og konvertere det til varme som anvendes til at hæve temperaturen i tumorer og bekæmpes.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 299 :
**What If Ancient Romans Had Invaded America?** :
An astrophysicist's novel considers the contingency of history
Google-Translate (maskinoversæt.): Astrofysiker roman anser uforudsete historiens

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 300 :
**Best Male Nightingale Vocalists Make Best Fathers** :
Male nightingales use singing virtuosity to signal prospective mates that they will be the most doting dads. Sabrina Imbler reports
Google-Translate (maskinoversæt.): Mandlige nattergale bruger synge virtuositet at signalere potentielle hjælpere, at de vil være de mest doting fædre. Sabrina Imbler rapporter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 301 :
**NASA Is Testing A Drone For Mars** :
Prandtl-mNASA Illustration / Dennis CalabaWhen it comes to exploring Mars, human-made robots have, literally and figuratively, only scratched the surface. To date, rovers on Mars have driven less than 40 miles on the Red Planet. The surface of Mars is almost 56 million square miles, and while satellites orbiting the planet like the Mars Reconnaissance Orbiter have helped, there is still a lot of
Google-Translate (maskinoversæt.): Prandtl-mNASA Illustration / Dennis CalabaWhen det kommer til at udforske Mars, menneskeskabte robotter har, bogstaveligt og billedligt, kun kradset i overfladen. Til dato har rovere på Mars kørt mindre end 40 miles på den røde planet. Overfladen på Mars er næsten 56 mio kvadrat miles, og mens satellitter, der kredser planeten ligesom Mars Reconnaissance Orbiter har hjulpet, er der stadig en masse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 302 :
**New insights into the genetics of drug-resistant fungal infections** :
A study offers new insights into how virulent fungi adapt through genetic modifications to fight back against the effects of medication designed to block their spread, and how that battle leaves them temporarily weakened. These insights may provide clues to new ways to treat notoriously difficult-to-cure fungal infections like thrush and vaginitis.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse giver ny indsigt i, hvordan virulente svampe tilpasser gennem genetiske modifikationer at kæmpe tilbage mod virkningerne af medicin designet til at blokere deres spredning, og hvordan denne kamp efterlader dem midlertidigt svækket. Disse indsigter kan give et fingerpeg om nye måder at behandle notorisk vanskelige at helbrede svampeinfektioner som trøske og vaginitis.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 303 :
**Japan Says Yes To Giant Robot Duel With America** :
Screenshot from Suidobashi's robot duel response video to MegabotSuidobashi/YouTubeLast week, American giant robot makers Megabot challenged Japanese giant robot makers Suidobashi Heavy Industry to a giant robot battle. The video, subtitled in Japanese and filled with waving American flags, coincidentally happened to come out right before a striking Women’s World Cup championship match where the
Google-Translate (maskinoversæt.): Screenshot fra Suidobashi robot duel svar video til MegabotSuidobashi / YouTubeLast ugen, amerikanske gigant robot beslutningstagere Megabot udfordrede japanske gigant robot beslutningstagere Suidobashi Heavy Industry til en gigantisk robot kamp. Videoen, tekstet på japansk og fyldt med bølgende amerikanske flag, tilfældigvis sket til at komme ud lige før en slående Women World Cup championship match, hvor

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 304 :
**Emotion knowledge fosters attentiveness** :
Young children, who possess a good understanding of their own emotions and of those of their fellow human beings early on, suffer fewer attention problems than their peers with a lower emotional understanding, a new study shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Små børn, der besidder en god forståelse af deres egne følelser og de af deres medmennesker tidligt, lider færre opmærksomhedsproblemer end deres jævnaldrende med en lavere følelsesmæssig forståelse, en ny undersøgelse viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 305 :
**No pros needed for children’s talk therapy?** :
Orphans and other vulnerable children in developing countries respond dramatically well to talk therapy, even when the therapists have little formal training. The findings suggest that young people from poor nations—including some who experience trauma such as sexual or domestic abuse—can benefit from mental health treatment although health professionals are not available to provide it. “We found
Google-Translate (maskinoversæt.): Forældreløse og andre udsatte børn i udviklingslandene reagerer dramatisk godt at tale terapi, selv når terapeuterne har lidt formel uddannelse. Resultaterne tyder på, at unge mennesker fra fattige lande, inklusive nogle, som oplever traumer såsom seksuel eller vold i hjemmet, kan drage fordel af mental sundhed behandling, selv om sundhedspersoner ikke til rådighed til at give det. "Vi har fundet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 306 :
**Millions Of Mummified Dogs Found In Ancient Egyptian Catacombs** :
Researchers have uncovered 8 million mummified animals dating back 2,500 years. Most are dogs. Archaeologist Salima Ikram says the huge number points to the likely existence of ancient puppy mills.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har afsløret 8 millioner mumificerede dyr går tilbage 2500 år. De fleste er hunde. Arkæolog Salima Ikram siger det enorme antal peger på den sandsynlige eksistens af gamle hvalp møller. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 307 :
**A welcome dose of environmental optimism** :
From rainforest revival and green technology to social changes, the age of humans is not necessarily a one-way ticket to eco-disaster, argue three new books
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra regnskov vækkelse og grøn teknologi til sociale forandringer, alder mennesker er ikke nødvendigvis en enkeltbillet til øko-katastrofe, argumenterer tre nye bøger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 308 :
**Stretchy mesh heater for sore muscles** :
If you suffer from chronic muscle pain a doctor will likely recommend for you to apply heat to the injury. But how do you effectively wrap that heat around a joint? Now scientists have come up with an ingenious way of creating therapeutic heat in a light, flexible design.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis du lider af kroniske muskelsmerter en læge vil sandsynligvis anbefale dig at anvende varme til skaden. Men hvordan kan du effektivt wrap, at varmen omkring et fælles? Nu forskere er kommet op med en genial måde at skabe terapeutisk varme i et let, fleksibelt design.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 309 :
**Black Sheep: Why being bad isn't all bad** :
From swearing to skiving or getting drunk, breaking the rules has lots of upsides, as a wide-ranging new book explains
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra sværge til skærfe eller få beruset, bryde reglerne har masser af upsides, som en omfattende ny bog forklarer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 310 :
**A paper in Psychological Science demonstrates that a near miss is more motivating than a win.** :
submitted by markmana [link] [8 comments]
Google-Translate (maskinoversæt.): indsendt af markmana [link] [8 kommentarer]

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 311 :
**California's 50,000 Pot Farms Are Sucking Rivers Dry** :
Each plant takes five gallons of water a day from legal and illegal water diversions
Google-Translate (maskinoversæt.): Hver plante tager fem liter vand om dagen fra lovlige og ulovlige vand adspredelser

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 312 :
**Russia Finally Launches Supplies To ISS After Earlier Failures** :
The liftoff of the Soyuz Progress 60P was a relief to astronauts and cosmonauts aboard the International Space Station after two previous resupply missions — one Russian and one American — failed.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Den liftoff af Soyuz Progress 60P var en lettelse at astronauter og kosmonauter ombord på den internationale rumstation, efter to tidligere forsyninger missioner – en russisk og en amerikansk – mislykkedes ».

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 313 :
**Cystic fibrosis gene therapy boost** :
A gene therapy has stabilised and slightly improved cystic fibrosis in some of 136 patients in a trial.
Google-Translate (maskinoversæt.): En genterapi har stabiliseret og lidt bedre cystisk fibrose i nogle af 136 patienter i en klinisk afprøvning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 314 :
**Airborne spiders can sail on seas** :
Water is no barrier to flying arachnids’ dispersal.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17906
Google-Translate (maskinoversæt.): Vand er ingen hindring for at flyvende spindlere 'dispersal.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17906

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 315 :
**Infection with Wolbachia bacteria curbs fighting among fruit flies** :
Male fruit flies infected with the bacterium, Wolbachia, are less aggressive than those not infected, according to research. This is the first time bacteria have been shown to influence aggression.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mandlige Bananfluer inficeret med bakterien, Wolbachia, er mindre aggressive end dem, der ikke er inficeret, ifølge forskningen. Dette er første gang, bakterier har vist sig at påvirke aggression.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 316 :
**Toyota Mirai Has Longest Range Of Any Zero-Emissions Vehicle** :
Toyota MiraiToyotaThe Toyota Mirai takes a big, 312-mile step toward easing consumers’ range anxiety when it comes to electric vehicles. The Mirai, a four-door sedan powered by hydrogen fuel cells, is the only zero-emissions vehicle to have a more than 300-mile range. It also turns in an estimated 67 MPGe combined, according to the EPA.California will again be the test bed for this technology, as
Google-Translate (maskinoversæt.): Toyota MiraiToyotaThe Toyota Mirai tager en stor, 312-mile skridt mod at lette forbrugernes rækkevidde angst, når det kommer til elbiler. Den Mirai, en fire-dørs sedan drevet af brint brændselsceller, er den eneste nul-emission køretøj til at have en mere end 300-mile rækkevidde. Det viser også i en anslået 67 MPGe kombineret, ifølge EPA.California vil igen være den prøveanlæg for denne teknologi, som

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 317 :
**Coping While Black: A Season Of Traumatic News Takes A Psychological Toll** :
Research on the psychological effects of racism, especially on people of color, is still in the early stages. But psychologists warn that events like the Charleston shooting can cause serious stress.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskning i de psykologiske virkninger af racisme, især på mennesker af farve, er stadig i de tidlige stadier. Men psykologer advarer om, at begivenheder som Charleston skydning kan forårsage alvorlig stress. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 318 :
**Ridges and valleys: Experiments open window on landscape formation** :
Geologists have seen ridges and valleys form in real time and — even though the work was a fast-forwarded operation done in a laboratory setting — they now have an idea of how climate change may impact landscapes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Geologer har set højderygge og dale dannes i realtid og – selvom arbejdet var en hurtigt videresendt operation udført i et laboratorium indstilling – de nu har en idé om, hvordan klimaændringerne kan påvirke landskaber.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 319 :
**Found: Antibody that zaps resilient dengue serotype** :
A research team has found the second-to-last piece of the puzzle needed to potentially cure or treat dengue. This is welcome news as the dengue virus infects about 400 million people worldwide annually, and there is currently no licensed vaccine available to treat it.
Google-Translate (maskinoversæt.): En forskergruppe har fundet den anden-til-sidste brik i puslespillet er nødvendig for at potentielt helbrede eller behandle denguefeber. Dette er gode nyheder, da dengue virus inficerer omkring 400 millioner mennesker verden over hvert år, og der er i øjeblikket ingen licens vaccine til rådighed til at behandle det.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 320 :
**Why the seahorse's tail is square** :
Why is the seahorse's tail square? An international team of researchers has found the answer and it could lead to building better robots and medical devices. In a nutshell, a tail made of square, overlapping segments makes for better armor than a cylindrical tail. It's also better at gripping and grasping.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvorfor er søhest hale firkantet? Et internationalt hold af forskere har fundet svaret, og det kunne føre til at bygge bedre robotter og medicinsk udstyr. I en nøddeskal, en hale lavet af firkantede, overlappende segmenter giver bedre rustning end en cylindrisk hale. Det er også bedre til at gribe og tage fat.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 321 :
**Why Are There More Blue-Eyed Alcoholics?** :
Blue eyes, smilin' at meTobias D via Pixabay, CC0 public domainThis week, researchers from the University of Vermont published a study in which they identify eye colors as an indicator for alcoholism—people with light-colored eyes, especially those with blue eyes, had higher incidences of alcohol dependency than their dark-eyed peers. But it’s misleading to think that blue eyes cause alcoholism,
Google-Translate (maskinoversæt.): Blå øjne, smilin 'på meTobias D via Pixabay, CC0 offentlig domainThis uge, forskere fra University of Vermont offentliggjorde en undersøgelse, hvor de identificerer øjenfarver som en indikator for alkoholisme-folk med lyse øjne, især dem med blå øjne, havde højere forekomst af alkoholafhængighed end deres mørke-eyed jævnaldrende. Men det er misvisende at tro, at blå øjne forårsager alkoholisme,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 322 :
**Why Do Seahorses Have Square Tails?** :
Seahorseshellac/FlickrCC by 2.0We’ve got a lot to learn from a seahorse’s tail. Unlike other animals, these fishes' tails are square, not round–a fundamental difference in shape that scientists believe could lead to new developments in medicine, robotics, and even defense.In a paper published today in Science, researchers found that the difference in shape actually made a huge difference in how
Google-Translate (maskinoversæt.): Seahorseshellac / FlickrCC af 2.0We've fik en masse at lære af en søhest hale. I modsætning til andre dyr, disse fisk haler er firkantede, ikke runde – en grundlæggende forskel i form, forskerne mener kan føre til nye udviklinger i medicin, robotteknologi, og selv defense.In et papir udgivet i dag i Science, fandt forskerne, at forskellen i form faktisk gjort en enorm forskel i, hvordan

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 323 :
**You Shouldn’t Be Afraid Of That Killer Volkswagen Robot** :
Volkswagen Assembly LineScreenshot by author, from YouTubeHeadlines rang out across the internet yesterday that a robot killed someone in Germany. Beneath the sensationalist surface, there was a tragic truth: an industrial robot at a Volkswagen plant in Germany had indeed killed a 22-year-old worker who was setting it up. Coverage notwithstanding, this didn’t seem like the start of a machine-led
Google-Translate (maskinoversæt.): Volkswagen Assembly LineScreenshot efter forfatter, fra YouTubeHeadlines ringede ud på tværs af internettet i går, at en robot dræbt en person i Tyskland. Under sensationspræget overflade, der var en tragisk sandhed: en industriel robot på en Volkswagen-fabrikken i Tyskland havde faktisk dræbt en 22-årig arbejdstager, der var at sætte den op. Dækning trods dette ikke synes ligesom starten på en maskine-ledede

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 324 :
**Alaska's Land-Locked Glaciers Contribute to Sea Level Rise** :
The researchers say the surface melting isn’t going to decrease any time soon. Click here for a transcript of this video.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne siger, at overfladen smeltning ikke vil falde enhver tid snart. Klik her for en udskrift af denne video.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 325 :
**Drying Soils in Alaska Could Add to Wildlfire Concerns** :
As enormous peat bogs dry they are more prone to burn, releasing lots of carbon
Google-Translate (maskinoversæt.): Som enorme tørvemoser tørrer de er mere tilbøjelige til at brænde og frigiver masser af carbon

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 326 :
**'Celeb mind game' gives memory clues** :
Researchers use "mind games" to reveal clues about how brain cells change when making new memories.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere bruger "sind spil" for at afsløre fingerpeg om, hvordan hjerneceller ændrer, når de foretager nye erindringer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 327 :
**Monitoring seawater reveals ocean acidification risks to Alaskan shellfish hatchery** :
Ocean acidification may make it difficult for Alaskan coastal waters to support shellfish hatcheries by 2040 unless costly mitigation efforts are installed to modify seawater used in the hatcheries.
Google-Translate (maskinoversæt.): Havforsuring kan gøre det vanskeligt for Alaskan kystvande at støtte skaldyr rugerier i 2040, medmindre der er installeret dyre afbødende bestræbelser på at ændre havvand bruges i klækkerier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 328 :
**Indoor tanning rates drop among US adults** :
Indoor tanning rates dropped among adults from 5.5 percent in 2010 to 4.2 percent in 2013, although an estimated 7.8 million women and 1.9 million men still engage in the practice, which has been linked to increased cancer risk, according to the results of a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Indendørs garvning satser faldet blandt voksne fra 5,5 procent i 2010 til 4,2 procent i 2013, selv om en anslået 7,8 mio kvinder og 1,9 millioner mænd stadig engagere sig i praksis, som har været forbundet med øget kræftrisiko, ifølge resultaterne af en ny undersøgelse .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 329 :
**When You Smell Fish, You Think More Critically** :
Inhale deep, get suspiciousTomascastelazo via Wikimedia CommonsEven if you like fish, you’re probably wary of that fishy smell. Previous studies have shown that the smell of fish makes people more suspicious. But a new study, published this month in the Journal of Experimental Social Psychology, shows that this skepticism may have another implicit effect, providing a boost to people’s critical th
Google-Translate (maskinoversæt.): Inhale dybt, få suspiciousTomascastelazo via Wikimedia CommonsEven hvis du kan lide fisk, er du sikkert på vagt over for den fiskeagtig lugt. Tidligere undersøgelser har vist, at duften af ??fisk gør folk mere mistænkelige. Men en ny undersøgelse, der blev offentliggjort i denne måned i Journal of Experimental Social Psychology, viser, at denne skepsis kan have en anden implicit effekt, der giver et løft til folks kritiske th

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 330 :
**Is It Time to Rethink Life-without-Parole Sentencing?** :
If violent criminal tendencies peak during the teen years and seldom extend to midlife, should we still lock people up and throw away the key?
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis voldelig kriminelle tendenser højdepunkt i løbet af teenage år, og sjældent omfatte midtvejskrise, bør vi stadig låse folk op og smide nøglen væk?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 331 :
**Rosetta spies cometary sinkholes** :
The comet being studied by Europe’s Rosetta probe is riddled with pits that formed much like sinkholes here on Earth, say scientists.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kometen at blive undersøgt af Europas Rosetta sonde er fyldt med miner, der dannede ligesom jordfaldshuller her på Jorden, siger forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 332 :
**Rosetta spots sinkholes and patches of ice on comet's surface** :
In close-ups of the comet's skin, ESA's Rosetta probe has spotted ice patches and steaming pits that hint at turmoil within
Google-Translate (maskinoversæt.): I nærbilleder af kometens hud har ESAs Rosetta sonde spottet is patches og dampende gruber, der antyde uro inden

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 333 :
**What’s harming the health of bisexual people?** :
Bisexual men and women report poorer health than gay, lesbian, and heterosexual people, according to a new study. The study examined the self-rated health of 10,128 sexual minorities (gay, lesbian, and bisexual adults) and 405,145 heterosexual adults to see how it differed across sexual orientation. The findings appear in the journal Demography. “According to the Institute of Medicine, existing he
Google-Translate (maskinoversæt.): Biseksuelle mænd og kvinder rapporterer dårligere helbred end bøsse, lesbisk, og heteroseksuelle mennesker, ifølge en ny undersøgelse. Studiet undersøgte selvvurderet helbred af 10.128 seksuelle minoriteter (homoseksuelle, lesbiske og biseksuelle voksne) og 405.145 heteroseksuelle voksne til at se, hvordan det adskilte sig på tværs af seksuel orientering. Resultaterne vises i tidsskriftet Demografi. "Ifølge Institute of Medicine, eksisterende han

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 334 :
**You Get A Whole Extra Leap Second Today. Here's Why** :
Clockoatsy40/FlickrCC by 2.0Tonight, there will be an extra second in the day, added in at midnight Coordinated Universal Time (UTC). That’s 8:00 pm Eastern, if you want to stare at a clock and see … not much. It is just a second after all.A leap second is added on to account for the fact that a day isn’t exactly 24 hours long.The Earth’s rotation is actually slowing down. On average, a day is 2
Google-Translate (maskinoversæt.): Clockoatsy40 / FlickrCC af 2.0Tonight, vil der være en ekstra sekund på dagen, tilføjede i ved midnat Coordinated Universal Time (UTC). Det er 20:00 Eastern, hvis du ønsker at stirre på et ur og se … ikke meget. Det er blot et sekund efter tilføjes på all.A Skudsekund at tage højde for det faktum, at en dag er ikke ligefrem 24 timer long.Varme Jordens rotation er faktisk aftagende. I gennemsnit om dagen er 2

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 335 :
**Sleep deprivation could reduce intrusive memories of traumatic scenes** :
A good night's sleep has long been recommended to those who have experienced a traumatic event. But a new study provides preliminary experimental work suggesting it could actually be the wrong thing to do.
Google-Translate (maskinoversæt.): En god nats søvn har længe været anbefalet til dem, der har oplevet en traumatisk begivenhed. Men en ny undersøgelse giver foreløbig eksperimentelt arbejde tyder det kunne faktisk være den forkerte ting at gøre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 336 :
**More Nations Pledge to Cut Carbon Emissions** :
Announcements from China, Korea, Brazil and U.S. boost hopes for a global climate deal
Google-Translate (maskinoversæt.): Meddelelser fra Kina, Korea, Brasilien og USA boost håb om en global klimaaftale

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 337 :
**Why the internet is giving us worse games, books and music** :
Digital distribution was supposed to bring artists and audiences closer and cut out the middlemen. It hasn't worked out like that
Google-Translate (maskinoversæt.): Digital distribution skulle bringe kunstnere og publikum tættere og skæres ud mellemmænd. Det har ikke arbejdet ud sådan

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 338 :
**Money Can Buy Happiness If You Spend It Wisely** :
Choose experiences over goods, delay gratification and remember that wealthy people are not any happier than the average Joe
Google-Translate (maskinoversæt.): Vælg erfaringer løbet varer, forsinke tilfredsstillelse og husk, at velhavende mennesker er ikke nogen lykkeligere end gennemsnittet joe

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 339 :
**Facebook CEO Says Telepathy Is Coming After Virtual Reality** :
Mark Zuckerberg/ FacebookMark Zuckerberg tries the Oculus VR headset.During his usually glitchy townhall Q&A session on his Facebook page today, Facebook CEO Mark Zuckerberg shared his idea of what a technologically integrated future looks like: and it’s a lot like an episode of Charlie Brooker’s Black Mirror.Zuck wrote:One day, I believe we'll be able to send full rich thoughts to each other
Google-Translate (maskinoversæt.): Mark Zuckerberg / FacebookMark Zuckerberg forsøger Oculus VR headset.During hans normalt glitchy townhall Q & amp; A session på sin Facebook-side i dag, Facebook CEO Mark Zuckerberg delte hans idé om, hvad en teknologisk integreret fremtid ser ud, og det er meget ligesom en episode af Charlie Brooker Black Mirror.Zuck skrev: En dag, jeg tror, ??vi vil være i stand til at sende fulde rige tanker til hinanden

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 340 :
**Step Aside, Freud: Josef Breuer Is the True Father of Modern Psychotherapy** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 341 :
**Researchers pin down risks of low-dose radiation** :
Large study of nuclear workers shows that even tiny doses slightly boost risk of leukaemia.Nature 523 17 doi: 10.1038/523017a
Google-Translate (maskinoversæt.): Stor undersøgelse af nukleare arbejdstagere viser, at selv små doser lidt øge risiko for leukaemia.Nature 523 17 doi: 10,1038 / 523017a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 342 :
**Researchers repurpose technology to reduce psychological and physical scars of burn injuries** :
It’s the season for backyard grilling, campfires, fireworks – and burn injuries. Over the next few months, U.S. burn centers will see thousands of severe burns requiring painful skin grafts and lengthy treatment. Researchers are developing new ways to use already approved therapies to help alleviate the anxiety and pain of burn treatments – as well as improve outcomes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er sæson for baghaven grille, lejrbål, fyrværkeri – og brænde skader. I løbet af de næste par måneder, USA brænder centre vil se tusindvis af alvorlige forbrændinger kræver smertefulde hudtransplantater og langvarig behandling. Forskere udvikler nye måder at bruge allerede godkendte behandlingsformer til at hjælpe med at lindre angst og smerte brænde behandlinger – samt forbedre resultaterne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 343 :
**‘Living fossil’ spiders hitched a ride to get to Asia** :
The geographical distribution of the most “primitive" spiders that exist today may provide new insights into the movement of Earth’s land masses millions of years ago. The group of spiders named liphistiids, regarded as “living fossils" because they closely resemble their extinct ancestors with segmented abdomen and spinnerets located in the middle of the lower abdomen, currently inhabit East Asia
Google-Translate (maskinoversæt.): Den geografiske fordeling af de mest "primitive" edderkopper, der eksisterer i dag, kan give ny indsigt i bevægelsen af ??jordens landmasser millioner af år siden. Gruppen af ??edderkopper navngivne liphistiids, betragtes som "levende fossiler", fordi de nøje ligner deres uddøde forfædre med segmenteret maven og spindedyser placeret i midten af ??den nedre del af maven, i øjeblikket bebor Østasien

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 344 :
**New luminescence method offers opportunities for geothermal energy** :
Rocks store information about the temperatures that they have experienced. Now, for the first time, researchers have developed a method that reveals low-temperature information (from 35 °C and higher) on a relatively short timescale of thousands of years. The new method might find application in locating geothermal reservoirs and in maintaining underground tunnels.
Google-Translate (maskinoversæt.): Rocks gemme oplysninger om de temperaturer, de har oplevet. Nu for første gang har forskere udviklet en metode, der afslører lav temperatur information (fra 35 ° C og højere) på en relativt kort tid af tusinder af år. Den nye metode kan finde anvendelse i lokalisering geotermiske reservoirer og for opretholdelsen af ??underjordiske tunneler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 345 :
**New blow to UK fracking is a delay but not the end of the road** :
Opencast coal mines were once routinely delayed by local councils amid unfounded health concerns. The same is happening with fracking, warns Paul Younger
Google-Translate (maskinoversæt.): Åbne brud kulminer var engang rutinemæssigt forsinket af lokale råd midt ubegrundede sundhedsmæssige betænkeligheder. Det samme sker med fracking, advarer Paul Younger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 346 :
**Huge congregations view racial inequality differently than others do, study shows** :
Congregation size has an impact on how people view the reasons for racial inequality in America, according to a new study. Those who attend very large congregations do not tend to attribute social divisions between blacks and whites to discrimination, but to something other than structural failings in society, the authors suggest.
Google-Translate (maskinoversæt.): Menighed størrelse har betydning for, hvordan folk se årsagerne til racemæssig ulighed i Amerika, ifølge en ny undersøgelse. Dem, der deltager meget store menigheder ikke har tendens til at tillægge de sociale skel mellem sorte og hvide til forskelsbehandling, men til noget andet end de strukturelle svagheder i samfundet, forfatterne antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 347 :
**The War Over Your Future Driverless Car Service Has Begun** :
UberAn example of a driver that Uber might replace, if the ride-sharing company continues to move towards driverless cars.Even though Google’s driverless car only hit public roads last week (and reportedly already had a close call), another tech giant is already angling to pose as a competitor. Uber, the often-sued not-a-taxi app, just acquired 100 engineers and unknown “assets" from Microsoft Bi
Google-Translate (maskinoversæt.): UberAn eksempel på en driver, Uber kunne erstatte, hvis de kørende deling selskab fortsætter med at bevæge sig i retning førerløs cars.Even selvom Googles førerløse bil kun ramte offentlige veje i sidste uge (og efter sigende allerede haft et tæt opkald), er en anden tech gigant allerede lystfiskeri at optræde som en konkurrent. Uber, den ofte sagsøgt ikke-a-taxi app, bare købt 100 ingeniører og ukendte "aktiver" fra Microsoft Bi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 348 :
**U.N. Holds Climate Talks In New York Ahead Of Paris Meeting** :
The United Nations is having a high-level climate meeting ahead of the end-of-year meeting in Paris that will hopefully result in a major new agreement to rein in greenhouse gases.»
Google-Translate (maskinoversæt.): FN er at have et klima møde på højt plan forud for end-of-års møde i Paris, som forhåbentlig vil resultere i en ny stor aftale om at tøjle drivhusgasser. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 349 :
**Supreme Court Rules In Industry's Favor. What's EPA's Next Move?** :
Monday's decision from the high court technically only applies to the Clean Air Act's standards on mercury emissions from power plants. But it could affect future EPA regulations, legal experts say.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Mandagens afgørelse fra High Court teknisk gælder kun for Clean Air lovens standarder for kviksølv-emissioner fra kraftværker. Men det kunne påvirke fremtidige EPA forskrifter, juridiske eksperter siger. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 350 :
**Helium leakage from Earth's mantle in Los Angeles Basin** :
Geologists have found evidence of helium leakage from Earth's mantle along a 30-mile stretch of the Newport-Inglewood Fault Zone in the Los Angeles Basin. Using samples of casing gas from two dozen oil wells ranging from LA's Westside to Newport Beach in Orange County, researchers discovered that more than one-third of the sites — some of the deepest ones — show evidence of high levels of helium
Google-Translate (maskinoversæt.): Geologer har fundet tegn på helium lækage fra Jordens kappe langs en 30-mile strækning af Newport-Inglewood Fejl Zone i Los Angeles Basin. Ved hjælp af prøver af husets gas fra to dusin oliebrønde spænder fra LAs Westside til Newport Beach i Orange County, forskerne opdagede, at mere end en tredjedel af de steder – nogle af de dybeste dem – viser tegn på høje niveauer af helium

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 351 :
**Upsetting a fragile alliance triggers a deadly childhood disease** :
SMA is a devastating neuromuscular disorder that robs children of their ability to walk, eat, or breathe. Mostly caused by an inherited flaw in the Survival Motor Neuron (SMN) gene, SMA is presently without a cure. Scientists have shown that fruit flies and brewer's yeast can reveal clues about this disorder.
Google-Translate (maskinoversæt.): SMA er en ødelæggende neuromuskulær lidelse, der fratager børn af deres evne til at gå, spise eller trække vejret. Oftest skyldes en arvelig fejl i Survival Motor Neuron (SMN) genet, SMA er i øjeblikket uden en kur. Forskere har vist, at bananfluer og ølgær kan afsløre fingerpeg om denne lidelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 352 :
**Single cells made to levitate, just like frogs and mice** :
A technique previously used to levitate animals and fruit has been scaled down to work on cells, and could help diagnose cancer or test new drugs
Google-Translate (maskinoversæt.): En teknik der tidligere blev anvendt til at svæve dyr og frugt er blevet skaleret ned for at arbejde på celler, og kunne hjælpe med at diagnosticere kræft eller teste nye lægemidler

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 353 :
**Umbilical cord 'milking' improves blood flow in preterm infants** :
A technique to increase the flow of blood from the umbilical cord into the infant's circulatory system improves blood pressure and red blood cell levels in preterm infants delivered by Cesarean section, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): En teknik til at øge strømmen af ??blod fra navlestrengen i spædbarnets kredsløbssygdomme forbedrer blodtryk og røde blodlegemer i præmature børn leveret af kejsersnit, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 354 :
**Artificial Neurons Could Replace Some Real Ones In Your Brain** :
Neurons are one of at least several hundred cell typesWei-Chung et al via Wikimedia CommonsThe neurons in your brain are exquisitely designed to transmit signals—as many as 1 trillion bits per second, according to some estimates. The cells use chemical neurotransmitters to pass the signal from one to the next. To treat neurological disorders, scientists have only been able to hack this signal wit
Google-Translate (maskinoversæt.): Neuroner er en af ??mindst flere hundrede celler typesWei-Chung et al via Wikimedia CommonsThe neuroner i din hjerne er udsøgt designet til at sende signaler-så mange som 1 billion bits per sekund, ifølge nogle skøn. Cellerne anvendes kemiske neurotransmittere til at passere signalet fra den ene til den næste. At behandle neurologiske sygdomme, har forskerne kun kunnet hacke denne signal wit

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 355 :
**Computer comedian suggests pics to make your online chat funnier** :
Software that makes you seem funnier by suggesting amusing images to use during online chat could pave the way to more human-like AI
Google-Translate (maskinoversæt.): Software, der gør du synes sjovere ved at foreslå morsomme billeder, til brug under online-chat kunne bane vejen for mere menneskelignende AI

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 356 :
**Sex divide seen in mechanism that produces persistent pain** :
Research showing that male and female mice regulate pain sensitivity differently raises questions about gender balance in experimental design.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17864
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskning viser, at mandlige og kvindelige mus regulere smertefølsomhed anderledes rejser spørgsmål om kønsbalance i eksperimentel design.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17864

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 357 :
**'Drink when thirsty' to avoid fatal drops in blood sodium levels during exercise** :
For hikers, football players, endurance athletes, and a growing range of elite and recreational exercisers, the best approach to preventing potentially serious reductions in blood sodium level is to drink when thirsty, according to an updated consensus statement on exercise-associated hyponatremia (EAH).
Google-Translate (maskinoversæt.): For vandrere, fodboldspillere, udholdenhedsatleter og et voksende udbud af elite og motionister, den bedste tilgang til at forebygge potentielt alvorlige reduktioner i blod natrium niveau er at drikke, når tørstig, ifølge en opdateret konsensus erklæring om motion-associeret hyponatriæmi (EAH ).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 358 :
**Extreme makeover: Humankind's unprecedented transformation of Earth** :
Human beings are pushing the planet in an entirely new direction with revolutionary implications for its life, a new study says, and in a new article, researchers suggest a turning point for the planet and its resources.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mennesker presser planeten i en helt ny retning med revolutionære konsekvenser for dens liv, en ny undersøgelse siger, og i en ny artikel, Forskerne foreslår et vendepunkt for planeten og dens ressourcer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 359 :
**Zoologger: The vertebrate that digs the deepest nest** :
An Australian monitor lizard digs a looping tunnel 3-metres deep to provide its eggs with the most stable environment seen among reptiles
Google-Translate (maskinoversæt.): En australsk monitor firben graver en looping tunnel 3-meter dyb til at give sine æg med den mest stabile miljø ses blandt krybdyr

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 360 :
**Stress Makes Your Brain Stronger: Try Fasting** :
A scientist who studies aging describes how going without food for a time can make your brain cells healthier
Google-Translate (maskinoversæt.): En videnskabsmand, der studerer aldring beskriver, hvordan går uden mad for en tid kan gøre din hjerneceller sundere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 361 :
**Why are seabirds abandoning their ancestral nesting grounds in the Gulf of California?** :
Warming oceanographic conditions and fishing pressure are driving nesting seabirds away from their ancestral breeding ground in Mexico into California harbors, a group of researchers has found.
Google-Translate (maskinoversæt.): Warming oceanografiske forhold og fiskeritrykket kører rugende havfugle væk fra deres forfædres grobund i Mexico i Californien havne, har en gruppe forskere fundet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 362 :
**Feedback: A mind-bending law looms** :
Lengthening list of the bans, make mine a superposed shandy, moan over Alabama and more (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Forlænge liste over forbud, gør mine et overlejret shandy, jamre i Alabama og mere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 363 :
**In search of stag beetles** :
On a family hunt for the now rarely-seen stag beetle
Google-Translate (maskinoversæt.): På en familie jagt efter den nu sjældent set stag bille

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 364 :
**These Students Built A Working Hyperloop (A Very Tiny One)** :
Elon Musk’s Hyperloop is an idea as ambitious as it is fantastical. A train that travels at 760 mph through a pressurized tube is a hard sell, even with it gracing the latest…
Google-Translate (maskinoversæt.): Elon Musk er Hyperloop er en idé så ambitiøst, som det er fantastiske. Et tog, der bevæger sig ved 760 mph gennem en tryksat tube er en hård sælge, selv med det graciøse de nyeste …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 365 :
**Exercising early in life yields rewards in adult years** :
What impact can exercise done early in life have on the propensity for exercising during the adult years? Researchers did experiments on mice in the lab to find out. They found that early-age exercise in mice has positive effects on adult levels of voluntary exercise in addition to reducing body mass — results that may have relevance for the public policy debates concerning the importance of phys
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvilken betydning kan udøve gøres tidligt i livet har på tilbøjelighed til at udøve i løbet af de voksne år? Forskere gjorde forsøg med mus i laboratoriet for at finde ud af. De fandt, at tidlig alder øvelse i mus har en positiv indvirkning på voksne niveauer af frivillige motion Ud over at reducere kropsmasse – resultater, der kan have relevans for de offentlige politiske debatter om betydningen af ??fys

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 366 :
**Fiber Optic Fix Will Make Connecting The World Easier And Cheaper** :
Wires are so old school. Nowadays, most of our information (whether on the Internet, TV, or phone) is communicated over fiber optic cables, long strands of material that can…
Google-Translate (maskinoversæt.): Ledninger er så gamle skole. I dag er de fleste af vores information (uanset på internettet, TV eller telefon) kommunikeres i fiberoptiske kabler, lange tråde af materiale, der kan …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 367 :
**To Master Stage Fright, Practice Makes Imperfect OK** :
Most people suffer stage fright when speaking or performing in front of a group. One pianist found she could manage the anxiety if she practiced often for an audience, even at the airport.»
Google-Translate (maskinoversæt.): De fleste mennesker lider sceneskræk, når man taler eller udfører foran en gruppe. En pianist fandt hun kunne styre den angst, hvis hun praktiseres ofte for et publikum, selv i lufthavnen. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 368 :
**Parrot brain is built to mimic what we say** :
Portions of the parrot brain—long overlooked by scientists—could explain why they’re able to imitate what people say. Parrots are one of the few animals considered “vocal learners," meaning they can imitate sounds. Researchers have been trying to figure out why some bird species are better imitators than others. Besides differences in the sizes of particular brain regions, however, no other potent
Google-Translate (maskinoversæt.): Dele af papegøje hjerne lange overset af forskere-kunne forklare, hvorfor de er i stand til at efterligne, hvad folk siger. Papegøjer er en af ??de få dyr, der "vokal elever", hvilket betyder at de kan efterligne lyde. Forskere har forsøgt at finde ud af, hvorfor nogle fuglearter er bedre efterlignere end andre. Udover forskelle i størrelserne af bestemte områder af hjernen, men ikke andre potent

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 369 :
**Some snowy forestlands cool climate better without trees** :
Forests worldwide are increasingly used to store carbon as a way to slow climate change, but a new study finds that some wooded areas may be more valuable without trees, allowing the cleared landscape to reflect rather than absorb the sun's energy. In other words, it's better to have snow-covered ground act as a natural mirror if you want to use some forest lands to cool the climate.
Google-Translate (maskinoversæt.): Skove verdensplan i stigende grad bruges til at gemme kulstof som en måde at bremse klimaændringerne, men en ny undersøgelse fastslår, at nogle træbevoksede områder kan være mere værdifuldt uden træer, så det ryddet landskab afspejler snarere end at absorbere solens energi. Med andre ord, er det bedre at have snedækkede jord fungerer som en naturlig spejl, hvis du ønsker at bruge nogle skovområder at køle klimaet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 370 :
**Stem-like progenitor cell that exclusively forms heart muscle** :
Future therapies for failing hearts are likely to include stem-like cells and associated growth factors that regenerate heart muscle. Scientists have just taken an important step towards that future by identifying a stem-like “progenitor" cell that produces only heart muscle cells.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fremtidige terapier for svigtende hjerter vil sandsynligvis omfatte stamceller-lignende celler og tilhørende vækstfaktorer, der regenererer hjertemusklen. Forskere har netop taget et vigtigt skridt i retning af, at fremtiden ved at identificere en stilk-lignende "stamfader" celle, der producerer kun hjertemuskelceller.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 371 :
**Find The Fossils Of London With This Interactive Map** :
Rocks and fossils from all over the world make up sculptures, buildings, and even sidewalks, their long journey completely unnoticed by millions of people who walk by them…
Google-Translate (maskinoversæt.): Sten og fossiler fra hele verden udgør skulpturer, bygninger og endda fortove, deres lange rejse helt ubemærket af millioner af mennesker, som går med dem …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 372 :
**Cancer drug lengthens fly lifespan** :
Results shore up the importance of cancer-associated Ras proteins in ageing.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17851
Google-Translate (maskinoversæt.): Resultater shore op betydningen af ??cancer-associerede Ras proteiner i ageing.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17851

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 373 :
**Going Fishing? There's An App For That** :
Summering near the Great Lakes? Spend some time helping science.
Google-Translate (maskinoversæt.): Sommerboplads nær de store søer? Brug lidt tid på at hjælpe videnskaben.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 374 :
**Drug discovery for Parkinson's disease** :
The progressive loss of neurons in the brain of Parkinson's patients is slow yet inexorable. So far, there are no drugs that can halt this insidious process. Researchers have now managed to grow the types of neurons affected starting from neuronal stem cells in a three-dimensional cell culture system.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det progressive tab af neuroner i hjernen hos patienter med Parkinsons sygdom er langsom endnu ubønhørlige. Indtil videre er der ingen medicin, der kan standse denne snigende proces. Forskere har nu formået at vokse de typer af neuroner berørte startende fra neuronale stamceller i et tredimensionalt cellekultursystem.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 375 :
**Weight loss, combined with vitamin D, reduces inflammation linked to cancer, chronic disease** :
For the first time, researchers have found that weight loss, in combination with vitamin D supplementation, has a greater effect on reducing chronic inflammation than weight loss alone. Chronic inflammation is known to contribute to the development and progression of several diseases, including some cancers.
Google-Translate (maskinoversæt.): For første gang har forskere fundet, at vægttab i kombination med D-vitamin, har en større effekt på reduktion kronisk inflammation end vægttab alene. Kronisk inflammation er kendt for at bidrage til udviklingen og progressionen af ??flere sygdomme, herunder visse kræftformer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 376 :
**Antarctic sponges: DNA barcoding discloses diversity** :
Researchers have used DNA barcoding to elucidate the diversity of the sponge fauna found in Antarctic waters. The data provide new insights into the evolution of this poorly characterized group.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har brugt DNA barcoding at belyse mangfoldigheden af ??svamp fauna findes i de antarktiske farvande. Dataene giver ny indsigt i udviklingen af ??denne dårligt karakteriseret gruppe.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 377 :
**Redrawing the language map of the brain** :
For 140 years, scientists' understanding of language comprehension in the brain came from individuals with stroke. But now they have redrawn that brain map based on new research with individuals who have a rare form of dementia that affects language, Primary Progressive Aphasia. Scientists discovered language comprehension is in a different neighborhood, providing a more precise brain target for f
Google-Translate (maskinoversæt.): For 140 år har forskerne forståelse af sprogforståelsen i hjernen kom fra personer med apopleksi. Men nu har de gentegnes, at hjernen kort baseret på ny forskning med personer, der har en sjælden form for demens, der påvirker sproget, Primær Progressiv Afasi. Forskere opdagede sprogforståelsen er i en anden kvarter, hvilket giver en mere præcis hjerne mål for f

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 378 :
**Sat firm eyes huge rocket campaign** :
The OneWeb company, which aims to take affordable internet connectivity to every part of the globe, says it will need the biggest commercial rocket campaign in history to get all of its satellites in orbit.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den OneWeb selskab, som har til formål at tage overkommelige internetforbindelse til alle dele af kloden, siger, at det har brug for den største kommercielle raket kampagne i historien for at få alle sine satellitter i kredsløb.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 379 :
**Madagascar's lemurs cling to survival** :
The famous lemurs of Madagascar face such severe threats to their survival that none of them may be left in the wild within 25 years.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den berømte lemurer Madagaskar står sådanne alvorlige trusler mod deres overlevelse, at ingen af ??dem kan stå i naturen inden for 25 år.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 380 :
**Lovebird has clear sight during rapid turns** :
High-speed videos of lovebirds making quick in flight turns reveal how they improve sight and shorten blur by rotating their head at speeds of up to 2700 degrees per second.
Google-Translate (maskinoversæt.): Højhastigheds-videoer af lovebirds gør hurtig i flyvning sving afslører, hvordan de forbedrer synet og forkorte slør ved at dreje deres hoved med hastigheder på op til 2700 grader i sekundet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 381 :
**Why parrots are great vocal imitators** :
Scientists have uncovered key structural differences in parrot brains that may help explain why this group of bird species can mimic speech and songs so well. These brain structures went unrecognized in studies published in the past 34 years. The results may lend insight into the neural mechanisms of human speech.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har afsløret centrale strukturelle forskelle i papegøje hjerner, der kan hjælpe forklare, hvorfor denne gruppe af fuglearter kan efterligne tale og sange så godt. Disse hjernens strukturer gik genkendt i undersøgelser offentliggjort i de seneste 34 år. Resultaterne kan låne indsigt i de neurale mekanismer i menneskelig tale.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 382 :
**Mouse Senses Magnetic Fields Possibly via Quantum Processes** :
Some organisms’ internal compasses relay direction via magnetic iron crystals, but in wood mice and birds, a totally different compass seems to rely on quantum processes
Google-Translate (maskinoversæt.): Nogle organismer interne kompasser relay retning via magnetiske jern krystaller, men i træ mus og fugle, en helt anden kompas synes at stole på kvanteprocesser

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 383 :
**Diabetic blindness: Best source of stem cells to block vision loss** :
Stem cells taken from donors are more likely to be more effective at battling diabetic retinopathy than cells taken from patients' own bodies, a new study concludes. The work is a critical step toward the goal of injecting stem cells into patients' eyes to stop or even reverse the vision loss. The findings also establish a crucial framework for evaluating stem cells to be used in potential future
Google-Translate (maskinoversæt.): Stamceller fra donorer er mere tilbøjelige til at være mere effektive til at kæmper diabetisk retinopati end celler taget fra patienternes egne kroppe, konkluderer en ny undersøgelse. Værket er et afgørende skridt i retning af målet om at injicere stamceller til patienternes øjne at stoppe eller endda vende synstab. Resultaterne også etablere en afgørende ramme for vurdering stamceller, der skal anvendes i potentielle fremtidige

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 384 :
**Glowing world of rainbow corals found in the Red Sea** :
Corals that switch from green to deep red when exposed to ultraviolet light could provide a new toolkit for biomedical imaging
Google-Translate (maskinoversæt.): Koraller, der skifter fra grøn til dyb rød, når de udsættes for ultraviolet lys kan give en ny værktøjskasse til biomedicinsk billeddannelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 385 :
**Reenergizing antibiotics in the war against infections** :
In principle, antibiotics suppress infections either by killing the bacteria, which is called a bactericidal effect or by merely inhibiting their growth, by what is called a bacteriostatic effect. After the treatment has been stopped, growth-inhibited bacteria, however, can re-emerge from their dormancy to start multiplying again with latent infections relapsing back into full-blown attacks. A cri
Google-Translate (maskinoversæt.): I princippet antibiotika undertrykke infektioner enten ved at dræbe bakterierne, som kaldes en baktericid virkning eller ved blot at inhibere deres vækst, ved hvad der kaldes en bakteriostatisk virkning. Efter behandlingen er stoppet, vækst-hæmmede bakterier, men kan dukke op igen fra deres hviletilstand til at begynde at gange igen med latente infektioner recidiverende tilbage i fuld blæst angreb. En cri

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 386 :
**Future physicians more inclined to embrace genomic medicine than practicing physicians** :
Medical students showed a greater acceptance of using approaches in genomic medicine, a key element in the practice of precision medicine, to treat patients as compared to physicians currently in practice according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Medicinstuderende viste en større accept af brug af tilgange i genomisk medicin, et centralt element i den praksis, præcision medicin, til behandling af patienter i forhold til læger i øjeblikket i praksis ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 387 :
**Jellyfish "Gooeyness" Could Be a Model for Self-Healing Robots** :
A jellyfish’s strange shortcut to symmetry allows injured animals to reorganize their remaining limbs instead of having to regrow them
Google-Translate (maskinoversæt.): En vandmand er mærkelig genvej til symmetri giver tilskadekomne dyr at reorganisere deres resterende lemmer i stedet for at skulle regrow dem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 388 :
**Earth science wrestles with conflict-of-interest policies** :
Industry-funding controversies highlight lack of standards among field’s journals.Nature 522 403 doi: 10.1038/522403a
Google-Translate (maskinoversæt.): Industri-finansiering kontroverser fremhæver manglende standarder blandt feltets journals.Nature 522 403 doi: 10,1038 / 522403a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 389 :
**Birds of a feather: Pigeon head crest findings extend to domesticated doves** :
A few years ago biologists found that a prominent change in pigeon plumage, head crests, could be traced to a mutation in a single gene. Now the research team has found an almost exact repeat in the evolutionary playbook in distantly related doves.
Google-Translate (maskinoversæt.): For nogle år siden biologer fundet, at en fremtrædende ændring i pigeon fjerdragt, hoved Kamme, kunne spores tilbage til en mutation i et enkelt gen. Nu forskerholdet har fundet en næsten nøjagtig gentagelse i den evolutionære playbook i fjernt beslægtede duer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 390 :
**Black holes may make ideal dark matter labs** :
A new computer simulation shows that dark matter particles colliding in the extreme gravity of a black hole can produce strong, potentially observable gamma-ray light. Detecting this emission would provide astronomers with a new tool for understanding both black holes and the nature of dark matter, an elusive substance accounting for most of the mass of the universe that neither reflects, absorbs
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny computersimulering viser, at mørkt stof partikler kolliderer i det ekstreme alvor et sort hul kan producere stærke, potentielt observerbare gamma-ray lys. Afsløring denne emission vil give astronomer med et nyt værktøj til forståelse både sorte huller og arten af ??mørkt stof, en flygtig substans der tegner sig for størstedelen af ??universets masse at hverken afspejler, absorberer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 391 :
**Don’t blame Viagra for melanoma risk** :
Researchers conclude that erectile dysfunction drugs, such as Viagra, are not a cause of melanoma, even though users of the drugs do have a higher risk of developing the dangerous form of skin cancer. Led by researchers at NYU Langone Medical Center and its Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center, the analysis of medical records for some 20,235 mostly white men suggests instead that the likely so
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne konkluderer, at erektil dysfunktion medicin, såsom Viagra, er ikke en årsag til modermærkekræft, selvom brugere af lægemidler har en højere risiko for at udvikle den farlige form for hudkræft. Anført af forskere på NYU Langone Medical Center og dets Laura og Isaac Perlmutter Cancer Center, analyse af medicinske journaler for nogle 20.235 meste hvide mænd tyder i stedet, at den sandsynlige så

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 392 :
**Rosetta Spacecraft Will Orbit A Comet For Nine Extra Months** :
[0][value]":"Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko","field_title[und][0][format]":"markdown"},"view_mode":"default"}]]The spacecraft that's orbiting a duck-shaped comet 180 million…
Google-Translate (maskinoversæt.): [0] [værdi] ":" Comet 67P / Churyumov-Gerasimenko "," field_title [und] [0] [format] ":" markdown "}," view_mode ":" default "}]] Den rumfartøj, der er i kredsløb om en ande-formede komet 180 mio …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 393 :
**There’s ‘something invisible’ around 850 dark galaxies** :
The discovery of 854 “ultra-dark galaxies" trumps the 47 discovered in 2014—and scientists say this may be the tip of the iceberg. The galaxies, found in the Coma Cluster using the Subaru Telescope, are similar in size to the Milky Way, but have only 1/1,000 of stars that our galaxy does. “The findings suggests that these galaxies appear very diffuse and are very likely enveloped by something very
Google-Translate (maskinoversæt.): Opdagelsen af ??854 "ultra-mørke galakser" overtrumfer den 47 opdaget i 2014-og videnskabsfolk sige dette kan være toppen af ??isbjerget. De galakser, der findes i Coma Cluster hjælp af Subaru Telescope, er af samme størrelse til Mælkevejen , men har kun 1 / 1.000 af stjerner, at vores galakse gør. "Resultaterne tyder på, at disse galakser vises meget diffust og er meget sandsynligt omsluttet af noget meget

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 394 :
**Watch A Robotic Roach Learn To Tuck And Roll** :
Cockroaches are amazingly skilled at slipping through the cracks of walls, rubble, and ruins. While this makes them annoying household pests, it also means their bodies are…
Google-Translate (maskinoversæt.): Kakerlakker er forbavsende dygtige til at glide gennem revner i vægge, murbrokker og ruiner. Mens dette gør dem irriterende husskadedyr betyder det også deres kroppe er …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 395 :
**Patient-initiated workplace violence affects counselors, treatment and outcomes** :
More than four out of five counselors who treat patients for substance abuse have experienced some form of patient-initiated workplace violence according to the first national study to examine the issue.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end fire ud af fem rådgivere, der behandler patienter for stofmisbrug har oplevet en eller anden form for patient-initieret vold på arbejdspladsen i henhold til den første nationale undersøgelse for at undersøge spørgsmålet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 396 :
**Sudden shift in 'forcing' led to demise of Laurentide ice sheet** :
The massive Laurentide ice sheet that covered Canada during the last ice age initially began shrinking through calving of icebergs, and then abruptly shifted into a new regime where melting on the continent took precedence, ultimately leading to the sheet's demise. This is important, because it may provide a clue to how ice sheets on Greenland and Antarctica may respond to a warming climate.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den massive Laurentide iskappe, som dækkede Canada under den sidste istid oprindeligt begyndte faldende gennem kælvning af isbjerge, og derefter brat flyttet ind i en ny ordning, hvor smelter på kontinentet havde forrang, i sidste ende fører til arket bortgang. Dette er vigtigt, fordi det kan give et fingerpeg om, hvordan iskapperne på Grønland og Antarktis kan reagere på et varmere klima.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 397 :
**Medical marijuana offers only weedy health benefits** :
A review of 79 clinical trials to assess the value of medical marijuana finds little solid evidence that the drug alleviates symptoms
Google-Translate (maskinoversæt.): En gennemgang af 79 kliniske forsøg for at vurdere værdien af ??medicinsk marihuana finder lidt solid dokumentation for, at stoffet lindrer symptomerne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 398 :
**The Race to Save Chocolate** :
Pests, fungal infections and a changing climate threaten cacao crops and the chocolate they produce. But researchers have strategies to rescue this favorite sweet
Google-Translate (maskinoversæt.): Skadedyr, svampeinfektioner og et skiftende klima truer cacao afgrøder og chokolade, de producerer. Men forskere har strategier til at redde denne favorit søde

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 399 :
**Judge by actions, not words** :
Sexist comments made by my former boss Tim Hunt are not an indication that he is biased against women, argues Alessia Errico.Nature 522 393 doi: 10.1038/522393a
Google-Translate (maskinoversæt.): Sexistiske bemærkninger, som min tidligere chef Tim Hunt er ikke et tegn på, at han er forudindtaget mod kvinder, argumenterer Alessia Errico.Nature 522 393 doi: 10,1038 / 522393a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 400 :
**Cocktail of common chemicals may trigger cancer** :
A global taskforce of 174 scientists from leading research centers across 28 countries studied the link between mixtures of commonly encountered chemicals and the development of cancer. The study selected 85 chemicals not considered carcinogenic to humans and found 50 supported key cancer-related mechanisms at exposures found in the environment today.
Google-Translate (maskinoversæt.): En global taskforce af 174 forskere fra førende forskningscentre på tværs af 28 lande undersøgte sammenhængen mellem blandinger af almindeligt forekommende kemikalier og udvikling af kræft. Undersøgelsen udvalgte 85 kemikalier ikke anses for kræftfremkaldende for mennesker, og fandt 50 understøttede vigtige cancer-relaterede mekanismer ved eksponering findes i miljøet i dag.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 401 :
**Darwin's finches have reached their limits on the Galapagos Islands** :
The evolution of birds on the Galapagos Islands, the cradle of Darwin's theory of evolution, is a two-speed process. Most bird species are still diversifying, while the famous Darwin's finches have already reached an equilibrium, in which new species can only appear when an existing one becomes extinct. This finding expands the classical theory on island evolution put forward in the 1960s.
Google-Translate (maskinoversæt.): Udviklingen af ??fugle på Galapagos-øerne, vugge Darwins teori om evolution, er en to-speed proces. De fleste fuglearter er stadig diversificere, mens den berømte Darwins finker allerede har nået en ligevægt, hvor nye arter kan kun vises, når en eksisterende bliver udryddet. Dette fund udvider den klassiske teori om ø evolution fremsat i 1960'erne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 402 :
**Dinosaur tracks reconstructed** :
Twelve years ago, footprints of carnivorous dinosaurs were discovered and excavated in a quarry near Goslar. Paleontologists have now created a three-dimensional digital model based on photographs of the excavation. The reconstruction of the discovery site suggests that carnivorous dinosaurs hunted herbivorous island-dwelling dinosaurs about 154 million years ago. They believe the predators could
Google-Translate (maskinoversæt.): Tolv år siden blev fodspor af kødædende dinosaurer opdaget og udgravet i et stenbrud nær Goslar. Palæontologer har nu oprettet en tredimensional digital model baseret på fotografier af udgravningen. Genopbygningen af ??opdagelsen stedet tyder på, at kødædende dinosaurer jagede planteædende ø-bolig dinosaurer omkring 154 millioner år siden. De tror de rovdyr kunne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 403 :
**The Problem with Female Superheroes** :
From helpless damsel to powerful heroine, but still hypersexualized
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra hjælpeløse Pigen til kraftfulde heltinde, men stadig hypersexualized

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 404 :
**Conservatives demonstrate more self control than Liberals, studies suggest** :
Evidence from three studies uncovers a 'critical difference' in self-control as a function of political ideology.
Google-Translate (maskinoversæt.): Beviser fra tre undersøgelser afdækker en »kritisk forskel" i selvkontrol som en funktion af politisk ideologi.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 405 :
**IUCN list shows no new extinctions – but they loom large** :
The latest IUCN Red List update shows 14 more species have become critically endangered, as other research says the sixth mass extinction is starting
Google-Translate (maskinoversæt.): Den seneste IUCN rødliste opdatering viser endnu 14 arter er blevet stærkt udryddelsestruede, som anden forskning siger den sjette masseudryddelse er begyndt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 406 :
**Video: How we make snap judgements of faces** :
Jonathan Freeman, director of NYU’s Social Cognitive & Neural Sciences Lab, discusses how we make snap judgements about people’s appearance—without even knowing we’re doing it. His previous research found that the speed with which test subjects categorized a female politician’s gender could predict whether she wins or loses her election, and that people were more likely to consider a mixed-rac
Google-Translate (maskinoversæt.): Jonathan Freeman, direktør for NYU Social Cognitive & amp; Neural Sciences Lab, diskuterer, hvordan vi gør snap domme om folks udseende-uden selv at vide vi gør det. Hans tidligere forskning fundet, at den hastighed, hvormed testpersoner kategoriseret en kvindelig politiker køn kunne forudsige, om hun vinder eller taber hendes valg, og at folk var mere tilbøjelige til at overveje et blandet rac

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 407 :
**Don't fear apocalyptic asteroids: you're safer than you think** :
A star-studded group of campaigners are promoting Asteroid Day to raise awareness of the threat of incoming rocks. Are we really facing imminent disaster?
Google-Translate (maskinoversæt.): En stjernespækket gruppe aktivister er fremme asteroide Day at øge bevidstheden om truslen om indgående klipper. Er vi virkelig står overhængende katastrofe?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 408 :
**What Gives the Coconut Ant Its Stink** :
One species of ant turns out to have a lot in common with blue cheese and rotting coconuts. Photo courtesy: Antweb.org
Google-Translate (maskinoversæt.): En art af myre viser sig at have en masse til fælles med blå ost og rådnende kokosnødder. Foto courtesy: Antweb.org

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 409 :
**Users to fine-tune hearing aids themselves** :
More than 20 per cent of people with hearing aids use their devices for less than one hour a day because of problems they encounter with tuning the settings. But now users can participate in fine-tuning their devices themselves.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end 20 procent af mennesker med høreapparater bruger deres enheder for mindre end en time om dagen på grund af problemer, de støder på med tuning indstillingerne. Men nu kan brugerne deltage i finjustere deres enheder selv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 410 :
**What Makes Magic Funny?** :
Many magicians use humor in their shows, both for the entertaining value and as a misdirection tool. But magic audiences not only laugh at the magician’s jokes, but also at the magical…
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange tryllekunstnere bruger humor i deres shows, både for den underholdende værdi og som et vildledning værktøj. Men magiske publikum ikke kun grine af tryllekunstner vittigheder, men også på den magiske …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 411 :
**Physics Week in Review: June 20, 2015** :
A fifth tau neutrino, graphene makes the world's thinnest lightbulb, and how you can measure the Earth's axial tilt this solstice are among this week's physics highlights.
Google-Translate (maskinoversæt.): En femte tau neutrino, graphene gør verdens tyndeste lightbulb, og hvordan du kan måle Jordens aksiale hældning denne solhverv er blandt denne uges fysik højdepunkter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 412 :
**Silent flights: How owls could help make wind turbines and planes quieter** :
A newly designed material, which mimics the wing structure of owls, could help make wind turbines, computer fans and even planes much quieter. Early wind tunnel tests of the coating have shown a substantial reduction in noise without any noticeable effect on aerodynamics.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et nydesignet materiale, som efterligner fløj struktur ugler, kunne bidrage til at gøre vindmøller, computer fans og endda fly meget mere støjsvage. Tidlige vindtunnelforsøg af belægningen har vist en betydelig reduktion i støj uden nogen mærkbar effekt på aerodynamik.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 413 :
**Hungry crabs snacking on mangrove seeds may foil reforestation** :
Mangrove swamps are disappearing and attempts to replant them keep failing. It seems that crabs munching on the mangrove seeds could be to blame
Google-Translate (maskinoversæt.): Mangrove-sumpe forsvinder og forsøg på at genplante dem beholde mangel. Det lader til, at krabber gumlede på mangrove frø kunne være at skyde skylden

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 414 :
**Israel Bets On Recycled Water To Meet Its Growing Thirst** :
Treated sewage water accounts for half the water used by Israel's farms. Entrepreneurs are experimenting with ways to cut costs and to ensure that the 86 percent of wastewater that's recycled is safe.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Behandlede spildevand vand udgør halvdelen af ??den vand, der anvendes af Israels gårde. Iværksættere eksperimenterer med måder at reducere omkostningerne, og at sikre, at 86 procent af spildevand, der er genbrugt er sikkert. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 415 :
**Earth science: New estimates of deep carbon cycle** :
Over billions of years, the total carbon content of the outer part of the Earth — in its mantle lithosphere, crust, oceans, and atmospheres — has gradually increased, scientists say. The new analyses that represent an important advance in refining our understanding of Earth's deep carbon cycle.
Google-Translate (maskinoversæt.): Over milliarder af år, det samlede kulstofindhold i den ydre del af Jorden – i sine kappe lithosfære, skorpe, oceaner og atmosfærer – har gradvist øget, siger forskere. De nye analyser, der repræsenterer et vigtigt fremskridt i forfine vores forståelse af Jordens dybe kulstofkredsløbet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 416 :
**Child fitness falls further than feared: Not obesity-related** :
Child fitness levels are falling at an even faster rate than first feared – and this time there is evidence it has nothing to do with obesity.
Google-Translate (maskinoversæt.): Barn fitness niveauer er faldende på et endnu hurtigere end først frygtet – og denne gang er der beviser, den har intet at gøre med fedme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 417 :
**Featured EyeWirer: @scoobi** :
A behind the scenes look at the EyeWire community. Meet the EyeWirers who are mapping the brain. Today’s featured EyeWirer is @scoobi. How did you hear about EyeWire originally? I happened to know about EyeWire from a TV commercial by Korea Telecom (KT). I got excited to know more about brain mapping by reconstructing neurons, so I started playing the game. What do you like about EyeWire? I love
Google-Translate (maskinoversæt.): Et kig bag kulisserne på EyeWire samfund. Mød EyeWirers der Kortlægning af hjernen. Dagens featured EyeWirer erscoobi. Hvor har du hørt om EyeWire oprindeligt? Jeg kom til at vide om EyeWire fra en tv-reklame af Korea Telecom (KT). Jeg fik spændt på at vide mere om hjernen kortlægning ved at rekonstruere neuroner, så jeg begyndte at spille spillet. Hvad kan du lide ved EyeWire? Jeg elsker

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 418 :
**The Neighs Have It: Horse Outruns Man, But Just Barely** :
The annual Man v. Horse Marathon in Wales sounds like a lopsided contest favoring racers with four feet. But scientists say that Homo sapiens evolved to be incredible endurance athletes, too.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Den årlige Man v. Horse Marathon i Wales lyder som en skæv konkurrence begunstige racers med fire fødder. Men forskerne siger, at Homo sapiens har udviklet sig til at være utrolige udholdenhedsatleter, også. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 419 :
**Face-Scanning Robots Could Replace Airport Ticket Agents** :
On display at this week’s Paris Air Show was a set of terrestrial guards. Shiny, white, plastic, and mechanical, these new machines will scan faces and read documents, offering all the human warmth of an airport check-in clerk for a red-eye flight. They’ll also work as immigration officers, because nothing says welcome to a new country like a robot.Like a self-checkout line at the grocery counter
Google-Translate (maskinoversæt.): Udstillet på denne uges Paris Air Show var et sæt af terrestriske vagter. Skinnende, hvid, plast og mekanisk, vil disse nye maskiner scanne ansigter og læse dokumenter, der tilbyder alle de menneskelige varme i en lufthavn indtjekning degnen for en røde øjne flyvning. De vil også arbejde som indvandring officerer, fordi intet siger velkommen til et nyt land som en robot.Like en selvstændig kassen linje ved købmand counter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 420 :
**Cradle of creation: Evolution shapes up new ecosystem in the lab** :
The longest running evolutionary lab experiment is letting us watch one major evolutionary change transform an entire ecosystem
Google-Translate (maskinoversæt.): Den længst kørende evolutionære lab eksperiment lade os se en større evolutionær forandring omdanne en hel økosystem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 421 :
**Weird, Extra Small Viruses Discovered In Remote Arctic Lakes** :
The Arctic lakes in Svalbard, Norway are among of the most pristine, isolated bodies of water on the planet. But that doesn't mean they're empty.In a new study published today in Science Advances researchers announced the discovery of previously unknown viruses.Viruses are found basically everywhere. They are minuscule packages of RNA or DNA surrounded by a protein shell. While some viruses can c
Google-Translate (maskinoversæt.): De arktiske søer i Svalbard, Norge er blandt af de mest uberørte, isolerede forekomster af vand på planeten. Men det betyder ikke, de er empty.In en ny undersøgelse offentliggjort i dag i Science Forskud forskerne bekendtgjorde opdagelsen af ??hidtil ukendte viruses.Viruses findes stort set overalt. De er meget små pakker af RNA eller DNA omgivet af et protein shell. Mens nogle vira kan c

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 422 :
**Grand Theft Sedna: how the sun might have stolen a mini-planet** :
Sedna is one of several "ice dwarfs" in our solar system with bizarre orbits. Could the young sun's gravity have snatched them from a passing star?
Google-Translate (maskinoversæt.): Sedna er en af ??flere "is dværge" i vores solsystem med bizarre baner. Kunne den unge solens tyngdekraft har snuppet dem fra en forbipasserende stjerne?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 423 :
**Alaska researcher investigates multiple endangered fin whale deaths** :
At least nine fin whales have been discovered floating dead in waters from Kodiak to Unimak Pass since late May. 'It is an unusual and mysterious event that appears to have happened around Memorial Day weekend,' said a marine mammal specialist. 'We rarely see more than one fin whale carcass every couple of years.'
Google-Translate (maskinoversæt.): Mindst ni finhvaler er blevet opdaget flydende døde i farvande fra Kodiak til Unimak Pass siden slutningen af ??maj. "Det er en usædvanlig og mystisk begivenhed, der ser ud til at være sket omkring Memorial Day weekend," sagde en marine pattedyr specialist. "Vi sjældent ser mere end en fin hval slagtet hvert par år."

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 424 :
**The Richest Reef: Where Have All the Predators Gone?** :
In the most biologically diverse marine ecosystem on the planet, fishing has wiped out apex predators like barracuda, grouper and sharks
Google-Translate (maskinoversæt.): I de mest biologisk mangfoldige marine økosystem på planeten, er fiskeri udslettet spids rovdyr som barracuda, havaborre og hajer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 425 :
**Scientists solve decades-old cell biology puzzle: How protein machine allows cells to swallow up molecules** :
Researchers have solved a question that has puzzled cell biologists for decades – how does the protein machine that allows cells to swallow up molecules during endocytosis function?
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har løst et spørgsmål, som har forundret cellebiologer i årtier – hvordan gør det protein maskine, der gør det muligt for cellerne at opsluge molekyler under endocytose funktion?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 426 :
**How heavy metal music soothes and inspires** :
Extreme music, such as heavy metal, can positively influence people who are feeling angry, new research reveals. In contrast to previous studies linking loud and chaotic music to aggression and delinquency, the study shows listeners mostly became inspired and calmed. “We found the music regulated sadness and enhanced positive emotions," says Leah Sharman, an honors student in the University of Que
Google-Translate (maskinoversæt.): Extreme musik, såsom heavy metal, kan have en positiv indflydelse på mennesker, der føler vrede, ny forskning afslører. I modsætning til tidligere undersøgelser, der forbinder højt og kaotiske musik til aggression og kriminalitet, viser undersøgelsen lyttere meste blev inspireret og beroligede. "Vi fandt musikken reguleret sorg og forbedrede positive følelser," siger Leah Sharman, en udmærkelse studerende på University of Que

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 427 :
**China Builds the World's Fastest Tank Gun, Then Tries to Hide It** :
China took delivery of the world's most powerful tank cannon. Oh, and you can't find it on the university website anymore…
Google-Translate (maskinoversæt.): Kina tog levering af verdens mest magtfulde tanken kanoner. Åh, og du kan ikke finde den på universitetets hjemmeside længere …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 428 :
**Feedback: A new cold war** :
Big bomb balls-up, Apples of discord, very dry martinis and more (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Big bombe bolde-up, Æbler af uenighed, meget tørre martinier og mere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 429 :
**More Empathetic People Have Physically Different Brains** :
Do you get choked up when a friend tells you a sad story? Or are you more of an analyzer, ready to give advice at a moment’s notice? Your answer probably depends on some…
Google-Translate (maskinoversæt.): Får du kvalt op, når en ven fortæller dig en trist historie? Eller er du mere af et analyseapparat, klar til at give rådgivning på et øjebliks varsel? Dit svar sandsynligvis afhænger nogle …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 430 :
**Sex and the Single Male Bird: Why Uncoupled Individuals Matter** :
Unmated birds that emulate lovable loser George Costanza play an important evolutionary role
Google-Translate (maskinoversæt.): Uparrede fugle, der emulerer elskelige taber George Costanza spiller en vigtig evolutionær rolle

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 431 :
**New tool on horizon for surgeons treating cancer patients** :
Surgeons could know while their patients are still on the operating table if a tissue is cancerous, according to researchers who describe an automated droplet-based surface sampling probe that accomplishes in about 10 minutes what now routinely takes 20 to 30 minutes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kirurger kunne vide, mens deres patienter er stadig på operationsbordet, hvis et væv er kræft, ifølge forskere, der beskriver en automatiseret dråbe-baserede overflade prøvetagningssonden som udretter i cirka 10 minutter, hvad der nu rutinemæssigt tager 20 til 30 minutter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 432 :
**In Search Of Edible Weeds: Adventures In Urban Foraging By App** :
An expert forager has a video and an app for finding weeds to make the ultimate locally grown salad. But even a master foraging app might not lead an amateur to success.»
Google-Translate (maskinoversæt.): En ekspert forager har en video og en app til at finde ukrudt til at gøre det ultimative lokalt dyrket salat. Men selv en mester fouragering app måske ikke føre en amatør til succes. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 433 :
**Ancient American Genome Rekindles Legal Row** :
“Kennewick Man" sequencing points to Native American ancestry
Google-Translate (maskinoversæt.): Kennewick Man sekventering peger på indiansk herkomst

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 434 :
**Galactic crashes fuel quasars** :
Using the Hubble Space Telescope's infrared vision, astronomers have unveiled some of the previously hidden origins of quasars, the brightest objects in the universe. A new study finds that quasars are born when galaxies crash into each other and fuel supermassive, central black holes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Brug af Hubble Space Telescope infrarøde syn, har astronomer afsløret nogle af de tidligere skjulte oprindelsen af ??kvasarer, de klareste objekter i universet. En ny undersøgelse fastslår, at kvasarer fødes når galakser køre ind i hinanden og brændstof supertunge, centrale sorte huller.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 435 :
**Drug approved to treat osteoporosis shows promise in pre-clinical diabetes research** :
A drug commonly used to treat osteoporosis in humans also stimulates the production of cells that control insulin balance in diabetic mice, researchers have found. While other compounds have been shown to have this effect, the drug (Denosumab) is already FDA approved and could more quickly move to clinical trials as a diabetes treatment.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et lægemiddel almindeligvis anvendes til behandling af osteoporose hos mennesker også stimulerer produktionen af ??celler, der styrer insulin balance i diabetiske mus, har forskere fundet. Mens andre forbindelser har vist sig at have denne virkning, lægemidlet (Denosumab) allerede FDA godkendt og kunne mere hurtigt flytte til kliniske undersøgelser som en diabetesbehandlingen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 436 :
**Molecular cause of heart condition identified** :
Researchers have teased apart the molecular basis for differences in behavior between healthy cells and those from patients with a cardiac condition and identified a drug treatment that partially restores function to diseased cells.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har drillet hinanden den molekylære basis for forskelle i adfærd mellem raske celler, og dem fra patienter med en hjertesygdom og identificeret en medicinsk behandling, der delvist genskaber funktion til syge celler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 437 :
**Researchers examine infectious bacterium's natural defenses** :
Antibiotics fight bacteria by targeting enzymes essential to the bacterium's survival, like those involved in rebuilding the bacterium's cellular wall. With many deadly bacteria able to resist antibiotics, scientists must work to design new compounds that target important functions in the bacteria to stop them from multiplying. As a spinoff from their research aimed at fighting a specific parasite
Google-Translate (maskinoversæt.): Antibiotika bekæmpe bakterier ved at målrette enzymer essentielle for bakteriens overlevelse, ligesom der er involveret i at genopbygge bakterien cellulære væg. Med mange dødelige bakterier i stand til at modstå antibiotika, skal forskerne arbejde for at designe nye forbindelser, der er målrettet vigtige funktioner i bakterier at stoppe dem i at formere. Som spin-off fra deres forskning med henblik på at bekæmpe en bestemt parasit

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 438 :
**Biomedical breakthrough: Carbon nanoparticles you can make at home** :
Researchers have found an easy way to produce carbon nanoparticles that are small enough to evade the body's immune system, reflect light in the near-infrared range for easy detection, and carry payloads of pharmaceutical drugs to targeted tissues. The new approach generates the particles in a few hours and uses only a handful of ingredients, including store-bought molasses.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet en nem måde at fremstille kulstof nanopartikler, der er små nok til at unddrage sig kroppens immunsystem, reflektere lys i nær-infrarøde område til nem påvisning, og bære nyttelast af farmaceutiske lægemidler til målrettede væv. Den nye tilgang genererer partiklerne i et par timer og bruger kun en håndfuld af ingredienser, herunder store-købte melasse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 439 :
**Climate change may impact future tourism at some US national parks** :
Visitation at US national parks may potentially increase with increasing temperature in temperate areas, but may decrease with temperatures rising over 80 degrees Fahrenheit.
Google-Translate (maskinoversæt.): Visitation på amerikanske nationalparker potentielt kan stige med stigende temperatur i tempererede områder, men kan falde med temperaturer op over 80 grader Fahrenheit.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 440 :
**Claims about crops won’t save wild bees** :
As wild bee diversity declines worldwide at unprecedented rates, 58 bee researchers call for conservation action—and not just for the species that pollinate our crops. “This study provides important support for the role of wild bees to crop pollination," says coauthor and pollination ecologist Neal Williams, associate professor in the University of California, Davis department of entomology and ne
Google-Translate (maskinoversæt.): Som vilde bier mangfoldighed falder på verdensplan på et hidtil uset satser, ring 58 bi forskere for bevarelse action-og ikke kun for de arter, der bestøver vores afgrøder. "Denne undersøgelse giver vigtig støtte til den rolle, som vilde bier til bestøvning af afgrøder," siger medforfatter og bestøvning økolog Neal Williams, lektor på University of California, Davis afdeling entomologi og ne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 441 :
**What don't you understand about yes and no?** :
The words 'yes' and 'no' may seem like two of the easiest expressions to understand in any language, but their actual behavior and interpretation are surprisingly difficult to pin down. In a new paper, two linguists examine the workings of 'yes' and 'no' and show that understanding them leads to new insights concerning the understanding of questions and statements more generally.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ordene »ja« og »nej« kan synes som to af de nemmeste udtryk til at forstå på alle sprog, men deres faktiske adfærd og fortolkning er overraskende svært at pin ned. I et nyt papir, to lingvister undersøge arbejdet i "ja" og "nej" og viser, at forstå dem fører til nye indsigter vedrørende forståelsen af ??spørgsmål og udsagn mere generelt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 442 :
**How gravity kills Schrödinger's cat** :
Theorists argue that warped space-time prevents quantum superpositions of large-scale objects.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17773
Google-Translate (maskinoversæt.): Teoretikere hævder, at skæv rumtid forhindrer kvantesuperpositioner af store objects.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17773

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 443 :
**Risk of hepatitis E outbreak 'very high' in earthquake-ravaged Nepal** :
During the coming monsoon season, survivors of the recent earthquake that destroyed parts of Nepal face a 'very high' risk of a hepatitis E outbreak that could be especially deadly to pregnant women, according to a consensus statement from a group of infectious disease experts from around the world.
Google-Translate (maskinoversæt.): I den kommende monsunen sæson, overlevende fra det nylige jordskælv, der ødelagde dele af Nepal står over for en "meget høj" risiko for en hepatitis E udbrud, der kunne være særligt dødbringende for gravide kvinder, ifølge en konsensus erklæring fra en gruppe af smitsomme sygdomme eksperter fra Verden rundt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 444 :
**Better than stem cells: Researchers develop a faster way to treat the heart after a heart attack** :
For healing the heart after a heart attack, stem cell therapies show promise but are slow to implement. Researchers develop a new treatment called microsphere therapy that can be kept on-hand and administered more readily than stem cells.
Google-Translate (maskinoversæt.): For helbredelse hjertet efter et hjerteanfald, stamceller lovende, men er langsomme til at gennemføre. Forskere udvikler en ny behandling kaldet mikrosfære terapi, der kan holdes på hånden og administreres lettere end stamceller.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 445 :
**Bioengineered patch, molecular 'booster' could improve stem cells' ability treat heart failure** :
Despite the intense activity and high hopes that surround the use of stem cells to reverse heart disease, scientists still face multiple roadblocks before the treatment will be ready for clinical prime time. Researchers are now finding ways to maximize the healing potential of stem cells by helping them overcome the inhospitable conditions of a damaged heart – bringing the promise of stem cell the
Google-Translate (maskinoversæt.): Trods den intense aktivitet og store forhåbninger, der omgiver brugen af ??stamceller til at vende hjertesygdomme, forskerne står stadig over flere vejspærringer før behandlingen vil være klar til klinisk prime time. Forskere er nu at finde måder at maksimere den helbredende potentiale af stamceller ved at hjælpe dem med at overvinde de ugæstfri betingelser for en beskadiget hjerte – at bringe løftet om stamceller i

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 446 :
**Researchers develop pioneering new method to map enzyme activity** :
A new discovery could have wide-reaching implications for the creation of manufactured goods, biofuels and therapeutic drugs, investigators report. By labelling certain segments of an enzyme with heavy isotopes, the researchers have found that 'heavy' and 'light' versions of enzymes have different catalytic properties, allowing them to determine which regions are linked to specific functions.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny opdagelse kan få vidtrækkende konsekvenser for skabelsen af ??forarbejdede varer, biobrændstoffer og terapeutiske lægemidler, rapporterer efterforskere. Ved mærkning af visse segmenter af et enzym med tunge isotoper, har forskerne fundet, at "tung" og "light" versioner af enzymer har forskellige katalytiske egenskaber, der giver dem mulighed for at bestemme, hvilke regioner er knyttet til bestemte funktioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 447 :
**Better way to evaluate conservation policies found by researchers** :
Protected forested areas in Brazil, Costa Rica, Indonesia and Thailand have prevented the release of more than 1,000 million additional tons of carbon dioxide into the atmosphere, an economic service provided by nature worth at least $5 billion, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Beskyttede skovområder i Brasilien, Costa Rica, Indonesien og Thailand har forhindret udgivelsen af ??mere end 1.000 millioner ekstra tons kuldioxid i atmosfæren, en økonomisk service, som naturen værd mindst $ 5 milliarder, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 448 :
**What Is Travelers' Diarrhea?** :
Traveler's diarrhea is the most common illness in those who travel internationally, occurring in almost half of all travelers. If you plan on traveling abroad, make sure you understand the symptoms…
Google-Translate (maskinoversæt.): Rejsendes diarré er den mest almindelige sygdom hos dem, der rejser internationalt, der forekommer i næsten halvdelen af ??alle rejsende. Hvis du planlægger at rejse til udlandet, skal du sørge for at forstå de symptomer …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 449 :
**Watch The First HD Footage of Earth From The International Space Station** :
UrtheCast is releasing the first-ever high definition footage of Earth from the International Space Station.
Google-Translate (maskinoversæt.): UrtheCast udgiver den første nogensinde high definition optagelser af Jorden fra den internationale rumstation.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 450 :
**Anti-ageing pill pushed as bona fide drug** :
Regulators asked to consider ageing a treatable condition.Nature 522 265 doi: 10.1038/522265a
Google-Translate (maskinoversæt.): Regulators bedt om at overveje aldring en behandlelige condition.Nature 522 265 doi: 10,1038 / 522265a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 451 :
**Updated Training Of Birth Control Counselors Boosts Use Of IUDs** :
And when the use of intrauterine devices and hormonal implants by young women goes up, the number of unplanned pregnancies sharply drops, researchers find.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Og når brugen af ??intrauterine enheder og hormonelle implantater af unge kvinder går op, antallet af uplanlagte graviditeter skarpt dråber, finder forskerne. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 452 :
**Black holes are not ruthless killers, but instead benign hologram generators** :
New research in theoretical physics shows that black holes aren't the ruthless killers we've made them out to be, but instead benign–if imperfect–hologram generators. The world could have been captured by a black hole, and we wouldn't even notice, according to a new theoretical perspective.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning i teoretisk fysik viser, at sorte huller ikke er de hensynsløse mordere vi har gjort dem til at være, men i stedet godartede – hvis ufuldkomne – hologram generatorer. Verden kunne have været taget til fange af et sort hul, og vi ville ikke engang mærke, ifølge en ny teoretisk perspektiv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 453 :
**Rare Multitasking Plus: Brain-Teasers Enhance Workout** :
Test subjects rode stationary bikes 25 percent faster when they simultaneously tackled some relatively easy cognitive challegnes. Karen Hopkin reports
Google-Translate (maskinoversæt.): Testpersoner red stationære cykler 25 procent hurtigere, når de samtidig fat nogle forholdsvis nemme kognitive challegnes. Karen Hopkin rapporter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 454 :
**The Sneaky Ways 2 Frogs Are Beating a Killer Fungus** :
Two Australian tree frog species are still dying from the chytrid fungus, but they have advantages that are helping them to survive in the long run
Google-Translate (maskinoversæt.): To australske løvfrø arter er stadig dø af det chytrid svampen, men de har fordele, der hjælper dem til at overleve i det lange løb

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 455 :
**S. Korea Conducts Experimental Plasma Therapy on MERS Patients** :
Two South Korean hospitals are conducting experimental treatment on Middle East Respiratory Syndrome patients, injecting them with blood plasma from recovering patients
Google-Translate (maskinoversæt.): To sydkoreanske sygehuse udfører eksperimentel behandling på Mellemøsten Respiratory Syndrome patienter, injicere dem med blodplasma fra inddrivelse patienter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 456 :
**In cricket sex songs, males feel the caloric burn, study finds** :
Male tree crickets may be a hunk of burning love when they're belting out their different mating songs, but they're all burning the same amount of calories no matter how they do it, a study finds.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mandlige træ fårekyllinger kan være en luns af brændende kærlighed, når de er transportremme ud deres forskellige parring sange, men de er alle brænder den samme mængde kalorier, uanset hvordan de gør det, en undersøgelse finder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 457 :
**Returning killer T cells back to barracks could improve vaccines** :
Just as militaries need to have trained, experienced soldiers ready for future wars, making sure that the immune system has enough battle-ready T cells on hand is important for fast-acting, more effective vaccines, according to researchers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ligesom militæret har brug for at have uddannet, erfarne soldater klar til fremtidige krige, og sørg for, at immunsystemet har nok kampklare T-celler på hånden er vigtig for hurtigt virkende, mere effektive vacciner, ifølge forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 458 :
**Hormone fluctuations disrupt sleep of perimenopausal women** :
Women in the early phases of menopause are more likely to have trouble sleeping during certain points in the menstrual cycle, according to a new study. During perimenopause — the earliest stage of the menopausal transition — women may have irregular menstrual cycles due to the body's fluctuating hormone levels. Symptoms such as sleep disturbances and hot flashes typically begin three to five yea
Google-Translate (maskinoversæt.): Kvinder i de tidlige faser af overgangsalderen er mere tilbøjelige til at have problemer med at sove i visse punkter i menstruationscyklus, ifølge en ny undersøgelse. Under perimenopause – den tidligste fase af overgangsalderen overgang – kvinder kan have uregelmæssig menstruationscyklus grundet kroppens svingende hormon niveauer. Symptomer som søvnforstyrrelser og hedeture typisk begynde 04:57 ja

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 459 :
**Will NASA mission find a salty ocean on Europa?** :
Scientists believe Jupiter’s moon Europa may have a global ocean beneath an outer shell of ice—an ocean that could be hospitable to life. NASA is expected to launch a mission to Europa in the 2020s. On May 26, 2015, the agency announced the nine scientific instruments that will be onboard. William McKinnon, professor of Earth and planetary sciences at Washington University in St. Louis, is on the
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne mener Jupiters måne Europa kan have en global ocean beneath yderstof af is-et hav, der kunne være gæstfri til livet. NASA forventes at lancere en mission til Europa i 2020'erne. Den 26. maj 2015 offentliggjorde agenturet de ni videnskabelige instrumenter, som vil være ombord. William McKinnon, professor i Jorden og planetariske videnskaber på Washington University i St. Louis, er på

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 460 :
**Key to quick battery charging time** :
Researchers have discovered the structure and transport properties of the 'intermediate state' in lithium-ion batteries — key to understanding the mechanisms of charge and discharge in rechargeable batteries. These findings may help accelerate battery reaction speed and significantly shorten battery charging time.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget strukturen og transport egenskaber for "mellemliggende tilstand" i lithium-ion batterier – nøglen til at forstå mekanismerne i ladning og afladning i genopladelige batterier. Disse resultater kan bidrage til at fremskynde batteriets reaktionshastighed og væsentligt forkorte batteriets opladningstid.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 461 :
**Watch An Engine Powered By Evaporation Drive A Car** :
Evaporation is one of the givens here on Earth, right up there with death and taxes. At any given moment, water is evaporating from the ground or oceans and entering the air in massive quantities.Now, some researchers think they may have figured out a way to harness that process to create an endlessly renewable energy source. In a paper published today in Nature Communications scientists at Colum
Google-Translate (maskinoversæt.): Fordampning er en af ??de Givens her på Jorden, lige deroppe med død og skatter. På ethvert givet tidspunkt, er vand fordampning fra jorden eller oceaner og indtaste luften i massive quantities.Now, nogle forskere mener, at de kan have fundet ud af en måde at udnytte denne proces for at skabe en kilde uendeligt vedvarende energi. I et dokument offentliggjort i dag i Nature Communications forskere på Colum

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 462 :
**Termites likely evolved from cockroaches** :
Scientists have discovered termites evolved from cockroaches 170 million years ago, probably in Africa or Asia. Termites evolved from cockroaches by acquiring the ability to digest cellulose, the main compound in plant cell walls (and wood), and the most abundant organic molecule on Earth. This ability helped them become one of the most abundant insect groups. Yet when and where they evolved is no
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget termitter udviklet sig fra kakerlakker 170 millioner år siden, sandsynligvis i Afrika eller Asien. Termitter udviklet sig fra kakerlakker ved at erhverve evnen til at fordøje cellulose, den vigtigste forbindelse i plantecellevægge (og træ), og den mest rigelige organisk molekyle på Jorden. Denne evne hjalp dem med at blive en af ??de mest udbredte insekt grupper. Men når og hvor de har udviklet sig, er ikke

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 463 :
**Young adults find health insurance enrollment on HealthCare.gov challenging, according to study** :
When trying to enroll in a health insurance plan through HealthCare.gov during the first open enrollment period of the Affordable Care Act's (ACA) health insurance marketplaces, young adults were confused by unfamiliar health insurance terms, concerned about the affordability of plan options, and unsure how to seek good primary care. Those findings were among the results of a study that followed a
Google-Translate (maskinoversæt.): Når du forsøger at tilmelde sig en sygeforsikring plan gennem HealthCare.gov under den første åben tilmelding periode af overkommelige Care lovens (ACA) sygesikring markedspladser blev unge voksne forvirret af ukendte sygesikring vilkår, bekymret over billigere planen muligheder, og usikker på, hvordan til at søge gode primære sundhedstjeneste. Disse resultater var blandt resultaterne af en undersøgelse, der fulgte en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 464 :
**Lake remembers Romania's revolution** :
Sediment from a lake in Romania reveals the environmental change linked to shifts in the political landscape, a study shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Sediment fra en sø i Rumænien afslører miljøændringer knyttet til forskydninger i det politiske landskab, en undersøgelse viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 465 :
**Furor Over Tim Hunt Must Lead to Systemic Change** :
Condeming one man's sexist comments is not enough; we also need to affect broader change for women in science
Google-Translate (maskinoversæt.): Condeming én mands sexistiske kommentarer er ikke nok; vi er også nødt til at påvirke bredere forandringer for kvinder inden for videnskab

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 466 :
**New Flu Drug Gives Your Body More Time To Defend Itself** :
Dying from the flu can be a lot like drowning. As it progresses, the influenza virus affects the cellular barrier between the circulatory and respiratory systems, allowing…
Google-Translate (maskinoversæt.): Dø af influenza kan være en masse ligesom drukning. Da det skrider frem, influenzavirus påvirker cellulære barriere mellem kredsløbssygdomme og respiratoriske systemer, så …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 467 :
**Researchers discover new enzyme, link to iron in vitamin A synthesis** :
A research team's discovery of new information about how plants synthesize carotenoids, precursors for vitamin A that are essential for plant development and survival, and human health, could help scientists increase the levels of provitamin A in food crops and reduce global vitamin A deficiency.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et forskerhold opdagelse af nye oplysninger om, hvordan planterne syntetisere carotenoider, forstadier til vitamin A, som er vigtige for planternes udvikling og overlevelse, og menneskers sundhed, kunne hjælpe forskerne øge niveauet af provitamin A i fødevareafgrøder og reducere den globale A-vitaminmangel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 468 :
**Unveiling the ancient climate of Mars** :
The high seas of Mars may never have existed. According to a new study that looks at two opposite climate scenarios of early Mars, a cold and icy planet billions of years ago better explains water drainage and erosion features seen on the planet today.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det åbne hav på Mars måske aldrig har eksisteret. Ifølge en ny undersøgelse, der ser på to modsatte klimascenarier på tidlig Mars, en kold og isnende planet for milliarder af år siden bedre forklarer vand dræning og erosion funktioner set på planeten i dag.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 469 :
**How fracking leads to micro earthquakes** :
Usually small though occasionally damaging, earthquakes are a side-effect of industrial processes such as geothermal energy and oil-gas production that involve injecting water underground. But scientists have been unclear about the exact role of fluid injection in triggering these human-made earthquakes. Now, for the first time, researchers at Caltech and other institutions in the United States an
Google-Translate (maskinoversæt.): Normalt lille men lejlighedsvis skadelig, jordskælv er en bivirkning af industrielle processer såsom geotermi og olie-gas produktion, der involverer indsprøjtning af vand i undergrunden. Men forskerne har været uklart, om den nøjagtige rolle af væske indsprøjtning i udløsning af disse menneskeskabte jordskælv. Nu, for første gang, forskere på Caltech og andre institutioner i USA en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 470 :
**What Makes the Brightest Galaxy in the Sky Shine** :
The light emitted by this very distant galaxy is the equivalent of 300 trillion suns. – Eliene Augenbraun, Benjamin Meyers, Lee Billings Click here for a transcript of this video.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det lys, der udsendes af denne meget fjern galakse svarer til 300.000 milliarder sole. – Eliene Augenbraun, Benjamin Meyers, Lee Billings Klik her for en udskrift af denne video.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 471 :
**Illegal Ivory Set to Be Crushed in Times Square** :
U.S. agencies hope the spectacle will raise public awareness of the growing elephant slaughter
Google-Translate (maskinoversæt.): Amerikanske myndigheder håber skuespillet vil øge den offentlige bevidsthed om den voksende elefant slagtning

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 472 :
**New Horizons Principal Investigator Still Considers Pluto a Planet** :
“If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it’s probably a duck," jokes Alan Stern, principal investigator for the New Horizons mission. In his view, the same applies to planets.On July 14, New Horizons will make its closest approach to Pluto. The spacecraft will take the first ever close-range photos and scientific readings of the former planet, possibly revealing
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis det ligner en and, svømmer som en and, og quacks som en and, så er det nok en and, vittigheder Alan Stern, principal investigator for New Horizons missionen. Efter hans opfattelse, det samme gælder for planets.On juli 14, vil New Horizons gøre sin nærmeste tilgang til Pluto. Det rumfartøjet vil tage de første nogensinde tæt-range fotos og videnskabelige læsninger af den tidligere planet, muligvis afsløre

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 473 :
**Students' unions attempts to oppose consumerism are rarely successful, new research finds** :
While students' unions often try to oppose the rise of consumerism at their universities, they are rarely successful, a new study shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mens elevernes fagforeninger forsøger ofte at modsætte sig stigende forbrugerisme på deres universiteter, er de sjældent vellykket, en ny undersøgelse viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 474 :
**Secrets of innovation revealed in study of global video game industry** :
From the adventures of Lara Croft in Tomb Raider to the apocalyptic drama of Fallout – new research has revealed the secret to how some of the world's most iconic video games were created.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra eventyr af Lara Croft i Tomb Raider til den apokalyptiske drama Fallout – ny forskning har afsløret hemmeligheden bag, hvordan nogle af verdens mest ikoniske videospil blev skabt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 475 :
**Biodiversity reduces human, wildlife diseases and crop pests** :
With infectious diseases increasing worldwide, the need to understand how and why disease outbreaks occur is becoming increasingly important. Looking for answers, a team of biologists found broad evidence that supports the controversial 'dilution effect hypothesis,' which suggests that biodiversity limits outbreaks of disease among humans and wildlife.
Google-Translate (maskinoversæt.): Med infektionssygdomme stigende på verdensplan, at det er nødvendigt at forstå, hvordan og hvorfor sygdomsudbrud opstår bliver stadig vigtigere. Leder du efter svar, et hold af biologer fundet bred beviser, der understøtter den kontroversielle 'fortynding effekt hypotese ", som tyder på, at grænser biodiversitet sygdomsudbrud blandt mennesker og dyreliv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 476 :
**Erectile dysfunction worsened, testosterone levels decreased by some treatments of prostate enlargement** :
Men with benign prostate enlargement who used finasteride to treat their condition, experienced worsening erectile dysfunction that did not resolve with continued treatment. In addition, they experienced a reduction in their testosterone levels leading to hypogonadism — little to no production of sex hormones. However, men who used tamsulosin experienced none of these adverse side effects.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mænd med benign prostata udvidelsen, der brugte finasterid til at behandle deres tilstand, oplevede forværring erektil dysfunktion, der ikke løste ved fortsat behandling. Derudover de oplevede en reduktion i deres testosteron niveauer fører til hypogonadisme – lidt til ingen produktion af kønshormoner. Men mænd, der brugte tamsulosin oplevede ingen af ??disse bivirkninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 477 :
**Don’t distort policy in the name of national pride** :
Dyna Rochmyaningsih offers a lesson from Indonesia on what can go wrong when governments use research to make a country look good.Nature 523 257 doi: 10.1038/523257a
Google-Translate (maskinoversæt.): Dyna Rochmyaningsih tilbyder en lektion fra Indonesien på, hvad der kan gå galt, når regeringerne bruger forskning til at gøre et land ser good.Nature 523 257 doi: 10,1038 / 523257a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 478 :
**New Kind Of Material Stores Heat Till You Squeeze It** :
Getting hot in here…Ray Tsang/FlickrCC by SA 2.0These kinds of temperatures could be good for a new ceramic developed by the University of Tokyo.Even after night falls, a slab of concrete or asphalt might still feel warm to the touch. The surface has stored up heat after a long day of sitting out in the sun, and is slowly letting it go. It's something that happens naturally all over the world,
Google-Translate (maskinoversæt.): Bliver varmt herinde … Ray Tsang / FlickrCC af SA 2.0These slags temperaturer kunne være godt for et nyt keramisk udviklet af University of Tokyo.Even efter nat falder, kan en plade af beton eller asfalt stadig føles varm at røre ved . Overfladen har gemt op varmen efter en lang dag med at sidde ude i solen, og langsomt lade det gå. Det er noget, der sker naturligt i hele verden,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 479 :
**What We've Learned From Pluto So Far** :
Pluto And CharonNASA/JHUAPL/SWRINew Horizons shot this portrait of Pluto and Charon on July 11, just a few days ahead of its closest approach. For some reason, it kind of reminds us of the American Gothic painting of the farmer and his wife.When the New Horizons spacecraft launched in 2006, scientists had no idea what it would find when it arrived at Pluto nine years later. “We might have seen a
Google-Translate (maskinoversæt.): Pluto og CharonNASA / JHUAPL / SWRINew Horizons skudt dette portræt af Pluto og Charon den 11. juli, kun få dage forud for sin nærmeste tilgang. Af en eller anden grund, er det slags minder os om den amerikanske gotiske maleri af landmanden og hans wife.When New Horizons rumfartøj blev lanceret i 2006, videnskabsmænd havde ingen idé om, hvad det ville finde, da det ankom til Pluto ni år senere. "Vi kunne have set en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 480 :
**More precise estimate of Avogadro's number to help redefine kilogram** :
An ongoing international effort to redefine the kilogram by 2018 has been helped by recent efforts from a team researchers from Italy, Japan and Germany to correlate two of the most precise measurements of Avogadro's number and obtain one averaged value that can be used for future calculations.
Google-Translate (maskinoversæt.): En igangværende internationale bestræbelser på at omdefinere kilo i 2018 er blevet hjulpet af de seneste bestræbelser fra et team forskere fra Italien, Japan og Tyskland at korrelere to af de mest præcise målinger af Avogadro nummer og få et gennemsnit værdi, der kan bruges til fremtidige beregninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 481 :
**Gut microbes enable coffee pest to withstand extremely toxic concentrations of caffeine** :
Scientists discovered that coffee berry borers worldwide share 14 bacterial species in their digestive tracts that degrade and detoxify caffeine. They also found the most prevalent of these bacteria has a gene that helps break down caffeine. Their research sheds light on the ecology of the destructive bug and could lead to new ways to fight it.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere opdagede, at kaffe bær soegerne verdensplan deler 14 bakteriearter i deres fordøjelsessystem, der nedbryder og afgifte koffein. De fandt også den mest udbredte af disse bakterier har et gen, der hjælper med at nedbryde koffein. Deres forskning belyser økologi den destruktive bug og kan føre til nye måder at bekæmpe det.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 482 :
**Bed bugs 'bite' the wallet of hotel owners** :
A new research study reveals some interesting findings about the economic impact of bed bugs on the hotel industry.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny forskningsundersøgelse afslører nogle interessante resultater om de økonomiske konsekvenser af væggelus på hotelbranchen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 483 :
**We Made It To Pluto! Or At Least We're 99.999 Percent Sure We Did** :
Pluto as seen just before the New Horizons flybyNASAMankind won the solar system today. We met the “King of the Kuiper Belt" and took his picture. And we explored a new planet for the first time in decades. The New Horizons flyby of Pluto means we've now seen every type of world that revolves around our Sun, from the rocky inner planets to the gas giants in the middle, and now, to the icy worlds
Google-Translate (maskinoversæt.): Pluto set lige før New Horizons flybyNASAMankind vandt solsystemet i dag. Vi mødte "King of the Kuiper Belt", og tog hans billede. Og vi udforsket en ny planet for første gang i årtier. The New Horizons forbiflyvning af Pluto betyder, at vi har nu set alle typer af verden, som kredser omkring Solen, fra den klippefyldte indre planeter til gas giganter i midten, og nu, til de iskolde verdener

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 484 :
**Alaska Is Airlifting Trash That Washed Up From The 2011 Tsunami In Japan** :
Tsunami DebrisUS Forest Service Alaska/FlickrDebris from the 2011 tsunami seen on the Alaskan coastline in 2013.When a massive tsunami hit Japan in 2011, the wall of water killed nearly 16,000 people and in one horrendous instant, washed out to sea schools, businesses, even whole neighborhoods. Some of the flotsam and jetsam of people's lives were buoyant, from soccer balls to giant docks, and wa
Google-Translate (maskinoversæt.): Tsunami DebrisUS Forest Service Alaska / FlickrDebris fra 2011 tsunamien ses på Alaskas kyst i 2013.When en massiv tsunami ramte Japan i 2011, den mur af vand dræbte næsten 16.000 mennesker og i et forfærdelige øjeblik, vaskes ud til havet skoler, virksomheder, endda hele kvarterer. Nogle af vraggods af folks liv var stigende, fra fodbolde til gigantiske dokker, og wa

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 485 :
**Progress in reporting, management of institutional review board conflicts of interest** :
While the percentage of institutional review board (IRB) members with an industry relationship has not changed significantly since 2005, the percentage of members who felt other members had not properly disclosed a financial relationship has decreased as did the percentage of IRB members who felt pressure from their institution or department to approve a protocol, according to a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mens andelen af ??Institutional Review Board (IRB) medlemmer med en industri forhold ikke har ændret sig væsentligt siden 2005, andelen af ??medlemmer, der følte andre medlemmer havde ikke korrekt beskrevet et finansielt forhold er faldet ligesom andelen af ??IRB medlemmer, der følte sig presset fra deres institution eller afdeling til at godkende en protokol, ifølge en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 486 :
**Lynchpin molecule for the spread of cancer found** :
A single molecule called DNA-PKcs may drive metastatic processes that turn cancer from a slowly growing relatively benign disease to a killer.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et enkelt molekyle kaldet DNA-PKcs kan drive metastatiske processer, der viser kræft fra en langsomt voksende relativt godartet sygdom til en morder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 487 :
**Pluto and Charon Come into Sharper Focus** :
Images from the New Horizons probe’s journey to the distant reaches of the solar system
Google-Translate (maskinoversæt.): Billeder fra New Horizons sonden rejse til de fjerne afkroge af solsystemet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 488 :
**Updated Chinese exoskeletons could one day go into combat** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 489 :
**Important step in breast cancer research** :
Scientists have been working for some time on a new technique to detect breast cancer. The technique based on the physical principle of photoacoustics, has been christened PAMmography. It uses short bursts of light that cause ultrasonic waves to be generated in places with high density of blood vessels, such as in the vicinity of malignant tumors. The scientists show that breast tumors have specif
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har arbejdet i nogen tid på en ny teknik til at opdage brystkræft. Teknikken er baseret på det fysiske princip photoacoustics, er blevet døbt PAMmography. Det bruger korte byger af lys, der forårsager ultralydsbølger genereret i steder med høj tæthed af blodkar, såsom i nærheden af ??maligne tumorer. Forskerne viser, at brystkræft har specif

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 490 :
**Stopping or reducing cocaine use associated with lower cardiovascular risk marker levels** :
For people who use cocaine, stopping or reducing cocaine use is associated with decreased levels of endothelin-1 (ET-1)—a protein that plays a key role in the development of coronary artery disease, reports a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): For mennesker, der bruger kokain, stoppe eller reducere brugen af ??kokain forbundet med nedsatte niveauer af endothelin-1 (ET-1) -a protein, der spiller en central rolle i udviklingen af ??koronar arteriesygdom, rapporterer en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 491 :
**Zero Carbon or Bust** :
Scientists remind policy makers that CO2 pollution must end–and soon
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere minde politikerne, at CO2 forurening skal ende – og snart

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 492 :
**Conservationists Decry U.S. Move to Not Penalize Hunter Who Killed Famed Wolf** :
The Utah hunter mistakenly shot and killed a gray wolf that had gained an international following for being the first of its kind seen at the Grand Canyon in 70 years
Google-Translate (maskinoversæt.): Utah jæger fejlagtigt skudt og dræbt en grå ulv, der havde fået et internationalt følgende for at være den første af sin slags set på Grand Canyon i 70 år

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 493 :
**Spotting the elephant not in the room** :
An automated thermal detection system that can discern wild elephants from background and other animals in infrared images could save lives in parts of the world where the animals roam free and often enter villages and other human habitation, according to research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et automatiseret termisk afsløring system, der kan skelne vilde elefanter fra baggrund og andre dyr i infrarøde billeder kunne redde liv i dele af verden, hvor dyrene strejfer frit og ofte ind landsbyer og anden menneskelig beboelse, ifølge forskningen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 494 :
**Your nation's economy is a computer running on social networks** :
This is reality, not a metaphor, insists network theorist César Hidalgo – and it explains why China has a better economic outlook than Brazil (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er virkelighed, ikke en metafor, insisterer netværk teoretiker César Hidalgo – og det forklarer, hvorfor Kina har en bedre økonomiske udsigter end Brasilien

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 495 :
**Classical Composers' Feathered Influences** :
Did Beethoven cop from a warbler? Did Mozart plagiarize a starling? NPR's Wade Goodwyn speaks with Talkin' Birds host Ray Brown about these musical mysteries.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Gjorde Beethoven cop fra en sanger? Vidste Mozart plagiere en stær? NPR s Wade Goodwyn taler med Talkin 'Fugle vært Ray Brown om disse musikalske mysterier. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 496 :
**One Tiny Craft Just Became The First Electric Plane To Cross The English Channel** :
E-Fan Crossing The ChannelAirbusSix years after the Wright Brothers' first flight, Frenchman Louis Blériot became the first person to fly across the English Channel in an airplane. This week, three highly modern airplanes attempted the same feat, for a much smaller place in history: Which would be the first fully electric two-engined airplane to make the leap from Europe to the isle of Great Brit
Google-Translate (maskinoversæt.): E-Fan Crossing The ChannelAirbusSix år efter Wright Brothers 'første flyvning, franskmanden Louis Blériot blev den første person til at flyve over den engelske kanal i et fly. I denne uge, tre meget moderne fly forsøgte samme kunststykke, for en meget mindre plads i historien: Hvilket ville være den første fuldt elektriske tomotorede flyvemaskiner at tage springet fra Europa til øen Great Brit

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 497 :
**Energetic bacteria form frictionless superfluids** :
Microbe-filled solutions could be repurposed as small motors under certain conditions.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17957
Google-Translate (maskinoversæt.): Mikrobe-fyldte løsninger kunne repurposed som små motorer under visse conditions.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17957

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 498 :
**Can you actually hear 'inaudible' sound?** :
Are wind farms harmful to humans? This controversial topic makes emotions run high. To give the debate more objectivity, an international team of experts dealt with the fundamentals of hearing in the lower limit range of the audible frequency range (i.e., infrasound), but also in the upper limit range (i.e., ultrasound).
Google-Translate (maskinoversæt.): Er vindmølleparker skadeligt for mennesker? Dette kontroversielle emne gør følelserne går højt. For at give debatten mere objektivitet, et internationalt hold af eksperter behandlet de grundlæggende elementer i at høre i den nedre grænse vifte af det hørbare frekvensområde (dvs. infralyd), men også i den øvre grænse interval (dvs. ultralyd).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 499 :
**New Horizons Spacecraft Beams Back More Pluto Eye Candy** :
Just as expected, the images of Pluto keep getting better and better as the New Horizons spacecraft swoops ever nearer to the former planet. The latest depicts Pluto and its largest moon, Charon, locked in their celestial dance. The two bodies, separated by 12,200 miles of space, orbit around a common center of gravity, forming what planetary scientists would call a binary planet.Pluto And Charon
Google-Translate (maskinoversæt.): Lige som forventet, billeder af Pluto hele tiden bedre og bedre som New Horizons rumfartøj swoops nogensinde tættere på den tidligere planet. Den seneste forestiller Pluto og dens største måne, Charon, låst inde i deres himmelske dans. De to organer, adskilt af 12200 miles af plads, kredser omkring et fælles tyngdepunkt, danner hvad planetariske forskere ville kalde en binær planet.Pluto And Charon

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 500 :
**Bouncing Bots [Transcript]** :
These 3-D printed robots could get places others can’t by bouncing rather than rolling or walking
Google-Translate (maskinoversæt.): Disse 3-D trykte robotter kunne få steder andre ikke kan ved at kaste snarere end rullende eller walking

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 501 :
**We have lift off! 3D-printed robot jumps six times its height** :
Selecting which of its three pneumatic legs fire, this gizmo can point itself in the direction it wants to go
Google-Translate (maskinoversæt.): Vælge hvilken af ??sine tre pneumatiske ben ild, kan denne dims pege sig i den retning, man ønsker at gå

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 502 :
**[Errata] Erratum for the Report “The fastest unbound star in our Galaxy ejected by a thermonuclear supernova" by S. Geier, F. Fürst, E. Ziegerer, T. Kupfer, U. Heber, A. Irrgang, B. Wang, Z. Liu, Z. Han, B. Sesar, D. Levitan, R. Kotak, E. Magnier, K. Smith, W. S. Burgett, K. Chambers, H. Flewelling, N. Kaiser, R. Wainscoat, C. Waters** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 503 :
**Graphene gets competition as a semiconductor: Black arsenic-phosphorus** :
Graphene, the only one atom thick carbon network, achieved overnight fame with the 2010 Nobel Prize. But now comes competition: such layers can also be formed by black phosphorus. Chemists have now developed a semiconducting material in which individual phosphorus atoms are replaced by arsenic. In a collaborative international effort, American colleagues have built the first field-effect transisto
Google-Translate (maskinoversæt.): Graphene, den eneste atom tyk carbon-netværk, opnåede natten berømmelse med 2010 Nobelprisen. Men nu kommer konkurrence: sådanne lag kan også dannes ved sort phosphor. Kemikere har nu udviklet en halvledende materiale, hvor individuelle phosphor atomer er erstattet med arsen. I et samarbejde international indsats, har amerikanske kolleger byggede det første felt-effekt transisto

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 504 :
**Recruits show lower immunity levels to measles, mumps, rubella** :
The percentage of U.S. Air Force recruits with detectable immunity to measles, mumps and rubella was lower than found in previous nationwide samples and may be low enough for outbreaks to occur, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Procentdelen af ??US Air Force rekrutterer med påviselig immunitet over for mæslinger, fåresyge og røde hunde var lavere end fundet i tidligere landsdækkende prøver og kan være lav nok til udbrud opstår, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 505 :
**New atlas of the brain opens up alternative means for studying brain disorders** :
A new study has shed some light on the brain's organization and functions.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse har kaste lys over hjernens opbygning og funktioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 506 :
**These Mosquitoes Are Designed To Self-Destruct** :
Todd Detwiler / iStockphotoThe modified mosquitoes, code-named OX315A, eliminate more than 9 out of every 10 wild mosquitoes.Every year, mosquitoes infect 400 million people with dengue fever, causing severe headaches and joint pain. Since a 2009 outbreak in Key West, the Florida Keys Mosquito Control District has spent $1 million a year to try to curb the primary vector: Aedes aegypti. Last July
Google-Translate (maskinoversæt.): Todd Detwiler / iStockphotoThe modificerede myg, kodenavnet OX315A, fjerne mere end 9 ud af hver 10 vilde mosquitoes.Every år, myg inficere 400 millioner mennesker med denguefeber, der forårsager svær hovedpine og ledsmerter. Da en 2009 udbrud i Key West, har Florida Keys Mosquito Kontrol District brugt $ 1 million om året for at forsøge at dæmme op for den primære vektor: Aedes aegypti. I juli sidste år

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 507 :
**Antibodies to fight chikungunya virus developed** :
The first large panel of antibody treatments against the chikungunya virus has been reported by investigators. The virus is not spread from person to person but spreads with a domino effect from an infected mosquito to a person and from that person to a previously uninfected mosquito, and on to the next person.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den første store panel af antistof behandlinger mod chikungunya virus er blevet rapporteret af efterforskere. Den virus er ikke spredes fra person til person, men breder sig med en dominoeffekt fra en inficeret myg til en person og fra denne person til en tidligere ikke-inficerede myg, og videre til den næste person.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 508 :
**Has the vaccine injury program failed U.S. children?** :
The safety net that Congress created to protect children who suffer from vaccine injury is not working as intended, a law professor charges. Created by Congress in 1986 as the problem of vaccine injury hit crisis proportions, the Vaccine Injury Compensation Program, or VICP, is a no-fault compensation system housed within the US Court of Claims and funded by a 75-cent tax on each vaccine dose admi
Google-Translate (maskinoversæt.): Sikkerhedsnettet at Kongressen skabt til at beskytte børn, der lider af vaccine skader ikke fungerer efter hensigten, en juraprofessor afgifter. Skabt af Kongressen i 1986, da problemet med vaccine skade hit krise proportioner, at Vaccine Injury Compensation Program eller VICP, er en no-fejl kompensationsordning huse i Retten af ??krav USA og finansieret af en 75-cent skat på hver vaccinedosis ADMI

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 509 :
**Cost of low-risk childbirth varies widely among hospitals** :
The cost of having a baby can vary by almost $10,000 in the United States, depending on which hospital is chosen, researchers have found. Childbirth is the leading cause of hospital admission in the United States.
Google-Translate (maskinoversæt.): Omkostningerne ved at have en baby kan variere med næsten $ 10.000 i USA, alt efter hvilket hospital, der vælges, har forskerne fundet. Fødsel er den førende årsag til indlæggelse i USA.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 510 :
**Male koalas raise their voices to avoid conflict** :
A team of international scientists has tracked the love lives of koalas, uncovering some curious behaviors and finding that male koalas make their distinct bellows to avoid confrontation with competitors.The researchers have mapped what they believe to be the first-look inside the social system of a large group of wild koalas at St. Bees Island near Rockhampton, Queensland, Australia.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et hold af internationale forskere har sporet kærlighed liv koalaer, afdække nogle nysgerrige adfærd og finde, at mandlige koalaer gøre deres distinkte bælge at undgå konfrontation med konkurrenterKarakteren forskere har kortlagt, hvad de mener at være den første-kig ind det sociale system af en stor gruppe af vilde koalaer på St. Bees Island nær Rockhampton, Queensland, Australien.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 511 :
**Army suicide attempts, risk profiles for enlisted soldiers, officers** :
A new analysis of US Army data details rates of suicide attempts during the wars in Afghanistan and Iraq, and researchers have identified risk factors for suicide attempts by enlisted soldiers and officers, according to an article.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny analyse af US Army data detaljer satser selvmordsforsøg under krigene i Afghanistan og Irak, og forskere har identificeret risikofaktorer for selvmordsforsøg ved hyret soldater og officerer, ifølge en artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 512 :
**Record-breaking heavy rainfall events increased under global warming** :
Heavy rainfall events setting ever new records have been increasing strikingly in the past thirty years. While before 1980, multi-decadal fluctuations in extreme rainfall events are explained by natural variability, a team of scientists detected a clear upward trend in the past few decades towards more unprecedented daily rainfall events.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tunge regnskyl indstilling nogensinde nye rekorder er blevet markant stigende i de sidste tredive år. Mens før 1980, er multi-decadal udsving i ekstreme nedbørshændelser forklares med naturlige variabilitet, et hold af forskere opdaget en klar opadgående tendens i de seneste årtier i retning mere hidtil usete daglige regnskyl.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 513 :
**Radiation safety for sunken-ship archaeology** :
A WWII aircraft carrier used for atomic-bomb target practice is scuttled off the coast of California in the 1950s. Researchers help scientists determine the radiation risk of exploring the sunken ship.
Google-Translate (maskinoversæt.): En WWII hangarskib bruges til atom-bombe måls er sænket ud for Californien i 1950'erne. Forskere hjælpe forskerne bestemme risikoen for at udforske det sunkne skib stråling.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 514 :
**Taking the moral high ground drives motivation to intervene in public situations, finds new study** :
Academics have found that people are more likely to intervene in public conflicts, when they consider they are taking the moral high ground. The team also discovered that a person's intervention is prompted by behavior that violates what they consider to be socially acceptable and steps outside of what society constitutes as normal behavior.
Google-Translate (maskinoversæt.): Akademikere har konstateret, at folk er mere tilbøjelige til at gribe ind i de offentlige konflikter, når de mener de tager den moralske høje jorden. Holdet også opdaget, at en persons indgriben er foranlediget af adfærd, der krænker, hvad de anser for at være socialt acceptable og skridt uden for, hvad samfundet udgør som normal adfærd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 515 :
**Fungus Used to Quash Cancer-Causing Toxin** :
Combating chemical poison aflatoxin hinges on boosting fungal growth on African crops
Google-Translate (maskinoversæt.): Bekæmpelse kemisk gift aflatoksin afhænger styrke svampevækst på afrikanske afgrøder

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 516 :
**Rare system of five stars discovered** :
Astronomers have discovered a very rare system of five connected stars.
Google-Translate (maskinoversæt.): Astronomer har opdaget en meget sjælden system med fem tilsluttede stjerner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 517 :
**Crystal structure and magnetism: New insight into the fundamentals of solid state physics** :
A team has carried out the first detailed study of how magnetic and geometric ordering mutually influence one another in crystalline samples of spinel. To achieve this, the group synthesized a series of mixed crystals with the chemical formula Ni1-xCuxCr2O4 in which the element nickel was successively replaced by copper. They discovered through neutron scattering experiments at BER II not only how
Google-Translate (maskinoversæt.): Et hold har gennemført den første detaljerede undersøgelse af, hvordan magnetisk og geometrisk bestilling gensidigt påvirke hinanden i krystallinske prøver af spinel. For at opnå dette, gruppen syntetiseret en række blandede krystaller med den kemiske formel NI1-xCuxCr2O4, hvor det grundstof nikkel blev successivt erstattet af kobber. De opdagede gennem neutronspredning eksperimenter ved BER II ikke kun hvordan

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 518 :
**An improved age for Earth's latest magnetic field reversal using radiometric dating** :
The Earth's magnetic field experiences reversals such that north becomes south. The age of the latest reversal is unclear. Researchers have dated volcanic ash that was formed immediately before the last reversal. This result and chronology of the associated sedimentary rock identifies the age of the reversal as 780,000 years ago. This new age will contribute calibrating the geological time scale.
Google-Translate (maskinoversæt.): Jordens magnetfelt oplevelser tilbageførsler, således at nord bliver syd. Alderen på det seneste vending er uklar. Forskere har dateret vulkansk aske, der blev dannet umiddelbart før den sidste vending. Dette resultat og kronologi af den tilhørende sedimentbjergarter identificerer alder vending som 780000 år siden. Denne nye tidsalder vil bidrage kalibrere den geologiske tidsskala.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 519 :
**New antibody adds to arsenal against Dengue** :
Scientists have found a key piece of the puzzle needed to potentially cure or treat dengue. The virus infects about 400 million people worldwide annually and no licensed vaccine is currently available. The research shows how an antibody neutralizes dengue virus serotype 2 (DENV-2). Published online in Science, the discovery could help with the development of dengue therapeutics. Dengue virus has f
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet en vigtig brik i puslespillet er nødvendig for at potentielt helbrede eller behandle denguefeber. Den virus inficerer omkring 400 millioner mennesker verden over årligt, og ingen licens vaccine er i øjeblikket tilgængelig. Forskningen viser, hvordan et antistof neutraliserer dengue virus serotype 2 (DENV-2). Offentliggjort online i Science, kan opdagelsen hjælpe med udviklingen af ??dengue lægemidler. Dengue virus har f

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 520 :
**Timber and construction: A well-matched couple** :
For the last 10 years, scientists have been conducting research into building structures and materials (concrete, steel and timber). According to their latest piece of research, timber is a very light, tough material which is being increasingly used in building due to the fact that it is a renewable item and consumes little energy in the manufacturing process.
Google-Translate (maskinoversæt.): For de sidste 10 år, har forskerne været forsket i bygningskonstruktioner og materialer (beton, stål og træ). Ifølge deres seneste stykke forskning, tømmer er et meget let, sejt materiale, som i stigende grad anvendes i bygningen på grund af det faktum, at det er en vedvarende punkt og forbruger lidt energi i fremstillingsprocessen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 521 :
**Predicting happiness of couples raising children with autism** :
To understand what helps moms and dads of children with autism spectrum disorder strengthen their bond, researchers are examining the individual factors that predict relationship satisfaction for these couples. The researchers analyzed the impact that individual traits, such as optimism, social and spouse support, benefit finding and coping styles, have on the relationship satisfaction of parents
Google-Translate (maskinoversæt.): For at forstå, hvad der hjælper mødre og fædre til børn med autisme spektrum forstyrrelse styrke deres bånd, forskere undersøger de enkelte faktorer, der forudsiger forholdet tilfredsstillelse for disse par. Forskerne analyserede den virkning, som individuelle træk, såsom optimisme, social og ægtefælle support, benefit finde og coping stilarter, har på forholdet tilfredshed forældre

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 522 :
**Huge, Alien-Hunting Telescope Could Become Hubble's Successor** :
Large Magellanic Cloud, As Seen By HubbleHubble Heritage Team (STScI / AURA), Y. Chu (UIUC) et al., NASAThe view could get even better if the High-Definition Space Telescope gets selected for funding.It’s never too early to start planning ahead. Hubble is nearing the end of its lifespan, and the James Webb Space Telescope is just gearing up to take its place in 2018. But what comes after that?Con
Google-Translate (maskinoversæt.): Store Magellanske Sky, som set af HubbleHubble Heritage Team (STScI / AURA), Y. Chu (UIUC) et al., Kunne NASAThe view få endnu bedre, hvis High-Definition Space Telescope bliver udvalgt til funding.It er aldrig for tidligt at begynde planlægge. Hubble nærmer sig slutningen af ??sin levetid, og James Webb Space Telescope er bare geare op til at indtage sin plads i 2018. Men hvad kommer efter det? Con

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 523 :
**Sculpting a cell's backside** :
When Greek mythology and cell biology meet, you get the protein Callipygian, recently discovered and named for its role in determining which area of a cell becomes the back as it begins to move.
Google-Translate (maskinoversæt.): Når den græske mytologi og cellebiologi mødes, får du protein Callipygian, for nylig opdaget og navngivet for sin rolle i at bestemme, hvilke område af en celle bliver tilbage som det begynder at bevæge sig.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 524 :
**The next anti-tuberculosis drug may already be in your local pharmacy** :
Testing thousands of approved drugs, scientists have identified an unlikely anti-tuberculosis drug: the over-the-counter antacid lansoprazole (Prevacid). Tuberculosis continues to be a global pandemic, second only to AIDS as the greatest single-agent killer in the world. In 2013 alone, the TB bug Mycobacterium tuberculosis caused 1.5 million deaths and almost nine million new infections.
Google-Translate (maskinoversæt.): Afprøvning tusindvis af godkendte lægemidler, har forskerne identificeret en usandsynlig anti-tuberkulose narkotika: over-the-counter antacida lansoprazol (prevacid). Tuberkulose er fortsat en global pandemi, kun overgået af aids som den største single-agent dræber i verden. Alene i 2013 TB bug Mycobacterium tuberculosis forårsagede 1,5 millioner dødsfald og næsten ni millioner nye infektioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 525 :
**Scientists lead consensus guidelines for thyroid cancer molecular tests** :
National guidelines for thyroid cancer testing have been revised to reflect newly available tests that better incorporate personalized medicine into diagnosing the condition. The clinical explanation for when to use and how to interpret thyroid cancer tests is now available.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nationale retningslinjer for kræft i skjoldbruskkirtlen test er blevet revideret for at afspejle nyligt gennemførte test, der bedre indarbejde personlig medicin i diagnosticere tilstanden. Den kliniske forklaring hvornår man skal bruge, og hvordan man skal fortolke skjoldbruskkirtlen kræft test er nu tilgængelig.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 526 :
**Vitamin C linked to lower odds of early death** :
High vitamin C concentrations in the blood from eating fruit and vegetables are associated with a reduced risk of cardiovascular disease and early death, report researchers. “We can see that those with the highest intake of fruit and vegetables have a 15 percent lower risk of developing cardiovascular disease and a 20 percent lower risk of early death compared with those who very rarely eat fruit
Google-Translate (maskinoversæt.): Høj vitamin C koncentrationer i blodet fra at spise frugt og grøntsager er forbundet med en nedsat risiko for hjerte-kar-sygdom og tidlig død, rapport forskere. "Vi kan se, at dem med det højeste indtag af frugt og grønt har en 15 procent lavere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme og en 20 procent lavere risiko for tidlig død sammenlignet med dem, der meget sjældent spiser frugt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 527 :
**Developing Brains Fold Like Crumpled Paper to Get Their Convolutions** :
A single mathematical function explains how both a sheet of paper and a developing brain folds
Google-Translate (maskinoversæt.): En enkelt matematisk funktion forklarer, hvordan både et ark papir og et udviklingslandene hjerne folder

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 528 :
**First relocatable Antarctic research station gets its skis on** :
Constant darkness, bone-chilling temperatures and cut off from the rest of the world. If you're going to spend winter in Antarctica you'll be glad of a few home comforts
Google-Translate (maskinoversæt.): Konstant mørke, iskolde temperaturer og afskåret fra resten af ??verden. Hvis du kommer til at tilbringe vinteren i Antarktis du vil blive glad for et par hjem bekvemmeligheder

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 529 :
**Typically disregarded brain lesions may warn of heightened stroke risk** :
Scientists have found that very small brain lesions noted on brain imaging that would typically be disregarded by clinicians are associated with a heightened risk of stroke and death. The discovery about these tiny lesions — areas of the brain where tissue may have been damaged by injury or disease — may help physicians identify people at risk of stroke and death as early as middle age.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet, at meget små hjernelæsioner noteret på hjernescanning, der ville typisk bort af klinikere er forbundet med en øget risiko for slagtilfælde og død. Opdagelsen om disse små læsioner – områder af hjernen, hvor væv kan være blevet beskadiget af skade eller sygdom – kan hjælpe læger identificere mennesker med risiko for slagtilfælde og død så tidligt som midaldrende.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 530 :
**Stress-fighting proteins could be key to new treatments for asthma** :
Investigators have discovered the precise molecular steps that enable immune cells implicated in certain forms of asthma and allergy to develop and survive in the body. The findings reveal a new pathway that scientists could use to develop more effective treatments and therapies for the chronic lung disorder.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget den præcise molekylære trin, der muliggør immunceller impliceret i visse former for astma og allergi at udvikle sig og overleve i kroppen. Resultaterne afslører en ny vej, som forskerne kan bruge til at udvikle mere effektive behandlinger og terapier for kronisk lungelidelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 531 :
**Protein implicated in osteosarcoma's spread acts as air traffic controller** :
The investigation of a simple protein has uncovered its uniquely complicated role in the spread of the childhood cancer, osteosarcoma. It turns out the protein, called ezrin, acts like an air traffic controller, coordinating multiple functions within a cancer cell and allowing it to endure stress conditions encountered during metastasis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Undersøgelsen af ??et enkelt protein har afdækket sin enestående kompliceret rolle i spredningen af ??børnekræft, osteosarkom. Det viser sig, det protein, der kaldes ezrin, fungerer som en flyveleder, koordinere flere funktioner inden for en kræftcelle og gør det muligt at udholde stress betingelser opstod under metastaser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 532 :
**New study again shows: More strokes with intracranial stents** :
A new study confirms that iff, after a stroke, patients also have stents inserted into blood vessels of the brain, new strokes occur considerably more often.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse bekræfter, at IFF, efter et slagtilfælde, patienter har også stents indsat i blodkar i hjernen, opstår nye streger betydeligt oftere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 533 :
**Grey squirrels are quick learners, study shows** :
They may be viewed by some as an invasive species or a commonplace pest of public parks, but a new study has shown that grey squirrels are actually quick learners capable of adapting tactics to improve efficiency and reap the best rewards.
Google-Translate (maskinoversæt.): De kan ses af nogle som en invasiv art eller en almindelig skadedyr i offentlige parker, men en ny undersøgelse har vist, at grå egern er faktisk hurtige elever stand til at tilpasse taktik til at forbedre effektiviteten og høste de bedste belønninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 534 :
**Tundra study uncovers impact of climate warming in the Arctic** :
Significant changes in one of Earth's most important ecosystems are not only a symptom of climate change, but may fuel further warming, research suggests. One of the biggest studies to date of key vegetation in the Arctic tundra provides strong evidence that dramatic changes in the region are being driven by climate warming.
Google-Translate (maskinoversæt.): Væsentlige ændringer i et af jordens vigtigste økosystemer er ikke kun et symptom på klimaændringerne, men kan brændstof yderligere opvarmning, forskning antyder. En af de største undersøgelser til dato af centrale vegetation i Arktis tundra giver stærke beviser for, at dramatiske ændringer i regionen er ved at blive drevet af den globale opvarmning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 535 :
**Face and Hand Transplants Raise Ethical Questions for Living Donors** :
The healthcare system needs to be prepared to protect potential VCA donors by optimizing the informed consent process
Google-Translate (maskinoversæt.): Sundhedssystemet skal være parat til at beskytte potentielle VCA donorer ved optimering af informeret samtykke processen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 536 :
**Cats 'control mice' with chemicals** :
Scientists say a compound in cat urine changes mouse behaviour, making them less afraid of cats.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere siger en forbindelse i cat urin skifter mus adfærd, hvilket gør dem mindre bange for katte.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 537 :
**Stopping Candida in its tracks** :
Scientists are one step closer to understanding how a normally harmless fungus changes to become a deadly infectious agent.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne er et skridt tættere på at forstå, hvordan en normalt harmløse svampe ændringer for at blive en dødelig smitstof.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 538 :
**New lithium ion battery is safer, tougher, and more powerful** :
Lithium ion batteries are a huge technological advancement from lead acid batteries which have existed since the late 1850's. Thanks to their low weight, high energy density and slower loss of charge when not in use, these have become the preferred choice for consumer electronics. Lithium-ion cells with cobalt cathodes hold twice the energy of a nickel-based battery and four-times that of lead a
Google-Translate (maskinoversæt.): Lithium-ion batterier er en enorm teknologisk fremskridt fra blybatterier, der har eksisteret siden slutningen af ??1850'erne. Takket være deres lave vægt, høj energitæthed og langsommere tab af ladning når den ikke anvendes, disse er blevet det foretrukne valg for forbrugerelektronik. Lithium-ion-celler med kobolt katoder holder dobbelt så energien af ??en nikkel-baseret batteri og fire gange så bly en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 539 :
**Now You Can Turn Your Photos Into Computerized Nightmares With 'Deep Dream'** :
Michelangelo's 'Creation of Adam' as seen through Google's Deep DreamKyle McDonald, Flickr CC-By-2.0Created by digital artist Kyle McDonald using Google's Deep Dream program.Have you ever wondered how your computer sees the world? Spoiler alert: it's the stuff of psychedelic nightmares, as the internet found out last month when Google revealed that in order to sort and categorize images online,
Google-Translate (maskinoversæt.): Michelangelos "Skabelsen af ??Adam" set gennem Googles Deep DreamKyle McDonald, Flickr CC-By-2.0Created af digital kunstner Kyle McDonald hjælp af Googles Deep Drøm program.Have du nogensinde spekuleret over, hvordan din computer ser verden? Spoiler alert: det er kram af psykedeliske mareridt, da internettet fandt ud sidste måned, da Google afslørede, at for at sortere og kategorisere billeder online,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 540 :
**Checking DNA Against Elephants Hints At How Mammoths Got Woolly** :
A clump of a mammoth's fur bought on eBay led scientists to a long list of ways the extinct species was special. One specific gene likely played a role in helping mammoths thrive in icy weather.»
Google-Translate (maskinoversæt.): En klump af en mammut pels købt på eBay førte forskerne til en lang liste af måder uddøde arter var speciel. Et specifikt gen sandsynligvis spillet en rolle i at hjælpe mammutter trives i iskolde vejr. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 541 :
**Telomeres linked to origins of idiopathic pulmonary fibrosis** :
Researchers have now discovered that telomeres, the structures that protect the chromosomes, are at the origin of pulmonary fibrosis. This is the first time that telomere damage has been identified as a cause of the disease. This finding opens up new avenues for the development of therapies to treat a disease for which there is currently no treatment.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har nu opdaget, at telomerer, de strukturer, der beskytter kromosomerne, ligger til grund for lungefibrose. Det er første gang, at telomer skader er blevet identificeret som en årsag til sygdommen. Dette fund åbner nye muligheder for udvikling af terapier til behandling af en sygdom, for hvilken der i øjeblikket ingen behandling.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 542 :
**Wisconsin Gov. Signs Bill Banning Plastic Microbeads** :
Wisconsin Governor Scott Walker on Wednesday signed a bill into law that bans the manufacturing and sale of personal care products containing tiny plastic beads that are known to pollute waterways
Google-Translate (maskinoversæt.): Wisconsin guvernør Scott Walker onsdag underskrev et lovforslag til lov, der forbyder fremstilling og salg af produkter til personlig pleje, der indeholder bittesmå plast perler, der vides at forurene vandløb

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 543 :
**How Salt + Car Battery = Clean Water** :
A clever device uses technology developed by the military to make chlorine quickly and cheaply. The goal is to give schools and hospitals around the world an easy way to purify water.»
Google-Translate (maskinoversæt.): En smart enhed bruger teknologi udviklet af militæret til at gøre klor hurtigt og billigt. Målet er at give skoler og hospitaler over hele verden en nem måde at rense vand. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 544 :
**Long-term memories are maintained by prion-like proteins** :
Researchers have uncovered further evidence of a system in the brain that persistently maintains memories for long periods of time.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har afsløret endnu et bevis på et system i hjernen, der vedholdende fastholder minder for lange perioder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 545 :
**The cancer sniffers: Dogs could be the best tool for diagnosis** :
Anecdotes of dogs that can sniff out cancer have been doing the rounds for years, and now the urban legend is being subjected to scientific scrutiny (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Anekdoter af hunde, der kan opsnuse kræft har gjort det runder i årevis, og nu er den vandrehistorie bliver udsat for videnskabelig undersøgelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 546 :
**World of Hidden Life Teems below Our Feet** :
Researchers have begun to catalogue how soil microbes are changing the world
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere er begyndt at katalogisere, hvordan jordens mikroorganismer ændrer verden

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 547 :
**Raven Drone Becomes Cyber Carrier Pigeon** :
Solider In Iraq Tosses Raven UAVDavid Hodge, U.S. Army photo vis Wikimedia CommonsAmerica’s Raven drone is not the most intimidating machine in the sky. Small, portable, and hand-tossed, it’s a light scout for troops on the ground, buzzing over a hill or around a building, looking out for enemies around corners. Now it’s getting a second job, as a carrier pigeon.Well, not quite a carrier pigeon.
Google-Translate (maskinoversæt.): Soldat i Irak Sweep Raven UAVDavid Hodge, US Army foto vis Wikimedia CommonsAmerica s Raven drone er ikke den mest skræmmende maskine i himlen. Små, bærbare, og hånd-kastede, det er en let spejder for tropper på jorden, summende over en bakke eller omkring en bygning, på udkig efter fjender omkring hjørner. Nu er det at få et andet job, som en bærer pigeon.Well, ikke helt en brevdue.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 548 :
**Did humans do this? Mystery of weird Amazonian savannah solved** :
What is a vast grassland doing in the middle of the world's largest rainforest? The answer has won respect for the fire-starting ways of indigenous people
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvad er et stort græsareal gør midt i verdens største regnskov? Svaret har vundet respekt for brand-start måder oprindelige folk

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 549 :
**Flying without wings: Losing feathers has a detrimental effect on migrating birds** :
Birds that molt at the wrong time of the year could be disadvantaged, according to a new study. Birds depend on a full set of feathers for maximum efficiency when flying long distances, but the study shows that moulting has a detrimental effect on their flight performance.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fugle, der molt på det forkerte tidspunkt af året kunne forfordelt, ifølge en ny undersøgelse. Fugle er afhængige af et komplet sæt af fjer for maksimal effektivitet, når der flyver lange afstande, men undersøgelsen viser, at fældning har en skadelig virkning på deres flyvning ydeevne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 550 :
**Hoped-for dark matter flash might instead be the corpses of stars** :
A supposed dark matter signal from the centre of the galaxy is looking more and more like mundane astrophysics rather than exotic particles
Google-Translate (maskinoversæt.): En formodet mørkt stof signalet fra midten af ??galaksen ser mere og mere som verdslige astrofysik snarere end eksotiske partikler

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 551 :
**Creating a stopwatch for volcanic eruptions** :
According to new research, there may be a way to predict when Yellowstone volcano will erupt again.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ifølge ny forskning, kan der være en måde at forudsige, hvornår Yellowstone vulkan vil bryde ud igen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 552 :
**Water Use Rises as Fracking Expands** :
And certain wells use far more water than others, a possible threat in dry regions
Google-Translate (maskinoversæt.): Og visse brønde bruger langt mere vand end andre, en mulig trussel i tørre områder

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 553 :
**Frozen Fruit Fly Sex Is As Freaky As It Looks** :
Micro-CT scan image showing fruit flies frozen in mid-mateWolfner LabMale fruit flies are quite the Casanovas of the insect world. As he courts a female fly, the male dances and sings with his wing vibrations to woo her over in hopes of mating with her. If all goes well, she can lay up to 500 eggs at one time.But the nitty-gritty details of how flies mate and fertilize eggs remained largely obscu
Google-Translate (maskinoversæt.): Mikro-CT-scanning billede viser bananfluer frosne i midten mateWolfner LabMale bananfluer er helt Casanovas af insektet verden. Da han domstole en kvindelig flue, de mandlige danser og synger med sin vinge vibrationer at bejle hende over i håb om parring med hende. Hvis alt går godt, kan hun lægge op til 500 æg på en time.But de praktiske detaljer, hvordan fluer mate og befrugte æg stort set obscu

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 554 :
**Amazing light-manipulating abilities of squid** :
Perhaps not the brightest of cephalopods, the California market squid (Doryteuthis opalescens) has amazing light-manipulating abilities.
Google-Translate (maskinoversæt.): Måske ikke den lyseste af blæksprutter, California markedet blæksprutte (Doryteuthis opalescens) har fantastiske lys-manipulere evner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 555 :
**What makes fireflies glow?** :
As fireflies are delighting children across the country with their nighttime displays, scientists are closing in on a better understanding of how the insects produce their enchanting glow.
Google-Translate (maskinoversæt.): Som ildfluer er begejstret børn over hele landet med deres natlig skærme, er forskerne lukker ind på en bedre forståelse af, hvordan insekterne producere deres fortryllende glød.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 556 :
**The Scallop Scoop: Survey Forecasts A Banner Year In Atlantic** :
Federal fisheries researchers says their survey found about 10 billion scallops in waters off Delaware and southern New Jersey. They're predicting a boom for the nation's most valuable fishery.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Føderale fiskeriorganisationer forskere siger deres undersøgelse fundet omkring 10 milliarder kammuslinger i farvandene ud Delaware og det sydlige New Jersey. De er at forudsige et boom for nationens mest værdifulde fiskeri. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 557 :
**New Horizons Spacecraft Gets A Whiff Of Pluto’s Methane** :
Methane On PlutoThe New Horizons spacecraft detected methane on Pluto with the help of Ralph, an infrared spectrometer. In the inset, Pluto's false pink color indicates the methane signature. (Note: Pluto is not pink in real life.)As the New Horizons spacecraft closes in for its July 14 rendezvous with Pluto, its detectors have identified methane on the former planet’s surface. Considering the sp
Google-Translate (maskinoversæt.): Metan On PlutoThe New Horizons rumfartøj opdaget methan på Pluto med hjælp fra Ralph, et infrarødt spektrometer. I indsatte, Plutos falske lyserød farve angiver metan signatur. (Bemærk: Pluto er ikke pink i det virkelige liv.) Da New Horizons rumfartøj lukker i for sin 14 juli rendezvous med Pluto, har sine detektorer identificeret metan på den tidligere planetens overflade. Overvejer sp

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply