Search Posts

Kemi – alkymi

https://da.wikipedia.org/wiki/Alkymi (hentet 14.dec.2015 kl. 12:50)

Alkymi (eller alkemi) er en tidlig videnskabelig og filosofisk praksis, der kombinerer kemi, metallurgi, fysik, medicin, astrologi, semiotik, mystik og kunst. Alkymi blev praktiseret i mange tidlige kulturer som i Egypten, Indien, Kina, Illyrien, Romerriget, i den muslimske kultur og – nok mest kendt – i Europa fra middelalderen op til det 19. århundrede i et kompleks netværk af skoler og filosofiske systemer, der strækker sig over mere end 2500 år.
Praksissen er mest kendt for de middelalderlige alkymisters forsøg på at frembringe guld ved forskellige kemiske reaktioner og legeringer. De søgte også at opdage livseliksiren, som kunne forlænge livet. Men deres stræben efter det fuldkommne gjaldt også stræben efter åndelig fuldkommenhed, som de søgte at opnå gennem foreningen af modsatte elementer (de fire elementer ild, jord, luft og vand.) Ud over læren om de fire elementer, fulgte alkymisterne også læren om de tre principper. De tre principper var først og fremmest kviksølv og svovl. Kviksølv som var metallet, og svovl som medførte at kviksølvet rustede. Paracelsus tilføjede princippet salt. Helt op til 1700-tallet var der dødsstraf for at kritisere læren om de fire elementer og de tre principper.

Indholdsfortegnelse

Etymologi

Ordet alkymi har en etymologi, der over latin, arabisk og oldgræsk er beslægtet med ordet kemi.
Dansk har lånt ordet fra middelalderlatin alchimia, der igen har ordet fra det arabiske الخيمياء al-khīmīyaˀ. Førsteleddet ال al er den arabiske bestemte artikel, medens خيمياء khīmīyaˀ sandsynligvis enten er et lån fra oldgræsk χυμεία khymeía "kunsten at legere metaller", hvorfra vi også har det moderne ord kemi, eller fra det persiske kimia "guld".
Et tredje bud er, at al-khīmīyaˀ i stedet betyder "den egyptiske [videnskab]", idet khīmīyaˀ da skulle være lånt ind i arabisk fra koptisk ⲪⲧⲬⲤ kēme "Egypten", der igen via det demotiske kmi stammer fra det oldegyptiske kmt "Egypten, det sorte [land]" (nemlig modsat den omkringliggende "røde" ørken).

Alkymi i ældre tid

Den vestlige alkymi har et af sine væsentligste udspring i den såkaldte hermetiske tradition, der dateres til hellenistisk tid, og særligt i den oprindeligt arabiske Tabula Smaragdina, Hermetikkens bibel, som føres tilbage til den mytiske Hermes Trismegistos, en synkretistisk græsk-egyptisk guddom og legendarisk alkymist. Det har medført, at begrebet alkymi ofte blandes sammen med magiske forestillinger, jagten på de vises sten, der skulle kunne bruges til at omdanne metaller – og en drøm om at lave guld.
Men mange af Middelalderens alkymister var seriøst arbejdende kemikere. De var henvist til at arbejde ud fra tidens religiøse og magiske forståelsesramme, og de måtte bygge på den viden, som var tilgængelig. Alkymien var en holistisk åndsretning, hvor argumentation og bevisførelse afhang af evnen til at påvise sammenhænge mellem de kemiske stoffer og de fire temperamenter, de fire elementer, kosmologien og gudstroen.
Mange af alkymisterne støttede sig til gnostiske skrifter og til kabbalaen, og de var overbeviste om, at astrologiske forhold havde betydning for stofferne og menneskenes temperamenter. En del var svindlere, der søgte at udnytte tidens overtro og frygt for det ukendte til egen vinding. Flere alkymister blev anklaget for hekseri, sort magi, trolddom og indstævnet for inkvisitionen.
Det lykkedes for alkymisterne at lægge en solid basis for den senere, objektive kemiske videnskab. Så sent som i 1700-tallet udgav Johann Becker et prisværdigt værk om mineralogi, Physica Subterranea – og mente, at han under de rigtige omstændigheder kunne gøre sig selv usynlig.
Kong Frederik 3. var selv optaget af alkymi, og greb han til metallerne, som da Sølvgade fik sit navn. Han ejede Kongsberg sølvværk i Norge, og satte sin lid til, at sølvet derfra ved alkymi kunne omdannes til guld.[1] Kongen havde en alkymist ved navn Giuseppe Francesco Borri, der arbejdede i et laboratorium i Rigensgade. Derfor hed Garnisonshospitalet Guldslottet, til soldaterne, der lå der som patienter, fik det omdøbt til Grødslottet.[2]
Borri havde været under den abdicerede dronning Kristinas beskyttelse, da han var eftersøgt af inkvisitionen. I Rom skal han være dukket op i haven hos en anden alkymist, markien Massimiliano Palombara, for at samle urter. Han bad også om husly, og om at se markiens laboratorium. Borri bragte så urterne til at koge i en gryde, og lovede at fortælle markien om udfaldet af eksperimentet næste dag. Men da var fuglen fløjet, og alt, der var at se, var en væltet gryde og en stribe purt guld. Man skal imidlertid også have fundet nogle efterladte papirer med tegn og symboler, gådefulde ord på latin og hebraisk. Dem lod Palombara skære ind i væggene på sin villa og på Porta Ermetica, den magiske port, der stadig kan ses på Piazza Vittorio i Rom.[3]
Øverst på døren er der et emblem af to triangler, der danner en sekstakket stjerne. Den øverste står for ild, maskulinitet, guld og solen, mens den nederste symboliserer vand, feminitet, sølv og månen. Dante, som også var alkymist, lod i sit værk Den guddommelige komedie døren til skærsilden åbnes af to nøgler – en af guld og en af sølv. Den af guld er mest værdifuld, men den af sølv er den, der faktisk åbner porten.[4]
Borri, der var født i Milano i 1625 og uddannet ved jesuitternes seminarium i Rom, var nået til Amsterdam, da Frederik Gyldenløve opfordrede ham til at tage til København, hvor der ventede en bekvem tilværelse med fire opvartende tjenere. Han blev efterspurgt som læge, og skulle i 1668 have reddet Frederik Gyldenløve fra døden. Men kongen kunne Borri ikke frelse, og efter hans død fik alkymisten udfærdiget et rejsepas, så han kunne forlade landet. Han blev anholdt i Tyskland, og sad fængslet i Engelsborg til sin død i 1695.[1]
Hvor udbredt alkymi var blandt de veluddannede, fremgår også af historien om Raimondo di Sangro, prins af Sansevero, født i 1710. Også han var uddannet hos jesuitterne i Rom. Di Sangro blev kendt for sine alsidige opfindelser, lige fra den vandtætte regnfrakke, han lavede til sin ven, kong Carlo 4. af Napoli, til en kanon med længere rækkevidde end hidtil. Hans kapel er kendt i dag, særlig for statuen "Kristus med slør".[5]
I en brochure fra 1766, sandsynligvis skrevet af prinsen selv, står at læse: "I kapellet kan man se to anatomiske maskiner, dvs skeletter, et mandligt og et kvindeligt, dannet ved indsprøjtninger". På samme måde som di Sangro rejste rundt i omegnen og købte drenge med god sangstemme for at lade dem kastrere til brug i kirkekoret, havde han behandlet to mennesker – kvinden var gravid – så deres blodårer og indvendige organer stadig er perfekt bevaret. Kvindens øjne er vidåbne og intakte. I 1950'erne fremgik det af analyser, at de døde var injiceret med flydende metal, et århundrede før injektionssprøjten blev opfundet.[6] For lokalbefolkningen var dette så afskrækkende, at de korsede sig, bare prinsens navn blev nævnt, og mente, han kunne vise sig flere steder på én gang, kunne gå på vandet, og havde solgt sin sjæl til djævelen for at opnå evig ungdom.[7]
I 1661 udkom det første værk, der skilte mellem alkymi og kemi, nemlig The Sceptical Chymist af Robert Boyle ved Oxford.

Alkymi i nyere tid

I Inferno fortæller August Strindberg om sine egne, tafatte eksperimenter med alkymi. På sit værelse i Paris eksperimenterede han med bly og kisel, inspireret af to papirsedler, han havde fundet ved en statue i byen. På den ene seddel stod tallet 207, på den anden 28, og det mindede ham om, at bly har 82 protoner og 125 neutroner i atomkernen, altså lige 207 nukleoner, mens kisel indeholder 14 protoner og 14 neutroner, altså lige 28. Strindberg havde ikke held til at frembringe guld.[8]
Nogle mener, at alkymisternes arbejde skal forstås åndeligt, således at det var et forsøg på at opnå en sprituel forvandling, hvor målet blandt andet var at blive et helt, og åndeligt talt androgynt menneske. Blandt andre arbejdede Carl Gustav Jung og Jes Bertelsen i flere år med alkymi ud fra en sådan psykisk anskuelse. En af Jungs patienter, der blev kaldet "Solfallos-manden", havde visioner om solen udstyret med en stor, hængende penis, der fremkaldte vinde. Dette fallosbillede havde en slående lighed med en illustration, Jung havde mærket sig i en litur fra Mithraskulten fra senantikken. Jung kom flere gange tilbage til, at patienten ikke kunne have kendt til den aktuelle Mithras-tekst, før han fik sine syner med solsymbolet – selv om Jung må have vidst, at teksten for længst var oversat og udgivet, så Solfallos-manden kunne have læst den. Men han var hovedbeviset for eksistensen af det kollektivt ubevidste, og Jungs tolkning af alkymi afhang af den teori – så Jung holdt fast ved, at teksten var ukendt for patienten.[9]
Fritz Haber, der modtog nobelprisen i kemi i 1918[10], mødte under ceremonien i Stockholm den svenske kemiker Svante Arrhenius, som satte ham på tanken om at udvinde guld af havvand. Haber viede sig nu til ideen. Efter 1. verdenskrig blev Tyskland afkrævet 33 mia. USD i krigsskadeerstatninger, og Haber regnede ud, at det tilsvarede 500.000 tons guld. På grundlag af tidligere analyser af saltvand, kom han til, at der findes 8 mia. tons guld i verdenshavene. Nogle få procent ville være nok til at dække gælden. Desværre undersøgte Haber ikke, om der var hold i de tal, han opererede med.
I årene 1923-26 blev der indhentet vandprøver i flasker fra Habers kontakter over hele verden: 10.000 flasker fra tyske skibskaptajner, naturforskere og udenlandske fiskerimyndigheder. Et passagerskib på Hamburg-Amerika-linjen fik indrettet et laboratorium om bord. De bedste resultater kom fra kysten af Spanien, der indeholdt 9 milligram pr. ton havvand. Men gennemsnittet ligger på ca. 10 mikrogram pr. ton, og det er alt for lidt – så i 1926 opgav Haber sit projekt.[11] Men muligvis tjente det som inspiration for Franz Tausend (18841942), der kom fra Bayern, og havde været assistent på en kemisk fabrik i Hamburg længe nok til, at han skaffede sig gode kundskaber i kemi.
I 1922 udgav han hæftet 180 elementer, deres atomvægt og plads i det harmonisk-periodiske system. I dag kendes 118 grundstoffer i det periodiske system, men i Tausends "harmonisk-periodiske" system var der tale om 180 "elementer" i en "symfonisk kemi". Tausend mente, at alle elementer har deres egen vibrationsrate, knyttet til atomkernens vægt, og ringene af elektroner. Hvis han indsatte "harmoniske kemiske blandinger, kunne elementet selv forandres". Han mente, at metaller stræber efter perfektion med guld som det fuldkomne mål, og vokser som planter, hvis de behandles rigtigt, ligesom antikkens grækere periodevis forseglede minerne, så metalårerne fik tid til at "vokse ud" igen.[12]
Tausend var en moderne alkymist og prøvede at lave aluminium og tin af ler, samt udvikle en medicin mod mund- og klovsyge, uden at nogen viste interesse. Men så læste han en annonce i en af Münchens aviser, hvor en 21-årig medicinstuderende, Rudolf Rienhardt, tilbød at investere et stort beløb i kemisk industri, på vegne af en rig preussisk godsejerfrue. Tausend fik nu indrettet et laboratorium, og i 1925 talte han for første gang om at transmutere uædelt metal til guld.
Rienhardt, der var tysk patriot med baggrund i Stahlhelm, bad Tausend om at tage kontakt med Paul von Hindenburg, for her havde han en økonomisk mulighed for at genrejse den tyske nation. Tausend blev afvist på Hindenburgs kontor, men Erich Ludendorff, der havde været Hindenburgs højre hånd under første verdenskrig, tog imod ham og indgik allerede i oktober 1925 kontrakt med Tausend om oprettelsen af en aktieselskab ved navn "Selskabet 164" (tallet 164 var guldets nummer i Tausends system). Ludendorff sikrede sig næsten fuld kontrol over selskabet og frie hænder til at bruge selskabets likvide midler til "patriotiske formål". I virkeligheden brugte han investorernes penge til at nedbringe egen gæld, og ved nytår 1926/27 trak han sig ud af selskabet under henvisning til "svigtende helbred". Han overførte alle rettigheder til Tausend, der brugte investorernes penge til at købe ejendomme op, som regel i sin kones navn.
I et afsidesliggende laboratorium uden for Gilching i Oberbayerns skove skulle han producere guld, men snart begyndte assistenterne at undres over, at han altid måtte være til stede under processen. Tausends første eksperiment i stor skala kom først 16. juni 1928, da han frembragte 723 gram guld fra en smeltet blyklump, og investorerne var nu blevet utålmodige. I foråret 1929 blev han varetægtsfængslet i München, anklaget for svindel, og før retssagen blev han sat til at demonstrere, om han virkelig kunne frembringe guld. Det mislykkedes under det første eksperiment, mens det næste resulterede i et guldkorn på 0,10 gram fra en blyprøve på 1,67 gram. En betjent bemærkede dog, at Tausends fyldepen forsvandt, og kunne have indeholdt et medbragt guldkorn.
Under retssagen skånede dommeren de mest fremtrædende ofre for svindelen; Ludendorff blev ikke engang indstævnet. Tausend bedyrede sin uskyld, men anklagerens kronvidne, den italienske professor Sestini, afslørede, at Tausend i oktober 1928 havde tilbudt den italienske stat hemmeligheden om, hvordan han lavede guld. Sestini blev anmodet om at se på sagen, og under en demonstration på Tausends slot i Tyrol, så han tydelig svindleren tilsætte guld i opløsningen. Tausend lo det væk i retten, og påstod, at det Sestini så ham slippe ned i opløsningen, var hans hemmelige ingrediens og ikke selve guldet. Dommen lød på tre års fængsel, som ikke afskrækkede ham fra at fortsætte, da han kom ud igen. I 1938 blev Tausend på ny dømt for bedrageri, og sad bag tremmerne, da han døde i 1942.[13]

Litteratur

Referencer

 1. Sørensen, s. 341-4

Se også

Commons-logo.svgCommons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til:
Alkymi

= = = = = = = = = =
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkemi (hentet 14.dec.2015 kl. 12:50)

external image 250px-William_Fettes_Douglas_-_The_Alchemist.jpg
"Alkemisten", målning av William Fettes Douglas.

Alkemi (arabiska الكمياء al-kimia, ’kemin’) kallas den äldre tidens vetenskap som var förstadium, en protovetenskap, ur vilket den moderna vetenskapliga kemin växte fram. Bland de äldsta bevarade skrifterna om alkemi finns Stockholmpapyrusen och Leiden X papyrusen. De som höll på med alkemi kallades "alkemister". I dag betraktas alkemi som en pseudovetenskap, och praktiseras inte av några meriterade kemister men förekommer i esoteriska kretsar, samt som symbolspråk inom till exempel den teoretiska psykologin.

Innehåll

Medeltidens alkemi

Alkemisterna under medeltiden sysselsatte sig till en del även med att försöka framställa guld och ett livselixir som skulle bota alla sjukdomar och förlänga livet. För detta ändamål sökte de efter ett urämne som alla andra ämnen skapades ifrån och som kom att kallas bland annat "de vises sten" (det fulländade ämnet). Tankarna om att man skulle kunna framställa redan kända ämnen, till exempel guld, genom att blanda andra ämnen grundar sig på Aristoteles teori om att alla ämnen i sin tur är uppbyggda av de fyra elementen i olika blandningar. Genom att blanda olika ämnen i rätt proportioner skulle man kunna få fram vilket annat ämne som helst. Namnet på alkohol är ett arv från alkemisternas tid. Deras tankesystem byggde på olika mängder av magi, platonism, gnosticism och andra numera i mångt och mycket bortglömda läror som sammankopplade den materiella och andliga världen.
En segdragen föreställning var till exempel att värme var ett slags vätska som fanns inuti materien, och att ämnen som kunde brinna innehöll ett speciellt "eldämne" kallat "flogiston". Trots dessa felaktiga antaganden gjorde alkemister många viktiga tekniska uppfinningar, till exempel destillation, och de upptäckte och isolerade ämnen som kvicksilver.

Kinesisk alkemi

Kinesisk alkemi förknippas framför allt med daoism och visar många likheter med europeisk alkemi. Den delas upp i inre och yttre alkemi (Neidan och Weidan). Praktiserande av Neidan fokuserar på att kultivera och stärka resurser som redan finns inom den mänskliga kroppen. Weidan utförs med hjälp av framställda elixir, extrakt och mediciner som härrör utanför kroppen. Den Kinesiska alkemin byggde på läran om de fem elementen och målet var ofta att framställa livselixir, vanligen baserat på cinnober (röd kvicksilversulfid), som skulle skänka odödlighet till den som intog det. Många kejsare ska ha dött efter sådana kurer men alkemisterna gjorde också viktiga vetenskapliga upptäckter under sina experiment.

1800-talets alkemi

Alkemi har alltid varit populärt i ockulta kretsar. Den pseudovetenskapliga alkemin nådde en kulmen på 1800-talet, då bland annat August Strindberg ägnade sig åt detta under starkt inflytande av Emanuel Swedenborgs tankar. Under ett experiment lyckades han framställa kattguld av järn och svavel och trodde sig ha framställt riktigt guld. Tanken upptogs av Carl Gustav Jung som skrev om individuationsprocessen med alkemin som symbolspråk och teori om all utvecklings givna ordning. Under Jungs påverkan har sedan alkemin under 1900-talet influerat den nyandliga rörelsen men även forskare i olika kulturvetenskaper.
Inom mysticismen står alkemin inte för att materiellt förvandla olika material till guld, utan att människan ska förvandla sitt inre, symboliska liv till ett andligt tillstånd, rent och ädelt och lysande som guld. Alltså handlar alkemi inom de flesta esoteriska skolor om att utveckla sitt inre, vilket kan liknas vid en kemisk process, att bränna bort alla dåliga egenskaper o.s.v. och kultivera de bättre, så att det som förr fanns transformeras till ett högre tillstånd.

Dagens "alkemi"

På senare tid har några av alkemins mål blivit uppfyllda, men genom användning av vetenskap och forskning i stället för de klassiska alkemiska tillvägagångssätten.
1919 lyckades Ernest Rutherford omvandla kväve till syre genom att bombardera atomkärnan med alfastrålning tills den gick sönder. 1980 transmuterade Glenn Seaborg vismut till guld i mikroskopiska mängder men till alldeles för stor energikostnad för att någon ekonomisk vinst skulle existera.[1[[https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkemi#cite_note-1|]]] Varken Ernest Rutherford eller Glenn Seaborg var alkemister, men utfallet från deras fysikaliska experiment råkade sammanfalla med alkemiska spekulationer och önskemål.

Se även

Källhänvisningar

 1. ^ K. Aleklett, D. J. Morrissey, W. Loveland, P. L. McGaughey, and G. T. Seaborg. Energy dependence of 209Bi fragmentation in relativistic nuclear collisions. Phys. Rev. C 1981, 23, 1044-1046. doi:10.1103/PhysRevC.23.1044

Vidare läsning

 • Evans, Mary (2010). ”Trollkarlar grundade den moderna vetenskapen”. Världens historia (nr. 1): sid. s. 14-21.

Externa länkar

[Dölj]vdr
Pseudovetenskap

Terminologi
Cargokultsvetenskap · Charlatan · Förlegade vetenskapliga teorier · Kvacksalveri · Lurendrejeri · Marginalteori (Marginalvetenskap · Metafysik · Pseudoarkeologi · Pseudohistoria) · Paranormal · Patologisk vetenskap · Skräpvetenskap · Snake oil · True believer-syndromet · Voodooforskning

Exempel
2012-fenomen · Akupunktur · Alkemi · Alternativmedicin · Antroposofi · Astrologi · Bakterieinfektionsförnekelse · Bogdanov-affären · Dianetik · Evighetsmaskin · Fokalinfektionsteorin · Folkmedicin · Folkmordsförnekelse (Förintelseförnekelse) · Forntida astronauter · Frenologi · Färgterapi · HIV/AIDS-förnekelse · Homeopati · Jordstrålning (Slagruta) · Katastrofism · Klimatskepticism · Konspirationsteori (Konspirationsteorierna om månlandningarna) · Kreationism (Vetenskaplig kreationism · Intelligent design · Teistisk evolution) · Kristallterapi · Kroppsminne · Kvanthealing · Lysenkoism/Mitjurinism · Lögndetektor · Magnetterapi · Melaninteorin · Måneffekten · Naturopatisk medicin · Naziarkeologi · Neurolingvistisk programmering · Nibiru-kataklysm · Orgonenergi · Parapsykologi · Politisk historierevisionism · Psykohistoria · Rasbiologi · Reiki · Scientologi · Socialdarwinism · Tillämpad kinesiologi · Ufologi · Zonterapi · Öronljus

Resurser
Committee for Skeptical Inquiry · Cults of Unreason · Encyclopedia of Pseudoscience · Humanisterna (Kristallkulan) · James Randi Educational Foundation · The Ragged Edge of Science · The Skeptic Encyclopedia of Pseudoscience · Skeptical Inquirer · The Skeptic's Dictionary · Snopes.com · Vetenskap och Folkbildning · Vetenskap och humbug · Vetenskaplig skepticism

= = = = = = = = = =
https://no.wikipedia.org/wiki/Alkymi (hentet 14.dec.2015 kl. 12:50)
Alkymi Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
external image 300px-Alchemist%27s_Laboratory%2C_Heinrich_Khunrath%2C_Amphitheatrum_sapientiae_aeternae%2C_1595.jpg
Detaljene i Hans Vredman de Vries' Alkymistens laboratorium fra ca. 1595 symboliserer både mystikk og overtro, fornuft og eksperimentering.
external image 220px-Paracelsus.jpg
Den sveitsiske alkymisten Paracelsus (14931541) var samtidig lege, naturforsker og astrolog.
Alkymi var en middelaldersk forløper for den moderne kjemien (ordet er sammensatt av arabisk «al-» = den, det (bestemt artikkel) og gresk «chymeia» = kjemi), ofte blandet sammen med magiske forestillinger, jakten på de vises sten, som skulle kunne brukes til å omdanne metaller til gull, samt til å fremstille livseliksirer som skulle gjøre en udødelig.
external image QuoModoDeum.gif
Himmeløyet «Quo Modo Deum» røper Guds uransaklige veier. Illustrasjon i tresnitt fra et 1600-talls verk om alkymi.
Realiteten er at mange av middelalderens alkymister var seriøst arbeidende kjemikere. De var henvist til å arbeide ut fra den religiøse og magiske forståelsesramme som var gjeldende i samtiden, og de måtte bygge på den sum av faktisk viten som var tilgjengelig. Alkymien var en holistisk åndsretning, hvor argumentasjon og bevisførsel kom an på evnen til å påvise sammenhenger mellom de kjemiske stoffer og for eksempel de fire temperamenter, de fire elementer, kosmologien og gudstroen. På 1700-tallet utgav Johann Becker Physica subterranea, et upåklagelig verk om mineralogi – samtidig som han arbeidet med å finne en metode til å kunne gjøre seg selv usynlig.
Mange av alkymistene støttet seg til gnostiske skrifter, til kabbalaen og tarot, og de var overbevist om at astrologiske forhold hadde betydning for stoffene og menneskenes temperamenter. En del var regelrette svindlere, som søkte å utnytte tidens overtro og frykt for det ukjente til egen vinning. Til gjengjeld ble flere alkymister anklaget for hekseri, svart magi og trolldom og innstevnet for inkvisisjonen.
Selv om man i dag ikke kan anerkjenne undersøkelser på det grunnlaget som forskning, lyktes det alkymistene å legge en solid basis for den senere, objektive kjemiske vitenskap. Den siste alkymist var samtidig den første moderne kjemiker. Hans navn var Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim, og han levde mellom 1493 og 1541, i stadig søken etter viten innenfor medisin og kjemi.
Det første arbeidet som skilte mellom kjemi og alkymi, var The Sceptical Chymist av Robert Boyle ved Oxford, utgitt i 1661.[1]
Noen mener at alkymistenes arbeid skal forstås åndelig, at det var et forsøk på å oppnå en spirituell forvandling, hvor målet blant annet var å bli et helt, og åndelig talt androgynt menneske. Blant andre Carl Gustav Jung og Jes Bertelsen arbeidet i flere år med alkymi ut fra en slik psykologisk forståelse.
De fleste alkymister bruker Smaragdtavlen av Hermes Trismegistus i sitt arbeid. Hermes Trismegistus er ofte kalt alkymiens far. Alkymien kan spores tilbake til det gamle Egypt, og finnes også flere hundre år før vår tidsregning blant sjamanistiske taoister i Kina.
Alkymi sies å være en transmutasjonskunst, hvor det dreier seg om å kontrollere og styre vibrasjoner i både mikro- og makrokosmos.

Litteratur

 • Manuel Bachmann og Thomas Hofmeier: Geheimnisse der Alchemie, Schwabe & co.ag. Verlag. Basel 1999 ISBN 3-7965-1368-9
 • Homer H. Dubs: «The Beginnings of Alchemy», i Isis 38 (1947): 62-86.

Referanser

 1. ^ Bill Bryson: En kort historie om nesten alt, forlaget Gyldendal, Oslo 2005, ISBN 82-525-5892-5

Eksterne lenker

Commons-logo.svgCommons-logo.svg
Commons: Kategori:Alchemy – bilder, video eller lyd

Kategorier:

= = = = = = = = = =
https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy (hentet 14.dec.2015 kl. 12:50)

Alchemy From Wikipedia, the free encyclopedia
"Alchemist" redirects here. For other uses, see Alchemist (disambiguation) and Alchemy (disambiguation).
external image 250px-Alchemy_of_Happiness.png
Kimiya-yi sa'ādat (The Alchemy of Happiness) – a text on Islamic philosophy and spiritual alchemy by Al-Ghazālī (1058–1111).
Alchemy is a philosophical and protoscientific tradition practiced throughout Egypt and Eurasia which aimed to purify, mature, and perfect certain objects.[1[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-1|]]][2[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-lindy-2|]]][n 1[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-3|]]] Common aims were chrysopoeia, the transmutation of "base metals" (e.g., lead) into "noble" ones (particularly gold); the creation of an elixir of immortality; the creation of panaceas able to cure any disease; and the development of an alkahest, a universal solvent.[3[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-4|]]] The perfection of the human body and soul was thought to permit or result from the alchemical magnum opus and, in the Hellenistic and western tradition, the achievement of gnosis.[2[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-lindy-2|]]] In Europe, the creation of a philosopher's stone was variously connected with all of these projects.
In English, the term is often limited to descriptions of European alchemy, but similar practices existed in the Far East, the Indian subcontinent, and the Muslim world. In Europe, following the 12th-century Renaissance produced by the translation of Arabic works on science and the Recovery of Aristotle, alchemists played a significant role in early modern science[4[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-5|]]] (particularly chemistry and medicine). Islamic and European alchemists developed a structure of basic laboratory techniques, theory, terminology, and experimental method, some of which are still in use today. However, they continued antiquity's belief in four elements and guarded their work in secrecy including cyphers and cryptic symbolism. Their work was guided by Hermetic principles related to magic, mythology, and religion.
Modern discussions of alchemy are generally split into an examination of its exoteric practical applications and its esoteric spiritual aspects, despite the arguments of scholars like Homyard[5[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-6|]]] and von Franz[6[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-FRAALC97-7|]]] that they should be understood as complementary. The former is pursued by historians of the physical sciences who examine the subject in terms of protochemistry, medicine, and charlatanism. The latter interests historians of esotericism, psychologists, and some philosophers and spiritualists. The subject has also made an ongoing impact on literature and the arts. Despite this split, which von Franz believes has existed since the Western traditions' origin in a mix of Greek philosophy was mixed with Egyptian and Mesopotamian technology,[6[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-FRAALC97-7|]]] numerous sources have stressed an integration of esoteric and exoteric approaches to alchemy as far back as Bolus of Mendes's 3rd-century BC On Physical and Mystical Matters (Greek: Physika kai Mystika).[7[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Antoine_Faivre_1995._p.96-8|]]]

Contents

Name

See also: Chemistry (etymology)
The word alchemy was borrowed from Old French alquemie, alkimie, taken from Medieval Latin alchymia, and which is in turn borrowed from Arabic al-kīmiyā’ (الكيمياء‎) ‘philosopher's stone’. The Arabic word is borrowed from Late Greek chēmeía (χημεία), chēmía (χημία)[8[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-9|]]] ‘black magic’ with the agglutination of the Arabic definite article al- (الـ‎).[9[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-OED-10|]]] This ancient Greek word was derived from[10[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-11|]]] the early Greek name for Egypt, Chēmia (Χημία), based on the Egyptian name for Egypt, kēme (hieroglyphic khmi, lit. ‘black earth’, as opposed to red desert sand).[9[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-OED-10|]]]
The Medieval Latin form was influenced by Greek chymeia (χυμεία) meaning ‘mixture’ and referring to pharmaceutical chemistry.[11[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-12|]]]

History

Alchemy covers several philosophical traditions spanning some four millennia and three continents. These traditions' general penchant for cryptic and symbolic language makes it hard to trace their mutual influences and "genetic" relationships. One can distinguish at least three major strands, which appear to be largely independent, at least in their earlier stages: Chinese alchemy, centered in China and its zone of cultural influence; Indian alchemy, centered on the Indian subcontinent; and Western alchemy, which occurred around the Mediterranean and whose center has shifted over the millennia from Greco-Roman Egypt, to the Islamic world, and finally medieval Europe. Chinese alchemy was closely connected to Taoism and Indian alchemy with the Dharmic faiths, whereas Western alchemy developed its own philosophical system that was largely independent of, but influenced by, various Western religions. It is still an open question whether these three strands share a common origin, or to what extent they influenced each other.

Hellenistic Egypt

external image Zosimosapparat.jpg
Ambix, cucurbit and retort of Zosimos, from Marcelin Berthelot, Collection des anciens alchimistes grecs (3 vol., Paris, 1887–1888).
The start of Western alchemy may generally be traced to Hellenistic Egypt, where the city of Alexandria was a center of alchemical knowledge, and retained its pre-eminence through most of the Greek and Roman periods.[12[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-13|]]] Here, elements of technology, religion, mythology, and Hellenistic philosophy, each with their own much longer histories, combined to form the earliest known records of alchemy in the West. Zosimos of Panopolis wrote the oldest known books on alchemy,[citation needed] while Mary the Jewess is credited as being the first non-fictitious Western alchemist. They wrote in Greek and lived in Egypt under Roman rule.
Mythology – Zosimos of Panopolis asserted that alchemy dated back to Pharaonic Egypt where it was the domain of the priestly class, though there is little to no evidence for his assertion.[13[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-14|]]] Alchemical writers used Classical figures from Greek, Roman, and Egyptian mythology to illuminate their works and allegorize alchemical transmutation.[14[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-15|]]] These included the pantheon of gods related to the Classical planets, Isis, Osiris, Jason, and many others.
The central figure in the mythology of alchemy is Hermes Trismegistus (or Thrice-Great Hermes). His name is derived from the god Thoth and his Greek counterpart Hermes. Hermes and his caduceus or serpent-staff, were among alchemy's principal symbols. According to Clement of Alexandria, he wrote what were called the "forty-two books of Hermes", covering all fields of knowledge.[15[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-16|]]] The Hermetica of Thrice-Great Hermes is generally understood to form the basis for Western alchemical philosophy and practice, called the hermetic philosophy by its early practitioners. These writings were collected in the first centuries of the common era.
Technology – The dawn of Western alchemy is sometimes associated with that of metallurgy, extending back to 3500 BC.[16[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-17|]]] Many writings were lost when the emperor Diocletian ordered the burning of alchemical books[17[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-18|]]] after suppressing a revolt in Alexandria (AD 292). Few original Egyptian documents on alchemy have survived, most notable among them the Stockholm papyrus and the Leyden papyrus X. Dating from AD 300–500, they contained recipes for dyeing and making artificial gemstones, cleaning and fabricating pearls, and manufacturing of imitation gold and silver.[18[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-19|]]] These writings lack the mystical, philosophical elements of alchemy, but do contain the works of Bolus of Mendes (or Pseudo-Democritus), which aligned these recipes with theoretical knowledge of astrology and the classical elements.[19[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Chemistry.2C_Bensaude-Vincent_1996.2C_p13-20|]]] Between the time of Bolus and Zosimos, the change took place that transformed this metallurgy into a Hermetic art.[20[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-21|]]]
Philosophy – Alexandria acted as a melting pot for philosophies of Pythagoreanism, Platonism, Stoicism and Gnosticism which formed the origin of alchemy's character.[19[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Chemistry.2C_Bensaude-Vincent_1996.2C_p13-20|]]] An important example of alchemy's roots in Greek philosophy, originated by Empedocles and developed by Aristotle, was that all things in the universe were formed from only four elements: earth, air, water, and fire. According to Aristotle, each element had a sphere to which it belonged and to which it would return if left undisturbed.[21[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-22|]]] The four elements of the Greek were mostly qualitative aspects of matter, not quantitative, as our modern elements are; "…True alchemy never regarded earth, air, water, and fire as corporeal or chemical substances in the present-day sense of the word. The four elements are simply the primary, and most general, qualities by means of which the amorphous and purely quantitative substance of all bodies first reveals itself in differentiated form."[22[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-23|]]] Later alchemists extensively developed the mystical aspects of this concept.
Alchemy coexisted alongside emerging Christianity. Lactantius believed Hermes Trismegistus had prophesied its birth. St Augustine later affirmed this in the 4th & 5th centuries, but also condemned Trismegistus for idolatry.[23[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-24|]]] Examples of Pagan, Christian, and Jewish alchemists can be found during this period.
Most of the Greco-Roman alchemists preceding Zosimos are known only by pseudonyms, such as Moses, Isis, Cleopatra, Democritus, and Ostanes. Others authors such as Komarios, and Chymes, we only know through fragments of text. After AD 400, Greek alchemical writers occupied themselves solely in commenting on the works of these predecessors.[24[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-25|]]] By the middle of the 7th century alchemy was almost an entirely mystical discipline.[25[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-26|]]] It was at that time that Khalid Ibn Yazid sparked its migration from Alexandria to the Islamic world, facilitating the translation and preservation of Greek alchemical texts in the 8th and 9th centuries.[26[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-27|]]]

India

Main article: Rasayana
See also: History of metallurgy in the Indian subcontinent
The Vedas describe a connection between eternal life and gold.[27[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-eb-28|]]] The use of Mercury for alchemy is first documented in the 3rd– or 4th–century Arthashastra. Buddhist texts from the 2nd to 5th centuries mention the transmutation of base metals to gold. Greek alchemy may have been introduced to Ancient India through the invasions of Alexander the Great in 325 BC, and kingdoms that were culturally influenced by the Greeks like Gandhāra, although hard evidence for this is lacking.[27[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-eb-28|]]]
The 11th-century Persian chemist and physician Abū Rayhān Bīrūnī, who visited Gujarat as part of the court of Mahmud of Ghazni, reported that they

 • have a science similar to alchemy which is quite peculiar to them, which in Sanskrit is called Rasayāna and in Persian Rasavātam. It means the art of obtaining/manipulating Rasa: nectar, mercury, and juice. This art was restricted to certain operations, metals, drugs, compounds, and medicines, many of which have mercury as their core element. Its principles restored the health of those who were ill beyond hope and gave back youth to fading old age.

The goals of alchemy in India included the creation of a divine body (Sanskrit divya-deham) and immortality while still embodied (Sanskrit jīvan-mukti). Sanskrit alchemical texts include much material on the manipulation of mercury and sulphur, that are homologized with the semen of the god Śiva and the menstrual blood of the goddess Devī.
Some early alchemical writings seem to have their origins in the Kaula tantric schools associated to the teachings of the personality of Matsyendranath. Other early writings are found in the Jaina medical treatise Kalyāṇakārakam of Ugrāditya, written in South India in the early 9th century.[28[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-29|]]]
Two famous early Indian alchemical authors were Nāgārjuna Siddha and Nityanātha Siddha. Nāgārjuna Siddha was a Buddhist monk. His book, Rasendramangalam, is an example of Indian alchemy and medicine. Nityanātha Siddha wrote Rasaratnākara, also a highly influential work. In Sanskrit, rasa translates to "mercury", and Nāgārjuna Siddha was said to have developed a method of converting mercury into gold.[29[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-30|]]]
Reliable scholarship on Indian alchemy has been advanced in a major way by the publication of The Alchemical Body by David Gordon White.[30[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-31|]]] Trustworthy scholarship on Indian alchemy must now take the findings of this work into account.
An important modern bibliography on Indian alchemical studies has also been provided by David Gordon White at Oxford Bibliographies Online.[31[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-32|]]]
The contents of 39 Sanskrit alchemical treatises have been analysed in detail in G. Jan Meulenbeld's History of Indian Medical Literature.[32[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-33|]]][n 2[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-34|]]] The discussion of these works in HIML gives a summary of the contents of each work, their special features, and where possible the evidence concerning their dating. Chapter 13 of HIML, Various works on rasaśāstra and ratnaśāstra (or Various works on alchemy and gems) gives brief details of a further 655 (six hundred and fifty-five) treatises. In some cases Meulenbeld gives notes on the contents and authorship of these works; in other cases references are made only to the unpublished manuscripts of these titles.
A great deal remains to be discovered about Indian alchemical literature. The content of the Sanskrit alchemical corpus has not yet (2014) been adequately integrated into the wider general history of alchemy.

Muslim world

Main article: Alchemy and chemistry in medieval Islam
external image 220px-Jabir_ibn_Hayyan.jpg
Jabir ibn Hayyan (Geber), considered the "father of chemistry", introduced a scientific and experimental approach to alchemy.
After the fall of the Roman Empire, the focus of alchemical development moved to the Islamic World. Much more is known about Islamic alchemy because it was better documented: indeed, most of the earlier writings that have come down through the years were preserved as Arabic translations.[33[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-35|]]] The word alchemy itself was derived from the Arabic word al-kīmiyā’ (الكيمياء). The early Islamic world was a melting pot for alchemy. Platonic and Aristotelian thought, which had already been somewhat appropriated into hermetical science, continued to be assimilated during the late 7th and early 8th centuries through Syriac translations and scholarship.
In the late 8th century, Jābir ibn Hayyān (Latinized as "Geber" or "Geberus") introduced a new approach to alchemy, based on scientific methodology and controlled experimentation in the laboratory, in contrast to the ancient Greek and Egyptian alchemists whose works were often allegorical and unintelligible, with very little concern for laboratory work.[34[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Kraus-36|]]] Jabir is thus "considered by many to be the father of chemistry",[35[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-37|]]] albeit others reserve that title for Robert Boyle or Antoine Lavoisier. The science historian, Paul Kraus, wrote:

 • To form an idea of the historical place of Jabir's alchemy and to tackle the problem of its sources, it is advisable to compare it with what remains to us of the alchemical literature in the Greek language. One knows in which miserable state this literature reached us. Collected by Byzantine scientists from the tenth century, the corpus of the Greek alchemists is a cluster of incoherent fragments, going back to all the times since the third century until the end of the Middle Ages.
 • The efforts of Berthelot and Ruelle to put a little order in this mass of literature led only to poor results, and the later researchers, among them in particular Mrs. Hammer-Jensen, Tannery, Lagercrantz, von Lippmann, Reitzenstein, Ruska, Bidez, Festugiere and others, could make clear only few points of detail ….
 • The study of the Greek alchemists is not very encouraging. An even surface examination of the Greek texts shows that a very small part only was organized according to true experiments of laboratory: even the supposedly technical writings, in the state where we find them today, are unintelligible nonsense which refuses any interpretation.
 • It is different with Jabir's alchemy. The relatively clear description of the processes and the alchemical apparati, the methodical classification of the substances, mark an experimental spirit which is extremely far away from the weird and odd esotericism of the Greek texts. The theory on which Jabir supports his operations is one of clearness and of an impressive unity. More than with the other Arab authors, one notes with him a balance between theoretical teaching and practical teaching, between the `ilm and the `amal. In vain one would seek in the Greek texts a work as systematic as that which is presented, for example, in the Book of Seventy.[34[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Kraus-36|]]]

Jabir himself clearly recognized and proclaimed the importance of experimentation:

 • The first essential in chemistry is that thou shouldest perform practical work and conduct experiments,

Early Islamic chemists such as Jabir Ibn Hayyan, Al-Kindi ("Alkindus") and Muhammad ibn Zakarīya Rāzi ("Rasis" or "Rhazes") contributed a number of key chemical discoveries, such as the muriatic (hydrochloric acid), sulfuric and nitric acids, and more. The discovery that aqua regia, a mixture of nitric and hydrochloric acids, could dissolve the noblest metal, gold, was to fuel the imagination of alchemists for the next millennium.
Islamic philosophers also made great contributions to alchemical hermeticism. The most influential author in this regard was arguably Jabir. Jabir's ultimate goal was Takwin, the artificial creation of life in the alchemical laboratory, up to, and including, human life. He analyzed each Aristotelian element in terms of four basic qualities of hotness, coldness, dryness, and moistness.[37[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-burckhardt29-39|]]] According to Jabir, in each metal two of these qualities were interior and two were exterior. For example, lead was externally cold and dry, while gold was hot and moist. Thus, Jabir theorized, by rearranging the qualities of one metal, a different metal would result.[37[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-burckhardt29-39|]]] By this reasoning, the search for the philosopher's stone was introduced to Western alchemy. Jabir developed an elaborate numerology whereby the root letters of a substance's name in Arabic, when treated with various transformations, held correspondences to the element's physical properties.
The elemental system used in medieval alchemy also originated with Jabir. His original system consisted of seven elements, which included the five classical elements (aether, air, earth, fire, and water) in addition to two chemical elements representing the metals: sulphur, "the stone which burns", which characterized the principle of combustibility, and mercury, which contained the idealized principle of metallic properties. Shortly thereafter, this evolved into eight elements, with the Arabic concept of the three metallic principles: sulphur giving flammability or combustion, mercury giving volatility and stability, and salt giving solidity.[38[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-r8-40|]]] The atomic theory of corpuscularianism, where all physical bodies possess an inner and outer layer of minute particles or corpuscles, also has its origins in the work of Jabir.[39[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-41|]]]
From the 9th to 14th centuries, alchemical theories faced criticism from a variety of practical Muslim chemists, including Alkindus,[40[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-42|]]] Abū al-Rayhān al-Bīrūnī,[41[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-43|]]] Avicenna[42[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-44|]]] and Ibn Khaldun. In particular, they wrote refutations against the idea of the transmutation of metals.

East Asia

Main article: Chinese alchemy
external image 110px-Esoteric_Taijitu.svg.png
Taoist Alchemists often use this alternate version of the Taijitu.
Whereas European alchemy eventually centered on the transmutation of base metals into noble metals, Chinese alchemy had a more obvious connection to medicine. The philosopher's stone of European alchemists can be compared to the Grand Elixir of Immortality sought by Chinese alchemists. However, in the hermetic view, these two goals were not unconnected, and the philosopher's stone was often equated with the universal panacea; therefore, the two traditions may have had more in common than initially appears.
Black powder may have been an important invention of Chinese alchemists. As previously stated above, Chinese alchemy was more related to medicine. It is said that the Chinese invented gunpowder while trying to find a potion for eternal life. Described in 9th-century texts[citation needed] and used in fireworks in China by the 10th century[citation needed], it was used in cannons by 1290[citation needed]. From China, the use of gunpowder spread to Japan, the Mongols, the Muslim world, and Europe. Gunpowder was used by the Mongols against the Hungarians in 1241, and in Europe by the 14th century.
Chinese alchemy was closely connected to Taoist forms of traditional Chinese medicine, such as Acupuncture and Moxibustion, and to martial arts such as Tai Chi Chuan[citation needed] and Kung Fu (although some Tai Chi schools believe that their art derives from the philosophical or hygienic branches of Taoism, not Alchemical). In fact, in the early Song dynasty, followers of this Taoist idea (chiefly the elite and upper class) would ingest mercuric sulfide, which, though tolerable in low levels, led many to suicide[citation needed]. Thinking that this consequential death would lead to freedom and access to the Taoist heavens, the ensuing deaths encouraged people to eschew this method of alchemy in favor of external sources[citation needed] (the aforementioned Tai Chi Chuan[citation needed], mastering of the qi[citation needed], etc.).

Medieval Europe

external image 220px-Joseph_Wright_of_Derby_The_Alchemist.jpg
The Alchemist in Search of the Philosopher's Stone, by Joseph Wright, 1771
The introduction of alchemy to Latin Europe may be dated to 11 February 1144, with the completion of Robert of Chester's translation of the Arabic Book of the Composition of Alchemy. Although European craftsmen and technicians preexisted, Robert notes in his preface that alchemy was unknown in Latin Europe at the time of his writing. The translation of Arabic texts concerning numerous disciplines including alchemy flourished in 12th-century Toledo, Spain, through contributors like Gerard of Cremona and Adelard of Bath.[43[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-45|]]] Translations of the time included the Turba Philosophorum, and the works of Avicenna and al-Razi. These brought with them many new words to the European vocabulary for which there was no previous Latin equivalent. Alcohol, carboy, elixir, and athanor are examples.[44[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-46|]]]
Meanwhile, theologian contemporaries of the translators made strides towards the reconciliation of faith and experimental rationalism, thereby priming Europe for the influx of alchemical thought. The 11th-century St Anselm put forth the opinion that faith and rationalism were compatible and encouraged rationalism in a Christian context. In the early 12th century, Peter Abelard followed Anselm's work, laying down the foundation for acceptance of Aristotelian thought before the first works of Aristotle had reached the West. In the early 13th century, Robert Grosseteste used Abelard's methods of analysis and added the use of observation, experimentation, and conclusions when conducting scientific investigations. Grosseteste also did much work to reconcile Platonic and Aristotelian thinking.[45[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-hollister294f-47|]]]
Through much of the 12th and 13th centuries, alchemical knowledge in Europe remained centered on translations, and new Latin contributions were not made. The efforts of the translators were succeeded by that of the encyclopaedists. In the 13th century, Albertus Magnus and Roger Bacon were the most notable of these, their work summarizing and explaining the newly imported alchemical knowledge in Aristotelian terms.[46[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-48|]]] Albertus Magnus, a Dominican monk, is known to have written works such as the Book of Minerals where he observed and commented on the operations and theories of alchemical authorities like Hermes and Democritus and unnamed alchemists of his time. Albertus critically compared these to the writings of Aristotle and Avicenna, where they concerned the transmutation of metals. From the time shortly after his death through to the 15th century, more than 28 alchemical tracts were misattributed to him, a common practice giving rise to his reputation as an accomplished alchemist.[47[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-49|]]] Likewise, alchemical texts have been attributed to Albert's student Thomas Aquinas.
Roger Bacon, a Franciscan monk who wrote on a wide variety of topics including optics, comparative linguistics, and medicine, composed his Great Work (Latin: Opus Majus) for Pope Clement IV as part of a project towards rebuilding the medieval university curriculum to include the new learning of his time. While alchemy was not more important to him than other sciences and he did not produce allegorical works on the topic, he did consider it and astrology to be important parts of both natural philosophy and theology and his contributions advanced alchemy's connections to soteriology and Christian theology. Bacon's writings integrated morality, salvation, alchemy, and the prolongation of life. His correspondence with Clement highlighted this, noting the importance of alchemy to the papacy.[48[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-50|]]] Like the Greeks before him, Bacon acknowledged the division of alchemy into practical and theoretical spheres. He noted that the theoretical lay outside the scope of Aristotle, the natural philosophers, and all Latin writers of his time. The practical, however, confirmed the theoretical thought experiment, and Bacon advocated its uses in natural science and medicine.[49[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-51|]]] In later European legend, however, Bacon became an archmage. In particular, along with Albertus Magnus, he was credited with the forging of a brazen head capable of answering its owner's questions.
Soon after Bacon, the influential work of Pseudo-Geber (sometimes identified as Paul of Taranto) appeared. His Summa Perfectionis remained a staple summary of alchemical practice and theory through the medieval and renaissance periods. It was notable for its inclusion of practical chemical operations alongside sulphur-mercury theory, and the unusual clarity with which they were described.[50[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-52|]]] By the end of the 13th century, alchemy had developed into a fairly structured system of belief. Adepts believed in the macrocosm-microcosm theories of Hermes, that is to say, they believed that processes that affect minerals and other substances could have an effect on the human body (for example, if one could learn the secret of purifying gold, one could use the technique to purify the human soul). They believed in the four elements and the four qualities as described above, and they had a strong tradition of cloaking their written ideas in a labyrinth of coded jargon set with traps to mislead the uninitiated. Finally, the alchemists practiced their art: they actively experimented with chemicals and made observations and theories about how the universe operated. Their entire philosophy revolved around their belief that man's soul was divided within himself after the fall of Adam. By purifying the two parts of man's soul, man could be reunited with God.[51[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-53|]]]
In the 14th century, alchemy became more accessible to Europeans outside the confines of Latin speaking churchmen and scholars. Alchemical discourse shifted from scholarly philosophical debate to an exposed social commentary on the alchemists themselves.[52[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-54|]]] Dante, Piers Plowman, and Chaucer all painted unflattering pictures of alchemists as thieves and liars. Pope John XXII's 1317 edict, Spondent quas non exhibent forbade the false promises of transmutation made by pseudo-alchemists.[53[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-55|]]] In 1403, Henry IV of England banned the practice of multiplying metals (although it was possible to buy a licence to attempt to make gold alchemically, and a number were granted by Henry VI and Edward IV[54[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-56|]]]). These critiques and regulations centered more around pseudo-alchemical charlatanism than the actual study of alchemy, which continued with an increasingly Christian tone. The 14th century saw the Christian imagery of death and resurrection employed in the alchemical texts of Petrus Bonus, John of Rupescissa, and in works written in the name of Raymond Lull and Arnold of Villanova.[55[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-57|]]]
Nicolas Flamel is a well-known alchemist, but a good example of pseudepigraphy, the practice of giving your works the name of someone else, usually more famous. Though the historical Flamel existed, the writings and legends assigned to him only appeared in 1612.[56[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-58|]]][57[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-59|]]] Flamel was not a religious scholar as were many of his predecessors, and his entire interest in the subject revolved around the pursuit of the philosopher's stone. His work spends a great deal of time describing the processes and reactions, but never actually gives the formula for carrying out the transmutations. Most of 'his' work was aimed at gathering alchemical knowledge that had existed before him, especially as regarded the philosopher's stone.[58[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-60|]]] Through the 14th and 15th centuries, alchemists were much like Flamel: they concentrated on looking for the philosophers' stone. Bernard Trevisan and George Ripley made similar contributions. Their cryptic allusions and symbolism led to wide variations in interpretation of the art.

Renaissance and early modern Europe

Further information: Renaissance magic and natural magic
external image 220px-Raimundus_Lullus_alchemic_page.jpg
Page from alchemic treatise of Ramon Llull, 16th century.
During the Renaissance, Hermetic and Platonic foundations were restored to European alchemy. The dawn of medical, pharmaceutical, occult, and entrepreneurial branches of alchemy followed.
In the late 15th century, Marsilo Ficino translated the Corpus Hermeticum and the works of Plato into Latin. These were previously unavailable to Europeans who for the first time had a full picture of the alchemical theory that Bacon had declared absent. Renaissance Humanism and Renaissance Neoplatonism guided alchemists away from physics to refocus on mankind as the alchemical vessel.
Esoteric systems developed that blended alchemy into a broader occult Hermeticism, fusing it with magic, astrology, and Christian cabala.[59[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-61|]]][60[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-62|]]] A key figure in this development was German Heinrich Cornelius Agrippa (1486–1535), who received his Hermetic education in Italy in the schools of the humanists. In his De Occulta Philosophia, he attempted to merge Kabbalah, Hermetism, and alchemy. He was instrumental in spreading this new blend of Hermeticism outside the borders of Italy.[61[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-63|]]][62[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-64|]]]
Philippus Aureolus Paracelsus, (Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493–1541) cast alchemy into a new form, rejecting some of Agrippa's occultism and moving away from chrysopoeia. Paracelsus pioneered the use of chemicals and minerals in medicine and wrote, "Many have said of Alchemy, that it is for the making of gold and silver. For me such is not the aim, but to consider only what virtue and power may lie in medicines."[63[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-65|]]]
His hermetical views were that sickness and health in the body relied on the harmony of man the microcosm and Nature the macrocosm. He took an approach different from those before him, using this analogy not in the manner of soul-purification but in the manner that humans must have certain balances of minerals in their bodies, and that certain illnesses of the body had chemical remedies that could cure them.[64[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-66|]]] Paracelsian practical alchemy, especially herbal medicine and plant remedies has since been named spagyrics (a synonym for alchemy from the Greek words meaning to separate and to join together, based on the Latin alchemic maxim: solve et coagula).[65[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-67|]]] Iatrochemistry also refers to the pharmaceutical applications of alchemy championed by Paracelsus.
John Dee (13 July 1527 – December, 1608) followed Agrippa's occult tradition. Though better known for angel summoning, divination, and his role as astrologer, cryptographer, and consultant to Queen Elizabeth I, Dee's alchemical Monas Hieroglyphica, written in 1564 was his most popular and influential work. His writing portrayed alchemy as a sort of terrestrial astronomy in line with the Hermetic axiom As above so below.[66[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-68|]]] During the 17th century, a short-lived "supernatural" interpretation of alchemy became popular, including support by fellows of the Royal Society: Robert Boyle and Elias Ashmole. Proponents of the supernatural interpretation of alchemy believed that the philosopher's stone might be used to summon and communicate with angels.[67[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-69|]]]
external image 250px-Alchemik_Sedziwoj_Matejko.JPG
"Alchemist Sendivogius" (1566–1636) by Jan Matejko, 1867.
Entrepreneurial opportunities were not uncommon for the alchemists of Renaissance Europe. Alchemists were contracted by the elite for practical purposes related to mining, medical services, and the production of chemicals, medicines, metals, and gemstones.[68[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-70|]]] Rudolf II, Holy Roman Emperor, in the late 16th century, famously received and sponsored various alchemists at his court in Prague, including Dee and his associate Edward Kelley. King James IV of Scotland,[69[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-71|]]] Julius, Duke of Brunswick-Lüneburg, Henry V, Duke of Brunswick-Lüneburg, Augustus, Elector of Saxony, Julius Echter von Mespelbrunn, and Maurice, Landgrave of Hesse-Kassel all contracted alchemists.[70[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-72|]]] John's son Arthur Dee worked as a court physician to Michael I of Russia and Charles I of England but also compiled the alchemical book Fasciculus Chemicus.
Though most of these appointments were legitimate, the trend of pseudo-alchemical fraud continued through the Renaissance. Betrüger would use sleight of hand, or claims of secret knowledge to make money or secure patronage. Legitimate mystical and medical alchemists such as Michael Maier and Heinrich Khunrath wrote about fraudulent transmutations, distinguishing themselves from the con artists.[71[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-73|]]] False alchemists were sometimes prosecuted for fraud.
The terms "chemia" and "alchemia" were used as synonyms in the early modern period, and the differences between alchemy, chemistry and small-scale assaying and metallurgy were not as neat as in the present day. There were important overlaps between practitioners, and trying to classify them into alchemists, chemists and craftsmen is anachronistic. For example, Tycho Brahe (1546–1601), an alchemist better known for his astronomical and astrological investigations, had a laboratory built at his Uraniborg observatory/research institute. Michael Sendivogius (Michał Sędziwój, 1566–1636), a Polish alchemist, philosopher, medical doctor and pioneer of chemistry wrote mystical works but is also credited with distilling oxygen in a lab sometime around 1600. Sendivogious taught his technique to Cornelius Drebbel who, in 1621, applied this in a submarine. Isaac Newton devoted considerably more of his writing to the study of alchemy (see Isaac Newton's occult studies) than he did to either optics or physics. Other early modern alchemists who were eminent in their other studies include Robert Boyle, and Jan Baptist van Helmont. Their Hermetism complemented rather than precluded their practical achievements in medicine and science.

Decline

external image 220px-The_Shannon_Portrait_of_the_Hon_Robert_Boyle.jpg
Robert Boyle
The decline of European alchemy was brought about by the rise of modern science with its emphasis on rigorous quantitative experimentation and its disdain for "ancient wisdom". Although the seeds of these events were planted as early as the 17th century, alchemy still flourished for some two hundred years, and in fact may have reached its apogee in the 18th century. As late as 1781 James Price claimed to have produced a powder that could transmute mercury into silver or gold. Early modern European alchemy continued to exhibit a diversity of theories, practices, and purposes: "Scholastic and anti-Aristotelian, Paracelsian and anti-Paracelsian, Hermetic, Neoplatonic, mechanistic, vitalistic, and more—plus virtually every combination and compromise thereof."[72[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Alchemy_Restored-74|]]]
Robert Boyle (1627–1691) pioneered the scientific method in chemical investigations. He assumed nothing in his experiments and compiled every piece of relevant data. Boyle would note the place in which the experiment was carried out, the wind characteristics, the position of the Sun and Moon, and the barometer reading, all just in case they proved to be relevant.[73[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-75|]]] This approach eventually led to the founding of modern chemistry in the 18th and 19th centuries, based on revolutionary discoveries of Lavoisier and John Dalton.
Beginning around 1720, a rigid distinction was drawn between "alchemy" and "chemistry" for the first time.[74[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-NewmanPrincipe2002p37-76|]]][75[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-PrincipeNewmanp386-77|]]] By the 1740s, "alchemy" was now restricted to the realm of gold making, leading to the popular belief that alchemists were charlatans, and the tradition itself nothing more than a fraud.[72[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Alchemy_Restored-74|]]][75[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-PrincipeNewmanp386-77|]]] In order to protect the developing science of modern chemistry from the negative censure of which alchemy was being subjected, academic writers during the scientific Enlightenment attempted, for the sake of survival, to separate and divorce the "new" chemistry from the "old" practices of alchemy. This move was mostly successful, and the consequences of this continued into the 19th and 20th centuries, and even to the present day.[76[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-PrincipeNewmanpp386.E2.80.937-78|]]]
During the occult revival of the early 19th century, alchemy received new attention as an occult science.[77[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-PrincipeNewmanp387-79|]]][78[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-KripalShuck2005p27-80|]]] The esoteric or occultist school, which arose during the 19th century, held (and continues to hold) the view that the substances and operations mentioned in alchemical literature are to be interpreted in a spiritual sense, and it downplays the role of the alchemy as a practical tradition or protoscience.[74[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-NewmanPrincipe2002p37-76|]]][79[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-81|]]][80[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-PrincipeNewmanp388-82|]]] This interpretation further forwarded the view that alchemy is an art primarily concerned with spiritual enlightenment or illumination, as opposed to the physical manipulation of apparatus and chemicals, and claims that the obscure language of the alchemical texts were an allegorical guise for spiritual, moral or mystical processes.[80[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-PrincipeNewmanp388-82|]]]
In the 19th-century revival of alchemy, the two most seminal figures were Mary Anne Atwood and Ethan Allen Hitchcock, who independently published similar works regarding spiritual alchemy. Both forwarded a completely esoteric view of alchemy, as Atwood claimed: "No modern art or chemistry, notwithstanding all its surreptitious claims, has any thing in common with Alchemy."[81[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-PrincipeNewmanp391-83|]]][82[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Rutkin2001p143-84|]]] Atwood's work influenced subsequent authors of the occult revival including Eliphas Levi, Arthur Edward Waite, and Rudolf Steiner. Hitchcock, in his Remarks Upon Alchymists (1855) attempted to make a case for his spiritual interpretation with his claim that the alchemists wrote about a spiritual discipline under a materialistic guise in order to avoid accusations of blasphemy from the church and state. In 1845, Baron Carl Reichenbach, published his studies on Odic force, a concept with some similarities to alchemy, but his research did not enter the mainstream of scientific discussion.[83[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-85|]]]

Modern historical research

The history of alchemy has become a significant and recognized subject of academic study.[84[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Antoine_Faivre_1995._p.viii.E2.80.93xv-86|]]] As the language of the alchemists is analyzed, historians are becoming more aware of the intellectual connections between that discipline and other facets of Western cultural history, such as the evolution of science and philosophy, the sociology and psychology of the intellectual communities, kabbalism, spiritualism, Rosicrucianism, and other mystic movements.[85[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-87|]]] Institutions involved in this research include The Chymistry of Isaac Newton project at Indiana University, the University of Exeter Centre for the Study of Esotericism (EXESESO), the European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE), and the University of Amsterdam's Sub-department for the History of Hermetic Philosophy and Related Currents. A large collection of books on alchemy is kept in the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam.
Journals which publish regularly on the topic of Alchemy include 'Ambix', published by the Society for the History of alchemy and Chemistry, and 'Isis', published by The History of Science Society.

Core concepts

external image 220px-Fotothek_df_tg_0006104_Theosophie_%5E_Alchemie_%5E_Judentum_%5E_Kabbala.jpg
Mandala illustrating common alchemical concepts, symbols, and processes. From Spiegel der Kunst und Natur.
Western alchemical theory corresponds to the worldview of late antiquity in which it was born. Concepts were imported from Neoplatonism and earlier Greek cosmology. As such, the Classical elements appear in alchemical writings, as do the seven Classical planets and the corresponding seven metals of antiquity. Similarly, the gods of the Roman pantheon who are associated with these luminaries are discussed in alchemical literature. The concepts of prima materia and anima mundi are central to the theory of the philosopher's stone.

Hermetism

In the eyes of a variety of esoteric and Hermetic practitioners, alchemy is fundamentally spiritual. Transmutation of lead into gold is presented as an analogy for personal transmutation, purification, and perfection.[7[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Antoine_Faivre_1995._p.96-8|]]] The writings attributed to Hermes Trismegistus are a primary source of alchemical theory. He is named "alchemy's founder and chief patron, authority, inspiration and guide".[86[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-88|]]]
Early alchemists, such as Zosimos of Panopolis (c. AD 300), highlight the spiritual nature of the alchemical quest, symbolic of a religious regeneration of the human soul.[87[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-89|]]] This approach continued in the Middle Ages, as metaphysical aspects, substances, physical states, and material processes were used as metaphors for spiritual entities, spiritual states, and, ultimately, transformation. In this sense, the literal meanings of 'Alchemical Formulas' were a blind, hiding their true spiritual philosophy. Practitioners and patrons such as Melchior Cibinensis and Pope Innocent VIII existed within the ranks of the church, while Martin Luther applauded alchemy for its consistency with Christian teachings.[88[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-90|]]] Both the transmutation of common metals into gold and the universal panacea symbolized evolution from an imperfect, diseased, corruptible, and ephemeral state toward a perfect, healthy, incorruptible, and everlasting state, so the philosopher's stone then represented a mystic key that would make this evolution possible. Applied to the alchemist himself, the twin goal symbolized his evolution from ignorance to enlightenment, and the stone represented a hidden spiritual truth or power that would lead to that goal. In texts that are written according to this view, the cryptic alchemical symbols, diagrams, and textual imagery of late alchemical works typically contain multiple layers of meanings, allegories, and references to other equally cryptic works; and must be laboriously decoded to discover their true meaning.
In his 1766 Alchemical Catechism, Théodore Henri de Tschudi denotes that the usage of the metals was a symbol:

 • Q. When the Philosophers speak of gold and silver, from which they extract their matter, are we to suppose that they refer to the vulgar gold and silver?
 • A. By no means; vulgar silver and gold are dead, while those of the Philosophers are full of life.[89[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-91|]]]

Magnum opus

Main article: Magnum opus (alchemy)
The Great Work of Alchemy is often described as a series of four stages represented by colors.

Modern alchemy

Due to the complexity and obscurity of alchemical literature, and the 18th-century disappearance of remaining alchemical practitioners into the area of chemistry; the general understanding of alchemy has been strongly influenced by several distinct and radically different interpretations.[91[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-93|]]] Those focusing on the exoteric, such as historians of science Lawrence M. Principe and William R. Newman, have interpreted the 'decknamen' (or code words) of alchemy as physical substances. These practitioners have reconstructed physicochemical experiments that they say are described in medieval and early modern texts.[92[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-94|]]]
At the opposite end of the spectrum, esoteric alchemists interpret these same decknamen as spiritual, religious, or psychological concepts. Today new interpretations of alchemy are still perpetuated, sometimes merging in concepts from New Age or radical environmentalism movements.[93[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-95|]]] Groups like the rosicrucians and freemasons have a continued interest in alchemy and its symbolism. Since the Victorian revival of alchemy, "occultists reinterpreted alchemy as a spiritual practice, involving the self-transformation of the practitioner and only incidentally or not at all the transformation of laboratory substances.",[72[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Alchemy_Restored-74|]]] which has contributed to a merger of magic and alchemy in popular thought.

Traditional medicine

Main articles: Ayurveda and Traditional Chinese medicine
Traditional medicine sometimes involves the transmutation of natural substances, using pharmacological or a combination of pharmacological and spiritual techniques. In Ayurveda, the samskaras are claimed to transform heavy metals and toxic herbs in a way that removes their toxicity. These processes are actively used to the present day.[94[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-96|]]]
Spagyrists of the 20th century, Albert Richard Riedel and Jean Dubuis, merged Paracelsian alchemy with occultism, teaching laboratory pharmaceutical methods. The schools they founded, Les Philosophes de la Nature and The Paracelsus Research Society, popularized modern spagyrics including the manufacture of herbal tinctures and products.[95[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-97|]]] The courses, books, organizations, and conferences generated by their students continue to influence popular applications of alchemy as a new age medicinal practice.

Psychology

Alchemical symbolism has been used by psychologists such as Carl Jung, who reexamined alchemical symbolism and theory and presented the inner meaning of alchemical work as a spiritual path.[96[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Jung.2C_C._G._1944-98|]]][97[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-99|]]] Jung was deeply interested in the occult since his youth, participating in seances, which he used as the basis for his doctoral dissertation "On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena."[98[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-100|]]] In 1913, Jung had already adopted a "spiritualist and redemptive interpretation of alchemy", likely reflecting his interest in the occult literature of the 19th century.[99[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-101|]]] Jung began writing his views on alchemy from the 1920s and continued until the end of his life. His interpretation of Chinese alchemical texts in terms of his analytical psychology also served the function of comparing Eastern and Western alchemical imagery and core concepts and hence its possible inner sources (archetypes).[100[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-102|]]][101[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-103|]]][102[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Polly_Young-Eisendrath.2C_Terence_Dawson._.27.27The_Cambridge_companion_to_Jung..27.27_Cambridge_University_Press._1997._p.33-104|]]]
Jung saw alchemy as a Western proto-psychology dedicated to the achievement of individuation.[96[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Jung.2C_C._G._1944-98|]]][102[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Polly_Young-Eisendrath.2C_Terence_Dawson._.27.27The_Cambridge_companion_to_Jung..27.27_Cambridge_University_Press._1997._p.33-104|]]] In his interpretation, alchemy was the vessel by which Gnosticism survived its various purges into the Renaissance,[102[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-Polly_Young-Eisendrath.2C_Terence_Dawson._.27.27The_Cambridge_companion_to_Jung..27.27_Cambridge_University_Press._1997._p.33-104|]]][103[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-105|]]] a concept also followed by others such as Stephan A. Hoeller. In this sense, Jung viewed alchemy as comparable to a Yoga of the East, and more adequate to the Western mind than Eastern religions and philosophies. The practice of Alchemy seemed to change the mind and spirit of the Alchemist. Conversely, spontaneous changes on the mind of Western people undergoing any important stage in individuation seems to produce, on occasion, imagery known to Alchemy and relevant to the person's situation.[104[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-106|]]] Jung did not completely reject the material experiments of the alchemists, but he massively downplayed it, writing that the transmutation was performed in the mind of the alchemist. He claimed the material substances and procedures were only a projection of the alchemists' internal state, while the real substance to be transformed was the mind itself.[105[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-107|]]]
Marie-Louise von Franz, a disciple of Jung, continued Jung's studies on alchemy and its psychological meaning. Jung's work exercised a great influence on the mainstream perception of alchemy, his approach becoming a stock element in many popular texts on the subject to this day.[106[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-108|]]] Modern scholars are sometimes critical of the Jungian approach to alchemy as overly reflective of 19th-century occultism.[74[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-NewmanPrincipe2002p37-76|]]][78[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-KripalShuck2005p27-80|]]][107[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy#cite_note-109|]]]

Literature

Main article: Alchemy in art and entertainment
Alchemy has had a long-standing relationship with art, seen both in alchemical texts and in mainstream entertainment. Literary alchemy appears throughout the history of English literature from Shakespeare to J. K. Rowling. Here, characters or plot structure follow an alchemical magnum opus. In the 14th century, Chaucer began a trend of alchemical satire that can still be seen in recent fantasy works like those of Terry Pratchett.
Visual artists had a similar relationship with alchemy. While some of them used alchemy as a source of satire, others worked with the alchemists themselves or integrated alchemical thought or symbols in their work. Music was also present in the works of alchemists and continues to influence popular performers. In the last hundred years, alchemists have been portrayed in a magical and spagyric role in fantasy fiction, film, television, novels, comics and video games.

See also

Notes

 • For a detailed look into the problems of defining alchemy, see Linden 1996, pp. 6–36
 1. To wit, the Ānandakanda, Āyurvedaprakāśa, Gorakṣasaṃhitā, Kākacaṇḍeśvarīmatatantra, Kākacaṇḍīśvarakalpatantra, Kūpīpakvarasanirmāṇavijñāna, Pāradasaṃhitā, Rasabhaiṣajyakalpanāvijñāna, Rasādhyāya, Rasahṛdayatantra, Rasajalanidhi, Rasakāmadhenu, Rasakaumudī, Rasamañjarī, Rasamitra, Rasāmṛta, Rasapaddhati, Rasapradīpa, Rasaprakāśasudhākara, Rasarājalakṣmī, Rasaratnadīpikā, Rasaratnākara, Rasaratnasamuccaya, Rasārṇava, Rasārṇavakalpa, Rasasaṃketakalikā, Rasasāra, Rasataraṅgiṇī, Rasāyanasāra, Rasayogasāgara, Rasayogaśataka, Rasendracintāmaṇi, Rasendracūḍāmaṇi, Rasendramaṅgala, Rasendrapurāṇa, Rasendrasambhava, Rasendrasārasaṅgraha, Rasoddhāratantra or Rasasaṃhitā, and Rasopaniṣad.

References

Citations

 • Malouin, Paul-Jacques (1751), "Alchimie [Alchemy]", Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts, et des Métiers, Vol. I, Paris: translated by Lauren Yoder in 2003 for Michigan Publishing's The Encyclopedia of Diderot & d'Alembert Collaborative Translation Project.
 • Linden (1996), pp. 7 & 11.
 • "Alchemy", Dictionary.com.
 • //Chemical Knowledge in the Early Modern World//, Chicago: University of Chicago Press, 2014.
 • Holmyard 1957, p. 16
 • von Franz (1997).
 • Antoine Faivre, Wouter J. Hanegraaff. Western esotericism and the science of religion. 1995. p.96
 • alchemy, Oxford Dictionaries
 • "alchemy". Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University Press. September 2005. (Subscription or UK public library membership required.) Or see Harper, Douglas. "alchemy". Online Etymology Dictionary. Retrieved April 7, 2010..
 • See, for example, the etymology for χημεία in Liddell, Henry George; Robert Scott (1901). A Greek-English Lexicon (Eighth edition, revised throughout ed.). Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-910205-8.
 • See, for example, both the etymology given in the Oxford English Dictionary and also that for χυμεία in Liddell, Henry George; Robert Scott; Henry Stuart Jones (1940). //A Greek-English Lexicon// (A new edition, revised and augmented throughout ed.). Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-910205-8.
 • New Scientist, 24–31 December 1987
 • Garfinkel, Harold (1986). Ethnomethodological Studies of Work. Routledge &Kegan Paul. p. 127. ISBN 0-415-11965-0.
 • Yves Bonnefoy. 'Roman and European Mythologies'. University of Chicago Press, 1992. pp. 211–213
 • Clement, //Stromata//, vi. 4.
 • Linden 1996, p. 12
 • Partington, James Riddick (1989). A Short History of Chemistry. New York: Dover Publications. p. 20. ISBN 0-486-65977-1.
 • Linden 2003, p. 46
 • A History of Chemistry, Bensaude-Vincent, Isabelle Stengers, Harvard University Press, 1996, p13
 • Linden 1996, p. 14
 • Lindsay, Jack (1970). The Origins of Alchemy in Graeco-Roman Egypt. London: Muller. p. 16. ISBN 0-389-01006-5.
 • Burckhardt, Titus (1967). Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul. Trans. William Stoddart. Baltimore: Penguin. p. 66. ISBN 0-906540-96-8.
 • Fanning, Philip Ashley. Isaac Newton and the Transmutation of Alchemy: An Alternative View of the Scientific Revolution. 2009. p.6
 • F. Sherwood Taylor. Alchemists, Founders of Modern Chemistry. p.26.
 • Allen G. Debus. Alchemy and early modern chemistry: papers from Ambix. p. 36
 • Glen Warren Bowersock, Peter Robert Lamont Brown, Oleg Grabar. Late antiquity: a guide to the postclassical world. p. 284–285
 • Multhauf, Robert P. & Gilbert, Robert Andrew (2008). Alchemy. Encyclopædia Britannica (2008).
 • Meulenbeld, G. Jan (1999–2002). History of Indian Medical Literature. Groningen: Egbert Forsten. pp. IIA, 151–155.
 • See Dominik Wujastyk, "An Alchemical Ghost: The Rasaratnākara of Nāgarjuna" in Ambix 31.2 (1984): 70-83. Online at http://univie.academia.edu/DominikWujastyk/Papers/152766/
 • See bibliographical details and links at https://openlibrary.org/works/OL3266066W/The_Alchemical_Body
 • DOI: 10.1093/OBO/9780195399318-0046
 • Meulenbeld, G. Jan (1999–2002). History of Indian Medical Literature. Groningen: Egbert Forsten. pp. IIA, 581–738.
 • Burckhardt, Titus (1967). Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul. Trans. William Stoddart. Baltimore: Penguin. p. 46. ISBN 0-906540-96-8.
 • Kraus, Paul, Jâbir ibn Hayyân, Contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam. I. Le corpus des écrits jâbiriens. II. Jâbir et la science grecque,. Cairo (1942–1943). Repr. By Fuat Sezgin, (Natural Sciences in Islam. 67–68), Frankfurt. 2002: (cf. Ahmad Y Hassan. "A Critical Reassessment of the Geber Problem: Part Three". Retrieved 16 September 2014.)
 • Derewenda, Zygmunt S. (2007). "On wine, chirality and crystallography". Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 64: 246–258 [247]. Bibcode:2008AcCrA..64..246D. doi:10.1107/S0108767307054293. PMID 18156689.
 • Holmyard 1931, p. 60
 • Burckhardt, Titus (1967). Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul. Trans. William Stoddart. Baltimore: Penguin. p. 29. ISBN 0-906540-96-8.
 • Strathern, Paul. (2000), Mendeleyev's Dream – the Quest for the Elements, New York: Berkley Books
 • Moran, Bruce T. (2005). Distilling knowledge: alchemy, chemistry, and the scientific revolution. Harvard University Press. p. 146. ISBN 0-674-01495-2. a corpuscularian tradition in alchemy stemming from the speculations of the medieval author Geber (Jabir ibn Hayyan)
 • Felix Klein-Frank (2001), "Al-Kindi", in Oliver Leaman & Hossein Nasr, History of Islamic Philosophy, p. 174. London: Routledge.
 • Marmura ME (1965). "An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwan Al-Safa'an, Al-Biruni, and Ibn Sina by Seyyed Hossein Nasr". Speculum 40 (4): 744–6. doi:10.2307/2851429.
 • Robert Briffault (1938). The Making of Humanity, p. 196–197.
 • Holmyard 1957, pp. 105–108
 • Holmyard 1957, p. 110
 • Hollister, C. Warren (1990). Medieval Europe: A Short History (6th ed.). Blacklick, Ohio: McGraw–Hill College. pp. 294f. ISBN 0-07-557141-2.
 • John Read. From Alchemy to Chemistry. 1995 p.90
 • James A. Weisheipl. Albertus Magnus and the Sciences: Commemorative Essays. PIMS. 1980. p.187-202
 • Edmund Brehm. "Roger Bacon's Place in the History of Alchemy." Ambix. Vol. 23, Part I, March 1976.
 • Holmyard 1957, pp. 120–121
 • Holmyard 1957, pp. 134–141.
 • Burckhardt, Titus (1967). Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul. Trans. William Stoddart. Baltimore: Penguin. p. 149. ISBN 0-906540-96-8.
 • Tara E. Nummedal. Alchemy and Authority in the Holy Roman Empire. University of Chicago Press, 2007. p. 49
 • John Hines, II, R. F. Yeager. John Gower, Trilingual Poet: Language, Translation, and Tradition. Boydell & Brewer. 2010. p.170
 • D. Geoghegan, "A licence of Henry VI to practise Alchemy" Ambix, volume 6, 1957, pages 10-17
 • Leah DeVun. From Prophecy, Alchemy, and the End of Time: John of Rupescissa in the late Middle Ages. Columbia University Press, 2009. p. 104
 • Linden 2003, p. 123
 • "Nicolas Flamel. Des Livres et de l'or" by Nigel Wilkins
 • Burckhardt, Titus (1967). Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul. Trans. William Stoddart. Baltimore: Penguin. pp. 170–181. ISBN 0-906540-96-8.
 • Peter J. Forshaw. '"Chemistry, That Starry Science" – Early Modern Conjunctions of Astrology and Alchemy' (2013)
 • Peter J. Forshaw, 'Cabala Chymica or Chemia Cabalistica – Early Modern Alchemists and Cabala' (2013)
 • Glenn Alexander Magee. Hegel and the Hermetic Tradition. Cornell University Press. 2008. p.30
 • Nicholas Goodrick-Clarke. The Western Esoteric Traditions: A Historical Introduction. Oxford University Press. 2008 p.60
 • Edwardes, Michael (1977). The Dark Side of History. New York: Stein and Day. p. 47. ISBN 0-552-11463-4.
 • Debus, Allen G. and Multhauf, Robert P. (1966). Alchemy and Chemistry in the Seventeenth Century. Los Angeles: William Andrews Clark Memorial Library, University of California. pp. 6–12.
 • Joseph Needham. Science and Civilisation in China: Volume 5, Chemistry and Chemical Technology, Part 5, Spagyrical Discovery and Invention: Physiological Alchemy. Cambridge University Press. P.9
 • William Royall Newman, Anthony Grafton. Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe. MIT Press, 2001. P.173.
  • Journal of the History of Ideas, 41, 1980, p. 293-318
  • Principe & Newman 2001, pp. 399
  • The Aspiring Adept: Robert Boyle and His Alchemical Quest, by Lawrence M. Principe, 'Princeton University Press', 1998, pp. 188 90
 • Tara E. Nummedal. Alchemy and authority in the Holy Roman Empire. p.4
 • Accounts of the Lord High Treasurer of Scotland, vol. iii, (1901), 99, 202, 206, 209, 330, 340, 341, 353, 355, 365, 379, 382, 389, 409.
 • Tara E. Nummedal. Alchemy and authority in the Holy Roman Empire. p.85-98
 • Tara E. Nummedal. Alchemy and authority in the Holy Roman Empire. p.171
 • Principe, Lawrence M. "Alchemy Restored." Isis 102.2 (2011): 305-12. Web.
 • Pilkington, Roger (1959). Robert Boyle: Father of Chemistry. London: John Murray. p. 11.
 • Newman & Principe 2002, p. 37
 • Principe & Newman 2001, p. 386
 • Principe & Newman 2001, pp. 386–7
 • Principe & Newman 2001, p. 387
 • Kripal & Shuck 2005, p. 27
 • Eliade 1994, p. 49
 • Principe & Newman 2001, p. 388
 • Principe & Newman 2001, p. 391
 • Rutkin 2001, p. 143
 • Daniel Merkur. Gnosis: An Esoteric Tradition of Mystical Visions and Unions. SUNY Press. 1993 p.55
 • Antoine Faivre, Wouter J. Hanegraaff. Western esotericism and the science of religion. 1995. p.viii–xvi
 • See Exeter Centre for the Study of Esotericism website
 • Linden 2003, pp. 9
 • Allen G. Debus. Alchemy and early modern chemistry. The Society for the History of Alchemy and Chemistry. p.34.
 • Raphael Patai. The Jewish Alchemists: A History and Source Book. Princeton University Press. p.4
 • Théodore Henri de Tschudi. Hermetic Catechism in his L'Etoile Flamboyant ou la Société des Franc-Maçons considerée sous tous les aspects. 1766. (A.E. Waite translation as found in The Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus.)
 • Joseph Needham. Science & Civilisation in China: Chemistry and chemical technology. Spagyrical discovery and invention: magisteries of gold and immortality. Cambridge. 1974. p.23
 • Principe & Newman 2001, p. 385
 • Richard Conniff. "Alchemy May Not Have Been the Pseudoscience We All Thought It Was." Smithsonian Magazine. February 2014.
 • Principe & Newman 2001, p. 396
 • Junius, Manfred M; The Practical Handbook of Plant Alchemy: An Herbalist's Guide to Preparing Medicinal Essences, Tinctures, and Elixirs; Healing Arts Press 1985
 • Joscelyn Godwin. The Golden Thread: The Ageless Wisdom of the Western Mystery Traditions. Quest Books, 2007. p.120
 • Jung, C. G. (1944). Psychology and Alchemy (2nd ed. 1968 Collected Works Vol. 12 ISBN 0-691-01831-6). London: Routledge.
 • Jung, C. G., & Hinkle, B. M. (1912). Psychology of the Unconscious : a study of the transformations and symbolisms of the libido, a contribution to the history of the evolution of thought. London: Kegan Paul Trench Trubner. (revised in 1952 as Symbols of Transformation, Collected Works Vol.5 ISBN 0-691-01815-4).
 • The Jung Cult, by Ricard Noll, Princeton University Press, 1994, p144
 • Noll. Aryan Christ. p171
 • C.-G. Jung Preface to Richard Wilhelm's translation of the I Ching.
 • C.-G. Jung Preface to the translation of The Secret of The Golden Flower.
 • Polly Young-Eisendrath, Terence Dawson. The Cambridge companion to Jung. Cambridge University Press. 1997. p.33
 • Jung, C. G., & Jaffe A. (1962). Memories, Dreams, Reflections. London: Collins. This is Jung's autobiography, recorded and edited by Aniela Jaffe, ISBN 0-679-72395-1.
 • Jung, C. G.—Psychology and Alchemy; Symbols of Transformation.
 • Redemption in Alchemy, by Carl Jung, p210
 • Principe & Newman 2001, p. 401
 1. Principe & Newman 2001, p. 418

Bibliography

External links

external image 37px-Wiktionary-logo-en.svg.png
Look up alchemy in Wiktionary, the free dictionary.

external image 34px-Wikiquote-logo.svg.png
Wikiquote has quotations related to: Alchemy

external image 30px-Commons-logo.svg.png
Wikimedia Commons has media related to Alchemy.

external image 38px-Wikisource-logo.svg.png
Wikisource has original text related to this article:
Alchemy

external image 40px-Wikibooks-logo-en-noslogan.svg.png
Wikibooks has more on the topic of: Alchemy

[show]

Alchemy (outline)

[show]

Metaphysics

[show]

Philosophy of science

Authority control

Categories:

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply