Search Posts

hjernen

Denne side er et supplement til **BioNyt – Videnskabens Verden** nr. 140/141.

hjernen

Popular electric brain stimulation method used to boost brainpower is detrimental to IQ scores ::: Using a weak electric current in an attempt to boost brainpower or treat conditions has become popular among scientists and do-it-yourselfers, but a new study shows that using the most common form of electric brain stimulation had a statistically significant detrimental effect on IQ scores.

 • Ved hjælp af en svag elektrisk strøm i et forsøg på at sætte skub i hjernekraft eller behandle tilstande er blevet populært blandt videnskabsmænd og gør-det-selv, men en ny undersøgelse viser, at brug af den mest almindelige form for elektrisk hjernestimulation havde en statistisk signifikant skadelig virkning på IQ scores . (bionyt.dk/163/kilde-102 ).

 • hjernen

3-D models of neuronal networks reveal organizational principles of sensory cortex ::: Researchers have succeeded in reconstructing the neuronal networks that interconnect the elementary units of sensory cortex — cortical columns. The scientists say that this study marks a major step forward to advance the understanding of the organizational principles of the neocortex and sets the stage for future studies that will provide extraordinary insight into how sensory information is represented, processed and encoded within the cortical circuitry.

 • Forskere er lykkedes at rekonstruere de neuronale netværk, der forbinder elementære enheder af sensoriske cortex – kortikale kolonner. Forskerne siger, at denne undersøgelse markerer et stort skridt fremad for at fremme forståelsen af ??de organisatoriske principper i neocortex og sætter scenen for fremtidige studier, som vil give ekstraordinært indblik i, hvordan sensoriske information er repræsenteret, behandles og kodet i den kortikale kredsløb.(bionyt.dk/163/kilde-103 ).

 • hjernen

Researchers observe the moment when a mind is changed ::: Researchers studying how the brain makes decisions have, for the first time, recorded the moment-by-moment fluctuations in brain signals that occur when a monkey making free choices has a change of mind. This basic neuroscience discovery will help create neural prostheses that can withhold moving a prosthetic arm until the user is certain of their decision, thereby averting premature or inopportune movements.

 • Forskere studerer hvordan hjernen træffer beslutninger har, for første gang, registreres øjeblik-for-øjeblik udsving i hjernen signaler, der opstår, når en abe gør frie valg har en ændring i sindet. Denne grundlæggende neurovidenskab opdagelse vil bidrage til at skabe neurale proteser, der kan tilbageholde flytte en protese arm, indtil brugeren er sikker på deres beslutning, og derved afværge præmature eller uhensigtsmæssige bevægelser.(bionyt.dk/163/kilde-104 ).

 • hjernen

Spinal cord axon injury location determines neuron's regenerative fate ::: A previously unappreciated phenomenon has been reported in which the location of injury to a neuron's communication wire in the spinal cord — the axon — determines whether the neuron simply stabilizes or attempts to regenerate. The study demonstrates how advances in live-imaging techniques are revealing new insights into the body's ability to respond to spinal cord injuries.

 • Et tidligere unappreciated fænomen er blevet rapporteret, hvor placeringen af ??skade på en neuron meddelelse wire i rygmarven – Axon – bestemmer om neuron simpelthen stabiliserer eller forsøg på at regenerere. Undersøgelsen viser, hvordan fremskridt inden for levende billeddiagnostiske teknikker er afslørende ny indsigt i kroppens evne til at reagere på rygmarvsskader. (bionyt.dk/163/kilde-105 ).

 • hjernen

Say what? How the brain separates our ability to talk and write ::: Although the human ability to write evolved from our ability to speak, writing and talking are now such independent systems in the brain that someone who can't write a grammatically correct sentence may be able say it aloud flawlessly.

 • Selvom den menneskelige evne til at skrive udviklet sig fra vores evne til at tale, skrive og tale er nu sådanne uafhængige systemer i hjernen, at en person, der ikke kan skrive en grammatisk korrekt sætning kan muligvis sige det højt fejlfrit. (bionyt.dk/163/kilde-106 ).

 • hjernen

Accelerated brain aging in type 1 diabetes related to cognitive complications ::: The brains of people with type 1 diabetes show signs of accelerated aging that correlate with slower information processing, according to research. The findings indicate that clinicians should consider screening middle-aged patients with type 1 diabetes for cognitive difficulties. If progressive, these changes could influence their ability to manage their diabetes.

 • Hjernen hos mennesker med type 1 diabetes viser tegn på accelereret ældning, der korrelerer med langsommere informationsbehandling, ifølge forskningen. Resultaterne indikerer, at klinikerne bør overveje screening midaldrende patienter med type 1-diabetes for kognitive vanskeligheder. Hvis progressiv, kunne disse ændringer påvirke deres evne til at styre deres diabetes. (bionyt.dk/163/kilde-107 ).

 • hjernen

Internet as new frontier in collecting data on the mind ::: With Apple's launch of new health tracking tools for the iPhone and medical researchers' forays into Facebook to recruit clinical trial volunteers, Web and mobile apps are increasingly seen as a new source for health data. But psychologists are also looking to the Internet as a new source of information about the mind.

 • Med Apples lancering af nye sundhed sporing værktøjer til iPhone og medicinske forskeres strejftog i Facebook for at rekruttere kliniske forsøg frivillige, er web og mobile apps i stigende grad som en ny kilde til sundhedsoplysninger. Men psykologer er også på udkig til internettet som en ny kilde til information om sindet. (bionyt.dk/163/kilde-108 ).

 • hjernen

Brain scan reveals out-of-body illusion ::: Neuroscientists have created an out-of-body illusion in participants placed inside a brain scanner. They then used the illusion to perceptually 'teleport' the participants to different locations in a room and show that the perceived location of the bodily self can be decoded from activity patterns in specific brain regions.

 • Neuroforskere har skabt en out-of-body illusion i deltagerne placeret inde i en hjerne scanner. Derefter brugte illusion at perceptuelt "teleport" deltagerne til forskellige steder i et rum og viser, at den opfattede placering af kropslige selv kan afkodes fra aktivitetsmønstre i specifikke hjerneregioner.(bionyt.dk/163/kilde-109 ).

 • hjernen-adfærd

How your brain reacts to emotional information is influenced by your genes ::: Your genes may influence how sensitive you are to emotional information, according to new research by a neuroscientist. The study found that carriers of a certain genetic variation perceived positive and negative images more vividly, and had heightened activity in certain brain regions.

 • Dine gener kan påvirke hvor følsom du er til at følelsesmæssig information, viser ny forskning fra en neurolog. Undersøgelsen fandt, at bærere af en bestemt genetisk variation opfattede positive og negative billeder mere levende, og havde øget aktivitet i visse områder af hjernen. (bionyt.dk/163/kilde-110 ).

 • hjernen-alzheimer

Tangles' trigger early-stage Alzheimer's abnormalities in neocortical networks ::: A ground-breaking study has now, for the first time, characterized early-stage changes that occur inside individual, Alzheimer's-affected cells in the intact brain. Remarkably, the study indicates that even if only a small number of cells is affected, the result is a reduction of electrical activity throughout the cerebral cortex — the area of the brain that serves as the center of higher mental function and cognition.

 • En banebrydende undersøgelse har nu, for første gang, er karakteriseret tidlige fase forandringer, der sker inde i individuelle, Alzheimers-ramte celler i den intakte hjerne. Bemærkelsesværdigt, undersøgelsen viser, at selv om kun et lille antal celler er påvirket, er resultatet en reduktion af elektrisk aktivitet i hele den cerebrale cortex – det område af hjernen, der tjener som centrum for højere mentale funktioner og kognition.(bionyt.dk/163/kilde-111 ).

 • hjernen-alzheimer

Majority of older adults willing to be screened by telephone for dementia ::: Nearly two-thirds of older adults were willing to undergo telephone screening for dementia, according to a new study. Willingness to be screened by phone did not differ by sex, age or race.

 • Næsten to tredjedele af ældre voksne var villige til at gennemgå telefon screening for demens, ifølge en ny undersøgelse. Villighed til at blive screenet af telefonen ikke afvige med køn, alder eller race. (bionyt.dk/163/kilde-112 ).

 • hjernen-alzheimer-protein

Alzheimer protein's structure may explain its toxicity ::: The molecular structure of one of the proteins in the fine fibers of the brain plaques that are a hallmark of Alzheimer's disease, researchers have found. This molecule, called amyloid beta-42, is toxic to nerve cells and is believed to provoke the disease cascade.

 • Den molekylære struktur af et af proteinerne i de fine fibre i hjernen plaques, der er kendetegnende for Alzheimers sygdom, har forskere fundet. Dette molekyle, kaldet amyloid beta-42, er toksisk for nerveceller og menes at fremprovokere sygdommen kaskade.(bionyt.dk/163/kilde-113 ).

 • hjernen-autisme-dna-gener-_zebrafisk

Zebrafish model gives new insight on autism spectrum disorder ::: Researchers are utilizing animal models to understand how dysfunction of either of two genes associated with autism spectrum disorder, SYNGAP1 and SHANK 3, contributes to risk in ASD. The new findings pinpoint the actual place and time where these genes exert influence in brain development and function.

 • Forskere udnytter dyremodeller til at forstå, hvordan dysfunktion af en af ??to gener, der er forbundet med autisme spektrum forstyrrelse, SYNGAP1 og SHANK 3, bidrager til at risikere i ASD. De nye resultater lokalisere det faktiske sted og tidspunkt, hvor disse gener indflydelse på hjernens udvikling og funktion.(bionyt.dk/163/kilde-114 ).

 • hjernen-autisme-genetik

Family genetics study reveals new clues to autism risk ::: A study of almost 2,400 children with autism, their parents and unaffected siblings has provided new insights into the genetics of the condition. Researchers found that certain inherited mutations that truncate the formation of proteins were more common in children with autism, compared to their unaffected brothers and sisters. These gene variations were more likely to be passed from mothers with no signs of the disorder to sons, who then developed the condition.

 • En undersøgelse af næsten 2.400 børn med autisme, deres forældre og upåvirkede søskende har givet ny indsigt i genetik tilstanden. Forskerne fandt, at visse arvelige mutationer, trunkere dannelsen af ??proteiner var mere almindelige hos børn med autisme, i forhold til deres upåvirkede brødre og søstre. Disse gen variationer var mere tilbøjelige til at blive passeret af en moder med ingen tegn på lidelsen til sønner, som derefter udviklede tilstanden. (bionyt.dk/163/kilde-115 ).

 • hjernen-autisme-rora-protein

Differences in RORA levels in brain may contribute to autism sex bias ::: An important sex-dependent difference in the level of RORA protein in brain tissues of males and females has been found by scientists. Specifically, females without autism have a slightly higher level of RORA in the frontal cortex of the brain than males without autism, while the levels of the protein are comparably lower in the brain of both males and females with autism.

 • En vigtig sex-afhængig forskel i niveauet af AURORA protein i hjernevæv fra hanner og hunner er fundet af forskere. Specifikt hunner uden autisme har et lidt højere niveau af AURORA i den frontale cortex i hjernen end mænd uden autisme, mens niveauerne af proteinet er sammenligneligt lavere i hjernen hos både hanner og hunner med autisme.(bionyt.dk/163/kilde-116 ).

 • hjernen-depression

New intervention helps mothers address depression ::: A new intervention has been developed that identifies potentially depressed mothers and encourages them to seek treatment. The Motivating our Mothers (MOM) program takes a unique approach, relying on pediatricians rather than the mother's doctor for diagnosis.

 • En ny indgriben er blevet udviklet, der identificerer potentielt deprimerede mødre og opfordrer dem til at søge behandling. Den motiverende vore Mødre (MOM) program tager en unik tilgang, bygger på børnelæger snarere end moderens læge for diagnose.(bionyt.dk/163/kilde-117 ).

 • hjernen-depression

Nail biters, beware: Teeth grinding is next ::: Anxiety disorders affect approximately one in six adult Americans. The most well-known of these include panic disorder, post-traumatic stress disorder, obsessive-compulsive disorder, and social anxiety disorder. But what of brief bouts of anxiety caused by stressful social situations? New research shows that anxiety experienced in social circumstances elevates the risk of bruxism — teeth grinding — causing tooth wear, fractures, and jaw pain.

 • Angstlidelser påvirker cirka en ud af seks voksne amerikanere. Den mest kendte af disse omfatter panikangst, post-traumatisk stress disorder, obsessiv-kompulsiv tilstand, og social angst. Men hvad med korte anfald af angst forårsaget af stressende sociale situationer? Ny forskning viser, at angst oplevet i sociale omstændigheder hæver risikoen for bruxism – tænderskæren – forårsager tand slid, brud og kæbe smerter. (bionyt.dk/163/kilde-118 ).

 • hjernen-depression

Online training can teach psychotherapists evidence-based treatments, study finds ::: Psychotherapy treatments can lag years behind what research has shown to be effective because there simply are not enough clinicians trained in new methods. A new study proposes one solution to the problem. The findings show that employing online training programs to teach psychotherapists how to use newer evidence-based treatments can be as successful as in-person instruction.

 • Psykoterapi behandlinger kan halte år bag hvad forskning har vist sig at være effektiv, fordi der simpelthen ikke er nok klinikere uddannet i nye metoder. En ny undersøgelse foreslår en løsning på problemet. Resultaterne viser, at ansætte online uddannelsesprogrammer at undervise psykoterapeuter, hvordan man bruger nyere evidensbaserede behandlinger kan være så vellykket som in-person instruktion.(bionyt.dk/163/kilde-119 ).

 • hjernen-døgnrytme

Locating the brain's SAD center ::: Biologists have known that variations in the amount of sunlight a person receives and her or his circadian clock play a role in the disorder. They have also proposed that the neurotransmitters serotonin and melatonin may be involved. However, they have not yet identified the underlying neurobiological mechanisms responsible. Biologists have now localized the seasonal light cycle effects that drive seasonal affective disorder to a small region of the brain called the dorsal raphe nucleus.

 • Biologer har vidst, at variationer i mængden af ??sollys en person modtager, og hendes eller hans døgnrytmen ur spiller en rolle i uorden. De har også foreslået, at neurotransmitterne serotonin og melatonin kan være involveret. De har imidlertid endnu ikke identificeret de underliggende neurobiologiske mekanismer ansvarlige. Biologer har nu lokaliseret de sæsonmæssige lys cyklus effekter, der driver sæsonbestemt affektiv lidelse til et lille område af hjernen kaldet den dorsale raphe nucleus.(bionyt.dk/163/kilde-120 ).

 • hjernen-hallucinationer

Hallucinations and delusions more common than thought ::: Scientists have found that hearing voices and seeing things (that others cannot) impacts about 5 percent of the general population at some point in their lives.

 • Forskere har fundet, at høre stemmer og se ting (at andre ikke kan) indvirkninger omkring 5 procent af den almindelige befolkning på et eller andet tidspunkt i deres liv.(bionyt.dk/163/kilde-121 ).

 • hjernen-hallucinationer

Psychotic hallucinations, delusions rarely precede violence ::: Mass shootings at the hands of unhinged loners – such as those in Aurora, Colo.; Santa Barbara, Calif., and Newtown, Conn. — perpetuate a commonly held belief that mental illness triggers violent crimes. But a new study shows that hallucinations and delusions associated with psychiatric disorders seldom foreshadow acts of aggression.

 • Masse skyderier i hænderne på sindsforvirret enspændere – som dem i Aurora, Colorado .; Santa Barbara, Californien, og Newtown, Conn -.. Forevige en almindeligt holdt tro på, at psykisk sygdom udløser voldelige forbrydelser. Men en ny undersøgelse viser, at hallucinationer og vrangforestillinger forbundet med psykiatriske lidelser sjældent varsle aggressioner. (bionyt.dk/163/kilde-122 ).

 • hjernen-huske

Memory task-specific encoding by neuronal networks in the human hippocampus ::: Epilepsy patients undergoing intracranial monitoring for seizure localization provide an excellent model to study discharge patterns of single neurons within the mesial temporal lobe during memory tasks. Animal models have shown that discharge patterns of CA3 neuronal populations influence the discharge of CA1 neurons. The researchers hypothesized that human hippocampal neurons have regionally and temporally specific and interrelated discharge patterns, which contribute to task specific memory formation and retrieval.

 • Epilepsipatienter gennemgår intrakraniel overvågning for beslaglæggelse lokalisering giver en fremragende model til at studere udledning mønstre af enkelte neuroner i mesiale temporallap under hukommelse opgaver. Dyremodeller har vist, at udledning mønstre af CA3 neuronale populationer påvirke udledningen af ??CA1 neuroner. Forskerne antager, at de menneskelige hippocampusneuroner har regionalt og timeligt specifikke og indbyrdes forbundne udledning mønstre, som bidrager til opgave specifik hukommelse dannelse og hentning.(bionyt.dk/163/kilde-123 ).

 • hjernen-migræne

Migraines, hormones, pre-eclampsia, lifespan all feature in increased strokes for women ::: Each year, around 55,000 more women than men will have a stroke. Longer lifespans, pregnancies and hormones all contribute to the disparity, as do illnesses that tend to strike women more frequently. Crunch the numbers and the math adds up to more strokes for women, making it important for women monitor their risk.

 • Hvert år vil omkring 55.000 flere kvinder end mænd har et slagtilfælde. Længere livslængde, graviditeter og hormoner bidrager alle til forskellen, som gør sygdomme, der har tendens til at strejke kvinder oftere. Crunch tallene og math tilføjer op til flere slag for kvinder, hvilket gør det vigtigt for kvinder at overvåge deres risiko. (bionyt.dk/163/kilde-124 ).

 • hjernen-øjebevægelser

As life slips by: Why eye movement doesn't blur the picture ::: Researchers have identified the molecular "glue" that builds the brain connections that keep visual images clear and still, even as objects or your eyes move. Using mouse models, the researchers demonstrate that image stabilization depends upon two proteins, Contactin-4 and amyloid precursor protein, binding during embryonic development.

 • Forskere har identificeret den molekylære "lim", der bygger hjernen forbindelser, der holder visuelle billeder klar og stadig, selv som objekter eller dine øjne bevæger sig. Ved hjælp af musemodeller, forskerne viser, at billedstabilisering afhænger to proteiner, Contactin-4 og amyloidprecursorprotein, binding under fosterudviklingen.(bionyt.dk/163/kilde-125 ).

 • hjernen-øjet-blind

Pioneering facial recognition cane for the blind::: A revolutionary ‘smart’ cane enabling the visually impaired to instantly identify friends and family could be available soon, thanks to students at a British university. The ‘XploR’ mobility cane uses smartphone technology to recognize familiar faces from up to 10 metres away. The cane also features GPS functionality to aid navigation.

 • En revolutionerende 'smart' sukkerrør Aktivering af synshandicappede til øjeblikkeligt at identificere venner og familie kunne snart være tilgængelige, takket være studerende på en britisk universitet. Den "Xplor" mobilitet sukkerrør bruger smartphone-teknologi til at genkende velkendte ansigter fra op til 10 meter væk. Stokken også GPS-funktionalitet til støtte navigation. (bionyt.dk/163/kilde-126 ).

 • hjerne-schizofren

Potential cause of schizophrenic symptoms identified ::: Researchers believe they have discovered an abnormality in the schizophrenic brain that could be responsible for many of the disease's symptoms and could provide a drug target for therapeutic treatments. Schizophrenia affects millions of people worldwide but the cause of its wide-ranging symptoms remains largely unknown.

 • Forskere mener, at de har opdaget en abnormitet i den skizofrene hjerne, der kan være ansvarlig for mange af sygdommens symptomer og kunne give et mål lægemiddel til terapeutiske behandlinger. Skizofreni påvirker millioner af mennesker verden over, men årsagen til dets vidtrækkende symptomer forbliver stort set ukendt. (bionyt.dk/163/kilde-127 ).

 • hjerne-skade

It doesn't take a brain injury to have headache, dizziness and cognitive impairment ::: Researchers have provided an explanation for why many people with even very trivial head injuries, or even injuries to other parts of their bodies, experience incapacitating post-concussion like syndromes.

 • Forskere har givet en forklaring på, hvorfor mange mennesker med endog meget trivielle hovedskader, eller endda skader på andre dele af deres krop, erfaring lammende post-hjernerystelse lignende syndromer.(bionyt.dk/163/kilde-128 ).

 • hjerne-smerte

Brain chemical may offer new clues in treating chronic pain ::: A chemical in the brain typically associated with cognition, movement and reward-motivation behavior — among others — may also play a role in promoting chronic pain, according to new research. The chemical, dopamine, sets the stage for many important brain functions, but the mechanisms that cause it to contribute to chronic pain are less well understood.

 • En kemisk i hjernen typisk forbundet med kognition, bevægelse og belønning-motivation opførsel – blandt andre – kan også spille en rolle i at fremme kroniske smerter, viser ny forskning. Den kemiske, dopamin, lægger op til mange vigtige hjernefunktioner, men de mekanismer, der forårsager den til at bidrage til kroniske smerter er mindre godt forstået.(bionyt.dk/163/kilde-129 ).

Venstrehjerne-funktioner:
Bruger logik
Fakta-orienteret
Ord og sprog
Nuværende og tidligere tid
Matematik og videnskab
Kan forstå
Har kendskab til
Erkender
Rækkefølge/mønster-genkendelse
Kender navn på ting
Virkeligheden hersker
Laver strategier
Praktisk
Sikker
Detalje-orienteret
Højrehjerne-funktioner:
Bruger følelse
Følelsesorienteret
Symboler og billeder
Nuværende & fremtidig tid
Filosofi og religion
Kan "fange det" (meningen)
Tror
Værdsætter
Rumlig orientering og opfattelse
Kender en tings funktion
fantasien hersker
Erkender mulighederne
Fremfusende
Risikovillig
Orienteret efter "det store billede"

En forskergruppe har haft succes med at dyrke nerveceller på et lag af andre celler med et plastlag som bund. Den pågældende forskergruppe arbejder med at styre cellers opførsel på forskellige materialer. Metoden kan i fremtiden bruges til at sammenkoble nerveceller, som ved skader er revet fra hinanden. For at skaffe opmærksomhed om deres projekt har de fremstillet "levende olympiske ringe", hvor fibronectin-protein er bundet til en olympisk ringform. Derefter er bindevævsceller fra centralnervesystemet bragt til at vokse herpå.

Leave a Reply