Search Posts

Brev-til-Donald-Trump-om-atomvåben

Brev-til-Donald-Trump-om-atomvåben

11 november 2016

"Kære Donald Trump.

Du vil snart have kontrol over det amerikanske atomvåben-arsenal. Hvis det nogensinde bliver brugt, kan det dræbe næsten alle amerikanere såvel som resten af ​​menneskeheden på grund af virkningerne af røgen fra brande, der ville blive antændt, hvilket ville afkøle Jordens overflade og dræbe stort set alle afgrøder i den efterfølgende atomvinter. Du har nu mulighed for at forhindre, at dette nogensinde sker, ved hurtigt at reducere vores nukleare arsenal og spare os for hundredvis af milliarder dollars i processen. Dermed vil du vinde en Nobel Fredsprisen. Her er fakta:

Der er 15.350 atomvåben på planeten, hvor Rusland (7.300) og USA (7000) tegner sig for næsten alle disse våben. De øvrige syv nukleare lande er Frankrig (300), Kina (260 ), UK (215), Pakistan (130), Indien (120), Israel (80) og Nordkorea (10).

Ny START, som blev underskrevet af præsidenterne Barack Obama og Dmitry Medvedev i 2010, kræver at hver side i de næste år reducerer de aktive nukleare sprænghoveder (warheads) til højst 2.000 hver, men traktaten begrænser ikke det meget større antal våben, der ligger på lager eller er i reserve. USA har indledt et moderniseringsprogram for vores atomvåbenarsenal, der vil koste omkring $ 1.000.000.000.000 ($ 1 billioner) i løbet af de næste 30 år. Hvilket spild af penge til våben, som vi aldrig kan tillade os at bruge. Venligst annuller dette moderniseringsprogram, og overvej alle de andre ting, som vi kunne gøre med disse penge.

I 1980'erne opdagede amerikanske og russiske forskere, at den røg fra brande, der vil blive antændt af nukleare eksplosioner, ville være så tæt, at det ville blokere for solen og gøre jorden kold, mørk og tør, dræbe planterne og forhindre landbrugsavl i mindst et år. I løbet af det sidste årti har jeg fundet ud af, at denne atomvinterteori er korrekt, at virkningerne vil vare i mere end et år siden, ved at arbejde sammen med nogle af de samme forskere, især Richard Turco, Brian Toon og Georgiy Stenchikov, og ved hjælp af moderne klimamodeller og computere. Dette har vist at de nye START-reducerede kernevåbenarsenaler stadig vil kunne frembringe denne atomvinter. Det er et uheldigt faktum, at byer kan brænde. San Francisco brændte i tre dage og nætter efter jordskælvet i 1906. Tokyo, Hamburg, Dresden, Darmstadt og flere japanske byer brændte efter bombningerne under Anden verdenskrig. Nogle moderne bygninger brænder endnu lettere, som det sås ved skyskraberbranden, der startede med kasserede cigaretter i Dubai. Moderne megabyer ville producere meget mere røg end de antagelser man gjorde sig i de tidligere studier. Vi fandt også, at hvis enten USA eller Rusland angreb den anden med deres nuværende arsenal af kernevåben, ville det producere så mange klimaændringer, at det ville dræbe alle i det land, der angreb, selvom hvis der ikke skete nogen gengældelse. Dette betyder, at vi lever i en verden af ​​sikret selvødelæggelse (SAD, Self-Assured Destruction (SAD) ud over gensidigt sikret ødelæggelse (MAD, Mutual Assured Destruction). Enhver nation, der truer med et første kernevåben-angreb, vil således fungere som en selvmordsbomber. Derudover fandt vi, at en meget lille atomkrig mellem to nukleare nationer, der kun bruger omkring 100 små atombomber i Hiroshima-størrelse, med en total eksplosiv effekt på langt mindre end en procent af det nuværende globale arsenal, kunne producere nok røg til at forårsage klimaændringer uden fortilfælde i menneskets historie. Det ville ikke være en fuld atomvinter, men det ville kunne slå 1 – 2 milliarder mennesker ihjel på grund af sult. For at forhindre muligheden for en atomvinter, skal USA og Rusland straks reducere deres arsenaler til samme niveau som alle de andre nukleare stater, dvs. til et par hundrede. Når alt kommer til alt, hvor mange kernevåben skal du egentlig bruge som afskrækkende middel? Et par? For at forhindre den nukleare hungersnød, der vil kunne forårsages af selv et meget lille antal kernevåben, der er rettet mod byer og industriområder, har vi brug for, at kernevåbenarsenalerne bliver drastisk nedskåret.

Delvis som følge af den voksende bevidsthed om de globale virkninger på klima og fødevarer, som ville være resultatet af en atomkrig, er der blevet afholdt tre internationale konferencer om de humanitære virkninger af atomkrig: i Norge i marts 2013; i Mexico i februar 2014 og i Østrig i december 2014. Denne verdensomspændende bevægelse resulterede i de åbne FN-møder i FN i 2016, der kulminerede i en FN-resolution i 2017 om forhandlinger mod et verdensomspændende forbud mod atomvåben; Beslutningen blev støttet af 123 nationer. USA stemte imod denne beslutning, men nu har du chancen for at ændre amerikansk politik og støtte dette forbud mod atomvåben næste år. Verden har forbudt kemiske våben, biologiske våben, klyngeammunitioner og landminer, men ikke de værste masseødelæggelsesvåben af ​​alle, atomvåben. Som diskuteret ovenfor kan de ikke bruges på nogen rationel måde. Kernevåben kan ikke bruges til at bekæmpe terrorisme eller cybertrusler. Der har imidlertid været mange tilfælde, hvor atomvåben næsten blev brugt ved et uheld eller som følge af en forvirring. Man kan også forestille sig hackere kunne få adgang. Nu er din chance for at gøre verden meget sikrere ved at rydde denne trussel af vejen.

Spredning af atomvåben har allerede produceret ni nukleare stater. Som vi alle ved, var Iran på vej til at blive den tiende, men blev stoppet af en international aftale, der blev udført i samarbejde med Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og EU. Dette har gjort verden meget mere sikker og sender en besked om det internationale samfunds villighed til at stoppe andre nationer fra at opnå atomvåben. Du er forpligtet til at bekræfte den amerikanske støtte til denne aftale. Ethvert forsøg på at nedbryde det vil resultere i, at Iran får atomvåben hurtigere og tilskynde andre lande, der ønsker at bevæge sig i samme retning.

Der er flere første trin, du kan tage for at gøre verden mere sikker.
Du kan ændre vores atomkraftpolitik til en verden uden brug af atomvåben. Der er ingen omstændigheder, hvor vi skal bruge atomvåben til at angribe nogen. Vi kan forsvare USA med vores moderne præcisionsstyrede våben, der ikke kræver engrosslagtning af uskyldige civile.

Du kan tage amerikanske landbaserede missiler ud af hår-trigger-alarm (hair trigger). Enhver brug af atomvåben kræver bevidst tænkning, ikke umiddelbar reaktion i en tid med panik og mulig misinformation. Det vil være en besked om fred til verden at tage de amerikanske missiler ud af højvarslingsstatus.
Du kan nedbringe vores landbaserede missiler og begynde at demontere dem som led i en hurtig reduktion af vores atomvåben. Der er ikke brug for nogen traktat med Rusland, og præsident George H. W. Bush har præcedens for dette ved at lade vores atomvåbenarsenal reducere, da Sovjetunionen faldt fra hinanden. En sådan ensidig indsats vil have den dobbelte virkning at gøre risikoen for en atomkrig ved et uheld meget mindre sandsynlig og sætte verden på vej mod at reducere truslen om global atomkrig og atomvinter.

Dit formandskab er en hidtil uset chance for positiv forandring i verden. At reducere truslen om atomkrig og atomvinter vil gøre USA sikrere og rigere og cementere din status som verdensledende. Brug venligst denne chance for at være en rigtig vinder."

Alan Robock fra Department of Environmental Sciences ved Rutgers University

Bionyt.dk/ref/11872.asp.

Brev-til-Donald-Trump-om-atomvåben

DEN ORIGINALE TEKST:
"Dear Donald Trump

You will soon have control of the US nuclear arsenal. If it is ever used, it could kill almost every American, as well as the rest of humanity, because of the impacts of the smoke from fires that would be ignited, which would cool Earth’s surface and kill virtually all crops in the ensuing nuclear winter. You now have the opportunity to prevent this from ever happening, by quickly reducing our nuclear arsenal, saving us hundreds of billions of dollars in the process. Doing so will win you a Nobel Peace Prize. Here are the facts:
There are 15,350 nuclear weapons on the planet, with Russia (7,300) and the United States (7000) accounting for almost all of them. The other seven nuclear nations are France (300), China (260), UK (215), Pakistan (130), India (120), Israel (80), and North Korea (10).
New START, signed by presidents Barack Obama and Dmitry Medvedev in 2010, requires each side by next year to reduce deployed warheads to a maximum of about 2,000 each, but the treaty does not limit the much larger number of weapons that are in storage or reserve. The United States has embarked on a modernization program for our nuclear arsenal that will cost about $1,000,000,000,000 ($1 trillion) over the next 30 years. What a waste of money for weapons we can never use. Please cancel this modernization program, and consider all the other things we could do with this money.
In the 1980s, American and Russian scientists, working together, discovered that smoke from fires ignited by nuclear explosions would be so dense that it would block out the sun, turning Earth cold, dark, and dry, killing plants, and preventing agriculture for at least a year. In the last decade, working with some of the same scientists, particularly Richard Turco, Brian Toon, and Georgiy Stenchikov, and using modern climate models and computers, I found that this nuclear winter theory was correct, that the effects would persist for more than a decade, and that the New START-reduced nuclear arsenals will still be able to produce this nuclear winter. It is an unfortunate fact that cities burn. San Francisco burned for three days and nights after the earthquake in 1906. Tokyo, Hamburg, Dresden, Darmstadt, and multiple Japanese cities burned after bombing in World War II. Some modern buildings burn even more easily, as can be seen in the skyscraper fires started with discarded cigarettes in Dubai. Modern megacities would produce a lot more smoke than the assumptions made in previous studies. We also found that if either the United States or Russia attacked the other with their current arsenal, it would produce so much climate change that it would kill everyone in the country that did the attacking, even if there was no retaliation. This mean we live in a world of Self-Assured Destruction (SAD) in addition to Mutual Assured Destruction (MAD). Thus any nation threatening a first strike attack would be acting as a suicide bomber. In addition, we found that a very small nuclear war between any two nuclear nations, using only 100 or so small, Hiroshima-size atomic bombs, with a total explosive power of much less than one percent of the current global arsenal, could produce enough smoke to cause climate change unprecedented in recorded human history. It would not be full nuclear winter, but it could sentence 1 to 2 billion people to death by starvation. To prevent the possibility of a nuclear winter, the United States and Russia need to immediately reduce their arsenals to the same levels as all the other nuclear states, a couple hundred. After all, how many do you need to use as a deterrent? A couple? To prevent the nuclear famine that would result from even a very small number of weapons targeted on cities and industrial areas, arsenals need drastic reductions.
Partially as a result of the growing awareness of the global impacts on climate and food that would result from a nuclear war, three international conferences on the humanitarian impacts of nuclear war were held: in Norway in March 2013; in Mexico in February 2014, and in Austria in December, 2014. This worldwide movement resulted in the Open-Ended Working Group meetings of the United Nations in 2016, culminating in a UN resolution to have negotiations in 2017 toward a worldwide ban on nuclear weapons; the resolution was supported by 123 nations. The United States voted against this resolution, but now is your chance to change US policy and support this ban on nuclear weapons next year. The world has banned chemical weapons, biological weapons, cluster munitions, and land mines, but not the worst weapons of mass destruction of all, nuclear weapons. As discussed above, they cannot be used in any rational way. Nuclear weapons cannot be used to fight terrorism or cyber threats. However, there have been many instances when nuclear weapons were almost used by accident or confusion. One can also imagine hackers getting access. Now is your chance to make the world much safer by ridding it of this threat.
Proliferation of nuclear weapons has already produced nine nuclear states. As we all know, Iran was on track to become the tenth, but was stopped by an international agreement, done in collaboration with Russia, China, the United Kingdom, France, Germany, and the European Union. This has made the world much safer and sends a message about the international community’s wilingness to stop other nations from obtaining nuclear weapons. You have an obligation to reiterate US support for this agreement. Any attempts to dismantle it will result in Iran getting nuclear weapons sooner and embolden other countries wishing to move in the same direction.
There are several first steps you can take to make the world safer.
You can change our nuclear policy to one of no first use of nuclear weapons. There are no circumstances in which we should use nuclear weapons to attack anyone. We can defend the United States with our modern, precision-guided weapons, which do not require wholesale slaughter of innocent civilians.
You can take US land-based missiles off of hair-trigger alert. Any use of nuclear weapons requires deliberate thought, not immediate reaction during a time of panic and possible misinformation. What a message of peace taking US missiles off high-alert status will be to the world.
You can stand down our land-based missiles and begin to dismantle them as part of a rapid reduction of our nuclear arsenal. No treaty with Russia is needed, and President George H. W. Bush set a precedent for this by reducing our nuclear arsenal as the Soviet Union was coming apart. This unilateral action will have the two-fold effect of making accidental nuclear war much less likely and setting the world on a path to reducing the threat of global nuclear war and nuclear winter.
Your presidency is an unprecedented opportunity for positive change in the world. Reducing the threat of nuclear war and nuclear winter will make the United States safer and richer, and cement your status as a world leader. Please take advantage of this chance to be a real winner."

Alan Robock, Department of Environmental Sciences, Rutgers University

bionyt.dk/ref/11872.asp.

Brev-til-Donald-Trump-om-atomvåben

Leave a Reply