Search Posts

alger-og-tang

730 spørgsmål om alger Udgivet den 20. december 2010 af Ole Terney ( webredaktør )

external image bn149150k21.jpg

Køb dette nr.

Spørgsmål om alger (svar-databasen kræverabonnement på bladet).

Hvor mange arter af tang findes i verden? Hvordan laver man sit eget algeherbarium? Hvilket af følgende have har flest tangarter: det nordlige Stillehavet eller det nordlige Atlanterhav? Hvor mange tangarter findes i havene omkring Danmark? Hvad er de mest almindelige tang-arter? Hvor ligger vækstzonen hos Laminaria-brunalger/tang? Hvor lever brunalger? Hvor lever Sukkertang? Hvad består det hvide pulver på overfladen af Sukkertang af? Hvordan kan man vide, hvor gammel en Buletang er? Hvad er flydeblærer – hvilke tang-arter har flydeblærer? Hvorved er luftblærerne hos Skulpetang specielle? Hvad er bændeltang? Hvor mange arter af brunalgetang findes i verden? Hvad er kelp? Hvad er en skvatalge? Hvordan er blågrønalger bygget? Hvor lever grønalger? Hvor mange arter af grønalgetang findes i verden? Hvad er forskellen på grønalger, rødalger og brunalger? Hvad er rørhinde? Hvor stor kan Søsalat blive? Hvor vokser Søsalat? Hvordan formerer Søsalat sig? Hvilke invasive tangarter er der i Danmark? Hvor stammer Sargassotangen i Limfjorden fra? Hvor hurtigt spredte Sargassotangen sig i Danmark? Hvad er saltholdigheden i havet ved Danmark? Hvor dybt kan alger vokse? Er der forskel på levestedet for tang af grønalger, rødalger og brunalger? Hvorfor vokser tang i forskellig dybde? Hvad begrænser væksten af tang? Hvilken betydning har alger for atmosfærens ilt? Hvordan kan brunalge-tang nedsætte risikoen for udtørring? Hvordan er brunalge-tang beskyttet mod mikroorganismer? Hvordan er tang beskyttet mod frost? Hvor meget udtørring tåler tang? Hvor meget ændring i saltholdigheden kan tang tåle? Hvor meget kan arter af tang strækkes uden at knække? Er tangalger enårige eller flerårige? Hvordan beskytter tang sig mod at blive spist? Hvad er forskellen på alger/tang og planter? Hvor lever rødalger? Er rødalger altid røde? Hvor mange arter af rødalgetang findes i verden? Hvad er de mest almindelige rødalge-arter? Er tang en form for alger? Hvor kan planktonalger leve? Hvad er likener? Dyrker man brunalge-tang i Canada? Hvad er kelp? Hvor dyrkes kelp? Hvordan dyrkes kelp? Hvornår begyndte japanere at dyrke kombu? Hvilket land producerer mest kombu? Høster man alger/tang i Danmark? Hvad kan tangproduktion i Danmark indbringe økonomisk? Hvor meget søsalat ville man kunne dyrke i Danmark? Kan det betale sig at dyrke søsalat i Danmark? Hvad er Onsevig Klimapark? Hvordan støttes udnyttelsen af alger/tang i Danmark? Hvad hedder de almindeligste brunalger i Danmark? Har man høstet tang i Danmark? Kan det betale sig at høste brunalger i Danmark? Har tang haft kommerciel betydning i Danmark? Hvad er dansk agar (danagar)? Hvor har man produceret furcellaran i Danmark? Hvorfor stoppede man tanghøst i Danmark? Er tanghøst i Danmark afbilledet i kunsten? Kan man dyrke tang som privatperson? Findes der invasive tangarter i Danmark? Findes Sargassotang i Danmark? Hvem samler oplysninger om introducerede arter i Nordeuropa? Hvor mange fremmede tangarter lever i Europa? Hvor hurtigt vokser søsalat? Hvad er problemerne ved at dyrke søsalat i Danmark? Hvordan dyrker man alger/tang i verden i dag? Kan man dyrke alger i plastposer i havet? Hvordan kan alger dyrkes i osmoseposer? Kan man dyrke alger/tang i havet på samlebånd? Hvad er blå biomasse? Hvor i Vesten dyrker man tang? Fra hvilke lande importerer Europa tang? Har man dyrket tang i Europa? Har man høstet tang i Island? Hvor meget tang høstes i Norge? – og til hvilken pris? – hvor stor en andel af tangskoven høstes? – hvor stort er Norges tangskovareal? – hvor mange kg tang står der på en kvadratmeter tangskovareal i havet omkring Norge? – hvad er den hyppigste tang ved Norge? – Hvor mange procent udgør den hyppigste tang-art ved Norge? Hvordan dyrkes alger i fotobioreaktorer? Hvordan kan alger/tang høstes? Hvad bruges alger/tang til i verden? Hvilke kulhydrater har alger/tang? Hvilke lande høster kombu intensivt? Hvilke lande dyrker rødalger? Hvilke lande dyrker grønalger? Findes der et museum for alger? Hvor mange eksemplarer af tang er udstillet af Natural History Museum i London? – og hvor mange er der i samlingerne? Kan man dyrke alger i mørke? Er osmosepose-metoden til algedyrkning rentabel? Hvordan dyrkes Porphyra? Hvad er conchocelis? Hvordan dyrkes conchocelis-stadiet? Hvordan dyrkes Porphyra-stadiet? Er tang (thallusstadiet) diploidt eller haploidt? Hvornår begyndte man at høste Porphyra-rødalgetang i Japan? Hvordan høstede man Porphyra-rødalgetang i Japan i gamle dage? Hvordan poder man nettene med Porphyra-rødalgetang? Hvordan forlænger man sæsonen for Porphyra-rødalgetang? Hvorfor er nori-ark matte på bagsiden? Hvor mange ton nori produceres i Japan årligt? Hvorfor kaldes Porphyra “purpurhinde”? På hvor stort areal dyrkes rødalger i Japan? Hvilken tanghøst er den største – målt i penge? Hvordan foregår dyrkning af Porphyra? Hvor vokser Porphyra? Høster man forskellige arter af Porphyra? Hvilken art af Porphyra dyrkes i Japan? Hvor store er Porphyra-tangen, når den høstes? Hvordan behandles Porphyra efter høst? Hvordan høstes Porphyra? Hvordan behandles Porphyra efter høst? Hvilken pris kan dyrkede eller høstede alger/tang indbringe? Hvor stort er verdensmarkedet for tang (i kroner)? Hvilket land producerer tang med den højeste prisværdi? Hvor stort er verdensmarkedet for tang økonomisk (pr. år)? Hvor meget alger/tang produceres i verden i dag? Hvor meget udgør verdens tanghøst af den samlede høst fra havet? Hvor høstes mest tang i verden? Hvad er begrænsningen for, hvor mange alger man i alt kan dyrke? Hvor meget biomasse kan man producere ved algedyrkning? Hvor meget carbon kan optages ved algedyrkning? Hvad afgør produktionshastigheden ved algedyrkning? Hvad er arealbehovet, hvis alger skal producere den mængde olie, som verden bruger i dag: Hvilken betydning har tang mængdemæssigt i forhold til anden akvakultur? Hvor meget tang høstes i verden pr. år? Hvor mange lande høster tang? I hvilke verdensdele høstes mest tang? Hvor meget kan samproduktion af fiskeavl, muslingeavl og tangdyrkning øge udbyttet? Hvilke fordele er der ved samproduktion af fiskeavl, muslingeavl og tangdyrkning (ud over at øge udbyttet)? Hvor meget brunalge-tang høstes i verden pr. år? Hvor meget rødalge-tang høstes i verden pr. år? Hvor meget grønalge-tang høstes i verden pr. år? Hvor meget tang høstes i verden? Hvordan dyrkes alger i åbne damme (raceways)? Hvor hurtigt ville en alge teoretisk kunne fylde Jordens volumen ved ubegrænset vækst? Hvor kan man dyrke alger/tang? Hvad er hybridanlæg til algedyrkning? Hvad er problematikken ved at bruge biobrændsel? Hvad er fordelene ved at bruge alger til biobrændsel i stedet for planter? Hvilke mikroorganismer findes i en biogasreaktor? Er alger bedst til biodiesel-produktion eller til biogas-produktion? Hvor i Danmark studeres biogas-produktion? Hvad er en petaJoule? Hvor meget energi producerer biogasanlæggene i Danmark? Hvor mange kilometer kan en bil køre på den biogas, der kan udvindes fra en hektar majsmark? Bruges biogas til transport i Sverige? Hvad kan biogas bruges til? Hvordan styrer man et biogasanlæg? Kan brunalge-tang bruges til energiproduktion? Kan man bruge blågrønalger (cyanobakterier) til energiproduktion? Kan man få alger til at lave brint ved gensplejsning? Kan algen Søsalat bruges til energiproduktion? Hvor i cellen aflejrer algeceller olie? Kan man få alger til at producere mere olie? Hvor mange procent olie kan alger indeholde? Hvilke firmaer investerer i alger til energifremstilling? Kan alger bruges til fremstilling af bioethanol? Hvilke algetyper er bedst at bruge til fremstilling af bioethanol? Kan alger danne olier samtidig med at de vokser? Kan alger bruges til flybrændstof? Hvad er Jatropha? Er alger/tang bedre til at producere energi end planter? Kan det betale sig at dyrke alger til energi? Hvor meget ilt og biomasse danner alger/tang på Jorden? Kan alger/tang bruges til energiproduktion? Hvor meget olie kan produceres af alger pr. arealenhed? Hvilken betydning har alger for den organiske produktion på Jorden? Hvor meget organisk stof kan tang producere pr. kvadratmeter pr. år? Hvor meget organisk stof kan mikroalger producere pr. kvadratmeter pr. år? Hvor meget organisk stof kan landplanter producere pr. kvadratmeter pr. år? Hvor hurtigt vokser tang? Hvor meget solenergi indfanger planter og alger/tang i forhold til menneskets energiforbrug? Hvor let-nedbrydelige er sukkerarterne i alger/tang? Hvordan er sammenhængen mellem alger/tang, fossil olie og CO2 -regnskabet? Kan man deponere CO2 nede i jorden? Kan alger og mikroorganismer lave benzin til biler? Hvad er 1. generationsbiobrændsel? Hvad er 2. generationsbiobrændsel? Hvad er 3. generationsbiobrændsel? Hvordan kan man presse olie af alger? Hvordan kan man få biodiesel fra alger? Hvad består biobrændstof til biler af? Kan alger omdannes til methanol? Hvad er en brændselscelle? Kan man bruge methanol til brændselsceller? Hvad er fordelene ved at bruge methanol til biler? Hvad laves biodiesel af? Har Japan planer om at bruge tang til biobrændsel? Er gensplejsede alger sikkert? Kan man få allergi for tang? Kan tang være problematiske at spise? Er der tungmetaller i alger og tang? Kan tang indeholde arsen? Kan tang være giftig? Kan mikroskopiske alger være giftige? Er alger omtalt i Bibelen? Hvorfor er havvand undertiden rødt? Hvad betyder begrebet “red tides”? Kan havet være giftigt? Kan alger dræbe fisk? Hvor gammelt er fænomenet giftige mikroalger Forekommer fiskedød i Danmark på grund af giftige alger? Kan giftalger forårsage kostbar skade? Kan rovfisken Hornfisk – der altså ikke spiser alger – dø af giftalger? Kan giftalger forårsage kostbar skade i Danmark? Hvorfor svømmede Hornfiskene ikke uden om giftalgerne? Hvilke symptomer kan mennesker få af giftalger? Kan man dø af giftalger? Kan man få kræft af giftalger? Hvad afgør giftalge-symptomernes omfang? Findes der modgifte mod giftalgerne? Hvordan kan man behandle algeforgiftning? Hvordan kan man behandle algeforgiftning af nerver? Hvor længe kan man være syg efter en algeforgiftning? Hvad får folk algeforgiftning af? Hvad får folk i tempererede klimaområder algeforgiftning af? Hvordan kan muslinger og østers blive giftige? Hvorfor er muslinger farligere end fisk, når det gælder risiko for giftindhold? Hvad får folk i tropiske klimaområder algeforgiftning af? Hvad kaldes algegift-forgiftningerne? Er mennesker blevet syge af danske muslinger? Er mennesker blevet syge af danske eksporterede muslinger? Bliver danske muslinger kontrolleret før de sælges? Er danske muslinger farlige? Bliver folk i Danmark syge af algegifte? Hvad er DSP-gifte? Hvad er PSP-gifte? Hvad er den alvorligste algeforgiftningstype? Er der fundet PSP-gifte i danske muslinger? Er folk i Danmark blevet syge med PSP-forgiftningssymptomerne? Hvor længe har man kendt til PSP-forgiftninger fra muslinger? Hvad var den første skriftlige beretning af PSP-forgiftninger fra muslinger? Er PSP-forgiftninger blevet hyppigere? Er folk døde af PSP-forgiftninger? Hvad er NSP-gifte? Hvor forekommer NSP-forgiftninger? Hvilke alger fremkalder NSP-forgiftninger? Indeholder giftalgerne nervegifte? Kan man få astmasymptomer af skumsprøjt? Hvad er CFP? Hvad skyldes CFP-forgiftning? Hvilke fisk kan fremkalde CFP-forgiftning? Kan danskere risikere CFP-forgiftning? Hvad er ASP? Hvad kan fremkalde ASP? Kan man dø af ASP? Hvad er årsagen til ASP? Findes der andre forgiftningstyper som følge af giftige alger? Hvordan opdagede man Pfiesteria-forgiftningstypen – og hvilke symptomer giver den? Hvorfor begyndte man at interessere sig for Pfiesteria? Er Pfiesteria altid giftig? Er algeforgiftninger blevet mere udbredt? Kan giftene ophobes? Kan hvaler dø af algegifte? Kan søkøer dø af algegifte? Kan søløver dø af algegifte? Kan fugle dø af algegifte? Kan fisk dø af algegifte? Kan fisk i havbrug dø af algegifte? Kan alger forhindre at blive spist? Kan ugiftige alger være et problem? Hvad er planteplankton? Hvilke alger kan give problemer? Hvad er de mest almindelige giftalger i ferskvand? Hvad er de mest almindelige giftalger i havet? Hvilken størrelse har planktonalger? Hvordan bevæger planktonalger sig? Kan planktonalger være synlige for det blotte øje? Hvordan identificerer man alger? Kan man påvise alger ved at undersøge vandet? Hvilken stofgruppe karakteriserer furealger/dinoflagellater? Kan man påvise den giftige furealge Gymnodinium mikimotoi ved en vandanalyse for pigmentstoffer? Kan man nøjes med vandanalyse for at påvise tilstedeværelse af giftige planktonalger? Kan man bruge DNA-analyse til at påvise tilstedeværelse af giftige planktonalger? Hvordan laves en DNA-analyse til påvisning af alger? Hvilke begrænsninger har DNA-analyse af alger? Hvad er den hyppigste årsag til algegifte i danske muslinger? Findes der giftige furealger/dinoflagellater i Danmark? Hvad kan PSP skyldes? Hvad kan ciguatera skyldes? Er Alexandrium-arter giftige? Findes der alger i Danmark, der er giftige for fisk? Hvordan kan man identificere en Gymnodinium mikimotoi? Findes der giftige stilkalger/haptofytter i Danmark? Hvad skyldes skumdannelsen ved den jyske vesterhavskyst om efteråret og i forsommeren? Er Phaeocystis giftig? Findes der giftige kiselalger/diatoméer? Findes der giftige kiselalger/diatoméer i Danmark? Kan kiselalger/diatoméer bevæge sig? Hvordan kommer kiselalger/diatoméer rundt i vandmasserne? Kan alger skade fisk uden at være giftige? Hvordan kan Chaetoceros convolutus skade fisk? Hvordan kan Coscinodiscus skade fisk? Findes der kun giftige alger i havvand? Hvilke steder kan ferskvand med algegifte være et problem? Skyldtes sælpesten i 1998 giftige alger? Er blågrønalger giftige? Hvilken giftvirkning har blågrønalge-gifte? Kan blågrønalge-gifte let nedbrydes? Hvilke blågrønalger kan fremkalde forgiftninger? Er ikke-kolonidannende blågrønalger giftige? Hvilken giftige blågrønalge er den mest almindelige? Hvordan ser Nodularia spumigena ud? Hvilke algegifte findes i ferskvand? Har blågrønalger flere gifttyper? Hvilke forgiftningstyper kendes fra blågrønalger? Hvor let kan man blive forgiftet af blågrønalger? Hvad kan symptomerne ved blågrønalge-forgiftninger være? Kan blågrønalger fremkalde udbredte forgiftninger? Kan blågrønalger fremkalde PSP-forgiftning? Hvilke gifttyper kan skyldes blågrønalger? Hvilke giftvirkninger har Microcystis-blågrønalger? Kan blågrønalger give kroniske skader? Kan blågrønalger give kræft? Er der grund til at tro, at blågrønalger medfører leverkræft? Kan blågrønalger skade leveren? Kan blågrønalger skade nerver? Hvilken størrelse har blågrønalger? Hvordan lever blågrønalger? Hvordan ser Microcystis ud? Findes der blågrønalger, som ikke danner kolonier? Giv et eksempel på en picoblågrønalge? Hvilken blågrønalge er den mest almindelige i Danmark? Er blågrønalger altid giftige? Kan giftige blågrønalge-stammer findes sammen med ugiftige? Kan man skelne de giftige blågrønalgestammer fra de ugiftige? Hvilken farve får vand med mange blågrønalger? Hvor længe har man kendt til giftige blågrønalger? Hvordan opdagede man, at blågrønalger kan være giftige? Hvad var årsagen til de døde køer i Sydnorge (søen Akersvatn sidst i 1970’erne) ? Hvilke problemer har man, når blågrønalge-forgiftninger skal påvises? Hvor er blågrønalger et problem? Hvor hyppigt sker blågrønalge-opblomstringer – og er de altid giftige? Hvordan kan man se, at der er blevet dannet mange blågrønalger? Giver opblomstring af blågrønalger problemer? Hvad skyldes den dårlige lugt ved blågrønalge-opblomstring? Hvad er vandblomst? Kræver blågrønalger kvælstof-tilskud? Hvad kan der ske, når vand bliver for næringsrigt? Hvorfra kommer næringen, der fremkalder vandblomst? Kan blågrønalge-opblomstring medføre iltmangel? Kan blågrønalger danne skum? Hvordan kan blågrønalger bevæge sig i vandmasserne? Kan blågrønalger danne slim? Hvilke organismer kan skades af blågrønalge-gifte? Kan blågrønalger skade fisk? Kan blågrønalger skade fugle? Kan hunde dø af at drikke vand med mange blågrønalger? Kan blågrønalger forgifte køer, der drikker af vandet? Kan mennesker dø af blågrønalge-forgiftning? Findes der en hygiejnisk grænse for blågrønalgegift i vand? Hvor meget blågrønalgegift er dødelig dosis? Hvad kan alger/tang bruges til i industrien? Hvilke typer af polysakkarider findes i alger / tang? Hvad er polysakkarider? Hvad svarer alginat, carrageenan og agar i tangalger til hos planter? Hvor findes alginat, carrageenan og agar? Hvad er agar? Hvordan skal agar behandles? Hvad smager agar af? Hvordan blev agar opdaget? Hvad er alginater? Hvad er carrageenan? Hvor dyrkes Eucheuma-tang? Hvad er carrageenaner? Hvad bruges carragenan til? Er carrageenaner sikre? Hvor mange tangprodukter findes der i verden? Kan tang bruges som gødning? Kan man lave plast af alger? Kan alger bruges som batteri? Kan man udvinde fortykningsmidler af grønalger? Kan man producere EPA? Hvad bruges tang til? Hvor mange produkter laves ud fra tang? Kan alger/tang bruges til dyrkning af planter? Kan alger bruges til astronauter? Hvad er Algatronen? Hvordan laves suppe på brunalger (opskrift)? Hvad er kombu? Findes der kombu i Atlanterhavet? Hvordan behandles kombu efter høst? Hvordan behandles kelp efter høst? Findes der forskellige kombu-produkter? Hvordan tilberedes kombu i suppe? Hvordan tilberedes tang (f.eks. kombu, Vingetang eller Fingertang) med bønner? Kan Sargassotang spises? Er Sargassotang sund? Hvordan kan høstede brunalger behandles? Hvad er kelp? Hvad er bladtang? Hvor dyrkes kelp? Hvordan behandles Laminaria efter høst? Hvor længe skal bladtang koges? Hvilken tangart høstes i Californien og videre nordpå langs den amerikanske vestkyst? Hvad bruges kombu til? Hvad bruges wakame og vingetang til? Hvad er dashi? Hvad er Alaria? Hvor længe skal Alaria koge? Indeholder Alaria vitamin A? Hvad er Arame? Hvad er Blæretang? Kan Blæretang spises ? Hvad er Hijiki? Hvordan skal Hijiki behandles? Indeholder tangalger arsen? Hvordan tilberedes hijiki? Hvilke fedtstoffer indeholder hijiki? Hvilken tangart er rig på calcium? Hvordan behandles hijiki? Hvordan tilberedes hijiki (eller Arame)? Hvordan tilberedes Hijiki-tang med asparges? Hvad er kombu? Hvad er Palmetang? Kan Palmetang spises? Hvilken tangalge er bedst for fordøjelsen? Hvad er Remmetang? Hvordan forhandles Remmetang? Hvordan tilberedes Remmetang? Hvordan laves marineret Vingetang? Hvad er Wakame? Hvad er mekabu? Hvordan laves Wakame-salat (opskrift)? Hvordan laves suppe på brunalger (opskrift)? Hvad er wakame? Hvad bruges wakame til? Hvordan behandles wakame efter høst? Hvad er mekabu? Hvor længe skal wakame koges? Hvilke fedtstof indeholder wakame? Hvad er wakamesalat? Hvordan laves wakamesalat med tofu? Spiser man blågrønalger? Hvad er spirulina? Hvilke stoffer indeholder spirulina? Hvor meget spirulina anbefales det at spise dagligt? Hvorfor indeholder mikroalger omega-3-fedtsyren DHA? Hvilke tang vil kunne høstes i Danmark til direkte konsum? Hvordan er tang blevet anvendt her i Norden? Spiser danskere alger? Hvorfor spiser vi ikke tang i Danmark? Kan man spise tang, der er fundet i Danmark? Kan man købe dansk tang i Danmark? Kan man spise dansk tang? Hvor kan man finde spiseligt tang i Danmark? Hvilken tangart er blevet spist i Danmark? Hvilken tangart er blevet spist på Island? Kan man købe frisk tang i Danmark? Hvad skyldes lugten af frisk havtang? Hvilken rolle spiller DMSP i tang? Findes DMSP i dyr? Hvad skyldes lugten af frisk hav? Har tang og alger betydning for klimaet? Hvad skyldes lugten af tang i forrådnelse? Hvilke stoffer giver tangalger deres lugt? Hvilken betydning har tang haft for menneskets udvikling? Hvad er søsalat? Hvad er rørhinde? Hvilke stoffer indeholder søsalat? Hvad kan Søsalat bruges til? Hvordan laves miso med Søsalat-tang? Hvor holdbart er tang i et køkken? Hvor holdbart er tang, som opbevares? Hvor holdbar er tang? Hvordan skal tang opbevares? Hvordan foretages tørringen af tang? Hvor længe kan tørret tang holde sig? Kan tang nedfryses? Er der forskel på, hvordan tang skal opbevares? Hvad er den hvide belægning, som kan være på tang? Hvordan skal tørret tang behandles? Hvor længe kan tang holde sig, efter at være blevet udblødt? Hvordan kan tang konserveres? Hvad bruges tangpulver til? Hvordan skal tangsalt opbevares? Hvor længe kan det holde sig? Kan tang bruges som krydderi? Hvordan bruges tangkrydderi og tangdrys? Hvordan konserverede indianere tang? Hvor meget iod indeholder alger/tang? Beskytter iod mod brystkræft? Hvilke hormoner i kroppen kræver iod for at blive dannet? Hvordan opkoncentreres iod? Hvor hyppig er iodmangel? Hvorfor tilsætter man iod til kogsalt i Danmark? Optages nogle iodforbindelser lettere end andre? Hvor meget iod indeholder tang? Kan iod forsvinde under opbevaringen af fødevaren? Hvad kan iodmangel medføre? Hvor meget kan tang opkoncentrere iod og kalium? Hvad er de mineralske hovedkomponenter i tang? Hvor meget mineralske hovedkomponenter findes i tangalger? Hvor meget iod indeholder tang? Hvorfor indeholder tangalger iod? Findes der iod i landplanter? Hvordan blev iod opdaget? Hvilken tangart indeholder mest iod? Indeholder nori iod? Indeholder wakame iod? Hvilke stoffer indeholder Søl? Hvor meget iod kan man tåle? Hvordan er næringsværdien af tang i forhold til næringsværdien af landplanter? Hvor meget kulhydrat, protein og fedtstof indeholder tang? Hvad er essentielle aminosyrer ? Hvilken af de høstede tangarter har det højeste proteinindhold? Hvilken af de høstede tangarter har det laveste proteinindhold? Indeholder tang de samme kulhydrater som planter? Hvad er sukkeralkoholer – og hvilke sukkeralkoholer findes i brunalger og rødalger? Hvor mange procent sukkerstoffer kan tang indeholde? Hvad er opløselige kostfibre i tang? Hvor meget kan de opløselige kostfibre udgøre i tangalger? Hvad er uopløselige kostfibre i tangalger? Hvor meget kan de uopløselige kostfibre udgøre i tangalger? Hvad består uopløselige kostfibre i tang af? Hvad indeholder tangalgen Søl af mineralske hovedkomponenter? Hvor meget calcium indeholder tang generelt? Hvor meget jern indeholder tang generelt? Hvilke vitaminer indeholder tang generelt? Indeholder tangalger A-vitamin? Indeholder tangalger C-vitamin? Indeholder tangalger B12-vitamin? Kan man få dækket sit behov for vitaminer via tangalger? Hvad hedder det stof, som giver brunalgerne deres farve? Hvor findes aminosyren taurin? Hvilken rolle har aminosyren taurin? Er tang sundt? Hvilken virkning har kostfibre i tang for os? Hvad er spirulina’s indhold af protein, kulhydrater, fedtsyrer og mineraler? Hvor mange gram protein kan en kvadratmeter Porphyra-kultur give? Hvor mange gram protein kan en kvadratmeter sojabønne-kultur på land give? Hvor mange gram protein kan en kvadratmeter med animalsk kødproduktion på land give? Hvor mange gram protein kan en kvadratmeter med spirulinaproduktion på land give? Hvor meget fedtstof indeholder tang? Hvilket fedtstof indeholder tang? Hvor meget af fedtstoffet i tangalger består af fler-umættede fedtstoffer? Findes omega-6-fedtsyren arachidonsyre (AA) i højere planter? Får vi her i Vesten tilstrækkeligt med omega-3 fedtstoffer og omega-6 fedtstoffer? Indeholder tangalger og mikroalger omega-3 fedtstoffet DHA? Indeholder fisk omega-3 fedtstofferne EPA og DHA? Hvorfor indeholder tangalger steroler? Kan mennesket udnytte sterolerne i tang? Er tang slankende? Hvilket kalorieindhold har tang? Hvilken virkning har tangalgers indhold af steroler, når man spiser tang? Kan det nedsætte blodtrykket, at man spiser tang? Hvor dyrkes Porphyra? Er nori sundt? Hvordan bruges nori? Hvad er ao-nori? Hvor mange nori-ark producerer Japan om året? Hvilken tangart spises mest? Hvor får Porphyra sin søde smag fra? Hvad bruges Porphyra til? Hvilke vitaminer og mineraler indeholder Porphyra? Hvor meget protein indeholder Porphyra? Er nori altid Porphyra? Hvordan skal nori behandles? Indeholder Porphyra iod? Hvilke fedtstoffer indeholder nori? Indeholder nori vitamin A? Indeholder nori vitamin C? Hvad bruges nori-blade til? Hvad opfattes som en særlig god nori-kvalitet? Hvordan spises Porphyra i Japan? Hvad koster nori-blade i Japan? Hvor er verdens mest værdifulde akvakultur? Hvad er Søl? Hvad er Dulse? Hvilken tangart passer bedst til den vestlige gane? Hvilken tangart kan spises rå? Hvordan skal Søl tilberedes? Hvad bruges Søl til? Hvad er Sea Parsley? Hvad er Søl – også kaldet dulse? Hvordan blev Søl traditionelt spist i Irland? Hvordan fremstiles dillisksuppe / Sølsuppe? Hvordan laves laks med Søl? Er det sundt at spise produkter fra havet? Er alle tangarter spiselige? Kan tang spises rå? Kan man spise alle dele af de spiselige tangarter? Hvor hyppigt er det, at nye arter inddrages til menneskebrug? Hvor stor en andel af arterne af dyr og planter i verden udnyttes til menneskebrug? Hvad begrænser, at landplanter udnyttes til menneskebrug? Hvordan bruges alger/tang til mad? Hvilket land spiser mest tang? Hvor spises alger/tang i Europa? Er tang sundt? ? Kan man selv samle tang? Findes der spiselige mikroalger? Hvad er Chlorella? Hvad er Spirulina? Hvad er umami? Findes der giftige tang-arter i Danmark? Hvad kaldes den tang, som bruges til sushi? Er der forskel på, hvor længe tang skal koge? Spiser man tang til morgenmad? Kan man bruge tang som tyggegummi? Har man brugt tang som dyrefoder? Hvad er skindet på skindfri pølser lavet af? Hvordan kan man bruge tang ved tilberedning af en ret med torsk? Hvor meget udgør tang af den japanske befolknings ernæring? Hvad er havspaghetti? Spiser isbjørne tang? Hvor meget vand indeholder tang? Hvad bruges tang til? Hvordan behandles bladtang efter høst? Hvad smager tang af? Hvilken konsistens har spiselig tang? Hvad betyder ordet “umami”? Hvad er det tredie krydderi (MSG, mononatriumglutamat)? Skal man vaske tørret tang før brug? Hvilke stoffer fremkalder umami-smag? Hvilken virkning har de umami-smagsforstærkende stoffer i den levende tangalge? Hvilken rolle har mannitol i tang? Hvad brugte man især tidligere salt til? Hvordan fremstiller man salt? Hvad er sortsalt? Hvad indeholder tangaske? Hvordan indvindes salt fra tang? Hvad er sydesalt og røgsalt? Hvor længe har man brugt tang til kosmetik? Hvor meget tang spiser japanere? Skal man vænne sig til tang? Hvor meget tang pr. dag er en passende mængde? Hvilke tangtyper skal man starte med som nybegyndende tangspiser? Hvor mange tangarter er udstillet i Museum of National History, London? Hvordan tilberedes tang? Hvilke tangarter er spiselige? Hvordan laves misosuppe? Hvordan anvendtes Carrageentang og Søl traditionelt i Irland? Hvordan anvendes “kæmpekelp”, wakame eller Vingetang? Hvad er dillisk? Hvordan fremstilles tangsuppe med jordskokker? Hvorfor er jordskokkesuppe med tang en god spise for diabetikere? Hvordan fremstiles tangsuppe med ærter? Hvordan fremstiles tangsuppe (f.eks. med kombu, Vingetang eller Fingertang) og svampe? Har indianere spist tang? Kan tang spises rå? Hvor stor skal en portionsstørrelse af tang være til danskere? Hvad er kaiso? Hvad er funori? Hvordan laves salat med tang og portulak? Hvad er portulak? Hvordan laves agurkesalat med tang? Hvad er quinoa? Hvordan laves salat med Søl og quinoa? Hvordan tilberedes yoghurtdressing med tang (f.eks. med nori, Søl, Vingetang eller wakame)? Hvordan tilberedes guacamole med tang? Hvordan laves omelet med tang (f.eks. Søsalat, Søl eller nori)? Hvordan tilberedes tang med tun? Hvordan tilberedes tang med carpaccio? Hvordan tilberedes tang med skaldyr? Hvad er Cavi-art? Hvordan tilberedes tang med kartofler? Hvordan tilberedes tang i Wales? Hvordan tilberedes tang med asparges? Hvordan tilberedes tang med courgetter? Hvordan tilberedes tang med linser? Hvilken tangart bruges til sushi? Hvordan tilberedes tang med sushi? Kan man være allergisk overfor alger/ tang? Var alger/tang vigtige for menneskets evolution? Hvorfor skal kroppen have iod? Har iod andre virkninger i kroppen end som bestanddel af skjoldbruskkirtel-hormonerne? Hvorfra kommer det iod, som tang indeholder? Hvordan kommer iod ind i tang? Hvordan kommer iod ind i skjoldbruskkirtlen? Hvad er bedst til at holde på sit iod – tangalger eller skjoldbruskkirtlen? Hvor hyppig er iodmangel? Hvilke fødevarer indeholder iod? Tilsætter man iod til salt i Danmark? På hvilken form findes iod? Indeholder forskellige tangarter samme mængde iod? Holder iodkoncentrationen sig i produktet under opbevaring? Hvilke virkninger har iodmangel på kroppen? Hvad er anbefalet iodindtag pr. dag? Kan tang fjerne tungmetaller fra kroppen? Kan tang fjerne radioaktive stoffer fra kroppen? Kan man bruge alger/tang mod kræft? Kan alger/tang bruges mod parasitter? Kan alger/tang bruges mod virus? Hvad kan man bruge gensplejsede alger til? Virker alger/tang mod fedme? Kan alger/tang bruges til udskillelse af toxiner? Kan alger/tang bruges mod mineralmangel? Hvirker alger/tang sygdomsforebyggende? Hvordan kan fucusterol i tang nedsætte risikoen for blodprop? Skal man undgå at spise for mange alger/tang? Er der videnskabeligt belæg for påstandene om de positive virkninger af tang? Hvilke sundhedsvirkninger har tang? Hvor længe har man brugt tang som medicin? Er mineralerne i tangalger tilgængelige for menneskets krop? Er tang sundt? Har tang virkning mod sygdomme? Hvilken virkning har omega-3-fedtsyrer? Får vi nok omega-3-fedtsyrer? Er der fordele ved at bruge tang i stedet for salt? Hvordan nedsætter tang cholesterolkoncentrationen? Hvordan virker tang mod blodpropper? Hvilken virkning har fuciodan? Kan man finde interessante stoffer i tang? Er tang et nutraceutical? Virker tangalger mod kræft? Hvilke stoffer i tangalger har virkning mod kræft? Kan alger bruges til røgrensning for CO2? Hvordan kan alger/tang bruges til forureningsbekæmpelse? Hvordan kan alger/tang bruges til at rense spildevand? Hvad vil olie fra algedyrkning koste? Hvad er prisen på algedyrkning? Hvilken algedyrkningsmetode er mest økonomisk? Hvad er udgifterne ved at dyrke alger i åbne damme? Hvad er prisen for at dyrke alger i mørke-bioreaktorer? Hvad er udgifterne ved at dyrke alger i fotobioreaktorer?

external image bn149150k21.jpg

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply