Search Posts

Month: September 2022

Nyheder2022september29-dansk

2K Hubble registrerer et beskyttende skjold, der forsvarer et par dværggalakser   I milliarder af år har Mælkevejens største satellitgalakser – de store og små magellanske skyer – fulgt en farefuld rejse. De kredser om hinanden, mens de trækkes ind mod vores hjemmegalakse, og de er begyndt at optrevle og efterlader spor af gasformigt affald. Og alligevel – til astronomernes forbløffelse – forbliver disse dværggalakser intakte med igangværende kraftig stjernedannelse. 1d Videnskabelige rapporter – nature.com videnskabsfeeds 31 […]

Nyheder2022september29

Phys.org 2K Hubble detects protective shield defending a pair of dwarf galaxies   For billions of years, the Milky Way's largest satellite galaxies—the Large and Small Magellanic Clouds—have followed a perilous journey. Orbiting one another as they are pulled in toward our home galaxy, they have begun to unravel, leaving behind trails of gaseous debris. And yet—to the puzzlement of astronomers—these dwarf galaxies remain intact, with ongoing vigorous star formation. 1d Scientific Reports – nature.com […]

Nyheder2022september26-dansk

Natur 33 Tilbagetrækningsnote: Superledning ved stuetemperatur i et kulholdigt svovlhydrid   Nature, Udgivet online: 26. september 2022; doi:10.1038/s41586-022-05294-9 2 timer Phys.org 100+ Ny teori konkluderer, at oprindelsen af ​​liv på jordlignende planeter er sandsynlig   Fortæller eksistensen af ​​liv på Jorden os noget om sandsynligheden for, at abiogenese – livets oprindelse fra uorganiske stoffer – opstår andre steder? Det er et spørgsmål, der har forvirret videnskabsmænd, og alle andre, der er tilbøjelige til at overveje det, i […]

Nyheder2022september26

Nature 33 Retraction Note: Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride   Nature, Published online: 26 September 2022; doi:10.1038/s41586-022-05294-9 2h Phys.org 100+ New theory concludes that the origin of life on Earth-like planets is likely   Does the existence of life on Earth tell us anything about the probability of abiogenesis—the origin of life from inorganic substances—arising elsewhere? That's a question that has confounded scientists, and anyone else inclined to ponder it, for some time. […]

Nyheder2022september25-dansk

Kablet 1K Et hjul lavet af 'Odd Matter' ruller spontant op ad bakke   Fysikere har løst et nøgleproblem med robotbevægelse ved at revidere de sædvanlige regler for interaktion mellem simple komponentdele. 7 timer NPR 6K Jupiter kommer tættest på Jorden i årtier   Jupiter vil være omkring 367 millioner miles fra Jorden på mandag, det tætteste, den har været siden 1963. Det falder sammen med, at Jupiter er på den modsatte side af Jorden […]

Nyheder2022september25

Wired 1K A Wheel Made of ‘Odd Matter’ Spontaneously Rolls Uphill   Physicists have solved a key problem of robotic locomotion by revising the usual rules of interaction between simple component parts. 7h NPR 6K Jupiter is coming its closest to Earth in decades   Jupiter will be some 367 million miles from Earth on Monday, the closest it's been since 1963. It coincides with Jupiter being on the opposite side of Earth from the […]

Nyheder2022september24-dansk

ScienceAlert 1K Ingen er helt sikker på, hvilken art denne uhyggelige 'Mareridt'-haj tilhører   Nix. 13 timer Nature Communications – aktuelle – nature.com videnskabsfeeds   Syntetisk neuromorfisk databehandling i levende celler   Nature Communications, Udgivet online: 24. september 2022; doi:10.1038/s41467-022-33288-8 Beregningsmæssige egenskaber af neuronale netværk er blevet anvendt på computersystemer ved hjælp af forenklede modeller, der omfatter gentagne forbundne noder. Her skaber forfatterne lagdelte samlinger af genetisk kodede enheder, der udfører ikke-binær logisk beregning og signalbehandling ved […]

Nyheder2022september24

ScienceAlert 1K No One Is Quite Sure Which Species This Creepy 'Nightmare' Shark Belongs to   Nope. 13h Nature Communications – current – nature.com science feeds   Synthetic neuromorphic computing in living cells   Nature Communications, Published online: 24 September 2022; doi:10.1038/s41467-022-33288-8 Computational properties of neuronal networks have been applied to computing systems using simplified models comprising repeated connected nodes. Here the authors create layered assemblies of genetically encoded devices that perform non-binary logic computation […]

Nyheder2022september23-dansk

Phys.org 500+ NASA forbereder sig på at afbøje asteroide i en nøgletest af planetarisk forsvar   Sats på, at dinosaurerne ville ønske, at de havde tænkt på dette. 12 timer Futurisme 1K Volvos nye elbil kører ikke, hvis den registrerer, at du er fuld   Forestil dig, hvis din bil ikke kun var i stand til at fortælle, om du var for fuld – eller søvnig, eller distraheret eller på anden måde svækket – til […]

Nyheder2022september23

Phys.org 500+ NASA gears up to deflect asteroid, in key test of planetary defense   Bet the dinosaurs wish they'd thought of this. 12h Futurism 1K Volvo's New Electric Car Won't Drive if It Detects That You're Drunk   Imagine if your car was able to not only tell if you were too drunk — or sleepy, or distracted, or otherwise impaired — to drive, but could literally stop the vehicle. In a new statement […]

Nyheder2022september22-dansk

Atlanterhavet 100+ Trumps frygtelige uge   Dette er en udgave af The Atlantic Daily, et nyhedsbrev, der guider dig gennem dagens største historier, hjælper dig med at opdage nye ideer og anbefaler det bedste inden for kultur. Tilmeld dig det her. Hæld en ud for Donald Trumps advokater: Deres klient har haft en elendig uge i retten, og hans juridiske problemer tager til. Men først er her tre nye historier fra Atlanterhavet. Mark Leibovich på Tr 35 min BBC […]

Nyheder2022september22

The Atlantic 100+ Trump’s Terrible Week   This is an edition of The Atlantic Daily, a newsletter that guides you through the biggest stories of the day, helps you discover new ideas, and recommends the best in culture. Sign up for it here . Pour one out for Donald Trump’s lawyers: Their client has had a miserable week in court, and his legal woes are mounting. But first, here are three new stories from The […]

Nyheder2022september21-dansk

Natur 400+ Den angelsaksiske migration og dannelsen af ​​den tidlige engelske genpulje     Nature, Udgivet online: 21. september 2022; doi:10.1038/s41586-022-05247-2 Arkæogenetisk undersøgelse af gammelt DNA fra middelalderlige nordvesteuropæere afslører en betydelig stigning i kontinentale nordeuropæiske aner i Storbritannien, hvilket tyder på massevandring over Nordsøen i den tidlige middelalder. 5 timer   Videnskabelige rapporter – nature.com videnskabsfeeds 100+ Styring af boblegenerering ved femtosekund laserinduceret filamentering     Scientific Reports, Publiceret online: 21. september 2022; doi:10.1038/s41598-022-20066-1 10 timer […]

Nyheder2022september21

Nature 400+ The Anglo-Saxon migration and the formation of the early English gene pool Nature, Published online: 21 September 2022; doi:10.1038/s41586-022-05247-2 Archaeogenetic study of ancient DNA from medieval northwestern Europeans reveals substantial increase of continental northern European ancestry in Britain, suggesting mass migration across the North Sea during the Early Middle Ages. 5h Scientific Reports – nature.com science feeds 100+ Controlling bubble generation by femtosecond laser-induced filamentation Scientific Reports, Published online: 21 September 2022; doi:10.1038/s41598-022-20066-1 […]

Nyheder2022september20-dansk

Livescience 14K 12 videnskabeligt beviste tegn på, at du er forelsket   Undersøgelser ledet af antropolog Helen Fisher afslørede, at hjernens "forelskede" fase er en unik og veldefineret tidsperiode, og der er 13 afslørende tegn på, at du er forelsket. 9 timer Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 200+ Matematik gør det muligt for forskere at forstå organisationen i en celles kerne   Science fiction-forfatteren Arthur C. Clarkes tredje lov siger, at "enhver tilstrækkeligt […]

Nyheder2022september20

Livescience 14K 12 scientifically proven signs you’re in love   Studies led by anthropologist Helen Fisher revealed that the brain's "in love" phase is a unique and well-defined period of time, and there are 13 telltale signs you're in love. 9h Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 200+ Mathematics enable scientists to understand organization within a cell's nucleus   Science fiction writer Arthur C. Clarke's third law says that "any sufficiently […]

Ebola-virus

Der er 6 arter af ebolavirus, hvoraf 3 har forårsaget store udbrud. Disse kaldes Zaire-ebola, Sudan-ebola og Bundibugyo-ebola. Dødeligheden af Sudan-ebola har varieret mellem 41% og 100% i tidligere udbrud. En vaccine, som kaldes Ervebo eller rVSV-ZEBOV, er meget effektiv til at forhindre spredningen af ebola, men denne vaccine er kun blevet godkendt mod Zaire-ebola. En anden vaccine, som produceres af firmaet Johnson & Johnson, er måske effektiv mod Sudan-ebola, men dette er aldrig blevet […]

Hareskoven-146

Hareskov-turen d. 18. september 2022 kl 11 (bemærk tidspunktet) fra Hareskov station / bænken i skoven Formålet med disse ture er at finde og lære Hareskovens svampe, og altså ikke udelukkende eller primært at finde spisesvampe. Hvis man tager noget med hjem og spiser det, er det på eget ansvar – uanset om det er godkendt eller ej. Det er altid ens eget ansvar, hvad man putter i munden fra en svampetur. Disse månedlige svampeture […]

Nyheder2022september19-dansk

Phys.org 500+ Kompakt elektronaccelerator når nye hastigheder med kun lys   Forskere, der udnytter præcis kontrol af ultrahurtige lasere, har accelereret elektroner over en strækning på 20 centimeter til hastigheder, der normalt er forbeholdt partikelacceleratorer på størrelse med 10 fodboldbaner. 6 timer Videnskabeligt amerikansk indhold 9K Hvordan Facebook redder slanger   Slangeidentifikationsgrupper på sociale medier gør slangehadere til værdsættere 11 timer SENESTE Futurisme 72 Det nye iPhone-kamera rumler efter sigende højt   Fanget i 4K […]

Nyheder2022september19

Phys.org 500+ Compact electron accelerator reaches new speeds with nothing but light   Scientists harnessing precise control of ultrafast lasers have accelerated electrons over a 20-centimeter stretch to speeds usually reserved for particle accelerators the size of 10 football fields. 6h Scientific American Content 9K How Facebook Is Saving Snakes   Snake-identification groups on social media are turning serpent haters into appreciators 11h LATEST Futurism 72 The New iPhone Camera Is Reportedly Rumbling Loudly   […]

Nyheder2022september18-dansk

Kablet 1K Epigenetiske 'ure' forudsiger dyrs sande biologiske alder   En statistisk analyse af kemiske tags på DNA kan hjælpe med at forene forskellige teorier om aldring. 8 timer ScienceAlert 2K Forskere siger, at det vil være umuligt at kontrollere en superintelligent AI   Vi vil ikke engang se det komme. 14 timer Atlanterhavet 500+ Private religiøse skoler har også offentligt ansvar   Er det tilladt for private skoler i dette land at se bort […]

Nyheder2022september18

Wired 1K Epigenetic ‘Clocks’ Predict Animals’ True Biological Age   A statistical analysis of chemical tags on DNA may help unify disparate theories of aging. 8h ScienceAlert 2K Researchers Say It'll Be Impossible to Control a Super-Intelligent AI   We won't even see it coming. 14h The Atlantic 500+ Private Religious Schools Have Public Responsibilities Too   Is it permissible for private schools in this country to disregard state standards of proficiency in English, math, […]

Nyheder2022september16-dansk

Ny videnskabsmand 1K Kvindeemission ved orgasme bekræftede at frigive væske fra blæren   Nogle kvinder frigiver en stor mængde klar væske fra urinrøret ved orgasme, en proces, der er forskellig fra kvindelig ejakulation, som involverer frigivelse af en lille mængde mælkeagtig væske. Nu er kilden til begge væsker blevet identificeret 9 timer MIT Technology Review 400+ Denne kunstner dominerer AI-genereret kunst. Og han er ikke glad for det. Midjourney Holz AI • De seje AI-genererede billeder, du […]

Nyheder2022september16

New Scientist 1K Female emission at orgasm confirmed to release fluid from the bladder   Some women release a large amount of clear liquid from the urethra at orgasm, a process that is distinct from female ejaculation, which involves the release of a small amount of milky liquid. Now the source of both liquids has been identified 9h MIT Technology Review 400+ This artist is dominating AI-generated art. And he’s not happy about it. Midjourney […]

Nyheder2022september15-dansk

Videnskabelige rapporter – nature.com videnskabsfeeds 48 Dechiffrering af de terapeutiske potentialer af rosmarinsyre   Scientific Reports, Publiceret online: 15. september 2022; doi:10.1038/s41598-022-19735-y 8 timer Phys.org 400+ Kan vi leve længere? Fysiker gør opdagelse om telomerer   Ved hjælp af fysik og en lille magnet har forskere opdaget en ny struktur af telomert DNA. Telomerer ses nogle gange som nøglen til at leve længere. De beskytter gener mod skader, men bliver en smule kortere, hver gang en celle deler sig. Hvis […]

Nyheder2022september15

Scientific Reports – nature.com science feeds 48 Deciphering the therapeutical potentials of rosmarinic acid   Scientific Reports, Published online: 15 September 2022; doi:10.1038/s41598-022-19735-y 8h Phys.org 400+ Can we live longer? Physicist makes discovery about telomeres   With the aid of physics and a minuscule magnet, researchers have discovered a new structure of telomeric DNA. Telomeres are sometimes seen as the key to living longer. They protect genes from damage but get a bit shorter each […]

Nyheder2022september12-dansk

ScienceAlert 100+ Tiny 'Drug Factory' implantater kan udrydde tumorer i mus på få dage   En dag kan dette være en stærk ny måde at behandle lungekræft på. 4 timer Atlanterhavet 100+ House of the Dragon havde en god idé House Dragon Dæmon • Denne historie indeholder spoilere for sæson 1, afsnit 4 af House of the Dragon. Som en hofmusiker beordret til at klapre en prinsesses yndlingssange under et Weirwood-træ, ved HBO's House of the […]

Nyheder2022september12

ScienceAlert 100+ Tiny 'Drug Factory' Implants Can Eradicate Tumors in Mice in Just Days   One day this might be a powerful new way to treat lung cancer. 4h The Atlantic 100+ House of the Dragon Had One Great Idea House Dragon Daemon • This story contains spoilers for Season 1, Episode 4 of House of the Dragon . Like a court musician ordered to strum a princess’s favorite tunes under a Weirwood tree, HBO’s […]

Nyheder2022september09-dansk

Futurisme 2K Elon Musk slår i mod Fusion og siger, at fremtidens energi er vind og sol   Tesla og SpaceX CEO Elon Musk er ikke overbevist om de langsigtede udsigter for fusionsenergi, den længe udskudte drøm om at smelte atomer sammen under ekstreme forhold som en måde at generere grøn elektricitet på. Hvor fedt det end lyder, er den rigeste mand i verden dog afskrækket af logistikken og omkostningerne. "Fusion ville være dyr energi i betragtning […]

Nyheder2022september09

Futurism 2K Elon Musk Slams Fusion, Says Future of Energy Is Wind and Solar   Tesla and SpaceX CEO Elon Musk isn't convinced of the long-term prospects of fusion energy, the long-deferred dream of fusing atoms together under extreme conditions as a way to generate green electricity. As cool as that sounds, though, the richest man in the world is put off by the logistics and cost. "Fusion would be expensive energy, given difficulty of […]

Nyheder2022september06-dansk

Phys.org 300+ Arkæologer opdager monumentale beviser på forhistorisk jagt på tværs af den arabiske ørken   Arkæologer ved University of Oxfords School of Archaeology har brugt satellitbilleder til at identificere og kortlægge mere end 350 monumentale jagtstrukturer kendt som "drager" på tværs af det nordlige Saudi-Arabien og det sydlige Irak – hvoraf de fleste aldrig tidligere var blevet dokumenteret. 4 timer Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 30 Forskere fanger levende optagelser af virusinficerende […]

Nyheder2022september06

Phys.org 300+ Archaeologists discover monumental evidence of prehistoric hunting across Arabian desert   Archaeologists at the University of Oxford's School of Archaeology have used satellite imagery to identify and map more than 350 monumental hunting structures known as "kites" across northern Saudi Arabia and southern Iraq—most of which had never been previously documented. 4h Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 30 Researchers capture live footage of virus infecting cell   In […]

Nyheder2022september05-dansk

Atlanterhavet 31K Biden lagde fælden. Trump gik ind i det. Trump Biden republikanere • I 2016 advarede Hillary Clinton om, at Donald Trump var et fjols, der kunne lokkes med et tweet. Den sidste torsdag aften, i Philadelphia, øgede Joe Biden ante ved at spørge i virkeligheden: Hvilken idiot ting kunne den tidligere præsident gøre, hvis han blev lokket med en hel tale? Lørdag aften fik verden sit svar. For valgcyklussen i 2022 havde smarte republikanere en klar og […]

Nyheder2022september05

The Atlantic 31K Biden Laid the Trap. Trump Walked Into It. Trump Biden Republicans • In 2016, Hillary Clinton warned that Donald Trump was a fool who could be baited with a tweet. This past Thursday night, in Philadelphia, Joe Biden upped the ante by asking, in effect: What idiot thing might the former president do if baited with a whole speech? On Saturday night, the world got its answer. For the 2022 election cycle, […]

Nyheder2022september03-dansk

Atlanterhavet 3K Talen, som ingen præsident burde holde   Biden Republikanerne Trump • Dette er en udgave af The Atlantic Daily, et nyhedsbrev, der guider dig gennem dagens største historier, hjælper dig med at opdage nye ideer og anbefaler det bedste inden for kultur. Tilmeld dig det her. Vi analyserer alle The Speech, Joe Bidens "Soul of the Nation"-tale om den voksende antikonstitutionalisme af republikansk ekstremisme. Men vi bør først overveje, hvor svært det er at vurdere en […]

Nyheder2022september03

The Atlantic 3K The Speech No President Should Have to Give Biden Republicans Trump • This is an edition of The Atlantic Daily, a newsletter that guides you through the biggest stories of the day, helps you discover new ideas, and recommends the best in culture. Sign up for it here . We’re all parsing The Speech, Joe Biden’s “Soul of the Nation” address about the growing anti-constitutionalism of Republican extremism. But we should first […]