Search Posts

Month: August 2022

Nyheder2022august31-dansk

Phys.org 58 Diamanter og rust ved Jordens kerne-kappe grænse   Stål ruster af vand og luft på jordens overflade. Men hvad med dybt inde i Jordens indre? 2 timer ScienceAlert 1K Det sidste medlem af en isoleret Amazon-stamme dør alene   Efter 26 år uden kontakt. 6 timer Videnskab | smithsonianmag.com 77 Seks store spørgsmål om Monkeypox Virus, besvaret   USA har for nylig erklæret abekoppeudbruddet for en folkesundhedsnødsituation. Her er hvad du behøver at vide om sygdommen […]

Nyheder2022august31

Phys.org 58 Diamonds and rust at the Earth's core-mantle boundary   Steel rusts by water and air on the Earth's surface. But what about deep inside the Earth's interior? 2h ScienceAlert 1K The Last Member of An Isolated Amazon Tribe Dies Alone   After 26 years of no contact. 6h Science | smithsonianmag.com 77 Six Big Questions About the Monkeypox Virus, Answered   The United States recently declared the monkeypox outbreak a public health emergency. […]

Nyheder2022august30-dansk

Livescience 1K Chokolade: Historie, typer, produktion og andre sjove fakta   Chokolade, den mest populære søde sag i verden, får dig til at føle dig godt tilpas og kan også være god for dig. (I hvert fald lidt.) 2 timer Phys.org 25 Biller er afhængige af unikke 'baglommer' for at holde bakterielle symbionter sikre under metamorfose   Biller af slægten Lagria har brug for lidt hjælp fra deres bakterievenner gennem deres umodne livsstadier. Men at holde dem […]

test-nyheder999-2

Dyreoversætterne   Forskere bruger maskinlæring til at aflytte nøgne muldvarperotter, frugtflagermus, krager og hvaler – og til at kommunikere tilbage.     Videnskab   Takeda retter sig mod det globale vaccinemarked efter godkendelse af dengue-jab Behandling er nyt våben mod myggebåren sygdom, der dræber 20.000 mennesker om året.     Sjældent genetisk syndrom i 1.000 år gammelt skelet er ældste tilfælde nogensinde fundet. Et mysterium, der spænder over århundreder.   Tyngdekraften har været konstant i […]

Nyheder2022august30

Livescience 1K Chocolate: History, types, production & other fun facts   Chocolate, the most popular sweet treat in the world, makes you feel good and might be good for you, too. (At least a little.) 2h Phys.org 25 Beetles rely on unique 'back pockets' to keep bacterial symbionts safe during metamorphosis   Beetles of the genus Lagria need a little help from their bacterial friends throughout their immature life stages. But keeping them in the […]

Opiod-krisen i USA

Den igangværende opioid-epidemi i USA påvirker liv på både personligt og nationalt plan. Mere end 10 millioner mennesker misbrugte opioider i 2017, med mere end 47.000 opioid-relaterede dødsfald – en næsten seks gange stigning siden 1999. Opioidvacciner kan give fordele i forhold til nuværende behandlingsmuligheder. Når et opioid kommer ind i blodbanen, krydser det ind i hjernen, hvor det kan virke på målreceptoren og forårsage psykotrope effekter, afhængighed og overdosis. Opioidvacciner får kroppen til at […]

Opiod-krisen i USA

The ongoing opioid epidemic in the United States impacts lives on both a personal and national level. More than 10 million people abused opioids in 2017, with more than 47,000 opioid-related deaths — a nearly six-fold increase since 1999. Opioid vaccines could offer advantages over current treatment options. When an opioid enters the bloodstream (top), it crosses into the brain, where it can act on the target receptor to cause psychotropic effects, addiction, and overdose. […]

Hareskoven-145

Hareskov-turen d. 21. august 2022 kl 11 (bemærk tidspunktet) fra Hareskov station / bænken i skoven Formålet med disse ture er at finde og lære Hareskovens svampe, og altså ikke udelukkende eller primært at finde spisesvampe. Hvis man tager noget med hjem og spiser det, er det på eget ansvar – uanset om det er godkendt eller ej. Det er altid ens eget ansvar, hvad man putter i munden fra en svampetur. Disse månedlige svampeture […]

Nyheder2022august17-dansk

___ Science Magazine 35 Demokraterne lobbyer for højteknologiske immigrationsreformer i innovationslovgivningen før Kongressen   Formen på amerikansk forskning er på spil, da Kongressen forsøger at forene konkurrerende versioner af en massiv regning, 2 år under udarbejdelse, med det formål at styrke USAs konkurrenceevne med Kina inden for forskning og højteknologisk fremstilling. Lovforslagene ville ikke kun give tilladelse til at bruge hundredvis af milliarder af yderligere dollars på forskning, men også fastlægge nye politikker for regeringens tilgang […]

Nyheder2022august17

Science Magazine 35 Democrats lobby for high-tech immigration reforms in innovation bill before Congress   The shape of U.S. research is at stake as Congress tries to reconcile competing versions of a massive bill, 2 years in the making, aimed at bolstering U.S. competitiveness with China in research and high-tech manufacturing. The bills would not only authorize spending hundreds of billions of additional dollars on research, but also set out new policies on the government’s […]

Vaccine mod abekopper

Da abekopper (monkeypox) pludselig begyndte at sprede sig globalt i maj 2022, var verden heldig på én måde: En vaccine var tilgængelig. MVA-vaccinen, der oprindeligt blev udviklet af Bavarian Nordic som en koppevaccine, var allerede godkendt til abekopper i Canada og USA. EU-regulatorer har siden fulgt trop. Vaccineforsyningerne er begrænsede, og ingen doser er blevet delt med lande i Afrika, der længe har været ramt af abekopper. Men i Europa og Nordamerika har klinikker nu […]

Immunsystemet styres af hoppende gen (transposon)

Australske forskere fra UNSW Sydney har opdaget, at et bestemt transposon eller "hoppende gen" i genomet har en dybtgående effekt på immunresponset i forbindelse med en virusinfektion. Opdagelsen er gjort hos mus. Artiklen, der er offentliggjort i Nature, giver ny information om, hvordan immunsystemet reguleres i dyr. Opdagelse kan tænkes at få konsekvenser for, hvordan vi behandler ​​virusinfektioner, der kan føre til et overaktivt immunrespons. "Studiet viser meget tydeligt, at et transposon-element kan kontrollere immunsystemet […]

Nyheder2022august10-dansk

Phys.org 200+ Bevis på, at gigantiske meteoritnedslag skabte kontinenterne   Ny Curtin-forskning har givet det stærkeste bevis endnu på, at Jordens kontinenter blev dannet af gigantiske meteoritnedslag, der var særligt udbredte i løbet af den første milliard år eller deromkring af vores planets fire en halv milliard år lange historie. 2 timer Videnskabelige rapporter – nature.com videnskabsfeeds 30 Klinisk iscenesættelse og genetisk profilering af koreanske patienter med primært lymfødem ved hjælp af målrettet gensekventering   […]

Nyheder2022august10

Phys.org 200+ Evidence that giant meteorite impacts created the continents   New Curtin research has provided the strongest evidence yet that Earth's continents were formed by giant meteorite impacts that were particularly prevalent during the first billion years or so of our planet's four-and-a-half-billion year history. 2h Scientific Reports – nature.com science feeds 30 Clinical staging and genetic profiling of Korean patients with primary lymphedema using targeted gene sequencing   Scientific Reports, Published online: 10 […]

Nyheder2022august05-dansk

Phys.org 1K Et simpelt, billigt materiale til kulstoffangst, måske fra udstødningsrør   Ved at bruge en billig polymer kaldet melamin – hovedkomponenten i Formica – har kemikere skabt en billig, nem og energieffektiv måde at opfange kuldioxid fra skorstene, et nøglemål for USA og andre nationer, når de søger at reducere drivhusgasemissioner . 13 timer Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 300+ Det udviklende fuglebækken passerer gennem forfædres dinosauriske forhold   Alle babyfugle har […]

Nyheder2022august05

Phys.org 1K A simple, cheap material for carbon capture, perhaps from tailpipes   Using an inexpensive polymer called melamine—the main component of Formica—chemists have created a cheap, easy and energy-efficient way to capture carbon dioxide from smokestacks, a key goal for the United States and other nations as they seek to reduce greenhouse gas emissions. 13h Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 300+ The developing bird pelvis passes through ancestral dinosaurian […]

Nyheder2022august01-dansk

En eksperimentel undersøgelse: virkninger af kampestensplacering på hydrauliske målinger af instream-habitatkompleksitet   Videnskabelige rapporter, offentliggjort online: 1. august 2022; doi:10.1038/s41598-022-17281-1 3 timer Ingeniøren 100+ Historisk lidt vand i reservoirerne: Den norske regering overvejer at skride ind   PLUS. Den norske regering overvejer at skrue ned for el-eksporten, hvis situationen bliver værre. 10 timer Natur 86 Social kapital I: måling og associationer til økonomisk mobilitet   Nature, Udgivet online: 1. august 2022; doi:10.1038/s41586-022-04996-4 Analyser af data om 21 milliarder […]

Nyheder2022august01

1 An experimental study: effects of boulder placement on hydraulic metrics of instream habitat complexity   Scientific Reports, Published online: 01 August 2022; doi:10.1038/s41598-022-17281-1 3h Ingeniøren 100+ Historisk lidt vand i reservoirerne: Den norske regering overvejer at skride ind   PLUS. Den norske regering overvejer at skrue ned for el-eksporten, hvis situationen bliver værre. 10h Nature 86 Social capital I: measurement and associations with economic mobility   Nature, Published online: 01 August 2022; doi:10.1038/s41586-022-04996-4 Analyses […]