Search Posts

svampe-alderdom

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4020408/

Lægemidler og spiselige svampe som alternativ medicin til behandling af aldersrelateret sygdom Da-wei Qin 1 og Chunchao Han 2, *Forfatterinformation ►Artikel noter ►Ophavsretog licensoplysninger

Aldersrelaterede sygdomme som type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft involverer epigenetiske ændringer, hvor akkumulering af ændringer i epigenomet over tid fører til sygdom .

Epigenetiske ændringer påvirkes af livsstil og kostvaner.

Kost kan accelerere eller forebygge aldersrelaterede sygdomme gennem deres virkninger på epigenetiske modifikationer.

Derfor er der brug for nye terapeutiske metoder til at behandle dem mere effektivt.

Nogle basidiesvampe producerer stoffer med potentielle medicinske virkninger og kaldes medicinske svampe. Svampe (gær, forme og svampe) har forskellige morfologiske, fysiologiske og økologiske egenskaber, der understøtter deres forskellige livsstil. Disse specifikke interspecies interaktioner afhænger af produktionen af ​​en lang række bioaktive stoffer. Højere svampe er velkendte for deres medicinske egenskaber og er blevet anvendt i traditionel medicin i årtusinder. De medicinske virkninger, der tilskrives svampe, der hovedsagelig er baseret på ukarakteriserede stoffer eller ekstrakter, indbefatter antiviral, immunmodulerende, antitumor, antioxidant, radikal rensning, antiinflammatorisk,
Cordyceps sinensis (CS) er blevet brugt som en tonic for lang levetid, udholdenhed og vitalitet i tusindvis af år af kineserne. Mange undersøgelser har vist, at CS regulerer insulinfølsomhed og nedsætter plasmakolesterolniveauet. W. Qi et al. undersøgte den beskyttende virkning af cordymin på diabetisk osteopeni hos alloxaninducerede diabetiske rotter og de mulige mekanismer involveret. De diabetiske rotter modtog daglig intraperitoneal injektion med cordymin (20, 50 og 100 mg / kg / dag) i 5 uger. Cordymin kunne genoprette blodglukosen, glycosyleret hæmoglobin (HbA1c), serum alkalisk phosphatase (ALP), tartratresistent sur phosphatase (TRAP) og insulinniveauer på en dosisafhængig måde. Også behandlingen af ​​diabetiske rotter med cordymin kunne delvis reversere pcelledød og reducere den totale antioxidantstatus (TAOS) hos diabetiske rotter. Resultaterne kan direkte og indirekte tage højde for den mulige mekanisme for cordymin's gavnlige virkning på diabetisk osteopeni.
Den basidiomycete Agaricus blazei Murill (AbM), populært kendt som "solstråle", er hjemmehørende i Brasilien og bredt dyrket i Japan og Kina på grund af dets medicinske egenskaber. Det er meget udbredt til ikke-preskriptive, medicinske formål, både som spiselige svampe og i form af ekstrakter. AbM har traditionelt været anvendt til forebyggelse af en række sygdomme, herunder kræft, hepatitis, aterosklerose, hypercholesterolemi, diabetes og dermatitis. P. Wang et al. undersøgte den anti-inflammatoriske aktivitet af vandopløseligt polysaccharid af Agaricus blazeiMurill (WSP-AbM) på ovariektomerede osteopeniske rotter. Rotterne blev indgivet oralt WSP-AbM (200 mg / kg BW) i 8 uger. Efterfølgende serum maleinsyre dialdehyd (MDA) niveau, alt antioxidantstatus (TAOS), nuklear faktor kappa B (NF- κ B) niveau, polymorfonuklear (PMN) celler niveau, interleukin-1 β (IL-1 β ) niveau, inducerbar nitrogenoxid syntase (iNOS) niveau, tumor nekrosefaktor- a (TNF- a ) niveau, adhæsionsmolekyle (ICAM-1) og cyclooxygenase-2 (COX-2) blev bestemt ved henholdsvis enzymbundet immunosorbentassay (ELISA) og immunhistokemi. WSP-ABM administration markant nedsat serum IL-1 β og TNF αniveauer og udtryk for ICAM-1, COX-2 og iNOS NF- κB sammenlignet med OVX-rotter. Administration af WSP-AbM reducerede også markant PMN-infiltration. Sammenfattende bemærkede vi, at WSP-AbM-tilskud havde antiinflammatoriske virkninger i en model af osteoporose-sygdom. H. Wang et al. Se også Agaricus blazei Murill. De viste, at ABM er nyttigt mod en række sygdomme som kræft, tumor, kronisk hepatitis, diabetes, aterosklerose, hypercholesterolemi og så videre. W. Ji et al. undersøgt den neuroprotektive virkning af Agaricus brasiliensis(AbS) mod STZ-induceret diabetisk neuropatisk smerte i laboratorie rotter. Efter 6 ugers behandling blev alle dyr ofret for at studere forskellige biokemiske parametre. Behandling med AbS 80 mg / kg hos diabetiske dyr viste signifikant stigning i kropsvægt, smertegrænsen og tærskelværdien for pote og signifikant fald i serumglucose, LPO og NO-niveau, Na-K-ATPase niveau og TNF- a og IL- 1 p niveau sammenlignet med vehikelbehandlede diabetiske dyr på dosis og tidsafhængig måde. AbS kan tilbyde smertelindring i PDN.
Ganoderma lucidum er en populær medicinske svampe, der er blevet brugt som hjemmemedicin i traditionel kinesisk medicin til forebyggelse eller behandling af en række sygdomme, herunder kræft. I dag er G. Lucidumer anerkendt som et kosttilskud anbefalet i mange lande som kræft terapeutisk. En anden vigtig egenskab af denne spiselige svampe er evnen til at optage og opsamle spormetaller som cadmium, bly, arsen, kobber, nikkel, sølv, chrom og kviksølv i kroppen eller myceliet i svampen. G. Min-chang et al. sammenlignede virkningen og toksiciteten af ​​organisk selen (selenberiget protein fra Ganoderma Lucidum ) med uorganisk selen (IOSe) til forebyggelse af astma hos ovalbumininducerede astmatiske mus. Resultaterne viste, at serum-Se-niveauerne i musene, der fodrede Pro-Se, var signifikante forhøjelser. Det resulterer i genoprettelsen af niveauet af endogen antioxidant enzym, lavere niveauer af TNF- α og IL-1 β og aktiverede NF- κB i de astmatiske mus. Vores eksperimenter har vist dybe forskelle mellem aktiviteterne af organisk selen og uorganisk selen under forsøgsbetingelser. Disse data giver et vigtigt bevis på konceptet om, at organisk selen kan være en ny potentiel terapi til behandling af astma hos børn.
Ved at kompilere disse papirer håber vi at berige vores læsere og forskere med hensyn til medicinske og spiselige svampe, men som regel meget behandlede svampe til aldersrelateret sygdom.

ORIGINAL TEKST

Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 638561.
Published online 2014 Apr 29. doi: 10.1155/2014/638561
PMCID: PMC4020408

Medicinal and Edible Fungi as an Alternative Medicine for Treating Age-Related Disease Da-wei Qin 1 and Chunchao Han 2 ,*

Author information ► Article notes ► Copyright and License information ►

Age-related diseases such as type 2 diabetes, cardiovascular disease, and cancer involve epigenetic modifications, where accumulation of minute changes in the epigenome over time leads to disease manifestation. Epigenetic changes are influenced by life style and diets. This represents an avenue whereby dietary components could accelerate or prevent age-related diseases through their effects on epigenetic modifications. Therefore, new therapeutic approaches are needed to treat them more efficiently.
The lack of effective and widely applicable pharmacological treatments for ischemic stroke patients may explain a growing interest in traditional medicines. Some of basidiomycetous fungi produce substances with potential medical effects and are called medicinal mushrooms. Fungi (yeasts, molds, and mushrooms) have diverse morphological, physiological, and ecological characteristics that support their diverse lifestyles. These specific interspecies interactions depend on the production of a wide range of bioactive substances. Higher fungi are well recognized for their medicinal properties and have been used in traditional medicine for millennia. The medicinal effects attributed to fungi, based mainly on uncharacterized substances or extracts, include antiviral, immunomodulatory, antitumor, antioxidant, radical scavenging, anti-inflammatory, antihyperlipidemic or antihypercholesterolemic, hepatoprotective, and antidiabetic effects.
Cordyceps sinensis (CS) has been used as a tonic for longevity, endurance, and vitality for thousands of years by the Chinese. Many studies have shown that CS regulates insulin sensitivity and decreases plasma cholesterol levels. W. Qi et al. investigated the protective effect of cordymin on diabetic osteopenia in alloxan-induced diabetic rats and the possible mechanisms involved. The diabetic rats received daily intraperitoneal injection with cordymin (20, 50, and 100 mg/kg/day) for 5 weeks. Cordymin could restore the circulating blood glucose, glycosylated hemoglobin (HbA1c), serum alkaline phosphatase (ALP), tartrate resistant acid phosphatase (TRAP), and insulin levels in a dose-dependent manner. Also, the treatment of diabetic rats with cordymin could partially reverse the β cells death and decrease the total antioxidant status (TAOS) in the diabetic rats. The results may directly and indirectly account for the possible mechanism of the beneficial effect of cordymin on diabetic osteopenia.
The basidiomycete Agaricus blazei Murill (AbM), popularly known as “sun mushroom,” is native to Brazil and widely grown in Japan and China because of its medicinal properties. It is widely used for nonprescript, medicinal purposes, both as an edible mushroom and in the form of extracts. AbM has traditionally been used for the prevention of a range of diseases, including cancer, hepatitis, atherosclerosis, hypercholesterolemia, diabetes, and dermatitis. P. Wang et al. investigated the anti-inflammatory activity of water-soluble polysaccharide of Agaricus blazei Murill (WSP-AbM) on ovariectomized osteopenic rats. The rats were administered orally WSP-AbM (200 mg/kg BW) for 8 weeks. Subsequent serum maleic dialdehyde (MDA) level, total antioxidant status (TAOS), nuclear factor kappa B (NF-κB) level, polymorphonuclear (PMN) cells level, interleukin-1β (IL-1β) level, inducible nitric oxide synthase (iNOS) level, tumor necrosis factor-α (TNF-α) level, adhesion molecule (ICAM-1), and cyclooxygenase-2 (COX-2) were determined by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and immunohistochemistry, respectively. WSP-AbM administration markedly decreased serum IL-1β and TNF-α levels and the expressions of ICAM-1, COX-2, and iNOS NF-κB compared with OVX rats. WSP-AbM administration also markedly decreased PMN infiltration. In conclusion, we observed that WSP-AbM supplementation had anti-inflammatory effects in a model of osteoporosis disease. H. Wang et al. also review Agaricus blazei Murill. They demonstrated ABM is useful against a variety of diseases like cancer, tumor, chronic hepatitis, diabetes, atherosclerosis, hypercholesterolemia, and so on. W. Ji et al. examined the neuroprotective effect of Agaricus brasiliensis (AbS) against STZ-induced diabetic neuropathic pain in laboratory rats. After 6 weeks of treatments, all animals were sacrificed to study various biochemical parameters. Treatment with AbS 80 mg/kg in diabetic animals showed significant increase in body weight, pain threshold, and paw withdrawal threshold and significant decrease in serum glucose, LPO and NO level, Na-K-ATPase level, and TNF-α and IL-1β level as compared to vehicle treated diabetic animals in dose and time-dependent manner. AbS can offer pain relief in PDN.
Ganoderma lucidum is a popular medicinal mushroom that has been used as a home remedy in traditional Chinese medicine for the prevention or treatment of a variety of diseases including cancer. Today, G. lucidum is recognized as a dietary supplement recommended in many countries as a cancer therapeutic. Another important property of this edible mushroom is the ability to take up and accumulate trace metals such as cadmium, lead, arsenic, copper, nickel, silver, chromium, and mercury in the body or mycelium of the mushroom. G. Min-chang et al. compared the effect and toxicity of organic selenium (selenium-enriched protein from Ganoderma lucidum) with inorganic selenium (IOSe) in preventing asthma in ovalbumin-induced asthmatic mice. The results showed that the serum Se levels in the mice fed the Pro-Se were significant elevations. It results in restoration of the level of endogenous antioxidant enzyme, lower levels of TNF-α and IL-1β, and activated NF-κB in the asthmatic mice. Our experiments have demonstrated profound differences between the activities of organic selenium and inorganic selenium in experimental conditions. These data provide an important proof of the concept that organic selenium might be a new potential therapy for the management of childhood asthma in humans.
By compiling these papers, we hope to enrich our readers and researchers with respect to medicinal and edible fungi, yet usually highly treatable fungi for age-related disease.

Da-wei Qin Da-wei Qin
Chunchao Han Chunchao Han

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply