Search Posts

ordliste

ORDLISTE

Glossary of Terms

Analyte / The detector is usually a device or instrument used to determine the presence of the reporter (and therefore analyte) in the sample.

DET SOM SKAL ANALYSERES / Detektoren er sædvanligvis et emne eller et instrument, som bruges til at bestemme tilstedeværelsen af "REPORTEREN" (og dermed det, som skal analyseres) i prøven.

Antibodies – Molecules in the blood or secretory fluids that tag, destroy, or neutralize bacteria, viruses, or other harmful toxins. They are members of a class of proteins known as immunoglobulins, which are produced and secreted by B lymphocytes in response to stimulation by antigens. An antibody is specific to an antigen.

[ANTISTOFFER – Molekyler i blodet eller sekretvæsker, som fanger (og medvirker til at ødelægge eller neutralisere) bakterier, virus og giftstoffer. De tilhører en klasse af proteiner, som kaldes immunoglobuliner, og som produceres og udskilles af B-lymfocytter som svar på giftstoffer]

Antigen – Foreign material, including microbes, that when introduced into the body stimulates the production of antibodies.

[ANTIGEN – fremmed stof, herunder mikroorganismer, som når de kommer ind i kroppen stimulerer dannelsen af antistoffer]

Bloodborne – An infectious agent is bloodborne when it is transmitted from one person to another via blood or blood products.

[BLODBÅREN – En infektiøst emne er blodbårent, når det overføres fra en person til en anden via blod eller med blodprodukter]

Collection pad – A specially treated cotton fiber pad that is attached to a nylon stick. This collection pad draws antibodies from the tissues of the gum and cheek into the mouth and into the pad. The collection pad is placed between the lower cheek and gum for 2-5 minutes.

[INDSAMLINGSPUDE – En specielt behandlet bomuldsfiber-pude, som er forbundet med en nylonstang. Iindsamlingspuder fra firmaet OraSure Technologies trækker antistoffer fra vævet i mundens gummer og kinden ind i munden og ind i puden. Indsamlingspuden placeres mellem den kinden og den nedre gumme i 2-5 minutter]

Detector – The detector is usually a device or instrument used to determine the presence of the reporter (and therefore analyte) in the sample.

DETEKTOREN er sædvanligvis et emne eller et instrument, som bruges til at bestemme tilstedeværelsen af "REPORTEREN" (og dermed det, som skal analyseres) i prøven.

[eng.: ELISA – Enzyme-Linked Immunosorbent Assay–A highly sensitive laboratory screening test to determine the presence of antibodies to (for example) HIV in blood or oral mucosal transudate. A reactive ELISA test is generally confirmed by a Western blot assay. Also called EIA.

[ELISA – Enzymbundet immunosorbentprøve – en meget følsom laboratorie-screeningstest til bestemmelse af tilstedeværelsen af antistoffer mod f.eks. HIV i blod eller mundslimhinde-transudat. En reaktiv ELISA-test bekræftes almindeligvis ved en Western blot-analyse. Også kaldet EIA]

[eng.: Label / The label is often directly or indirectly coupled (conjugated) to the probe, providing a signal that is related to the concentration of analyte upon completion of the assay.

">MÆRKNINGEN" – denne er ofte direkte eller indirekte koblet (konjugeret) til proben, og frembringer et signal, som er relateret til koncentrationen af det, som skal analyseres, ved analysen.

[eng.: Lymphocyte – Any of the nearly colorless cells formed in lymphoid tissue, as in the lymph nodes, spleen, thymus, and tonsils, constituting between 22% and 28% of all white blood cells in the blood of a normal adult human being. They function in the development of immunity and include two specific types, B cells and T cells.

[LYMFOCYTTER – Næsten farveløse celler som dannes i lymfoidt væv, såsom i lymfeknuder, milten, brisselen eller mandlerne, og udgør mellem 22 og 28% af alle hvide celler i blodet hos et normalt voksent menneske. De har funktion ved udviklingen af immunitet og omfatter to specifikke typer, B-celler og T-celler]

[eng.: Oral mucosal transudate (OMT) – An oral fluid that can be obtained from the tissues of the cheek and gum. OMT is distinct from saliva which does not contain a sufficient amount of antibodies to accurately test for HIV. OMT has relatively high concentrations of serum -derived antibodies–immunoglobulin G (IgG) antibodies–and overcomes the contaminants found in saliva (eg, bacteria). A sample of antibody-rich OMT can be collected and used to accurately test for the presence of (antibodies against) HIV-1.

[MUNDSLIMHINDE-TRANSUDAT – En mundvæske, som kan fås fra vævet i kinderne og gummerne. Mundslimhinde-transudatet adskiller sig fra spyt, som ikke indeholder en tilstrækkelig mængde antistoffer til en præcis test for f.eks. HIV. Mundslimhinde-transudatet har en relativ høj koncentration af serum-afledte antistoffer – immunoglobulin G (IgG)antistoffer – og undgår de forurenende emner som findes i spyt (f.eks. bakterier). En prøve af antistof-rig mundslimhinde-transudat kan opsamles og anvendes til en præcis test for tilstedeværelsen af antistoffer mod HIV-1]

[eng.: The probe (e.g., antibody or nucleic acid sequence)

[PROBE – f.eks. et antistof eller en nukleinsyresekvens (som bruges til at påvise et stof, som vil bindes til det)]

Pyrogener – Stoffer, normalt med oprindelse fra bakterier der – hvis de findes i blodet hos et individ – kan inducere feber hos pattedyr.

[eng.: Reporter / The detector is usually a device or instrument used to determine the presence of the reporter (and therefore analyte) in the sample.

"REPORTEREN" / Detektoren er sædvanligvis et emne eller et instrument, som bruges til at bestemme tilstedeværelsen af "REPORTEREN" (og dermed det, som skal analyseres) i prøven.

:

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply