Search Posts

nyheder-bionyt-163-del6

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2470 :
**X marks the spot: Novel method for controlling plasma rotation confirmed** :
Physicists have demonstrated a novel method that scientists can use to manipulate the intrinsic – or self-generated – rotation of hot, charged plasma gas within fusion facilities called tokamaks.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fysikere har demonstreret en ny metode, som forskerne kan bruge til at manipulere den iboende – eller selvstændige genereret -. rotation af varm, ladede plasma gas inden fusionsanlæg kaldet tokamakker

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2471 :
**Sweeping lasers snap together nanoscale geometric grids** :
Scientists have developed a new technique to rapidly create multi-layered, self-assembled grids could transform the manufacture of high-tech coatings for anti-reflective surfaces, improved solar cells, and touchscreen electronics.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en ny teknik til hurtigt skabe flere lag, selvsamlede gitre kunne forvandle fremstilling af højteknologiske belægninger til anti-reflekterende overflader, forbedrede solceller, og touchscreen elektronik.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2472 :
**New family of bioinspired antibiotic compounds developed** :
The first results of a study of a new antibacterial compound based on natural peptides capable of selectively killing resistant pathogens have been released by scientists. The study has proved that these compounds are highly active against clinically relevant Gram-negative and Gram-positive bacteria. In vitro and in vivo tests have showed compounds’ low toxicity.
Google-Translate (maskinoversæt.): De første resultater af en undersøgelse af en ny antibakteriel forbindelse baseret på naturlige peptider i stand til selektivt dræbe resistente patogener er blevet frigivet af videnskabsfolk. Undersøgelsen har vist, at disse forbindelser er yderst aktive mod klinisk relevante Gram-negative og Gram-positive bakterier. In vitro og in vivo tests har vist forbindelsernes lav toksicitet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2473 :
**Does fructose lead to larger, sicker hearts?** :
Fructose drives a molecular mechanism that can lead to cardiac enlargement and heart failure, report researchers. “Walk through any supermarket and take a look at the labels on food products, and you’ll see that many of them contain fructose, often in the form of sucrose (table sugar)," says Wilhelm Krek, professor for cell biology at ETH Zurich’s Institute for Molecular Health Sciences. Prepared
Google-Translate (maskinoversæt.): Fructose driver en molekylær mekanisme, der kan føre til hjerte-udvidelse og hjertesvigt, rapportere forskere. "Walk gennem ethvert supermarked og tage et kig på etiketterne på fødevarer, og du vil se, at mange af dem indeholder fruktose, ofte i form af saccharose (tabel sukker)," siger Wilhelm Krek, professor for cellebiologi ved ETH Zürichs institut for Molekylær Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Forberedt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2474 :
**Obesity: Small intestine contributes to chronic inflammation** :
Obesity is caused by numerous and complex factors, some of which are as yet unsuspected. Scientists have now shown that severe obesity is accompanied by inflammation of the small intestine and enhanced immune response in that region. This phenomenon reduces the insulin sensitivity of enterocytes and increases the absorption of nutrients, thus exacerbating the disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fedme er forårsaget af mange og komplekse faktorer, hvoraf nogle endnu upåagtede. Forskere har nu vist, at svær overvægt er ledsaget af betændelse i tyndtarmen og øget immunrespons i regionen. Dette fænomen nedsætter insulinfølsomheden af enterocytter og øger optagelsen af næringsstoffer, og dermed forværrer sygdommen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2475 :
**Sixth extinction threatens human survival** :
Scientists are certain: We’re entering a mass extinction that threatens humanity’s existence. Paul Ehrlich, senior fellow at the Stanford Woods Institute for the Environment, and his coauthors call for fast action to conserve threatened species, populations, and habitat, but warn that the window of opportunity is rapidly closing. “[The study] shows without any significant doubt that we are now ent
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne er sikkert:. Vi indtaste en masseudryddelse, der truer menneskehedens eksistens Paul Ehrlich, seniorforsker ved Stanford Woods Institut for Miljø, og hans medforfattere kræver hurtig handling for at bevare truede arter, populationer, og habitat, men advarer om, at mulighedernes vindue hurtigt lukker. "[Undersøgelsen] viser uden nogen væsentlig tvivl om, at vi nu ent

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2476 :
**Researchers discover mechanism leading to BRAF inhibitor resistance in melanoma patients** :
The development of targeted therapies has significantly improved the survival of melanoma patients over the last decade; however, patients often relapse because many therapies do not kill all of the tumor cells, and the remaining cells adapt to treatment and become resistant. Researchers have discovered a novel mechanism that can lead melanoma cells to develop resistance to drugs that target the p
Google-Translate (maskinoversæt.): Udviklingen af målrettede behandlinger har væsentligt forbedret overlevelse melanom patienter over de sidste ti år; dog patienterne ofte tilbagefald fordi mange terapier ikke dræber alle tumorcellerne, og de ??resterende celler tilpasse sig behandling og blive resistente. Forskere har opdaget en hidtil ukendt mekanisme, der kan føre melanomceller at udvikle resistens over for lægemidler, der er målrettet de p

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2477 :
**Evidence of key ingredient during dawn of life** :
Scientists have provided the first direct experimental evidence for how primordial proteins developed the ability to accelerate the central chemical reaction necessary to synthesize proteins and thus allow life to arise not long after Earth was created.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har tilvejebragt den første direkte eksperimentelt bevis for, hvor primordiale proteiner udviklet evnen til at accelerere den centrale kemiske reaktion nødvendigt at syntetisere proteiner og dermed give liv til opstår ikke længe efter Jorden blev skabt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2478 :
**Kennewick Man closely related to Native Americans, geneticists say** :
DNA from the 8,500-year-old skeleton of an adult man found in 1996, in Washington, is more closely related to Native American populations than to any other population in the world, according to an international collaborative study.
Google-Translate (maskinoversæt.): DNA fra 8.500 år gamle skelet af en voksen mand fundet i 1996, i Washington, er mere tæt forbundet med indianske befolkninger end til nogen anden befolkning i verden, ifølge en international samarbejde undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2479 :
**Fake sugars don’t trick fruit fly brains** :
Why is it that when we eat an entire sleeve of low-calorie cookies, we’re stuffing ourselves with more food 15 minutes later? One theory to explain the phenomenon is that artificial sweeteners don’t contain the calories or energy that evolution has trained the brain to expect from sweet-tasting foods, so they can’t fool the brain into satisfying hunger. However, until now, it hasn’t been clear how
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvorfor er det, at når vi spiser en hel ærme af lavt kalorieindhold cookies, vi fyldnings os med mere mad 15 minutter senere? En teori til at forklare fænomenet er, at kunstige sødestoffer ikke indeholder kalorier eller energi, at evolutionen har trænet hjernen til at forvente fra søde smag fødevarer, så de kan ikke narre hjernen til tilfredsstillende sult. Men indtil nu, det har ikke været klart, hvordan

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2480 :
**Adult craze for human breast milk purchased online poses serious health risks** :
The recent craze for human breast milk amongst certain fitness communities, fetishists and chronic disease sufferers is ill advised say the authors of a new study. Failure of women to sanitize properly when expressing milk, the failure to sterilize equipment properly, and the improper or prolonged storage and transportation of milk can expose consumers to bacterial food-borne illnesses like any ot
Google-Translate (maskinoversæt.): Den seneste dille for modermælk blandt visse fitness samfund, fetichister og kroniske sygdom syge er syg rådgivet siger forfatterne til en ny undersøgelse. Svigt af kvinderne til at rense ordentligt, når udtrykke mælk, den manglende sterilisere udstyret korrekt, og forkert eller langvarig opbevaring og transport af mælk kan udsætte forbrugerne til bakterielle fødevarebårne sygdomme som nogen ot

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2481 :
**Researchers design placenta-on-a-chip to better understand pregnancy** :
Researchers have developed a 'placenta-on-a-chip' to study the inner workings of the human placenta and its role in pregnancy. The device was designed to imitate, on a micro-level, the structure and function of the placenta and model the transfer of nutrients from mother to fetus. This prototype is one of the latest in a series of organ-on-a-chip technologies developed to accelerate biomedical adv
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en "placenta-on-a- chip "til at studere de indre funktioner i den menneskelige placenta og dens rolle i graviditeten. Indretningen er designet til at efterligne, på en mikro-niveau, struktur og funktion af moderkagen og modellere overførslen af næringsstoffer fra moderen til fosteret. Denne prototype er en af de seneste i en række af orgel-on-a-chip teknologier udviklet til at accelerere biomedicinsk adv

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2482 :
**Nightingales show off their fathering skills through song** :
The song of the male nightingale tells females how good a father he will be, according to research. The study shows that better singers will feed their offspring more often, and that they advertise this to potential mates by singing in a more orderly way through repeating song sequences, and using more variable song, including many different 'buzz,' 'whistle' and 'trill' songs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Sangen af den mandlige nattergal fortæller hunner, hvor god en far han vil være, ifølge forskningen. Undersøgelsen viser, at bedre sangere vil brødføde deres afkom oftere, og at de annoncere dette til potentielle hjælpere ved at synge på en mere velordnet måde gennem gentagne sang sekvenser, og ved hjælp mere variabel sang, herunder mange forskellige 'buzz', 'fløjte' og "Trill" sange.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2483 :
**Gene discovery could lead to muscular dystrophy treatment** :
Researchers have made a critical discovery about a gene involved in muscular dystrophy that could lead to future therapies for the currently untreatable disease. Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is a progressive wasting disease that affects the face, arms and shoulders. It is most commonly diagnosed in teenage or early adults, and though it is rarely fatal is it very debilitating.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har lavet en kritisk opdagelse om et gen involveret i muskelsvind, der kan føre til fremtidige behandlinger for øjeblikket uhelbredelige sygdom. Facioscapulohumeral muskelsvind (FSHD) er en fremadskridende wasting disease, der påvirker ansigt, arme og skuldre. Det er mest almindeligt diagnosticeret i teenage eller tidligt voksne, og selv om det er sjældent dødelig, er det meget invaliderende.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2484 :
**How the brain learns to distinguish between what is important and what is not** :
Traffic lights, neon-lit advertisements, a jungle of road signs: when learning to drive, it is often very difficult to distinguish between important and irrelevant information. How the brain learns the importance of certain images over others is being investigated by researchers. They show that learning the relevance of images considerably modifies neuronal networks in the brain. These changes mig
Google-Translate (maskinoversæt.): Trafiklys, neon-lit reklamer, en jungle af vejskilte: når at lære at køre, er det ofte meget vanskeligt at skelne mellem vigtige og irrelevant information. Hvordan hjernen lærer vigtigheden af visse billeder frem for andre er ved at blive undersøgt af forskere. De viser, at lære betydningen af billeder ændrer betydeligt neuronale netværk i hjernen. Disse ændringer MIG

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2485 :
**Novel population health management program yields major health improvement** :
The Aging Brain Care Medical Home, a novel population health management program implemented in the homes of older adults achieves significant health improvement for individuals with depression and also substantial stress reduction in family caregivers of dementia patients, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den Aging Brain Care Medical Home, et nyt befolkningens sundhed management program implementeret i hjemmene af ældre voksne opnår betydelig forbedring for personer med depression og også betydelig stress reduktion i familiens plejepersonale demenspatienter sundhed, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2486 :
**The Scientific Case for Banning Trans Fats** :
The FDA's new policy on these deadly artificial fatty acids is long overdue
Google-Translate (maskinoversæt.): Den FDA nye politik på disse dødelige kunstige fedtsyrer er længst

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2487 :
**Discover How Nerves Translate Different Types of Touch Sensations [Slide Show]** :
The nerves in our body specialize in sensing particular touches but work together to create our rich tactile experiences
Google-Translate (maskinoversæt.): Nerverne i vores krop er specialiserede i sensing særlige hånd, men arbejde sammen om at skabe vores rige taktile erfaringer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2488 :
**Why Some Ebola Strains Are More Dangerous Than Others** :
Fatality rates vary from 90 to 25 percent, and disordered proteins in the worst strains could be the reason
Google-Translate (maskinoversæt.): dødelighed varierer fra 90 til 25 procent, og uordnede proteiner i de værste stammer kunne være grund

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2489 :
**World spends more than $200 billion to make countries healthier** :
The world invested more than $200 billion to improve health in lower-income countries over the past 15 years, a study concludes. Global health financing increased significantly after 2000, when the United Nations established the Millennium Development Goals, which included a strong focus on health. This trend in funding has only recently started to change, authors say.
Google-Translate (maskinoversæt.): Verdens investeret mere end $ 200 milliarder til at forbedre sundheden i lavindkomstlande i løbet af de seneste 15 år, konkluderer en undersøgelse. Global sundhed finansiering steg markant efter 2000, hvor FN etablerede millenniumudviklingsmålene, som omfattede et stærkt fokus på sundhed. Denne tendens i finansieringen er først for nylig begyndt at ændre sig, forfatterne siger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2490 :
**Paying people incentives to make healthy choices only works in the long term if they are paid to NOT do something** :
Monetary incentives to encourage people to live healthier lifestyles only work in the longer term when they are designed to stop negative behavior, rather than promote positive choices, suggests new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): monetære incitamenter for at tilskynde folk til at leve sundere livsstil virker kun på længere sigt, når de er designet til at stoppe negativ adfærd, snarere end fremme positive valg, tyder ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2491 :
**View of 'nature as capital' uses economic value to help achieve a sustainable future** :
A series of reports outlines how governments, organizations and corporations are successfully moving away from short-term exploitation of the natural world and embracing a long-term vision of 'nature as capital' — the ultimate world bank upon which the health and prosperity of both the human race and the planet depend. The number of success stories is increasing.
Google-Translate (maskinoversæt.): En serie af rapporter skitserer, hvordan regeringer, organisationer og virksomheder med succes på vej væk fra udnyttelse af den naturlige verden kortsigtede og omfavne en langsigtet vision af 'naturen som kapital «- den ultimative verden bank, hvorpå sundhed og velstand af både menneskelige race og planeten er afhængige. Antallet af succeshistorier er stigende.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2492 :
**Should We Outlaw Androids?** :
In movies, robots typically masquerade as humans in order to infiltrate society and annihilate us. In real life, researchers are more concerned about the damage androids…
Google-Translate (maskinoversæt.): I film, robotter typisk maskerade som mennesker med henblik på at infiltrere samfundet og tilintetgøre os. I det virkelige liv, er mere bekymret skaden androider … forskere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2493 :
**Rheumatoid arthritis and giant cell arteritis linked with solar cycles** :
A rare collaboration of physicists and medical researchers finds a correlation between rheumatoid arthritis and giant cell arteritis and solar cycles.
Google-Translate (maskinoversæt.): En sjælden samarbejde mellem fysikere og medicinske forskere finder en sammenhæng mellem leddegigt og gigant cell arteritis og sol cykler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2494 :
**Arctic Ocean rapidly becoming more corrosive to marine species** :
New research shows that surface waters of the Chukchi and Beaufort seas could reach levels of acidity that threaten the ability of animals to build and maintain their shells by 2030, with the Bering Sea reaching this level of acidity by 2044.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning viser, at overfladevand fra de Chukchi og Beaufort hav kunne nå niveauer af syre, der truer evne dyr til at opbygge og vedligeholde deres skaller i 2030, med Beringshavet nå dette niveau af surhed af 2044.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2495 :
**Blood antibodies may predict HPV-positive oropharyngeal cancer survival** :
The presence of certain human papillomavirus (HPV)-16 antibodies in the blood was associated with improved rates of survival among patients with HPV-related oropharyngeal carcinoma.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tilstedeværelsen af visse humane papillomavirus (HPV) -16 antistoffer i blodet var forbundet med forbedrede satser overlevelsen blandt patienter med HPV-relaterede oropharyngeal carcinom.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2496 :
**Driving simulator to help test new artificial lens for cataract patients** :
A miniature version of an advanced driving simulator will participate in a clinical trial later this year to assess a patient’s driving ability after cataract surgery. The trial will help determine if a newly developed artificial lens will be approved for sale in the United States.
Google-Translate (maskinoversæt.): En miniatureudgave af en avanceret køresimulator vil deltage i et klinisk forsøg senere på året for at vurdere en patients drivende evne efter operation for grå stær. . Forsøget vil hjælpe med at bestemme, om en nyudviklet kunstig linse vil blive godkendt til salg i USA

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2497 :
**Hey Yogurt-Maker, Where'd You Get Those Microbes?** :
Making yogurt requires bacteria — but which strains of bacteria? There are dozens to choose from, and that choice affects yogurt's tartness and texture.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Making yoghurt kræver bakterier – men som stammer af bakterier? Der er snesevis at vælge imellem, og det valg påvirker yoghurt s tartness og tekstur. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2498 :
**Dads' parenting of children with autism improves moms' mental health** :
Fathers who read to, care for children with autism at 9 months reduce mothers' levels of depression and stress when children reach age 4.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fædre, der læser til, omsorg for børn med autisme ved 9 måneder reducere mødrenes niveauer af depression og stress, når børn fylder 4.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2499 :
**Let’s All Drink Recycled Wastewater (No, Seriously)** :
A reverse osmosis filtration unit filters out drugs, viruses, and more.SVAWPC Last month while traveling in California, I was thinking a lot about the drought. Coincidently, I spent a little time at an event at the California Academy of Sciences in San Francisco, and came into contact with folks at the SF Public Utilities Commission, who were there to talk about where our poop goes and how water
Google-Translate (maskinoversæt.): A osmose filtrering reverse enhed filtre out lægemidler, vira og more.SVAWPC Sidste måned under rejser i Californien, jeg tænkte meget om tørke. Coincidently, jeg brugt lidt tid på en begivenhed på California Academy of Sciences i San Francisco, og kom i kontakt med folk på SF Public Utilities Kommissionen, som var der for at snakke om, hvor vores lort går og hvordan vand

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2500 :
**Dendroecology suggests that not everything is caused by climate change** :
Biologists have assessed the causes of growth decline of a pine forest of great ecological interest in Spain.
Google-Translate (maskinoversæt.): Biologer har vurderet årsager til vækst tilbagegang en fyrreskov af stor økologisk interesse i Spanien.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2501 :
**NASA Zooms In On Pluto, For Closest Views Yet** :
New images of Pluto are beginning to arrive from NASA's space probe, and they're already allowing scientists to update what we know about the dwarf planet.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Nye billeder af Pluto er begyndt at ankomme fra NASAs rumsonde, og de ??er allerede så forskerne til at opdatere, hvad vi ved om dværgen planet. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2502 :
**Lithosphere of the Central Iranian Plateau** :
Geologists describe thinning of the lithosphere that they associate with the formation of a metamorphic core complex in the Central Iranian plateau.
Google-Translate (maskinoversæt.): Geologer beskrive udtynding af lithosfæren at de forbinder med dannelsen af en metamorfe kerne kompleks i det centrale iranske plateau.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2503 :
**Heading the ball, player-to-player contact and concussions in high school soccer** :
Contact with another player was the most common way boys and girls sustained concussions in a study of US high school soccer players, while heading the ball was the most common soccer-specific activity during which about one-third of boys and one-quarter of girls sustained concussions.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kontakt med en anden spiller var den mest almindelige måde drenge og piger vedvarende hjernerystelse i en undersøgelse af amerikanske high school-fodboldspillere, mens udgiftsområde bolden var den mest fælles fodbold-specifik aktivitet, hvorunder omkring en tredjedel af drengene og en fjerdedel af pigerne vedvarende hjernerystelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2504 :
**Tiny genetic tweak unlocked corn kernels during domestication** :
If not for a single genetic mutation, each kernel on a juicy corn cob would be trapped inside a inedible casing as tough as a walnut shell. The mutation switches one amino acid for another at a specific position in a protein regulating formation of these shells in modern corn's wild ancestor, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis ikke for en enkelt genetisk mutation, hver kerne på en saftig majskolber ville blive fanget inde i en uspiselig kabinet så hård som en valnød shell . Mutationen skifter en aminosyre til en anden ved en bestemt position i et protein regulerer dannelsen af disse skaller i moderne majs vilde forfader, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2505 :
**Findings identify receptors modulating macrophage responses to spinal cord injury** :
A new studysheds light on opportunities to modulate macrophage responses after spinal cord injury, potentially reducing — or even reversing — damage and the resulting side effects.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny studysheds lys på muligheder for at modulere makrofag reaktioner efter rygmarvsskade, potentielt reducere – – eller endda vende -. skader og de ??resulterende bivirkninger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2506 :
**Kids may need much more vitamin D** :
Children may need more vitamin D than the current recommendations call for, according to new research. The authors of a new study report that children with suboptimal vitamin D blood levels did not reach optimal levels after taking nearly twice the recommended amount of the nutrient daily for six months. Vitamin D is important for calcium metabolism and bone health, says lead investigator Kumarave
Google-Translate (maskinoversæt.): Børn kan have brug for mere D-vitamin end de nuværende anbefalinger kræver, viser ny forskning. Forfatterne til en ny undersøgelsesrapport, at børn med suboptimal vitamin D i blodet ikke nåede optimale niveauer efter at have taget næsten dobbelt den anbefalede mængde af næringsstof dagligt i seks måneder. D-vitamin er vigtig for calcium metabolisme og knogle sundhed, siger ledende efterforsker Kumarave

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2507 :
**Inadequate Data Visualization Leaves Patients Undereducated** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2508 :
**No need to treat stable meniscus tears during ACL surgery, new research shows** :
While athletes undergoing anterior cruciate ligament (ACL) surgery often have an additional meniscus injury, treating these tears at the same time may not be necessary. Research shows positive results for meniscal tears that were deemed stable and left alone at the time of ACL reconstruction.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mens atleter undergår forreste korsbånd (ACL) kirurgi har ofte en ekstra menisk skade, behandle bruddene på samme tid er måske ikke nødvendig. Forskning viser positive resultater for menisk tårer, der blev anset for stabil og venstre alene på tidspunktet for ACL rekonstruktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2509 :
**Hydrologic connectivity constrains partitioning of global terrestrial water fluxes** :
Continental precipitation not routed to the oceans as runoff returns to the atmosphere as evapotranspiration. Partitioning this evapotranspiration flux into interception, transpiration, soil evaporation, and surface water evaporation is difficult using traditional hydrological methods, yet critical for understanding the water cycle and linked ecological processes. We combined two large-scale flux-
Google-Translate (maskinoversæt.): Continental nedbør ikke dirigeres til oceanerne som afstrømning vender tilbage til atmosfæren som evapotranspiration. Partitionering denne evapotranspiration flux i aflytning, transpiration, jord fordampning, og overfladevand fordampningen er vanskelig ved hjælp af traditionelle hydrologiske metoder, men kritisk for forståelsen af ??vandkredsløbet og tilknyttede økologiske processer. Vi kombinerede to store flux-

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2510 :
**Hospital readmissions for sepsis are highly common, extremely costly** :
The Affordable Care Act created several national initiatives aimed at reducing hospital readmission rates for heart attacks, congestive heart failure and other common high-risk conditions. But there is still no national program to address sepsis, a potentially life-threatening illness caused by infection. New research finds that sepsis accounts for roughly the same percentage of hospital readmissi
Google-Translate (maskinoversæt.): Den overkommelige Care Act skabte flere nationale initiativer til reduktion hospital tilbagetagelse for hjerteanfald, kongestiv hjerteinsufficiens og andre almindelige betingelser højrisiko. Men der er stadig ikke noget nationalt program til at løse sepsis, en potentielt livstruende sygdom forårsaget af infektion. Ny forskning finder, at sepsis regnskab for nogenlunde samme andel af hospitalets readmissi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2511 :
**Bricks to build 'an Earth' found in every planetary system** :
Earth-like planets orbiting other stars in the Milky Way are three times more likely to have the same type of minerals as Earth than astronomers had previously thought. In fact, conditions for making the building blocks of Earth-like rocks are ubiquitous throughout the Milky Way.
Google-Translate (maskinoversæt.): Jordlignende planeter kredser andre stjerner i Mælkevejen er tre gange mere tilbøjelige til at have den samme type af mineraler som Jorden end astronomerne hidtil havde troet. Faktisk betingelserne for at yde byggestenene i jordlignende klipper er allestedsnærværende i hele Mælkevejen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2512 :
**New users say iPhones hinder learning** :
After a year with a smartphone, people who hadn’t used one before report that the devices had a negative impact on their learning. “Smartphone technology is penetrating world markets and becoming abundant in most college settings," says Philip Kortum, assistant professor of psychology at Rice University and the study’s coauthor. “We were interested to see how students with no prior experience usin
Google-Translate (maskinoversæt.): Efter et år med en smartphone, folk der ikke havde brugt en før rapporten, at enhederne havde en negativ indvirkning på deres læring. "Smartphone teknologi gennemtrængende verdensmarkederne og blive rigeligt i de fleste kollegium indstillinger," siger Philip Kortum, assisterende professor i psykologi ved Rice University og undersøgelsens medforfatter. "Vi var interesseret i at se, hvordan de studerende uden forudgående erfaring usin

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2513 :
**Mascots: Can a humanlike figure actually harm a company?** :
Companies whose brands are represented by or associated with human or humanlike figures are often perceived to be taking advantage of consumers when they raise their prices, new research suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Virksomheder, hvis mærker er repræsenteret ved eller associeret med humane eller menneskelignende figurer er ofte opfattes at være at drage fordel af forbrugerne, når de rejser deres priser, ny forskning antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2514 :
**Link found between autoimmune diseases, medications, dangerous heartbeat condition** :
New research focuses on identifying the mechanism by which patients with various autoimmune and connective tissue disorders may be at risk for life-threatening cardiac events if they take certain anti-histamine or anti-depressant medications.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning fokuserer på at identificere den mekanisme, som patienter med forskellige lidelser autoimmune og bindevæv kan være i fare for livstruende hjertetilfælde, hvis de tager visse anti-histamin eller anti-depressivt medicin.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2515 :
**Faster detection of hidden objects by terahertz sensor** :
A new type of sensor, that is much faster than competing technologies used to detect and identify hidden objects, has been developed by scientists.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny type sensor, der er meget hurtigere end konkurrerende teknologier, der anvendes til at detektere og identificere skjulte objekter, er blevet udviklet af forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2516 :
**Discovery points to a new path toward a universal flu vaccine** :
The conventional flu vaccine protects only against a few specific strains of flu. However, experiments show that by including modified antibodies within the vaccine it may be possible to elicit broad protection against many strains simultaneously.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den konventionelle influenza vaccine beskytter kun mod nogle få specifikke stammer af influenza. , Eksperimenter viser imidlertid, at ved at inkludere modificerede antistoffer inden vaccinen kan det være muligt at fremkalde bred beskyttelse mod mange stammer samtidigt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2517 :
**World’s highest magnetic field (1,020MHz) NMR** :
Scientists have successfully developed the NMR system equipped with world's highest magnetic field, 1,020 MHz.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har med succes udviklet NMR-systemet er udstyret med verdens højeste magnetfelt, 1.020 MHz.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2518 :
**People with epilepsy can benefit from smartphone apps to manage their condition** :
While many people with epilepsy can control their seizures with medication, those unpredictable and involuntary changes in behavior and consciousness can be limiting for others. Neurologists evaluated the application of smartphones in epilepsy care. Apps include seizure diaries as well as medication trackers with reminders to take the next dose of medication. In addition, apps are available to ans
Google-Translate (maskinoversæt.): Mens mange mennesker med epilepsi kan styre deres anfald med medicin, kan disse uforudsigelige og ufrivillige ændringer i adfærd og bevidsthed være begrænsende for andre. Neurologer evaluerede anvendelsen af ??smartphones i epilepsi pleje. Apps omfatter beslaglæggelse dagbøger samt medicin trackers med påmindelser om at tage den næste dosis af medicin. Derudover er tilgængelige for ans apps

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2519 :
**Males may contribute to offspring's mental development before pregnancy** :
A new study provides evidence in mice that males may play a positive role in the development of offspring's brains starting before pregnancy.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse dokumenterer i mus, hanner kan spille en positiv rolle i udviklingen af ??afkom hjerner begynder inden graviditeten.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2520 :
**Major midwest flood risk underestimated by as much as five feet, study finds** :
As floodwaters surge along major rivers in the midwestern United States, a new study suggests federal agencies are underestimating historic 100-year flood levels on these rivers by as much as five feet, a miscalculation that has serious implications for future flood risks, flood insurance and business development in an expanding floodplain.
Google-Translate (maskinoversæt.): Som vandmasserne bølge langs store floder i Midtvesten, en ny undersøgelse tyder føderale agenturer undervurderer historiske 100 år oversvømmelse niveauer på disse floder med så meget som fem fødder, en fejlberegning, der har alvorlige konsekvenser for den fremtidige risiko for oversvømmelse, oversvømmelse forsikring og forretningsudvikling i en ekspanderende flodslette.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2521 :
**You’ll lose muscle if you sit for 2 weeks** :
How long does it take a young person to lose muscle strength if they go from being moderately active to being a couch potato? It only takes two weeks, a new study finds. Researchers from the University of Copenhagen examined what happens to the muscles in younger and older men after a period of high inactivity, by way of immobilization with a leg pad. “Our experiments reveal that inactivity affect
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvor lang tid tager det en ung person til at miste muskelstyrke, hvis de går fra at være moderat aktiv til at være en sofa kartoffel? Det tager kun to uger, en ny undersøgelse fund. Forskere fra Københavns Universitet undersøgt hvad der sker med musklerne i yngre og ældre mænd efter en periode med høj aktivitet i form af immobilisering med et ben pad. "Vores eksperimenter afslører, at inaktivitet påvirker

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2522 :
**Europeans have unknowingly contributed to spread of invasive plant species in North America** :
The role of plant traits might be overestimated by biologists in studies on plant invasiveness. Anthropogenic factors such as whether the species was being cultivated proved to be more important. These conclusions were made from a study on Central European plants that were introduced by humans to North America and over time became naturalized in this continent.
Google-Translate (maskinoversæt.): Rollen af ??plante træk kan være overvurderet med biologer i undersøgelser af anlægget invasiv. Menneskeskabte faktorer, såsom hvorvidt arten blev dyrket viste sig at være vigtigere. Disse konklusioner blev foretaget fra en undersøgelse af centraleuropæiske planter, der blev indført af mennesker til Nordamerika og over tid blev naturaliseret i dette kontinent.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2523 :
**Patients with recurrent depression have smaller hippocampi** :
The brains of people with recurrent depression have a significantly smaller hippocampus — the part of the brain most associated with forming new memories — than healthy individuals, a new global study of nearly 9,000 people reveals.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hjernerne af mennesker med tilbagevendende depressioner har en betydeligt mindre hippocampus – den del af hjernen de fleste forbundet med at danne nye erindringer – end raske individer, en ny global undersøgelse af næsten 9.000 mennesker afslører.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2524 :
**His pain and her pain may not be the same** :
Males and females process pain using different cells, a new study with mice suggests. The findings could help researchers develop the next generation of medications for chronic pain—the most prevalent health condition humans face. “Research has demonstrated that men and women have different sensitivity to pain and that more women suffer from chronic pain than men, but the assumption has always bee
Google-Translate (maskinoversæt.): Hanner og hunner proces smerter ved hjælp af forskellige celler, en ny undersøgelse med mus antyder. Resultaterne kunne hjælpe forskerne udvikle den næste generation af medicin for kroniske smerter-de mest udbredte sundhed tilstand mennesker ansigt. "Forskning har vist, at mænd og kvinder har forskellig følsomhed over for smerte og at flere kvinder lider af kroniske smerter end mænd, men den antagelse har altid bi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2525 :
**Millennials accept working mothers, traditional gender roles more than GenXers** :
American adults and adolescents are now significantly more accepting of mothers who work fulltime, but a growing minority from younger generations believe that wives should mind the household and husbands should make decisions for the family, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Amerikanske voksne og unge er nu betydeligt mere accepterende over for mødre, der arbejder fuld tid, men en voksende minoritet fra yngre generationer mener, at hustruer bør tankerne husstanden og ægtemænd bør træffe beslutninger for familien, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2526 :
**Fact or Fiction?: Chocolate Is Good for Your Health** :
The most hyped science story of the 21st century starts with a cocoa bean
Google-Translate (maskinoversæt.): Den mest hypede videnskab historie i det 21. århundrede starter med en kakaobønnen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2527 :
**Researchers map important enzyme in fight against cancer** :
Researchers have discovered what regulates an enzyme that is central to the growth of cancer tumors. This could be of great value to future cancer treatment, they suggest.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget, hvad der regulerer et enzym, der er central for væksten af ??kræftsvulster. Dette kunne være af stor værdi for den fremtidige kræftbehandling, foreslår de.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2528 :
**Helping scientists prioritize protein modification research** :
Researchers have developed a new informatics technology that analyzes existing data repositories of protein modifications and 3D protein structures to help scientists identify and target research on "hotspots" most likely to be important for biological function.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en ny informatik teknologi, der analyserer de eksisterende datalagre af protein ændringer og 3D proteinstrukturer at hjælpe forskerne at identificere og målrette forskning i "hotspots" størst sandsynlighed for at være vigtige for biologisk funktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2529 :
**Good News for the World's Rarest Lions** :
The critically endangered Asiatic lions of Gujarat, India, have enjoyed a population boom over the past five years
Google-Translate (maskinoversæt.): De kritisk truede asiatiske løver i Gujarat, Indien, har haft en befolkning boom i de seneste fem år

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2530 :
**Island life can ‘blow up’ rodents** :
Rodents are 17 times more likely to evolve to huge proportions on islands than anywhere else. To find this out, researchers analyzed size data for rodents around the world to distinguish the truly massive mice and giant gerbils from their regular-sized relatives. The results are in keeping with an idea called the “island rule," which previous studies claimed didn’t apply to rodents. The study appe
Google-Translate (maskinoversæt.): Gnavere er 17 gange mere tilbøjelige til at udvikle sig til enorme proportioner på øer end andre steder. For at finde ud af dette, analyserede forskerne størrelse data for gnavere i hele verden til at skelne de virkeligt massive mus og gigantiske ørkenrotter fra deres regelmæssige størrelse slægtninge. Resultaterne er i overensstemmelse med en idé kaldet "ø-reglen", som tidligere undersøgelser hævdede ikke fandt anvendelse på gnavere. Undersøgelsen appe

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2531 :
**Ebola epidemic in Guinea may have led to 74,000 extra untreated cases of malaria in 2014** :
Around 74,000 fewer malaria cases than expected were seen at health facilities in Guinea in 2014 compared with pre-Ebola years, new research has found. This has led to a rising number of malaria deaths which is likely to greatly exceed the total number of deaths caused by Ebola itself (2,444 in Guinea by June 14, 2015).
Google-Translate (maskinoversæt.): Omkring 74.000 færre malariatilfælde end forventet blev set ved sundhedsfaciliteter i Guinea i 2014 sammenlignet med præ-Ebola år har ny forskning fundet. Dette har ført til et stigende antal malaria dødsfald, som sandsynligvis i høj grad at overstige det samlede antal af dødsfald forårsaget af Ebola selv (2444 i Guinea af 14 juni, 2015).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2532 :
**Single-catalyst water splitter produces clean-burning hydrogen 24/7** :
Scientists have invented a low-cost water splitter that uses a single catalyst to produce both hydrogen and oxygen gas 24 hours a day, seven days a week. The device could provide a renewable source of clean-burning hydrogen fuel for transportation and industry.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opfundet en billig vand splitter, der bruger en enkelt katalysator til at producere både brint og ilt gas 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Enheden kunne give en vedvarende ren-brænding brint brændstof til transport og industri.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2533 :
**Manning up: Men may overcompensate when their masculinity is threatened** :
Societal norms dictating that men should be masculine are powerful. A new study finds that men who believe they fall short of those ideals might reassert their masculinity in small but significant ways.
Google-Translate (maskinoversæt.): Samfundsmæssige normer dikterer, at mænd bør være maskulin er stærke. En ny undersøgelse fastslår, at mænd, der tror, ??at de ikke lever op til disse idealer kunne bekræfte deres maskulinitet i små, men betydningsfulde måder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2534 :
**I want to give you a thoughtful home, not just a smart one** :
After many false dawns, smart home technology is ready to start taking care of you – and maybe even your diary – says Tony Fadell, CEO of Nest Labs (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Efter mange falske gryr, smart home teknologi er klar til at begynde at tage sig af dig – og måske endda din dagbog – siger Tony Fadell, administrerende direktør for Nest Labs

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2535 :
**Cuttlefish Camouflage Inspires New Shape-Shifting Materials** :
Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE …
Google-Translate (maskinoversæt.): Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2536 :
**Lava lakes spotted on Venus may be how it stays so blemish-free** :
Our evil twin planet has a smooth face, implying its blemishes were masked by lava. Now we've finally seen evidence of the stuff bubbling up from a geological rift
Google-Translate (maskinoversæt.): Vores onde tvilling planet har en glat ansigt, hvilket indebærer sine pletter blev maskeret af lava. Nu har vi endelig set beviser på de ting boblende op fra en geologisk splittelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2537 :
**Single enzyme's far-reaching influence in human biology, disease** :
Every cell in the body uses phosphorylation, the process of adding a chemical tag to control a protein's function and fate, such as when it moves from one part of a cell to another or binds to other proteins. Now, researchers have made a surprisingly simple discovery: The modification of more than 100 secreted proteins is the work of a single enzyme called Fam20C.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hver celle i kroppen bruger phosphorylering, processen med at tilføje et kemisk mærke til at styre et proteins funktion og skæbne, som når den bevæger sig fra en del af en celle til en anden eller binder til andre proteiner. Nu har forskere lavet en overraskende enkel opdagelse: Ændringen af ??mere end 100 udskilte proteiner er arbejdet i en enkelt enzym kaldet Fam20C.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2538 :
**Scientists identify progenitor cells for blood, immune system** :
Scientists have identified characteristics of a family of daughter cells, called MPPs, which are the first to arise from stem cells within bone marrow that generate the entire blood system
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har identificeret karakteristika for en familie af datterceller, kaldet MPP'erne som er de første til at opstå fra stamceller inden knoglemarv der genererer hele blodsystem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2539 :
**New model to study HIV latency in brain cells** :
Over 35 million people worldwide are currently infected by HIV. Antiviral therapies can keep the virus from multiplying. However, no drug can cure infection so far, because various cell types continue to carry the virus in a latent, i.e. quiescent, state. Scientists have now established a model for latent HIV infection of brain cells. The researchers used this model to identify various compounds t
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end 35 millioner mennesker verden over er i øjeblikket smittet med HIV. Antivirale behandlinger kan holde virus i at formere. Dog kan intet lægemiddel hidtil helbrede infektionen, fordi forskellige celletyper fortsat bære virus i en latent, dvs. hvilende, stat. Forskere har nu etableret en model for latent HIV-infektion af hjerneceller. Forskerne brugte denne model til at identificere forskellige forbindelser t

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2540 :
**Early menarche may be important in development of aggressive breast cancer in African-American women** :
Early age at menarche, or first menstrual cycle, could play a role in the disproportionate incidence of estrogen receptor (ER)-negative breast cancers diagnosed among African-American women, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tidlig alder ved menarche, eller første menstruationscyklus, kunne spille en rolle i uforholdsmæssig forekomst af østrogen receptor (ER) -negative brystkræft diagnosticeret blandt afrikansk-amerikanske kvinder, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2541 :
**Podcast: Positive memories fight depression, a Mars-sized exoplanet and clever plants** :
Nature’ s weekly audio round-up.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17779
Google-Translate (maskinoversæt.): Nature 's ugentlige lyd rundt up.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17779

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2542 :
**Discovery may lead to targeted melanoma therapies** :
Melanoma patients with high levels of a protein that controls the expression of pro-growth genes are less likely to survive, according to a new study. The research team found that the protein, called H2A.Z.2, promotes the abnormal growth seen in melanoma cells as they develop into difficult-to-treat tumors. H2A.Z.2 is part of the chromosome structure that packages genes, and has the ability to swi
Google-Translate (maskinoversæt.): Melanompatienter med høje niveauer af et protein, der kontrollerer ekspressionen af ??pro-vækstgener er mindre tilbøjelige til at overleve, ifølge en ny undersøgelse. Forskerholdet fandt, at protein, kaldet H2A.Z.2, fremmer den unormale vækst i melanom celler som de udvikler sig til vanskelige at behandle tumorer. H2A.Z.2 er en del af kromosom struktur, der pakker gener, og har evnen til at SWI

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2543 :
**Existing drug used in transplants causes older rats to lose weight** :
Aging can cause many changes to the body, including obesity and a loss of lean mass. Now, a group of researchers has discovered that an existing drug reduces body fat and appetite in older rats, which has intriguing implications for aging humans.
Google-Translate (maskinoversæt.): Aging kan forårsage mange ændringer i kroppen, herunder fedme og et tab af lean masse. Nu har en gruppe forskere opdaget, at et eksisterende lægemiddel reducerer kropsfedt og appetit i ældre rotter, som har spændende konsekvenser for aldrende mennesker.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2544 :
**Lack of evidence on how to care for hip fracture patients with dementia** :
Medical guidance on how to care for elderly people with dementia following a hip fracture is ‘sadly lacking,’ according to researchers. Almost half of all people who suffer hip fractures also have dementia, their report states.
Google-Translate (maskinoversæt.): Medicinsk vejledning om, hvordan man passer ældre med demens efter en hoftefraktur er "desværre mangler, ifølge forskerne. Næsten halvdelen af ??alle mennesker, der lider hoftebrud også har demens, deres rapporten.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2545 :
**The Hacker's Guide To Smart Yards [Interactive]** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2546 :
**Laser beam warfare is here – but not as we expected** :
Ronald Reagan imagined giant lasers in space shooting down Soviet missiles from afar. The reality has turned out to be mercifully modest, says Jeff Hecht (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Ronald Reagan forestillede gigantiske lasere i rummet nedskydning sovjetiske missiler langvejs fra. Virkeligheden har vist sig at være nådigt beskedent, siger Jeff Hecht

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2547 :
**‘Organs-on-chips’ go mainstream** :
Drug companies put in vitro systems through their paces.Nature 523 266 doi: 10.1038/523266a
Google-Translate (maskinoversæt.): Medicinalfirmaerne sat i vitro-systemer gennem deres paces.Nature 523 266 Doi: 10,1038 / 523266a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2548 :
**Dietary intervention primes triple-negative breast cancer for targeted therapy** :
A diet that starves triple-negative breast cancer cells of an essential nutrient primes the cancer cells to be more easily killed by a targeted antibody treatment, scientists report.
Google-Translate (maskinoversæt.): En kost, der sulter triple-negative brystkræftceller af et essentielt næringsstof primtal kræftcellerne skal lettere dræbt af en målrettet antistof behandling, forskere rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2549 :
**Scientific curiosity and preparedness for emerging pathogen outbreaks** :
An essay reflects on a career path that started with the study of a somewhat obscure mouse virus mice and ended up at the frontline of the SARS and MERS coronavirus epidemics.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et essay reflekterer over en karrierevej, der startede med studiet af et noget obskure mus virus mus og endte på frontlinjen af ??SARS og MERS coronavirus epidemier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2550 :
**Governments Need to Nudge Citizens to Make Good Choices** :
Behavioral science, when used correctly, can help everybody win
Google-Translate (maskinoversæt.): Adfærdsmæssige videnskab, når de anvendes korrekt, kan hjælpe alle vinde

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2551 :
**Am I fat? Many of today's adolescents don't think so** :
Admitting that you have a weight problem may be the first step in taking action, but a new study found that an increasing number of overweight adolescents do not consider themselves as such.
Google-Translate (maskinoversæt.): Indrømme, at du har en vægt problem kan være det første skridt i at tage handling, men en ny undersøgelse viste, at et stigende antal overvægtige unge ikke betragter sig selv som sådan.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2552 :
**How should paramedics handle end-of-life wishes?** :
Paramedics and emergency medical technicians are trained to save lives. But they sometimes encounter situations where a dying patient’s end-of-life wishes contradict their professional code. Interviews with EMTs and paramedics suggest clear guidelines and more training are needed. “One way to gain perspective on these crises was to interview the paramedics and EMTs involved in them," says Deborah
Google-Translate (maskinoversæt.): Paramedicinere og akutte medicinske teknikere er uddannet til at redde liv. Men de tider komme ud for situationer, hvor en døende patients end-of-life ønsker modsiger deres faglige kode. Interviews med EMTs og paramedicinere tyder klare retningslinjer og mere uddannelse er nødvendige. "En måde at få perspektiv på disse kriser var at interviewe paramedicinere og EMTs er involveret i dem," siger Deborah

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2553 :
**Brain study reveals insights into genetic basis of autism** :
A link between autism and genetic changes in some segments of DNA that are responsible for switching on genes in the brain has been uncovered by researchers. The finding is the result of a world-first study of the human brain that identified more than 100 of these DNA segments, known as enhancers, which are thought to play a vital role in normal development by controlling gene activity in the brai
Google-Translate (maskinoversæt.): Et link mellem autisme og genetiske ændringer i nogle segmenter af DNA, der er ansvarlige for at tænde gener i hjernen er blevet afsløret af forskere. Konstateringen er resultatet af et verdensomspændende første undersøgelse af den menneskelige hjerne, der identificeret mere end 100 af disse DNA-segmenter, der er kendt som enhancere, som menes at spille en afgørende rolle i normal udvikling ved at kontrollere genaktivitet i brai

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2554 :
**New research allows doctors to image dangerous 'hardening' of the arteries** :
A radioactive agent developed in the 1960s to detect bone cancer can be re-purposed to highlight the build-up of unstable calcium deposits in arteries, a process that can cause heart attack and stroke. The technique could help in the diagnosis of these conditions in at-risk patients and in the development of new medicines.
Google-Translate (maskinoversæt.): En radioaktiv middel udviklet i 1960'erne til at opdage knoglekræft kan genbruges agtede at fremhæve opbygningen af ??ustabile kalkaflejringer i arterierne, en proces, der kan forårsage hjerteanfald og slagtilfælde. Teknikken kunne hjælpe ved diagnosticering af disse forhold i udsatte patienter og i udviklingen af ??nye lægemidler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2555 :
**New guideline puts emphasis on patient care in treating hypoparathyroidism** :
Patients with low levels of calcium and parathyroid hormone in their blood should be investigated for chronic hypoparathyroidism to optimize their treatment, according to a new guideline.
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienter med lave niveauer af calcium og parathyreoideahormon i deres blod bør undersøges for kronisk hypoparathyroidisme at optimere deres behandling, ifølge en ny retningslinje.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2556 :
**Modeling a nervous pathway involved in touch-induced behavior** :
Many animals actively touch objects in their environment and respond to them by appropriate movement sequences. Biologists have captured the key properties of a wide variety of descending neurons that are part of an 'active touch system.'
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange dyr aktivt røre objekter i deres miljø og reagere på dem med passende bevægelsesforløb. Biologer har fanget de vigtigste egenskaber for en bred vifte af faldende neuroner, der er en del af en "aktiv præg system.«

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2557 :
**New chemical reaction pathway on titanium dioxide: Tunneling out of the surface** :
A new chemical reaction pathway on titanium dioxide has been discovered. The reaction mechanism involves the application of an electric field that narrows the width of the reaction barrier, thereby allowing hydrogen atoms to tunnel away from the surface. This opens the way for the manipulation of the atomic-scale transport channels of hydrogen, which could be important in hydrogen storage.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny kemisk reaktionsvej på titaniumdioxid er blevet opdaget. Reaktionen mekanisme involverer anvendelsen af ??et elektrisk felt, der indsnævrer bredden af ??reaktionen barriere, hvorved hydrogenatomer til tunnelen væk fra overfladen. Det baner vejen for manipulation af atomare skala transport kanaler af brint, som kunne være vigtige i brintlagring.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2558 :
**Is defeat sweeter than victory? Researchers reveal the science behind emotional eating** :
Research by food scientists reveals how a person's emotional state — particularly in the competitive, wide world of sports — affects the perception of taste. In particular, people in negative emotional states tend to crave sweets more than those in a positive frame of mind.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskning ved fødevareforskere afslører, hvordan en persons følelsesmæssige tilstand – især i den konkurrenceprægede, vide verden af ??sport – påvirker opfattelsen af ??smag. Især folk i negative følelsesmæssige tilstande tendens til at tørster slik mere end i en positiv sindsstemning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2559 :
**In Case You Missed It: Need-to-Know News from around the World (July 2015)** :
The world’s largest hurricane simulator, a plant that points to gold, mail-by-drone and more!
Google-Translate (maskinoversæt.): Verdens største orkan simulator, en plante, der peger på guld, mail-by-drone og meget mere!

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2560 :
**Customer commitment has many faces, differs globally** :
Companies that want to increase customers' loyalty and get their repeat business would do well to understand the nuanced ways in which and reasons why a customer is committed to that company, according to a recent study. The research provides a strategic blueprint for developing customer commitment.
Google-Translate (maskinoversæt.): Virksomheder, der ønsker at øge kundernes loyalitet og få deres gentage virksomhed ville gøre klogt i at forstå de nuancerede måder, hvorpå og grunde til en kunde er forpligtet til at dette selskab, ifølge en nylig undersøgelse. Forskningen giver en strategisk plan for udvikling af kunde engagement.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2561 :
**You Can Now Crowdsource Your Medical Diagnoses, But Should You?** :
What happens when a diagnosis isn't quite right?Seattle Municipal Archives via Flickr, CC by 2.0In 2003, Carly Heyman fell ill with some bizarre symptoms. She was depressed, gained 50 pounds, would sleep all day but would wake up with a start from horrible nightmares and suicidal thoughts. Her parents took her to doctor after doctor, who would only treat the symptoms but couldn’t identify the cau
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvad sker der, når en diagnose er ikke helt rigtigt? Seattle Municipal Archives via Flickr, CC ved 2.0In 2003 Carly Heyman blev syg med nogle bizarre symptomer. Hun var deprimeret, fået 50 mand pounds, ville sove hele dagen, men ville vågne op med en start fra forfærdelige mareridt og selvmordstanker. Hendes forældre tog hende til læge efter læge, som kun ville behandle symptomerne, men kunne ikke identificere cau

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2562 :
**How rope and jam can screen monkeys for disease** :
Scientists have figured out a noninvasive way to screen for diseases that can jump from monkeys to humans. The key ingredients? Rope and a dollop of strawberry jam. Global disease surveillance has been performed for years, but the logistics of screening primates for zoonotic pathogens— diseases that can be passed from animals to humans—have often presented a challenge because invasive sampling tec
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet ud af en noninvasiv måde at screene for sygdomme, der kan springe fra aber til mennesker. De vigtigste ingredienser? Rope og en klat jordbærsyltetøj. Global sygdomsovervågning er udført i årevis, men logistikken i screening primater for zoonotiske pathogens- sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker, har ofte en udfordring, fordi invasiv prøvetagning tec

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2563 :
**Rope-chewing technique an easy way to screen monkeys for disease** :
What a piece of rope and strawberry jam have to do with preventing the spread of zoonotic disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvad et stykke reb og jordbær marmelade har at gøre med at forhindre spredning af zoonotiske sygdomme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2564 :
**Climate change is turning male dragon lizards into females** :
A climate-induced change of male dragon lizards into females occurring in the wild has been confirmed for the first time, according to recent research.
Google-Translate (maskinoversæt.): En klima-induceret ændring af mandlige dragen firben i hunner, der forekommer i naturen er blevet bekræftet for første gang, i henhold til nyere forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2565 :
**First trial of gene therapy for cystic fibrosis to show beneficial effect on lung function** :
For the first time gene therapy for cystic fibrosis has shown a significant benefit in lung function compared with placebo, in a phase 2 randomized trial. The technique replaces the defective gene response for cystic fibrosis by using inhaled molecules of DNA to deliver a normal working copy of the gene to lung cells.
Google-Translate (maskinoversæt.): For første gang genterapi for cystisk fibrose har vist en signifikant fordel i lungefunktion sammenlignet med placebo, i en fase 2 randomiseret forsøg. Teknikken erstatter det defekte gen respons for cystisk fibrose ved anvendelse af inhalerede DNA-molekyler til at levere et normalt fungerende kopi af genet til lungeceller.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2566 :
**Astronomers watch the birth of Jupiter-like planet** :
Observing time at the European Southern Observatory on Paranal Mountain is a very precious commodity—and yet astronomers at the Very Large Telescope in Chile spent an entire night with a high-resolution infrared camera pointed at a single object in the night sky. They used the data to confirm that a young gas planet—presumed not unlike Jupiter in our own solar system—is orbiting the star designate
Google-Translate (maskinoversæt.): Observationstid på det Europæiske Syd Observatorium på Paranal Mountain er en meget værdifuld handelsvare-og alligevel astronomer på Very Large Telescope i Chile brugte en hel nat med en høj opløsning infrarødt kamera pegede på et enkelt objekt på nattehimlen. De brugte data til at bekræfte, at en ung gas planet-formodes ikke ulig Jupiter i vores eget solsystem-kredser stjernen udpege

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2567 :
**Cactus as Biofuel Could Help with Food-Versus-Fuel Fight** :
Plants on arid land, rather than food crops like corn, could be turned into gasoline, new research shows
Google-Translate (maskinoversæt.): Planter på tørre jord, snarere end fødevareafgrøder som majs, kunne omdannes til benzin, nye forskning viser

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2568 :
**Machines Sniff Out Illegal Specimens Of Wood** :
Wood SamplesDave Catchpole/FlickrCC by 2.0Illegally traded specimens of endangered species present a huge problem to investigators and customs officials all over the world. But in some cases, the illegal trade isn’t ivory or endangered animals: it’s bits of wood.Wildlife trade is one thing, and forensic specialists have managed to come up with some ingenious (and spectacular) deterrents to illega
Google-Translate (maskinoversæt.): Træ SamplesDave Catchpole / FlickrCC af 2.0Illegally handlede eksemplarer af udryddelsestruede arter udgør en kæmpe problem for efterforskere og toldere i hele verden. Men i nogle tilfælde, den ulovlige handel ikke er elfenben eller truede dyr: det er stumper af wood.Wildlife handel er én ting, og retsmedicinske specialister har formået at komme med nogle geniale (og spektakulære) afskrækkende at ugyldighedsindsigelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2569 :
**Graphene flexes its electronic muscles** :
Flexing graphene may be the most basic way to control its electrical properties, according to calculations by theoretical physicists.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nedbøjning graphene kan være den mest grundlæggende måde at kontrollere sine elektriske egenskaber, ifølge beregninger fra teoretiske fysikere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2570 :
**Genes responsible for increased activity during the summer** :
A thermosensory gene changes behavior in warmer climates, new research reveals. Researchers have explored how the biological clock can be affected by the environment by examining the fruitfly Drosophila melanogaster, which shows 24 hour biological cycles and is used as a model organism for studies into human rhythms.
Google-Translate (maskinoversæt.): En thermosensory gen ændrer adfærd i varmere klimaer, ny forskning afslører. Forskere har udforsket, hvorledes det biologiske ur kan påvirkes af miljøet ved at undersøge bananflue Drosophila melanogaster, der viser 24 timer biologiske kredsløb og anvendes som en model organisme til undersøgelser om den menneskelige rytmer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2571 :
**Indonesian mud volcano likely human-caused, study suggests** :
New research hopes to close the debate on whether a major mud volcano disaster in Indonesia was triggered by an earthquake or had human-made origins.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning håber at lukke debatten om, hvorvidt en større mudder vulkan katastrofe i Indonesien blev udløst af et jordskælv eller havde menneskeskabte oprindelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2572 :
**New knowledge on bone tissue, its role in bone strength or weakness** :
Leading experts in the field present the latest research on material properties of bone and how these can impart resilience or fragility to the skeleton. This new knowledge will aide in understanding both the hierarchical structure of bone and its importance to overall bone health.
Google-Translate (maskinoversæt.): Førende eksperter på området præsentere den nyeste forskning på materialeegenskaber af ben, og hvordan disse kan bibringe modstandsdygtighed eller skrøbelighed til skelettet. Denne nye viden vil aide i at forstå både den hierarkiske struktur i knogler og dens betydning for den samlede knogle sundhed.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2573 :
**Potential drug lessens neurodegeneration in Parkinson's disease model** :
The first test in a mammalian model of a potential new class of drugs to treat Parkinson’s disease shows abatement of neurodegeneration in the brains of test rats and no significant toxicities.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den første test i en mammal model af en potentiel ny klasse af lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom viser reduktion af neurodegeneration i hjernerne hos test rotter og ingen signifikante toksiciteter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2574 :
**Breakthrough graphene production could trigger revolution in artificial skin development** :
A pioneering new technique to produce high-quality, low cost graphene could pave the way for the development of the first truly flexible 'electronic skin,' that could be used in robots.
Google-Translate (maskinoversæt.): En banebrydende ny teknik til at producere høj kvalitet, lave omkostninger graphene kunne bane vejen for udviklingen af ??den første ægte fleksibel "elektronisk hud," der kunne bruges i robotter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2575 :
**Therapy affects the brain of people with Tourette Syndrome** :
In addition to its effect on chronic tics, cognitive behavioural therapy (CBT) can change the brain function of people with Tourette syndrome, new research confirms. Tourette syndrome is a neuropsychiatric disorder mainly characterized by motor and vocal tics in affected people. A tic is generally defined as a semi-voluntary movement or vocalization with no specific purpose.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ud over sin indvirkning på kroniske tics, kan kognitiv adfærdsterapi (CBT) ændre hjernens funktion af mennesker med Tourettes syndrom, ny forskning bekræfter. Tourettes syndrom er en neuropsykiatrisk lidelse hovedsageligt karakteriseret ved motoriske og vokale tics i berørte personer. En tic er generelt defineret som en semi-frivillig bevægelse eller vokalisering uden specifikke formål.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2576 :
**In ERs, UTIs and STIs in women misdiagnosed, even mixed up nearly half the time** :
Urinary tract and sexually transmitted infections in women are misdiagnosed by emergency departments nearly half the time, according to research. These misdiagnoses result in overuse of antibiotics, and increased antibiotic resistance, the authors say.
Google-Translate (maskinoversæt.): Urinveje og seksuelt overførte infektioner hos kvinder er fejldiagnosticeret af skadestuer næsten halvdelen af ??tiden, ifølge forskningen. Disse fejldiagnoser resulterer i overforbrug af antibiotika, og øget antibiotikaresistens, siger forfatterne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2577 :
**Quicker test in the works for HIV viral load** :
Catherine Klapperich’s lab creates point-of-care diagnostics—tools, such as a pregnancy test stick, that doctors and regular people can use to immediately test for conditions like high cholesterol or diagnose illnesses like strep throat. One critical need in the developing world is a rapid test for HIV viral load—the amount of HIV in a patient’s blood. The number helps doctors monitor the disease,
Google-Translate (maskinoversæt.): Catherine Klapperich laboratorium skaber point-of-care diagnostik-værktøjer, såsom en graviditetstest stick, at læger og almindelige mennesker kan bruge til straks at teste for sygdomme som højt kolesteroltal eller diagnosticere sygdomme som halsbetændelse. En kritisk behov i udviklingslandene er en hurtig test for HIV virusmængden-mængden af ??HIV i en patients blod. Nummeret hjælper læger overvåge sygdommen,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2578 :
**3-D plasmonic antenna capable of focusing light into few nanometers** :
Researchers have developed a 3D gap-plasmon antenna which can focus light into a few nanometers wide space.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en 3D gap-plasmon antenne, som kan fokusere lys ind i et par nanometer bredt rum.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2579 :
**Biocontainment research basics offered as course at American universtiy** :
Training is not a quick undertaking at a Biosecurity Research Institute — by design. The biosafety experts modeling standard operating procedures for students move slowly and deliberately. They take time to stop and think carefully about what they are doing, including reading instructions for procedures they have done hundreds of times. Even getting dressed to enter lab spaces requires education.
Google-Translate (maskinoversæt.): Uddannelse er ikke en hurtig selskab på en Biosikring Research Institute – tilsigtet. De biosikkerhed eksperter modellering standardprocedurer for studerende bevæger sig langsomt og bevidst. De tager tid at stoppe op og tænke grundigt over, hvad de gør, herunder læsning instruktioner til procedurer, de har gjort hundredvis af gange. Selv få klædt at indtaste lab rum kræver uddannelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2580 :
**Generic heart disease medications offer promise for Ebola treatment** :
Generic medications used frequently in the management of heart disease patients also have the potential to bolster the immune systems of patients with Ebola virus and some other life-threatening illnesses, researchers report.
Google-Translate (maskinoversæt.): Generiske medicin anvendes hyppigt i behandlingen af ??patienter hjertesygdomme har også potentiale til at styrke de immunforsvar af patienter med ebola-virus og nogle andre livstruende sygdomme, rapporterer forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2581 :
**Trial could impact older myelodysplastic syndrome population's access to bone marrow transplants** :
An America-wide clinical trial analyzes outcomes after two common treatments: bone marrow transplant and chemotherapy. The results could lead to wider access to transplants, researchers say.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et Amerika-dækkende klinisk forsøg analyserer resultater efter to almindelige behandlinger: knoglemarvstransplantation og kemoterapi. Resultaterne kan føre til bredere adgang til transplantationer, siger forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2582 :
**Researchers develop new breath test to diagnose oesophageal, gastric cancer** :
A breath test that can help doctors diagnose the early signs of esophageal and gastric cancer in minutes has been developed by researchers. Researchers analysed breath samples of 210 patients using the test. They found that the test can discriminate between malignant and benign esophageal cancer in patients for the first time.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et pust test, der kan hjælpe lægerne med at diagnosticere de tidlige tegn på esophageal og mavekræft i minutter er blevet udviklet af forskere. Forskere analyserede ånde prøver af 210 patienter, der anvender testen. De fandt, at testen kan skelne mellem ondartet og godartet kræft i spiserøret hos patienter for første gang.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2583 :
**Lack of control on e-coaches** :
There is no guarantee that smart, personal coaching apps can live up to claims to make our lives more healthy and more productive. Users may receive incorrect, commercially slanted, or ineffective advice. It is also unclear to users how producers of e-coaches deal with the intimate information that is collected. Researchers now aim to implement standards that will assure data privacy, and, moreove
Google-Translate (maskinoversæt.): Der er ingen garanti for, at smarte, personlige coaching apps kan leve op til krav for at gøre vores liv mere sunde og mere produktive. Brugere kan modtage forkert, kommercielt skrå, eller ineffektiv rådgivning. Det er også uklart for brugerne, hvordan producenter af e-trænere håndtere den intime oplysninger, der indsamles. Forskerne nu har til formål at gennemføre standarder, der vil forsikre data privatlivets fred, og moreove

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2584 :
**What Is NASA Doing With This Second-Hand Armored Car?** :
NASA, every space cadet’s favorite four-letter acronym, just got some second-hand wheels. Announced last week, NASA is testing an MRAP, or “mine resistant ambush protected"…
Google-Translate (maskinoversæt.): NASA, hver plads cadet favorit fire bogstaver akronym, bare fik nogle brugte hjul. Meddelte i sidste uge, er NASA tester en MRAP, eller "mine resistent baghold beskyttet" …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2585 :
**Corporate social responsibility doesn't pay after all** :
When companies strive to do their bit for the environment and social causes as well as make a profit, this is referred to as corporate social responsibility (CSR). For around forty years, researchers all over the world have been studying the impact of CSR on corporate success. The majority of empirical studies conclude that CSR leads to greater financial success. A sociology professor now provides
Google-Translate (maskinoversæt.): Når virksomheder stræber efter at gøre deres bit for miljøet og sociale årsager, samt opnå en fortjeneste, er denne omtalt som virksomhedernes sociale ansvar (CSR). For omkring 40 år har forskere verden over studeret effekten af CSR på virksomhedernes succes. De fleste empiriske undersøgelser konkluderer, at CSR fører til større økonomisk succes. En sociologi professor giver nu

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2586 :
**Protein 'comet tails' propel cell recycling process** :
Neurodegenerative diseases, such as Lou Gehrig's, Parkinson's, Alzheimer's, and Huntington's disease, all result in part from a defect in autophagy — one way a cell removes and recycles misfolded proteins and pathogens. Researchers show for the first time that the formation of ephemeral compartments key in this process require actin polymerization by a complex of seven proteins, which creates 'co
Google-Translate (maskinoversæt.): neurodegenerative sygdomme, såsom Lou Gehrig, Parkinsons, Alzheimers, og Huntingtons sygdom, alt resultat delvist fra en defekt i autophagy – én måde en celle fjerner og genbruger fejlfoldede proteiner og patogener Forskere viser for første gang, at dannelsen af flygtige rum nøglen i denne proces kræver actinpolymerisation af en. kompleks af syv proteiner, som skaber 'co

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2587 :
**Simple yet clever way to boost chip speeds** :
A computer chip has millions of transistors connected with an extensive network of copper wires. These wires are unimaginably short and thin compared to household wires but in each case the copper is wrapped within a protective sheath. For years a material called tantalum nitride has formed protective layer in chip wires. Now new experiments demonstrate that a different sheathing material, graphen
Google-Translate (maskinoversæt.): En computerchip har millioner af transistorer forbundet med et omfattende netværk af kobbertråde. Disse ledninger er ufattelig kort og tynd i forhold til husholdningernes ledninger, men i hvert tilfælde kobberet er pakket i en beskyttende kappe. I årevis et materiale kaldet tantal nitrid har dannet beskyttende lag i chip ledninger. Nu nye forsøg viser, at et andet beklædningen materiale graphen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2588 :
**Mould unlocks new route to biofuels** :
An important discovery has been made that forms the basis for the development of new applications in biofuels and the sustainable manufacturing of chemicals. The research offers the possibility of replacing the need for oil in current industrial processes with a greener and more sustainable natural process.
Google-Translate (maskinoversæt.): En vigtig opdagelse er gjort, der danner grundlag for udviklingen af nye applikationer på biobrændsel og bæredygtig fremstilling af kemikalier. Forskningen giver mulighed for at erstatte behovet for olie i de nuværende industrielle processer med en grønnere og mere bæredygtig naturlig proces.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2589 :
**Vinculin protein boosts function in the aging heart** :
A team of researchers provide new insights on how hearts 'stay young' and keep functioning over a lifetime despite the fact that most organisms generate few new heart cells. Identifying key gene expression changes that promote heart function as organisms age could lead to new therapy targets that address age-related heart failure.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et team af forskere giver ny indsigt i, hvordan hjerter ophold unge «og holde fungerer gennem et helt liv på trods af at de fleste organismer generere nogle nye hjerte celler. Identificere centrale genekspression ændringer, der fremmer hjertefunktion som organismer alder kan føre til nye mål terapi, adresse aldersrelateret hjertesvigt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2590 :
**Fish offer lessons in effective leadership** :
Good leaders needing to strike a balance between striving to reach goals and keeping their followers with them has deep evolutionary roots, according to a new study on schooling fish.
Google-Translate (maskinoversæt.): Gode ledere har behov for at finde en balance mellem at stræbe efter at nå målene og holde deres tilhængere med sig har dybe evolutionære rødder, i henhold en ny undersøgelse om skolegang fisk.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2591 :
**Data bank launched for global access to ancient DNA** :
Medical and other researchers and science teachers around the world will be able to compare ancient DNA from humans from thousands of years ago with the genetics of modern day humans, thanks to a new world-first open access databank.
Google-Translate (maskinoversæt.): Medicinsk og andre forskere og naturfagslærere i hele verden vil være i stand til at sammenligne gamle DNA fra mennesker fra tusinder af år siden med genetik moderne mennesker, takket være en ny verden-først åben adgang databank .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2592 :
**Satellites Find Less Groundwater Left** :
NASA satellites show that aquifers are rapidly depleting and hold less water than expected
Google-Translate (maskinoversæt.): NASA-satellitter viser, at grundvandsmagasiner hurtigt er nedbrydende og hold mindre vand end forventet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2593 :
**Tough brain tumors may have a weak spot** :
Some brain tumors are notoriously difficult to treat. Whether surgically removed, zapped by radiation, or infiltrated by chemotherapy drugs, they find a way to return. The ability of many brain tumors to regenerate can be traced to cancer stem cells that evade treatment and spur the growth of new tumor cells. But some brain tumor stem cells may have an Achilles’ heel, scientists have found. The ca
Google-Translate (maskinoversæt.): Nogle hjernesvulster er notorisk vanskelige at behandle. Uanset om kirurgisk fjernet, zapped ved stråling eller infiltreret af kemoterapi narkotika, de finder en måde at vende tilbage. Evnen af mange hjernetumorer at regenerere kan spores til cancerstamceller der omgår behandling og anspore væksten af nye tumorceller. Men nogle hjernen tumor stamceller kan have en akilleshæl, har forskerne fundet. Den ca

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2594 :
**Spro 2 Is The Perfect Projector For Streaming** :
Setting up a backyard movie screening sounds like a great idea–until you try it. You need an outlet or extension cord, and even more cables to connect a computer or streaming box to your projector. The ZTE Spro 2 frees you from that. An update to last year’s original Spro, the portable projector has a 200-lumen bulb–double that of its predecessor. A full Android operating system makes it an all
Google-Translate (maskinoversæt.): Opsætning af en baggård film screening lyder som en rigtig god idé – indtil du prøve det. Du har brug for en stikkontakt eller forlængerledning, og endnu flere kabler til at forbinde en computer eller streaming boks til din projektor. ZTE Spro 2 frigør dig fra det. En opdatering til sidste års oprindelige Spro, den bærbare projektor har en 200-lumen pære – det dobbelte af sin forgænger. En fuld Android styresystem gør det en alle

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2595 :
**Why is scratching an itch so rewarding?** :
Researchers may be closer to understanding why scratching evokes a rewarding and pleasurable sensation in patients with chronic itch. Using advanced fMRI, they looked at brain activity while chronic itch patients and healthy subjects scratched. They found areas of the brain involved in motor control and reward processing were more activated in chronic itch patients while they scratched. This may h
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere kan være tættere på at forstå, hvorfor skrabe fremkalder en givende og behagelig fornemmelse i patienter med kronisk kløe. Ved hjælp af avanceret fMRI, de så på hjerneaktivitet, mens kronisk kløe patienter og raske forsøgspersoner ridset. De fandt områder af involveret i motorstyring og belønning behandling hjerne blev mere aktiveres i kroniske kløe patienter, mens de ridset. Dette kan h

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2596 :
**Hippos, bears and lions run wild after flood hits zoo in Georgia** :
Wild animals have been spotted around the city of Tbilisi in Georgia after severe flooding killed 12 people and damaged the local zoo
Google-Translate (maskinoversæt.): Vilde dyr er blevet spottet rundt omkring i byen Tbilisi i Georgien efter voldsomme oversvømmelser dræbte 12 personer og beskadigede den lokale zoo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2597 :
**People living in disadvantaged cities are at greater risk of suicide** :
The city where an individual lives can influence the risk of dying by suicide, according to a new study. The findings support classic sociological arguments that the risk of suicide is indeed influenced by the social climate and cannot simply be explained by the sum of individual characteristics, the researchers said.
Google-Translate (maskinoversæt.): Byen, hvor en person liv kan påvirke risikoen for at dø af selvmord, ifølge en ny undersøgelse. Resultaterne understøtter klassiske sociologiske argumenter, at risikoen for selvmord faktisk er påvirket af det sociale klima, og kan ikke bare forklares med summen af de individuelle karakteristika, siger forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2598 :
**Poor sleep associated with increased risk of heart attack, stroke** :
Poor sleep is associated with increased risk of heart attack and stroke, according to results from a recent study. The study included a representative sample of 657 men aged 25 to 64 years with no history of heart attack, stroke or diabetes. In terms of sleep quality, very bad, bad or poor ratings were considered a sleeping disorder in the study. Cases of myocardial infarction and stroke were reco
Google-Translate (maskinoversæt.): Dårlig søvn er forbundet med øget risiko for hjerteanfald og slagtilfælde, ifølge resultater fra en nylig undersøgelse. Undersøgelsen omfattede et repræsentativt udsnit af 657 mænd i alderen 25-64 år uden historie for hjerteanfald, slagtilfælde eller diabetes. Med hensyn til søvn kvalitet var meget dårlig, dårlig eller dårlige ratings betragtet som en sovende uorden i undersøgelsen. Tilfælde af myokardieinfarkt og slagtilfælde var reco

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2599 :
**Science Fair Winner Designs Device To Cut Virus Spread On Planes** :
When 17-year-old Raymond Wang read about how easily some diseases spread on planes, he thought airlines could do better. So he went to work — and won $75,000 at the International Science Fair.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Når 17-årige Raymond Wang læse om, hvor let nogle sygdomme spredes på fly, han troede flyselskaberne kunne gøre det bedre. Så han gik på arbejde – og vandt $ 75,000 på den internationale Science Fair ».

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2600 :
**New Horizons Emerges Unscathed from Pluto Flyby** :
Though the dwarf planet is now behind it, the spacecraft’s science returns are only just beginning
Google-Translate (maskinoversæt.): Selvom dværg planet er nu bag det, at rumfartøjets videnskab afkast kun lige begyndt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2601 :
**Earth's magnetosphere: Discovery of zebra stripes in space resolves a half-century mystery** :
In the 1960s, NASA launched six satellites to study Earth's atmosphere, magnetosphere and the space between Earth and the moon. Using observations from those satellites, researchers have detected mysterious plasma waves in the Van Allen radiation belts, the donut-shaped rings surrounding Earth that contain high-energy particles trapped by the planet's magnetic field.
Google-Translate (maskinoversæt.): I 1960'erne NASA lancerede seks satellitter til at studere Jordens atmosfære, magnetosfære og rummet mellem Jorden og Månen. Ved hjælp af observationer fra de satellitter, har forskere opdaget mystiske plasma bølger i Van Allen stråling bælter, de doughnut-formede ringe omkring Jorden, som indeholder højenergi-partikler fanget af planetens magnetfelt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2602 :
**Ask Us Anything: How Much Exercise Do We Get From Talking?** :
Jason SchneiderSpeaking involves dozens of muscles, and it can be a bit tiring. For a study published in 1998, speech-language pathologist Bridget Russell, of the State University of New York at Fredonia, asked participants to read aloud using either a quiet, normal, or loud voice while she measured their breathing rates, oxygen consumption, and energy expenditure. Russell found that continuous,
Google-Translate (maskinoversæt.): Jason SchneiderSpeaking involverer snesevis af muskler, og det kan være lidt trættende. For en undersøgelse offentliggjort i 1998, tale-sprog patolog Bridget Russell, i den State University of New York i Fredonia, bad deltagerne om at læse højt ved hjælp af enten en rolig, normal eller høj stemme, mens hun målte deres vejrtrækning satser, iltforbrug, og energiforbrug. Russell fandt, at kontinuerlig,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2603 :
**Nerve-wracking flyby of Pluto: New Horizons probe begins complicated dance** :
The moment is finally here: after a decade of travel, the New Horizons probe is about to encounter Pluto. Flying faster than a speeding bullet — literally — the probe has to perform complex maneuvers, and go completely silent before scientists on Earth will hear anything, an astronomer says.
Google-Translate (maskinoversæt.): Øjeblikket er her endelig: efter et årti med rejse, New Horizons sonden er ved at støde Pluto. Flying hurtigere end en fremskyndelse prik – bogstaveligt talt – sonden skal udføre komplekse manøvrer, og gå helt stille, før forskerne på Jorden vil høre noget, siger en astronom.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2604 :
**Cancers caught during screening colonoscopy are more survivable** :
Patients whose colorectal cancer is detected during a screening colonoscopy are likely to survive longer than those who wait until they have symptoms before having the test.
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienter, hvis kolorektal cancer opdages under en screening koloskopi vil sandsynligvis overleve længere end dem, der venter, indtil de har symptomer, før de har testen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2605 :
**Zooming In On Pluto And Its Moons** :
A manmade spacecraft will fly by Pluto for the first time ever on July 14. As it speeds through the Pluto system at 35,000 miles per hour, the New Horizons spacecraft will send back the first closeups of the former planet and its moons. The spacecraft will only be in the Pluto system for 12 days, but it will gather a wealth of information and, over the course of the next 16 months, send back imag
Google-Translate (maskinoversæt.): En menneskeskabte rumfartøjer vil flyve af Pluto for første gang nogensinde på juli 14. Som det fremskynder gennem Pluto system på 35000 miles i timen, vil New Horizons rumfartøjet sende tilbage første closeups i det tidligere planet og dens måner. Rumfartøjet vil kun være i Pluto-systemet i 12 dage, men det vil samle et væld af oplysninger, og i løbet af de næste 16 måneder sende tilbage imag

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2606 :
**Factors affecting prescription pain reliever misuse identified** :
People who misuse prescription pain relievers all have one thing in common, researchers have discovered: a history of recent illicit drug use. Researchers also determined that adults aged 50 and above were more likely to acquire pain relievers through more than one doctor, whereas younger individuals were more likely to acquire them from friends, relatives or drug dealers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Folk, der misbruger receptpligtig smertestillende midler har alle én ting til fælles, forskere har opdaget: en historie af nyere ulovlig stofbrug. Forskere også bestemt, at voksne i alderen 50 og derover var mere tilbøjelige til at erhverve smertestillende gennem mere end en læge, mens yngre individer var mere tilbøjelige til at erhverve dem fra venner, familie eller narkohandlere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2607 :
**Mid-infrared plasmonic biosensing with graphene** :
Infrared spectroscopy is the technique of choice for chemical identification of biomolecules through their vibrational fingerprints. However, infrared light interacts poorly with nanometric-size molecules. We exploit the unique electro-optical properties of graphene to demonstrate a high-sensitivity tunable plasmonic biosensor for chemically specific label-free detection of protein monolayers. The
Google-Translate (maskinoversæt.): Infrarød spektroskopi er den teknik valg for kemisk identifikation af biomolekyler gennem deres vibrationelle fingeraftryk. Imidlertid infrarødt lys dårligt interagerer med nanometrisk størrelse molekyler. Vi udnytter de unikke elektro-optiske egenskaber af graphene at demonstrere en høj følsomhed afstemmelige plasmoniske biosensor for kemisk særlig mærkning uden påvisning af protein monolag. Den

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2608 :
**Heat Puts the Squeeze on Bees** :
As climate warms, bumble bees leave southern locations but do not venture north
Google-Translate (maskinoversæt.): Som klimaet bliver varmere, humlebier forlader sydlige steder, men ikke vove nord

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2609 :
**Supreme Court Decision Aside, Lethal Injection Looks Increasingly Unsustainable** :
Pharma companies—and maybe, eventually, the Supreme Court—will ensure that it only becomes harder to execute people with drugs in America
Google-Translate (maskinoversæt.): Pharma virksomheder-og måske i sidste ende, Højesteret-vil sikre, at det kun bliver sværere at udføre folk med narkotika i Amerika

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2610 :
**Probiotics – for plants** :
In plants, beneficial bacteria and fungi are endophytes. Scientists have known for decades that plants like legumes (peas, beans, and lentils) have beneficial bacteria in nodules attached to their roots. These bacteria "fix" vital nitrogen, turning it into a form the plant can easily use. However, researchers have recently found some nitrogen-fixing bacteria actually live inside plant ti
Google-Translate (maskinoversæt.): i planter, gavnlige bakterier og svampe er endofytter . Forskere har kendt i årtier, at planter som bælgfrugter (ærter, bønner og linser) har gavnlige bakterier i knuder knyttet til deres rødder. Disse bakterier "fix" vitale kvælstof, gøre det til en form, planten kan sagtens bruge. Imidlertid har forskerne for nylig fundet nogle kvælstoffikserende bakterier faktisk bor inde plante ti

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2611 :
**Nanometer catalyst cleans up bad cigarette smoke in smoking room** :
A nano-catalyst for air cleaning in a smoking room has been developed that can remove 100 percent of acetaldehyde which accounts for the largest portion of the gaseous substances present in cigarette smoke.
Google-Translate (maskinoversæt.): En nano-katalysator til luftrensning i en ryger værelse er blevet udviklet, der kan fjerne 100 procent af acetaldehyd, som tegner sig for den største del af de gasformige stoffer i cigaretter røg.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2612 :
**Gym steroid use has impact on memory** :
People using anabolic steroids to improve muscle growth and sporting performance are far more likely to experience issues with their memory, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Folk bruger anabolske steroider for at forbedre muskelvækst og sportslige præstationer er langt mere tilbøjelige til at opleve problemer med deres hukommelse, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2613 :
**Why Did A Drone In San Francisco Drop Burgers On The Homeless?** :
In 20 years time we will look back on the gimmick drone video as a strange artifact of the 2010s. Sometimes a marketing concept, sometimes just a joke, the gimmick drone videos all share in common a simple unmanned flying machine and the idea that that is enough for a technological revolution. The Whopper Dropper from 2014, recently rediscovered by The Independent, is one such artifact: A multi-c
Google-Translate (maskinoversæt.): om 20 år vil vi se tilbage på gimmick drone video som en mærkelig artefakt af 2010'erne. Nogle gange kan en markedsføringskoncept, nogle gange bare en joke, gimmick drone videoer alle deler fælles enkel ubemandet flyvende maskine og idé, at der er nok til en teknologisk revolution. Den Whopper Dropper fra 2014, for nylig genopdaget af The Independent, er en sådan artefakt: En multi-c

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2614 :
**Using sonar to navigate: Bats do it, dolphins do it, and now humans can do it, too** :
Bats have been using sonar to navigate and communicate for ages, and now humans can do the same, thanks to lightweight and efficient ultrasound microphones and loudspeakers developed by physicists. The devices owe their flat frequency response to graphene, which makes a stiff and responsive diaphragm far superior to those in today's ultrasound receivers and transmitters. Biologists can even slap o
Google-Translate (maskinoversæt.): Bats har brugt sonar til at navigere og kommunikere for aldre, og nu mennesker kan gøre det samme, takket være lette og effektive ultralyd mikrofoner og højttalere udviklet af fysikere. Enhederne skylder deres flad frekvensgang til graphene, hvilket gør en stiv og lydhør membran langt overlegen i forhold til dem, der i dagens ultralyd modtagere og sendere. Biologerne kan endda slap o

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2615 :
**How Best to Recycle Old Paint** :
Americans dump 10 percent of the paint they purchase, which could be recycled
Google-Translate (maskinoversæt.): amerikanere dumpe 10 procent af malingen, de køber, som kunne genbruges

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2616 :
**Big city life: New leafhopper species found on a threatened grass in New Jersey** :
Hidden in the New Jersey Pine Barrens near the northeastern megalopolis that extends from New York City to Washington, D.C., a previously unknown species of the North American leafhopper genus Flexamia was recently discovered. The charismatic insect is the first one to have been reported from the threatened pinebarren smokegrass, Muhlenbergia torreyana.
Google-Translate (maskinoversæt.): Skjult i New Jersey Pine Barrens nær de nordøstlige megalopolis der strækker sig fra New York til Washington, DC, en hidtil ukendt art af det nordamerikanske cikade slægten Flexamia blev for nylig opdaget. Den karismatiske insekt er den første til at have været rapporteret fra den truede pinebarren smokegrass, Muhlenbergia Torreyana.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2617 :
**Back Algorithmic Knitting on Kickstarter** :
Fabienne Serriere wants to hack an industrial knitting machine to make cellular automata scarves, and you can back her project on Kickstarter.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fabienne Serriere ønsker at hacke en industriel strikkemaskine at gøre cellulære automater tørklæder, og du kan sikkerhedskopiere hendes projekt om Kickstarter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2618 :
**Metal encapsulation optimizes chemical reactions** :
The chemical industry consumes millions of tons of packing materials as catalytic support media or adsorbents in fixed-bed reactors and heat storage systems. Researchers have developed a means of encapsulating these filler particles in metal that multiplies their thermal conductivity by five.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den kemiske industri bruger millioner af tonsvis af emballage som katalytiske support medier eller adsorbenter i fast leje reaktorer og varme lagersystemer. Forskere har udviklet en metode til at indkapsle disse fyldstof partikler i metal, der ganger deres varmeledningsevne med fem.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2619 :
**Déjà vu all over again:' Research shows 'mulch fungus' causes turfgrass disease** :
Inadvertently continuing a line of study they conducted about 15 years ago, a team of researchers recently discovered the causal agent for an emerging turfgrass disease affecting golf courses around the world.
Google-Translate (maskinoversæt.): Uforvarende fortsætte en studieretning, de gennemførte omkring 15 år siden, et hold af forskere for nylig opdaget den kausale agent for en ny slider mere på græsset sygdom, der påvirker golfbaner rundt om i verden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2620 :
**Shape-selective zeolite catalysis for bioplastics production** :
Biodegradable and renewable polymers, such as polylactic acid, are benign alternatives for petrochemical-based plastics. Current production of polylactic acid via its key building block lactide, the cyclic dimer of lactic acid, is inefficient in terms of energy, time, and feedstock use. We present a direct zeolite-based catalytic process, which converts lactic acid into lactide. The shape-selectiv
Google-Translate (maskinoversæt.): Biologisk nedbrydelige og fornyelige polymerer, såsom polymælkesyre, er godartede alternativer til petrokemisk baserede plast. Nuværende produktion af polymælkesyre via sin centrale byggesten lactid, den cykliske dimer af mælkesyre, er ineffektiv i forhold til energi, tid og brug råvare. Vi præsenterer en direkte zeolit-baserede katalytiske proces, der omdanner mælkesyre i lactid. De form-selectiv

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2621 :
**Dark matter map begins to reveal the Universe's early history** :
Researchers have begun a wide-area survey of the distribution of dark matter in the universe using Hyper Suprime-Cam, a new wide-field camera installed on the Subaru Telescope in Hawai'i.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har indledt en wide-area undersøgelse af fordelingen af mørkt stof i universet ved hjælp af Hyper Suprime-Cam, en ny bred felt kamera installeret på Subaru Telescope i Hawai'i.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2622 :
**Severe asthma fails to respond to mainstay treatment, study shows** :
The immune response that occurs in patients with severe asthma is markedly different than what occurs in milder forms of the lung condition, according to researchers. People with severe asthma, in which the airways become inflamed and constrict to impair breathing, do not get better even with high doses of corticosteroids, the mainstay of treatment for typical asthma.
Google-Translate (maskinoversæt.): Immunreaktionen der opstår i patienter med svær astma er markant anderledes end hvad der sker i mildere former for lungen betingelse, ifølge forskere. Mennesker med svær astma, hvor luftvejene blive betændt og snøre til at forringe vejrtrækning, ikke bedre selv med høje doser af kortikosteroider, grundpillen i behandling for typiske astma.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2623 :
**Muscadine grape seed oil may help reduce obesity** :
Most of the seeds and skin from grapes used for wine production winds up in waste streams. But scientists have found that the oil extracted from Muscadine grape seeds produces a form of Vitamin E, which can help reduce fat.
Google-Translate (maskinoversæt.): De fleste af de frø og hud fra druerne til vinproduktion ender i affaldsstrømmene. Men forskere har fundet, at den udvindes fra Muscadine drue frø olie producerer en form for E-vitamin, som kan hjælpe med at reducere fedt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2624 :
**What's on terrorists' minds? Research points to improved prediction models** :
Counter-terrorism officials working to anticipate where and how terrorists are planning their attacks could gain important insights into terrorists’ judgments by modifying the widely held assumption that terrorists are fully rational actors who seek to maximize tangible goals and instead recognizing that their rationality is limited and that emotional factors of anger and fear could affect their b
Google-Translate (maskinoversæt.): embedsmænd Counter-terrorisme arbejder på at forudse, hvor og hvordan terrorister planlægger deres angreb kunne få vigtig indsigt i terroristers domme ved at ændre den udbredte antagelse, at terrorister er fuldt rationelle aktører, der søger at maksimere konkrete mål og i stedet erkender, at deres rationalitet er begrænset, og at følelsesmæssige faktorer af vrede og frygt kan påvirke deres b

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2625 :
**Delivering drugs to the right place** :
For the 12 million people worldwide who suffer from polycystic kidney disease (PKD), an inherited disorder with no known cure, a new treatment option may be on the horizon. A targeted drug delivery method has been developed that could potentially slow the progression of polycystic kidney disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): For de 12 millioner mennesker verden over, der lider af polycystisk nyresygdom (PKD ), en arvelig sygdom med ingen kendt kur, kan en ny behandlingsmulighed være i horisonten. En målrettet drug delivery metode er udviklet, der potentielt bremse udviklingen af polycystisk nyresygdom.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2626 :
**Computer simulation predicts development, progress of pressure sores** :
A computational model that could enhance understanding, diagnosis and treatment of pressure ulcers related to spinal cord injury has been devised by investigators. The team also described results of virtual clinical trials that showed that for effective treatment of the lesions, anti-inflammatory measures had to be applied well before the earliest clinical signs of ulcer formation.
Google-Translate (maskinoversæt.): En beregningsmæssige model, der kan øge forståelsen, diagnosticering og behandling af tryksår relateret til rygmarvsskade er blevet udtænkt af efterforskere. Holdet også beskrevet resultater af virtuelle kliniske forsøg, der viste, at der for en effektiv behandling af de læsioner, skulle anvendes i god tid før de tidligste kliniske tegn på sårdannelse antiinflammatoriske foranstaltninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2627 :
**Researchers stretch a thin crystal to get better solar cells** :
An interdisciplinary team has made a semiconductor crystal with a variable band gap. Among other potential uses, this variable semiconductor could lead to solar cells that absorb more energy from the sun by being sensitive to a broader spectrum of light.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et tværfagligt team har lavet en halvleder krystal med en variabel båndgab . Blandt andre potentielle anvendelser, kunne denne variabel halvleder føre til solceller, der absorberer mere energi fra solen ved at være følsom over for et bredere spektrum af lys.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2628 :
**Chimps are sensitive to what is right and wrong** :
How a chimpanzee views a video of an infant chimp from another group being killed gives a sense of how human morality and social norms might have evolved. A new study provides the first evidence that chimpanzees, like humans, are sensitive to the appropriateness of behaviors, especially those directed toward infants.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvordan en chimpanse vist en video af et spædbarn chimpanse fra en anden gruppe bliver dræbt giver en fornemmelse af, hvordan menneskelig moral og sociale normer kunne have udviklet sig. En ny undersøgelse giver det første bevis på, at chimpanser, ligesom mennesker, er følsomme over for hensigtsmæssigheden af adfærd, især dem rettet mod spædbørn.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2629 :
**How companies can reduce sovereign risk** :
In a new study of five-year spreads on credit default swap contracts for more than 2,000 U.S. and international firms, a finance researcher found that strong property rights and transparency are key in securing a stable financial future for companies amid a widespread rise in sovereign risk around the globe.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en ny undersøgelse af femårig spreder på credit default swap-kontrakter for mere end 2.000 amerikanske og internationale virksomheder, en finansiel forsker fandt, at stærke ejendomsrettigheder og gennemsigtighed er nøglen til at sikre en stabil økonomisk fremtid for virksomheder midt i en udbredt stigning i suveræne risiko hele verden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2630 :
**Exclusive: Astronomers Discover the Most Jupiter-Like Exoplanet Ever Seen** :
Alien world may help explain how gas giants form and shape their planetary systems
Google-Translate (maskinoversæt.): fremmede verden kan hjælpe med at forklare, hvordan gas giganter danne og forme deres planetsystemer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2631 :
**Could 'virtual reality' treat alcoholism?** :
A form of 'virtual-reality' therapy may help people with alcohol dependence reduce their craving for alcohol, a new study suggests. The findings come from a small study of just 10 patients. But researchers said they are optimistic about the potential for virtual reality as a therapy for alcohol use disorders.
Google-Translate (maskinoversæt.): En form for "virtuel -reality 'terapi kan hjælpe mennesker med alkoholafhængighed reducere deres trang til alkohol, viser en ny undersøgelse. Resultaterne kommer fra en lille undersøgelse af blot 10 patienter. Men forskerne sagde, at de er optimistiske omkring potentialet for virtual reality som en terapi for alkoholrelaterede lidelser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2632 :
**Reinforced cylinder leads to fewer repeat surgeries for children born with heart defect** :
Hypoplastic left heart syndrome is a congenital defect in which the left side of the heart does not develop properly, impairing normal circulation. A series of surgeries can help restore heart function. A new study has found use of a ring-reinforced cylinder instead of the usual non-reinforced conduit improved survival, reduced need for re-interventions, and induced physiological changes that may
Google-Translate (maskinoversæt.): hypoplastisk venstre hjerte syndrom er en medfødt defekt, hvor den venstre side af hjertet ikke udvikle sig ordentligt, forringe normal cirkulation. En række operationer kan bidrage til at genoprette hjertefunktion. En ny undersøgelse har fundet brug af en ring-forstærket cylinder i stedet for den sædvanlige ikke-forstærket ledning forbedret overlevelse, reduceret behov for re-interventioner, og inducerede fysiologiske ændringer, der kan

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2633 :
**How can health professionals enhance cognitive health in older adults?** :
An expert panel has clarified the cognitive aging process by making a distinction from Alzheimer's disease and related dementias, and provided recommendations to enhance cognitive health in older adults. Now a new article highlights key points of that report and serves as a guide for health care professionals seeking to improve the quality of life of older adults by maintaining brain health.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et ekspertpanel har præciseret den kognitive aldringsproces ved at skelne fra Alzheimers sygdom og beslægtede demenssygdomme, og forudsat henstillinger for at forbedre kognitiv sundhed i ældre voksne. Nu er en ny artikel fremhæver en række centrale punkter i denne rapport og tjener som vejledning for sundhedspersonale, der søger at forbedre livskvaliteten for ældre voksne ved at opretholde hjernen sundhed.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2634 :
**A Ribbit-ing Concept In Wound Healing** :
Frog skin has been linked to wound healing for over a decade. Research now shows some factors – antimicrobial peptides – may have more benefit than realized.
Google-Translate (maskinoversæt.): Frog hud har været knyttet til sårheling i over et årti. Forskning viser nu nogle faktorer – antimikrobielle peptider -. Kan have mere gavn end realiseret

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2635 :
**Will A Surgical Mask Keep You Safe In A Viral Outbreak?** :
When Middle East respiratory syndrome erupted in South Korea, people started wearing masks everywhere, even at weddings. So how good are these masks at stopping MERS or even the flu?»
Google-Translate (maskinoversæt.): Når Mellemøsten respiratorisk syndrom brød ud i Sydkorea, begyndte folk at bære masker overalt, selv ved bryllupper. Så hvor god er disse masker på at stoppe MERS eller endda influenza »?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2636 :
**Urban microbes come out of the shadows** :
Genomic sequences reveal cities’ teeming masses of bacteria and viruses.Nature 522 399 doi: 10.1038/522399a
Google-Translate (maskinoversæt.): genomiske sekvenser afslører byernes myldrende masser af bakterier og viruses.Nature 522 399 doi: 10,1038 / 522399a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2637 :
**Structural origin of glass transition** :
Scientists have demonstrated through computer simulations that the enhancement of fluctuations in a liquid's structure plays an important role as a liquid becomes a solid near the glass-transition point, a temperature below the melting point. This result increases our understanding of the origin of the glass transition and is expected to shed new light on the structure of liquids, thought until no
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har demonstreret gennem computersimuleringer, at styrkelsen af svingninger i en væske struktur spiller en vigtig rolle som en væske bliver et faststof nær glas-overgangspunktet, en temperatur under smeltepunktet. Dette resultat øger vores forståelse af oprindelsen af overgangen glas og forventes at kaste nyt lys på strukturen af væsker, tænkte indtil der ikke

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2638 :
**How to predict biphasic allergic reactions in children** :
Children are more likely to have a repeat, delayed anaphylactic reaction from the same allergic cause, depending on the severity of the initial reaction, reports the first pediatric study to look at the predictors for this phenomenon.
Google-Translate (maskinoversæt.): Børn er mere tilbøjelige til at have en gentagelse, forsinket anafylaktisk reaktion fra samme allergisk årsag, afhængigt af alvorligheden af den oprindelige reaktion, rapporterer den første pædiatriske undersøgelse at se på prædiktorer for dette fænomen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2639 :
**Straw-insulated houses beat petroleum-based alternatives** :
Scientists are planting the seeds of bio-insulated buildings by developing innovative insulation using sustainable materials.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne er plantning frø af bio-isolerede bygninger ved at udvikle innovative isolering ved hjælp af bæredygtige materialer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2640 :
**Acute pulmonary fibrosis may respond to autoimmune disease therapy** :
Patients with acute exacerbations of idiopathic pulmonary fibrosis responded well to therapies similar to those used to treat autoimmune diseases, suggesting that autoantibodies may play an important role in patients with acute exacerbations of IPF, a devastating lung disease, scientists report. Idiopathic pulmonary fibrosis is a disease of unknown origin with no approved treatments. It results in
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienter med akut forværring af idiopatisk lungefibrose reagerede godt til behandlinger lignende dem, der anvendes til behandling af autoimmune sygdomme, hvilket tyder på, at autoantistoffer kan spille en vigtig rolle i patienter med akut forværring af IPF, en ødelæggende lungesygdom, forskere rapporterer. Idiopatisk lungefibrose er en sygdom af ukendt oprindelse med ingen godkendte behandlinger. Det resulterer i

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2641 :
**A new look at surface chemistry** :
Scientists have used a new scanning electron microscopy technique to resolve the unique atomic structure at the surface of a material. This new technique holds promise for the study of catalysis, corrosion and other critical chemical reactions.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har anvendt en ny scanning elektronmikroskopi teknik til at løse den unikke atomare struktur på overfladen af et materiale. Denne nye teknik rummer lovende for studiet af katalyse, korrosion og andre kritiske kemiske reaktioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2642 :
**Brain injury patterns linked to post-concussion depression, anxiety** :
Post-concussion psychiatric disorders like depression, anxiety and irritability can be extremely disabling for those among the nearly 3.8 million people in the United States who suffer concussions every year. The mechanisms underlying these changes after concussion–also known as mild traumatic brain injury–are not sufficiently understood, and conventional MRI results in most of these patients ar
Google-Translate (maskinoversæt.): Post-hjernerystelse psykiatriske lidelser som depression, angst og irritabilitet kan være yderst invaliderende for dem blandt de næsten 3,8 millioner mennesker i USA, der lider hjernerystelse hvert år . Mekanismerne bag disse ændringer efter hjernerystelse – også kendt som mild traumatisk hjerneskade – er ikke tilstrækkeligt forstået, og konventionelle MR resultater i de fleste af disse patienter ar

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2643 :
**'Unprecedented' earthquake evidence in Africa discovered** :
Researchers found evidence of fluidization (where soil behaves like quicksand) and upward displacement of material unprecedented in a continental setting, raising questions of how resilient the rapidly growing cities of the region would be in a major shake.
Google-Translate (maskinoversæt.): forskere fundet bevis for fluidisering (hvor jorden opfører sig som kviksand) og opad forskydning af materiale uden fortilfælde i en kontinental, opruening spørgsmål om, hvordan elastisk de hastigt voksende byer i regionen ville være i en stor ryste.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2644 :
**Alaska Wildfires Destroy Dozens of Homes, Menace Highway** :
Two fast-spreading Alaska wildfires have forced a series of evacuations, destroyed up to 45 homes and forced authorities to restrict traffic on a major highway connecting Anchorage to Fairbanks
Google-Translate (maskinoversæt.): To hurtigt sprede Alaska naturbrande har tvunget en række evakueringer, ødelagt op til 45 boliger og tvang myndighederne til at begrænse trafikken på en større highway forbinder Anchorage til Fairbanks

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2645 :
**Lack of sleep affects long-term health** :
Maintaining a good night's sleep is important for our future health, partly because of how it affects lifestyle factors. Previous population based studies have not provided sufficient information on the timing of changes in both sleep and lifestyle to tease out cause and effect relations of this highly intertwined relationship.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fastholdelse af en god nats søvn er vigtigt for vores fremtidige helbred, dels på grund af, hvordan det påvirker livsstilsfaktorer. Forrige befolkningsundersøgelser baserede undersøgelser har ikke givet tilstrækkelige oplysninger om tidsplanen for ændringer i både søvn og livsstil for at drille ud årsag og virkning relationer dette meget sammenflettede forhold.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2646 :
**'Crosstalk' gives clues to diabetes** :
Sometimes, listening in on a conversation can tell you a lot. A diabetes researcher is listening in on crosstalk between the cells that control the body's response to sugar, helping us to understand, and perhaps ultimately treat, diabetes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nogle gange, lytter med på en samtale kan fortælle dig en masse. En diabetes forsker lytter ind på krydstale mellem cellerne, der styrer kroppens reaktion på sukker, hjælper os til at forstå, og måske i sidste ende behandle, diabetes.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2647 :
**Avocados may hold the answer to beating leukemia** :
Rich, creamy, nutritious and now cancer fighting. New research reveals that molecules derived from avocados could be effective in treating a form of cancer. AML is a devastating disease and proves fatal within five years for 90 per cent of seniors over age 65. This new avocado-derived drug could one day significantly increase life expectancy and quality of life for AML patients.
Google-Translate (maskinoversæt.): Rich, cremet, nærende og nu kræft kampene. Ny forskning viser, at molekyler afledt fra avocadoer kunne være effektive til behandling af en form for cancer. AML er en ødelæggende sygdom, og viser dødelig inden for fem år for 90 procent af seniorer over alder 65. Denne nye avocado-afledt stof en dag kunne øge den forventede levealder og livskvalitet for AML-patienter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2648 :
**Curiosity rover finds evidence of Mars' primitive continental crust** :
The ChemCam laser instrument on NASA's Curiosity rover has turned its beam onto some unusually light-colored rocks on Mars, and the results are surprisingly similar to Earth's granitic continental crust rocks. This is the first discovery of a potential 'continental crust' on Mars.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den ChemCam laser instrument på NASAs Curiosity rover har vendt sin stråle på nogle usædvanligt lys-farvede sten på Mars, og resultaterne er overraskende ligner Jordens granitisk kontinentale skorpe klipper. Dette er den første opdagelse af et potentielt "kontinentale skorpe 'på Mars.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2649 :
**Organic farming needs direction to be sustainable** :
Large-scale organic farming operations, based on a review of almost a decade of data from 49 states, are not reducing greenhouse gas emissions.
Google-Translate (maskinoversæt.): Storstilet økologiske drift, baseret på en gennemgang af næsten et årti med data fra 49 stater, der ikke reducerer udledningen af drivhusgasser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2650 :
**The last Viking and his 'magical' sword?** :
Have you held the sword? Have you felt its weight? Have you felt how sharp and strong the blade is? A deadly weapon and symbol of power — jewellery for a man, with 'magical properties'. The sword gave power to the warrior, but the warrior's strength could also be transferred to the sword. That is how they were bound together: man and weapon, warrior and sword.
Google-Translate (maskinoversæt.): Har du holdt sværdet? Har du følt sin vægt? Har du følt, hvordan skarp og stærk bladet er? En dødbringende våben og symbol på magt – smykker til en mand, med 'magiske egenskaber «. Sværdet gav strøm til kriger, men kriger styrke kunne også overføres til sværdet. . Det er sådan, de var bundet sammen: mand og våben, kriger og sværd

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2651 :
**MRI studies point to brain connectivity changes in autism spectrum disorders** :
Studies using magnetic resonance imaging (MRI) techniques are beginning to reveal differences in brain connectivity — the ways that different parts of the brain are connected to each other and work together — in people with autism spectrum disorders (ASD), reports a new review.
Google-Translate (maskinoversæt.): Studies bruger magnetisk resonans imaging (MRI) teknikker er begyndt at afsløre forskelle i hjernen tilslutningsmuligheder – de måder, de forskellige dele af hjernen er forbundet med hinanden og arbejde sammen – hos personer med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), rapporterer en ny gennemgang.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2652 :
**Law governing anomalous heat conduction revealed** :
How heat travels, matters. Yet, there is still no consensus on the exact physical mechanism that causes anomalous heat conduction — despite the existence of previous numerical simulation, theoretical predictions and experimental observations. Now, a team based in Asia has demonstrated that electron transport depends on temperature. It follows a scaling governed by a power law.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvordan varme rejser, spørgsmål. Alligevel er der stadig ikke enighed om den nøjagtige fysiske mekanisme, der forårsager unormal varmeledning – på trods af tidligere numerisk simulering, teoretiske forudsigelser og eksperimentelle observationer. Nu har et hold baseret i Asien demonstreret, at elektron transport afhænger af temperaturen. Det følger en skalering underlagt en magt lov.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2653 :
**How cancer sprouts blood vessels for itself** :
A new simulation shows how cancerous tumors manipulate blood-vessel growth for their own benefit. Like all cells, those in tumors need access to the body’s fine network of blood vessels to bring them oxygen and carry away waste. Tumors have learned to game the process called angiogenesis in which new vessels sprout from existing ones, like branches from a tree. But some details have been hidden un
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny simulation viser, hvordan kræft tumorer vækst blod-fartøj til deres egen fordel manipulere. Ligesom alle celler, der i tumorer skal have adgang til kroppens fine netværk af blodkar til at bringe dem ilt og bære væk affald. Tumorer har lært til spil den proces, der kaldes angiogenese, hvor nye skibe spire fra eksisterende, ligesom grene fra et træ. Men nogle detaljer er skjult un

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2654 :
**Heat buckyballs to help environment** :
Scientists are forging toward tunable carbon-capture materials with a new study that shows how chemical changes affect the abilities of enhanced buckyballs to confine greenhouse gases. In a recent study, they have analyzed the carbon-capture ability of materials created with enhanced C60 molecules.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere smedning mod afstemmelige kulstof-opsamling materialer med en ny undersøgelse, der viser, hvordan kemiske ændringer påvirker evner forbedrede buckyballs at begrænse drivhusgasser. I en nylig undersøgelse, har de analyseret kulstof-opsamling evne materialer skabt med forbedrede C60-molekyler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2655 :
**Critical genes responsible for brain tumor growth identified** :
After generating new brain tumor models, scientists have identified the role of a family of genes underlying tumor growth in a wide spectrum of high grade brain tumors.
Google-Translate (maskinoversæt.): Efter at skabe nye hjerne tumor-modeller, har forskerne identificeret rollen som en familie af gener, der ligger til grund tumorvækst i et bredt spektrum af høj kvalitet hjernetumorer .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2656 :
**Added details trim value of college degree** :
A new study confirms the significant long-term economic benefits of getting a college education. ChangHwan Kim of the University of Kansas says the research team accounted for shortcomings in previous studies by including factors such as gender, race, ethnicity, place of birth, and high school performance that would influence a person’s lifetime earnings and the probability of finishing college. T
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse bekræfter de betydelige langsigtede økonomiske fordele ved at få en college uddannelse. ChangHwan Kim fra University of Kansas siger forskerholdet udgjorde mangler i tidligere undersøgelser ved at inddrage faktorer som køn, race, etnicitet, fødested, og high school ydelse, der ville påvirke en persons levetid indtjening og sandsynligheden for efterbehandling college. T

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2657 :
**Less intensive chemo avoids irreversible side effects in children's cancer** :
Children with a rare type of cancer called Wilms’ tumor who are at low risk of relapsing can now be given less intensive treatment, avoiding a type of chemotherapy that can cause irreversible heart problems in later life.
Google-Translate (maskinoversæt.): Børn med, kan nu blive givet en sjælden form for kræft kaldes Wilms 'tumor, der er i lav risiko for tilbagefald mindre intensiv behandling, undgå en form for kemoterapi, der kan forårsage irreversible hjerteproblemer senere i livet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2658 :
**Reform to resident physicians' work hours does not improve surgical patient safety** :
Work-hour restrictions for resident physicians, revised nationally four years ago largely to protect patients against physician trainees' fatigue-related errors, have not had the desired effect of lowering postoperative complication rates in several common surgical specialties, according to new study results.
Google-Translate (maskinoversæt.): Work-timers restriktioner for hjemmehørende læger, revideres nationalt fire år siden i høj grad til at beskytte patienter mod læge deltagernes træthed-relaterede fejl, ikke har haft den ønskede effekt af at sænke postoperative komplikation satser på flere almindelige kirurgiske specialer, ifølge nye undersøgelsens resultater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2659 :
**Glimmer of hope for patients with leukodystrophies** :
Leukodystrophies are deadly neurodegenerative diseases that affect one in 7,000 children and remain incurable. These genetic diseases attack myelin or the 'insulating rubber sheath' surrounding neurons, which leads to deteriorating health for affected children. Today, nearly 20 types of leukodystrophies have been characterized, but many other forms remain undefined, leaving nearly 40 percent of fa
Google-Translate (maskinoversæt.): leukodystrophies er dødelige neurodegenerative sygdomme, der påvirker en i 7.000 børn og forblive uhelbredelig. Disse genetiske sygdomme angriber myelin eller »isolerende gummi kappe 'omkringliggende neuroner, hvilket fører til svigtende helbred for berørte børn. I dag har næsten 20 typer leukodystrophies blevet karakteriseret, men mange andre former forbliver udefineret, forlader næsten 40 procent af fa

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2660 :
**Could black phosphorus be the next silicon?** :
Researchers report that when electrons move in a phosphorus transistor, they do so only in two dimensions. The finding suggests that black phosphorus could help engineers surmount one of the big challenges for future electronics: designing energy-efficient transistors.
Google-Translate (maskinoversæt.): forskere rapporterer, at når elektroner bevæger sig i en fosfor transistor, de gør det kun i to dimensioner. Konstateringen antyder, at sort phosphor kunne hjælpe ingeniører overvinde en af de store udfordringer for fremtidige elektronik:. Designe energieffektive transistorer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2661 :
**Visualizing RNAi at work** :
Researchers have revealed the molecular mechanism of RNA interference (RNAi), the phenomenon by which the synthesis of a specific protein is inhibited, by real time observation of target RNA cleavage at the single-molecule level.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har afsløret den molekylære mekanisme af RNA-interferens (RNAi), det fænomen, hvorved syntese af et specifikt protein inhiberes ved realtid observation af mål-RNA-spaltning på enkelt-molekyle-niveau.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2662 :
**Does that 'green' plasticizer make my PVC flexible enough for you?** :
A study of an eco-friendly solvent helping to make PVC plastic more flexible reveals the molecular-level interaction of hydrogen bonds between the two ingredients. What gives plastic objects their flexibility and reduces their brittleness is the concentration of plasticizer. For example, a chemical solvent of the phthalate family called DOP is often used. The trouble is there are concerns that pht
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse af en øko-venlig opløsningsmiddel med til at gøre PVC-plast mere fleksibel afslører interaktion det molekylære niveau af hydrogenbindinger mellem de to ingredienser. Hvad giver plast objekter deres fleksibilitet og reducerer deres sprødhed er koncentrationen af blødgører. For eksempel er en kemisk opløsningsmiddel af ftalat familien kaldet DOP anvendes ofte. Problemet er der er bekymring for, at PHT

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2663 :
**Researchers test fecal transplantation to treat ulcerative colitis** :
A research team recruited 75 patients with a flare up of their ulcerative colitis and randomized them to fecal transplant therapy given as an enema derived from stool donated by an anonymous healthy donor, and placebo.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et forskerhold rekrutteret 75 patienter med en opblussen af deres colitis ulcerosa og randomiseret dem til fækal transplantation terapi givet som et lavement stammer fra afføring skænket af en anonym rask donor, og placebo.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2664 :
**Evidence for stable room-temperature skyrmions** :
Researchers have identified a class of materials that displays clear evidence for stable skyrmions at room temperature and above, paving the way for the development of useful spintronics devices.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har identificeret et klasse af materialer, der viser klare beviser for stabile skyrmions ved stuetemperatur og derover, hvilket banede vejen for udviklingen af nyttige spintronik enheder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2665 :
**Global warming may threaten shellfish industries** :
Fans of mussels may soon find themselves out of luck according to research which suggests that global warming may threaten shellfish industries.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fans af muslinger kan snart finde sig selv ude af lykke ifølge forskningen, der tyder på, at den globale opvarmning kan true skaldyr industrier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2666 :
**Puccini’s ‘exotic inspiration’:Unusual source of Madam Butterfly's melodies revealed** :
The unexpected source of two of the most significant musical themes in Puccini’s masterwork Madama Butterfly has been revealed by an American music scholar.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den uventede kilde af to af de mest betydningsfulde musikalske temaer i Puccinis mesterværk Madama Butterfly er blevet afsløret af en amerikansk musik lærd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2667 :
**Make no bones about it: Female athlete triad can lead to problems with bone health** :
Participation in sports by women and girls has increased from 310,000 individuals in 1971 to 3.37 million in 2010. At the same time, sports-related injuries among female athletes have skyrocketed. According to a new study, women with symptoms known as the 'female athlete triad' are at greater risk of bone stress injuries and fractures.
Google-Translate (maskinoversæt.): Deltagelse i sport for kvinder og piger er steget fra 310.000 personer i 1971 til 3370000 i 2010. På samme tid, sports-relaterede skader blandt kvindelige atleter har voldsomt. Ifølge en ny undersøgelse, kvinder med symptomer kendt som 'kvindelige atlet triade' er i større risiko for knogle belastningsskader og knoglebrud.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2668 :
**FEMA Does Not Know if 750,000 Homes Are Flood-Prone** :
The U.S. flood insurance program has inaccurate elevation data about many high-risk homes that enjoy discounted premiums
Google-Translate (maskinoversæt.): Den amerikanske oversvømmelse forsikring program har unøjagtige højdedata om mange højrisiko-boliger, der nyder tilbagediskonterede præmier

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2669 :
**California Bill Limits School Vaccine Exemptions** :
California Governor Jerry Brown signed a bill on Tuesday to make it harder for parents to opt out of vaccinating their children for communicable diseases
Google-Translate (maskinoversæt.): Californiens guvernør Jerry Brown underskrev et lovforslag på tirsdag for at gøre det sværere for forældrene at fravælge vaccinere deres børn for smitsomme sygdomme

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2670 :
**New method of quantum entanglement packs vastly more data in a photon** :
Electrical engineers have demonstrated a new way to harness light particles, or photons, that are connected to each other and act in unison no matter how far apart they are — a phenomenon known as quantum entanglement.
Google-Translate (maskinoversæt.): Elektriske ingeniører har vist en ny måde at udnytte lys partikler eller fotoner, som er forbundet med hinanden og handle i fællesskab, uanset hvor langt fra hinanden de er -. et fænomen kendt som kvantesammenfiltring

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2671 :
**Hantaviruses are highly dependent on cell membrane cholesterol to infect humans** :
Hantaviruses use cholesterol in cell walls to gain access into cells and infect humans, according to laboratory research. Multiple genes involved in cholesterol sensing, regulation and production, including key components to a chemical pathway called SREBP (sterol response element binding protein), are critical to hantaviruses gaining entry, the researchers found.
Google-Translate (maskinoversæt.): hantaviruses anvender kolesterol i cellevæggene for at få adgang til cellerne og smitte mennesker, ifølge laboratorieundersøgelser. Flere gener involveret i kolesterol sensing, regulering og produktion, herunder de vigtigste komponenter til en kemisk vej kaldet SREBP (sterol respons element bindende protein), er afgørende for hantaviruses vinder indrejse, fandt forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2672 :
**Who Will Pay for All the New DBS Implants?** :
Recently, Science and Nature had news features on big BRAIN funding for the development of deep brain stimulation technologies. The ultimate aim of this research is to treat and correct malfunctioning neural circuits in psychiatric and neurological disorders. Both pieces raised ethical issues, focused on device manufacturers and potential military applications, respectively.A different ethical con
Google-Translate (maskinoversæt.): For nylig, Science og Nature havde nyheder features på store BRAIN finansiering til udvikling af deep brain stimulation teknologier. Det endelige mål med denne forskning er at behandle og korrigere funktionssvigt neurale kredsløb i psykiatriske og neurologiske sygdomme. Begge stykker rejst etiske spørgsmål, der fokuserer på udstyr fabrikanter og potentielle militære applikationer, respectively.A forskellig etisk con

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2673 :
**This Bricklaying Robot Can Build A House In Two Days** :
An engineer in Perth wants to mechanize one of humanity’s oldest jobs. His robot is named “Hadrian," after the Roman Emperor who built a wall in Northern Britain, and it can…
Google-Translate (maskinoversæt.): En ingeniør i Perth ønsker at mekanisere en af menneskehedens ældste arbejdspladser. Hans robot hedder "Hadrian," efter den romerske kejser, der byggede en mur i det nordlige England, og det kan …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2674 :
**Mother's littlest helpers** :
Commensal bacteria underlie, in part, our nutritional status, immune function, and psychological well-being. The trillions of beneficial microbes within our intestinal tract convert dietary nutrients, inhibit pathogen colonization, regulate immune processes, and produce neural signals (1, 2). Advances in our understanding of the importance of microbes have motivated the commercial development of p
Google-Translate (maskinoversæt.): Commensal bakterier ligger til grund for, delvist vores ernæringstilstand, immunforsvaret, og psykiske velbefindende. De trillioner af gavnlige mikroorganismer inden vores tarmkanalen konvertere kosten næringsstoffer, hæmmer patogen kolonisering, regulere immun processer, og producere neurale signaler (1, 2) har. Fremskridt i vores forståelse af betydningen af mikrober motiverede den kommercielle udvikling af p

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2675 :
**Demand for edible fish bred in Finland exceeds supply** :
In 2014, some 13.3 million kilograms of fish were cultivated for human consumption in Finland. This represented a decrease of some 0.3 million kilograms compared to 2013. The value of farmed edible fish was slightly lower than in the previous year, the aquaculture statistics reveals.
Google-Translate (maskinoversæt.): I 2014 nogle 13300000 kg fisk blev dyrket til konsum i Finland. Det repræsenterede et fald på nogle 0300000 kg sammenlignet med 2013. Værdien af opdrættede spisefisk var lidt lavere end i det foregående år, afslører statistikken akvakultur.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2676 :
**Fructose produces less rewarding sensations in the brain** :
Fructose not only results in a lower level of satiety, it also stimulates the reward system in the brain to a lesser degree than glucose. This may cause excessive consumption accompanied by effects that are a risk to health, report researchers. Various diseases have been attributed to industrial fructose in sugary drinks and ready meals.
Google-Translate (maskinoversæt.): fruktose ikke kun resulterer i en lavere mæthed, det stimulerer også belønningssystem i hjernen i mindre grad end glukose. Det kan forårsage overforbrug ledsaget af effekter, der er en risiko for sundheden, rapport forskere. Forskellige sygdomme er blevet tilskrevet industriel fructose i sukkerholdige drikkevarer og færdigretter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2677 :
**For vitiligo patient, arthritis drug restores skin color** :
A medication for treating rheumatoid arthritis has restored skin color in a patient suffering from vitiligo, according to dermatologists. The disfiguring condition is best known as the disease that plagued late pop star Michael Jackson.
Google-Translate (maskinoversæt.): En medicin til behandling af rheumatoid arthritis har genoprettet hudfarve i en patient, der lider vitiligo, ifølge dermatologer. Den skæmmende tilstand er bedst kendt som den sygdom, der plagede sent popstjerne Michael Jackson.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2678 :
**Low-field synchronized transcranial magnetic stimulation effective for major depressive disorder** :
The results of a study assessing safety and efficacy of sTMS therapy with the NEST device in adult patients with Major Depressive Disorder have been published.
Google-Translate (maskinoversæt.): Resultaterne af en undersøgelse af sikkerheden og virkningen af STMS behandling med NEST-enheden hos voksne patienter med depression er blevet offentliggjort.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2679 :
**Racehorses are getting faster, study concludes** :
Despite a general consensus among scientists and in the racing industry that racehorse speed has plateaued, a new study has found that racehorses are getting quicker. Further research is required to determine whether the increased speeds have a genetic basis or are the result of improved training, jockey tactics or other environmental factors.
Google-Translate (maskinoversæt.): På trods af en generel enighed blandt forskere og i racing industri, væddeløbshest hastighed er plateaued, har en ny undersøgelse viste, at væddeløbsheste bliver hurtigere. Yderligere forskning er nødvendig for at afgøre, om de øgede hastigheder har en genetisk basis eller er resultatet af bedre uddannelse, jockey taktik eller andre miljømæssige faktorer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2680 :
**Men think they are maths experts, therefore they are** :
Just because more men pursue careers in science and engineering does not mean they are actually better at math than women are. The difference is that men think they are much better at math than they really are. Women, on the other hand, tend to accurately estimate their arithmetic prowess.
Google-Translate (maskinoversæt.): Bare fordi flere mænd forfølge en karriere inden for videnskab og teknik, betyder ikke, de er faktisk bedre til matematik end kvinder er. Forskellen er, at mænd tror, ??de er meget bedre til matematik end de egentlig er. Kvinder, på den anden side, har en tendens til at præcist at estimere deres aritmetiske dygtighed.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2681 :
**Mirror-like display creates rich color pixels by harnessing ambient light** :
A new approach to realizing color displays breaks away from the RGB construct and provides a rich palette of colors at each mirror-pixel location.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny tilgang til at realisere farveskærme bryder væk fra RGB-konstruktionen og giver en rig palet af farver på hvert spejl-pixel placering.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2682 :
**The Problem with Female Superheroes** :
From helpless damsel to powerful heroine, but still hypersexualized
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra hjælpeløse Pigen til kraftfulde heltinde, men stadig hypersexualized

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2683 :
**Global Warming Could Undo 50 Years of Health Gains** :
A new report suggests cutting pollution would save lives
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny rapport foreslår at skære forureningen ville redde liv

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2684 :
**Miniscule mirrored cavities connect quantum memories** :
Scientists built nanoscale mirrors to trap light around atoms inside of diamond crystals. The mirrored cavities allow light to bounce back and forth up to 10,000 times, enhancing the normally weak interaction between light and the electronic spin states in the atoms. As a result, a 200-microsecond spin-coherence time was produced. The enhanced interactions and extended spin-coherence times are ess
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere bygget nanoskala spejle til fælde lys omkring atomer inde i diamant krystaller. De spejlede hulrum tillader lys til at hoppe frem og tilbage op til 10.000 gange, øge normalt svage vekselvirkning mellem lys og de ??elektroniske spin-stater i atomerne. Som et resultat blev et 200 mikrosekund spin-kohærens tid produceret. De forbedrede interaktioner og udvidede spin-sammenhæng tider er ESS

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2685 :
**Ultrafast chemistry in motion** :
Scientists for the first time tracked ultrafast structural changes, captured in quadrillionths-of-a-second steps, as ring-shaped gas molecules burst open and unraveled. Ring-shaped molecules are abundant in biochemistry and also form the basis for many drug compounds. The study points the way to a wide range of real-time X-ray studies of gas-based chemical reactions that are vital to biological pr
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere for første gang sporede ultrahurtig strukturændringer, fanget i kvadrilliontedel-of-a-sekund trin, som ringformede gasmolekyler sprang op og bragt i orden. Ringformede molekyler er rigelige i biokemi og også danne grundlag for mange lægemiddelforbindelser. Undersøgelsen viser vejen til en bred vifte af real-time røntgen undersøgelser af gas-baserede kemiske reaktioner, der er afgørende for biologisk pr

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2686 :
**Diet that mimics fasting appears to slow aging** :
Study shows broad health benefits from periodic use of diet that mimics fasting in mice and yeast — which appear to translate to humans, also.
Google-Translate (maskinoversæt.): Undersøgelse viser brede sundhedsmæssige fordele ved regelmæssig brug af kost, der efterligner fastende i mus og gær – som synes at oversætte til mennesker, også.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2687 :
**A third of the world's biggest groundwater basins are in distress** :
Two new studies show that civilization is rapidly draining some of its largest groundwater basins, yet there is little to no accurate data about how much water remains in them.
Google-Translate (maskinoversæt.): To nye undersøgelser viser, at civilisationen hurtigt dræne nogle af sine største grundvand bassiner, men der er lidt at ingen nøjagtige data om, hvor meget vand tilbage i dem.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2688 :
**Early behavior problems may be linked to 'aging' biomarkers in preschoolers** :
Preschoolers with oppositional defiant behavior are more likely to have shorter telomeres, a hallmark of cellular aging, which in adults is associated with increased risk for chronic diseases and conditions like diabetes, obesity and cancer.
Google-Translate (maskinoversæt.): Preschoolers med oppositionel adfærd er mere tilbøjelige til at have kortere telomerer, et kendetegn for cellulær aldring , som hos voksne er forbundet med øget risiko for kroniske sygdomme og tilstande som diabetes, fedme og kræft.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2689 :
**Dengue mosquitoes hitch rides on Amazon river boats** :
The urban mosquito that carries the dengue fever virus is expanding its range by hitching rides on river boats connecting the Amazonian town of Iquitos, Peru, with rural areas.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det urbane myg, der bærer denguefeber virus udvider sit sortiment af hitching rider på flodbåde forbinder Amazonas by Iquitos, Peru, med landdistrikter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2690 :
**Researchers identify new stem cell population important in the growth of colon cancer** :
A previously unknown, long-lived radiation-resistant stem cell population in the colon has been identified by researchers. Most importantly, they also found that these stem cells can give rise to colonic tumors and sustain their growth. The findings will significantly change the way we study and treat colon cancer, the investigators say.
Google-Translate (maskinoversæt.): En hidtil ukendt, langlivet stråling-resistente stamcellepopulation i colon er blevet identificeret af forskere. Vigtigst, de fandt også, at disse stamceller kan give anledning til colon tumorer og opretholde deres vækst. Resultaterne vil i væsentlig grad ændre den måde, vi studerer og behandle tyktarmskræft, efterforskerne sige.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2691 :
**Tracking the viral parasites cruising our waterways** :
Humans aren't the only ones who like to cruise along the waterways — viruses do too. For the first time, a map of fecal viruses traveling our global waterways has been created using modeling methods to aid in assessing water quality worldwide.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mennesker er ikke de eneste, der kan lide at cruise langs vandløb – virus gør også. For første gang, et kort over fecal vira rejser vores globale vandløb er blevet skabt ved hjælp af modellering metoder til at hjælpe med at vurdere vandkvaliteten i hele verden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2692 :
**Green activism really does pay off** :
In states with strong environmental movements, greenhouse gas emissions are inching lower. Social scientist Thomas Dietz and Kenneth Frank, professor of sociometrics at Michigan State University, have teamed up to find a way to tell if a state jumping on the environmental bandwagon can mitigate other human factors—such as population growth and economic affluence—that are known to hurt the environm
Google-Translate (maskinoversæt.): I stater med stærke miljøbevægelser, er drivhusgasemissionerne inching lavere. Samfundsforsker Thomas Dietz og Kenneth Frank, professor i sociometrics ved Michigan State University, er gået sammen om at finde en måde at fortælle, hvis en stat hoppe på den miljømæssige vognen kan afbøde andre menneskelige faktorer-såsom befolkningstilvækst og økonomisk velstand-som er kendt at skade environm

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2693 :
**Will Mind Transfer Ever Happen?** :
It’s tempting to imagine the brain as a biological computer, with the tissue as hardware and electrical activity as software. If that were the case, mind transference might…
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er fristende at forestille sig hjernen som en biologisk computer, med væv som hardware og elektrisk aktivitet som software. Hvis det var tilfældet, sind overførsel måske …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2694 :
**Law enforcement officers should be authorized to administer naloxone** :
One way to reduce the nation's number of opioid-related deaths, states an American drug policy expert, is through the timely administration of naloxone, the life-saving overdose antidote. New research highlights law enforcement's overdose prevention efforts and addresses the legal risk associated with their administration of naloxone.
Google-Translate (maskinoversæt.): En måde at reducere nationens antal opioid-relaterede dødsfald, siger en amerikansk narkotikapolitik ekspert, er gennem rettidig administration af naloxon, den livreddende overdosis modgift. Ny forskning fremhæver retshåndhævende s forebyggelse overdosis indsats og adresser den juridiske risiko forbundet med deres administration af naloxon.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2695 :
**Bacteria could help clean groundwater contaminated by uranium ore processing** :
A strain of bacteria that 'breathes' uranium may hold the key to cleaning up polluted groundwater at sites where uranium ore was processed to make nuclear weapons, scientists say. A group discovered the bacteria in soil at an old uranium ore mill in Rifle, Colorado. The research is part of a US Department of Energy program to see if microorganisms can lock up uranium that leached into the soil yea
Google-Translate (maskinoversæt.): En stamme af bakterier, at "ånder" uran kan holde nøglen til oprensning forurenet grundvand på steder, hvor uranmalm blev forarbejdet til at gøre atomvåben, videnskabsfolk siger. En gruppe opdagede bakterierne i jorden i en gammel uranmalm mølle i Rifle, Colorado. Forskningen er en del af en amerikanske energiministerium program til at se, om mikroorganismer kan låse op uran, der udvasket i jorden ja

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2696 :
**Nanotubes ground to nanoribbons** :
Researchers on three continents have discovered that functionalized carbon nanotubes, when ground together, react and unzip into nanoribbons. The all solid-state process suggests that nanostructures may serve as templates for controlled chemical reactions.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere på tre kontinenter har opdaget, at funktionaliserede kulstof-nanorør, når jorden sammen, reagere og unzip ind nanoribbons. Den helt solid state proces tyder på, at nanostrukturer kan tjene som skabeloner til kontrollerede kemiske reaktioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2697 :
**Pluto, Ready for Your Close-Up!** :
At just before 7:50 A.M. today, July 14, 2015, the New Horizons spacecraft made its closest approach to Pluto. After a 9.5-year, three-billion-mile voyage, the ship got within about 7,750 miles from…
Google-Translate (maskinoversæt.): På lige før 7:50 i dag 14. juli 2015, New Horizons rumfartøj gjort sin nærmeste tilgang til Pluto. Efter en 9,5-årig, tre-milliarder-mile rejse, skibet fik inden for ca 7750 miles fra …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2698 :
**Stopping or reducing cocaine use associated with lower cardiovascular risk marker levels** :
For people who use cocaine, stopping or reducing cocaine use is associated with decreased levels of endothelin-1 (ET-1) — a protein that plays a key role in the development of coronary artery disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): For folk, der bruger kokain, stoppe eller reducere kokainbrug er forbundet med nedsat niveau af endothelin-1 (ET-1) – -. et protein, der spiller en central rolle i udviklingen af koronararteriesygdom

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2699 :
**What happens when cosmic giants meet galactic dwarfs?** :
According to a new study of more than 20,000 merging galaxies, when two different sized galaxies smash together, the larger galaxy stops the smaller one making new stars.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ifølge en ny undersøgelse af mere end 20.000 fusionerende galakser, når to forskellige størrelser galakser smadre sammen, jo større galakse stopper mindre gør nye stjerner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2700 :
**Liver disease linked to drug metabolism, research indcates** :
Nonalcoholic steatohepatitis (NASH), an increasingly common but often undiagnosed liver disease, could have significant medical implications for people with type 2 diabetes, researchers have discovered.
Google-Translate (maskinoversæt.): alkoholiske steatohepatitis ( NASH), en stadig mere almindelig, men ofte udiagnosticeret leversygdom, kan have betydelige medicinske konsekvenser for mennesker med type 2-diabetes, har forskere opdaget.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2701 :
**Trauma centers at home keep surgeons ready for war** :
Soldiers injured during the conflicts in Iraq and Afghanistan have the highest survival rates in history, thanks to the availability of surgeons skilled in combat care. But combat-ready surgical skills are hard to sustain off the battlefield. “A lot of knowledge builds up in the military medical enterprise during times of war," says Joseph Galante, chair of the University of California, Davis, Div
Google-Translate (maskinoversæt.): Soldater såret under konflikterne i Irak og Afghanistan har de højeste overlevelsesrater i historien takket være tilgængeligheden af kirurger dygtig i kamp pleje. Men kampklar kirurgiske færdigheder er svære at opretholde off slagmarken. "En masse viden bygger op i militæret medicinsk virksomhed i tider med krig," siger Joseph Galante, formand for University of California, Davis, Div

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2702 :
**Secondhand smoke increases stroke risk by 30 percent for nonsmokers** :
Nearly 800,000 people in the US suffer a stroke each year. Stroke is responsible for one out of every 19 deaths in the US and it is a leading cause of disability. A new study has found that secondhand smoke increases the risk of stroke by about 30 percent for nonsmokers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Næsten 800.000 mennesker i USA lider et slagtilfælde hvert år. Slagtilfælde er ansvarlig for én ud af hver 19 dødsfald i USA, og det er en førende årsag til invaliditet. En ny undersøgelse har konstateret, at passiv rygning øger risikoen for slagtilfælde med omkring 30 procent for ikke-rygere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2703 :
**Intrahepatic cholestasis of pregnancy linked to liver cancer, other diseases later in life** :
In a new study of more than 125,000 pregnant women, researchers found that the risk of hepatobiliary cancer and immune-mediated and cardiovascular diseases later in life is higher in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) than in women without this condition.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en ny undersøgelse af mere end 125.000 gravide kvinder, fandt forskerne, at risikoen for hepatobiliære kræft og immun-medierede og hjertekarsygdomme senere i livet er højere hos kvinder med intrahepatisk kolestase af graviditet (ICP) end hos kvinder uden denne tilstand.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2704 :
**What to expect from the Pluto fly-by** :
Nature Video ’s guide to the highlights as the New Horizons spacecraft speeds past the icy dwarf planet.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17948
Google-Translate (maskinoversæt.): Nature Video 's guide til højdepunkterne som New Horizons rumfartøjer hastigheder forbi isnende dværg planet.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17948

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2705 :
**Hastening the dawn of hybrid rocket engines** :
Hybrid rocket fuel research by mechanical engineers could hasten the day when a simpler, safer hybrid engine propels space missions.
Google-Translate (maskinoversæt.): . Hybrid raketbrændstof forskning ved maskiningeniører kunne fremskynde den dag, hvor en enklere, sikrere hybrid motor fremdriftsmiddel rummissioner

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2706 :
**Is Your Child Coloring with Asbestos?** :
Cancer-causing asbestos fibers were found in several children’s crayon brands and a couple crime kits, all sold in the U.S.
Google-Translate (maskinoversæt.): kræftfremkaldende asbestfibre blev fundet i flere børns oliekridt mærker og et par kriminalitet kits, alle solgt i USA

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2707 :
**Think twice before ordering your next steak** :
High consumption of livestock products could have serious consequences for people and the environment, according to a recent article. The article emphasizes that the demand for livestock-based foods has soared over the last few decades. The article’s authors emphasize that, if left unchecked, worldwide meat consumption and production could lead to species loss, climate risks, poverty, and even soc
Google-Translate (maskinoversæt.): kunne Høj forbrug af animalske produkter har alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø, ifølge en nylig artikel. Artiklen understreger, at efterspørgslen efter husdyr-baserede fødevarer er steget i de seneste årtier. Artiklens forfattere understreger, at, hvis der ikke gøres, kan verdensomspændende kød forbrug og produktion medføre arter tab, klimarisici, fattigdom, og selv SOC

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2708 :
**Lifestyle factors associated with less heart failure after 65** :
Adults who walked briskly, were moderately active in their leisure time, drank moderately, didn't smoke and avoided obesity had half the risk of heart failure as adults who did not optimize these modifiable risk factors, according to a study that followed nearly 4,500 adults for two decades.
Google-Translate (maskinoversæt.): voksne, der gik rask, var moderat aktive i deres fritid, drak moderat, ikke røg og undgået fedme havde halvdelen risikoen for hjertesvigt som voksne, der ikke optimerer disse modificerbare risikofaktorer, ifølge en undersøgelse, som fulgte næsten 4.500 voksne i to årtier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2709 :
**Second severe allergic reaction can occur hours after first** :
New research offers clues as to why some kids can have a second, related severe allergic reaction hours after a first – and what to do about it.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning giver fingerpeg om, hvorfor nogle børn kan have en anden, beslægtet svær allergisk reaktion timer efter en første – og hvad man skal gøre ved det.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2710 :
**Safer, with more benefits: Parents' vaccine views shifting** :
Over the same time period that multiple outbreaks of measles and whooping cough made headlines around the country, parents' views on vaccines became more favorable.
Google-Translate (maskinoversæt.): I samme tidsperiode, flere udbrud af mæslinger og kighoste gjort overskrifter rundt om i landet, forældres syn på vacciner blev mere gunstige.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2711 :
**Physics Week in Review: July 4, 2015** :
Solving the mystery of how glass forms, Space-X Falcon 9 crashes and burns, and the physics of those no-stick ketchup bottles are among this week's physics highlights.
Google-Translate (maskinoversæt.): Løsning mysteriet om, hvordan glas former, Space -X Falcon 9 nedbrud og forbrændinger og fysik af disse no-stick ketchup flasker er blandt denne uges fysik højdepunkter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2712 :
**Landscapes in the lab** :
Rivers dissect much of Earth's surface into conspicuous networks of valleys and hillslopes. Viewed from an airplane, these erosional networks might appear fractal; a close look at a part presents a view indistinguishable from the whole (1). But meter-scale topographic measurements reveal that the extent of landscape dissection by down-carving streams is finite and limited by the size of smooth, un
Google-Translate (maskinoversæt.): Rivers dissekere meget af Jordens overflade i iøjnefaldende netværk af dale og hillslopes. Set fra et fly, kan disse erosional netværk vises fraktal; et nærmere kig på en del præsenterer en visning skelnes fra hele (1). Men topografiske målinger meter skala viser, at omfanget af landskabet dissektion ved down-carving streams er endelig og begrænset af størrelsen af glatte, un

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2713 :
**New method can make cheaper solar energy storage** :
Building on a unique idea, scientists have developed a cost-effective new method for converting and storing solar energy into hydrogen.
Google-Translate (maskinoversæt.): bygning på en unik idé, har forskerne udviklet en omkostningseffektiv ny metode til konvertering og lagring af solenergi til brint.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2714 :
**Clues to inner atomic life from subtle light-emission shifts** :
Hyperfine structure of light absorption by short-lived cadmium atom isotopes reveals characteristics of the nucleus that matter for high precision detection methods. Atoms absorb and emit light of various wavelengths. Physicists have long known that there are some tiny changes, or shifts, in the light that gets absorbed or emitted, due to the properties of the atomic nucleus. Now, a team of scient
Google-Translate (maskinoversæt.): hyperfine struktur lysabsorption kortlivede cadmium atom isotoper afslører karakteristika kernen der noget for høj præcision detektionsmetoder. Atomer absorberer og udsender lys af forskellige bølgelængder. Fysikere har længe vidst, at der er nogle små ændringer eller forskydninger i lyset, der bliver absorberet eller udsendes, på grund af de egenskaber atomkernen. Nu et team af scient

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2715 :
**Machine ethics: The robot’s dilemma** :
Working out how to build ethical robots is one of the thorniest challenges in artificial intelligence.Nature 523 24 doi: 10.1038/523024a
Google-Translate (maskinoversæt.): Arbejde ud, hvordan man opbygger etiske robotter er en af de vanskeligste udfordringer i kunstig intelligence.Nature 523 24 Doi: 10,1038 / 523024a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2716 :
**Mapping ocean noise on a round-the-world sailing trip** :
20,000 Sounds under the Sea is a project that aims to study ocean sounds. The Swiss ship Fleur de Passion will go around the world in four years with the aim of measuring human impact on oceans and contributing to the debate surrounding the role of humankind at sea.
Google-Translate (maskinoversæt.): 20.000 Sounds under havet er et projekt, der har til formål at studere havet lyde. Den schweiziske skib Fleur de Passion vil gå rundt i verden på fire år med det formål at måle menneskets påvirkning af havene og bidrage til debatten rolle menneskeheden på havet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2717 :
**Using muons from cosmic rays to find fraying infrastructure** :
Seeking a better way to identify faulty energy infrastructure before it fails, researchers are using subatomic particles called muons to analyze the thickness of concrete slabs and metal pipes. Their technique is a way to safely and non-invasively find worn infrastructure components using background radiation already present in the environment.
Google-Translate (maskinoversæt.): Søger en bedre måde at identificere defekte energiinfrastruktur før det mislykkes, forskere er at bruge subatomare partikler kaldet myoner at analysere tykkelsen af betonplader og metalrør. Deres teknik er en måde til sikkert og ikke-invasivt finde slidte infrastruktur komponenter ved hjælp baggrundsstråling allerede er til stede i miljøet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2718 :
**Similarities between embryos, breast tumors identified** :
It may seem incredulous, but breast tumors may have something in common with embryos, at least in mice, say researchers. Tumors that resemble six-day-old mouse embryos are more prone to metastasize than those that look like tissues from adult mice, researchers discovered. Specifically, they noticed that the same genes that are turned on in developing mice are also present in metastatic tumors.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det kan synes skeptisk, men brysttumorer kan have noget til fælles med embryoner, i det mindste hos mus, siger forskere. Tumorer, der ligner seks dage gamle musefostre er mere tilbøjelige til at metastasere end dem, der ser ud som væv fra voksne mus, forskere opdaget. Konkret bemærkede de, at de samme gener der er slået til i udviklingen af mus er også til stede i metastatiske tumorer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2719 :
**No Wonder My Ears Hurt When Flying** :
A recent flight with an empty water bottle gave me a new appreciation for the pressures that my ear drums deal with each time I fly.
Google-Translate (maskinoversæt.): En nylig flyvning med en tom vandflaske gav mig en ny forståelse for det pres, at mine trommehinder behandler hver gang jeg flyver.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2720 :
**Smell fingerprints? Each person may have a unique sense of smell** :
Scientists have developed an 'olfactory fingerprint' test that may do more than just identify individuals.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en "olfaktoriske fingeraftryk 'test, der kan gøre mere end blot at identificere enkeltpersoner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2721 :
**Are statins the secret weapon against Ebola?** :
Statins, the ubiquitous and cheap drugs prescribed to hold down cholesterol levels, may be an effective way to help patients survive Ebola. Last summer, as the virus rampaged around Guinea, Liberia, and Sierra Leone, two experts argued giving statins to Ebola patients might be worth a shot. With the permission of the Sierra Leone government, Steven Opal, professor of medicine in the Alpert Medical
Google-Translate (maskinoversæt.): Statiner, de allestedsnærværende og billig medicin ordineret til at holde nede kolesteroltal, kan være en effektiv måde at hjælpe patienterne overlever Ebola. Sidste sommer, da virussen hærget omkring Guinea, Liberia og Sierra Leone, argumenterede to eksperter give statiner til Ebola patienter kunne være værd et skud. Med tilladelse fra Sierra Leone regeringen, Steven Opal, professor i medicin i Alpert Medical

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2722 :
**Medically complex patients with Type 2 diabetes could benefit from seeing a specialist soon** :
People recently diagnosed with Type 2 diabetes and who have other serious chronic health issues have less heart disease and lower death rates if they see an endocrinologist within one year of diagnosis, new research suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Folk nylig diagnosticeret med type 2-diabetes, og som har andre alvorlige kroniske sundhedsproblemer har mindre hjertesygdomme og lavere dødelighed, hvis de ser en endokrinolog inden for et år af diagnose, ny forskning antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2723 :
**Using NASA data to show how raindrops could save rupees** :
Collecting rainwater for vegetable irrigation could reduce water bills, increase caloric intake and even provide a second source of income for people in India, a new study concludes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Indsamling regnvand til vegetabilsk vanding kan reducere vand regninger, øge kalorieindtag og endda give en anden indtægtskilde for folk i Indien, indgår en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2724 :
**Solving Saturn’s 2-billion-year age problem** :
Experiments at Sandia's Z machine have provided data may help explain why Saturn is two billion years younger than Jupiter on some computer simulations, supporting a prediction first made in 1935.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forsøg på Sandia s Z maskine har leveret data, kan hjælpe med at forklare, hvorfor Saturn er 2000 millioner år yngre end Jupiter på nogle computersimuleringer, understøtter en forudsigelse først gjort i 1935.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2725 :
**BlackBerry May Produce Antibacterial Cell Phones For Hospitals** :
You might have thought that BlackBerrys went out of style with the advent of the touch screen, but the company is making a bold move to put their devices back in the…
Google-Translate (maskinoversæt.): Du har måske troet, at BlackBerrys gik ud af stil med fremkomsten af touch screen, men selskabet gør et modigt skridt til at sætte deres enheder tilbage i …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2726 :
**Promoting an open research culture** :
Transparency, openness, and reproducibility are readily recognized as vital features of science (1, 2). When asked, most scientists embrace these features as disciplinary norms and values (3). Therefore, one might expect that these valued features would be routine in daily practice. Yet, a growing body of evidence suggests that this is not the case (4–6). Authors: B. A. Nosek, G. Alter, G. C. Bank
Google-Translate (maskinoversæt.): Gennemsigtighed, åbenhed, og reproducerbarhed let anerkendt som vitale funktioner i videnskab (1, 2). Når du bliver spurgt, de fleste forskere omfavne disse funktioner som disciplinære normer og værdier (3). Derfor kan man forvente, at disse værdsatte funktioner ville være rutine i den daglige praksis. Men en voksende mængde af beviser tyder på, at dette ikke er tilfældet (4-6). Forfattere: BA Nosek, G. Alter, GC Bank

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2727 :
**Overcoming Kerr-induced capacity limit in optical fiber transmission** :
Nonlinear optical response of silica imposes a fundamental limit on the information transfer capacity in optical fibers. Communication beyond this limit requires higher signal power and suppression of nonlinear distortions to prevent irreversible information loss. The nonlinear interaction in silica is a deterministic phenomenon that can, in principle, be completely reversed. However, attempts to
Google-Translate (maskinoversæt.): lineær optisk respons af silica pålægger en fundamental grænse for informationsoverførsel kapacitet i optiske fibre. Kommunikation ud over denne grænse kræver højere signal magt og undertrykkelse af ikke-lineære fordrejninger for at forhindre uoprettelige tab af. Den ulineære vekselvirkning i silica er et deterministisk fænomen, kan i princippet være fuldstændig vendes. Men forsøg på at

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2728 :
**Sound-wave chip might shrink the lab** :
One of the biggest hurdles to miniaturizing laboratory experiments is figuring out how to manipulate minuscule amounts of liquid or individual cells on a chip. Ivo Leibacher and Peter Reichert, doctoral students at the Institute of Mechanical Systems at ETH Zurich, developed a system to move tiny droplets. The concept is based on acoustophoresis, which uses a stationary ultrasonic wave to move aqu
Google-Translate (maskinoversæt.): en af de største hindringer for miniaturisering laboratorieforsøg er at finde ud af, hvordan at manipulere meget små mængder af flydende eller individuelle celler på en chip. Ivo Leibacher og Peter Reichert, ph.d.-studerende ved Institut for Mekaniske Systemer på ETH Zürich, udviklet et system til at flytte bittesmå dråber. Konceptet er baseret på akustoforese, som bruger en stationær ultralyds bølge at bevæge aqu

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2729 :
**Brain scans of passengers who experienced nightmare flight** :
A group of passengers who thought they were going to die when their plane ran out of fuel over the Atlantic Ocean in August, 2001 have had their brains scanned while recalling the terrifying moments to help science better understand trauma memories and how they are processed in the brain.
Google-Translate (maskinoversæt.): En gruppe passagerer, der troede, at de skulle dø, når deres fly løb tør for brændstof over Atlanterhavet i august, har 2001 haft deres hjerner scannet, mens der minder om skrækindjagende øjeblikke til at hjælpe videnskaben bedre at forstå traume minder og hvordan de behandles i hjernen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2730 :
**Annual low-dose CT screening safe, reliable for identifying pre-cancers** :
An annual exam using a key imaging technology could spare patients with lung nodules from unnecessary tests and surgery. The study authors found the imaging technology, called low-dose computed tomography (LDCT), to be a safe and effective screening tool to monitor those with nonsolid lung nodules, which in some cases are precursors to cancer. Lung nodules are small tissue masses in the lungs that
Google-Translate (maskinoversæt.): En årlig eksamen ved hjælp af en nøgle billedteknologi kunne skåne patienter med lunge knuder fra unødvendige test og kirurgi. Undersøgelsens forfattere fandt billedteknologi, kaldet lavdosis computertomografi (LDCT), for at være et sikkert og effektivt screeningsværktøj til at overvåge dem med nonsolid lunge knuder, som i nogle tilfælde er forløbere for kræft. Lung knuder er små væv masserne i lungerne, som

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2731 :
**Consciousness has less control than believed, according to new theory** :
Consciousness — the internal dialogue that seems to govern one's thoughts and actions — is far less powerful than people believe, serving as a passive conduit rather than an active force that exerts control, according to a new theory proposed by a researcher.
Google-Translate (maskinoversæt.): Bevidsthed – den interne dialog, der ser ud til at styre sine tanker og handlinger – er langt mindre magtfulde end folk tror, ??der tjener som en passiv kanal snarere end en aktiv kraft, der udøver kontrol, i henhold til en ny teori foreslået af en forsker.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2732 :
**Adolescents uncertain about risks of marijuana, e-cigarettes, study finds** :
Teenagers are very familiar with the risks of smoking cigarettes, but are much less sure whether marijuana or e-cigarettes are harmful, according to a new study. The researchers compared teens' knowledge of cigarettes, e-cigarettes and marijuana because they heard from teachers, parents and youth that anti-smoking efforts needed to address more than just conventional cigarettes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Teenagere er meget fortrolig med risikoen for at ryge cigaretter, men er langt mindre sikker på, om marihuana eller e-cigaretter er skadelige, ifølge en ny undersøgelse. Forskerne sammenlignede teenagere viden om cigaretter, e-cigaretter og marihuana, fordi de har hørt fra lærere, forældre og unge, at anti-rygning nødvendige indsats for at løse mere end blot konventionelle cigaretter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2733 :
**'Smarter' ordering of breast biomarker tests could save millions in health care dollars** :
A review of medical records for almost 200 patients with breast cancer suggests that more selective use of biomarker testing for such patients has the potential to save millions of dollars in health care spending without compromising care.
Google-Translate (maskinoversæt.): En gennemgang af medicinske journaler for næsten 200 patienter med brystkræft tyder at mere selektiv brug af biomarkør test for disse patienter har potentiale til at redde millioner af dollars i sundhedsudgifterne uden at kompromittere pleje.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2734 :
**Uninterrupted vitamin K antagonists recommended during ablation, device implantation** :
Experts have recommended uninterrupted anticoagulation with vitamin K antagonists during ablation and device implantation. Dramatic changes in the field during the last five years demanded a revision, they say.
Google-Translate (maskinoversæt.): Eksperter har anbefalet uafbrudt antikoagulation med vitamin K-antagonister under ablation og enhedens implantation. Dramatiske ændringer på området i løbet af de seneste fem år krævede en revision, siger de.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2735 :
**Sahti, an old, home-brewed Finnish beer, characterized for the first time** :
Scientists considered that it’s high time to finally scientifically characterize sahti beer. The sweet and strong sahti with its exceptionally rich combination of fruity flavors has been brewed in Finland for hundreds of years. To successfully recreate sahti-style beer a craft brewer outside Finland should have an idea of what it should taste like. This is complicated by the fact that sahti doesn’
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere fandt, at det er på høje tid at endelig videnskabeligt karakterisere Sahti øl. De søde og stærke Sahti med sin usædvanlig rig kombination af frugtagtig smag er brygget i Finland i hundreder af år. For at kunne genskabe Sahti stil øl et håndværk brygger uden for Finland bør have en idé om, hvad det bør smage ligesom. Dette kompliceres af, at Sahti gør ikke '

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2736 :
**New high-strength steel could help automakers improve fuel efficiency** :
A high-strength steel could help auto manufacturers in their quest to meet future fuel efficiency requirements.
Google-Translate (maskinoversæt.): En højstyrkestål kunne hjælpe bilfabrikanter i deres søgen efter at imødekomme fremtidige krav brændstofeffektivitet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2737 :
**No need for sophisticated hunting techniques: Equatorial bats live the easy life** :
Most of the world's bats use extremely sophisticated hunting techniques, but not bats around the equator. They use pretty much the same less sophisticated hunting techniques as their ancestors did millions of years ago. They probably do not need more than that, because life at the equator is easy, scientists say.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det meste af verdens flagermus bruger ekstremt sofistikerede jagt teknikker, men ikke flagermus omkring ækvator. De bruger stort set den samme mindre sofistikerede jagt teknikker som deres forfædre gjorde for millioner af år siden. De sandsynligvis ikke brug for mere end det, fordi livet på ækvator er nemt, videnskabsfolk siger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2738 :
**In Beijing, does desire for status means global car brands over local ones** :
Everyone in China knows global automobile brands such as Ford and Chevrolet. But do those brands really sell better than local ones such as Senova or Eado? The answer is yes, and the reason lies in a complicated mix of brand recognition and local culture, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Alle i Kina kender globale bil mærker som Ford og Chevrolet. Men gør disse mærker virkelig sælge bedre end lokale dem som Senova eller Eado? Svaret er ja, og grunden ligger i en kompliceret blanding af brand anerkendelse og den lokale kultur, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2739 :
**Smart insulin patch could replace painful injections for diabetes** :
The first 'smart insulin patch' that can detect increases in blood sugar levels has been developed by researchers. The patch has the ability to secrete doses of insulin into the bloodstream whenever needed.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den første "intelligent insulin patch ', der kan opdage stigninger i blodsukkeret er blevet udviklet af forskere. Plasteret har evnen til at udskille doser af insulin i blodbanen efter behov.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2740 :
**Best Practice Framework is good benchmarking tool for Fracture Liaison Services worldwide** :
The success of the Capture the Fracture Best Practice Framework has been confirmed as a single set of quality standards which can be used effectively to benchmark Fracture Liaison Services within a variety of health-care systems worldwide. Findings revealed that services for hip fracture patients had the highest proportion of gold grading while vertebral fracture the lowest.
Google-Translate (maskinoversæt.): succes Capture Fracture Best Practice Framework er blevet bekræftet som et enkelt sæt kvalitetsstandarder, der effektivt kan bruges til at benchmarke Knoglebrud Liaison Services inden for en bred vifte af sundhedssystemer verden over. Resultaterne viste, at tjenester til hofte fraktur patienter havde den højeste andel af guld grading mens vertebral fraktur de laveste.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2741 :
**Destructive power of bubbles could lead to new industrial applications** :
Cavitation bubbles can kill fish and damage boat propellers. Researcher say learning more about them could harness that power for industrial uses, like safer cleaning processes.
Google-Translate (maskinoversæt.): kavitationsboblerne kan dræbe fisk og skader båd propeller. Researcher sige at lære mere om dem kunne udnytte denne magt til industriel brug, ligesom sikrere processer rengøring.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2742 :
**Hubble confirms: Quasars born from galaxy crash** :
Quasars emit a light as bright as that of one trillion stars. Scientists think they get their energy from supermassive black holes. But where do the supermassive black holes get their fuel? Hubble Space Telescope may have the answer: the merger of two galaxies. “The Hubble images confirm that the most luminous quasars in the universe result from violent mergers between galaxies, which fuels black
Google-Translate (maskinoversæt.): Kvasarer udsender et lys så lyse som i en billion stjerner. Forskere tror, ??at de får deres energi fra supertunge sorte huller. Men hvor de supertunge sorte huller får deres brændstof? Hubble Space Telescope kan have svaret: en fusion af to galakser. "Hubble billeder bekræfter, at de mest lysende kvasarer i universet skyldes voldsomme fusioner mellem galakser, som brændstoffer sorte

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2743 :
**Antiquark makes positive contribution to proton spin** :
A basic characteristic of elementary particles, spin is used daily in certain imaging techniques; yet, previous studies of the mechanics behind proton spin did not add up. An experiment at the Relativistic Heavy Ion Collider shows how the characteristics of an antiquark, a constituent of the proton, contribute to proton spin.
Google-Translate (maskinoversæt.): En grundlæggende karakteristiske for elementarpartikler, er spin-bruges dagligt i visse billeddiagnostiske teknikker; endnu, har tidligere undersøgelser af mekanikken bag proton tur ikke tilføje op. Et eksperiment på Relativistic Heavy Ion Collider viser, hvordan de egenskaber ved en antikvark, en bestanddel af proton, bidrager til proton spin.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2744 :
**Hunting Ways To Keep Synthetic Estrogens Out Of Rivers And Seas** :
Hormones from medical treatments wind up in wastewater, and that can be a problem. Some scientists think a version of a household chemical, hydrogen peroxide, could be part of the solution.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Hormoner fra medicinske behandlinger ender i spildevand, og det kan være et problem. Nogle forskere mener, at en version af en husstand kemiske, hydrogenperoxid, kunne være en del af løsningen. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2745 :
**How bats actually fly to find their prey** :
New research helps elucidate how bats actually fly to find their prey. Every night a bat puts in 600-700 kilometres of airtime. Flying low, the animals catch insects at speeds of around 40 metres per second. At night the bat uses its hearing to navigate its way to prey. Bats catch insects continuously using echolocation, an advanced navigation system.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning hjælper belyse, hvordan flagermus faktisk flyve til finde deres bytte. Hver aften en flagermus lægger 600-700 kilometer sendetid. Flyver lavt, dyrene fange insekter med hastigheder på omkring 40 meter pr. Om natten bat bruger sin hørelse til at navigere sin vej til bytte. Flagermus fange insekter kontinuerligt bruger ekkolokation, et avanceret navigationssystem.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2746 :
**Long-lived photoinduced polaron formation in conjugated polyelectrolyte-fullerene assemblies** :
The efficiency of biological photosynthesis results from the exquisite organization of photoactive elements that promote rapid movement of charge carriers out of a critical recombination range. If synthetic organic photovoltaic materials could mimic this assembly, charge separation and collection could be markedly enhanced. We show that micelle-forming cationic semiconducting polymers can coassemb
Google-Translate (maskinoversæt.): Effektiviteten af biologiske fotosyntese resultater fra den udsøgte organisering af fotoaktive elementer, der fremmer hurtig bevægelse af ladningsbærere ud af en kritisk rekombination interval. Hvis syntetiske organiske solceller materialer kan efterligne denne forsamling, opkræver adskillelse og indsamling kunne mærkbart forbedret. Vi viser, at micelledannende kationiske halvledende polymerer kan coassemb

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2747 :
**Future oncology explores role of biomarkers and next generation sequencing** :
Highlighting the seismic shift in cancer research and treatment that is underway due to biomarkers and next generation sequencing, a new article offers multiple review articles summarizing the opportunities presented by improvements in molecular testing and analysis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fremhævning det seismiske skift i kræftforskning og behandling, der er i gang på grund af biomarkører og næste generation sekventering, en ny artikel giver flere oversigtsartikler sammenfatter de muligheder, som forbedringer i molekylær afprøvning og analyse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2748 :
**Not-so-guilty pleasure: Viewing cat videos boosts energy, positive emotions** :
If you get a warm, fuzzy feeling after watching cute cat videos online, the effect may be more profound than you think, according to research. The Internet phenomenon of watching cat videos, from Lil Bub to Grumpy Cat, does more than simply entertain; it boosts viewers' energy and positive emotions and decreases negative feelings, investigators say.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis du får en varm, fuzzy følelse efter ser søde kat videoer online, kan virkningen være mere dybtgående end du tror, ??ifølge forskningen. Internet fænomen af at se kat videoer, fra Lil Bub til Grumpy Cat, gør mere end blot at underholde; det øger seernes energi og positive følelser og reducerer negative følelser, efterforskere sige.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2749 :
**Is shame too mean or a tool for change?** :
A whopping two-thirds of human conversation is gossip about others—a rate that holds true, anthropologists say, for radically different cultures around the world. Something like 90 percent of that gossip is negative. What makes this mode of communication so irresistible? In her new book, Is Shame Necessary? New Uses for an Old Tool (Pantheon, 2015), Jennifer Jacquet notes that gossip is a subcateg
Google-Translate (maskinoversæt.): En kæmpestor to tredjedele af den menneskelige samtale er sladder om andre-en sats, der gælder, antropologer siger, for radikalt forskellige kulturer rundt om i verden. Noget i retning af 90 procent af denne sladder er negativ. Hvad gør denne form for kommunikation så uimodståelig? I sin nye bog, er Skam nødvendigt? Nye anvendelser for en gammel Tool (Pantheon, 2015), Jennifer Jacquet bemærker, at sladder er en subcateg

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2750 :
**Pluto Discoverer's Hometown Throws Big Bash For (Non-Dwarf!) Planet** :
Clyde Tombaugh, the man who discovered Pluto, grew up under the dark, open skies of rural Streator, Ill. This week the town has been full of celebration, as NASA made its first visit to Pluto.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Clyde Tombaugh, manden der opdagede Pluto, voksede op under den mørke, åben himmel i landdistrikterne Streator, Ill. I denne uge har byen været fuld fest, som NASA gjort sin første besøg til Pluto. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2751 :
**Why kids' recovery times vary widely after brain injury** :
Why do some youngsters bounce back quickly from a traumatic brain injury, while others suffer for years? New research suggests that damage to the coating around the brain's nerve fibers may explain the difference. The finding identifies possible biomarkers that physicians could use to predict high-risk patients.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvorfor er nogle unge hoppe tilbage hurtigt fra en traumatisk hjerneskade, mens andre lider i årevis? Ny forskning tyder på, at skader på belægningen omkring hjernens nervetråde kan forklare forskellen. Konstateringen identificerer mulige biomarkører, at læger kan bruge til at forudsige højrisikopatienter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2752 :
**Scientists ‘watch’ rats string memories together** :
By using electrode implants to track nerve cells firing in the brains of rats as they plan where to go next, scientists say they have learned that the mammalian brain likely reconstructs memories in a way more like jumping across stepping stones than walking across a bridge. The research sheds light on what memories are and how they form, and gives clues about how the system can fail.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ved at bruge elektrode implantater til at spore nerveceller fyring i hjernen på rotter som de planlægger, hvor de skal gå næste, forskerne siger, at de har lært, at pattedyrs hjerne sandsynligvis rekonstruerer erindringer på en måde, mere som at hoppe på tværs af trædesten end walking på tværs af en bro. Forskningen kaster lys over, hvad erindringer er, og hvordan de danner, og giver fingerpeg om, hvordan systemet kan fejle.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2753 :
**Investigational drug prevents life-threatening side effects of kidney disease treatment** :
The investigational drug patiromer quickly reduced elevated blood-potassium levels — a common life-threatening side effect of treatment for chronic diabetic kidney disease. In this year-long study of more than 300 patients, patiromer kept potassium levels under control for the length of the trial.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det undersøgte stof patiromer hurtigt reduceret forhøjede blod-kalium niveauer – et fælles livstruende bivirkning af behandling af kronisk diabetisk nyresygdom . I dette år lange undersøgelse af mere end 300 patienter, patiromer holdes kalium niveauer under kontrol for længden af retssagen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2754 :
**Exercise may reverse age-related bone loss in middle-aged men** :
Researchers have found that certain types of weight-lifting and jumping exercises, when completed for at least six months, improve bone density in active, healthy, middle-aged men with low bone mass. These exercises may help prevent osteoporosis by facilitating bone growth, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet, at visse typer af vægtløftning og hoppe øvelser, når afsluttet for i mindst seks måneder, forbedre knogletæthed i aktive, sunde, midaldrende mænd med lav knoglemasse. Disse øvelser kan hjælpe med at forhindre knogleskørhed ved at lette knoglevækst, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2755 :
**Nanospheres shield chemo drugs, safely release high doses in response to tumor secretions** :
Scientists coated nanospheres of the anti-cancer drug paclitaxel with a peptide shell that shields the drug as it travels through the circulatory system. When the nanosphere reaches a cancerous tumor, enzymes that enable metastasis slice open the shell to release the drug. The targeted delivery allowed them to safely give mice 16 times the maximum tolerated dose of the clinical formulation of pacl
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere coatede nanospheres af anti-cancer stof paclitaxel med et peptid shell, der beskytter stoffet som det rejser gennem kredsløbet. Når nanosfære når en cancertumor, enzymer, der muliggør metastase skive åbne skallen til frigivelse af lægemidlet. Den målrettede levering tillod dem til sikkert at give mus 16 gange den maksimalt tolererede dosis af den kliniske formulering af Pacl

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2756 :
**Intellectual pursuits may buffer brain against addiction** :
Challenging the idea that addiction is hardwired in the brain, a new study of mice suggests that even a short time spent in a stimulating learning environment can rewire the brain's reward system and buffer it against drug dependence.
Google-Translate (maskinoversæt.): Udfordrende tanken om, at afhængighed er hardwired i hjernen, en ny undersøgelse af mus tyder på, at selv en kort tid i et stimulerende læringsmiljø kan ReWire hjernens belønningssystem og buffer den mod narkotikamisbrug.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2757 :
**Seawater greenhouses to bring life to the desert** :
Greenhouses that will use seawater to grow crops in one of the hottest and driest places on earth will be designed by researchers at Aston University working with industry partners as part of an international project.
Google-Translate (maskinoversæt.): Drivhuse, der vil bruge havvand til at dyrke afgrøder i et af de varmeste og tørreste steder på jorden, vil blive designet af forskere på Aston University arbejder med partnerne i industrien som en del af et internationalt projekt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2758 :
**Superluminal** :
Quantum SpaceshipIllustration by Jim Burns, alisoneldred.comArtist's note: Future travel will look very different. This imaginary vessel runs on virtual particles. The viability of tapping into quantum vacuum fluctuations as a power source had been disputed for many decades, but on this day, man finally achieved deep-space propulsion.From: Priya Singh, Commander, Daedalus 4 Mission Result: Succes
Google-Translate (maskinoversæt.): Quantum SpaceshipIllustration af Jim Burns, alisoneldred.comArtist note: Future rejser vil se meget anderledes ud. Denne imaginære fartøj kører på virtuelle partikler. Levedygtigheden af tappe kvante vakuum fluktuationer som en strømkilde var blevet anfægtet i mange årtier, men på denne dag, mand endelig opnået dybe rum propulsion.From: Priya Singh, kommandør, Daedalus 4 Mission Resultat: Succes

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2759 :
**The Drones** :
Drone On MarsNASA Illustration / Dennis CalabaThe drones for construction were smaller than beetles but their solar collection grids shown like real insect wings. The swarm scattered over the ice, drifting in the soft breeze of the thin Martian atmosphere, catching the light of a small sun. Machines had been the first to inhabit the Red Planet, probing its surfaces and digging into its depths. It
Google-Translate (maskinoversæt.): Drone On MarsNASA Illustration / Dennis CalabaThe droner til byggeri var mindre end biller men deres sol indsamling net vist ligesom virkelige insekt vinger. Sværmen spredt over isen, drivende i den bløde brise af den tynde Mars 'atmosfære, fange lyset fra en lille søn. Maskiner havde været den første til at bebo den røde planet, sondering sine overflader og grave i sine dybder. Det

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2760 :
**Methane Leakage from Natural Gas Production Could Be Higher Than Previously Estimated** :
Studies inidicate that methane leakage in the natural gas supply chain could be higher than previously estimated, indicating that tighter regulations and controls might be needed to realize the…
Google-Translate (maskinoversæt.): Studies inidicate at metan lækage i naturgas forsyningskæden kunne være højere end tidligere anslået, hvilket indikerer, at strammere regler og tilsyn kan være behov for at realisere den …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2761 :
**Using drones for better crops** :
A new study has used a drone to measure the temperature, humidity, luminosity and carbon dioxide concentration in a greenhouse. The capacity of an aerial vehicle to move in three-dimensional space and the possibility to place the sensor at any point have clear advantages compared to other alternatives such as the sensor networks. Thus, the use of this technology can help improve the climate contro
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse har brugt en drone til at måle temperatur, luftfugtighed, lysstyrke og carbondioxid koncentration i et drivhus. Kapaciteten af en antenne køretøj at bevæge sig i tredimensionalt rum og mulighed for at placere sensoren på ethvert punkt har klare fordele i forhold til andre alternativer såsom de sensornetværk. Således kan brug af denne teknologi til at forbedre klimaet contro

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2762 :
**Autoassociative dynamics in the generation of sequences of hippocampal place cells** :
Neuronal circuits produce self-sustaining sequences of activity patterns, but the precise mechanisms remain unknown. Here we provide evidence for autoassociative dynamics in sequence generation. During sharp-wave ripple (SWR) events, hippocampal neurons express sequenced reactivations, which we show are composed of discrete attractors. Each attractor corresponds to a single location, the represent
Google-Translate (maskinoversæt.): Neuronal kredsløb producerer selvbærende sekvenser af aktivitetsmønstre, men de præcise mekanismer fortsat ukendt. Her giver vi bevis for autoassociative dynamik i rækkefølge generation. Under skarp bølge ripple (SWR) begivenheder, hippocampusneuroner udtrykker sekventeret reaktiveringer, som vi viser er sammensat af diskrete attraktorer. Hver attraktor svarer til en enkelt placering, repræsenterer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2763 :
**Money spent on community-based HIV prevention translates into treatment savings** :
Every $1 spent on community-based HIV prevention programs in Ontario saves $5 in treatment costs, a new study has found. The programs have prevented more than 16,000 people from becoming infected with HIV over 25 years and saved Ontario's health care system about $6.5 billion, said the lead author.
Google-Translate (maskinoversæt.): hver $ 1 brugt på community-baserede hiv forebyggelsesprogrammer i Ontario sparer $ 5 behandlingsudgifter, har en ny undersøgelse fundet. Programmerne har forhindret mere end 16.000 mennesker fra at blive smittet med hiv over 25 år og reddede Ontario sundhedssystem omkring 6500 millioner dollar, sagde den ledende forfatter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2764 :
**Crowdsourcing brain data** :
Crowdsourcing brain data with hundreds of adults in a short period of time could be a new frontier in neuroscience and lead to new insights about the brain, neuroscientists have shown.
Google-Translate (maskinoversæt.): Crowdsourcing hjerne data med hundredvis af voksne i en kort periode kunne være en ny grænse i neurovidenskab og føre til nye indsigter om hjernen, har neuroforskere vist.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2765 :
**E-waste: What we throw away doesn't go away** :
In our consumer-driven society, electrical and electronic equipment have never been more efficient, economical or in demand. However, e-waste from old and discarded equipment has become one of the fastest growing waste streams in developing, emerging and developed regions.
Google-Translate (maskinoversæt.): I vores forbruger-drevne samfund, elektrisk og elektronisk udstyr har aldrig været mere effektive, økonomisk eller i efterspørgslen. Imidlertid har e-affald fra gamle og kasseret udstyr blevet en af de hurtigst voksende affaldsstrømme i udvikling, nye og udviklede regioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2766 :
**This Is What It Looked Like the First Time We Saw Mars** :
From the moment NASA introduced its seven Mercury astronauts to the nation at a press conference on April 9, 1959, the manned program dominated more than a decade of the space agency’s activities. The astronauts graced magazine covers and became national heroes as the enraptured (and sometimes cynical) public waited to see if Apollo would successfully land on the Moon by the end of the decade. Bu
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra det øjeblik NASA introducerede sine syv Mercury astronauter til nationen på en pressekonference den 9. april 1959 bemandede program domineret mere end et årti af rummet agenturets aktiviteter. Astronauterne prydede magasin dækker og blev nationale helte som henrykte (og til tider kynisk) offentlig ventede at se, om Apollo held ville lande på Månen inden udgangen af dette årti. Bu

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2767 :
**High levels of dopamine may lead to increased risk-taking** :
Boosting levels of the neurotransmitter dopamine can lead to increased risk-taking, according to research. Dopamine is involved in reward learning, and previous research has linked dopamine drugs such as L-DOPA with compulsive gambling problems in people with Parkinson's disease. This study found that increasing dopamine levels in healthy adults led participants to choose more risky options in a g
Google-Translate (maskinoversæt.): Øget niveauer af neurotransmitteren dopamin kan føre til øget risikovillighed, ifølge forskningen. Dopamin er involveret i belønning læring og tidligere forskning har knyttet dopamin medicin såsom L-DOPA med kompulsiv gambling problemer i mennesker med Parkinsons sygdom. Denne undersøgelse viste, at stigende dopamin-niveauet hos raske voksne førte deltagerne til at vælge mere risikable muligheder i ag

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2768 :
**Men more likely to achieve targets if they are set goals** :
Men are more receptive to goals in the workplace than women, new research reveals. Using a timed addition task, researchers examined the effect of non-binding goals — where no monetary rewards or punishments are associated with success or failure — on effort.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mænd er mere modtagelige for mål på arbejdspladsen end kvinder, ny forskning afslører. Ved hjælp af en tidsindstillet tilføjelse opgave, forskere undersøgte effekten af ikke-bindende mål – hvor der ikke monetære belønninger eller straf er forbundet med succes eller fiasko -. Om indsats

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2769 :
**Exotic mesons: The ins and outs of quantum chromodynamics** :
Quarks and antiquarks are the teeny, tiny building blocks with which all matter is built, binding together to form protons and neutrons in a process explained by quantum chromodynamics (QCD). Scientists are now researching the energy spectrum of exotic meson resonances.
Google-Translate (maskinoversæt.): kvarker og antikvarker er teeny, små byggesten, som alt stof er opbygget binding sammen for at danne protoner og neutroner i en proces forklares ved kvantekromodynamik (qcd). Forskere er nu ved at forske i energi spektret af eksotiske Meson resonanser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2770 :
**Researchers Race to Rescue the Enormous Theorem before Its Giant Proof Vanishes** :
Before they die, aging mathematicians are racing to save the Enormous Theorem's proof, all 15,000 pages of it, which divides existence four ways
Google-Translate (maskinoversæt.): Før de dør, er aldrende matematikere racing at redde Enorm Sætning er bevis, alle 15.000 sider i det, der deler eksistens fire måder

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2771 :
**Watch The Opportunity Rover Run A Marathon On Mars** :
It could go down in history as the slowest marathon ever completed. After eleven years, NASA's Opportunity rover completed a marathon on Mars on April 15, traveling 26.2 miles from where it began its journey in 2004. And now, you can watch a timelapse of the rover's progress condensed into about 8 minutes, below. For comparison, the fastest humans can run a marathon in just over two hours.But eve
Google-Translate (maskinoversæt.): Det kunne gå over i historien som den langsomste marathon nogensinde afsluttet . Efter elleve år NASAs Opportunity rover gennemført et maraton på Mars den 15. april, rejser 26,2 miles fra hvor det begyndte sin rejse i 2004. Og nu, kan du se en timelapse af rover fremskridt kondenseret til omkring 8 minutter, nedenfor. Til sammenligning, kan de hurtigste mennesker løbe en maraton i lidt over to hours.But eve

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2772 :
**Religious groups could expedite response to biggest global health challenges of 21st century** :
Faith-based organizations are crucial in achieving the promise of universal health coverage — an adequate standard of health care for all people — especially for poor and marginalized groups, according to a new series on faith-based health care. The series argues that building on the extensive experience, strengths, and capacities of faith-based organizations (e.g., geographical coverage, influe
Google-Translate (maskinoversæt.): trosbaserede organisationer er afgørende for at opnå et løfte om universel sygeforsikring – en passende standard for sundhedspleje for alle mennesker – især for fattige og marginaliserede grupper, ifølge en ny serie om tro-baserede sundhedspleje. Serien hævder, at bygge på den omfattende erfaring, styrker og kapacitet trosbaserede organisationer (fx geografisk dækning, influe

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2773 :
**Researcher disputes claim that humans can distinguish one trillion odors** :
A researcher is disputing recent findings that the human nose is capable of distinguishing at least 1 trillion odors. He says the data used in a 2014 study published in Science does not support this claim. He says this is important because those findings are already making their way into neuroscience textbooks, misinforming up-and-coming investigators and cutting off potentially productive lines o
Google-Translate (maskinoversæt.): En forsker bestrider seneste resultater, at den menneskelige næse er i stand til at skelne mindst 1 billion lugte. Han siger, at data anvendes i en 2014 undersøgelse offentliggjort i Science understøtter ikke denne påstand. Han siger, det er vigtigt, fordi disse konklusioner allerede er på vej ind i neurovidenskab lærebøger, misinformeret up-and-coming efterforskere og afskære potentielt produktive linjer o

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2774 :
**A New Frontier For Statins** :
These Statins Have Antifungal EffectsSource: Wikipedia; Modifications: Jason TetroUp until recently, anyone suffering from high cholesterol had a fairly easy option to improve health. All they needed was a prescription for a group of chemicals known as statins. For decades, this was the go-to drug to cost-effectively keep low density lipoprotein (LDL) levels in check and prevent the onset of card
Google-Translate (maskinoversæt.): Disse Statiner Have Antifungal EffectsSource :.. Wikipedia; Ændringer: Jason TetroUp indtil for nylig, alle, der lider af forhøjet kolesteroltal havde en temmelig nem mulighed for at forbedre sundheden Alt, hvad de havde brug for var en recept for en gruppe af kemikalier kendt som statiner I årtier var dette gå til stof til omkostningseffektivt holde low density lipoprotein (LDL) niveauer i skak og forhindre udbrud af kortet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2775 :
**Researchers develop world's most sensitive test to detect infectious disease, superbugs** :
Infectious diseases such as hepatitis C and some of the world's deadliest superbugs — C. difficile and MRSA among them — could soon be detected much earlier by a unique diagnostic test, designed to easily and quickly identify dangerous pathogens, experts report after developing the world's most sensitive detection test.
Google-Translate (maskinoversæt.): Smitsomme sygdomme som hepatitis C og nogle af verdens farligste superbugs – C. difficile og MRSA blandt dem – kan snart blive opdaget meget tidligere af en unik diagnostisk test, der er designet til nemt og hurtigt at identificere farlige patogener, eksperter rapporterer efter at udvikle verdens mest følsomme test opdagelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2776 :
**Fundamental beliefs about atherosclerosis overturned** :
Doctors' efforts to battle the dangerous atherosclerotic plaques that build up in our arteries and cause heart attacks and strokes are built on several false beliefs about the fundamental composition and formation of the plaques, new research shows. These new discoveries will force researchers to reassess their approaches to developing treatments and discard some of their basic assumptions about a
Google-Translate (maskinoversæt.): Læger bestræbelser på at bekæmpe den farlige aterosklerotiske plaques, der ophobes i vores arterier og forårsage hjerteanfald og slagtilfælde er bygget på flere falske overbevisninger om den grundlæggende sammensætning og dannelse af plaques, ny forskning viser. Disse nye opdagelser vil tvinge forskerne til at revurdere deres tilgang til udviklingslandene behandlinger og smide nogle af deres grundlæggende antagelser om en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2777 :
**Your brain wrinkles like a screwed-up ball of paper** :
The same forces that govern a scrunched-up piece of paper can explain the numbers of folds and grooves in human, pig, elephant and rat brains
Google-Translate (maskinoversæt.): De samme kræfter, der styrer en scrunched-up stykke papir kan forklare antallet af folder og riller i menneskelige, gris, elefant og rotte hjerner

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2778 :
**Observation of phononic helical edge states in a mechanical topological insulator** :
A topological insulator, as originally proposed for electrons governed by quantum mechanics, is characterized by a dichotomy between the interior and the edge of a finite system: The bulk has an energy gap, and the edges sustain excitations traversing this gap. However, it has remained an open question whether the same physics can be observed for systems obeying Newton’s equations of motion. We co
Google-Translate (maskinoversæt.): En topologisk isolator, som oprindeligt foreslået for elektroner er omfattet af kvantemekanikken, er kendetegnet ved en tvedeling mellem det indre og kanten af et endeligt system,: Hovedparten har en energi hul, og kanterne opretholde excitationer gennemkører dette hul. Det har dog været et åbent spørgsmål, om det samme fysik kan observeres for systemer adlyde Newtons bevægelsesligninger. Vi co

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2779 :
**Open cluster of stars buried in the heart of a giant** :
This rich view of an array of colorful stars and gas was captured by the Wide Field Imager camera, on the MPG/ESO 2.2-meter telescope at ESO's La Silla Observatory in Chile. It shows a young open cluster of stars known as NGC 2367, an infant stellar grouping that lies at the center of an immense and ancient structure on the margins of the Milky Way.
Google-Translate (maskinoversæt.): Denne rige visning af en vifte af farverige stjerner og gas blev fanget af Wide Field Imager kamera, på MPG / ESO 2,2 meter teleskopet på ESO La Silla-observatorium i Chile. Det viser en ung åben klynge af stjerner kendt som NGC 2367, et spædbarn stjernernes gruppering, der ligger i centrum af en enorm og gamle struktur i udkanten af Mælkevejen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2780 :
**Computer model shows how nerve cell connections form in visual cortex** :
Researchers develop a computer model to explain how nerve cell connections form in the visual cortex. When newborn babies open their eyes for the first time, they already possess nerve cells specialized in particular stimuli in the visual cortex of their brains – but these nerve cells are not systematically linked with each other. How do neural networks that react in a particular way to particular
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere udvikler en computermodel til at forklare, hvordan nerve celle forbindelser formular i visuelle cortex. Når nyfødte åbne deres øjne for første gang, de allerede besidder nerveceller specialiseret i bestemte stimuli i den visuelle cortex af deres hjerner – men disse nerveceller ikke systematisk forbundet med hinanden. Hvordan neurale netværk, der reagerer på en bestemt måde til særlige

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2781 :
**Ocean algae will cope well in varying climates** :
Tiny marine algae that play a critical role in supporting life on Earth may be better equipped to deal with future climate change than previously expected, research shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tiny havalger, der spiller en afgørende rolle i at støtte livet på Jorden kan være bedre rustet til at håndtere fremtidige klimaændringer end tidligere forventet, forskning viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2782 :
**Efficacy of topical benzoyl peroxide on the reduction of propionibacterium acnes during shoulder surgery** :
The effect that topical benzoyl peroxide (BPO), with chlorhexidine skin preparation, has on the presence of Propionibacterium acnes cultured at the time of shoulder surgery has been the focus of recent study. The authors hypothesized that adding topical BPO, the active ingredient in Clearasil, to the pre-operative skin preparation would reduce the number of positive P. acnes cultures identified du
Google-Translate (maskinoversæt.): Effekten at topisk benzoylperoxid (BPO ), med forberedelse chlorhexidin hud, har på tilstedeværelsen af Propionibacterium acnes dyrket på tidspunktet for skulder kirurgi har været i fokus for nylig undersøgelse. Forfatterne antager, at tilsætning af topisk BPO, det aktive stof i Clearasil, til den præoperative klargøring af huden ville reducere antallet af positive P. acnes kulturer identificeret DU

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2783 :
**Pupillary reflex enhanced by light inside blind spot** :
The human retina contains some 100 million photoreceptor cells. When these are stimulated with light, they communicate that information to the brain and we perceive light. Researchers have now discovered that when light impinges on the photoreceptor-free blind spot alone the pupillary reflex does not occur, but the pupillary reflex is enhanced in response to bright illumination in a normal part of
Google-Translate (maskinoversæt.): Den menneskelige retina indeholder omkring 100 millioner fotoreceptorer. Når disse bliver stimuleret med lys, de kommunikerer disse oplysninger til hjernen, og vi opfatter lys. Forskere har nu opdaget, at når lyset rammer på fotoreceptor-fri blinde vinkel alene pupilrefleks ikke forekommer, men pupilrefleks er forbedret som reaktion på lyse belysning i en normal del af

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2784 :
**RNASEH1 mutations impair mtDNA replication, cause adult-onset mitochondrial encephalomyopathy** :
Next Generation Sequencing (NGS) technology offers an incredible opportunity for the rapid and relatively low-cost characterization of individual genomes, giving us a chance to make a substantial leap ahead in the molecular dissection of all mitochondrial disorders in humans.
Google-Translate (maskinoversæt.): Next Generation Sequencing (NGS) teknologi giver en utrolig mulighed til hurtig og relativt billig karakterisering af individuelle genomer, der giver os en chance for at gøre en væsentlig spring fremad i den molekylære dissektion af alle mitochondriale lidelser hos mennesker.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2785 :
**Scientists identify 'decoy' molecule that may sharply reduce risk of flu death** :
The flu virus can be lethal. But what is often just as dangerous is the body's own reaction to the invader. The immune counterattack can end up harming the body's own tissues, causing deadly damage. Now, a researcher has, for the first time, uncovered new details about how this response plays out. And he has identified a 'decoy' molecule that can rein in this runaway inflammatory response.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det influenza-virus kan være dødelig. Men hvad er ofte lige så farligt er kroppens eget reaktion på invaderende fjende. Immun kontraangreb kan ende med at skade kroppens egne væv, der forårsager dødelig skade. Nu en forsker har, for første gang, afdækket nye oplysninger om, hvordan denne reaktion spiller ud. Og han har identificeret en "lokkedue" molekyle, der kan tøjle denne løbsk inflammatorisk reaktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2786 :
**Self-correction in science at work** :
Week after week, news outlets carry word of new scientific discoveries, but the media sometimes give suspect science equal play with substantive discoveries. Careful qualifications about what is known are lost in categorical headlines. Rare instances of misconduct or instances of irreproducibility are translated into concerns that science is broken. The October 2013 Economist headline proclaimed “
Google-Translate (maskinoversæt.): Uge efter uge, nyhedskanaler bære ord af nye videnskabelige opdagelser, men medierne sommetider giver mistænkte videnskab lige leg med materielle opdagelser. Omhyggelig kvalifikationer om, hvad der er kendt går tabt i kategoriske overskrifter. Sjældne tilfælde af forseelse eller forekomster af irreproducibility oversættes til bekymring for, at videnskaben er brudt. Den okt 2013 Economist overskrift proklamerede "

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2787 :
**Podcast: Diagnosing cancer early, and Antarctica’s surprising biodiversity** :
Nature ’s weekly audio round-up.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17843
Google-Translate (maskinoversæt.): Nature 's ugentlige lyd rundt up.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17843

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2788 :
**Air pollution may shrink brain’s white matter** :
Exposure to air pollution may have a negative impact on how the brain’s white matter ages. Older women who lived in geographic locations with higher levels of fine particulate matter in ambient air had significantly smaller white matter volumes across a wide range of brain areas, new research shows. Fine particulate matter is smaller than 2.5 micrometers and is known as PM2.5, a form of pollution
Google-Translate (maskinoversæt.): Udsættelse for luftforurening, kan have en negativ indvirkning på, hvordan hjernens hvide substans aldre. Ældre kvinder, der boede i geografiske steder med højere niveauer af fine partikler i luften havde signifikant mindre hvid substans volumen på tværs af en bred vifte af områder i hjernen, ny forskning viser. Fine partikler er mindre end 2,5 mikrometer, og er kendt som PM2.5, en form for forurening

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2789 :
**We owe caterpillars for spicy mustard** :
The next time you put mustard on a hotdog or horseradish on a burger, thank caterpillars and brassica for that extra flavor. While these condiments might be tasty to you, the mustard oils that create their flavors are the result of millions of years of plants playing defense against pests. But at the same time, insects like cabbage butterflies worked to counter these defenses, which then started a
Google-Translate (maskinoversæt.): Næste gang du sætter sennep på en hotdog eller peberrod på en burger, tak larver og kål for at ekstra smag. Mens disse krydderier kan være velsmagende for dig, de sennep olier, der skaber deres smag er resultatet af millioner af års planter spille forsvar mod skadedyr. Men på samme tid, insekter som kål sommerfugle arbejdet på at imødegå disse forsvarsværker, som derefter begyndte en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2790 :
**Study predicts variation in illness severity in a population** :
When individual random quantities, such as reactions in the body, are instead correlated, and multiplied, the process gives rise to the ubiquitous, highly skewed pattern, and that this pattern is more accurately called a Weibull distribution, scientists explain.
Google-Translate (maskinoversæt.): Når individuelle tilfældige mængder, såsom reaktioner i kroppen, er i stedet korreleret, og multipliceres, processen giver anledning til den allestedsnærværende, meget skæv mønster , og at dette mønster er snarere tale om en Weibull fordeling, forskerne forklare.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2791 :
**Multidrug-resistant TB appears less transmissible in households than drug-susceptible TB** :
Some strains of multidrug-resistant tuberculosis (MDRTB) may have a lower fitness (be less capable of spreading) than drug-susceptible tuberculosis bacteria, according to a new study. The study compared new tuberculosis cases among household contacts of tuberculosis patients in South Lima and Callao, Peru, to determine the relative fitness of MDRTB vs. drug-susceptible tuberculosis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nogle stammer af multiresistent tuberkulose (MDRTB) kan have en lavere fitness (være mindre i stand til at sprede) end narkotika-modtagelige tuberkulose bakterier, ifølge en ny undersøgelse . Undersøgelsen sammenlignede nye tuberkulosetilfælde blandt husstandskontakter af tuberkulosepatienter i South Lima og Callao, Peru, for at bestemme den relative egnethed MDRTB vs. lægemiddel-modtagelige tuberkulose.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2792 :
**Mixed findings regarding quality of evidence supporting benefit of medical marijuana** :
In an analysis of the findings of nearly 80 randomized trials that included about 6,500 participants, there was moderate-quality evidence to support the use of cannabinoids (chemical compounds that are the active principles in cannabis or marijuana) for the treatment of chronic pain and lower-quality evidence suggesting that cannabinoids were associated with improvements in nausea and vomiting due
Google-Translate (maskinoversæt.): I en analyse af resultaterne af næsten 80 randomiserede forsøg, der omfattede omkring 6.500 deltagere var der moderat kvalitet beviser til at understøtte brugen af cannabinoider (kemiske forbindelser, der er de aktive principper i cannabis eller marihuana) til behandling af kroniske smerter og lavere kvalitet tyder på, at cannabinoider var forbundet med forbedringer i kvalme og opkastning på grund af

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2793 :
**Pregnancy safer for women with lupus than previously thought** :
Most women with lupus whose disease is not very active will have a safe pregnancy, new research concludes. The study also identified several risk factors that might put some women with systemic lupus erythematosus at higher risk for bad outcomes in pregnancy.
Google-Translate (maskinoversæt.): Most kvinder med lupus, hvis sygdom ikke er meget aktiv, vil have en sikker graviditet, konkluderer ny forskning. Undersøgelsen også identificeret en række risikofaktorer, der kan sætte nogle kvinder med systemisk lupus erythematosus større risiko for dårlige resultater i graviditeten.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2794 :
**Intriguing geology of Ceres revealed in new pictures** :
NASA mission shows dwarf planet's surface in rich detail.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17819
Google-Translate (maskinoversæt.): NASA mission viser dværg planetens overflade i rige detail.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17819

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2795 :
**The challenge of measuring a bird brain** :
To understand what's going on within a species, you have to know how to measure their brains. And if you want to study wild species without killing your subjects, you have to figure out a way to measure their brains without removing them from their respective skulls. The method commonly used to compare the size of an animal's skull and brain can be far from accurate, researchers say.
Google-Translate (maskinoversæt.): For at forstå, hvad der foregår inden for en art, er du nødt til at vide, hvordan man måler deres hjerner. Og hvis du ønsker at studere vilde arter uden at dræbe dine motiver, er du nødt til at finde ud af en måde at måle deres hjerner uden at fjerne dem fra deres respektive kranier. Fremgangsmåden almindeligt anvendt til at sammenligne størrelsen af et dyrs kranium og hjerne kan være langt fra nøjagtige, siger forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2796 :
**Unpacking the mysteries of bacterial cell cycle regulation** :
As part of their long-term investigation of regulatory factors in the bacterial cell cycle, molecular biologists now report finding a surprising new role for one factor, CpdR, an adaptor that helps to regulate selective protein destruction, the main control mechanism of cell cycle progression in bacteria, at specific times.
Google-Translate (maskinoversæt.): Som en del af deres langsigtede undersøgelser af regulatoriske faktorer i den bakterielle cellecyklus, molekylærbiologer nu rapporterer finde en overraskende ny rolle for én faktor, CpdR, en adapter, der hjælper med at regulere selektiv protein ødelæggelse, den vigtigste kontrolmekanisme af cellecyklusprogression i bakterier, på bestemte tidspunkter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2797 :
**Micro-tentacles created so tiny robots can handle delicate objects** :
Robotics experts have developed microrobotic tentacles that can be the hands and fingers of small robots designed to safely handle delicate objects.
Google-Translate (maskinoversæt.): Robotics eksperter har udviklet microrobotic tentakler, der kan være hænder og fingre af små robotter designet til sikkert at håndtere delikat objekter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2798 :
**Hunting for traditional food in social media** :
Nepenthes is a family of carnivorous plants native to Asia and Australia, with the largest distribution on the islands Sumatra and Borneo. An international team of researchers were originally looking into how climate change would affect highland Nepenthes species, when they stumbled upon information that some species were used for food.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nepenthes er en familie af kødædende planter indfødte til Asien og Australien, med den største distribution på øerne Sumatra og Borneo. Et internationalt team af forskere oprindeligt at se på, hvordan klimaforandringerne vil påvirke highland Nepenthes arter, da de faldt over oplysninger, som nogle arter blev brugt til mad.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2799 :
**Proposed Oil Refinery Could Help Washington State Meet Clean Fuel Standards** :
The push for cleaner fuels in Oregon and Washington could bring the region more crude oil and a new refinery along the Columbia River. It would be the first refinery on the West Coast in 25 years.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Push for renere brændstoffer i Oregon og Washington kunne bringe regionen mere råolie og en ny raffinaderi langs Columbia River. Det ville være den første raffinaderi på vestkysten i 25 år. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2800 :
**Exercise can help control blood glucose, and trim waist size and body fat in diabetics regardless of fitness gains** :
Diabetics who exercise can trim waist size and body fat, and control blood glucose, even if they don’t see cardiorespiratory benefits, new research shows. Researchers found that waist circumference, percentage of body fat, and hemoglobin A1c levels ? a test of long-term blood sugar ? all improved in diabetic participants who exercised compared to those who did not.
Google-Translate (maskinoversæt.): diabetikere, der udøver kan trimme taljen størrelse og kropsfedt, og kontrol blodsukker, selvom de ikke kan se kardiorespiratoriske fordele, ny forskning viser. Forskerne fandt, at taljemål, procentdel af kropsfedt, og hæmoglobin A1c niveauer? en test af langsigtet blodsukker? . alle forbedret i diabetiske deltagere, der udøves i forhold til dem, der ikke gjorde

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2801 :
**Parents' comparisons make siblings different** :
A new study shows that when parents compare their kids, it shows up in the classroom.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse viser, at når forældrene sammenligne deres børn, det dukker op i klasseværelset.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2802 :
**Renewable energy from evaporating water** :
Scientists report the development of two novel devices that derive power directly from evaporation — a floating, piston-driven engine that generates electricity causing a light to flash, and a rotary engine that drives a miniature car.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere rapporterer udviklingen af to nye enheder, der stammer strøm direkte fra fordampning – en flydende ., stempel-drevet motor, der genererer elektricitet forårsager en lys til at blinke, og en roterende motor, der driver en miniature bil

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2803 :
**Revived Philae poised to do comet science** :
Comet lander has enough power to do experiments but needs a better communications link.Nature 522 263 doi: 10.1038/522263a
Google-Translate (maskinoversæt.): Comet Lander har strøm nok til at udføre eksperimenter, men har brug for en bedre kommunikation link.Nature 522 263 doi: 10,1038 / 522263a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2804 :
**IVF in women over 38: The doctor's dilemma** :
It is a biological fact that female fertility declines with age — in assisted conception as in natural. Indeed, findings from a 12-year study showed that in her own one clinic cumulative live birth rates following IVF declined from 23.6 percent in women aged 38-39 years to 1.3 percent in those aged 44 and over.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er en biologisk faktum, at kvinders fertilitet falder med alderen – i assisteret undfangelse som i naturligt. Faktisk resultater fra en 12-årig undersøgelse viste, at i hendes egne én klinik kumulative levende fødselstal efter IVF faldt fra 23,6 procent hos kvinder i alderen 38-39 år til 1,3 procent i aldersgruppen 44 og derover.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2805 :
**ALK1 protein may play a role in breast cancer metastasis** :
Breast cancer patients with high levels of the protein activin-like receptor kinase (ALK1) in the blood vessels of their tumors were more likely to develop metastatic disease, research shows. This makes inhibition of the ALK1 pathway a possible new target for the treatment of metastatic breast cancer.
Google-Translate (maskinoversæt.): Breast kræftpatienter med høje niveauer af proteinet activin-lignende receptor kinase (ALK1) i blodkarrene i deres tumorer var mere tilbøjelige til at udvikle metastatisk sygdom, forskning viser. Dette gør hæmning af ALK1 vej en mulig ny mål for behandling af metastatisk brystkræft.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2806 :
**Lower-intensity treatment as effective as high-intensity for children with high-functioning autism, study shows** :
Researchers have found that reducing the intensity of their comprehensive summer treatment (summerMAX) yielded improvements for high-functioning children with autism spectrum disorder (HFASD) that were comparable to the original high-intensity program.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet, at reducere intensiteten af deres omfattende sommer behandling (summerMAX) gav forbedringer for højtfungerende børn med autisme spektrum forstyrrelse (HFASD), der var . sammenlignes med den oprindelige høj intensitet program

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2807 :
**Is the energy system really ready for sustainable energy?** :
New research into sustainable energy systems focuses on integrating renewable and nuclear power plants into the electrical grid – a topic high on the agenda for scholars, industry and policy makers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning i bæredygtige energisystemer fokuserer på at integrere vedvarende og nukleare kraftværker i elnettet -. et emne højt på dagsordenen for forskere, industri og politikere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2808 :
**States Cut Power Plant Pollution Ahead of New EPA Rule** :
Carbon dioxide cuts have already begun ahead of the Clean Power Plan
Google-Translate (maskinoversæt.): har Kuldioxid nedskæringer allerede begyndt forud for Clean Power Plan

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2809 :
**Growing beating cardiac tissue from stem cells: New model for early heart development** :
Researchers have developed a template for growing beating cardiac tissue from stem cells, creating a system that could serve as a model for early heart development and as a drug-screening tool to make pregnancies safer. Scientists have mimicked human tissue formation by starting with stem cells genetically reprogrammed from adult skin tissue to form small chambers with beating human heart cells.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en skabelon til dyrkning slå hjertevæv fra stamceller, at skabe et system, der kunne tjene som model for tidlig hjerte udvikling og som et lægemiddel-screening værktøj til at gøre graviditeter sikrere. Forskere har efterlignet humant væv dannelse ved at starte med stamceller genetisk omprogrammerede fra voksne hud væv til at danne små kamre med at slå menneskelige hjerte celler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2810 :
**Death by Flatulence and Other Shortcomings of Big Data** :
Bizarre fatalities and the limitations of the data revolution emerge from a review of CDC records
Google-Translate (maskinoversæt.): Bizarre dræbte og begrænsningerne i de data revolutionen komme fra en gennemgang af CDC optegnelser

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2811 :
**Visualizing RNA activity within brain tissues for efficient discovery of drugs** :
Scientists have successfully visualized RNA behavior and its response to drugs within the living tissue brain of live mice by labeling specific RNA molecules with fluorescent probes. Their study can potentially lead to faster, and more accurate screening processes for the discovery and development of new drugs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har med succes visualiseret RNA adfærd og sit svar på narkotika i levende væv hjernen af levende mus ved mærkning specifikke RNA-molekyler med fluorescerende prober. Deres undersøgelse kan potentielt føre til hurtigere og mere præcise screening processer til forskning og udvikling af nye lægemidler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2812 :
**Novel disease gene causing neurodegenerative disorders identified** :
Researchers have discovered and characterized a previously unknown disease gene linked to the degeneration of optic and peripheral nerve fibers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget og karakteriseret en hidtil ukendt sygdomsgen knyttet til degeneration af optikken og perifere nervefibre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2813 :
**Treatment of patients with haemophilia** :
For patients with severe haemophilia A, studies provide both hints and an indication of an added benefit of prophylactic versus on-demand treatment with factor concentrates.
Google-Translate (maskinoversæt.): For patienter med svær hæmofili A, undersøgelser giver både hints og en indikation af en ekstra fordel af profylaktisk versus on-demand behandling med faktor koncentrater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2814 :
**First-responders' role in end-of-life calls** :
Paramedics and emergency medical technicians are trained to save lives. But they sometimes enter situations where a dying patient's end-of-life wishes contradict their professional code.
Google-Translate (maskinoversæt.): Paramedicinere og akut medicinske teknikere er uddannet til at redde liv. Men de tider indtaste situationer, hvor en døende patients end-of-life ønsker modsiger deres faglige kode.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2815 :
**Souped-up cotton gives clothing new powers** :
Researchers are creating clothing that kills bacteria, conducts electricity, wards off malaria, captures harmful gas, and weaves transistors into shirts and dresses. “Cotton is one of the most fascinating—and misunderstood materials," says Juan Hinestroza, associate professor of fiber science, who directs the Textiles Nanotechnology Laboratory at Cornell University. “In a nanoscale world—and that
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere skaber tøj, der dræber bakterier, leder elektricitet, afdelinger off malaria, indfanger skadelige gas, og væver transistorer i skjorter og kjoler. "Bomuld er et af de mest fascinerende-og misforståede materialer," siger Juan Hinestroza, lektor i fiber videnskab, der leder Tekstiler Nanoteknologi Laboratory ved Cornell University. "I en nanoskala verden, og at

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2816 :
**Rainfall drives rapid melt, flow of the Greenland ice sheet** :
The Greenland ice sheet has been shown to accelerate in response to surface rainfall and melt associated with late-summer and autumnal cyclonic weather events, new research shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): The Grønland indlandsis har vist sig at accelerere som reaktion på overfladen nedbør og smelte i forbindelse med sen-sommer og efterår cyklon vejrforhold, ny forskning viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2817 :
**Is secret to Roman concrete in volcanic rock?** :
Scientists have discovered concrete-like rock in a dormant volcano in Italy, and say it may explain why the Romans were able to invent the legendary compound used to construct the Pantheon and the Coliseum. The concrete rock was found at the Campi Flegrei volcano near Naples. “This implies the existence of a natural process in the subsurface of Campi Flegrei that is similar to the one that is use
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget beton-lignende rock i en hvilende vulkan i Italien, og siger, at det kan forklare, hvorfor romerne var i stand til at opfinde den legendariske forbindelse anvendt til at konstruere Pantheon og Colosseum. Betonen sten blev fundet på Campi Flegrei vulkan nær Napoli. "Dette indebærer, at der findes en naturlig proces i undergrunden af Campi Flegrei, der ligner den, der er brug

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2818 :
**Engage Science test** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2819 :
**Strong family bonds reduce anxiety in young people with lived experience of domestic violence** :
Strong relationships with other family members can help raise self-esteem and reduce anxiety for some young people who grow up in homes affected by parental domestic violence.
Google-Translate (maskinoversæt.): Stærke relationer med andre familiemedlemmer kan medvirke til at øge selvværd og reducere angst for nogle unge mennesker, der vokser op i hjem, der berøres af forældrenes vold i hjemmet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2820 :
**A Closer Look At China's Divine Eagle Drone** :
Divine Eagleweibo.com, tiexue.net, cdjby.netThe Divine Eagle is a low observable, high altitude UAV meant detect stealth aircraft at long ranges, using special purpose radars. This low resolution photo shows that similar to the port (left) side seen in the next photo below, the starboard (right) side of the fuselage is also colored grey. Since photos in May 2015 emerged of the Divine Eagle, China
Google-Translate (maskinoversæt.): Divine Eagleweibo.com, tiexue.net, cdjby.netThe Divine Eagle er en lav observerbar, stor højde UAV betød opdage stealth fly på lange afstande, ved hjælp af radarer særlige formål. Denne lav opløsning foto viser, at i lighed med port (venstre) side ses på næste foto nedenfor, styrbord (højre) side af kroppen også farvet grå. Da fotos maj 2015 opstod den guddommelige Eagle, Kina

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2821 :
**Exceptionally low daily energy expenditure in the bamboo-eating giant panda** :
The carnivoran giant panda has a specialized bamboo diet, to which its alimentary tract is poorly adapted. Measurements of daily energy expenditure across five captive and three wild pandas averaged 5.2 megajoules (MJ)/day, only 37.7% of the predicted value (13.8 MJ/day). For the wild pandas, the mean was 6.2 MJ/day, or 45% of the mammalian expectation. Pandas achieve this exceptionally low expend
Google-Translate (maskinoversæt.): Den carnivoran gigant panda har en specialiseret bambus kost, til hvilken dens fordøjelseskanalen er dårligt tilpasset. Målinger af udgifter daglige energi på tværs af fem fangenskab og tre vilde pandaer i gennemsnit 5,2 megajoule (MJ) / dag, kun 37,7% af den forventede værdi (13,8 MJ / dag). For de vilde pandaer, middelværdien var 6,2 MJ / dag, eller 45% af den mammale forventning. Pandas opnå dette usædvanligt lave expend

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2822 :
**What the sun would look like if you had X-ray vision** :
A new image of the sun combines three views to reveal its activity in a new light
Google-Translate (maskinoversæt.): Et nyt billede af solen kombinerer tre visninger til at afsløre sine aktiviteter i et nyt lys

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2823 :
**Drug candidate significantly reduces HIV reactivation rate** :
Unlike other antiretroviral therapies, a natural compound called Cortistatin A reduces residual levels of HIV virus from infected dormant cells, establishing a near-permanent state of latency and greatly diminishing the virus' capacity for reactivation, scientists report.
Google-Translate (maskinoversæt.): I modsætning til andre antiretrovirale behandlinger, en naturlig stof kaldet cortistatin A reducerer resterende niveauer af HIV-virus fra inficerede sovende celler, om en nær-permanent tilstand af ventetid og i høj grad mindske virus 'evne til reaktivering, forskere rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2824 :
**Cost-saving ultrasound degassing now possible in continuous processing of aluminum melt** :
Having proved that ultrasound degassing of molten aluminum alloys is cleaner, greener and cheaper than current methods, a team of scientists has now taken the breakthrough a step further.
Google-Translate (maskinoversæt.): Efter at have bevist, at ultralyd afgasning af smeltet aluminiumlegeringer er renere, grønnere og billigere end de nuværende metoder, har et team af forskere nu taget det gennembrud et skridt videre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2825 :
**As Medicaid turns 50, scholar examines payment reforms** :
A scholar has critically examined the efforts to improve Medicaid value for dollar. According to the article, there isn't strong empirical evidence for the approach embodied by Delivery System Reform Incentive Payment Initiatives.
Google-Translate (maskinoversæt.): En lærd har kritisk gennemgået bestræbelserne på at forbedre Medicaid værdi for dollar. Ifølge artiklen, er der ikke stærke empiriske beviser for den tilgang, legemliggjort af System Reform Delivery Incentive Betaling initiativer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2826 :
**Ion channel mechanics yield insights into optogenetics experiments** :
Optogenetics techniques, which allow scientists to map and control nerve cells using light stimulation, are being used to study neural circuits in the brain with unprecedented precision. This revolutionary technology relies on light-sensitive proteins such as channelrhodopsins, and researchers have now determined the molecular mechanism involved in the light-induced activation of one of these prot
Google-Translate (maskinoversæt.): Optogenetics teknikker, der tillader forskerne at kortlægge og kontrollere nerveceller ved hjælp af lys stimulation, bliver brugt til at studere neurale kredsløb i hjernen med en hidtil uset præcision. Denne revolutionerende teknologi er afhængig af lysfølsomme proteiner såsom channelrhodopsins, og forskerne har nu bestemt den molekylære mekanisme er involveret i lyset-induceret aktivering af en af ??disse prot

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2827 :
**Pazopanib improves progression-free survival without impairing quality of life** :
In patients with soft tissue sarcoma, whose disease had progressed during or after prior chemotherapy, pazopanib improved progression-free survival but did not change health-related quality of life, research shows. This observed improvement in progression-free survival without impairment of health-related quality of life was considered a meaningful result.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hos patienter med bløddelssarkom, hvis sygdom havde udviklet under eller efter tidligere kemoterapi, pazopanib forbedret progressionsfri overlevelse, men ikke ændre sundhedsrelaterede livskvalitet, forskning viser. Denne observerede forbedring i progressionsfri overlevelse uden forringelse af sundhedsrelateret livskvalitet blev betragtet som et meningsfuldt resultat.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2828 :
**Radar guards against space debris** :
Space debris poses a growing threat to satellites and other spacecraft, which could be damaged in the event of a collision. A new German space surveillance system, schedudled to go into operation in 2018, will help to prevent such incidents.
Google-Translate (maskinoversæt.): Rumaffald udgør en stigende trussel mod satellitter og andre rumfartøjer, der kan blive beskadiget i tilfælde af en kollision. En ny tysk overvågningssystem i rummet, schedudled at gå i drift i 2018, vil bidrage til at forebygge sådanne hændelser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2829 :
**Student Invents Shapeshifting Pinecone-Inspired Building Material** :
Shapeshifting MaterialChao ChenA new material changes shape when wet, a property that has numerous uses in design and around the house.This might be one of the cooler student projects we've ever seen — and it all started with a walk in the park.Chao Chen, a Master's student in design at London's Royal College of Art, was inspired by an ordinary pinecone he saw in Hyde Park. Pinecones close when
Google-Translate (maskinoversæt.): Shapeshifting MaterialChao Chena ny væsentlige ændringer facon i våd tilstand, kan en ejendom, der har mange anvendelser i design og omkring house.This være en af ??de køligere studerendes projekter, vi nogensinde har set – og det hele startede med en tur i parken. Chao Chen, en Master studerende i design på Londons Royal College of Art, var inspireret af en almindelig pinecone han så i Hyde Park. Fyrrekogler lukker når

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2830 :
**Transient laser heating induced hierarchical porous structures from block copolymer–directed self-assembly** :
Development of rapid processes combining hierarchical self-assembly with mesoscopic shape control has remained a challenge. This is particularly true for high-surface-area porous materials essential for applications including separation and detection, catalysis, and energy conversion and storage. We introduce a simple and rapid laser writing method compatible with semiconductor processing technolo
Google-Translate (maskinoversæt.): Udvikling af hurtige processer kombinerer hierarkisk selvsamling med mesoskopiske form kontrol er forblevet en udfordring. Dette gælder især for high-overflade-område porøse materialer afgørende for applikationer, herunder separation og detektion, katalyse, og energi konvertering og lagring. Vi introducerer en enkel og hurtig laser skrivning metode kompatibel med halvleder behandling teknolo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2831 :
**Single-cell–initiated monosynaptic tracing reveals layer-specific cortical network modules** :
Individual cortical neurons can selectively respond to specific environmental features, such as visual motion or faces. How this relates to the selectivity of the presynaptic network across cortical layers remains unclear. We used single-cell–initiated, monosynaptically restricted retrograde transsynaptic tracing with rabies viruses expressing GCaMP6s to image, in vivo, the visual motion–evoked ac
Google-Translate (maskinoversæt.): Individuelle kortikale neuroner kan selektivt reagere på specifikke miljømæssige funktioner, såsom visuel bevægelse eller ansigter. Hvordan dette vedrører selektivitet præsynaptiske netværk på tværs kortikale lag fortsat uklart. Vi brugte encellede-initieret, monosynaptically begrænset retrograd transsynaptisk sporing med rabies virus udtrykker GCaMP6s til billedet, in vivo, den visuelle motion-fremkaldt ac

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2832 :
**iPhone 6S Leaks Show Familiar Design With Big Changes Underneath** :
9to5MacA leaked image of the iPhone 6S.In the grand tradition of Silicon Valley, leaked photos of the next generation of iPhone have emerged, causing much rumination and ado concerning future additions to the iconic cell phone.One thing is clear: the design won’t change much from the iPhone 6. But, as we’ve seen with the jump from iPhone 4 to 4S with processor upgrades, and from the 5 to the 5S w
Google-Translate (maskinoversæt.): 9to5MacA lækket billede af iPhone 6S.In den store tradition for Silicon Valley, lækket billeder af den næste generation af iPhone er dukket, forårsage stor drøvtygning og ado om fremtidige tilføjelser til den ikoniske celle phone.One ting er klart: design vandt ' t ændre meget fra iPhone 6. Men, som vi har set med springet fra iPhone 4 til 4S med processor opgraderinger, og fra 5 til 5S w

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2833 :
**Research redefines the properties of faults when rock melts** :
A new discovery in the study of fault slip seeks to redefine our understanding of how melt-bearing faults behave, say scientists. Fault slip occurs in many natural environments — including during earthquakes — when large stress build-ups are rapidly released as two sliding tectonic plates grinds together. In this process a large amount of the energy released can be converted to heat, that leads
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny opdagelse i studiet af fejlen slip søger at omdefinere vores forståelse af, hvordan smelte-bærende fejl opfører, siger forskere. Fejl slip forekommer i mange naturlige miljøer – også i løbet af jordskælv – når store stress ophobninger hurtigt udgivet som to glidende tektoniske plader maler sammen. I denne proces kan omdannes en stor mængde af energi, der frigives til varme, at ledningerne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2834 :
**Hepatitis C: Life-threatening barriers in access to breakthrough drugs in US** :
Most states violate federal Medicaid law because they deny coverage for sofosbuvir, a new and highly effective treatment to cure hepatitis C. According to a team of researchers who examined Medicaid policies for hepatitis C virus treatment using sofosbuvir, more commonly known as Solvadi, most should change policy to improve access to the treatment.
Google-Translate (maskinoversæt.): De fleste stater overtræder føderale Medicaid lov, fordi de nægter dækning for sofosbuvir, en ny og meget effektiv behandling for at helbrede hepatitis C. Ifølge et hold af forskere, der undersøgte Medicaid politikker for hepatitis C-virus behandling ved hjælp sofosbuvir, mere almindeligt kendt som Solvadi, de fleste skulle ændre politik for at forbedre adgangen til behandling.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2835 :
**Recreational fish-catch data can help save money in monitoring invasive largemouth bass** :
Largemouth bass are native to North America, but they have been distributed worldwide for recreational fishing. When they’re in waters outside North America, largemouth bass can cause declines in native fish abundance, disrupting the ecosystem. Officials could save $1 million a year in monitoring for invasive fish, experts say, by using tournament fish-catch data.
Google-Translate (maskinoversæt.): Largemouth bas er hjemmehørende i Nordamerika, men de er blevet distribueret på verdensplan for rekreativt fiskeri. Når de er i farvande uden for Nordamerika, kan largemouth bas forårsage fald i indfødte fisk overflod, forstyrrer økosystemet. Embedsmænd kunne spare $ 1 million om året i overvågningen for invasiv fisk, siger eksperter, ved at bruge turnering fisk fangstdata.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2836 :
**Soil water, microbes influence carbon in world's coldest desert, study finds** :
Soil water and microbes' respiration contribute to fluctuations of carbon dioxide in the world's coldest desert, where climate change is expected to increase underground moisture and microorganisms, a study finds.
Google-Translate (maskinoversæt.): Jordvand og mikrober 'respiration bidrager til udsving af kuldioxid i verdens koldeste ørken, hvor der forventes klimaændringer at øge underjordisk fugt og mikroorganismer, en undersøgelse finder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2837 :
**Genome map could spare sheep from ‘flystrike’** :
Scientists have decoded the Australian sheep blowfly genome, which adds ammunition to the battle against the insidious pest. Blowfly maggots live on the skin of sheep and invade open wounds, where they feed on tissue and cause severe skin disease, known as myiasis or flystrike. It is an aggressive and notoriously difficult pest to control. “The sheep is literally eaten alive." This blowfly is resp
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har afkodet den australske får blowfly genom, som tilføjer ammunition til kampen mod den snigende skadedyr. Spyfluer maddiker lever på huden af ??får og invadere åbne sår, hvor de lever af væv og forårsage alvorlig hudsygdom, kendt som larver eller Flystrike. Det er en aggressiv og notorisk vanskeligt at kontrollere skadedyr. "Fårene er bogstaveligt talt spist levende." Dette blowfly er hhv

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2838 :
**Ecological communities by design** :
In synthetic ecology, a nascent offshoot of synthetic biology, scientists aim to design and construct microbial communities with desirable properties. Such mixed populations of microorganisms can simultaneously perform otherwise incompatible functions (1). Compared with individual organisms, they can also better resist losses in function as a result of environmental perturbation or invasion by oth
Google-Translate (maskinoversæt.): I syntetisk økologi, en spirende udløber af syntetisk biologi, forskerne har til formål at designe og konstruere mikrobielle samfund med ønskelige egenskaber. Sådanne blandede populationer af mikroorganismer kan samtidigt udføre ellers uforenelige funktioner (1). Sammenlignet med individuelle organismer, kan de også bedre modstå tab i funktion som følge af miljømæssig forstyrrelse eller invasion af oth

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2839 :
**Topology, spin, and light** :
Ocean waves form between air and water, and both winds and currents decay exponentially with distance from the water surface. Similar evanescent surface waves may occur whenever two substances with differing physical properties meet—but some are special cases because they must exist for topological reasons. Such mandated surface modes occur in the low-energy quasi-particle spectrum of p-wave super
Google-Translate (maskinoversæt.): Havets bølger dannes mellem luft og vand, og begge vinde og strømme henfald eksponentielt med afstanden fra vandoverfladen. Lignende flygtige overfladebølger kan forekomme, når to stoffer med forskellige fysiske egenskaber mødes-men nogle er specielle tilfælde, fordi de skal af topologiske årsager. Sådanne opdrag overfladetransportmåder forekommer i lav-energi kvasi-partikel spektrum af p-bølge super

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2840 :
**Direct observation of an abrupt insulator-to-metal transition in dense liquid deuterium** :
Eighty years ago, it was proposed that solid hydrogen would become metallic at sufficiently high density. Despite numerous investigations, this transition has not yet been experimentally observed. More recently, there has been much interest in the analog of this predicted metallic transition in the dense liquid, due to its relevance to planetary science. Here, we show direct observation of an abru
Google-Translate (maskinoversæt.): Firs år siden blev det foreslået, at fast brint bliver metallisk ved tilstrækkelig høj tæthed. Trods talrige undersøgelser, denne overgang er endnu ikke blevet eksperimentelt observerede. På det seneste har der været megen interesse for analog af dette forudsagte metallisk overgang i den tætte væske, på grund af dets relevans for planetarisk videnskab. Her viser vi direkte observation af en Abru

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2841 :
**A parvalbumin-positive excitatory visual pathway to trigger fear responses in mice** :
The fear responses to environmental threats play a fundamental role in survival. Little is known about the neural circuits specifically processing threat-relevant sensory information in the mammalian brain. We identified parvalbumin-positive (PV+) excitatory projection neurons in mouse superior colliculus (SC) as a key neuronal subtype for detecting looming objects and triggering fear responses. T
Google-Translate (maskinoversæt.): Frygten reaktioner på trusler mod miljøet spiller en fundamental rolle i overlevelse. Lidt om de neurale kredsløb specifikt behandler trussel-relevant sensorisk information i pattedyrs hjerne. Vi identificerede parvalbumin-positive (PV +) excitatoriske projektion neuroner i mus overlegen colliculus (SC) som en central neuronal undertype til detektering truende genstande og udløser frygtreaktioner. T

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2842 :
**Epigenetic silencing by the HUSH complex mediates position-effect variegation in human cells** :
Forward genetic screens in Drosophila melanogaster for modifiers of position-effect variegation have revealed the basis of much of our understanding of heterochromatin. We took an analogous approach to identify genes required for epigenetic repression in human cells. A nonlethal forward genetic screen in near-haploid KBM7 cells identified the HUSH (human silencing hub) complex, comprising three po
Google-Translate (maskinoversæt.): Fremad genetiske skærme i Drosophila melanogaster for modifikatorer af position-effekt variegation har afsløret grundlag af meget af vores forståelse af heterochromatin. Vi tog en analog tilgang til at identificere gener, der kræves for epigenetisk undertrykkelse i humane celler. En ikke-letal fremad genetisk skærm i nær-haploide KBM7 celler identificeret den HUSH (human lyddæmpning hub) kompleks, bestående tre po

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2843 :
**Targeting telomeres, the timekeepers of cells, could improve chemotherapy** :
Telomeres, specialized ends of our chromosomes that dictate how long cells can continue to duplicate themselves, have long been studied for their links to the aging process and cancer. In an unexpected finding, researchers show how disabling telomere protection during cell division prompts cell death.
Google-Translate (maskinoversæt.): Telomerer, specialiserede ender af vore kromosomer, der dikterer, hvordan lange celler kan fortsætte med at kopiere sig selv, har længe været undersøgt for deres forbindelser til aldringsprocessen og kræft. I en uventet fund, forskere viser, hvordan invaliderende telomer beskyttelse under celledeling beder celledød.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2844 :
**How Huntington's disease proteins spread from cell to cell** :
By identifying in spinal fluid how the characteristic mutant proteins of Huntington's disease spread from cell to cell, scientists and colleagues have created a new method to quickly and accurately track the presence and proliferation of these neuron-damaging compounds — a discovery that may accelerate the development of new drugs to treat this incurable disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ved at identificere i spinalvæske, hvordan de karakteristiske mutante proteiner ved Huntingtons sygdom spredes fra celle til celle, har forskere og kolleger skabt en ny metode til hurtigt og præcist at spore tilstedeværelsen og proliferationen af ??disse neuron-skadelige forbindelser – en opdagelse, der kan fremskynde udvikling af nye lægemidler til behandling af denne uhelbredelige sygdom.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2845 :
**Color memory influenced by categories, according to new research** :
While color perception universally involves the practice of categorizing colors according to basic labels, concludes a new study that investigated the influence of categorization on color memory.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mens farveopfattelsen universelt involverer praksis at kategorisere farver i henhold til basale etiketter, konkluderer en ny undersøgelse, der undersøgte indflydelsen af ??kategoriseringen på farve hukommelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2846 :
**Researchers identify gene mutation that can cause key-hole shape defect in eye** :
A scientific collaboration has pinpointed the genetic cause of a rare form of blindness, which can present itself as a key-hole shaped defect in the eye in newborn babies.
Google-Translate (maskinoversæt.): En videnskabeligt samarbejde har sat fingeren genetiske årsag til en sjælden form for blindhed, der kan præsentere sig selv som en central hul formet defekt i øjet hos nyfødte.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2847 :
**MERS coronavirus: Candidate vaccine gears up for clinical trials** :
Researchers have demonstrated, in a preclinical setting, the protective effect of a candidate vaccine directed against the coronavirus that causes Middle East Respiratory Syndrome. Planning for the first clinical trial is now underway.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har påvist, i et præklinisk indstilling, den beskyttende virkning af en kandidat-vaccine rettet mod coronavirus, der forårsager Mellemøsten Respiratory Syndrome. Planlægning for det første kliniske forsøg er nu i gang.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2848 :
**Three-year-olds help victims of injustice** :
Young children are just as likely to respond to the needs of another individual as they are to their own, new research shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Små børn er lige så tilbøjelige til at reagere på de behov, en anden person, som de er til deres egen, ny forskning viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2849 :
**Specific roles of adult neural stem cells may be determined before birth** :
Adult neural stem cells, which are commonly thought of as having the ability to develop into many type of brain cells, are in reality pre-programmed before birth to make very specific types of neurons, at least in mice, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Voksne neurale stamceller, der almindeligvis opfattes som havende evnen til at udvikle sig til mange type hjerneceller, er i virkeligheden forprogrammeret før fødslen for at gøre meget specifikke typer af neuroner, i det mindste i mus, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2850 :
**High-rate injection is associated with the increase in U.S. mid-continent seismicity** :
An unprecedented increase in earthquakes in the U.S. mid-continent began in 2009. Many of these earthquakes have been documented as induced by wastewater injection. We examine the relationship between wastewater injection and U.S. mid-continent seismicity using a newly assembled injection well database for the central and eastern United States. We find that the entire increase in earthquake rate i
Google-Translate (maskinoversæt.): En hidtil uset stigning i jordskælv i USA midt kontinent begyndte i 2009. Mange af disse jordskælv er blevet dokumenteret som induceret af spildevand injektion. Vi undersøge forholdet mellem spildevand injektion og US mid-kontinent seismicity ved hjælp af en nyligt samlet indsprøjtning godt database til det centrale og østlige USA. Vi finder, at hele stigningen i jordskælv sats i

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2851 :
**Sub–10 nm polyamide nanofilms with ultrafast solvent transport for molecular separation** :
Membranes with unprecedented solvent permeance and high retention of dissolved solutes are needed to reduce the energy consumed by separations in organic liquids. We used controlled interfacial polymerization to form free-standing polyamide nanofilms less than 10 nanometers in thickness, and incorporated them as separating layers in composite membranes. Manipulation of nanofilm morphology by contr
Google-Translate (maskinoversæt.): Membraner med hidtil uset opløsningsmiddel permeans og høj retention af opløste opløste stoffer er nødvendig for at reducere den energi, der forbruges af separationer i organiske væsker. Vi brugte kontrollerede grænsefladepolymerisation at danne fritstående polyamid nanofilms mindre end 10 nanometer i tykkelse, og indarbejdet dem som adskillelse lag i sammensatte membraner. Manipulation af nanofilm morfologi ved contr

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2852 :
**Shared decision-making drives collective movement in wild baboons** :
Conflicts of interest about where to go and what to do are a primary challenge of group living. However, it remains unclear how consensus is achieved in stable groups with stratified social relationships. Tracking wild baboons with a high-resolution global positioning system and analyzing their movements relative to one another reveals that a process of shared decision-making governs baboon moveme
Google-Translate (maskinoversæt.): Interessekonflikter om, hvor gå, og hvad de skal gøre, er en primær udfordring gruppe levende. Men det er stadig uklart, hvordan der er opnået konsensus i stabile grupper med lagdelte sociale relationer. Sporing vilde bavianer med en høj opløsning global positioning system og analysere deres bevægelser i forhold til hinanden, viser, at en proces med fælles beslutningstagning regulerer bavian moveme

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2853 :
**YouTube Will Offer A Channel Of Breaking Eyewitness News Videos** :
YouTube, the most robust repository of video on the planet, has launched their take on a news service, YouTube Newswire.
Google-Translate (maskinoversæt.): YouTube, den mest robuste repository af video på planeten, har lanceret deres bud på en nyhedstjeneste, YouTube Newswire.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2854 :
**Medical resources allocated equally across groups, but more efficiently across individuals, study shows** :
People make dramatically different decisions about who should receive hypothetical transplant organs depending on whether the potential recipients are presented as individuals or as part of a larger group, according to new research. The findings show that when recipients are considered in groups, people tend to allocate organs equally across the groups, ignoring information about the patients' cha
Google-Translate (maskinoversæt.): Folk laver dramatisk forskellige beslutninger om, hvem der skal modtage hypotetiske transplantationsorganer afhængigt af, om de potentielle modtagere præsenteres som enkeltpersoner eller som del af en større gruppe, viser ny forskning. Resultaterne viser, at når modtagerne betragtes i grupper, folk har tendens til at tildele organer ligeligt på tværs af grupperne, ignorerer oplysninger om patienternes cha

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2855 :
**Vagrant bachelors could save rare bird** :
A study has revealed the importance of single males in small, threatened populations. Results from a study of endangered New Zealand hihi birds shows that bachelor males who don't hold breeding territories, known as 'floaters,' could help maintain genetic diversity and decrease the likelihood of inbreeding by sneakily fathering chicks.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse har vist betydningen af ??enkelte hanner i små, truede populationer. Resultater fra en undersøgelse af truede New Zealand hihi fugle viser, at bachelor mænd, der ikke har avl områder, kendt som 'floaters, "kunne bidrage til at bevare den genetiske mangfoldighed og mindske sandsynligheden for indavl ved sneakily fadder kyllinger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2856 :
**US ‘export rules’ threaten research** :
Proposed updates to national-security regulations would restrict collaboration with foreign scientists and industry.Nature 522 266 doi: 10.1038/522266a
Google-Translate (maskinoversæt.): Foreslåede opdateringer til national-sikkerhedsforskrifter begrænser samarbejde med udenlandske forskere og industry.Nature 522 266 Doi: 10,1038 / 522266a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2857 :
**Can We Protect Planetary Explorers From Cosmic Rays?** :
In truth, galactic cosmic rays (GCR) don’t bestow otherworldly abilities. Their gift is an increased risk of cancer. While this isn’t a concern within Earth’s magnetosphere,…
Google-Translate (maskinoversæt.): I sandhed, gør galaktiske kosmiske stråler (GCR) ikke skænke overjordisk evner. Deres gave er en øget risiko for kræft. Selvom dette ikke er en bekymring i Jordens magnetosfære, …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2858 :
**Ebola news coverage linked to public panic** :
A team of researchers fit a mathematical contagion model for the spread of disease to Twitter and Google search trend data in the wake of the US Ebola outbreak of October 2014 and discovered that media reports incited sizable public concern before a 'boredom' effect prevailed.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et team af forskere passer en matematisk smitte model for spredning af sygdommen til Twitter og Google datasøgning trend i kølvandet på den amerikanske Ebola udbrud i oktober 2014, og opdagede, at medierne opildnet betragtelig bekymring i offentligheden, før en "kedsomhed" effekt sejrede.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2859 :
**Physician peer influence affects repeat prescriptions** :
A new study finds that peer influence among physicians can affect both trial and repeat prescription behavior of a risky new prescription drug. The study tracks prescriptions of a new drug over 17 months, and measures the discussion and patient referral connections among physicians in New York, Los Angeles, and San Francisco.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse fastslår, at peer indflydelse blandt læger kan påvirke både forsøg og gentag recept opførsel af en risikabel ny receptpligtig medicin. Undersøgelsen sporer recepter af et nyt lægemiddel over 17 måneder, og måler diskussion og patientens indbringelsen forbindelser blandt læger i New York, Los Angeles og San Francisco.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2860 :
**Treating more adults with statins would be cost-effective way to boost heart health** :
A new study has found that it would be cost-effective to treat 48-67 percent of all adults aged 40-75 in the US with cholesterol-lowering statins. By expanding the current recommended treatment guidelines and boosting the percentage of adults taking statins, an additional 161,560 cardiovascular-related events could be averted, according to the researchers.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse har konstateret, at det ville være omkostningseffektivt at behandle 48-67 procent af alle voksne i alderen 40-75 i USA med kolesterolsænkende statiner. Ved at udvide de nuværende retningslinjer anbefalede behandling og øge andelen af ??voksne, der tager statiner, kunne yderligere 161.560 kardiovaskulære hændelser afværges, ifølge forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2861 :
**Antidepressant trials exclude most 'real world' patients with depression** :
More than 80 percent of people with depression in the general population aren't eligible for clinical trials of antidepressant drugs, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end 80 procent af mennesker med depression i den almindelige befolkning er ikke berettiget til kliniske studier af antidepressiva, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2862 :
**The Improbable War** :
Crab WalkersStar Wars: Attack of the Clones, via WookiepediaThe wall was made from the faces of the dead. Their souls rested deep inside it, powering the great probability engine at its core. It started as a war memorial, but the technology used to capture these souls had turned the wall into something else: a sentient consciousness that could make even the most unlikely outcome possible. No one
Google-Translate (maskinoversæt.): Krabbe WalkersStar Wars: Attack of the Clones, via WookiepediaThe mur blev foretaget fra ansigterne på de døde. Deres sjæle hvilede dybt inde i det, kraftoverførsel den store sandsynlighed motor på sin kerne. Det startede som et krigsmindesmærke, men teknologien bruges til at fange disse sjæle havde slået muren til noget andet: en sansende bevidsthed, der kunne gøre selv de mest usandsynlige udfald muligt. Ingen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2863 :
**Chemotherapeutic coatings enhance tumor-frying nanoparticles** :
In a move akin to adding chemical weapons to a firebomb, researchers have devised a method to deposit a thin layer of hydrogels on the surface of nanoshells designed to absorb infrared light and generate heat to destroy tumors. When heated by the nanoshells, these special hydrogels lose their water content and any drugs trapped within, creating a formidable one-two punch.
Google-Translate (maskinoversæt.): I et forsøg beslægtet med tilsætning kemiske våben til en brandbombe, har forskere udtænkt en fremgangsmåde til at deponere et tyndt lag af hydrogeler på overfladen af ??nanoshells beregnede til at afbøde infrarødt lys og generere varme til at ødelægge tumorer. Når opvarmet af nanoshells, disse særlige hydrogeler mister deres vandindhold og eventuelle medicin fanget i, hvilket skaber en formidabel en-to punch.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2864 :
**Nanoscale light-emitting device has big profile** :
Engineers have created a nanoscale device that can emit light as powerfully as an object 10,000 times its size. It's an advance that could have huge implications for everything from photography to solar power.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ingeniører har skabt en nanoskala enhed, der kan udsende lys så kraftfuldt som et objekt 10.000 gange dens størrelse. Det er et fremskridt, der kunne have store konsekvenser for alt fra fotografering til solenergi.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2865 :
**DeepDream Animator Creates A Nightmarish Music Video** :
Now you can turn any video into a computerized hallucinogenic fever dream with DeepDream Animator.Self-proclaimed “code magician and narrative engineer," Samim Winiger, just released the latest tool in the DeepDream arsenal: a video generator. The animation tool extracts frames from videos, processes them with Google’s DeepDream image code, and turns it into a new video file. Winiger worked with
Google-Translate (maskinoversæt.): Nu kan du slå en video til et edb hallucinogene feber drøm med DeepDream Animator.Self-proklamerede "code tryllekunstner og narrative ingeniør," Samim Winiger, netop udgivet den seneste værktøj i DeepDream arsenal: a. Video generator Animationen værktøj udtrækker frames fra videoer, behandler dem med Googles DeepDream billede kode, og forvandler det til en ny videofil. Winiger arbejdet med

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2866 :
**Eating wild, foraged mushrooms can result in liver failure or death as misidentification is common** :
Foraging and eating wild mushrooms can result in liver failure and even death because mistaking toxic mushrooms for edible varieties is common, illustrates a recent case.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fouragering og spise vilde svampe kan resultere i leversvigt og død, fordi tage fejl giftige svampe for spiselige sorter er almindelig, illustrerer en nylig sag.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2867 :
**Shark Bites Are Up, but Attack Risk Is Down?** :
California coast visitors are now 91 percent less likely to be bitten by a great white than they were in 1950, likely because beach populations of humans have risen dramatically
Google-Translate (maskinoversæt.): Californiens kyst besøgende er nu 91 procent mindre tilbøjelige til at blive bidt af en stor hvid, end de var i 1950, sandsynligvis på grund strand populationer af mennesker er steget dramatisk

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2868 :
**Mixed Reality Is Becoming Possible, Thanks to Oculus Rift and Leap Motion** :
Video of AR Screen hackathon projectIn its three-year development phase, the Oculus Rift headset has been a sandbox for coders interested in creating immersive virtual reality experiences. And when developers have three years to play with a piece of technology, they put together some outrageous mashups, like a gaming exoskeleton or the omnidirectional treadmill. So far, these innovative virtual e
Google-Translate (maskinoversæt.): Video af AR Screen hackathon projectIn sit treårige udviklingsfase har Oculus Rift headset været en sandkasse til kodere interesserede i at skabe fordybende virtual reality erfaringer. Og når udviklerne har tre år til at spille med et stykke teknologi, de sat sammen nogle uhyrlige mashups, som en gaming exoskeleton eller retningsuafhængig løbebånd. Hidtil er disse innovative virtuelle e

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2869 :
**It's time for science to take a back seat on climate change** :
The last thing the debate on global warming needs is another IPCC report. Artists, lawyers, priests and playwrights must now step forward, says Fred Pearce (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Den sidste ting debatten om global opvarmning behov er en anden rapport IPCC. Kunstnere, advokater, præster og dramatikere må nu træde frem, siger Fred Pearce

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2870 :
**Climate change impacts on bumblebees converge across continents** :
For many species, geographical ranges are expanding toward the poles in response to climate change, while remaining stable along range edges nearest the equator. Using long-term observations across Europe and North America over 110 years, we tested for climate change–related range shifts in bumblebee species across the full extents of their latitudinal and thermal limits and movements along elevat
Google-Translate (maskinoversæt.): For mange arter er geografiske udstrækninger udvider mod polerne som reaktion på klimaændringerne, mens de resterende stabil langs rækkevidde kanter nærmest ækvator. Ved hjælp af langsigtede observationer i Europa og Nordamerika over 110 år har vi testet for klimarelaterede range skift i humlebi arter på tværs af de fulde omfang af deres bredde- og termiske grænser og bevægelser langs elevat

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2871 :
**Single-trial spike trains in parietal cortex reveal discrete steps during decision-making** :
Neurons in the macaque lateral intraparietal (LIP) area exhibit firing rates that appear to ramp upward or downward during decision-making. These ramps are commonly assumed to reflect the gradual accumulation of evidence toward a decision threshold. However, the ramping in trial-averaged responses could instead arise from instantaneous jumps at different times on different trials. We examined sing
Google-Translate (maskinoversæt.): Neuroner i de makak lateral intraparietal (LIP) område udviser fyring satser, der synes at rampe opad eller nedad under beslutningsprocessen. Disse ramper er almindeligt antaget at afspejle den gradvise ophobning af beviser mod en afgørelse tærskel. Imidlertid kunne den ramping i forsøg gennemsnitsmålinger reaktioner i stedet opstå øjeblikkelige spring på forskellige tidspunkter på forskellige forsøg. Vi undersøgte Sing

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2872 :
**Crystal structure of a mycobacterial Insig homolog provides insight into how these sensors monitor sterol levels** :
Insulin-induced gene 1 (Insig-1) and Insig-2 are endoplasmic reticulum membrane–embedded sterol sensors that regulate the cellular accumulation of sterols. Despite their physiological importance, the structural information on Insigs remains limited. Here we report the high-resolution structures of MvINS, an Insig homolog from Mycobacterium vanbaalenii. MvINS exists as a homotrimer. Each protomer c
Google-Translate (maskinoversæt.): Insulin-induceret gen 1 (INSIG-1) og INSIG-2 er endoplasmatisk reticulum membran-indlejrede sterol sensorer, der regulerer cellulær akkumulering af steroler. På trods af deres fysiologiske betydning, den strukturelle oplysninger om Insigs fortsat begrænset. Her rapporterer vi strukturer MvINS, en INSIG homolog fra Mycobacterium vanbaalenii høj opløsning. MvINS eksisterer som en homotrimer. Hver protomer c

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2873 :
**Effect of the cytoplasmic domain on antigenic characteristics of HIV-1 envelope glycoprotein** :
A major goal for HIV-1 vaccine development is the production of an immunogen to mimic native, functional HIV-1 envelope trimeric spikes (Env) on the virion surface. We lack a reliable description of a native, functional trimer, however, because of inherent instability and heterogeneity in most preparations. We describe here two conformationally homogeneous Envs derived from difficult-to-neutralize
Google-Translate (maskinoversæt.): Et vigtigt mål for HIV-1-vaccine udvikling er produktionen af ??et immunogen til at efterligne indfødte, funktionelle HIV-1 kuvert trimeriske pigge (ENV) på virionoverfladen. Vi mangler en pålidelig beskrivelse af et nativt, funktionel trimer, men på grund af iboende ustabilitet og heterogenitet i de fleste præparater. Vi beskriver her to konformt homogene Envs afledt af vanskelige at neutralisere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2874 :
**Wild fish ecosystems resist impact of biodiversity loss, may be masking serious rapid decline in fish production potential** :
New mathematics model shows that as the fish diversity of complex marine food webs declines, fish production resists the change, masking ultimate rapid loss.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nye matematik model viser, at efterhånden som fisken mangfoldighed af komplekse marine fødenet falder, fiskeproduktion modstår forandring, maskering ultimativ hurtige tab.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2875 :
**Keeping the smells of onions, garlic and other stinky foods under wraps** :
Some of the world's most popular foods and seasonings can also be the smelliest — think garlic, onions, certain cheeses and the notoriously stinky Asian durian fruit. No amount of plastic wrap seems to contain their stench, but now scientists have developed a new film that could finally neutralize the odors of even the most pungent fare.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nogle af verdens mest populære fødevarer og krydderier kan også være de smelliest – tror hvidløg, løg, visse oste og den notorisk stinkende asiatiske durian frugt. Ingen mængde af plastfolie synes at indeholde deres stank, men nu forskere har udviklet en ny film, der endelig kunne neutralisere lugte af selv de mest bidende billetpris.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2876 :
**New technique enables magnetic patterns to be mapped in 3-D** :
An international collaboration has succeeded in using synchrotron light to detect and record the complex 3-D magnetization in wound magnetic layers. This technique could be important in the development of devices that are highly sensitive to magnetic fields, such as in medical diagnostics for example.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et internationalt samarbejde er lykkedes at bruge synkrotron lys til at opdage og registrere komplekse 3-D magnetiseringen i sår magnetiske lag. Denne teknik kan være vigtigt i udviklingen af ??enheder, der er meget følsomme over for magnetfelter, såsom i medicinsk diagnostik f.eks.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2877 :
**Memory, thinking ability keep getting worse for years after a stroke, new study finds** :
A stroke happens in an instant. And many who survive one report that their brain never works like it once did. But new research shows that these problems with memory and thinking ability keep getting worse for years afterward — and happen faster than normal brain aging.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et slagtilfælde sker på et øjeblik. Og mange, der overlever en rapport, at deres hjerne aldrig fungerer som det engang gjorde. Men ny forskning viser, at disse problemer med hukommelse og tænkning evne holde værre for år bagefter – og ske hurtigere end normalt hjerne aldring.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2878 :
**Cells that make cartilage get a ‘blueprint’** :
In addition to determining the shape of our ears and noses, cartilage lets us breathe and form healthy bones—both of which are essential to life. In a study published in Cell Reports, researchers explore how a protein called Sox9 regulates the production of cartilage. “Our paper is a blueprint of how the cartilage-producing cell, called a chondrocyte, is made and maintained by Sox9," says Xinjun H
Google-Translate (maskinoversæt.): Ud over at bestemme formen på vores ører og næser, brusk lader os trække vejret og danne sunde knogler-som begge er afgørende for livet. I en undersøgelse offentliggjort i Cell Reports, forskere undersøge, hvordan et protein kaldet Sox9 regulerer produktionen af ??brusk. "Vores papir er en plan for, hvordan den brusk-producerende celle, kaldet en chondrocyt, er lavet og vedligeholdes af Sox9," siger Xinjun H

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2879 :
**Robocabs Might Make Big Cut in Pollution** :
Driverless electric taxis would cut emissions per mile by as much as 94 percent
Google-Translate (maskinoversæt.): Førerløse elektriske taxier ville skære udledningen per mile med så meget som 94 procent

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2880 :
**Many physicians, clinicians work sick despite risk to patients, survey finds** :
Many physicians and advanced practice clinicians, including registered nurse practitioners, midwives and physician assistants, reported to work while being sick despite recognizing this could put patients at risk, according to the results of a small survey.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange læger og avancerede praksis klinikere, herunder registrerede sygeplejerske praktiserende læger, jordemødre og læge assistenter, rapporteret til at arbejde og samtidig være syg trods anerkende dette kunne sætte patienter i fare, i henhold til resultaterne af en lille undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2881 :
**People over 65 with traumatic brain injuries hospitalized four times as often as younger people** :
A disproportionate number of people hospitalized in Canada with traumatic brain injuries are 65 years or older, a new study has found. While that age group represents only 14 per cent of the Canadian population, it accounted for 38 per cent of hospitalizations for TBI between 2006-07 and 2010-11.
Google-Translate (maskinoversæt.): En uforholdsmæssig stor antal mennesker indlagt i Canada med traumatiske hjerneskader er 65 år eller ældre, har en ny undersøgelse fundet. Mens denne aldersgruppe kun udgør 14 procent af den canadiske befolkning, tegnede det for 38 procent af indlæggelser for TBI mellem 2006-07 og 2010-11.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2882 :
**After Sketchy Science, Shark Week Promises To Turn Over A New Fin** :
Shark Week is here, and scientists are afraid. Not of the toothy swimmers — but of inaccuracies, bad science and the demonization of animals that aren't as ferocious as Discovery Channel has made out.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Shark Week er her, og forskerne er bange. Ikke af de toothy svømmere -. Men af ??unøjagtigheder, dårlig videnskab og dæmonisering af dyr, der ikke er så glubsk som Discovery Channel har lavet »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2883 :
**Feedback: Tabloids for androids** :
Plus casual relationships, bittersweet news about chocolate, artisanal lightbulbs and more (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Plus tilfældige relationer, bittersød nyheder om chokolade, håndværksmæssige pærer og mere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2884 :
**[Letter] Postdocs reimagined** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2885 :
**The flowering of a new scent pathway in rose** :
Floral scent is an important trait of ornamental roses that has provided sensual pleasures for humans since antiquity. However, most modern rose cultivars used for cut flowers have little fragrance as a result of breeding preferences for traits such as color and longevity. Restoring scent attributes by breeding or biotechnological means (1) requires a detailed understanding of the biosynthesis of
Google-Translate (maskinoversæt.): Floral duft er en vigtig egenskab af dekorative roser, der har givet sanselige nydelser for mennesker siden oldtiden. Men de fleste moderne steg kultivarer anvendes for afskårne blomster har ringe duft som følge af ynglende præferencer for egenskaber såsom farve og holdbarhed. Gendannelse duft attributter ved avl eller bioteknologiske midler (1), kræver en detaljeret forståelse af biosyntesen af

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2886 :
**When it's hip to be square** :
Most animals and plants approximate a cylinder in shape, and where junctions occur (as with branches of trees or limbs on animals), those corners are “faired," meaning smoothly curved so that one surface grades into the next (1). When living organisms deviate from the norm, there's usually a good biomechanical reason: a clue to some specific problem that needs to be solved. Among their suite of un
Google-Translate (maskinoversæt.): De fleste dyr og planter tilnærme en cylinder i form, og hvor knudepunkter forekomme (som med grene af træer eller lemmer på dyr), disse hjørner er "faired", hvilket betyder jævnt buet, således at én overflade kvaliteter i det næste (1). Ved at leve organismer afviger fra normen, er der som regel en god biomekanisk grund:. et fingerpeg om nogle specifikke problem, der skal løses Blandt deres suite af un

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2887 :
**Knowing when to fold them** :
Almost 100 years ago, in an influential book titled On Growth and Form, D'Arcy Thompson called for the integration of biology with mathematics and physics (1). Fulfillment of his vision has been slow, but more and more scientists are heeding Thompson's call, attempting to explain problems of “growth and form" through physics and mathematics. An excellent example of this trend is the report by Mota
Google-Translate (maskinoversæt.): Næsten 100 år siden, i en indflydelsesrig bog med titlen på vækst og Form, D'Arcy Thompson opfordrede til integration af biologi med matematik og fysik (1). Opfyldelse af hans vision har været langsom, men flere og flere forskere lydhørhed Thompsons opkald, der forsøger at forklare problemerne med "vækst og form« gennem fysik og matematik. Et glimrende eksempel på denne tendens er betænkning af Mota

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2888 :
**Gas phase observation and microwave spectroscopic characterization of formic sulfuric anhydride** :
We report the observation of a covalently bound species, formic sulfuric anhydride (FSA), that is produced from formic acid and sulfur trioxide under supersonic jet conditions. FSA has been structurally characterized by means of microwave spectroscopy and further investigated by using density functional theory and ab initio calculations. Theory indicates that a p2 + p2 + s2 cycloaddition reaction
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi rapporterer observation af en kovalent bundne arter, myresyre svovlsyreanhydrid (FSA), der er fremstillet af myresyre og svovltrioxid under supersoniske jet betingelser. Finanstilsynet har været strukturelt karakteriseret ved hjælp af mikrobølge spektroskopi og yderligere undersøgt ved hjælp af tæthedsfunktionalteori og ab initio beregninger. Teori viser, at en p2 + p2 + s2 cycloadditionsreaktion reaktion

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2889 :
**Cortical folding scales universally with surface area and thickness, not number of neurons** :
Larger brains tend to have more folded cortices, but what makes the cortex fold has remained unknown. We show that the degree of cortical folding scales uniformly across lissencephalic and gyrencephalic species, across individuals, and within individual cortices as a function of the product of cortical surface area and the square root of cortical thickness. This relation is derived from the minimi
Google-Translate (maskinoversæt.): Større hjerner har en tendens til at have mere foldede cortex, men hvad gør cortex fold er forblevet ukendt. Vi viser, at graden af kortikale folde skalaer ensartet i hele lissencephalic og gyrencephalic arter, på tværs af individer, og inden for de enkelte cortex som en funktion af produktet af kortikale overfladeareal og kvadratroden af kortikal tykkelse. Denne relation er afledt af minimi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2890 :
**Genetic assignment of large seizures of elephant ivory reveals Africa’s major poaching hotspots** :
Poaching of elephants is now occurring at rates that threaten African populations with extinction. Identifying the number and location of Africa’s major poaching hotspots may assist efforts to end poaching and facilitate recovery of elephant populations. We genetically assign origin to 28 large ivory seizures (=0.5 metric tons) made between 1996 and 2014, also testing assignment accuracy. Results
Google-Translate (maskinoversæt.): Krybskytteri af elefanter nu forekommer ved hastigheder, der truer de afrikanske befolkninger af udryddelse. Identifikation af antallet og placeringen af Afrikas store krybskytteri hotspots kan hjælpe bestræbelserne på at afslutte krybskytteri og lette inddrivelse af elefant befolkninger. Vi er genetisk tildele oprindelse til 28 store elfenben anfald (= 0,5 tons) fremstillet mellem 1996 og 2014, også teste opgave nøjagtighed. Resultater

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2891 :
**CRL2 aids elimination of truncated selenoproteins produced by failed UGA/Sec decoding** :
Selenocysteine (Sec) is translated from the codon UGA, typically a termination signal. Codon duality extends the genetic code; however, the coexistence of two competing UGA-decoding mechanisms immediately compromises proteome fidelity. Selenium availability tunes the reassignment of UGA to Sec. We report a CRL2 ubiquitin ligase–mediated protein quality-control system that specifically eliminates t
Google-Translate (maskinoversæt.): selenocystein (Sec) er oversat fra det codon UGA, typisk en opsigelse signal. Codon dualitet udvider den genetiske kode; Men sameksistensen af to konkurrerende UGA-afkodning mekanismer straks kompromitterer proteomet troskab. Selen tilgængelighed melodier omfordeling af UGA til Sec. Vi rapporterer en CRL2 ubiquitinligase-medieret protein kvalitetssystem, der specifikt eliminerer t

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2892 :
**Conformational plasticity of a native retroviral capsid revealed by x-ray crystallography** :
Retroviruses depend on self-assembly of their capsid proteins (core particle) to yield infectious mature virions. Despite the essential role of the retroviral core, its high polymorphism has hindered high-resolution structural analyses. Here, we report the x-ray structure of the native capsid (CA) protein from bovine leukemia virus. CA is organized as hexamers that deviate substantially from sixfo
Google-Translate (maskinoversæt.): Retrovira afhænger selvsamling af deres kapsidproteiner (kernepartikel) for at give infektiøse modne virioner. På trods af den afgørende rolle, retroviral kerne har sin høje polymorfi hindrede høj opløsning strukturelle analyser. Her rapporterer vi x-ray struktur af den native capsid (CA) protein fra bovint leukæmivirus. CA er organiseret som hexamerer, der afviger væsentligt fra sixfo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2893 :
**Water to understand the brain** :
To observe the brain in action, scientists and physicians use imaging techniques, among which functional magnetic resonance imaging (fMRI) is the best known. These techniques are not based on direct observations of electric impulses from activated neurons, but on one of their consequences. Indeed, this stimulation triggers physiological modifications in the activated cerebral region, changes that
Google-Translate (maskinoversæt.): At observere hjernen i aktion, forskere og læger bruger billeddiagnostiske teknikker, blandt hvilke funktionel magnetisk resonans (fMRI) er den bedst kendte. Disse teknikker er ikke baseret på direkte observationer af elektriske impulser fra aktiverede neuroner, men på en af deres konsekvenser. Faktisk har denne stimulation udløser fysiologiske ændringer i den aktiverede cerebral region, skifter at

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2894 :
**New study re-writes the rules of carbon analysis** :
Analyses of carbon emissions may be misleading as they failed to include the impacts of policies such as trading schemes, emission caps or quotas, experts say in a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): Analyser af kulstofemissioner kan være vildledende, da de undlod at medtage virkningerne af politikker som f.eks handelsordninger, emissionslofter eller kvoter, siger eksperter i en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2895 :
**Aerodynamic effects can save tens of seconds in cycling time trials** :
Will the Tour de France prologue in Utrecht get the winner it deserves? New aerodynamic research shows that riders in a time trial can save vital seconds by riding closer to the following team car. Over a short distance like the prologue of the Tour de France, that can save as much as 6 seconds: enough to make the difference between winning and losing.
Google-Translate (maskinoversæt.): Vil Tour de France prologen i Utrecht få vinderen den fortjener? Ny aerodynamisk forskning viser, at ryttere i en enkeltstart kan spare vitale sekunder ved at ride tættere på den følgende hold bilen. Over en kort afstand ligesom prologen af Tour de France, kan det spare så meget som 6 sekunder:. Nok til at gøre forskellen mellem at vinde og tabe

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2896 :
**Misbehaving pulsar's sudden slow-down may teach us how they tick** :
A bright young pulsar that seemed to be stable has slammed on its brakes. Understanding this shift in behaviour could help astronomers calibrate cosmic clocks
Google-Translate (maskinoversæt.): En lys ung pulsar, der syntes at være stabil har smækket sine bremser. Forståelse dette skift i adfærd kan hjælpe astronomerne kalibrere kosmiske ure

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2897 :
**Osteoporosis linked with heart disease in older people** :
Scientists have discovered a link between coronary heart disease and osteoporosis, suggesting both conditions could have similar causes. In one of the first studies of its kind to use a special scanning technique, researchers found that people with a history of heart disease had substantially lower cortical volumetric bone mineral density in their wrist bone (the distal radius) than those without.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget en sammenhæng mellem hjertesygdomme og knogleskørhed, hvilket tyder på begge betingelser kunne have lignende årsager. I en af de første undersøgelser af sin art til at bruge en speciel scanning teknik, fandt forskerne, at mennesker med en historie af hjertesygdom havde væsentligt lavere kortikal volumetrisk knoglemineraltæthed i deres håndled knogle (den distale radius) end dem uden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2898 :
**Risk score developed for life expectancy of hospital patients** :
The world's first prognosis scoring system (PANDORA score) for hospital patients, and their life expectancy within the next 30 days, has been developed by scientists. To determine the score, patients are asked about simple parameters such as their age, height and weight. They are also asked for a personal estimate of their mobility and eating behavior — as well as their general condition. Using a
Google-Translate (maskinoversæt.): Verdens første prognose pointsystem (PANDORA score) for hospitalspatienter, og deres forventede levetid inden for de næste 30 dage, er blevet udviklet af forskere. For at bestemme score, bliver patienterne spurgt om simple parametre såsom deres alder, højde og vægt. De er også bedt om en personlig vurdering af deres mobilitet og spiseadfærd – samt deres generelle tilstand. Ved hjælp af en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2899 :
**High resolution far-infrared all-sky image** :
Astronomers have created all-sky image maps and released the full database to researchers. Far-infrared light is the key wavelength range for investigating the formation processes of stars and planetary systems. By observing far-infrared light, we can reveal the distribution of the interstellar medium, or gas and dust in interstellar space, as well as the processes of star formation within it.
Google-Translate (maskinoversæt.): Astronomer har skabt alle-sky image maps og udgivet den fulde database til forskere. Far-infrarødt lys er nøglen bølgelængdeområde for at undersøge dannelsen processer stjerner og planetsystemer. Ved at observere langt infrarødt lys, kan vi afsløre fordelingen af det interstellare medium eller gas og støv i det interstellare rum, samt de processer af stjernedannelse i det.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2900 :
**Multitasking Can Improve Exercise Performance** :
Researchers were surprised to find that cyclists rode faster while taking on easy mental tasks. —Karen Hopkin, Eliene Augenbraun Click here for a transcript of this video.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere blev overrasket over at finde, at cyklisterne kørte hurtigere, mens du tager på let mental opgaver. -Karen Hopkin, Eliene Augenbraun Klik her for en udskrift af denne video.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2901 :
**New class of compounds shrinks pancreatic cancer tumors, prevents regrowth** :
A chemical compound that has reduced the growth of pancreatic cancer tumors by 80 percent in treated mice has been developed by researchers. The compound, called MM41, was designed to block faulty genes. It appears to do this by targeting little knots in their DNA, called quadruplexes, which are very different from normal DNA and which are especially found in faulty genes.
Google-Translate (maskinoversæt.): En kemisk forbindelse, der har reduceret væksten af kræft i bugspytkirtlen tumorer med 80 procent i behandlede mus er blevet udviklet af forskere. Forbindelsen, kaldet MM41, er designet til at blokere defekte gener. Det ser ud til at gøre dette ved at målrette små knuder i deres DNA, kaldet quadruplexes, som er meget forskellig fra den normale DNA, og som er specielt findes i defekte gener.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2902 :
**Solving reproducibility** :
The reproducibility problem in science is a familiar issue, not only within the scientific community, but with the general public as well. Recent developments in social psychology (such as fraudulent research by D. Stapel) and cell biology (the Amgen Inc. and Bayer AG reports on how rarely they could reproduce published results) have become widely known. Nearly every field is affected, from clinic
Google-Translate (maskinoversæt.): Reproducerbarheden problem i videnskab er et velkendt problem, ikke kun i det videnskabelige samfund, men med offentligheden så godt. Den seneste udvikling i socialpsykologi (såsom svigagtig forskning ved D. Stapel) og cellebiologi (den Amgen Inc. og Bayer AG rapporter om, hvordan sjældent de kunne gengive offentliggjorte resultater) er blevet almindeligt kendt. Næsten alle områder er påvirket, fra klinik

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2903 :
**Tapping a nuclear test ban treasure-trove** :
The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) has spawned a globe-girdling network of 300 detector stations that sniff out radionuclides, listen for low-frequency sounds, and record tremors—all to discern whether countries are carrying out clandestine nuclear weapons tests. And the treaty has not yet even come into force; the United States remains a prominent holdout. But the CTBT's $1 billion
Google-Translate (maskinoversæt.): The Comprehensive Nuclear-Test-(CTBT) har skabt en globus-girdling netværk af 300 detektor stationer, opsnuse radionuklider, lytte efter lyde lavfrekvente, og optage rystelser-all at skelne, om lande udfører hemmelige atomprøvesprængninger. Og traktaten endnu ikke engang trådt i kraft; USA er fortsat en fremtrædende holdout. Men CTBT s milliard dollars

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2904 :
**Bearing down on hydrogen** :
Under high pressure, electrons can be squeezed out of the covalent bond that holds the hydrogen molecule together. Under these conditions, condensed hydrogen can become metallic, but the pressures required can be obtained only through the gravitational field of gas giant planets, or fleetingly in shock waves. On page 1455 of this issue, Knudson et al. (1) report experiments using the Z machine at
Google-Translate (maskinoversæt.): Under højt tryk, kan elektroner presses ud af den kovalente binding, der holder brint molekyle sammen. Under disse betingelser, kan kondenseret brint blive metallisk, men det pres, der er nødvendige, kan kun opnås gennem tyngdefeltet af gas gigantiske planeter, eller flygtigt i chokbølger. På side 1455 af dette spørgsmål, Knudson et al. (1) rapport eksperimenter ved hjælp af Z maskine på

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2905 :
**Who can cleave DMSP?** :
Marine organisms play a key role in the global sulfur cycle by producing dimethyl sulfide (DMS), a volatile compound that is emitted into the atmosphere. On page 1466 of this issue, Alcolombri et al. (1) report how the abundant marine phytoplankton Emiliania huxleyi (see the image) produces DMS from dimethylsulfoniopropionate (DMSP). Using a series of classical biochemical approaches, augmented by
Google-Translate (maskinoversæt.): Marine organismer spiller en central rolle i den globale svovlkredsløbet ved at producere dimethyl sulfid (DMS), en flygtig forbindelse, der udsendes i atmosfæren. På side 1466 af dette spørgsmål, Alcolombri et al. (1) rapporterer, hvordan den rigelige marine fytoplankton Emiliania huxleyi (se billedet) giver DMS fra dimethylsulfoniopropionate (DMSP). Ved hjælp af en række klassiske biokemiske metoder, augmented ved

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2906 :
**Quantum spin Hall effect of light** :
Maxwell’s equations, formulated 150 years ago, ultimately describe properties of light, from classical electromagnetism to quantum and relativistic aspects. The latter ones result in remarkable geometric and topological phenomena related to the spin-1 massless nature of photons. By analyzing fundamental spin properties of Maxwell waves, we show that free-space light exhibits an intrinsic quantum s
Google-Translate (maskinoversæt.): Maxwells ligninger, formuleret for 150 år siden, i sidste ende beskriver egenskaber af lys, fra klassisk elektromagnetisme til kvante og relativistiske aspekter. Sidstnævnte dem resulterer i bemærkelsesværdige geometriske og topologiske fænomener relateret til spin-1 masseløst natur af fotoner. Ved at analysere fundamentale spin-egenskaber Maxwell bølger, viser vi, at fri-space lys udviser en iboende kvante s

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2907 :
**Atomic gold–enabled three-dimensional lithography for silicon mesostructures** :
Three-dimensional (3D) mesostructured semiconductors show promising properties and applications; however, to date, few methods exist to synthesize or fabricate such materials. Metal can diffuse along semiconductor surfaces, and even trace amounts can change the surface behavior. We exploited the phenomena for 3D mesoscale lithography, by showing one example where iterated deposition-diffusion-inco
Google-Translate (maskinoversæt.): Tre-dimensionel (3D) mesostructured halvledere viser lovende egenskaber og applikationer; imidlertid Hidtil er der nogle metoder til at syntetisere eller fabrikere disse materialer. Metal kan diffundere langs halvleder overflader, og selv spormængder kan ændre adfærden overflade. Vi udnyttede fænomenerne til 3D mesoskala litografi, ved at vise et eksempel, hvor gentog aflejring-diffusion-inco

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2908 :
**Genomic determinants of coral heat tolerance across latitudes** :
As global warming continues, reef-building corals could avoid local population declines through “genetic rescue" involving exchange of heat-tolerant genotypes across latitudes, but only if latitudinal variation in thermal tolerance is heritable. Here, we show an up–to–10-fold increase in odds of survival of coral larvae under heat stress when their parents come from a warmer lower-latitude locatio
Google-Translate (maskinoversæt.): Som den globale opvarmning fortsætter, kunne rev-building koraller undgå lokale befolkning falder igennem "genetisk redde" involverer udveksling af varme-tolerante genotyper tværs breddegrader, men hvis breddegående variation i termisk tolerance er arvelige. Her viser vi en up-to-10-fold stigning i odds for overlevelse af koraller larver under varmestress når deres forældre kommer fra et varmere lavere breddegrader locatio

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2909 :
**Factor-dependent processivity in human eIF4A DEAD-box helicase** :
During eukaryotic translation initiation, the small ribosomal subunit, assisted by initiation factors, locates the messenger RNA start codon by scanning from the 5' cap. This process is powered by the eukaryotic initiation factor 4A (eIF4A), a DEAD-box helicase. eIF4A has been thought to unwind structures formed in the untranslated 5' region via a nonprocessive mechanism. Using a single-molecule a
Google-Translate (maskinoversæt.): Under eukaryote translationsinitiering, den lille ribosomale underenhed, bistået af initieringsfaktorer, lokaliserer messenger RNA starten codon ved at scanne fra 5'hætte. Denne proces er drevet af den eukaryote indvielse faktor 4A (eIF4A), en DEAD-box helicase. eIF4A har været tænkt til at slappe af strukturer dannet i uoversatte 5'-området via en nonprocessive mekanisme. Ved hjælp af en enkelt molekyle en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2910 :
**Do labels lie about edible marijuana?** :
Most edible medical marijuana products deliver significantly more or less wallop—mostly less—than their labels promise, according to new research. The results suggest some patients who consume marijuana-laced products to treat disease or control symptoms could be unintentionally overdosing on the drug’s primary psychoactive ingredient. Mislabeled brownies, cookies, iced teas, or sodas, may cheat m
Google-Translate (maskinoversæt.): mest spiselige medicinsk marihuana produkter leverer betydeligt mere eller mindre tæve-meste mindre end deres etiketter lover, viser ny forskning. Resultaterne tyder på nogle patienter, som indtager marihuana bornert produkter til behandling af sygdom eller kontrol symptomer kan være utilsigtet overdosis af narkotika primære psykoaktive ingrediens. Fejlagtigt brownies, cookies, iced te eller sodavand, kan snyde m

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2911 :
**Why the U.S. Crushed a Ton of Ivory** :
The elephant in the room—actually, Times Square: a ton of poached ivory that was mashed in some sort of souped-up wood chipper.
Google-Translate (maskinoversæt.): Elefanten i rummet-faktisk, Times Square:. et væld af fødekilde elfenben, som blev mosede i en slags tunet flishugger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2912 :
**Searchers Comb Resort after 2 Tornados Hit Illinois** :
Searchers with rescue dogs combed through a large lake resort west of Chicago on Tuesday, looking for people who might be trapped after a tornado toppled trailers and RVs
Google-Translate (maskinoversæt.): Searchers med redningshunde kæmmet gennem en stor sø udvej vest for Chicago tirsdag, på udkig efter folk, der kan blive fanget efter en tornado væltede trailere og autocampere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2913 :
**Kids who remember words are better liars** :
Kids who perform better on verbal memory tests are better at covering up lies, a hidden-camera experiment shows. Researchers gave six- and seven-year-olds the opportunity to do something they were instructed not to: peek at the final answers on the back of a card during a trivia game. A hidden camera and correct answers to the question allowed researchers to identify who had peeked, despite denial
Google-Translate (maskinoversæt.): Kids, der udfører bedre på verbale hukommelse test er bedre til at dække op løgne, en skjult-kamera eksperiment viser. Forskere gav seks- og syv-årige mulighed for at gøre noget, de blev instrueret om ikke at: kig på de endelige svar på bagsiden af et kort i løbet af et trivia spil. En skjult kamera og korrekte svar på spørgsmålet tillod forskerne at identificere som havde kigget på trods benægtelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2914 :
**To Increase Disaster Aid, Do Not Mention Global Warming** :
A new study suggests that mentioning climate change causes contrarians to withhold charitable giving
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse tyder på, at nævne klimaforandringerne forårsager contrarians at tilbageholde velgørenhed

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2915 :
**[Book Review] The Last Unicorn** :
Author: David W. Redding
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: David W. Redding

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2916 :
**Comment on “Missing gas-phase source of HONO inferred from Zeppelin measurements in the troposphere"** :
Li et al. (Reports, 18 April 2014, p. 292) proposed a unity nitrous acid (HONO) yield for reaction between nitrogen dioxide and the hydroperoxyl-water complex and suggested a substantial overestimation in HONO photolysis contribution to hydroxyl radical budget. Based on airborne observations of all parameters in this chemical system, we have determined an upper-limit HONO yield of 0.03 for the rea
Google-Translate (maskinoversæt.): Li et al. (Rapporter, den 18. april 2014 s. 292) foreslået en enhed salpetersyrling (HONO) udbytte for reaktionen mellem nitrogendioxid og hydroperoxylradikaler-vand kompleks og foreslog en betydelig overvurdering i HONO fotolyse bidrag til hydroxyl radikal budget. Baseret på luftbårne observationer af alle parametre i denne kemisk system, har vi bestemt en øvre-limit HONO udbytte på 0,03 for rea

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2917 :
**Structural basis for nucleotide exchange in heterotrimeric G proteins** :
G protein–coupled receptors (GPCRs) relay diverse extracellular signals into cells by catalyzing nucleotide release from heterotrimeric G proteins, but the mechanism underlying this quintessential molecular signaling event has remained unclear. Here we use atomic-level simulations to elucidate the nucleotide-release mechanism. We find that the G protein a subunit Ras and helical domains—previously
Google-Translate (maskinoversæt.): G-protein-koblede receptorer (GPCR) relæ diverse ekstracellulære signaler til celler ved katalysere nukleotid frigivelse fra heterotrimere G-proteiner, men den mekanisme der ligger bag denne kvintessensen molekylære signalering begivenhed er forblevet uklart. Her bruger vi atomare niveau simuleringer at belyse nukleotid-udløsningsmekanisme. Vi finder, at G-proteinet en underenhed Ras og spiralformede domæner-tidligere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2918 :
**Endocytic sites mature by continuous bending and remodeling of the clathrin coat** :
During clathrin-mediated endocytosis (CME), plasma membrane regions are internalized to retrieve extracellular molecules and cell surface components. Whether endocytosis occurs by direct clathrin assembly into curved lattices on the budding vesicle or by initial recruitment to flat membranes and subsequent reshaping has been controversial. To distinguish between these models, we combined fluoresce
Google-Translate (maskinoversæt.): Under clathrin endocytose (CME), er plasmamembran regioner internaliseres at hente ekstracellulære molekyler og celleoverflade komponenter. Hvorvidt endocytose sker ved direkte clathrin samling til buede gitre på spirende vesikel eller ved indledende rekruttering til flade membraner og efterfølgende omlægning har været kontroversiel. For at skelne mellem disse modeller, vi kombineret fluorescerer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2919 :
**Linking climate change to natural disasters influences charitable aid** :
When natural disasters strike, the media, charities, and science organizations appeal to the public for aid to the victims and to communicate the causes of these events. Increasingly, as scientists link extreme weather events to climate change, people are mixing the discussion about climate change and aid. But a new study offers caution: researchers found that linking a natural disaster with clima
Google-Translate (maskinoversæt.): Når naturkatastrofer strejke, medier, velgørende organisationer og videnskabelige organisationer appellerer til offentligheden om hjælp til ofrene og at formidle årsagerne til disse begivenheder. I stigende grad, som forskerne link ekstreme vejrforhold til klimaændringerne, er folk blande diskussionen om klimaændringer og støtte. Men en ny undersøgelse giver forsigtighed: Forskerne fandt, at knytte en naturkatastrofe med clima

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2920 :
**Global freshwater consumption crossing its planetary boundary** :
Planetary boundaries have been proposed to describe a safe operating space of humanity. Human consumption of freshwater is the used control variable for a freshwater planetary boundary. Research is now showing that global freshwater consumption has already pushed beyond its boundary.
Google-Translate (maskinoversæt.): Planetary grænser er blevet foreslået til at beskrive en sikker betjeningsplads af menneskeheden. Konsum af ferskvand er den anvendte variabel for en ferskvands planetarisk grænse kontrol. Forskning viser nu, at det globale forbrug ferskvand allerede har skubbet uden for virksomhedens område.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2921 :
**New method of converting algal oil to transportation fuels** :
A new method of converting squalene, which is produced by microalgae, to gasoline or jet fuel, has been developed. This study is part of a research project that attempts to make use of oil-producing algae in wastewater treatment. The result will help to expand the utilization of oil that is produced from wastewater.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny metode til at omdanne squalen, som er produceret af mikroalger, til benzin eller jetbrændstof, er ??blevet udviklet. Denne undersøgelse er en del af et forskningsprojekt, der forsøger at gøre brug af olieproducerende alger i spildevandsrensning. Resultatet vil medvirke til at øge udnyttelsen af olie, der er fremstillet af spildevand.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2922 :
**This is your brain on fried eggs: Brain, motivation and eating a high-fat diet** :
High-fat feeding can cause impairments in the functioning of the mesolimbic dopamine system, according to new research. This system is a critical brain pathway controlling motivation. These findings may have important health implications.
Google-Translate (maskinoversæt.): højt fedtindhold fodring kan forårsage forringelser i funktion mesolimbiske dopamin-systemet, viser ny forskning. Dette system er en kritisk hjerne pathway kontrollerende motivation. Disse resultater kan have vigtige sundhedsmæssige konsekvenser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2923 :
**High-pressure oxygen can effectively treat fibromyalgia** :
Women with fibromyalgia, a chronic pain syndrome, were able to drastically reduce, or even eliminate, their use of pain medication following hyperbaric oxygen treatment, according to new research.. The researchers also believe they have identified the primary factor causing fibromyalgia: the disruption of the brain mechanism for processing pain.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kvinder med fibromyalgi, en kronisk smerte syndrom, var i stand til drastisk at reducere eller helt fjerne, deres brug af smertestillende medicin efter hyperbar ilt behandling, viser ny forskning .. Forskerne mener også, at de har identificeret den primære faktor, der forårsager fibromyalgi:. afbrydelsen af hjernen mekanisme til behandling af smerte

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2924 :
**Skin squamous cell carcinoma** :
Researchers have uncovered new genetic alterations involved in the development of skin squamous cell carcinoma.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har afsløret nye genetiske ændringer, der er involveret i udviklingen af huden pladecellekræft.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2925 :
**Ask Us Anything: Could A Lion Live Off Veggie Burgers?** :
Jason SchneiderFake meat, as a rule, garners more complaints than compliments from people. Vegetables lack the complete proteins found in meat, and tend to be a poor substitute for its melange of muscles, tendons, blood, and other tissues–each of which confers a different texture and flavor.For cats, it goes beyond mere preference. Felines evolved to be obligate carnivores; in the wild, they mus
Google-Translate (maskinoversæt.): Jason SchneiderFake kød, som regel, garners flere klager end komplimenter fra folk. Grøntsager mangler de komplette proteiner, der findes i kød, og har tendens til at være en dårlig erstatning for sin melange af muskler, sener, blod og andet væv – som hver især tillægger en anden tekstur og flavor.For katte, det går ud over blot præference. Kattefamilien udviklet sig til at være obligate kødædere; i naturen, MUS de

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2926 :
**Exploring Location X** :
Concept Art Of The Airlander DirigibleHybrid Air VehiclesThey led us into a windowless room, and after that we were left alone for the duration of the trip. We had no clocks or any other tech. There were beds, and a meal was brought in. After that we talked, rested, and eventually slept. It was hard to tell if the dirigible was moving.A couple of days later we felt a slight tilt, and were led dow
Google-Translate (maskinoversæt.): Concept Art Of The Airlander DirigibleHybrid Air VehiclesThey førte os ind i et rum uden vinduer, og efter at vi var alene for varigheden af turen. Vi havde ingen ure eller andre tech. Der var senge, og et måltid blev bragt i. Efter talte, at vi, udhvilet, og til sidst sov. Det var svært at fortælle, hvis styrbare var moving.A par dage senere følte vi en svag hældning, og blev ført dow

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2927 :
**Grinding Time** :
Mortar And PestleAnika/Flickr CC By SA 2.0Albina sat crosslegged on the reclaimed-bamboo floor of her condo, with the SmartMortar gripped between her thighs. Leaning into the motion, she ground the pestle with soothing clockwise rotations. She was top of the leaderboard on Grynder, and intended to stay that way. After 50 reps, the mortar chimed: “Good job! Now grind counter­clockwise, and remembe
Google-Translate (maskinoversæt.): Mortar Og PestleAnika / Flickr CC Af SA 2.0Albina sad og crosslegged på det inddæmmede-bambus gulv af hendes ejerlejlighed, med SmartMortar grebet mellem hendes lår. Skæve ind i bevægelse, hun jorde pistil med beroligende uret rotationer. Hun var toppen af leaderboard på Grynder, og beregnet til at bo på den måde. Efter 50 reps, mørtel ringede: "Good job! Nu slibe mod uret, og remembe

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2928 :
**<3/** :
TrueheartDaniellehelm/Flickr CC By 2.0)None of the celebrities condones it, of course. Supporting truehearting would be terrible publicity. The most anyone says on record is “Be careful out there." (Many stars have clips on GatherApp with 500,000 likes; they’re beholden to the crowd.) So they’re careful.For most people, it’s enough to show up when the fave needs numbers: There’s nothing worse tha
Google-Translate (maskinoversæt.): TrueheartDaniellehelm / Flickr CC Af 2.0) Ingen af de berømtheder billiger det, selvfølgelig. Støtte truehearting ville være forfærdeligt omtale. Den mest nogen siger på rekord er (Mange stjerner har klip på GatherApp med 500.000 lide., De er afhængighedsforhold til publikum) "Vær forsigtig derude." Så de er careful.For fleste mennesker, er det nok til at dukke op, når den fave behov numre: Der er ikke noget værre tha

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2929 :
**Microbleeds, diminished cerebral blood flow in cognitively normal older patients** :
A small imaging study suggests cortical cerebral microbleeds in the brain, which are the remnant of red blood cell leakage from small vessels, were associated with reduced brain blood flow in a group of cognitively normal older patients, according to a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): En lille imaging undersøgelse foreslår kortikale cerebrale microbleeds i hjernen, som er rest af røde blodlegemer lækage fra mindre fartøjer, var forbundet med nedsat hjerne blodgennemstrømningen i en gruppe af kognitivt normale ældre patienter, ifølge en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2930 :
**Hong Kong Panda Bears Down on World Record for Longevity** :
The oldest giant panda living in captivity is set to challenge the world record for the animals' longevity, with her age said to put her on par with a human centenarian
Google-Translate (maskinoversæt.): Den ældste gigant panda lever i fangenskab er indstillet til at udfordre verden rekord for dyrenes levetid, med hendes alder sagde at sætte hende på lige fod med en menneskelig centenarian

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2931 :
**Farming is driving force drying soil in Northern China** :
An important agricultural region in China is drying out, and increased farming may be more to blame than rising temperatures and less rain, according to a study spanning 30 years of data. A research team analyzed soil moisture during the growing season in Northern China and found that it has decreased by 6 percent since 1983.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et vigtigt landbrugsområde i Kina tørrer ud, og øget landbrug kan være mere at skyde skylden end stigende temperaturer og mindre regn, ifølge en undersøgelse, der spænder over 30 års data. Et forskerhold analyseret jordens fugtighed i løbet af vækstsæsonen i det nordlige Kina, og fandt, at det er faldet med 6 procent siden 1983.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2932 :
**Smart stuff: IQ of Northwest power grid raised, energy saved** :
Smart grid technologies and approaches can improve energy efficiency and possibly reduce power costs, according to the Pacific Northwest Smart Grid Demonstration Project's final report.
Google-Translate (maskinoversæt.): Smart grid-teknologier og tilgange kan forbedre energieffektiviteten og muligvis reducere magt omkostninger, i henhold til Pacific Northwest Smart Grid demonstrationsprojekt endelige rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2933 :
**Burst of light speeds up healing by turbocharging our cells** :
The properties of water are altered by near-infrared light, which could drive the energy-producing mitochondria in our cells to work harder and heal us faster
Google-Translate (maskinoversæt.): De egenskaber af vand er ændret af nær-infrarødt lys, som kunne drive de energiproducerende mitokondrier i vores celler til arbejde hårdere og helbrede os hurtigere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2934 :
**Roman Builders May Have Copied Volcanic "Concrete"** :
The rock of the Campi Flegrei Caldera, west of Naples, Italy, has an intricate network of mineral fibers—just like the famed Roman concrete. Christopher Intagliata reports.
Google-Translate (maskinoversæt.): Klippen af Campi Flegrei Caldera, vest for Napoli, Italien, har et indviklet netværk af mineralfibre-ligesom den berømte romerske beton. Christopher Intagliata rapporter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2935 :
**Engaging new scientific horizons** :
Next week, the New Horizons spacecraft will reconnoiter Pluto and its system of moons on the ragged edge of our planetary system. It may then fly by icy bodies in the Kuiper Belt, more than a billion kilometers beyond Neptune's orbit. These will become the farthest worlds ever explored, ushering in a new era of discovery. Although information from previous planetary probes has helped scientists un
Google-Translate (maskinoversæt.): I næste uge, vil New Horizons rumfartøjet rekognoscere Pluto og dens system af måner på ujævn kant af vores planetsystem. Den kan derefter flyve af iskolde organer i Kuiper Belt, mere end en milliard kilometer uden for Neptuns bane. Disse vil blive de fjerneste verdener nogensinde udforsket, der varsler en ny æra af opdagelse. Selv om oplysningerne fra tidligere planetariske sonder har hjulpet forskere un

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2936 :
**Scientists dread Greek exit from the euro** :
Greek scientists are in an even greater state of uncertainty about the future of research in their debt-ridden country. On 5 July, Greek voters rejected the terms of a bailout package proposed by European Union negotiators, but what this decision means for the country's place in Europe is still unclear. The scientific community fears a Greek departure from Europe's common currency, the euro, or ev
Google-Translate (maskinoversæt.): græske forskere er i en endnu større usikkerhed om fremtiden for forskningen i deres gældsplagede land. Den 5. juli, græske vælgere forkastede vilkårene for en redningspakke foreslået af EU-forhandlere, men hvad denne beslutning betyder for landets plads i Europa er stadig uklart. Det videnskabelige samfund frygter en græsk afgang fra Europas fælles valuta, euroen, eller ev

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2937 :
**The modern era of HIV-1 vaccine development** :
More than 30 years after the discovery of HIV-1, where are we in our quest to develop a vaccine that could prevent human infections and help stem the global HIV-1 pandemic? The truth is, unfortunately, that we are not yet close. Even at the laboratory bench, we do not have a vaccine that can induce cross-reactive neutralizing antibodies—the type of response likely needed to provide high-level prot
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end 30 år efter opdagelsen af HIV-1, hvor er vi i vores søgen efter at udvikle en vaccine, der kan forhindre infektioner hos mennesker og hjælpe dæmme op for globale hiv -1 pandemisk? Sandheden er desværre, at vi endnu ikke er tæt på. Selv på laboratoriet bænken, har vi ikke en vaccine, der kan fremkalde krydsreaktive neutraliserende antistoffer-typen af respons sandsynligvis brug for at levere høj niveau prot

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2938 :
**Intellectuals and the rise of the modern economy** :
For many decades, economists dismissed culture as irrelevant to most questions in economic growth. However, in the past decade they have rediscovered its importance in the emergence of the Great Enrichment (the rapid and unprecedented process of economic growth since 1850) (1–3). In retrospect, this development seems inevitable. Once it was accepted that institutions are a powerful factor in expla
Google-Translate (maskinoversæt.): I mange årtier, økonomer afviste kultur som irrelevant for de fleste spørgsmål i den økonomiske vækst. Men i det seneste årti, de har genfundet sin betydning i fremkomsten af den Store berigelse (den hurtige og hidtil usete økonomiske vækst siden 1850) (1-3). Set i bakspejlet, denne udvikling synes uundgåeligt. Når det blev accepteret, at institutioner er en magtfuld faktor i forklaringerne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2939 :
**A 3D-printed, functionally graded soft robot powered by combustion** :
Roboticists have begun to design biologically inspired robots with soft or partially soft bodies, which have the potential to be more robust and adaptable, and safer for human interaction, than traditional rigid robots. However, key challenges in the design and manufacture of soft robots include the complex fabrication processes and the interfacing of soft and rigid components. We used multimateri
Google-Translate (maskinoversæt.): robotforskerne er begyndt at designe biologisk inspirerede robotter med bløde eller delvist bløde organer, som har potentialet til at blive mere robust og tilpasningsdygtig, og sikrere for menneskelig interaktion, end traditionelle stive robotter. Men centrale udfordringer i design og fremstilling af bløde robotter omfatter de komplekse fremstillingsprocesser og interfacing af bløde og stive komponenter. Vi brugte multimateri

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2940 :
**[Working Life] Getting noticed is half the battle** :
Author: Eleftherios P. Diamandis
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: Eleftherios P. Diamandis

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2941 :
**[Errata] Erratum for the Report “On the origin of near-infrared extragalactic background light anisotropy" by M. Zemcov, J. Smidt, T. Arai, J. Bock, A. Cooray, Y. Gong, M. G. Kim, P. Korngut, A. Lam, D. H. Lee, T. Matsumoto, S. Matsuura, U. W. Nam, G. Roudier, K. Tsumura, T. Wada** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2942 :
**Alzheimer's data lawsuit is sign of growing tensions** :
Battle between California universities raises questions about research ownership.Nature 523 265 doi: 10.1038/nature.2015.17932
Google-Translate (maskinoversæt.): Kamp mellem Californien universiteter rejser spørgsmål om forskning ownership.Nature 523 265 doi: 10,1038 / nature.2015.17932

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2943 :
**Temperature a dominant influence on bird diversity loss in Mexico** :
A wide-ranging study of gains and losses of populations of bird species across Mexico in the 20th century shows shifts in temperature due to global climate change are the primary environmental influence on the distributions of bird species.
Google-Translate (maskinoversæt.): En omfattende undersøgelse af gevinster og tab på bestande af fuglearter i hele Mexico i det 20. århundrede viser skift i temperaturen på grund af de globale klimaændringer er den primære miljømæssige indflydelse på fordelingen af ??fuglearter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2944 :
**Elliot Meyerowitz (Caltech, HHMI) 2: Plant development: Modeling Arabidopsis phyllotaxis** :
http://www.ibiology.org/ibioseminars/elliot-meyerowitz-part-2.html Talk Overview: Meyerowitz begins his talk by reminding us of the critical role that plants play in human and global health. Undernutrition is a huge global problem that is only likely to worsen as the world’s population grows and global warming reduces arable land and plant yields. To breed for specific traits such as plant size, g
Google-Translate (maskinoversæt.): http://www.ibiology.org/ibioseminars/elliot-meyerowitz-part-2.html Talk Oversigt: Meyerowitz begynder sin tale ved at minde os om den kritiske rolle, at planter spille i menneskelig og global sundhed. Underernæring er et stort globalt problem, der kun forventes at forværre som verdens befolkning vokser og den globale opvarmning reducerer agerjord og plante udbytter. At avle efter bestemte egenskaber, såsom planter størrelse, g

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2945 :
**Elliot Meyerowitz (Caltech , HHMI) 1: Why we need to understand plant development** :
http://www.ibiology.org/ibioseminars/elliot-meyerowitz-part-1.html Talk Overview: Meyerowitz begins his talk by reminding us of the critical role that plants play in human and global health. Undernutrition is a huge global problem that is only likely to worsen as the world’s population grows and global warming reduces arable land and plant yields. To breed for specific traits such as plant size, g
Google-Translate (maskinoversæt.): http://www.ibiology.org/ibioseminars/elliot-meyerowitz-part-1.html Talk Oversigt: Meyerowitz begynder sin tale ved at minde os om den kritiske rolle, at planter spille i menneskelig og global sundhed. Underernæring er et stort globalt problem, der kun forventes at forværre som verdens befolkning vokser og den globale opvarmning reducerer agerjord og plante udbytter. At avle efter bestemte egenskaber, såsom planter størrelse, g

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2946 :
**Hard soft coral: New genus and species of 'living fossil' octocoral related to blue coral** :
A new species and genus of octocoral (Cnidaria Anthozoa) was described from Zamami Island Okinawa Japan, Nanipora kamurai. Molecular phylogenetic analyses showed that the species is closely related to genus Heliopora, and can be considered a 'living fossil.'
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny art og slægt af octocoral (Cnidaria Anthozoa) blev beskrevet fra Zamami Island Okinawa Japan, Nanipora kamurai. Molekylære fylogenetiske analyser viste, at arten er nært beslægtet med slægten Heliopora, og kan betragtes som en "levende fossil '.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2947 :
**Prion trials and tribulations: Finding the right tools and experimental models** :
Prions are fascinating, enigmatic, and might teach us not only about rare prion diseases like Creutzfeld-Jakob disease, mad cow disease, or scrapie, but also about other more common neurodgenerative diseases. Two studies report progress with novel tools and paradigms to study prion disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): Prioner er fascinerende, gådefulde, og måske lære os ikke kun om sjældne prionsygdomme som Creutzfeldt-Jakobs sygdom, kogalskab eller scrapie, men også om andre mere almindelige neurodgenerative sygdomme. To studier rapporterer fremskridt med nye værktøjer og paradigmer til at studere prionsygdom.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2948 :
**Working out in artificial gravity** :
Engineers have built a compact human centrifuge with an exercise component: a cycle ergometer that a person can pedal as the centrifuge spins. The centrifuge was sized to just fit inside a module of the ISS. After testing the setup on healthy participants, the team found the combination of exercise and artificial gravity could significantly lessen the effects of extended weightlessness in space —
Google-Translate (maskinoversæt.): Ingeniører har bygget en kompakt menneskelig centrifuge med en øvelse komponent: en cyklus ergometer, at en person kan træde i pedalerne som centrifugen spins. Centrifugen blev dimensioneret til lige passer inde i en modul af ISS. Efter at have testet opsætningen på sunde deltagere, holdet fundet kombinationen af ??motion og kunstig tyngdekraft i væsentlig grad kan mindske virkningerne af udvidet vægtløshed i rummet –

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2949 :
**The beyond-two-degree inferno** :
In the history of humankind, there is a dearth of examples of global threats so far-reaching in their impact, so dire in their consequences, and considered so likely to occur that they have engaged all nations in risk mitigation. But now with climate change, we face a slowly escalating but long-enduring global threat to food supplies, health, ecosystem services, and the general viability of the pl
Google-Translate (maskinoversæt.): I menneskehedens historie, er der en mangel på eksempler på globale trusler, så vidtrækkende i deres virkning, så dystre i deres konsekvenser, og betragtes som så sandsynlig, at de har beskæftiget alle nationer i risikoreduktion. Men nu med klimaforandringer, vi står over for en langsomt eskalerende men lange varig global trussel mod fødevareforsyningen, sundhed, økosystemydelser, og den generelle levedygtighed pl

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2950 :
**[In Brief] This week's section** :
In science news around the world, Liberia reports a new case of Ebola, 11 protestors attempting to block construction of the Thirty Meter Telescope on Hawaii's Mauna Kea are arrested, the U.S. Supreme Court strikes down a regulation to limit emissions of mercury from coal power plants, the Smithsonian Institution overhauls its ethics policies in the wake of controversy around one of its researcher
Google-Translate (maskinoversæt.): I videnskaben nyheder rundt om i verden, Liberia rapporterer et nyt tilfælde af Ebola, 11 demonstranter, der forsøger at blokere opførelsen af ??Thirty Meter Telescope på Hawaiis Mauna Kea bliver anholdt, den amerikanske højesteret slår ned en forordning til at begrænse udledningen af ??kviksølv fra kulkraftværker , Smithsonian Institution hovedeftersyn sine etiske politikker i kølvandet på kontroversen omkring en af ??sine forsker

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2951 :
**Can DNA foil the poachers?** :
Protecting wildlife helps to sustain ecosystems and the services they provide, but beyond that, wildlife species have an intrinsic value. It is hard to imagine a world without iconic species such as the African elephant. However, elephants carry with them an appendage of great commercial value: their tusks. Conservation efforts struggle to keep pace with illegal takes by poachers fueled by the pro
Google-Translate (maskinoversæt.): Beskyttelse af dyrelivet er med til at opretholde økosystemerne og de tjenester, de leverer, men ud over dette, dyrearter har en værdi. Det er svært at forestille sig en verden uden ikoniske arter såsom den afrikanske elefant. Men elefanter bære med dem et vedhæng af stor kommerciel værdi: deres stødtænder. Bevarelse indsats kæmper for at holde trit med ulovligt tager af krybskytter drevet af pro

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2952 :
**It costs more than a nickel** :
Biology class teaches us that enzymes are proteins, but many enzymes rely on supplementary nonprotein cofactors for catalytic activity. Some enzyme active sites contain elaborate auxiliary components that provide chemical versatility well beyond the capabilities of naked proteins. Such enzymes often require a lot of extra effort to prepare, entailing synthesis and/or mobilization of multiple scarc
Google-Translate (maskinoversæt.): Biologi klasse lærer os, at enzymer er proteiner, men mange enzymer er afhængige af supplerende proteinsk cofaktorer for katalytisk aktivitet. Nogle enzym aktive sites indeholder udførlige ekstra komponenter, der leverer kemiske alsidighed langt ud over mulighederne i nøgne proteiner. Sådanne enzymer kræver ofte en masse ekstra indsats for at forberede, medfører syntese og / eller mobilisering af flere scarc

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2953 :
**Experimental evidence for hillslope control of landscape scale** :
Landscape evolution theory suggests that climate sets the scale of landscape dissection by modulating the competition between diffusive processes that sculpt convex hillslopes and advective processes that carve concave valleys. However, the link between the relative dominance of hillslope and valley transport processes and landscape scale is difficult to demonstrate in natural landscapes due to th
Google-Translate (maskinoversæt.): Landskab evolution teori foreslår, at klimaet sætter omfanget af landskabet dissektion ved at modulere konkurrence mellem diffusive processer, sculpt konvekse hillslopes og advektiv processer, der skærer konkave dale. Men er vanskeligt at påvise i naturlandskaber grund til th sammenhængen mellem den relative dominans hillslope og transport dalen processer og landskaber skala

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2954 :
**Catalytic asymmetric hydroamination of unactivated internal olefins to aliphatic amines** :
Catalytic assembly of enantiopure aliphatic amines from abundant and readily available precursors has long been recognized as a paramount challenge in synthetic chemistry. Here, we describe a mild and general copper-catalyzed hydroamination that effectively converts unactivated internal olefins—an important yet unexploited class of abundant feedstock chemicals—into highly enantioenriched a-branche
Google-Translate (maskinoversæt.): Katalytisk samling af enantiorene alifatiske aminer fra rigelige og let tilgængelige forstadier har længe været anerkendt som en altoverskyggende udfordring i syntetisk kemi. Her beskriver vi en mild og generel kobber-katalyseret hydroamination der effektivt omdanner uaktiveret interne olefiner-et vigtigt endnu uudnyttet klasse af rigelige råvare kemikalier-i højt enantioberiget a-branche

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2955 :
**A tethered niacin-derived pincer complex with a nickel-carbon bond in lactate racemase** :
Lactic acid racemization is involved in lactate metabolism and cell wall assembly of many microorganisms. Lactate racemase (Lar) requires nickel, but the nickel-binding site and the role of three accessory proteins required for its activation remain enigmatic. We combined mass spectrometry and x-ray crystallography to show that Lar from Lactobacillus plantarum possesses an organometallic nickel-co
Google-Translate (maskinoversæt.): Mælkesyre racemisering er involveret i lactat metabolisme og cellevæg samling af mange mikroorganismer. Lactat racemase (LAR) kræver nikkel, men nikkel-bindingssted og den rolle, tre accessoriske proteiner, der er nødvendige til dens aktivering forbliver gådefuld. Vi kombinerede massespektrometri og røntgenkrystallografi at vise, at Lar fra Lactobacillus plantarum besidder en organometallisk nikkel-co

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2956 :
**Biosynthesis of monoterpene scent compounds in roses** :
The scent of roses (Rosa x hybrida) is composed of hundreds of volatile molecules. Monoterpenes represent up to 70% percent of the scent content in some cultivars, such as the Papa Meilland rose. Monoterpene biosynthesis in plants relies on plastid-localized terpene synthases. Combining transcriptomic and genetic approaches, we show that the Nudix hydrolase RhNUDX1, localized in the cytoplasm, is
Google-Translate (maskinoversæt.): Duften af ??roser (Rosa x hybrida) er sammensat af hundredvis af flygtige molekyler. Monoterpener repræsenterer op til 70% procent af duft indhold i nogle sorter, såsom Papa Meilland rose. Monoterpene biosyntese i planter er afhængig af plastid-lokaliserede terpen syntaser. Kombinere transkriptomisk og genetiske fremgangsmåder, viser vi, at Nudix hydrolasen RhNUDX1, lokaliseret i cytoplasmaet, er

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2957 :
**Fireworks Bring Exhilaration, Joy, And Pollution** :
Fireworkscolink./FlickrCC by SA 2.0This weekend is the Fourth of July, a time for family, and hot dogs and, of course, fireworks.Fireworks are awesome. They are the best. They are also flaming rockets of exploding material that we send flying into the air above our heads. And amazing as they are, there is a downside.And we aren’t talking injuries, or fires (PSA: Don’t be dumb with fireworks), tho
Google-Translate (maskinoversæt.): Fireworkscolink. / FlickrCC af SA 2.0This weekend er den fjerde juli, en tid til familie, og hotdogs og selvfølgelig, fireworks.Fireworks er awesome. De er de bedste. De er også flammende raketter af eksploderende materiale, vi sender flyver i luften over vores hoveder. Og fantastiske som de er, er der en downside.And vi taler ikke skader eller brande (PSA: Må ikke være dum med fyrværkeri), tho

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2958 :
**PTSD, traumatic experiences may raise heart attack, stroke risk in women** :
Women with severe PTSD or traumatic events may have a 60 percent higher lifetime risk of cardiovascular disease. The study is the first to examine trauma exposure, PTSD, and onset of cardiovascular disease exclusively in women. Researchers suggest physicians ask women about traumatic events and PTSD symptoms and then monitor them for cardiovascular issues.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kvinder med svær PTSD eller traumatiske begivenheder kan have en 60 procent højere levetid risiko for hjerte-kar-sygdom. Undersøgelsen er den første til at undersøge traumer eksponering, PTSD, og ??debut af kardiovaskulær sygdom udelukkende kvinder. Forskerne foreslår læger spørger kvinder om traumatiske begivenheder og PTSD symptomer og derefter overvåge dem for hjerte-kar-problemer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2959 :
**Surviving Ebola survival** :
More than 16,000 people have survived the Ebola outbreak in West Africa, the biggest in history. While the virus is still spreading in parts of Guinea and Sierra Leone, some scientists are turning their attention to these survivors. Many of them report symptoms ranging from hearing loss and eye problems to fatigue and erectile dysfunction. In a joint effort, the Liberian ministry of health and the
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end 16.000 mennesker har overlevet Ebola udbrud i Vestafrika, den største i historien. Mens virussen stadig spreder i dele af Guinea og Sierra Leone, er nogle forskere vender deres opmærksomhed på disse overlevende. Mange af dem rapporterer symptomer, der spænder fra høretab og øjenproblemer til træthed og erektil dysfunktion. I en fælles indsats, den liberiske ministeriet for sundhed og

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2960 :
**An enhanced view of gene control** :
Although researchers have scrutinized genes as if they were Hollywood celebrities, the stretches of regulatory DNA called enhancers have largely stayed in the background, their workings a mystery. A recent genetics meeting signaled a change: In talk after talk, researchers described where and how these quiet fixers exert their influence. One group showed how enhancers maintain the right level of s
Google-Translate (maskinoversæt.): Selvom forskere har gransket gener som om de var Hollywood-berømtheder, de strækninger af regulatoriske DNA kaldet forstærkere har i vid udstrækning været på baggrunden, deres arbejde et mysterium. En nylig genetik møde signalerede en ændring: I snak efter snak, beskrev forskere, hvor og hvordan disse rolige fiksersalte udøve deres indflydelse. En gruppe viste, hvordan forstærkere opretholde det rette niveau af s

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2961 :
**Breaking the light barrier** :
Soaring traffic on global fiber optic networks could reduce the Internet to gridlock within a couple of years. But new work reported this week in Science could push that "capacity crunch" back several years. Researchers at the University of California, San Diego, targeted fluctuations in the wavelength of the lasers that generate data-carrying light pulses. Those tiny changes create &quo
Google-Translate (maskinoversæt.): Skyhøje trafik på globale fiberoptiske netværk vil kunne reducere internettet til trafikkaos inden for et par år. Men nye arbejde rapporteret i denne uge i Science kunne presse, at "kapacitetsklemme" tilbage flere år. Forskere ved University of California, San Diego, målrettede udsving i bølgelængde lasere, der genererer data-bærende lysimpulser. Disse små ændringer skaber & amp; quo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2962 :
**[Feature] The cancer test** :
In the fall of 2013, emails arrived in the inboxes of dozens of scientists informing that their work had been chosen for scrutiny by a project aiming to replicate 50 high-impact cancer biology papers. The Reproducibility Project: Cancer Biology, an ambitious, open-science effort to test whether key findings in top journals can be reproduced by independent labs, has stirred concerns in the communit
Google-Translate (maskinoversæt.): I efteråret 2013 ankom emails i indbakker af snesevis af forskere informere, at deres arbejde var blevet udvalgt til kontrol fra et projekt, der sigter mod at replikere 50 stor effekt kræft biologi papirer. Den Reproducerbarhed Projekt: Kræft Biology, en ambitiøs, åben videnskab indsats for at teste, om de vigtigste resultater i top tidsskrifter kan reproduceres af uafhængige laboratorier, har vakt bekymring i communit

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2963 :
**[Feature] Mission controller** :
On 14 July, NASA's New Horizons spacecraft will swoop past Pluto, the gatekeeper to a region of thousands of icy bodies known as the Kuiper belt. Alan Stern is the principal investigator for the $700 million mission—the largest and most expensive ever controlled by a non-NASA employee. Equal parts taskmaster, entrepreneur, and showman, Stern has been working for 25 years to get a spacecraft to Plu
Google-Translate (maskinoversæt.): Den 14. juli, vil NASAs New Horizons rumfartøj razzia forbi Pluto, gatekeeper til en region i tusindvis af iskolde organer kendt som Kuiper bæltet. Alan Stern er principal investigator for 700 millioner dollars mission den største og dyreste nogensinde styret af en ikke-NASA medarbejder. Lige dele Tugtemester, iværksætter, og showman, Stern har arbejdet i 25 år for at få et rumfartøj til Plu

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2964 :
**A 12 Å carotenoid translocation in a photoswitch associated with cyanobacterial photoprotection** :
Pigment-protein and pigment-pigment interactions are of fundamental importance to the light-harvesting and photoprotective functions essential to oxygenic photosynthesis. The orange carotenoid protein (OCP) functions as both a sensor of light and effector of photoprotective energy dissipation in cyanobacteria. We report the atomic-resolution structure of an active form of the OCP consisting of the
Google-Translate (maskinoversæt.): Pigment-protein og pigment-pigment interaktioner er af grundlæggende betydning for lys-høst og solbeskyttende funktioner er væsentlige for oxygen fotosyntese. Den orange carotenoid protein (OCP) fungerer som både en sensor af lys og effektor af lysbeskyttende energispredning i cyanobakterier. Vi rapporterer den atomare opløsning struktur af en aktiv form af OCP bestående af

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2965 :
**Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus** :
Much study has been devoted to the possible causes of an apparent decrease in the upward trend of global surface temperatures since 1998, a phenomenon that has been dubbed the global warming “hiatus." Here, we present an updated global surface temperature analysis that reveals that global trends are higher than those reported by the Intergovernmental Panel on Climate Change, especially in recent d
Google-Translate (maskinoversæt.): Meget undersøgelse er blevet afsat til de mulige årsager til en tilsyneladende fald i den opadgående tendens i de globale overfladetemperaturer siden 1998, et fænomen, der er blevet døbt den globale opvarmning "pause". Her præsenterer vi en opdateret global overfladetemperatur analyse, der viser, at globale tendenser er højere end dem, der rapporteres af Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer, især i de seneste d

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2966 :
**A Cas9–guide RNA complex preorganized for target DNA recognition** :
Bacterial adaptive immunity uses CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats)–associated (Cas) proteins together with CRISPR transcripts for foreign DNA degradation. In type II CRISPR-Cas systems, activation of Cas9 endonuclease for DNA recognition upon guide RNA binding occurs by an unknown mechanism. Crystal structures of Cas9 bound to single-guide RNA reveal a conformation
Google-Translate (maskinoversæt.): Bakteriel adaptiv immunitet bruger CRISPR (klynger regelmæssigt spatierede korte palindromiske gentagelser) associeret (Cas) proteiner sammen med CRISPR udskrifter for fremmed DNA nedbrydning. I type II CRISPR-Cas-systemer, aktivering af Cas9 endonuklease til DNA anerkendelse på guide RNA binding sker ved en ukendt mekanisme. Krystalstrukturer af Cas9 bundet til single-guide RNA afslører en konformation

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2967 :
**Computer vision and mobile technology could help blind people 'see'** :
Computer scientists are developing new adaptive mobile technology that could enable blind and visually-impaired people to ‘see’ through their smartphone or tablet. The team plans to use color and depth sensor technology inside new smartphones and tablets, like the recent Project Tango by Google, to enable 3D mapping and localisation, navigation and object recognition.
Google-Translate (maskinoversæt.): Dataloger udvikler nye adaptive mobil teknologi, der kan gøre det muligt for blinde og synshandicappede at "se" gennem deres smartphone eller tablet. Holdet har planer om at bruge farver og dybde sensorteknologi indenfor nye smartphones og tabletter, ligesom den seneste Project Tango af Google, for at aktivere 3D-kortlægning og lokalisering, navigation og objekt anerkendelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2968 :
**Telomere G-tail: Useful marker of endothelial dysfunction, stroke and dementia** :
A promising biomarker for the severity of age-related white matter changes (ARWMCs) and endothelial function was recently evaluated. The researchers investigated the association between the telomere G-tail length of leukocytes and vascular risk, ARWMCs, and endothelial function. They suggested that the telomere G-tail might be a useful marker of endothelial dysfunction, as well as stroke and demen
Google-Translate (maskinoversæt.): Et lovende biomarkør for sværhedsgraden af ??aldersrelaterede hvid substans ændringer (ARWMCs) og endotelfunktion nylig blev evalueret. Forskerne undersøgte sammenhængen mellem telomer G-hale længde af leukocytter og vaskulære risiko, ARWMCs, og endotelfunktion. De foreslog, at telomer G-hale kunne være en nyttig markør for endothelial dysfunktion, samt slagtilfælde og Demen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2969 :
**From Darwin to moramora ('take it easy'): Ten new subsocial spider species from Madagascar** :
A thorough research on nearly 400 Madagascan subsocial spider colonies adds to the unique biodiversity and endemism on the exotic island. Not only did the scientists find as many as ten new cobweb spider species, but they also gave them some very honorary and curious names.
Google-Translate (maskinoversæt.): En grundig forskning om næsten 400 madagaskiske subsocial spider kolonier tilføjer til den unikke biodiversitet og Endemisk på den eksotiske ø. Ikke kun gjorde forskerne finde så mange som ti nye spindelvæv spider arter, men de gav dem også nogle meget honorære og nysgerrige navne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2970 :
**Parks for science** :
In March 1915, a historic conference of scientists, conservationists, and park leaders was held at the University of California, Berkeley. It helped create public support for national parks in the United States and the establishment in 1916 of the National Park Service (NPS). One hundred years later, a similar summit on the same Berkeley campus convened to examine the role of science in the next c
Google-Translate (maskinoversæt.): I marts 1915 blev en historisk konference for forskere, miljøforkæmpere og park ledere afholdt på University of California, Berkeley. Det hjalp med at skabe offentlig støtte til nationalparker i USA og etablering i 1916 af National Park Service (NPS). Hundrede år senere, et lignende topmøde om den samme Berkeley campus indkaldt til at undersøge videnskabens rolle i den næste c

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2971 :
**[In Brief] This week's section** :
In science news around the world, Paris's historic Musee de l'Homme is set to reopen in October after a 6-year hiatus, a joint mission of health experts says South Korea's outbreak of Middle East respiratory syndrome may now be contained, the International Energy Agency finds that nations' current promised greenhouse gas emissions cuts won't be enough to slow global warming for more than a few mon
Google-Translate (maskinoversæt.): I videnskaben nyheder rundt om i verden, er Paris 'historiske Musée de l'Homme indstillet til at genåbne i oktober efter en 6-års pause, en fælles mission for sundhedseksperter siger Sydkoreas udbrud af Mellemøsten respiratorisk syndrom kan nu være indeholdt, Det Internationale Energiagentur agenturet konstaterer, at nationers aktuelle lovede drivhusgasser nedskæringer emissioner ikke vil være nok til at bremse den globale opvarmning i mere end et par mon

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2972 :
**[Book Review] Tasty** :
Author: Pina Fritz
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: Pina Fritz

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2973 :
**[Book Review] Invisible** :
Author: Sean P. Rodrigues
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: Sean P. Rodrigues

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2974 :
**[Book Review] The Age of Cryptocurrency** :
Author: Marie Vasek
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: Marie Vasek

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2975 :
**[Book Review] Seveneves** :
Author: Daniel Tamayo
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: Daniel Tamayo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2976 :
**[Book Review] Rain** :
Author: Rachel McCrary
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: Rachel McCrary

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2977 :
**When the hunter becomes the hunted** :
Historically, wild predators were overwhelmingly viewed as threats to livestock, wild “game," and public health. Over time, public perceptions have broadened to include recognition of predators' intrinsic value and their role in structuring ecosystems. Nowhere are these changing perceptions better illustrated than in Yellowstone National Park, where the U.S. government deliberately eliminated wolv
Google-Translate (maskinoversæt.): Historisk set blev vilde rovdyr overvældende betragtet som trusler mod husdyr, vilde "vildt", og den offentlige sundhed. Over tid har offentlighedens opfattelse udvides til at omfatte anerkendelse af rovdyr 'indre værdi og deres rolle i strukturering økosystemer. Intetsteds er disse skiftende opfattelser bedre illustreret end i Yellowstone National Park, hvor den amerikanske regering bevidst elimineret wolv

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2978 :
**An ESCRT to seal the envelope** :
Metazoan cells divide by “open" mitosis, in which disassembly of the nucleus allows microtubules of the mitotic spindle to access kinetochores, proteinaceous structures that associate with specialized regions of chromosomes called centromeres. Duplicated chromosomes align on the spindle, and as they segregate toward opposite ends of the dividing cell, nuclear membrane reassembly initiates (1). Thi
Google-Translate (maskinoversæt.): Metazoan celler dividere med "åbne" mitose, hvor adskillelse af kernen tillader mikrotubuler mitosespindelen at få adgang kinetochores, proteinholdige strukturer, som associerer med specialiserede regioner af kromosomer kaldet centromerer. Duplikerede kromosomer tilpasse på spindlen, og således som de segregerer mod modsatte ender af skillelinjen celle, kernemembranen samleaktiviteter initierer (1). Thi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2979 :
**It's about time for neural crest** :
What has made vertebrates so successful has been the evolution of their superior sensory organs, a more sophisticated organization of the brain, and—eventually—toothed powerful jaws, which gradually supported an ecological shift from passive filter feeding to a more active predatory lifestyle. Building this “new head" in vertebrate embryos relies on an elite group of cells called the neural crest
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvad har gjort hvirveldyr så vellykket har været udviklingen af ??deres overlegne sanseorganer, en mere sofistikeret organisation af hjernen, og-sidst-tandede kraftige kæber, som gradvist støttede en økologisk skift fra passive filter fodring af en mere aktiv aggressiv livsstil. Opbygningen af ??denne "nye hoved" i hvirveldyr embryoner bygger på en elite gruppe af celler kaldet neurale våbenskjold

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2980 :
**Outperforming nature's membranes** :
Industrial chemical reactions or biosynthetic processes rarely yield pure products, and the additional separation steps typically required often make up the largest part of the product cost. Membrane separations are considered among the most efficient methods, deriving inspiration from the membranes in living cells. Intriguingly, on page 1347 of this issue, Karan et al. (1) show that synthetic mem
Google-Translate (maskinoversæt.): Industrielle kemiske reaktioner eller biosyntetiske processer sjældent giver rene produkter, og de yderligere adskillelsestrin typisk kræves ofte udgør den største del af produktet omkostninger. Membrane separationer betragtes blandt de mest effektive metoder, der følger inspirationen fra membranerne i levende celler. Interessant, på side 1347 af dette spørgsmål, Karan et al. (1) viser, at syntetisk mem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2981 :
**A Chlamydia vaccine on the horizon** :
Chlamydia trachomatis is the most common reported sexually transmitted bacterial infection in the United States, with more than 1.4 million cases of infection reported to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention in 2012 (1). Worldwide, it is likely the most common infectious cause of infertility in women. An estimated 106 million cases of C. trachomatis occur globally among both women a
Google-Translate (maskinoversæt.): Chlamydia trachomatis er den mest almindelige rapporterede seksuelt overført bakteriel infektion i USA, med mere end 1,4 millioner tilfælde af smitte indberettet til de amerikanske Centers for Disease Control og Forebyggelse i 2012 (1). Worldwide, er det sandsynligt den mest almindelige infektiøse årsag til infertilitet hos kvinder. Det anslås 106 mio tilfælde af C. trachomatis forekommer globalt blandt både kvinder en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2982 :
**[Letter] Germline gene therapy: We're ready** :
Author: Henry I. Miller
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatter: Henry I. Miller

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2983 :
**[Letter] Research ethics and health care reform** :
Authors: James G. Kahn, Paul Hofmann
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfattere: James G. Kahn, Paul Hofmann

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2984 :
**[Letter] Spitzer's stellar work** :
Authors: M. W. Werner, B. T. Soifer, L. Storrie Lombardi, G. Helou
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfattere: MW Werner, BT Soifer, L. Storrie Lombardi, G. Helou

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2985 :
**Comment on “Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia"** :
Villmoare et al. (Reports, 20 March 2015, p. 1352) report on a hominin mandible from the Ledi-Geraru research area, Ethiopia, which they claim to be the earliest known representative of the genus Homo. However, certain measurements and observations for Australopithecus sediba mandibles presented are incorrect or are not included in critical aspects of the study. When correctly used, these data dem
Google-Translate (maskinoversæt.): Villmoare et al. (Rapporter, den 20. marts 2015 s. 1352) om en hominin underkæben fra Ledi-Geraru forskningsområde, Etiopien, som de hævder at være den tidligst kendte repræsentant for slægten Homo. Visse målinger og observationer for Australopithecus Sediba Kindbakkerne præsenteres er ukorrekte eller er ikke inkluderet i kritiske aspekter af undersøgelsen. Når det bruges korrekt, disse data dem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2986 :
**Response to Comment on “Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia"** :
Hawks et al. argue that our analysis of Australopithecus sediba mandibles is flawed and that specimen LD 350-1 cannot be distinguished from this, or any other, Australopithecus species. Our reexamination of the evidence confirms that LD 350-1 falls outside of the pattern that A. sediba shares with Australopithecus and thus is reasonably assigned to the genus Homo. Authors: Brian Villmoare, William
Google-Translate (maskinoversæt.): Hawks et al. hævder, at vores analyse af Australopithecus Sediba Kindbakker er mangelfuld, og at modellen LD 350-1 ikke kan skelnes fra dette, eller andre, Australopithecus arter. Vores fornyet undersøgelse af de beviser bekræfter, at LD 350-1 falder uden for det mønster, A. Sediba aktier med Australopithecus, og dermed er rimeligt tildelt til slægten Homo. Forfattere: Brian Villmoare, William

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2987 :
**[Review] Observing the Atlantic Meridional Overturning Circulation yields a decade of inevitable surprises** :
The importance of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) heat transport for climate is well acknowledged. Climate models predict that the AMOC will slow down under global warming, with substantial impacts, but measurements of ocean circulation have been inadequate to evaluate these predictions. Observations over the past decade have changed that situation, providing a detailed pict
Google-Translate (maskinoversæt.): Vigtigheden af ??Atlanten Meridional vælter Cirkulation (AMOC) varmetransport for klimaet er godt anerkendt. Klimamodeller forudsiger, at AMOC vil bremse under den globale opvarmning, med betydelige konsekvenser, men målinger af havstrømmene har været utilstrækkelige til at vurdere disse forudsigelser. Observationer i det seneste årti har ændret denne situation, hvilket giver en detaljeret pict

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2988 :
**Topological defect dynamics in operando battery nanoparticles** :
Topological defects can markedly alter nanomaterial properties. This presents opportunities for “defect engineering," where desired functionalities are generated through defect manipulation. However, imaging defects in working devices with nanoscale resolution remains elusive. We report three-dimensional imaging of dislocation dynamics in individual battery cathode nanoparticles under operando con
Google-Translate (maskinoversæt.): Topologiske defekter kan markant ændre nanomateriale egenskaber. Dette giver muligheder for "defekt engineering", hvor de ønskede funktionaliteter genereres gennem defekt manipulation. Men billeddiagnostiske defekter i arbejde enheder med nanoskala opløsning forbliver undvigende. Vi rapporterer tredimensional billeddannelse af dislokation dynamik i de enkelte batteri katode nanopartikler under operando con

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2989 :
**Cortical information flow during flexible sensorimotor decisions** :
During flexible behavior, multiple brain regions encode sensory inputs, the current task, and choices. It remains unclear how these signals evolve. We simultaneously recorded neuronal activity from six cortical regions [middle temporal area (MT), visual area four (V4), inferior temporal cortex (IT), lateral intraparietal area (LIP), prefrontal cortex (PFC), and frontal eye fields (FEF)] of monkeys
Google-Translate (maskinoversæt.): Under fleksibel adfærd flere områder af hjernen, indkode sensoriske input, den aktuelle opgave, og valg. Det er fortsat uklart, hvordan disse signaler udvikler sig. Vi samtidigt indspillede neuronal aktivitet fra seks kortikale regioner [midterste tidsmæssig område (MT), visuel område fire (V4), ringere tidsmæssige cortex (IT), lateral intraparietal område (LIP), præfrontale cortex (PFC), og frontale øjet felter (FEF )] af aber

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2990 :
**Design of ordered two-dimensional arrays mediated by noncovalent protein-protein interfaces** :
We describe a general approach to designing two-dimensional (2D) protein arrays mediated by noncovalent protein-protein interfaces. Protein homo-oligomers are placed into one of the seventeen 2D layer groups, the degrees of freedom of the lattice are sampled to identify configurations with shape-complementary interacting surfaces, and the interaction energy is minimized using sequence design calcu
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi beskriver en generel tilgang til at designe todimensionale (2D) proteinarrays medieret af kovalente protein-protein-grænseflader. Protein homo-oligomerer er placeret i en af ??de sytten 2D laggrupper er frihedsgraderne af gitter samplet at identificere konfigurationer med form-komplementære interagerende overflader, og samspillet energi minimeres ved hjælp af sekvens design bereg

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2991 :
**Recruitment of RNA polymerase II by the pioneer transcription factor PHA-4** :
Pioneer transcription factors initiate cell-fate changes by binding to silent target genes. They are among the first factors to bind key regulatory sites and facilitate chromatin opening. Here, we identify an additional role for pioneer factors. In early Caenorhabditis elegans foregut development, the pioneer factor PHA-4/FoxA binds promoters and recruits RNA polymerase II (Pol II), often in a poi
Google-Translate (maskinoversæt.): Pioneer transkriptionsfaktorer initiere celle-skæbne ændringer ved binding til tavse målgener. De er blandt de første faktorer at binde centrale regulatoriske sites og lette kromatin åbning. Her identificerer vi en ekstra rolle for pioneer faktorer. I begyndelsen Caenorhabditis elegans fortarm udvikling, pioner faktor PHA-4 / Foxa binder initiativtagere og rekrutterer RNA-polymerase II (Pol II), ofte i en poi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2992 :
**Flies released to attack hemlock-killing pest** :
A team of scientists has shown that two species of silver flies from the Pacific Northwest will attack and eat hemlock woolly adelgid, the pest responsible for killing millions of hemlock trees in seventeen East Coast states. The team has released the flies, from Washington State, in experiments in Tennessee and New York, and early results look promising. If their experiment succeeds, these flies
Google-Translate (maskinoversæt.): Et hold forskere har vist, at to arter af sølv fluer fra Pacific Northwest vil angribe og spise Skarntyde uldne adelgid, skadedyr ansvarlig for at dræbe millioner af skarntyde træer i sytten East Coast stater. Holdet har udgivet fluerne fra Washington State, i forsøg i Tennessee og New York, og tidlige resultater ser lovende ud. Hvis deres eksperiment lykkes, disse fluer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 2993 :
**Thomas Pollard (Yale University) 2: Mechanism of cell motility pt. 2** :
http://www.ibiology.org/ibioseminars/thomas-pollard-part-2.html Talk Overview: Pollard begins with a brief history of the proteins involved in cellular motility; actin, myosin, and the various factors involved in regulating actin filament turnover. He focuses on the role of the Arp2/3 protein complex in nucleating the growth of the branched actin filaments found at the leading edge of a motile cel
Google-Translate (maskinoversæt.): http://www.ibiology.org/ibioseminars/thomas-pollard-part-2.html Talk Oversigt: Pollard begynder med en kort historie af de involverede i cellulær motilitet proteiner; actin, myosin, og de forskellige faktorer, der er involveret i reguleringen af ??actin filament omsætning. Han fokuserer på den rolle, som ARP2 / 3-proteinkompleks i kimdannende væksten af ??de forgrenede actinfilamenter fundet ved forkanten af ??en bevægelig cel

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply