Search Posts

nyheder-bionyt-163-del3

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 970 :
**Teach caregivers to train parents about ADHD** :
About 11 percent of American children between age 4 and 17 are diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Even well off parents of children with ADHD frequently face hurdles trying to obtain the best care. For disadvantaged families, the hurdles might as well be mountains, says Michael Silverstein, a Boston University School of Medicine (MED) associate professor of pediatrics
Google-Translate (maskinoversæt.): Om 11 procent af amerikanske børn mellem alderen 4 og 17 er diagnosticeret med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Selv velhavende forældre til børn med ADHD ofte står forhindringer forsøger at opnå den bedste pleje. For dårligt stillede familier, kan de forhindringer så godt være bjerge, siger Michael Silverstein, en Boston University School of Medicine (MED) lektor i pædiatri

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 971 :
**Targeting bacteria in the gut might help burn, trauma patients** :
Burn patients experience dramatic changes in the 100 trillion bacteria inside the gastrointestinal tract, research shows. The findings of a new study has now shown that there was an increase in potentially harmful bacteria, and decrease in beneficial bacteria. The findings suggest that burn patients might benefit from treatment with probiotics.
Google-Translate (maskinoversæt.): Burn patienter oplever dramatiske ændringer i de 100 trillioner bakterier inde i mavetarmkanalen, forskning viser. Resultaterne af en ny undersøgelse har nu vist, at der var en stigning i potentielt skadelige bakterier, og fald i gavnlige bakterier. Resultaterne tyder på, at brænde patienter kan få gavn af behandling med probiotika.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 972 :
**Seafloor hot springs a significant source of iron in the oceans** :
A two-month voyage tracking a deep current flowing from one of the most active underwater volcanoes on Earth proves that iron released from hydrothermal vents travels thousands of miles, providing a significant source of iron to support life in the broader oceans.
Google-Translate (maskinoversæt.): En to-måneders rejse sporing en dyb strøm, der går fra en af de mest aktive undersøiske vulkaner på Jorden viser, at jern frigivet fra hydrotermiske væld rejser tusindvis af miles, hvilket giver en væsentlig kilde til jern til at opretholde liv i de bredere havene.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 973 :
**Blood test could identify diabetes decades before it develops** :
Scientists show for the first time that a small molecule circulates in the blood of people who are in the early stages of type 1 diabetes. A simple blood test could detect this biological marker years, maybe decades, before symptoms develop.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere viser for første gang, at et lille molekyle cirkulerer i blodet hos mennesker, der er i de tidlige stadier af type 1-diabetes. En simpel blodprøve kan afsløre denne biologiske markør år, måske årtier, før symptomerne udvikler sig.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 974 :
**Treating breast cancer with progesterone could aid survival** :
A special technique where breast cancer cells are “rescued" for research has been developed by researchers. Coupled with advanced scientific technologies, this has provided a unique insight into the hormone regulation of breast cancers, which is expected to lead to new treatments for the disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): En særlig teknik, hvor brystkræftceller bliver "reddet" for forskning er blevet udviklet af forskere. Kombineret med avancerede videnskabelige teknologier, dette har givet en unik indsigt i . hormonet regulering af brystcancer, hvilket forventes at føre til nye behandlinger for sygdommen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 975 :
**We need a measured approach to metrics** :
Quantitative indicators of research output can inform decisions but must be supported by robust analysis, argues James Wilsdon.Nature 523 129 doi: 10.1038/523129a
Google-Translate (maskinoversæt.): Kvantitative indikatorer for forskningsresultater kan informere beslutninger, men skal understøttes af robust analyse argumenterer James Wilsdon.Nature 523 129 doi: 10,1038 / 523129a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 976 :
**The week in science: 3–9 July 2015** :
Solar plane breaks record; California clamps down on vaccine exemptions; and the outlook on world farming and food supply.Nature 523 132 doi: 10.1038/523132a
Google-Translate (maskinoversæt.): Solar plane pauser rekord, California klemmer ned på vaccine undtagelser; og outlook på verdens landbrug og fødevarer supply.Nature 523 132 doi: 10,1038 / 523132a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 977 :
**Research will help inform pre-flood planning** :
A team of researchers is working with the residents of Canvey Island to record the unique history of those families affected by the North Sea Flood of 1953.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et hold af forskere arbejder med beboerne i Canvey Island for at optage den unikke historie de familier berørt af North Sea Flood af 1953.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 978 :
**Homeless families fare better with housing vouchers** :
Homeless families who receive a housing choice voucher are less likely to re-enter homelessness or experience housing instability, according to new research. Each year, it’s estimated that more than 150,000 families experience homelessness and are forced to seek emergency shelter for themselves and their children. The families in the report also experienced reduced school mobility for their childr
Google-Translate (maskinoversæt.): Hjemløse familier, der modtager et hus valg kupon er mindre tilbøjelige til at genindtræde hjemløshed eller erfaring boliger ustabilitet, viser ny forskning. Hvert år er det anslået, at mere end 150.000 familier oplever hjemløshed og er tvunget til at søge akut husly for dem selv og deres børn. Familierne i rapporten oplevede også reduceret skole mobilitet for deres børnepool

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 979 :
**Cost-effective conservation helps species bounce back** :
Researchers have developed a way to help ecosystems bounce back after human disturbances such as shipping, oil exploration or fishing, and have applied it to a coral reef fish species.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en måde at hjælpe økosystemer hoppe tilbage efter menneskelige forstyrrelser såsom skibsfart, udforskning eller fiskeri olie, og har anvendt det til et koralrev fiskearter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 980 :
**Potential treatment identified for a rare but deadly form of lymphoma in HIV patients** :
A potential treatment for a rare but previously incurable form of lymphoma that is observed primarily in patients with HIV/AIDS infection has been identified by researchers.
Google-Translate (maskinoversæt.): En potentiel behandling af en sjælden, men hidtil uhelbredelige form for lymfekræft, der primært observeret hos patienter med hiv / aids-smitte er blevet identificeret af forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 981 :
**Cutting health care costs isn't easy** :
A new study is the first to evaluate the relationship between receiving care at federally qualified health centers and the rate of hospital stays and emergency department visits for potentially preventable conditions among individuals who receive both Medicare and Medicaid.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse er den første til at vurdere forholdet mellem at modtage pleje på føderalt kvalificerede sundhedscentre og satsen for hospitalsophold og skadestuebesøg for potentielt forebygges forhold blandt personer, der modtager både Medicare og Medicaid.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 982 :
**Biogas to biomethane upgrading by water absorption column at low pressure and temperature** :
New technology based on the absorption of carbon dioxide using water is reported in a new article. Instead of enhancing the solubility of carbon dioxide working with a pressurized system, low absorption temperature is employed.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny teknologi baseret på absorption af kuldioxid ved hjælp af vand er rapporteret i en ny artikel. I stedet for at øge opløseligheden af carbondioxid arbejder med et system under tryk, er lav absorption anvendte temperatur.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 983 :
**How to Identify a Psychopath or Sociopath** :
The terms “psychopath" and “sociopath" often get used interchangeably, but they’re not exactly the same. Regardless of semantics, here’s how to spot the heartless,…
Google-Translate (maskinoversæt.): Udtrykkene "psykopat" og "sociopat" ofte blive brugt i flæng, men de er ikke helt det samme. Uanset semantik, her er hvordan at spotte den hjerteløse, …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 984 :
**Scientists Put a Sharper Edge on Climate Data** :
A Paris science meeting this week is designed to prepare the ground for highly anticipated UN climate talks in December
Google-Translate (maskinoversæt.): A Paris videnskab møde i denne uge er designet til at gøde jorden for længe ventede FN klimaforhandlinger i december

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 985 :
**Affordable Care Act results in dramatic drop in out-of-pocket prices for prescription contraceptives** :
Average out-of-pocket spending for oral contraceptive pills and the intrauterine device (IUD), the two most common forms of contraception for women, has decreased significantly since the Affordable Care Act (ACA) took effect, a study says.
Google-Translate (maskinoversæt.): Gennemsnitlig out-of-pocket udgifter til p-piller og spiral ( IUD), de to mest almindelige former for prævention til kvinder, er faldet betydeligt siden den overkommelige Care Act (ACA) trådte i kraft, siger en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 986 :
**Laser Breathalyzer Can Sniff Out Disease** :
Breathlenchensmama/ Flickr CC By ND 2.0Dogs are pretty good at sniffing out cancer, but now researchers have developed an “optical dog’s nose" that uses lasers to detect a range of diseases by analyzing the molecules in ones breath.When someone gets cancer or an infection, metabolic processes produce certain molecules in the body. These molecules can be picked up by sensors to tell whether the di
Google-Translate (maskinoversæt.): Breathlenchensmama / Flickr CC Af ND 2.0Dogs er temmelig god til at snuse ud kræft, men nu forskere har udviklet en "optisk hunds næse", der bruger lasere til at opdage en række sygdomme ved at analysere de molekyler i dem breath.When person får kræft eller en infektion, metaboliske processer producere bestemte molekyler i kroppen. Disse molekyler kan blive opfanget af sensorer at fortælle, om di

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 987 :
**Musk: 'No clear theory' to explain SpaceX rocket crash** :
Company founder says that instrument error could explain conflicting data from 28 June incident.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17930
Google-Translate (maskinoversæt.): Company grundlægger siger, at instrumentet fejl kunne forklare modstridende data fra den 28. juni incident.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17930

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 988 :
**Why Sit-Down Meals May Be Just As Unhealthful As Fast Food** :
Fast-food restaurants are often demonized as the epitome of unhealthfulness. But a study suggests sit-down joints may be no better when it comes to sodium, saturated fat and the risk of overeating.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Fast-food restauranter er ofte dæmoniseret som indbegrebet af unhealthfulness. Men en undersøgelse antyder sit-down led kan være ikke bedre, når det kommer til natrium, mættet fedt og risikoen for overspisning. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 989 :
**Higher vitamin D doses may be needed to restore healthy levels in overweight blacks** :
The current recommended minimum daily dose of vitamin D is not sufficient to restore healthy vitamin D levels in overweight or obese blacks, researchers report.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den aktuelle anbefalede daglige dosis af D-vitamin mindste ikke er tilstrækkelig til at genoprette sunde D-vitamin i overvægtige eller fede sorte , rapporterer forskerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 990 :
**Climate scientists discuss future of their field** :
Paris science meeting prepares the ground for UN climate talks in December.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17917
Google-Translate (maskinoversæt.): Paris science møde lægger op til FN klimaforhandlinger i December.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17917

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 991 :
**Breast cancer routinely overdiagnosed in Norway** :
For every life saved by Norway's Breast Cancer Screening Programme, five women are over-diagnosed, and have to go through an operation to remove a tumour that otherwise never would have caused problems, a new report suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): For ethvert liv reddet af Norges Breast Cancer Screening Programme, fem kvinder er over-diagnosticeret, og nødt til at gå gennem en operation for at fjerne en svulst, der ellers aldrig ville have skabt problemer, en ny rapport foreslår.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 992 :
**Two biomarkers linked to severe heart disease found** :
A first-of-its-kind animal model to pinpoint two biomarkers that are elevated in the most severe form of coronary disease has been developed by scientists.
Google-Translate (maskinoversæt.): En første-of-its-kind dyremodel til at lokalisere to biomarkører, som er forhøjet i den mest alvorlige form for koronar sygdom er blevet udviklet af forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 993 :
**Killer sea snail a target for new drugs** :
Pain treatment researchers have discovered thousands of new peptide toxins hidden deep within the venom of just one type of Queensland cone snail. Researchers hope the new molecules will be promising leads for new drugs to treat pain and cancer.
Google-Translate (maskinoversæt.): Pain behandling forskere har opdaget tusindvis af nye peptid toksiner skjult dybt i giften fra netop en type Queensland kegle snegl. Forskerne håber de nye molekyler vil lovende kundeemner til nye lægemidler til behandling af smerte og kræft.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 994 :
**Why news editors can’t ignore online comments** :
Because online comments can veer into political debates or other topics, news organizations don’t tend to consider them important. Now, researchers find that editors and owners of news organizations may want to pay more attention to what their readers are saying about their news stories in order to better serve them. Timothy Vos, an associate professor of journalism studies at the University of Mi
Google-Translate (maskinoversæt.): Fordi online kommentarer kan dreje ind i politiske debatter eller andre emner, behøver nyheder organisationer ikke har tendens til at betragte dem vigtige. Nu forskere finder, at redaktører og ejere af nyheder organisationer ønsker måske at være mere opmærksomme på, hvad deres læsere siger om deres nyheder for bedre at kunne betjene dem. Timothy Vos, lektor i journalistik studier ved universitetet i Mi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 995 :
**How cancer cells avoid shutdown** :
Researchers unravel mechanisms by which a protein that promotes tumor growth is produced during stress. The specific protein concerned in the team's study is the protease cathepsin L, a certain enzyme. It is long known that high levels of this protease in breast cancers are associated with high metastasis rates and poor survival of the patients.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere optrævle mekanismer, som et protein, der fremmer tumorvækst er produceret under stress. Den pågældende vare i holdets undersøgelse specifikt protein er protease cathepsin L, en vis enzym. Det er længe vidst, at høje niveauer af denne protease i brystcancere er forbundet med høje metastase rater og ringe overlevelse af patienterne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 996 :
**Full sky map: Rings and loops in the stars** :
A ring of dust 200 light years across and a loop covering a third of the sky: two of the results in a new map from the Planck satellite.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ring af støv 200 lysår og en løkke, der dækker en tredjedel af himlen: to af resultaterne i en nyt kort fra Planck satellit.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 997 :
**How 34,000 tiny holes could stop counterfeit** :
Scientists have found a way to potentially prevent counterfeit in currency, documents, credit cards, and even IDs. Many modern documents include holograms to enhance the security, and they are generally difficult to replicate outside of an optical lab. Although accurate recreation of these holograms is extremely challenging, a similar shiny, multi-colored look can be created using a mixture of pig
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet en måde at potentielt forhindre falske i valuta, dokumenter, kreditkort og endda id'er. Mange moderne dokumenter omfatter hologrammer for at forbedre sikkerheden, og de ??er generelt vanskeligt at replikere uden for en optisk lab. Selvom nøjagtig genskabelse af disse hologrammer er ekstremt udfordrende, kan der skabes en tilsvarende skinnende, multi-farvede udseende ved hjælp af en blanding af gris

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 998 :
**Rewards of exercise aren’t the same for everyone** :
We all know that exercise generally helps the cardiovascular system, but does working out pay off equally for everyone? Some of the benefits of exercise are greater for men, people under 50, and among those battling type 2 diabetes or other cardiovascular conditions, report researchers. Researchers analyzed the results of 160 randomized clinical trials with nearly 7,500 participants. The review ap
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi ved alle, at motion generelt hjælper det kardiovaskulære system, men har arbejder ud pay off lige for alle? Nogle af fordelene ved motion er større for mænd, mennesker under 50, og blandt dem, der kæmper type 2 diabetes eller andre kardiovaskulære tilstande, rapport forskere. Forskere analyseret resultaterne af 160 randomiserede kliniske forsøg med næsten 7.500 deltagere. Gennemgangen ap

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 999 :
**Schools start mapping cosmic rays and solar wind** :
A satellite experiment to study cosmic rays and the solar wind that was devised by school students is now successfully collecting data in space. LUCID, the Langton Ultimate Cosmic ray Intensity Detector, uses particle detectors from CERN to study the radiation environment in low Earth orbit.
Google-Translate (maskinoversæt.): En satellit eksperiment for at studere kosmiske stråler og solvinden, der blev udtænkt af skoleelever er nu lykkedes at indsamle data i rummet. LUCID den Langton Ultimate Cosmic ray Intensitet Detector bruger partikel detektorer fra CERN at studere stråling miljø i lav kredsløb om Jorden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1000 :
**Can Dogs Finally Keep It Together This 4th of July?** :
Probably not. But the noise isn’t the whole problem.
Google-Translate (maskinoversæt.): Sandsynligvis ikke. Men støjen er ikke hele problemet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1001 :
**Memory System May Overcome Diverse Disorders** :
Declarative memory, rooted in the hippocampus, could help the brain pick up the slack for diverse impairments across many developmental disorders such as autism and obsessive-compulsive disorder
Google-Translate (maskinoversæt.): deklarativ hukommelse, rodfæstet i hippocampus, kunne hjælpe hjernen afhente slæk for diverse nedskrivninger på tværs af mange udviklingsforstyrrelser som autisme og obsessiv-kompulsiv sygdom

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1002 :
**Saskatchewan Evacuating Thousands More as Wildfires Spread** :
The Western Canadian province of Saskatchewan said on Sunday it was evacuating an additional 8,000 people from the far north of the province, as wildfires continue to spread and threaten homes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den vestlige canadiske provins Saskatchewan sagde søndag det var at evakuere yderligere 8.000 mennesker fra den nordligste del af provinsen, som brande fortsætte med at sprede og true hjem.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1003 :
**Fog of cyberwar: How nations really attack each other online** :
This is the age of world web wars, with nation states engaged in an arms race of cyber weapons. But the game is more shadowy than warmongers make out (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Dette er en alder af verdens web krige, med nationalstater engageret i et våbenkapløb af cyber våben. Men spillet er mere skyggefulde end krigsmagere gøre ud

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1004 :
**Sharks Might Not Be To Blame In North Carolina Attacks** :
North Carolina beaches usually see one shark attack a summer, if any. This year, they've already seen seven. NPR's Lynn Neary speaks with George Burgess of the International Shark Attack File.»
Google-Translate (maskinoversæt.): North Carolina strande normalt se en haj angreb en sommer, hvis nogen. I år har de allerede set syv. NPR s Lynn Neary taler med George Burgess for Den Internationale Shark Attack File. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1005 :
**Nanospiked bacteria are the brightest hard X-ray emitters** :
In a scientific breakthrough, researchers have fashioned bacteria to emit intense, hard X-ray radiation. They show that irradiating a glass slide coated with nanoparticle doped bacteria, turns the cellular material into hot, dense plasma, making this a useful table top X-ray source with several potential applications.
Google-Translate (maskinoversæt.): I et videnskabeligt gennembrud, har forskere gammeldags bakterier til at udsende intens, hård røntgenstråling. De viser, at bestråle et objektglas coatet med nanopartikler doterede bakterier, vender det cellulære materiale i varmt, tæt plasma, hvilket gør dette en nyttig bordplade røntgenkilde med flere potentielle anvendelser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1006 :
**BP Will Pay $18.7 Billion To Settle Deepwater Horizon Case** :
Deepwater Horizon explosion in 2010US Coast Guard/Wikimedia CommonsThe Department of Justice and oil company BP announced today that they had reached an $18.7 billion settlement over issues related to the Deepwater Horizon disaster. Back in 2010, the Deepwater Horizon rig exploded, killing 11 people and sending millions of barrels of oil into the Gulf of Mexico.Today's settlement covers claims fr
Google-Translate (maskinoversæt.): Deepwater Horizon eksplosion i 2010US Coast Guard / Wikimedia CommonsThe Institut for retfærdighed og olieselskabet BP meddelte i dag, at de havde indgået en $ 18700000000 forlig i spørgsmål i forbindelse med Deepwater Horizon-katastrofen. Tilbage i 2010, Deepwater Horizon riggen eksploderede og dræbte 11 mennesker og sende millioner af tønder olie i Den Mexicanske Mexico.Today afvikling dækker fordringer fr

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1007 :
**To conduct, or to insulate? That is the question** :
Researchers have identified a material that behaves as a conductor and an insulator at the same time, challenging current understanding of how materials behave, and pointing to a new type of insulating state.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har identificeret et materiale, der opfører sig som en dirigent og en isolator på samme tid, udfordrende . nuværende forståelse af, hvordan materialer opfører sig, og peger på en ny type isolerende tilstand

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1008 :
**The Trouble With Nobel Prizes** :
When Nobel Laureate Tim Hunt made his infamous "trouble with girls" remark, we learned two things:The Nobel Prizes are really super important, guys. Seriously, people will go to all lengths to defend the owner of one.As the the conversation around Hunt's remarks in the greater context of sexism in science rose, Hunt's supporters did the truly classy thing of shooting the messenger. Conn
Google-Translate (maskinoversæt.): Når nobelpristager Tim Hunt gjorde hans berygtede "problemer med piger" bemærkning, vi lærte to ting: De Nobelpriser virkelig er super vigtigt, gutter. Seriøst, vil folk gå til alle længder til at forsvare ejeren af one.As den samtalen omkring Hunt bemærkninger i den større sammenhæng med sexisme i videnskaben rose, Hunt tilhængere gjorde virkelig klassiske ting at skyde budbringeren. Conn

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1009 :
**Greek scientists lose access to digital journals** :
The country's economic crisis is hitting researchers hard.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17908
Google-Translate (maskinoversæt.): Landets økonomiske krise rammer forskere hard.Nature Nyheder doi: 10,1038 / nature.2015.17908

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1010 :
**First comprehensive analysis of the woolly mammoth genome completed** :
The first comprehensive analysis of the woolly mammoth genome reveals extensive genetic changes that allowed mammoths to adapt Arctic life, including skin and hair development, insulin signaling, fat biology, and even traits such as small ears and short tails. A mammoth gene for temperature sensation was resurrected in the lab as a functional test.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den første omfattende analyse af den uldne mammut genom afslører omfattende genetiske ændringer, der tillod mammutter at tilpasse arktiske liv, herunder hud og hår udvikling, insulin signalering, fedt biologi, og endda træk såsom små ører og korte haler. En mammut gen for temperatur sensation genopstod i laboratoriet som en funktionel test.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1011 :
**BP agrees to pay US$18.7 billion to settle Deepwater Horizon oil-spill claims** :
Deal announced today would end civil lawsuits by US federal and state governments.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17907
Google-Translate (maskinoversæt.): Deal meddelte i dag ville ende civile retssager ved amerikanske føderale og statslige governments.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17907

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1012 :
**Underwater farmers grow strawberries in balloon gardens** :
Farmers no longer need land to grow crops. Unique greenhouses are providing an underwater alternative
Google-Translate (maskinoversæt.): Landmænd behøver ikke længere jord at dyrke afgrøder. Unikke drivhuse leverer en undersøisk alternativ

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1013 :
**Cooperative driving will become common: Data exchange between vehicles and road network** :
The just-completed international Celtic Plus CoMoSeF project involved the development of data exchange between vehicles and infrastructure. The resulting communication system provides drivers with real time information on road weather, road conditions and incidents.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den netop afsluttede internationale Celtic Plus CoMoSeF Projektet omfattede udvikling af dataudveksling mellem køretøjer og infrastruktur. Den resulterende kommunikationssystem giver bilister med realtidsinformation om vej vejr, vejforhold og hændelser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1014 :
**Scientists warn of species loss due to human-made landscapes** :
Researchers say farmland is a poor substitute for natural areas but simple improvements could make a difference to biodiversity conservation.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere siger landbrugsjord er en dårlig erstatning for naturområder, men simple forbedringer kunne gøre en forskel for bevarelse af biodiversitet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1015 :
**World Cup Reignites Talk of Concussion Safety** :
We’re going to the finals! Tuesday night, the U.S. women’s soccer team defeated top-ranked Germany to score a place in the Women’s World Cup finals. But national pride and enthusiasm aside, this summer’s tournament has reignited talk about the dangers of concussions and chronic traumatic encephalothopy (CTE) in soccer. Just 28 minutes into Tuesday night’s game, American player Morgan Brian and Ger
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi kommer til finalen! Tirsdag aften, at USA kvinders fodboldhold besejret top-rangerede Tyskland for at score en plads i kvindernes VM-slutrunden. Men national stolthed og entusiasme til side, har sommerens turnering reignited snak om farerne ved hjernerystelse og kronisk traumatisk encephalothopy (CTE) i fodbold. Blot 28 minutter inde i tirsdag aften spil, amerikansk spiller Morgan Brian og Ger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1016 :
**Multiplying emerald ash borer decoys made easier** :
Emerald ash borers have no trouble reproducing themselves, as they have now spread through half the United States, but duplicating effective emerald ash borer decoys is not quite as easy. Now, engineers have devised an inexpensive method to produce hundreds of these fake bugs to aid in monitoring and controlling this pest.
Google-Translate (maskinoversæt.): Emerald aske Soegere har ingen problemer reproducere sig selv, som de nu har spredt gennem halvdelen af USA, men overlappe effektive smaragd aske borer lokkefugle er ikke helt så let. Nu har ingeniørerne udviklet en billig metode til at producere hundredvis af disse falske fejl at hjælpe med at overvåge og kontrollere dette skadedyr.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1017 :
**Is the universe less crowded than scientists thought?** :
New research cuts the estimated number of the most distant galaxies by 10 to 100 times. Over the years, the Hubble Space Telescope has allowed astronomers to look deep into the universe. The long view stirred theories of untold thousands of distant, faint galaxies. “Our work suggests that there are far fewer faint galaxies than we once previously thought," says Brian O’Shea, associate professor of
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning skærer det anslåede antal de fjerneste galakser med 10 til 100 gange. I årenes løb har Hubble Space Telescope tilladt astronomer til at kigge dybt ind i universet. Den lange udsigt omrøres teorier om utallige tusinder af fjerne, svage galakser. "Vores arbejde tyder på, at der er langt færre svage galakser, end vi engang tidligere troede," siger Brian O'Shea, lektor i

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1018 :
**Why a professor asks students to exercise in class** :
When Professor Wendy Suzuki turned 40, she realized that her social life didn’t match up to her professional life. Though she’d devoted her career to the neuroscience of memory, she’d amassed few cherished memories of her own. Suzuki, New York University’s Center for Neural Science, decided to make some changes: joining a gym, cutting down on carbs, and loading up on veggies. As her fitness improv
Google-Translate (maskinoversæt.): Da professor Wendy Suzuki vendte 40, indså hun, at hendes sociale liv ikke svarede til hendes professionelle liv. . Selvom hun havde viet sin karriere til neurovidenskab hukommelse, ville hun tjent nogle skattede minder fra hendes egen Suzuki, New York University Center for Neural Science, besluttet at foretage nogle ændringer: deltage i en gym, skære ned på kulhydrater, og laste op på grøntsager. Da hendes fitness forbedringsprojekt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1019 :
**How Your Brain Remembers Where You Parked The Car** :
When people saw photos that linked a famous person with a famous place, it changed the behavior of certain neurons in their brains. And it changed their memories, too.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Når folk så billeder, der er knyttet en berømt person med et berømt sted, det ændret adfærd visse neuroner i deres hjerner. Og det ændret deres erindringer, også. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1020 :
**Dagger-like canines of saber-toothed cats took years to grow** :
The fearsome teeth of the saber-toothed cat Smilodon fatalis fully emerged at a later age than those of modern big cats, but grew at a rate about double that of their living relatives. The findings, for the first time, provide specific ages for developmental dental events in Smilodon. The eruption rate of the cat's permanent upper canines was a speedy six millimeters per month, but the teeth weren
Google-Translate (maskinoversæt.): De frygtindgydende tænder saber- tandede kat Smilodon Fatalis fuldt opstod i en senere alder end moderne store katte, men voksede med en hastighed omkring det dobbelte af deres levende slægtninge. Resultaterne, for første gang, giver specifikke aldre for udviklingsmæssige dental begivenheder i Smilodon. Udbruddet satsen for kattens permanente øverste hjørnetænder var en hurtig seks millimeter om måneden, men tænderne weren

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1021 :
**Why teens ignore risk for a little reward** :
Give teenagers just a tiny promise of a reward and they throw caution to the wind. The reason why: They’re brains don’t work the same way as adult brains do, a new study with mice suggests. A long line of studies of the adult brain shows that the feel-good rush of dopamine, a neurotransmitter that helps control the brain’s reward and pleasure centers, may be why some people are willing to take ris
Google-Translate (maskinoversæt.): Giv teenagere bare en lille løfte om en belønning, og de ??kaster forsigtighed til vinden. Grunden til, at: De er hjerner fungerer ikke på samme måde som voksne hjerner gør, viser en ny undersøgelse med mus antyder. En lang række af undersøgelser af den voksne hjerne viser, at feel-good haste af dopamin, kan en neurotransmitter, der hjælper med at kontrollere hjernens belønning og fornøjelse centre, være, hvorfor nogle mennesker er villige til at tage ris

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1022 :
**New epigenetic mechanism revealed in brain cells** :
For decades, researchers in the genetics field have theorized that the protein spools around which DNA is wound, histones, remain constant in the brain, never changing after development in the womb. Researchers have now discovered that histones are steadily replaced in brain cells throughout life.
Google-Translate (maskinoversæt.): I årtier forskere på området genetik har teoretiseret, at proteinet spoler omkring hvilke DNA er viklet, histoner, forbliver konstant i hjernen, aldrig ændrer efter udvikling i livmoderen. Forskere har nu opdaget, at histoner støt erstattes i hjerneceller gennem hele livet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1023 :
**US vaccine researcher sentenced to prison for fraud** :
The case of Dong-Pyou Han illustrates the uneven nature of penalties for scientific misconduct.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17660
Google-Translate (maskinoversæt.): Sagen om Dong-PDu Han illustrerer den ujævne karakter af sanktioner for videnskabelig misconduct.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17660

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1024 :
**Common heart defect isn’t harmless at high altitude** :
About 40 percent of adults likely have a heart condition that is considered harmless, but it could cause problems at high altitude, a new study finds. The condition is called patent foramen ovale or PFO. The foramen ovale is a small flap-like opening usually present between the right and left upper chambers of the human heart that normally closes during early infancy. But sometimes it doesn’t clos
Google-Translate (maskinoversæt.): Om 40 procent af de voksne sandsynligvis have et hjerte betingelse, der betragtes som harmløse, men det kan give problemer i stor højde, en ny undersøgelse fund. Den tilstand kaldes patent foramen ovale eller PFO. Foramen ovale er en lille flap-lignende åbning sædvanligvis til stede mellem højre og venstre øvre kamre i det menneskelige hjerte, der normalt lukker i den tidlige barndom. Men nogle gange er det ikke Clos

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1025 :
**Brazil agrees to cut Amazon deforestation and boost renewables** :
The country has committed to ending illegal deforestation by 2030, as it partners with the US on fighting climate change
Google-Translate (maskinoversæt.): Landet har forpligtet sig til at slutter ulovlige skovrydning i 2030, da det partnere med USA om bekæmpelse af klimaændringerne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1026 :
**Does Sugar Make Kids Hyper?** :
On a Sugar HighJason SchneiderThe image of a kid on a sugar high bouncing off the walls gained credence in the 1970s and ’80s, when several studies linked sugar intake to behavioral problems such as hyperactivity.But in 1995, Vanderbilt University pediatrician Mark Wolraich reviewed 23 studies involving more than 400 children and found no evidence for the belief that sugar impacts a kid’s behavio
Google-Translate (maskinoversæt.): på en Sugar HighJason SchneiderThe billede af et barn på en sukker højt hoppende off vægge vundet tiltro i 1970'erne og 80'erne, når flere undersøgelser i tilknytning sukkerindtag til adfærdsmæssige problemer såsom hyperactivity.But i 1995, Vanderbilt University børnelæge Mark Wolraich revideret 23 undersøgelser med mere end 400 børn og fandt ingen beviser for troen på, at påvirkninger sukker et barns behavio

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1027 :
**Bird Literally Weighs Its Food Options** :
Mexican Jays compare peanuts to determine which one has the most meat inside before choosing one for a meal. Karen Hopkin reports
Google-Translate (maskinoversæt.): mexicanske Jays sammenligne jordnødder at fastslå, hvilket der har den mest kød inde, før du vælger en for et måltid. Karen Hopkin rapporterer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1028 :
**Careers outside of academia richly rewarding for PhD physicists** :
10 years after graduating, many have found financially solid and meaningful employment in the private sector, according to a new report.
Google-Translate (maskinoversæt.): 10 år efter endt uddannelse, har mange fundet økonomisk solid og meningsfuld beskæftigelse i den private sektor, ifølge en ny rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1029 :
**Yosemite forest fire example of possible things to come** :
Forest composition, ground cover and topography are the best predictors of forest fire severity in the Western US, according to physical geographers who also see that the long history of fire exclusion on federal lands leads to uncharacteristically severe burns and potentially changes the dynamics of forests and their recovery.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forest sammensætning, bunddække og topografi er de bedste prædiktorer for skovbrande sværhedsgrad i den vestlige USA, ifølge fysiske geografer som også se, at den lange historie af brand udelukkelse på landsdækkende landområder fører til ukarakteristisk alvorlige forbrændinger og potentielt ændrer dynamikken i skovene og deres helbredelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1030 :
**Folate biomarkers determined** :
An international paper on folate biomarkers is part of an initiative to provide evidence-based guidance for the global nutrition and public health community. The comprehensive study on folate, an essential B vitamin required for DNA synthesis and normal growth and development, represents a consensus of the top folate scientists globally. A major birth defect affecting the spinal cord — spina bifi
Google-Translate (maskinoversæt.): En international papir på folat biomarkører er en del af et initiativ til at levere evidensbaseret vejledning for den globale ernæring og folkesundhed samfund. Den omfattende undersøgelse af folat, et vigtigt B-vitamin er nødvendig for DNA-syntese og normal vækst og udvikling, repræsenterer en konsensus af de øverste folat forskere globalt. En større misdannelse påvirker rygmarven – spina Bifi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1031 :
**Atomic force microscope advance leads to new breast cancer research** :
Researchers who developed a high-speed form of atomic force microscopy have shown how to image the physical properties of live breast cancer cells, for the first time revealing details about how deactivation of a key protein may lead to metastasis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere, der udviklede en højhastigheds-form af atomic force mikroskopi har vist, hvordan billedet de fysiske egenskaber af levende brystkræftceller, for første gang afslører detaljer om, hvordan deaktivering af en nøgle protein kan føre til metastase.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1032 :
**The Anesthesia Dilemma** :
Researchers are trying to determine if chemicals used to knock out young children during surgery can have long-term repercussions on memory and development
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere forsøger at bestemme, om kemikalier, der anvendes til at slå små børn under operationen kan have langsigtede konsekvenser for hukommelse og udvikling

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1033 :
**Vitamin A supplementation may cause immune system to 'forget' past infections** :
Although vitamin A supplementation can have profound health benefits when someone is deficient, new evidence is emerging to show that vitamin A supplementation above and beyond normal levels may have negative health consequences. A new research report may help to explain why too much vitamin A can be harmful.
Google-Translate (maskinoversæt.): Selvom vitamin tilskud kan få stor sundhedsmæssige fordele, når nogen er mangelfuld, nye beviser er ved at opstå at vise, at A-vitamin tilskud ud over det normale niveau, kan have negative helbredsmæssige konsekvenser. En ny forskningsrapport kan bidrage til at forklare, hvorfor alt for meget A-vitamin kan være skadeligt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1034 :
**Weird cells in your semen? Don't panic, you might just have flu** :
Human semen contains mystery round cells – new research confirms most are immature sperm that fail to develop a tail, and links their formation to infections like flu
Google-Translate (maskinoversæt.): Menneskelige sæd indeholder mysterium runde celler – ny forskning bekræfter de fleste er umodne sædceller, der undlader at udvikle en hale, og forbinder deres dannelse til infektioner som influenza

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1035 :
**One flasher you wouldn't mind being startled by** :
That would be a northern flicker woodpecker, displaying a stunning arc of yellow plumage as it erupts from its nest in Alaska
Google-Translate (maskinoversæt.): Det ville være en nordlige flimmer spætte, viser en fantastisk bue af gule fjerdragt, da det bryder ud fra sin rede i Alaska

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1036 :
**Humans around the world dance to the same beat** :
A new study has found that songs from around the world tend to share features, including a strong rhythm, that enable coordination in social situations and encourage group bonding.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse har konstateret, at sange fra hele verden har en tendens til at dele funktioner, herunder en stærk rytme, der muliggør koordinering i sociale situationer og tilskynde gruppe bonding .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1037 :
**Infant mortality rates could be lowered through improved medicine packaging designs** :
The usage of key medicines in developing countries could be significantly increased through improved packaging appearance.
Google-Translate (maskinoversæt.): Brugen af essentielle lægemidler i udviklingslandene vil kunne øges betydeligt gennem forbedret emballage udseende.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1038 :
**Ultrasonic fingerprint sensor may take smartphone security to new level** :
A new ultrasonic fingerprint sensor measures 3-D image of your finger's surface and the tissue beneath it — enhancing biometrics and information security for smartphones and other devices. Fingerprint sensor technology currently used in smartphones like the iPhone 6 produces a two-dimensional image of a finger's surface, which can be spoofed fairly easily with a printed image of the fingerprint.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny ultralyd fingeraftryk sensor måler 3-D billede af din finger overflade og vævet under det – forbedrer biometri og informationssikkerhed til smartphones og andre enheder. Fingeraftrykssensor teknologi i øjeblikket anvendes i smartphones som iPhone 6 frembringer et todimensionalt billede af en finger overflade, som kan spoofed forholdsvis let med et trykt billede af fingeraftrykket.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1039 :
**Why is sunscreen so confusing?** :
Many people seem to be confused by sunscreen terminology. Only 43 percent of people surveyed in a small study understood the definition of sun factor protection (SPF), and only seven percent knew what to look for on a label if they wanted a sunscreen that offers protection against early skin aging. “We need to do a better job of educating people about sun protection and make it easier for them to
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange mennesker synes at blive forvirret af solcreme terminologi. Kun 43 procent af de adspurgte i en lille undersøgelse folk forstod definitionen af sol faktor beskyttelse (SPF), og kun syv procent vidste, hvad man skal kigge efter på en etiket, hvis de ønskede en solcreme, der beskytter mod tidlig aldring af huden. "Vi er nødt til at gøre et bedre stykke arbejde med at uddanne folk om solbeskyttelse og gøre det lettere for dem at

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1040 :
**New nanogenerator harvests power from rolling tires** :
Engineers have developed a nanogenerator that harvests energy from a car's rolling tire friction.
Google-Translate (maskinoversæt.): ingeniører har udviklet en nanogenerator der høster energi fra en bils rullende dæk friktion.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1041 :
**Google Flunks Out Of Medical School** :
Zachary GilyardThis is what happens when you turn to Dr. Google for a diagnosis.When faced with a strange ache or rash, many of us turn to the Internet for a diagnosis, rather than a doctor. That rarely goes well. (It’s Rocky Mountain spotted fever! No, shingles! Leprosy?) To ensure that at least some credible information rises to the top of the results page, Google recently added a medical compo
Google-Translate (maskinoversæt.): Zachary GilyardThis er hvad der sker, når du tænder til Dr. Google for en diagnosis.When konfronteret med en mærkelig smerte eller udslæt, mange af os henvende sig til internettet for en diagnose, snarere end en læge. Der sjældent går godt. (Det er Rocky Mountain spotted fever! Nej, helvedesild! Spedalskhed?) For at sikre, at i det mindste nogle troværdige oplysninger stiger til toppen af resultatsiden, Google for nylig tilføjet en medicinsk kompo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1042 :
**Highly-precise comparison of mercury and strontium optical lattice clocks** :
Scientists have developed a mercury-based optical lattice clock and measured the mercury clock frequency using the same group's recently developed strontium-based optical lattice clock as a reference. The research group achieved a fractional frequency uncertainty, which is smaller than the realization of the current international standard definition of the second.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet et kviksølv-baserede optiske gitter ur og målte kviksølv clock frekvens ved hjælp af den samme gruppe nyligt udviklede strontium-baserede optiske gitter ur som reference. Forskergruppen opnået en fraktioneret frekvens usikkerhed, der er mindre end realiseringen af den nuværende internationale standard definition af den anden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1043 :
**Do fishy smells turn us into skeptics?** :
“Something smells fishy" is a widely accepted metaphor, with variants of it appearing in more than 20 languages worldwide. New research suggests this metaphor actually describes a tendency people have to be suspicious when they smell spoiling fish—an evolved mechanism that helped humans survive for centuries. While this tendency to be suspicious can have drawbacks by undermining trust in others, r
Google-Translate (maskinoversæt.): Noget lugter muggent er en bredt accepteret metafor, med varianter af det optræder i mere end 20 sprog over hele verden. Ny forskning foreslår denne metafor faktisk beskriver en tendens folk er nødt til at være mistænksom, når de lugter ødelægge fiske-en udviklet mekanisme, der hjalp mennesker overlever i århundreder. Selvom denne tendens til at være mistænksom kan have ulemper ved at underminere tillid til andre, r

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1044 :
**SpaceX Rocket Fails During Cargo Launch to Space Station** :
SpaceX holds a $1.6-billion NASA contract to fly at least 12 unmanned unmanned runs to the space station; the previous six flights had all been successful
Google-Translate (maskinoversæt.): SpaceX besidder en $ 1,6 milliarder NASA kontrakt til at flyve mindst 12 ubemandede ubemandede kørsler til rumstationen, de foregående seks flyvninger havde alle været succesfulde

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1045 :
**When It Comes To Learning For The Deaf, 'It's A 3-D Language'** :
English nursery rhymes don't translate well to ASL, a visual language. One team is merging high tech with cognitive research to improve language learning for deaf and hard of hearing children.»
Google-Translate (maskinoversæt.): engelske børnerim ikke oversætte godt til ASL, et visuelt sprog Et team er fusionere high tech med kognitiv forskning for at forbedre sproget. læring for døve og hørehæmmede børn. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1046 :
**SpaceX Falcon 9 Rocket Breaks Up On Liftoff** :
The unmanned resupply mission had been intended to deliver much-needed supplies to the International Space Station.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Det ubemandede nye forsyninger mission var blevet beregnet til at levere tiltrængte forsyninger til den internationale rumstation. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1047 :
**Endogenous proteins as anti-inflammatory agents** :
In autoimmune diseases and immune pathologies such as rheumatoid arthritis, psoriasis or organ rejection, inflammatory processes take place in the body, triggered by its own immune system. New research is concentrating on a special protein that is thought to play an important role in controlling excessive immune reactions.
Google-Translate (maskinoversæt.): I autoimmune sygdomme og immune patologier som leddegigt, psoriasis eller organafstødning, inflammatoriske processer foregår i kroppen, udløst af sit eget immunsystem. Ny forskning koncentrerer sig om en speciel protein, der menes at spille en vigtig rolle i at kontrollere overdreven immunreaktioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1048 :
**Having a stroke? Where you are makes a huge difference in your treatment** :
It looks like a crazy quilt spread over the continent. But a new map of emergency stroke care in America shows just how much of a patchwork system we still have for delivering the most effective stroke treatment. And thousands of people a year may end up unnecessarily disabled as a result.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det ligner en crazy quilt spredt over kontinentet. Men en ny kort over akut slagtilfælde pleje i Amerika viser, hvor meget af et kludetæppe system, vi har stadig for at skabe den mest effektive behandling af slagtilfælde. Og tusindvis af mennesker om året kan ende unødigt deaktiveret som følge heraf.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1049 :
**Potential new class of cancer drugs developed in lab** :
A new class of drug developed targets the Warburg effect to cut off cancer's energy supply, and researchers say that it has the potential to stop most kinds of cancer in its tracks.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny klasse af narkotika udviklede mål for Warburg effekten til at afskære kræft energiforsyning, og forskerne siger, at det har potentiale til at stoppe de fleste former for kræft i dens spor.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1050 :
**Children with asthma likely born in area with high air pollution** :
Children who develop asthma in Toronto are more likely to have been born in a neighborhood that has a high level of traffic-related air pollution, new research suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Børn, der udvikler astma i Toronto er mere tilbøjelige til at have været født i et kvarter, der har et højt niveau af trafik-relaterede luftforurening, ny forskning antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1051 :
**Edison prevails!** :
It looks like in the choice between AC and DC, EyeWire favors DC… at least enough to make Team Edison carry the day. Congratulations to everyone who participated, and enjoy your bonuses!
Google-Translate (maskinoversæt.): Det ligner i valget mellem AC og DC, EyeWire favoriserer DC … mindst nok at gøre Team Edison bære dagen. ! Tillykke til alle, der deltog, og nyde dine bonusser

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1052 :
**Galaxy's supermassive black hole is a cool neighbourhood for ice** :
Despite searing radiation at the Milky Way's core, water and hydrocarbon ice are clinging on – probably thanks to sheltering dust grains
Google-Translate (maskinoversæt.): trods brændende stråling ved Mælkevejens kerne, vand og kulbrinte is er klamrer på – sandsynligvis takket være ly støvkorn

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1053 :
**Q&A With SciBabe On GMOs, Swearing, And More** :
Earlier this month I was traveling in California for work, and during one stop I attended the 1st Annual Institute for Food and Agriculture Literacy Symposium at UC Davis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tidligere i denne måned, jeg var på rejse i Californien for at arbejde, og i løbet af et stop I deltog i 1. årlige Institut for Fødevarer og Jordbrug Literacy Symposium på UC Davis.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1054 :
**Inactivity reduces people's muscle strength** :
It only takes two weeks of not using their legs for young people to lose a third of their muscular strength, leaving them on par with a person who is 40-50 years their senior, new research shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det tager kun to uger ikke bruger deres ben for unge at miste en tredjedel af deres muskelstyrke, der forlader dem på lige fod med en person, der er 40-50 år deres senior, ny forskning viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1055 :
**Attractive female flies harmed by male sexual attention** :
Too much male sexual attention harms attractive females, according to a new study on fruit flies. The study showed that male harassment of females hampered the species' ability to adapt to new environmental conditions.
Google-Translate (maskinoversæt.): For meget mandlig seksuel opmærksomhed skader attraktive hunner, ifølge en ny undersøgelse om bananfluer. Undersøgelsen viste, at mandlige chikane af kvinder hæmmet artens evne til at tilpasse sig nye miljøforhold.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1056 :
**Life in the Solar System: A Q&A with the Authors of The Expanse** :
Scientific American spoke with Daniel Abraham and Ty Franck about the science behind their books and the upcoming television series based on them
Google-Translate (maskinoversæt.): Scientific American talte med Daniel Abraham og Ty Franck om videnskaben bag deres bøger og den kommende tv-serie baseret på dem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1057 :
**Researchers uncover epigenetic switches that turn stem cells into blood vessel cells** :
A molecular mechanism that directs embryonic stem cells to mature into endothelial cells — the specialized cells that form blood vessels — has been discovered by researchers. Understanding the processes initiated by this mechanism could help scientists more efficiently convert stem cells into endothelial cells for use in tissue repair, or for engineering blood vessels to bypass blockages in the
Google-Translate (maskinoversæt.): En molekylær mekanisme, der dirigerer embryonale stamceller celler til at modnes i endotelceller – de specialiserede celler, der danner blodkarrene – er blevet opdaget af forskere. Forståelse af processer igangsat af denne mekanisme kunne hjælpe forskerne mere effektivt at omdanne stamceller til endotelceller til brug i væv reparation, eller til ingeniør blodkar at omgå blokeringer i

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1058 :
**Online computer game can help shed weight, reduce food intake** :
A simple new computerized game could help people control their snacking impulses and lose weight. Psychologists report that participants lost an average of 0.7kg and consumed around 220 fewer calories a day whilst undergoing the week of training.
Google-Translate (maskinoversæt.): en simpel nyt edb spil kunne hjælpe folk kontrollere deres snacking impulser og tabe. Psykologer rapporterer, at deltagerne mistede et gennemsnit på 0,7 kg og forbruges omkring 220 færre kalorier om dagen, mens undergår uges træning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1059 :
**Spiral arms cradle baby terrestrial planets** :
New work offers a potential solution to a longstanding problem in the prevailing theory of how rocky planets formed in our own Solar System, as well as in others. The snag he's untangling: how dust grains in the matter orbiting a young protostar avoid getting dragged into the star before they accumulate into bodies large enough that their own gravity allows them to rapidly attract enough material
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny arbejde giver en potentiel løsning på et mangeårigt problem i den fremherskende teori om, hvordan rocky planeter dannes i vores eget solsystem, såvel som i andre. Den hage han udrede: hvordan støvkorn i sagen kredser en ung protostjerne undgå at blive trukket ind i stjerne, inden de ophobes i organer store nok til, at deres egen tyngdekraft giver dem mulighed for hurtigt at tiltrække nok materiale

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1060 :
**Development of new blood vessels not essential to growth of lymph node metastases** :
The growth of metastases in lymph nodes — the most common site of cancer spread — does not require the development of new blood vessels, researchers have discovered, potentially explaining why antiangiogenesis drugs have failed to prevent the development of new metastases.
Google-Translate (maskinoversæt.): Væksten af metastaser i lymfeknuder – den mest fælles hjemmeside for kræft spredes -. kræver ikke udviklingen af nye blodkar, har forskere opdaget, potentielt forklare, hvorfor antiangiogenese lægemidler har undladt at forhindre udviklingen af nye metastaser

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1061 :
**Most of America's poor have jobs, study finds** :
Sociologists evaluated 129 existing methods for defining the 'working poor' and propose one method as a unified definition. Their estimate is that 10 percent of all working households are poor. That's lower than some federal estimates, but it also means that a majority of poor Americans have jobs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Sociologer evaluerede 129 eksisterende metoder til at definere "arbejdende fattige" og foreslå en fremgangsmåde som et forenet definition. Deres skøn er, at 10 procent af alle, der arbejder husstande er fattige. Det er lavere end nogle føderale skøn, men det betyder også, at et flertal af fattige amerikanere har job.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1062 :
**Blue and fin whale distribution in waters off Southern California** :
A new study indicates a steady population trend for blue whales and an upward population trend for fin whales in Southern California.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse tyder på en stabil befolkning tendens til blåhvaler og en opadgående befolkning tendens for finhvaler i det sydlige Californien.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1063 :
**Get ready for New Horizons’ flyby of Pluto** :
NASA’s New Horizons spacecraft will fly through the Pluto system on July 14 at an angle of 46 degrees to the plane of the dwarf planet’s orbit, piercing the plane and then passing through the shadows first of Pluto and then of its moon, Charon. Once past Charon it will turn around and, looking backward, search for any tenuous rings around Pluto, and use sunlight reflected from Charon to image the
Google-Translate (maskinoversæt.): NASAs New Horizons rumfartøj vil flyve igennem Pluto-systemet den 14. juli i en vinkel på 46 grader i forhold til planet for dværg planetens bane, piercing flyet og derefter passerer gennem skyggerne første af Pluto og derefter dens måne, Charon. Når forbi Charon det vil vende rundt og, ser bagud, søge efter eventuelle spinkle ringe omkring Pluto, og bruge sollyset reflekteres fra Charon til billedet af

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1064 :
**Analyzing genes according to evolutionary profile** :
Scientists have developed a new Internet tool that will allow any investigator, physician or patient to analyze genes according to their evolutionary profile and find associated genes. The tool combines genomics and informatics to enables the rapid, cost-free identification of genes responsible for diseases, by inputting results from genetic mapping studies concerning suspected genes, and identify
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en ny internet værktøj, der giver enhver investigator, læge eller patient for at analysere gener efter deres evolutionære profil og finde associerede gener. Værktøjet kombinerer genomforskning og informatik til muliggør hurtig, omkostningsfri identifikation af gener, der er ansvarlige for sygdomme, ved at indtaste resultater fra genetiske kortlægning undersøgelser vedrørende formodede gener, og identificere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1065 :
**Bad news and good news for birds nesting at reservoirs** :
In a six-year study at Arrow Lakes Reservoir in British Columbia, researchers found that while some nests failed due to flooding as the reservoir filled up in the spring, the higher water levels actually provided benefits for the nests that survived. Their results show that overall, nesting in the reservoir's riparian areas did not reduce nest success.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en seks-årig undersøgelse hos Arrow Lakes Reservoir i British Columbia, fandt forskerne at mens nogle reder mislykkedes på grund af oversvømmelser, da reservoiret fyldt i foråret, de højere vandstande faktisk forudsat fordele for de reder, der overlevede. Deres resultater viser, at den samlede, nesting i reservoiret er vandløbsnære arealer reducerede ikke reden succes.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1066 :
**Astronomers see dust that formed early stars** :
For the first time scientists have observed the dust contents of galaxies as seen just 1 billion years after the Big Bang. Dust in galaxies is created by the elements released during the formation and collapse of stars. Although the most abundant elements in the universe—hydrogen and helium—were created by the Big Bang, stars are responsible for making all of the heavier elements in the universe,
Google-Translate (maskinoversæt.): For første gang forskerne har observeret støv indholdet af galakser som ses kun 1 milliarder år efter Big Bang. Støv i galakser er skabt af de elementer der frigives under dannelsen og kollaps af stjerner. Selv de mest udbredte grundstoffer i universet-brint og helium-blev skabt af Big Bang, stjerner er ansvarlige for at gøre alle de tungere grundstoffer i universet,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1067 :
**Georgia Coal-Fired Power Plants Shifts from Megawatts to Megabytes** :
Google is paying for the clean energy makeover
Google-Translate (maskinoversæt.): er Google betaler for ren energi makeover

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1068 :
**A novel DNA damage alarm** :
How does our body keep its DNA intact? Researchers have just found a new piece of this puzzle. They discovered a novel alarm that cells use to signal DNA damage.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvordan vores krop beholde sin DNA intakt ? Forskere har netop fundet et nyt stykke dette puslespil. De opdagede et nyt alarm, at celler bruger til at signalere DNA skader.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1069 :
**New way of understanding police authority, power** :
The police aim at maintaining law and order and social peace, and to achieve it they can make use of authority and power in a coercive way, through repression, prohibition or control, but they can also make use of this authority and power to manage conflicts and seek amicable settlements between the parties. A study claims the opportunities offered by police mediation, which operation is still att
Google-Translate (maskinoversæt.): Politiet sigter mod opretholdelse af lov og orden og den sociale fred, og for at opnå det, de kan gøre brug af autoritet og magt i en tvangsforanstaltning måde, gennem undertrykkelse, forbud eller kontrol, men de kan også gøre brug af denne autoritet og magt til at håndtere konflikter og søge forlig mellem parterne. En undersøgelse hævder de muligheder, som politiet mægling, som operationen er stadig that

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1070 :
**New conductive ink for electronic apparel** :
Researchers have developed a new ink that can be printed on textiles in a single step to form highly conductive and stretchable connections. This new functional ink will enable electronic apparel such as sportswear and underwear incorporating sensing devices for measuring a range of biological indicators such as heart rate and muscle contraction.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en ny blæk, der kan udskrives på tekstiler i et enkelt trin til at danne stærkt ledende og strækbare forbindelser. Denne nye funktionelle blæk vil gøre det muligt elektronisk beklædning såsom sportstøj og undertøj indarbejde detekteringsanordninger til måling af en række biologiske indikatorer såsom hjertefrekvens og muskelsammentrækning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1071 :
**Nearly half of Hispanics unaware they have high cholesterol; less than a third treated** :
About half of Hispanics were not aware that they had high cholesterol, a study has shown. Of those who were aware, less than a third were treated. Younger adults, women, the uninsured, those with lower income, and more recent immigrants were less likely to have their high cholesterol controlled.
Google-Translate (maskinoversæt.): Omkring halvdelen af Hispanics ikke var klar over, at de havde højt kolesteroltal, har en undersøgelse vist. Af dem, der var klar over, var mindre end en tredjedel behandles. Yngre voksne, kvinder, uforsikrede, personer med lavere indkomst, og flere nye indvandrere var mindre tilbøjelige til at have deres høje kolesteroltal kontrolleres.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1072 :
**Racehorses Are Getting Faster Over Time, Study Says** :
Humans have been racing horses, and watching horse races, for thousands of years. How has horse racing changed over that time? The horses got faster, as we observed in this…
Google-Translate (maskinoversæt.): Mennesker har været racing heste, og se hestevæddeløb, i tusinder af år. Hvordan har hestevæddeløb ændret sig over den tid? Hestene fik hurtigere, da vi observerede i denne …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1073 :
**Flytrex Drone Transports Beers, Sandwiches, Other Basic Necessities** :
Maybe what’s stopping drone deliveries isn’t just the massive logistical hurdles of short-range unmanned flights, combined with legal obstacles and public skepticism of small…
Google-Translate (maskinoversæt.): Måske hvad stopper drone leverancer er ikke kun de massive logistiske forhindringer af kortrækkende ubemandede fly, kombineret med juridiske hindringer og offentlig skepsis af små …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1074 :
**Get ready for the leap second – it could be the last one ever** :
On Tuesday night the clocks will stand still at 23:59:60 to keep our time in sync with the universe. But does our high-speed world demand a new solution? (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Tirsdag aften urene vil stå stille på 23:59:60 for at holde vores tid i sync med universet. Men betyder vores high-speed verden kræve en ny løsning?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1075 :
**Got acne? Lay off the B12** :
Vitamin B12 tweaks how genes behave in the facial bacteria of some people who normally enjoy clear skin, leading to pimples, new research suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Vitamin B12 tweaks hvordan gener opfører sig i ansigtets bakterier af nogle mennesker, der normalt nyder klare hud, hvilket fører til bumser, ny forskning antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1076 :
**Is Crowdfunding a Good Thing for Clean Energy Innovation?** :
Cleantech start-ups have achieved notable success with online crowdfunding platforms, but are dollars flowing to the companies with the best market potential or simply the best marketing?
Google-Translate (maskinoversæt.): Cleantech start-ups har opnået bemærkelsesværdig succes med online-crowdfunding platforme, men er dollars strømmer til de selskaber med den bedste markedspotentiale eller simpelthen den bedste markedsføring?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1077 :
**What's new in contact lenses? Prescribing trends reflect new lens materials, designs** :
More Americans are using soft contact lenses—especially daily disposable lenses—and taking advantage of new designs targeting vision problems that were difficult to correct with previous contact lenses, reports a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): Flere amerikanere bruger bløde kontaktlinser-især endagslinser-og drage fordel af nye designs målrettet vision problemer, der var vanskelige at rette med tidligere kontaktlinser, rapporterer en ny artiklen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1078 :
**'Behemoth' bleeding atmosphere around a warm Neptune-sized exoplanet** :
Astronomers have discovered an immense cloud of hydrogen dispersing from a warm, Neptune-sized planet orbiting a nearby star. The enormous comet-like tail of the planet is about 50 times the size of the parent star.
Google-Translate (maskinoversæt.): Astronomer har opdaget en enorm sky af brint forstøvning fra en varm, Neptun-sized planet kredser en nærliggende stjerne. Den enorme komet-lignende hale af planeten er omkring 50 gange størrelsen af den forælder stjerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1079 :
**Selection for a 'speed gene' behind increase in racehorse speed** :
Racehorses have been getting steadily faster since 1850, challenging the belief that thoroughbreds had already reached their speed limit
Google-Translate (maskinoversæt.): Racehorses har været at få støt hurtigere siden 1850, udfordrer den tro, at fuldblodsheste allerede havde nået deres hastighedsgrænse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1080 :
**Uninterrupted NOAC therapy during AF ablation appears safe** :
Uninterrupted treatment with novel oral anticoagulants during catheter ablation of atrial fibrillation is safe, suggests new research. Continuation of NOAC therapy was not associated with periprocedural bleeding or thromboembolic complications.
Google-Translate (maskinoversæt.): Uafbrudt behandling med nye orale antikoagulantia under kateter ablation af atrieflimren er sikkert, antyder ny forskning. Fortsættelse af NOAC terapi var ikke forbundet med periprocedural blødning eller tromboemboliske komplikationer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1081 :
**Girls at higher risk for overuse injuries in high school sports** :
When it comes to overuse injuries in high school sports, girls are at a much higher risk than boys, a new study shows. Overuse injuries include stress fractures, tendonitis and joint pain, and occur when athletes are required to perform the same motion repeatedly.
Google-Translate (maskinoversæt.): Når det kommer til overbelastningsskader i high school sport, piger er på et langt højere risiko end drenge, en ny undersøgelse viser. Overbelastningsskader omfatter stress frakturer, senebetændelse og ledsmerter, og opstår, når sportsfolk er forpligtet til at udføre den samme bevægelse igen og igen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1082 :
**Energy-Efficiency Efforts May Not Pay Off** :
Weatherization and other energy-efficiency efforts may not be worth the cost, according to a new study
Google-Translate (maskinoversæt.): Weatherization og andre energieffektive indsats kan ikke være prisen værd, ifølge en ny undersøgelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1083 :
**New colon cancer culprit found in gut microbiome** :
Changes in the gut bacteria of colon cancer patients indicate that some virulent bacteria could be linked to the progression of the disease, according to research. The findings could eventually be used to identify a virulence signature in these cancers and help doctors predict how bacterial changes in patients' guts could affect their prognosis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ændringer i tarmbakterier i tyktarmen kræftpatienter viser, at nogle virulente bakterier kunne være knyttet til udviklingen af sygdommen, ifølge forskningen. Resultaterne kan i sidste ende bruges til at identificere en virulens signatur i disse kræftformer og hjælpe lægerne forudsige, hvordan bakteriel ændringer i patienternes tarme kan påvirke deres prognose.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1084 :
**No change detected in quality of care with overnight hospital supervision** :
With the implementation of an on-site attending-level physician supervising the overnight medical residents, one study has not seen any significant impact on important clinical outcomes, according to medical researchers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Med gennemførelsen af en on-site behandlende niveau læge tilsyn med overnattende medicinske beboere, en undersøgelse har ikke set nogen væsentlig indflydelse på vigtige kliniske resultater, ifølge medicinske forskere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1085 :
**Self-Healing Material Could Instantly Fix Airplane Wings Mid-Flight** :
Tiny scratches on a wind turbine or an airplane wing can go unnoticed, but they can cause serious problems if they are left untreated. Now, a group of researchers in the…
Google-Translate (maskinoversæt.): Tiny ridser på en vindmølle eller en flyvinge kan gå upåagtet hen, men de kan forårsage alvorlige problemer, hvis de er venstre ubehandlet. Nu har en gruppe forskere i …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1086 :
**Fairbanks Community of Observers** :
Vermont’s Fairbanks Museum Community of Observers provides the tools to help regional citizen scientists record and map data on a variety of topics, including wildflowers, birds, butterflies…
Google-Translate (maskinoversæt.): Vermont er Fairbanks Museum Fællesskabet af observatører giver værktøjer til at hjælpe de regionale borger forskere rekord og kortdata på en række emner, herunder vilde blomster, fugle, sommerfugle …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1087 :
**Rent-A-Drone Service Launches In Beta** :
Want to have your very own drone wedding, without getting pilot's license? Fly4Me can hook you up. The Cambridge, Massachusetts-based company is designed for people who want to hire a drone and crew on a per-use basis, the service matches customers with pilots and drones, creating a market of sorts. Approved by the FAA in the spring, Fly4Me launched in beta mode last week.Places like the Boston G
Google-Translate (maskinoversæt.): Vil du have din helt egen drone bryllup , uden at få pilotcertifikat? Fly4Me kan hook dig op. The Cambridge, Massachusetts-baserede selskab er designet til folk, der ønsker at ansætte en drone og besætning på en per-use basis, tjenesten matcher kunderne piloter og droner, at skabe et marked slags. Godkendt af FAA i foråret, Fly4Me lanceret i beta-tilstand sidste week.Places ligesom Boston G

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1088 :
**Commodity market volatility more perception than reality** :
When grain and other commodity prices experienced explosive episodes between 2004 and 2013, the finger pointed toward index traders as the cause. Researchers identified and date-stamped both upward and downward price bubbles for grain during that time period. They found that not only were index traders not to blame but that the bubbles didn't last nearly as long as many thought they did.
Google-Translate (maskinoversæt.): Når korn og andre råvarepriser oplevet eksplosive episoder mellem 2004 og 2013, fingeren peger mod indeks handlende som årsag. Forskere identificeret og dato-stemplet både opadgående og nedadgående prisbobler for korn i løbet af denne periode. De fandt, at ikke kun var indeks erhvervsdrivende ikke skylden, men at boblerne ikke vare næsten lige så længe som mange troede, at de gjorde.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1089 :
**Dietary guidelines for Americans shouldn't place limits on total fat intake** :
Researchers call on the American federal government to drop restrictions on total fat consumption in the forthcoming 2015 Dietary Guidelines for Americans.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere kalder på den amerikanske føderale regering til at droppe restriktioner på det samlede forbrug fedt i de kommende 2015 kostråd for amerikanerne .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1090 :
**Restore Research to Preserve the American Dream** :
Norman Augustine, former CEO of Lockheed Martin and former undersecretary of the Army talks about the report he co-chaired for the American Academy of Arts & Sciences, "Restoring the…
Google-Translate (maskinoversæt.): Norman Augustine, tidligere administrerende direktør for Lockheed Martin og tidligere Understatssekretær hærens taler om rapporten han medformand for American Academy of Arts & Sciences, "Retablering af …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1091 :
**Discovery in the US of the New Guinea flatworm, one of the worst known invasive species** :
The land planarian Platydemus manokwari, or New Guinea flatworm, is a highly invasive species, already reported in many territories in the Pacific area, as well as in France. This is the only land planarian in the '100 worst invasive alien species' list and it has now been found in additional localities including islands in the Pacific area, Puerto Rico, the first record in the Caribbean, and the
Google-Translate (maskinoversæt.): Landet planarian Platydemus Manokwari eller Ny Guinea fladorm, er en yderst invasive arter, der allerede er rapporteret i mange områder i Stillehavet området, samt i Frankrig. Dette er den eneste land planarian i "100 værste invasive fremmede arter 'liste, og det er nu blevet fundet i flere lokaliteter, herunder øer i Stillehavsområdet, Puerto Rico, den første post i Caribien, og

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1092 :
**Getting children to embrace healthy food** :
If the packaging has an appealing design, primary school children also reach for healthy foods, a study shows. The method developed in the study can be used, the researchers say, to investigate how the appeal of school milk or whole-grain sandwiches can be increased.
Google-Translate (maskinoversæt.): hvis emballagen har et tiltalende design, skolebørn også nå til sunde fødevarer, en undersøgelse viser. Metoden er udviklet i undersøgelsen kan bruges, siger forskerne, at undersøge, hvordan appellen af skolemælk eller hele korn sandwich kan øges.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1093 :
**In social networks, group boundaries promote the spread of ideas, study finds** :
Social networks affect every aspect of our lives, from the jobs we get and the technologies we adopt to the partners we choose and the healthiness of our lifestyles. But where do they come from? Research shows how social networks form and what that means for the ideas that will spread across them.
Google-Translate (maskinoversæt.): Sociale netværk påvirker alle aspekter af vores liv, fra de arbejdspladser, vi får, og de ??teknologier, vi vedtager de partnere, vi vælger og sundhed af vores livsstil. Men hvor kommer de fra? Forskning viser, hvordan sociale netværk formular og hvad det betyder for de idéer, der vil spredes på tværs af dem.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1094 :
**Is salt the key to unlocking the interiors of Neptune and Uranus?** :
The interiors of several of our Solar System's planets and moons are icy, and ice has been found on distant extrasolar planets, as well. This ice must exist under extreme pressures and high-temperatures, and potentially contains salty impurities, too. New research focuses on the physics underlying the formation of the types of ice that are stable under these paradoxical-seeming conditions. It coul
Google-Translate (maskinoversæt.): Det indvendige af flere af vores solsystem er planeter og måner er iskolde, og is er fundet på fjerne planeter, så godt. Denne is skal findes under ekstreme tryk og høje temperaturer, og potentielt indeholder salt urenheder, også. Ny forskning sætter fokus på fysik ligger til grund for dannelsen af de typer af is, som er stabile under disse paradoksalt-kirkens forhold. Det coul

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1095 :
**White House Lifts Restrictions On Marijuana Research** :
Marijuana may be one of the most popular drugs in the world, but marijuana is notoriously difficult to research, particularly in the United States. Access to cannabis plants…
Google-Translate (maskinoversæt.): Marijuana kan være en af de mest populære lægemidler i verden, men marihuana er notorisk vanskeligt at forskning, især i USA. Adgang til cannabisplanter …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1096 :
**Skulls put wrinkle in bird brain measurements** :
Corina Logan set out to accurately approximate the brain size of live great-tailed grackles by measuring their heads, rather than the insides of their skulls. Instead, she discovered that the method biologists and other scientists have been using to compare brain size across species is not appropriate for looking at individual differences within a species—particularly this species. Logan, whose wo
Google-Translate (maskinoversæt.): Corina Logan satte sig for at præcist at tilnærme hjernen størrelse af levende store-tailed grackles ved at måle deres hoveder, snarere end indersiden af deres kranier. I stedet opdagede hun, at metoden biologer og andre forskere har brugt til at sammenligne hjernens størrelse på tværs af arter er ikke egnet til at se på individuelle forskelle inden for en art-især denne art. Logan, hvis wo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1097 :
**Elevated blood pressure in young adults associated with middle-age heart issues** :
Young adults who had blood pressure that was elevated but still within normal range for long periods of time were more likely to show signs of cardiac dysfunction in middle age, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Unge voksne, der havde blodtryk, der var forhøjet, men stadig inden for normalområdet for lange perioder var mere tilbøjelige til at vise tegn på kardial dysfunktion hos midaldrende, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1098 :
**How history adds conflict to negotiations** :
New research shows how past histories can harm negotiations, particularly when an event in the past benefited one party at the other’s expense. In these situations, the party that got the short end of the stick tends to believe that they’re owed retribution. The party that triumphed in the past, in contrast, tends to think that the past is irrelevant—bygones should be treated as bygones. Although
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning viser, hvordan tidligere historier kan skade forhandlingerne , især når en begivenhed i fortiden nydt den ene part på den andens bekostning. I disse situationer, den part, der fik den korte ende af stokken er tilbøjelig til at tro, at de er skyldige gengældelse. Den part, der sejrede i fortiden, derimod en tendens til at tro, at fortiden er irrelevante-fortid bør behandles som fortid. Selvom

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1099 :
**Robot tentacles are gentle enough to ‘hug’ ants** :
A microrobotic tentacle demonstrated its utility when the tiny tube circled an ant’s thorax and gently trapped the insect. “Most robots use two fingers and to pick things up they have to squeeze," says Jaeyoun (Jay) Kim, an Iowa State University associate professor of electrical and computer engineering and an associate of the US Department of Energy’s Ames Laboratory. “But these tentacles wrap ar
Google-Translate (maskinoversæt.): en microrobotic fangarm vist sin anvendelighed, når den lille rør kredsede en myre thorax og forsigtigt fanget insektet. "De fleste robotter bruge to fingre og samle ting op, de er nødt til at presse," siger Jaeyoun (Jay) Kim, en Iowa State University lektor i elektrisk og computer engineering og en associeret af det amerikanske Department of Energy 's Ames Laboratory. "Men disse fangarme wrap ar

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1100 :
**These Absurd Robots Do Pointless Jobs** :
One day, robots will most likely take on many of our most mundane chores. No more folding of laundry or washing of dishes. But until that day comes, we’ll have to settle for…
Google-Translate (maskinoversæt.): En dag vil robotter sandsynligvis tage på mange af vores mest hverdagsagtige gøremål. Ikke mere foldning af vasketøj eller opvask. Men indtil den dag kommer, vil vi nødt til at nøjes med …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1101 :
**Stress hormones could undermine breast cancer therapy** :
Stress hormones often given to patients to treat the side effects of therapy may cause a subset of breast cancers to become treatment-resistant, scientists report.
Google-Translate (maskinoversæt.): Stress hormoner ofte givet til patienter til behandle bivirkningerne ved behandling kan forårsage en delmængde af brystkræft at blive behandlingsresistente, forskere rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1102 :
**If you demonstrate that 'Black Lives Matter,' others will too** :
New research finds observing a white American engage in small nonverbal acts such as smiling more often, making eye contact for longer periods of time, and standing in closer proximity to a black American makes the observer less prone to racial biases.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning finder observere en hvid amerikansk engagere sig i små nonverbale handlinger såsom smilende oftere, hvilket gør øjenkontakt i længere tid, og stående i tættere på en sort amerikansk gør observatøren mindre tilbøjelig til racemæssige fordomme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1103 :
**How to see the world: Understanding our visual culture** :
Earth is changing fast, and so is how we look at it. In a new book, Nicholas Mirzoeff traces the true impact of the images that surround us
Google-Translate (maskinoversæt.): Jorden er i hurtig forandring, og så er, hvordan vi ser på det. I en ny bog, Nicholas Mirzoeff sporer den sande virkning af de billeder, der omgiver os

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1104 :
**Inclusion of experimenters in e-cigarette prevalence studies of 'questionable' value** :
The inclusion of experimenters — who are unlikely to become habitual users — in e-cigarette prevalence studies is of 'questionable' value for monitoring population public health trends, finds research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Optagelsen af eksperimentatorerne – der er usandsynligt at blive vanemæssige brugere -. i e-cigaret undersøgelser af udbredelsen er af 'tvivlsom' value for overvågning population folkesundheden tendenser, finder forskning

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1105 :
**Simultaneous live imaging of a specific gene's transcription, dynamics** :
A research group has developed a live-imaging method for simultaneous measurements of the transcriptional activity and nuclear position of endogenous genes. This method is used to detect sub-genome-wide mobility changes that depend on the activity of a pluripotency-related gene in mouse embryonic stem cells.
Google-Translate (maskinoversæt.): En forskergruppe har udviklet en live-imaging metode til samtidige målinger af transkriptionel aktivitet og nuklear position af endogene gener. Denne metode anvendes til påvisning af sub-genom-dækkende mobilitet ændringer, der er afhængige af aktiviteten af et pluripotens-relateret gen i mus embryonale stamceller.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1106 :
**'Speed,' Galápagos Tortoise Who Came To San Diego In 1933, Dies At 150** :
The giant reptile was taken from Isabela Island in Ecuador's Galápagos archipelago as part of an early effort to sustain the species, which is native only to the remote Pacific island chain.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Kæmpen krybdyr blev taget fra Isabela Island i Ecuadors Galapagos-øerne som en del af en tidlig indsats for at opretholde arten, der er hjemmehørende kun til den fjerntliggende ø i Stillehavet kæde. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1107 :
**In an Advanced Placement class? Better take the AP test** :
Each year over 2 million high school students take over 4 million Advanced Placement (AP) tests in an attempt to earn college credit. The number of AP students in the United States is growing each year, but a new study questions the usefulness of AP courses for students who don’t take AP tests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvert år over 2 millioner gymnasieelever tager over 4 millioner Advanced Placement (AP) prøver i et forsøg på at tjene kollegium kredit. Antallet af AP studerende i USA vokser hvert år, men en ny undersøgelse sætter spørgsmålstegn ved nytten af AP kurser for studerende, der ikke tager AP test.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1108 :
**Spirals in Time: Uncover the secrets in seashells** :
From exotic sea butterflies to deadly cone shells, Helen Scales's new book shows that molluscs are one of the most diverse and numerous creatures on the planet
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra eksotiske hav sommerfugle til dødbringende kegle skaller, Helen Scales nye bog viser, at bløddyr er en af de mest forskelligartede og talrige væsener på planeten

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1109 :
**Picky Eaters Are Not All Alike** :
Research suggests there are four patterns of behavior and the issue isn’t always food
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskning tyder der er fire adfærdsmønstre og spørgsmålet er ikke altid mad

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1110 :
**Conservation dilemmas: Is a shopping mall as alive as a wolf?** :
It's getting tricky to work out what we mean by "alive" and worthy of conservation efforts. Two new books explore this strange frontier
Google-Translate (maskinoversæt.): Det bliver svært at finde ud af, hvad vi mener med "levende" og værdig bevarelse indsats. To nye bøger udforske denne mærkelige grænse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1111 :
**Tuberculosis bacteria hide in low oxygen niches of bone marrow stem cells** :
A new study is helping to shed light on latent tuberculosis and the bacteria's ability to hide in stem cells. Some bone marrow stem cells reside in low oxygen (hypoxia) zones.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse er med til at kaste lys over latent tuberkulose og bakteriernes evne til at gemme sig i stamceller. Nogle knoglemarv stamceller bor i lav ilt (hypoxi) zoner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1112 :
**Autism: Value of an integrated approach to diagnosis** :
Researchers have combined three clinical, neurophysiological and genetic approaches in order to better understand the brain mechanisms that cause autism. When tested on two families, this strategy enabled the researchers to identify specific gene combinations in autistic patients that distinguished them from patients with intellectual disabilities.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har kombineret tre kliniske, neurofysiologiske og genetiske metoder for bedre at forstå de mekanismer i hjernen, der forårsager autisme. Når testet på to familier, denne strategi gjorde det muligt for forskerne at identificere specifikke gen-kombinationer i autistiske patienter, der adskiller dem fra patienter med intellektuelle handicap.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1113 :
**More evidence for possible link between cocaine use and HIV infection** :
New research offers further evidence that cocaine use disrupts the immune system, making people who use it more likely to become infected with HIV.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning giver yderligere beviser for, at brugen af kokain forstyrrer immunsystemet, hvilket gør folk, der bruger det mere tilbøjelige til at blive smittet med hiv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1114 :
**Deep sea sharks are buoyant** :
Scientists have revealed that two species of deep-sea sharks, six-gill and prickly sharks, are positively buoyant — they have to work harder to swim downward than up, and they can glide uphill for minutes at a time without using their tails.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har afsløret, at to arter af dybhavshajer, seks-Gill og stikkende hajer, er positivt stigende – de skal arbejde hårdere for at svømme nedad end op, og de ??kan glide op ad bakke for minutter ad gangen uden ved hjælp af deres haler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1115 :
**Bee health complexity requires scientific solutions** :
This article is on the relationships between pesticides and row crops, farmers and beekeepers, and factors influencing honeybee health.
Google-Translate (maskinoversæt.): Denne artikel er på forholdet mellem pesticider og rækkeafgrøder, landmænd og biavlere, og faktorer, der påvirker honningbiers sundhed.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1116 :
**Climate change won’t reduce winter deaths** :
In a study that contradicts the received wisdom on health impacts of climate change, scientists say that we shouldn’t expect substantial reduction in winter deaths as a result of global warming.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en undersøgelse, der modsiger den modtagne visdom om sundhedsmæssige virkninger af klimaændringerne, forskerne siger, at vi ikke skal forvente en betydelig reduktion i vinter dødsfald som følge af den globale opvarmning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1117 :
**Increased anxiety associated with sitting down** :
Low-energy activities that involve sitting down are associated with an increased risk of anxiety, according to new research. These activities, which include watching TV, working at a computer or playing electronic games, are called sedentary behavior.
Google-Translate (maskinoversæt.): Lavenergi-aktiviteter, der involverer sidder ned er forbundet med en øget risiko for angst, viser ny forskning. Disse aktiviteter, som omfatter ser tv, arbejder ved en computer eller spille elektroniske spil, kaldes stillesiddende adfærd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1118 :
**Evidence from ivory DNA identifies two main elephant poaching hotspots** :
Biologists have used DNA evidence to trace the origin of illegal ivory and help police an international trade that is decimating African elephant populations. New results show that over the past decade, ivory has largely come from just two areas in Africa.
Google-Translate (maskinoversæt.): Biologer har brugt DNA-beviser til at spore oprindelsen af ulovligt elfenben og hjælpe politiet en international handel, der er decimere afrikanske elefant befolkninger. Nye resultater viser, at i det seneste årti, er elfenben stort set kommet fra blot to områder i Afrika.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1119 :
**Staying cool: Saharan silver ants' heat-deflecting adaptations** :
Researchers have discovered two strategies that enable Saharan silver ants to stay cool in one of the world's hottest environments. They are the first to demonstrate that the ants use a coat of uniquely shaped hairs to control electromagnetic waves over an extremely broad range from the solar spectrum to the thermal radiation spectrum and that different physical mechanisms are used in different sp
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget to strategier, der muliggør Sahara sølv myrer til at holde hovedet koldt i et af verdens hotteste miljøer. De er de første til at vise, at myrerne bruge en frakke unikt formede hår til at styre elektromagnetiske bølger over en meget bred vifte fra solens spektrum til den termiske stråling spektrum, og at forskellige fysiske mekanismer anvendes i forskellige sp

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1120 :
**Stem cell exosomes used to induce damaged mouse hearts to self-repair** :
A little more than a decade ago, researchers discovered that all cells secrete tiny communications modules jammed with an entire work crew of messages for other cells. Today, a team of researchers is harnessing the communications vesicles excreted by stem cells and using them to induce the damaged heart to repair itself.
Google-Translate (maskinoversæt.): Lidt mere end et årti siden, forskerne opdagede, at alle celler udskiller små kommunikationsmoduler fastklemte med et helt værk besætning af meddelelser til andre celler. I dag er et team af forskere at udnytte de kommunikations vesikler udskilles af stamceller og bruge dem til at fremkalde den beskadigede hjerte til at reparere sig selv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1121 :
**Wastewater disposal causes sharp rise in central US earthquakes** :
Nearly 90% of region's quakes now caused by water injected into underground wells.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17795
Google-Translate (maskinoversæt.): Næsten 90% af regionens skælv nu forårsaget af vand sprøjtes ind undergrunden wells.Nature News doi: 10,1038 / natur. 2015,17795

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1122 :
**U.S. to Crush a Ton of Poached Ivory in Times Square** :
DNA forensics trace the origins of illegal ivory, helping to focus law enforcement efforts
Google-Translate (maskinoversæt.): DNA retsvidenskab spore oprindelsen af ulovligt elfenben, hvilket hjælper til at fokusere retshåndhævende indsats

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1123 :
**China Showcases Plans To Become The Leading Space Power** :
China's looking to boost its space program, with a heavy rocket, new Compass navigation satellites, and a space debris monitoring center.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kinas søger at øge sin rumprogram, med en tung raket, nye Compass navigationssatellitter, og en overvågning rumaffald center.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1124 :
**Hubble views a bizarre cosmic quartet** :
A new image shows a gathering of four cosmic companions. This quartet forms part of a group of galaxies known as the Hickson Compact Group 16, or HCG 16 — a galaxy group bursting with dramatic star formation, tidal tails, galactic mergers and black holes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et nyt billede viser en indsamling af fire kosmiske kammerater. Denne kvartet er en del af en gruppe af galakser kaldet Hickson Compact Gruppe 16 eller HCG 16 -. En galakse gruppe sprængfyldt med dramatiske stjernedannelse, tidevandsenergi haler, galaktiske fusioner og sorte huller

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1125 :
**Humans' built-in GPS is our 3-D sense of smell** :
Like homing pigeons, humans have a nose for navigation because our brains are wired to convert smells into spatial information, according to new research.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ligesom brevduer, mennesker har en næse for navigation fordi vores hjerner er koblet til at konvertere lugte til geografisk information, viser ny forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1126 :
**Humans can bug-out to Mars without ruining search for life** :
We sterilise spacecraft bound for Mars, but we can't sterilise humans. A mock Martian trek in the Arctic shows we won't need to, our microbes don't spread as we feared
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi sterilisere rumfartøjer bundet til Mars, men vi kan ikke sterilisere mennesker. En mock Martian trek i Arktis viser, at vi ikke behøver at, behøver vores mikrober ikke spredes som vi frygtede

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1127 :
**Saturn's moon Titan's atmosphere even more Earth-like than previously thought** :
Scientists have observed how a widespread polar wind is driving gas from the atmosphere of Saturn's moon Titan. The team analyzed data gathered over seven years by the international Cassini probe, and found that the interactions between Titan's atmosphere, and the solar magnetic field and radiation, create a wind of hydrocarbons and nitriles being blown away from its polar regions into space. This
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har observeret, hvordan en udbredt polær vinden drivende gas fra atmosfæren i Saturns måne Titan. Holdet analyserede data indsamlet over syv år af den internationale Cassini sonden, og fandt, at samspillet mellem Titans atmosfære, og solens magnetfelt og stråling, skal du oprette en vind af kulbrinter og nitriler bliver blæst væk fra sine polarområderne ud i rummet. Dette

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1128 :
**Researchers help identify gene mutation that can trigger lymphoblastic leukemia** :
After collecting data on a leukemia-affected family for nearly a decade, an international team of genetic researchers is tracking down a mutation partly responsible for causing the disease. Their findings have 'major implications' for better understanding the genetic basis of several types of cancer, including leukemia.
Google-Translate (maskinoversæt.): Efter indsamling af data om en leukæmi-ramte familie i næsten et årti, er et internationalt team af genetiske forskere opspore en mutation delvist ansvarlig for at forårsage sygdommen. Deres resultater har "store konsekvenser" for bedre forståelse den genetiske basis for flere typer af kræft, herunder leukæmi.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1129 :
**See-and-Tell AI Machine Can Describe Objects It Observes** :
Building on advances in object recognition, machine translation and neural networks, scientists have developed software that converts pictures into sentences
Google-Translate (maskinoversæt.): Bygning på fremskridt inden for objekt anerkendelse, maskinoversættelse og neurale netværk har forskere udviklet software, der konverterer billeder i sætninger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1130 :
**Weighing yourself daily can tip the scale in your favor** :
For those wishing to lose weight and keep it off, here’s a simple strategy that works: step on a scale each day and track the results. A two-year study found that frequent self-weighing and tracking results on a chart were effective for both losing weight and keeping it off, especially for men.
Google-Translate (maskinoversæt.): For dem der ønsker at tabe sig og holde det ud, her er en simpel strategi, der virker: trin på en skala hver dag og spore resultaterne. En to-årig undersøgelse viste, at hyppige selv-vejning og sporing resultater på et diagram var effektive for både tabe sig og holde det ud, især for mænd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1131 :
**Research explores national trends in commuting patterns** :
A new study examines 25 metro regions over 20 years to see who has the shortest and longest commutes to work. The new analysis also covers commuting to work when the U.S. was affected by unemployment resulting from the recession as well as the housing bubble crisis.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse undersøger 25 metropoler over 20 år for at se, hvem der har den korteste og længste pendler til arbejde. Den nye analyse også dækker pendling til arbejde, når USA blev ramt af arbejdsløshed som følge af recessionen samt boligboble krisen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1132 :
**British Police Scanned 90,000 Concert Goers' Faces** :
At a music festival called “Download," British police scanned 90,000 faces to look for criminals, and then promptly deleted them all. Held last week in Leicestershire, the…
Google-Translate (maskinoversæt.): På en musikfestival kaldet "Download", britisk politi scannet 90.000 ansigter til at lede efter kriminelle, og derefter straks slettet dem alle. Held i sidste uge i Leicestershire, den …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1133 :
**WIMPZILLAs: Monster particles from the dawn of time** :
Forged in the furnace of the infant universe, they're invisible, huge and may make up the missing dark matter in the universe. So how do we catch these beasts? (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Smedet i ovnen af barnet univers, de er usynlige, enorme og kan gøre op den manglende mørkt stof i universet. Så hvordan kan vi fanger disse bæster? (fuld tekst tilgængelig til abonnenter)

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1134 :
**Fossil of huge 'walking' bat discovered in New Zealand** :
Fossilized remains of a new bat species, which lived 16 million years ago, walked on four limbs and was three times larger than today's average bat, have been discovered in New Zealand.
Google-Translate (maskinoversæt.): forstenede rester af en ny flagermusarter, som levede 16 millioner år siden, gik på fire lemmer og var tre gange større end i dag gennemsnitlige bat, er blevet opdaget i New Zealand.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1135 :
**Coordinating across eight agencies to count vulnerable shorebirds** :
American Oystercatcher nests are sparsely distributed, time-intensive to find, and often in remote locations, all adding to the challenge of estimating the size of their breeding population. However, a new study demonstrates that a new, simplified survey method, coordinated across eight agencies, has tremendous potential to provide accurate population estimates and aid in the species' conservation
Google-Translate (maskinoversæt.): American Strandskade reder er tyndt fordelt, tidskrævende at finde, og ofte i fjerntliggende steder, som alle bidrager til den udfordring at estimere størrelsen af deres ynglebestand., en ny undersøgelse viser imidlertid, at en ny, forenklet undersøgelsesmetode, koordineret på tværs af otte bureauer, har enormt potentiale til at give præcise estimater for populationen og støtte artens bevarelse

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1136 :
**Conflicting histories harm negotiations, researchers say** :
New research examines how past histories are harmful in negotiations, particularly when an event in the past benefited one party at the other's expense. In those situations, the party that got the short end of the stick tends to believe that they are owed retribution. The party that triumphed in the past, in contrast, tends to think that the past is irrelevant — bygones should be treated as bygon
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning undersøger, hvordan fortidens historier er skadelige i forhandlinger, især når en begivenhed i fortiden nydt den ene part på den andens bekostning. I de situationer, den part, der fik den korte ende af stokken er tilbøjelig til at tro, at de er skyldige gengældelse. Den part, der sejrede i fortiden, derimod en tendens til at tro, at fortiden er irrelevant – fortid bør behandles som bygon

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1137 :
**Potent approach shows promise for chronic pain** :
Non-narcotic treatments for chronic pain that work well in people, not just mice, are sorely needed. Drawing from human pain genetics, an international team of researchers demonstrates a way to break the cycle of pain hypersensitivity without the development of addiction, tolerance or side effects.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ikke-narkotiske behandlinger for kroniske smerter, der fungerer godt i mennesker, ikke kun mus, der er hårdt brug for. Tegning fra humane smerte genetik, et internationalt team af forskere demonstrerer en måde at bryde den onde cirkel af smerte overfølsomhed uden udvikling af afhængighed, tolerance eller bivirkninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1138 :
**First sensor of Earth's magnetic field in an animal** :
Scientists have identified the first sensor of the Earth's magnetic field in an animal, finding in the brain of a tiny worm (C. elegans) a big clue to a long-held mystery about how animals' internal compasses work.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har identificeret den første sensor af Jordens magnetfelt i et dyr, finde i hjerne en lille orm (C. elegans) en stor nøgle til en længe holdt mysteriet om, hvordan dyrenes indre kompasser virker.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1139 :
**Is it time for science to embrace cat videos?** :
Watching cat videos online, from Lil Bub to Grumpy Cat, does more than just entertain us—it boosts our energy and positive emotions and decreases negative feelings. That’s according to a new study by assistant professor Jessica Gall Myrick of the Indiana University Media School, who surveyed almost 7,000 people about their viewing of cat videos and how it affects their moods. The findings appear i
Google-Translate (maskinoversæt.): Ser kat videoer online, fra Lil Bub til Grumpy Cat, gør mere end blot underholde os-det øger vores energi og positive følelser og mindsker negative følelser. Det er ifølge en ny undersøgelse fra adjunkt Jessica Gall Myrick af Indiana University Media School, som adspurgte næsten 7.000 mennesker om deres visning af kat videoer, og hvordan det påvirker deres humør. Resultaterne vises i

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1140 :
**These bacteria leave dangerous uranium ‘immobile’** :
A strain of bacteria that “breathes" uranium may be key to cleaning up polluted groundwater at sites where uranium ore was processed to make nuclear weapons. Scientists discovered the bacteria in soil at an old uranium ore mill in Rifle, Colorado, almost 200 miles west of Denver. The site is one of nine such mills in Colorado used during the heyday of nuclear weapons production. The research is pa
Google-Translate (maskinoversæt.): en stamme af bakterier, der "ånder" uran kan være nøglen til at rense forurenet grundvand på steder, hvor uranmalm blev forarbejdet til at gøre atomvåben. Forskere opdagede bakterierne i jorden i en gammel uranmalm mølle i Rifle, Colorado, . næsten 200 miles vest for Denver Pladsen er en af ni sådanne møller i Colorado brugt under storhedstid produktion atomvåben Forskningen er pa.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1141 :
**Watch a starfish squeeze a lodged object out of its arm** :
Starfish have a unique trick literally up their sleeve – they can eject foreign bodies from their arms
Google-Translate (maskinoversæt.): Starfish har en unik trick bogstaveligt deres ærmet – de kan skubbe fremmedlegemer fra deres arme

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1142 :
**The week in science: 12–18 June 2015** :
Neutrinos switch their flavours; biomedical research using chimps may be stymied in the US; and common Eurasian bird is in population freefall.Nature 522 260 doi: 10.1038/522260a
Google-Translate (maskinoversæt.): Neutrinos switch deres smag, biomedicinsk forskning ved hjælp af chimpanser kan forpurret i USA, og fælles eurasiske fugl er i befolkningen freefall.Nature 522 260 doi: 10,1038 / 522260a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1143 :
**Device allows evaluation of efficacy, toxicity of drugs metabolized through the liver** :
Researchers have developed a novel approach that dramatically simplifies the evaluation of the liver's drug-metabolizing activity and the potential toxic effects of the products of that activity on other organs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en ny tilgang, der drastisk forenkler vurderingen af leverens lægemiddel-metaboliserende aktivitet og de potentielle toksiske virkninger af produkterne af denne aktivitet på andre organer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1144 :
**Is phthalate alternative really safe?** :
A commonly used plasticizer known as DINCH, which is found in products that come into close contact with humans, such as medical devices, children's toys and food packaging, might not be as safe as initially thought. According to a new study, DINCH exerts biological effects on metabolic processes in mammals. The findings may have important implications since DINCH has been promoted by industry ha
Google-Translate (maskinoversæt.): En almindeligt anvendt blødgører kaldet DINCH, som findes i produkter, der kommer i tæt kontakt med mennesker, såsom medicinsk udstyr, legetøj og emballage til fødevarer, måske ikke være så sikker som oprindeligt tænkt. Ifølge en ny undersøgelse, DINCH udøver biologiske virkninger på metaboliske processer i pattedyr. Resultaterne kan have stor betydning, da DINCH er blevet fremmet af industrien ha

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1145 :
**Graphene booms in factories but lacks a killer app** :
Although the wonder material is being made in record volume, commercial success is elusive.Nature 522 268 doi: 10.1038/522268a
Google-Translate (maskinoversæt.): Selvom underligt materiale bliver gjort på rekordtid volumen, kommerciel succes er elusive.Nature 522 268 doi: 10,1038 / 522268a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1146 :
**Research on diversity among nitrogen-fixing plants** :
New research focuses on a question that has intrigued scientists for decades — are plants able to regulate their relationships with nitrogen-fixing bacteria?
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning fokuserer på et spørgsmål, der har fascineret forskere i årtier – er planter i stand til at regulere deres relationer med kvælstoffikserende bakterier?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1147 :
**Map tracks globe-trotting poo viruses** :
A new map that tracks the path of fecal viruses could offer an effective way to assess water quality worldwide. “Many countries are at risk of serious public health hazards due to lack of basic sanitation," says Joan Rose, chair in water research at Michigan State University. “With this map, however, we can assess where viruses are being discharged from untreated sewage and address how disease is
Google-Translate (maskinoversæt.): Et nyt kort, der sporer vej fækale vira kunne tilbyde en effektiv måde at vurdere vandkvaliteten i hele verden. "Mange lande er i risiko for alvorlige farer folkesundheden på grund af manglende grundlæggende sanitet," siger Joan Rose, stol i vand forskning på Michigan State University. "Med dette kort, men vi kan vurdere, hvor virus bliver udledt fra urenset spildevand og adresse, hvordan sygdommen er

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1148 :
**Softly does it to solve our nuclear waste problem** :
Driven by the need to find ways of separating, recycling and reducing nuclear waste, chemists are developing our understanding of how uranium interacts with elements from around the periodic table to potentially help improve the selective extraction of spent uranium in nuclear waste clean-up.
Google-Translate (maskinoversæt.): drevet af behovet for at finde måder at adskille, genbrug og reduktion af nukleart affald,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1149 :
**Big Question: Can My Brain Get Too Full?** :
Can your brain run out of space, like a hard drive? It depends on what kind of memory you're talking about. The post Big Question: Can My Brain Get Too Full? appeared first on WIRED.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kan din hjerne løbe tør for plads, ligesom en harddisk? Det afhænger af, hvilken slags hukommelse, du taler om. Stillingen Big Spørgsmål: Kan min hjerne bliver for fuld? optrådte først på WIRED.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1150 :
**Extreme exercise linked to blood poisoning** :
Extreme exercise can cause intestinal bacteria to leak into the bloodstream, leading to blood poisoning, new research shows. To reach this conclusion, experts monitored people participating in a range of extreme endurance events, including 24-hour ultra-marathons and multi-stage ultra-marathons, run on consecutive days.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ekstrem motion kan forårsage tarmbakterier til at lække ind i blodbanen, hvilket fører til blodforgiftning, ny forskning viser. For at nå denne konklusion, eksperter overvåget mennesker, der deltager i en række ekstreme udholdenhed begivenheder, herunder 24-timers ultra-maraton og multi-trins ultra-maraton, kører på hinanden følgende dage.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1151 :
**Death of the autopsy leaves us in the dark about misdiagnosis** :
Autopsy rates have plummeted in the UK. Without them, more people may go to the grave with a misdiagnosed cause of death, skewing statistics and hiding the problem
Google-Translate (maskinoversæt.): Obduktionsdata satser er styrtdykket i Storbritannien. Uden dem, kan flere mennesker går i graven med en fejldiagnosticeret dødsårsag, skævvridning statistik og skjule problemet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1152 :
**Transplant drug helps old rats shed body fat** :
A drug commonly used to prevent rejection of organ transplants appears to reduce body fat and appetite in older rats. The findings have intriguing implications for humans, researchers say. Aging can cause many changes to the body, including obesity and a loss of lean mass. With an elderly population that is expected to reach 73 million in the United States by 2030, developing anti-obesity treatmen
Google-Translate (maskinoversæt.): Et lægemiddel almindeligt anvendt til at forhindre afstødning af organtransplantationer synes at mindske kropsfedt og appetit i ældre rotter. Resultaterne har spændende konsekvenser for mennesker, siger forskerne. Aging kan forårsage mange ændringer i kroppen, herunder fedme og et tab af lean masse. Med en ældre befolkning, der forventes at nå 73 mio i USA i 2030, at udvikle fedme behandli

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1153 :
**Starfish have a surprising talent for squeezing foreign bodies out through the skin** :
Starfish have strange talents. Two biology students have revealed that starfish are able to squeeze foreign bodies along the length of their body cavities and out through their arm tips. This newly discovered talent gives insight into how certain animals are able to quickly heal themselves.
Google-Translate (maskinoversæt.): Starfish har mærkelige talenter. To biologistuderende har afsløret, at starfish er i stand til at presse fremmedlegemer langs længden af deres krop hulrum og ud gennem deres arm tips. Denne nyopdagede talent giver indsigt i, hvordan visse dyr er i stand til hurtigt at helbrede sig selv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1154 :
**The 4D Future of Stuff** :
Ours is a world of static objects, cut, cast, or forged for specific tasks. But let’s say you opened an Ikea box, and the desk inside assembled itself. Or your water pipes…
Google-Translate (maskinoversæt.): Vores er en verden af statiske objekter, snit, støbt eller smedet til specifikke opgaver. Men lad os sige, du åbnede en Ikea boksen og skrivebordet inde samles selv. Eller dine vandrør …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1155 :
**Our Favorite Car Design Of July** :
It’s the car we’ve dreamt of for decades: With driverless operation enabled by roof-mounted radar, electric motors in each wheel, and a wire­less charging system, the Chevrolet-FNR is a sneak peek into the future of the four-door family sedan. The concept also has iris-scanning security that recog­nizes the owner as well as front seats that swivel 180 degrees to face rear passengers.This article
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er den bil, vi har drømt om i årtier: Med førerløs drift aktiveret af tagmonteret radar, elmotorer i hvert hjul, og en trådløs afgiftssystem, Chevrolet-FNR er et smugkig ind i fremtiden for de fire-dørs familie sedan. Konceptet har også iris-scanning sikkerhed, der anerkender ejer samt forsæderne, der svirvel 180 grader til ansigt bag passengers.This artiklen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1156 :
**Africa Is Way Bigger Than You Think** :
Africa is bigger than China, India, the contiguous U.S. and most of Europe—combined!
Google-Translate (maskinoversæt.): Afrika er større end Kina, Indien, den tilstødende USA og det meste af Europa-kombineret!

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1157 :
**Dark Matter and the Shadow Universe** :
A preview by our editor in chief of the June issue of Scientific American
Google-Translate (maskinoversæt.): En forhåndsvisning af vores chefredaktør for udstedelsen af Scientific American juni

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1158 :
**The Isolating Effects of Anxiety** :
When you are nervous, empathy can fail you
Google-Translate (maskinoversæt.): Når du er nervøs, kan empati svigte dig

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1159 :
**First full genome of a living organism sequenced and assembled using technology the size of smartphone** :
Researchers have for the first time sequenced and assembled de novo the full genome of a living organism, the bacteria Escherichia Coli, using Oxford Nanopore’s MinIONTM device, a genome sequencer that can fit in the palm of your hand.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har for første gang sekventeret og samlet de novo fulde genom en levende organisme, bakterien Escherichia coli, der bruger Oxford nanopore s MinIONTM enhed, en genom sequencer, der kan passe i din hule hånd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1160 :
**Cells 'dance' as they draw together during early embryo development** :
Cells “dance" as they draw together during early embryo development. Cells within an 8-cell embryo shown to ‘dance’ to the same rhythm.
Google-Translate (maskinoversæt.): Cells "dans", som de trækker sammen under udviklingen tidligt embryo. Celler inden for en 8-celle embryon vist til "danse" til den samme rytme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1161 :
**Bumble bees in the last frontier, Alaska** :
A decline in bumble bee populations in Europe and North America has been documented in a number of recent publications. Meanwhile, little is known about bee populations in Alaska, where native bee pollination is critical to the maintenance of subarctic ecosystems. Researchers have now completed a two-year study on bumble bees in agricultural areas in the region.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et fald i humlebi befolkninger i Europa og Nordamerika er blevet dokumenteret i en række nylige publikationer. I mellemtiden lidt om bier befolkninger i Alaska, hvor indfødte bibestøvning er afgørende for opretholdelsen af subarktiske økosystemer. Forskere har nu afsluttet en to-årig undersøgelse af humlebier i landbrugsområder i regionen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1162 :
**Conservation policies could improve human health** :
An analysis of four years of data on disease, climate, demographics, public health services and land use change in 700 municipalities within the Brazilian Amazon reveals that measures taken to protect ecosystems and the environment might also deliver public health benefits.
Google-Translate (maskinoversæt.): En analyse af fire års data om sygdom, klima, demografi, offentlige sundhedsydelser og ændringer i arealanvendelse i 700 kommuner i det brasilianske Amazonas afslører, at foranstaltninger, der træffes for at beskytte økosystemer og miljøet kan også levere offentlige sundhedsmæssige fordele .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1163 :
**Should We Lose Sleep Over Hostile Aliens?** :
In 1974, astronomer Frank Drake tried to contact aliens by firing a three-minute-long broadcast, from the Arecibo radio telescope, into a globular star cluster 25,000…
Google-Translate (maskinoversæt.): I 1974, astronom Frank Drake forsøgte at kontakte udlændinge ved affyring af et tre-minutters lange udsendelse, fra Arecibo radioteleskop, ind i en kugleformet stjernehob 25.000 …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1164 :
**A Brief History Of Science Gone Mad** :
Metropolis (1927)Scientist: C.A. RotwangHubris: Builds a robot to replace the woman who rebuffed him and later diedComeuppance: Hoping to destroy the city and its ruling…
Google-Translate (maskinoversæt.): Metropolis (1927) forsker: CA RotwangHubris: Bygger en robot til at erstatte kvinden der afvist ham og senere diedComeuppance: I håb om at ødelægge byen og dens afgørelse …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1165 :
**Archeologists Revive an Alcoholic Beverage from the Aztec Era (In Spanish)** :
A craft brewer makes Mesoamerican fermented beverages based on ancient indigenous recipes
Google-Translate (maskinoversæt.): En håndværk brygger gør mesoamerikanske gærede drikkevarer baseret på gamle indfødte opskrifter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1166 :
**Mutation in zinc transport protein may inhibit successful breastfeeding** :
It has long been known that zinc, an essential trace element, is passed to infants through mother's breast milk. The levels of zinc in mother's milk and the effects of zinc deficiency in infants have been previously studied, but the role of zinc in breast development and function in lactating mothers is a relatively new area of research. Now researchers have determined that zinc plays an important
Google-Translate (maskinoversæt.): Det har længe været kendt, at zink, et essentielt sporstof, videregives til spædbørn gennem mors brystmælk. Niveauerne af zink i modermælk og virkningerne af zinkmangel hos spædbørn er tidligere blevet undersøgt, men den rolle, zink i bryst udvikling og funktion i ammende mødre er et relativt nyt forskningsområde. Nu har forskere konstateret, at zink spiller en vigtig

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1167 :
**Polar bears aren't the only victims of climate change** :
From heat waves to damaged crops to asthma in children, climate change is a major public health concern, argues a researcher. Climate change is about more than melting ice caps and images of Earth on fire, he said, believing that bioethicists could help reframe current climate change discourse.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra hedebølger til beskadigede afgrøder til astma hos børn, klimaændringer er et stort folkesundhedsproblem, argumenterer en forsker. Klimaforandringer handler om mere end smeltende iskapper og billeder af Jorden brænder, sagde han, at tro, at bioetikere kunne hjælpe omformulere nuværende klimaforandringer diskurs.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1168 :
**New commercial method for producing medical isotope** :
The effort to secure a stable, domestic source of a critical medical isotope has reached an important milestone as researchers demonstrated the production, separation and purification of molybdenum-99 (Mo-99).
Google-Translate (maskinoversæt.): har Indsatsen for at sikre en stabil, indenlandsk kilde til en kritisk medicinsk isotop nået en vigtig milepæl, da Forskerne viste produktion, adskillelse og rensning af molybdæn-99 (Mo-99).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1169 :
**UK fracking wells get thumbs up from planners** :
Energy firm Cuadrilla has received backing for exploratory fracking for shale gas in Little Plumpton, with a final council decision expected next week
Google-Translate (maskinoversæt.): Energi firma Cuadrilla har modtaget opbakning til sonderende fracking for skifergas i Little Plumpton, med en endelig beslutning forventes Rådet i næste uge

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1170 :
**World's thinnest lightbulb: Graphene gets bright** :
Scientists have demonstrated — for the first time — an on-chip visible light source using graphene, an atomically thin and perfectly crystalline form of carbon, as a filament. They attached small strips of graphene to metal electrodes, suspended the strips above the substrate, and passed a current through the filaments to cause them to heat up.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har påvist – for første tid – en on-chip synligt lys kilde ved hjælp graphene, en atomisk tynd og perfekt krystallinsk form af carbon, som et filament. De vedlagte små strimler af graphene til metal elektroder, suspenderede strimlerne over underlaget, og passerede en strøm gennem trådene til at få dem til at varme op.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1171 :
**Chemists find efficient, scalable way to synthesize potential brain-protecting compound** :
Chemists have invented the first practical, scalable method for synthesizing jiadifenolide, a plant-derived molecule that may have powerful brain-protecting properties.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kemikere har opfundet den første praktiske, skalerbar metode til syntese jiadifenolide, en plante-afledt molekyle, kan have kraftige hjerne-beskyttende egenskaber.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1172 :
**Speech recognition from brain activity** :
Speech is produced in the human cerebral cortex. Brain waves associated with speech processes can be directly recorded with electrodes located on the surface of the cortex. It has now been shown for the first time that is possible to reconstruct basic units, words, and complete sentences of continuous speech from these brain waves and to generate the corresponding text.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tale produceres i den humane cerebrale cortex. Hjernebølger forbundet med tale processer kan direkte optages med elektroder placeret på overfladen af cortex. Det er nu blevet vist for første gang, at det er muligt at rekonstruere de grundlæggende enheder, ord og hele sætninger uafbrudt tale fra disse hjernebølger og skabe den tilsvarende tekst.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1173 :
**The Future Of War** :
When the Cold War ended, the world changed fundamentally. For most of the 20th century, conflicts between great powers—two world wars and the specter of a third—defined our…
Google-Translate (maskinoversæt.): Når den kolde krig sluttede, verden ændret fundamentalt. For de fleste af det 20. århundrede, konflikter mellem stormagter-to verdenskrige og spøgelse en tredje definerede vores …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1174 :
**Prostate drug makes erectile dysfunction worse** :
Men who use the drug finasteride to treat an enlarged prostate may experience serious side effects, including worsening erectile dysfunction and decreased testosterone levels leading to hypogonadism, a condition in which there is little to no production of sex hormones. Finasteride is also known as proscar and propecia. Men who used tamsulosin—known as Flomax—experienced none of the same adverse s
Google-Translate (maskinoversæt.): kan mænd, der bruger stoffet finasteride at behandle en forstørret prostata oplever alvorlige bivirkninger, herunder forværring af erektil dysfunktion og nedsat testosteron niveauer fører til hypogonadisme, en tilstand, hvor der er lidt at ingen produktion af kønshormoner. Finasteride er også kendt som Proscar og Propecia. Mænd, der brugte tamsulosin kendt som Flagyl-oplevet ingen af de samme negative s

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1175 :
**Endometriosis associated with a greater risk of complications in pregnancy** :
Women with endometriosis are at an increased risk of miscarriage and ectopic pregnancy, according to results of a huge nationwide study. Moreover, women with a history of endometriosis whose pregnancies progressed beyond 24 weeks were found to be at a higher than average risk of complications, including hemorrhage (ante- and postpartum) and preterm birth.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kvinder med endometriose er en øget risiko for spontan abort og graviditet uden for livmoderen, i henhold til resultaterne af en enorm landsdækkende undersøgelse. Desuden kvinder med en historie af endometriose, hvis graviditeter skred ud over 24 ugers blev fundet at være på et højere end gennemsnittet risiko for komplikationer, herunder blødning (undersøgelse før og efter fødslen), og præterm fødsel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1176 :
**The Soul of an Octopus: Getting to know an intelligent mollusc** :
The giant Pacific octopus is considered so fearsome that few dare engage with it, but in her new book Sy Montgomery recounts a playful and peculiar nature
Google-Translate (maskinoversæt.): Den gigantiske Pacific blæksprutte anses så frygtindgydende, at kun få vover engagere sig med det, men i sin nye bog Sy Montgomery beretter en legende og særegne natur

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1177 :
**Peek at ‘vortices’ could boost superconductors** :
To realize the promised benefits of high-temperature superconductors, such as low-loss motors and generators or maglev trains, we’ll need superconductors that can carry very large currents. Past experiments have shown that bombarding the material with high-energy ion beams can increase the current density that a superconductor can carry. But to engineer such materials on a large scale, we need to
Google-Translate (maskinoversæt.): For at realisere de lovede fordele ved høj temperatur superledere, såsom lav-loss motorer og generatorer eller Magnetsvævetog, vil vi nødt superledere, der kan bære meget store strømme. Tidligere forsøg har vist, at bombardere materiale med høj-ionstråler kan øge strømtætheden at en superleder kan bære. Men at ingeniør sådanne materialer på en stor skala, er vi nødt til at

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1178 :
**Rubber expansion threatens biodiversity, livelihoods research suggests** :
Increasing amounts of environmentally valuable and protected land are being cleared for rubber plantations that are economically unsustainable, new research suggests. More widespread monitoring is vital to design policy that protects livelihoods and environments.
Google-Translate (maskinoversæt.): øge mængder af miljømæssigt værdifulde og beskyttede arealer bliver ryddet for gummi plantager, der er økonomisk uholdbart, ny forskning antyder. Mere udbredt overvågning er afgørende for at designe politik, der beskytter levebrød og miljøer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1179 :
**Big PanDA and Titan merge to tackle torrent of LHC's full-energy collision data** :
With the successful restart of the Large Hadron Collider, now operating at nearly twice its former collision energy, comes an enormous increase in the volume of data physicists must sift through to search for new discoveries. Fortunately, a remarkable data-management tool developed by physicists is evolving to meet the big-data challenge.
Google-Translate (maskinoversæt.): Med den vellykkede genstart af Large Hadron Collider, nu opererer på næsten dobbelt sin tidligere sammenstød energi, kommer en enorm stigning i mængden af data fysikere skal finkæmme gennem at søge efter nye opdagelser. Heldigvis er en bemærkelsesværdig data-management værktøj udviklet af fysikere udvikler sig til at opfylde big-data udfordring.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1180 :
**Can brain scans predict risky sex and drinking?** :
Brain imaging may be able to predict how likely young adults are to develop problem drinking or to engage in risky sexual behavior in response to stress. “By knowing the biology that predicts risk, we hope to eventually change the biology—or at least meet that biology with other forces to stem the risk," says the senior author of two studies, Ahmad Hariri, professor of psychology and neuroscience
Google-Translate (maskinoversæt.): Brain imaging kan være i stand til at forudsige, hvor sandsynligt unge voksne til at udvikle problemer drikke eller til at engagere sig i risikobetonet seksuel adfærd som reaktion på stress. "Ved at kende den biologi, der forudsiger risiko, vi håber at i sidste ende ændre biologi-eller i det mindste opfylde dette biologi med andre kræfter til at dæmme op for risikoen," siger ledende forfatter af to undersøgelser, Ahmad Hariri, professor i psykologi og neurovidenskab

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1181 :
**Benzodiazepines not recommended for patients with PTSD or recent trauma** :
Benzodiazepine drugs are widely used in patients with posttraumatic stress disorder (PTSD), but available evidence suggests that they are not effective — and may even be harmful, concludes a systematic review and meta-analysis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Benzodiazepiner narkotika er i vid udstrækning anvendes til patienter med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), men tilgængelige oplysninger tyder på, at de ikke er effektive – og kan endda være skadeligt, konkluderer en systematisk gennemgang og meta-analyse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1182 :
**Polymer mold makes perfect silicon nanostructures** :
In a breakthrough for nanoscience, polymer engineers have made such a mold for nanostructures that can shape liquid silicon out of an organic polymer material. This paves the way for perfect, 3-D, single crystal nanostructures.
Google-Translate (maskinoversæt.): I et gennembrud for nanovidenskab, har polymer ingeniører gjort sådan en form for nanostrukturer, der kan forme flydende silicium ud af en organisk polymer materiale. Dette baner vejen for perfekt, 3-D, monokrystallinske nanostrukturer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1183 :
**Optimizing shale gas production from well to wire** :
A researcher has analyzed the life-cycle of the shale gas supply chain and operations and found that the process systems can be made more environmentally and economically friendly.
Google-Translate (maskinoversæt.): En forsker har analyseret livscyklus af skifergas forsyningskæden og operationer og fandt, at processen systemer kan gøres mere miljømæssigt og økonomisk venlige.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1184 :
**Why victims of domestic abuse go to prison** :
Arrests of women have increased dramatically in the past two decades, while domestic abuse laws meant to protect female victims have put many behind bars for defending themselves, a new paper argues. These trends suggest evidence, at least in the justice system, of a “war on women"—a term coined during the 2012 election that refers to attempts to limit women’s rights, says coauthor Christina DeJon
Google-Translate (maskinoversæt.): Arrestation af kvinder er steget dramatisk i de seneste to årtier, mens den indenlandske misbrug love betød at beskytte kvindelige ofre har lagt mange bag tremmer for at forsvare sig selv, argumenterer en ny papir. Disse tendenser tyder beviser, i det mindste i retssystemet, om en "krig mod kvinder" -et begreb opfundet i 2012 valget, der refererer til forsøg på at begrænse kvinders rettigheder, siger medforfatter Christina Dejon

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1185 :
**Can heat be controlled as waves?** :
A growing interest in thermoelectric materials — which convert waste heat to electricity — and pressure to improve heat transfer from increasingly powerful microelectronic devices have led to improved theoretical and experimental understanding of how heat is transported through nanometer-scale materials.
Google-Translate (maskinoversæt.): En stigende interesse for termoelektriske materialer – som omdanner spildvarme til elektricitet – og pres for at forbedre varmeoverførsel fra stadig mere magtfulde mikroelektroniske enheder har ført til en forbedret teoretisk og eksperimentel forståelse af, hvordan varmen transporteres gennem nanometer-skala materialer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1186 :
**Severe harmful algal bloom predicted for Lake Erie in 2015: Second worst in century predicted** :
NOAA is predicting 2015 western Lake Erie harmful algal bloom season will be among the most severe in recent years and could become the second worst behind the record-setting 2011 bloom.The bloom will be expected to measure 8.7 on the severity index with a range from 8.1 to potentially as high as 9.5. This is more severe than 2014's 6.5, and may equal or exceed 2013, which had the second worse blo
Google-Translate (maskinoversæt.): NOAA forudsiger 2015 vestlige Lake Erie skadelig algeopblomstring sæson vil være blandt den mest alvorlige i de seneste år, og kan blive det andet værste bag rekord-indstilling 2011 bloom.The flor forventes at måle 8,7 af sværhedsgraden indekset med et interval fra 8,1 til potentielt så højt som 9,5. Dette er mere alvorlig end 2014 s 6.5, og kan svare til eller overstige 2013, hvilket havde den anden værre blo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1187 :
**Minecraft: Story Mode Is The Campaign Everyone's Been Waiting For** :
If you get bored building the entirety of Westeros or the limited story options in Minecraft, your prayers have been answered. Minecraft, the game defined by its thriving 70,000,000+ community of builders, is adding a separate Story Mode game, where players will be able to navigate a traditional storyline developed by Telltale Games.Story Mode will oddly be a standalone game by Telltale, but Owen
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis du keder opbygge samtlige Westeros eller de begrænsede historie muligheder i Minecraft, er dine bønner blevet besvaret. Minecraft, spillet defineret ved sin blomstrende 70,000,000+ fællesskab af bygherrer, tilføjer en separat Story Mode spil, hvor spillerne vil være i stand til at navigere en traditionel historie udviklet af Telltale Games.Story tilstand vil sært være en standalone spil ved Telltale, men Owen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1188 :
**Physicists launch fight to make data more important than theory** :
Enough is enough, say the physicists who have come together to renew respect for experimental evidence and work on alternatives to ever more contrived theory (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Nok er nok, siger fysikere, der er kommet sammen for at forny respekt for eksperimentelle beviser og arbejde på alternativer til at stadigt mere konstruerede teori

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1189 :
**The Quest for Lab-Grown Meat** :
A handful of scientists aim to satisfy the world's growing appetite for hamburgers—and eventually steak—without wrecking the planet. The first step: grab a petri dish
Google-Translate (maskinoversæt.): En håndfuld forskere til formål at tilfredsstille verdens voksende appetit på hamburgere-og i sidste ende bøf -uden at ødelægge planeten. Det første skridt: få fat i en petriskål

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1190 :
**New study reveals mechanism regulating methane emissions in freshwater wetlands** :
Though they occupy a small fraction of the Earth's surface, freshwater wetlands are the largest natural source of methane going into the atmosphere. New research identifies an unexpected process that acts as a key gatekeeper regulating methane emissions from these freshwater environments.The study describes how high rates of anaerobic methane oxidation substantially reduce atmospheric emissions of
Google-Translate (maskinoversæt.): Selvom de optager en lille del af Jordens overflade, ferskvand vådområder er den største naturlige kilde til metan går i atmosfæren. Ny forskning peger en uventet proces, der fungerer som en central gatekeeper regulering metanudslip fra disse ferskvand environments.The studie beskriver, hvordan høje anaerob metan oxidation væsentligt reducere atmosfæriske emissioner af

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1191 :
**Neighborhood environments and risk for type 2 diabetes** :
Neighborhood resources to support greater physical activity and, to a lesser extent, healthy diets appear to be associated with a lower incidence of type 2 diabetes, although the results vary by the method of measurement used, according to a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): Neighborhood ressourcer til at støtte større fysisk aktivitet og, i mindre grad, sund kostvaner synes at være forbundet med en lavere forekomst af type 2-diabetes, selv om resultaterne varierer ved målemetode anvendes, ifølge en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1192 :
**Antarctic life is weirder than you’d think** :
A new look at biodiversity in the Antarctic reveals the region is more diverse and biologically interesting than previously thought. Recent investigations have shown the continent and surrounding ocean are rich in species, which are also very highly diversified into a variety of distinct ecological regions that differ greatly from each other. “Most people think of the continent as a vast, icy wast
Google-Translate (maskinoversæt.): Et nyt kig på biodiversiteten i Antarktis afslører regionen er mere forskelligartet og biologisk interessant end tidligere troede. Nylige undersøgelser har vist kontinentet og omkringliggende hav er rige på arter, som også er meget højt diversificeret i en række distinkte økologiske regioner, der i høj grad adskiller sig fra hinanden. "De fleste mennesker tænker på kontinentet som et stort, iskolde spilder

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1193 :
**Study identifies characteristics of patients likely to have a potential living liver donor** :
Younger patients, those who are married, and those with Child-Pugh C disease—the most severe measure of liver disease—are more likely immigrants, divorced patients and those at the lowest income levels were less likely to have a potential live donor volunteer for liver donation, researchers report.With a limited supply of deceased donor organs, livers from living donors provide a much needed, life
Google-Translate (maskinoversæt.): Yngre patienter, dem, der er gift, og dem med Child-Pugh C sygdomsfri den mest alvorlige foranstaltning leversygdom-er mere sandsynlige indvandrere, fraskilte patienter og dem på det laveste indkomstniveau var mindre tilbøjelige til at have en potentiel levende donor volontør for leveren donation, forskere report.With et begrænset udbud af afdøde donororganer, lever fra levende donorer giver en tiltrængt, liv

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1194 :
**Toward tiny, solar-powered sensors** :
Scientists have developed a new power converter chip that can harvest more than 80 percent of the energy trickling into it, even at the extremely low power levels characteristic of tiny solar cells. Previous experimental ultralow-power converters had efficiencies of only 40 or 50 percent.
Google-Translate (maskinoversæt.): har Forskere udviklet en ny power konverter chip, der kan høste mere end 80 procent af den energi, rislende i det, selv ved de ekstremt lave effektniveauer karakteristiske for små solceller. Tidligere eksperimentelle ultralow-strøm omformere havde virkningsgrader på kun 40 eller 50 procent.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1195 :
**If you go down to the rainforest today: The fungal realm** :
Fungi can be stunningly beautiful, just watch out for the mosquitoes and ticks while you're taking photos
Google-Translate (maskinoversæt.): Svampe kan være fantastisk smuk, bare se for myg og flåter, mens du tager billeder

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1196 :
**Environmentally friendly lignin nanoparticle 'greens' silver nanobullet to battle bacteria** :
Researchers have developed an effective and environmentally benign method to combat bacteria by engineering nanoscale particles that add the antimicrobial potency of silver to a core of lignin, a ubiquitous substance found in all plant cells. The findings introduce ideas for better, greener and safer nanotechnology and could lead to enhanced efficiency of antimicrobial products used in agriculture
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en effektiv og miljømæssigt godartet metode til at bekæmpe bakterier ved engineering nanoskala partikler, der tilfører den antimikrobielle styrke af sølv til en kerne af lignin, et allestedsnærværende stof findes i alle planteceller. Resultaterne indføre ideer til bedre, grønnere og sikrere nanoteknologi og kan føre til øget effektivitet af antimikrobielle produkter, der anvendes i landbruget

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1197 :
**First look at Pluto: Live coverage of the historic fly-by** :
Nature reports from New Horizons mission headquarters.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17905
Google-Translate (maskinoversæt.): Natur rapporter fra New Horizons mission headquarters.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17905

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1198 :
**E2F4 signature can predict progression of bladder cancer** :
Investigators harnessed genomic data to discover that the previously identified E2F4 signature in breast cancer can be utilized to predict prognosis and response to therapy in bladder cancer.
Google-Translate (maskinoversæt.): Efterforskere udnyttes genomiske data for at opdage, at den tidligere identificerede E2F4 signatur i brystkræft kan udnyttes til at forudsige prognosen og respons på behandling i blærekræft.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1199 :
**Legacy of slavery still impacts education in the South** :
Slavery was abolished more than 150 years ago, but its effects are still felt today in K-12 education in the south, according to a new study. Using regression analysis to explain differences in the degree of attendance disparities across most counties in the south, researchers found a correlation between historical geographic slave concentration and modern day K-12 school segregation. An increase
Google-Translate (maskinoversæt.): Slaveri blev afskaffet mere end 150 år siden, men dens virkninger stadig mærkes i dag i K-12 uddannelse i syd, ifølge en ny undersøgelse. Ved hjælp af regressionsanalyse til at forklare forskelle i graden af fremmøde forskelle på tværs af de fleste amter i syd, fandt forskerne en sammenhæng mellem historisk geografisk slave koncentration og moderne K-12 skoler segregation. En stigning

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1200 :
**Multiple pathways progressing to Alzheimer's disease** :
The amyloid cascade hypothesis of Alzheimer's disease (AD) posits that sticky aggregations or plaques of amyloid-beta peptides accumulate over time in the brain, triggering a series of events that ultimately result in the full-blown neurodegenerative disorder. The hypothesis has been a major driver of AD research for more than 20 years. However, in a new study, researchers suggest the picture is n
Google-Translate (maskinoversæt.): Amyloidet kaskade hypotese af Alzheimers sygdom (AD) nævner, at klæbrige aggregeringer eller platter amyloid-beta-peptider med tiden akkumuleres i hjernen, som udløser en række begivenheder, der i sidste ende resulterer i altfavnende neurodegenerativ lidelse. Hypotesen har været en vigtig drivkraft for AD forskning i mere end 20 år. Men i en ny undersøgelse, forskere tyder billedet er n

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1201 :
**Drug trials in pet dogs with cancer may speed advances in human oncology** :
Pet dogs may be humans' best friends in a new arena of life: cancer treatment, says a veterinary clinical medicine. Physiological similarities between dogs and humans, and conserved genetics between some dog and human cancers, can allow pet dogs to serve as useful models for studying new cancer drugs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Pet hunde kan være menneskers bedste venner i en ny arena af livet: kræftbehandling, siger en veterinær klinisk medicin. Fysiologiske ligheder mellem hunde og mennesker, og konserverede genetik mellem nogle hund og humane cancere, kan tillade hunde at tjene som nyttige modeller til undersøgelse af nye kræftlægemidler.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1202 :
**Vaccines and treatment for dengue virus possible** :
Researchers have determined the structure of a human monoclonal antibody which, in an animal model, strongly neutralizes a type of the potentially lethal dengue virus.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har bestemt strukturen af et humant monoklonalt antistof, som, i en dyremodel, stærkt neutraliserer en type den potentielt dødelige dengue virus.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1203 :
**We're not alone, but the universe may be less crowded than we think** :
There may be far fewer galaxies further out in the universe then might be expected, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Der kan være langt færre galakser længere ud i universet så kunne forventes, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1204 :
**Physical study may give boost to hydrogen cars** :
A new study of hydrogen storage material magnesium hydride reveals path to better performance, possibly paving way toward better future fuel tanks.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse af brint lagring materiale magnesium hydrid afslører vejen til bedre resultater, eventuelt bane vej mod bedre fremtid brændstoftanke.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1205 :
**Understanding subduction zone earthquakes: The 2004 Sumatra earthquake** :
The 26 December 2004 Mw ~9.2 Indian Ocean earthquake (also known as the Sumatra-Andaman or Aceh-Andaman earthquake), which generated massive, destructive tsunamis, especially along the Aceh coast of northern Sumatra, Indonesia, clearly demonstrated the need for a better understanding of how frequently subduction zone earthquakes and tsunamis occur.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mw ~ 9.2 Indiske Ocean jordskælv Den 26 december 2004 (også kendt som Sumatra-Andaman eller jordskælv Aceh-Andaman), som genererede massive, destruktive tsunamier, især langs Aceh kysten i det nordlige Sumatra, Indonesien, klart vist behovet for en bedre forståelse af, hvor ofte subduction zone jordskælv og tsunamier opstår.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1206 :
**Physicists fine-tune control of agile exotic materials** :
Physicists have found a way to control the length and strength of waves of atomic motion called polaritons that have promising potential uses such as fine-scale imaging and the transmission of information within tight spaces. Heterostructures made from graphene and hexagonal boron nitride support hybrid plasmon-phonon polaritons that can be tuned electronically.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fysikere har fundet en måde at kontrollere længden og styrken af bølger af atomare bevægelse kaldet polaritoner der har lovende potentiale bruger som fin-skala billedbehandling og transmission af oplysninger inden for snævre rum. Heterostrukturer lavet af graphen og sekskantede bornitrid support hybrid plasmon-Phonon polaritoner der kan tunet elektronisk.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1207 :
**State stroke legislation increases U.S. primary stroke centers** :
Primary stroke centers have increased dramatically in the last decade and state legislation to enable them is a major factor in potentially improving access to standard stroke care in the United States. State stroke legislation, urbanization, state economic output, and larger hospital size are four factors that increase the likelihood of a hospital becoming a certified primary stroke center.
Google-Translate (maskinoversæt.): Primære slagtilfælde centre er steget dramatisk i lovgivningen de seneste ti år og stat, så de er en vigtig faktor i potentielt forbedre adgangen til standard slagtilfælde pleje i Forenede Stater. State slagtilfælde lovgivning, urbanisering, stat økonomiske produktion, og større hospital størrelse er fire faktorer, der øger sandsynligheden for et hospital at blive en certificeret primær slagtilfælde center.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1208 :
**Scientists don't turn a blind eye to bias** :
Scientific journals should insist on more robust experimental processes, say biologists after reviewing nearly 900,000 experiments. The team found that non-blind experiments — that is, where scientists knew which samples they were recording — averaged a 27 percent stronger result than blind trials. However, their review suggests that less than one in four experiments used blind data recording.
Google-Translate (maskinoversæt.): Videnskabelige tidsskrifter bør insistere på mere robuste eksperimenterende processer, siger biologer efter gennemgang næsten 900.000 eksperimenter. Holdet fandt, at ikke-blinde forsøg – det vil sige, hvor forskerne vidste, hvilke prøver de at optage – gennemsnit en 27 procent stærkere resultat end blinde forsøg. Deres gennemgang tyder dog på, at mindre end én ud af fire forsøg brugte blind dataregistrering.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1209 :
**Functional class helps predict mortality risk after surgery** :
Information on functional status—whether or not a person can carry out routine daily tasks independently—improves the ability to predict risk of death in patients undergoing surgery, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Oplysninger om funktionel status-hvorvidt en person kan udføre rutineopgaver daglige opgaver uafhængigt forbedrer evnen til at forudsige risikoen for dødsfald hos patienter, der gennemgår kirurgi, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1210 :
**Microalgae, produced on a commercial scale** :
Many products, including food supplements, cosmetics and biodiesel, are made from substances derived from microalgae. A fully automated pilot plant is capable of producing microalgae on pilot scale. The concentration of algae in its reactors is five times higher than in conventional closed reactors.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange produkter, herunder kosttilskud, kosmetik og biodiesel, er fremstillet af stoffer, der stammer fra mikroalger. Et fuldt automatiseret pilotanlæg kan producere mikroalger på pilotskala. Koncentrationen af alger i sine reaktorer er fem gange højere end i konventionelle lukkede reaktorer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1211 :
**Team of hyenas works together to steal fresh carcass from lions** :
Most animals wouldn't confront a fearsome predator like a lion. But through sophisticated group work, hyenas launch successful raids
Google-Translate (maskinoversæt.): De fleste dyr ikke ville konfrontere en frygtindgydende rovdyr som en løve. Men gennem sofistikeret gruppearbejde, hyæner lancere succesfulde razziaer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1212 :
**Toothed whales have survived millions of years without key antiviral proteins** :
Researchers have determined that toothed whales lack functional Mx genes — a surprising discovery, since all 56 other sequenced mammals in the study possess these genes to fight off viruses like HIV, measles and flu.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har konstateret, at tandhvaler mangler funktionelle Mx gener – en overraskende opdagelse, da alle 56 andre sekventerede pattedyr i undersøgelsen besidder disse gener til at kæmpe off vira som HIV, mæslinger og influenza.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1213 :
**#RaceOnTech: How An Early Love Of Math Led Her To The Role Of CEO** :
This week, NPR's All Tech Considered is connecting with diverse innovators in tech and science. Kiverdi CEO Lisa Dyson discusses an early role model, her work and the need to boost tech education.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Dette uge, NPR All Tech Betragtet forbinder med forskellige innovatorer i tech og videnskab. Kiverdi CEO Lisa Dyson diskuterer en tidlig rollemodel, hendes arbejde og behovet for at sætte skub i tech uddannelse ».

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1214 :
**The quantum physics of artificial light harvesting** :
Plants and bacteria make use of sunlight with remarkably high efficiency: nine out of ten absorbed light particles are being put to use in an ordinary bacterium. For years, it has been a pressing question of modern research whether or not effects from quantum physics are responsible for this outstanding performance of natural light harvesters. Scientists have now examined these quantum effects in
Google-Translate (maskinoversæt.): Planter og bakterier gøre brug af sollys med bemærkelsesværdig høj effektivitet: ni ud af ti absorberede lette partikler bliver sat til at bruge i en almindelig bakterie. I årevis har det været et presserende spørgsmål om moderne forskning om effekter fra kvantefysik er ansvarlige for denne fremragende præstation af naturligt lys høstmaskiner. Forskere har nu undersøgt disse kvantemekaniske effekter i

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1215 :
**Weird Bed Bug Gets Weirder: Genetics Edition** :
Stop bed bugs! Unless you're doing cool genetics research. In which case, carry on.Timothy Krause/Flickr We already know that the bed bug is pretty weird. A single mated female can start an entire infestation, which means the insects seem okay with inbreeding; they mate through traumatic insemination; and they survive solely on blood, often ours. (There’s a reason I wrote an entire book about the
Google-Translate (maskinoversæt.): Stop seng bugs! Medmindre du laver køligt genetik forskning. I hvilket tilfælde, bære on.Timothy Krause / Flickr Vi ved allerede, at sengen bug er temmelig underligt. En enkelt parret kvindelig kan starte en hel angreb, hvilket betyder insekterne synes okay med indavl; de parrer gennem traumatisk befrugtning; og de ??overlever udelukkende på blod, ofte vores. (Der er en grund jeg skrev en hel bog om

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1216 :
**The unwanted consumer: Harbingers of failure** :
Positive customer feedback, to say nothing of positive sales, is always a good sign of a new product's potential success, right? Not necessarily, says a new study. According to the study, there is a small set of consumers who, time and again, purchase and rave about new products that consistently flop. Positive feedback from those customers, whom the study authors name "harbingers of failure,
Google-Translate (maskinoversæt.): Positiv feedback kunden, ikke at tale om positive salg, er altid et godt tegn på et nyt produkt potentielle succes, ikke? Ikke nødvendigvis, siger en ny undersøgelse. Ifølge undersøgelsen, der er et lille sæt af forbrugere, der, igen og igen, køb og rave om nye produkter, der konsekvent flop. Positiv feedback fra disse kunder, som undersøgelsens forfattere navn "forvarsel for fiasko,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1217 :
**Mice resist cocaine if they have stuff to do** :
Even a short time in a stimulating learning environment can rewire the brain’s reward system and buffer it against drug dependence, a new study with mice suggests. The findings challenge the idea that addiction is hardwired in the brain. Scientists tracked cocaine cravings in more than 70 adult male mice and found that rodents whose daily drill included exploration, learning, and finding hidden tr
Google-Translate (maskinoversæt.): Selv en kort tid i et stimulerende læringsmiljø kan ReWire hjernens belønningssystem og buffer den mod narkotikamisbrug, en ny undersøgelse med mus antyder. udfordre Resultaterne tanken om, at afhængighed er hardwired i hjernen. Forskere spores kokain cravings i mere end 70 voksne hanmus og fandt, at gnavere, hvis daglige drill inkluderet udforskning , læring, og finde skjulte tr

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1218 :
**Amazing flare from a black hole in a distant galaxy** :
Five billion years ago, a great disturbance rocked a region near the monster black hole at the center of galaxy 3C 279. On June 14, the pulse of high-energy light produced by this event finally arrived at Earth, setting off detectors aboard NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope and other satellites. Astronomers around the world turned instruments toward the galaxy to observe this brief but record
Google-Translate (maskinoversæt.): fem milliarder år siden, en stor forstyrrelse rystet et område i nærheden af monster sorte hul i midten af galaksen 3C 279. Den 14. juni, pulsen på højenergi-lys fra denne begivenhed endelig ankom Earth , modregning detektorer ombord NASAs Fermi Gamma-ray Space Telescope og andre satellitter. Astronomer verden vendt instrumenter mod galaksen til at observere denne korte, men optage

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1219 :
**Pandas spend less energy to afford bamboo diet** :
A suite of energy-saving traits, including underactive thyroid glands, allows giant panda bears to survive almost exclusively on bamboo, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): en suite af energibesparende træk, herunder underaktiv skjoldbruskkirtel, giver gigantiske panda bjørne til at overleve næsten udelukkende på bambus, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1220 :
**Cryo-EM structure of an antibody that neutralizes dengue virus type 2 by locking E protein dimers** :
There are four closely-related dengue virus (DENV) serotypes. Infection with one serotype generates antibodies that may cross-react and enhance infection with other serotypes in a secondary infection. We demonstrated that DENV serotype 2 (DENV2)–specific human monoclonal antibody (HMAb) 2D22 is therapeutic in a mouse model of antibody-enhanced severe dengue disease. We determined the cryo–electron
Google-Translate (maskinoversæt.): Der er fire closely- relateret dengue virus (DENV) serotyper. Infektion med én serotype genererer antistoffer, som kan krydsreagere og øge infektion med andre serotyper i en sekundær infektion. Vi viste, at DENV serotype 2 (DENV2) -specifik humant monoklonalt antistof (HmAb) 2D22 er terapeutisk i en musemodel af antistof-forstærket alvorlig dengue sygdom. Vi bestemt den cryo-elektron

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1221 :
**Improved Solar Storm Tracking Lengthens Prep Time for Tech Disruption** :
We currently have a maximum of about 60 minutes to prepare for tech disruptions on Earth due to coronal mass ejections from the sun, but an improved forecasting system could lengthen that lead time…
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi har i øjeblikket et maksimum på omkring 60 minutter til at forberede sig til tech forstyrrelser på Jorden på grund af koronale masse udslyngninger fra solen, men et forbedret forecasting system kan forlænge at bly tid …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1222 :
**Restoring natural immunity against cancers** :
Scientists have successfully increased the infiltration of immune cells into tumors, thus inducing the immune system to block tumor growth. In a new article, the scientists show that, in combination with existing immunotherapies, this process efficiently destroys cancer cells.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har med succes øget infiltration af immune celler i tumorer, hvilket har fået immunsystemet til at blokere tumorvækst. I en ny artikel, forskerne viser, at i kombination med eksisterende immunterapier, denne proces effektivt ødelægger kræftceller.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1223 :
**Astronomers predict fireworks from rare stellar encounter in 2018** :
Astronomers are gearing up for high-energy fireworks coming in early 2018, when a stellar remnant the size of a city meets one of the brightest stars in our galaxy.
Google-Translate (maskinoversæt.): Astronomer er at geare op til højenergi-fyrværkeri kommer i begyndelsen af 2018, når en himmelsk rest på størrelse med en by opfylder et af de klareste stjerner i vores galakse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1224 :
**Smartwatch Makers Finally Design Devices for Women** :
Despite a wide selection of smartwatches for men, smaller, fashionable versions designed for women have only recently become available—and their choices are limited
Google-Translate (maskinoversæt.): Trods et bredt udvalg af smartwatches for mænd, mindre, fashionable versioner designet til kvinder er først for nylig blevet tilgængelige-og deres valg er begrænsede

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1225 :
**Does dim view of atheism mute Dawkins’ message?** :
Researchers examined whether two high-profile “science popularizers"—scientists who attempt to help the public understand science and how it relates to people’s lives—make the public more or less likely to view science and religion as being in conflict. The researchers found that people’s perceptions of the religion-science relationship were not influenced when they read about a scientist who beli
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskerne undersøgte, om to højt profilerede "science populærskribenter" -scientists, der forsøger at hjælpe offentligheden forstår videnskab og hvordan det relaterer til folks liv-gøre offentligheden mere eller mindre tilbøjelige til at se videnskab og religion som værende i konflikt. Forskerne fandt, at folks opfattelse af religion-science forholdet ikke var påvirket, da de læste om en videnskabsmand der Beli

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1226 :
**Who's Responsible When A Self-Driving Car Crashes?** :
For the first time, in March, an autonomous car drove itself from San Francisco to New York City. How is that even legal? That’s the kind of question Bryant Walker Smith, an assistant professor of law at the University of South Carolina, tries to answer. He’s an expert on the legal implications of self-driving cars. Smith sees a future in which these vehicles all but eliminate crashes, transform
Google-Translate (maskinoversæt.): For første gang i marts, en autonom bil kørte sig fra San Francisco til New York. Hvordan er det endda lovligt? Det er den slags spørgsmål Bryant Walker Smith, en assisterende professor i jura ved University of South Carolina, forsøger at besvare. Han er ekspert i de retlige konsekvenser af selvstændige køre biler. Smith ser en fremtid, hvor disse køretøjer alle, men fjerne nedbrud, transformere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1227 :
**Study uncovers same-sex couples' opinions about marriage, cohabitation** :
A new survey outlines six prominent reasons why same-sex couples feel marriage is an important step in their relationship. The survey found that many same-sex couples view living together as significant because it symbolizes and solidifies their commitment to their relationship, possibly because marriage has never been an option. The researchers say this view differs from previous national researc
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse skitserer seks fremtrædende årsager til, at par af samme køn føler ægteskab er et vigtigt skridt i deres forhold. Undersøgelsen viste, at mange af samme køn par Vis stue sammen som væsentlig, fordi det symboliserer, og størkner deres engagement i deres forhold, muligvis fordi ægteskabet har aldrig været en mulighed. Forskerne siger dette synspunkt adskiller sig fra tidligere nationale researchfirmaerne

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1228 :
**Bacteria 'Fight Club' Could Help Find New Cures For Diseases** :
A sample dish, otherwise known as a bacterial cage matchAnne Rayner / VanderbiltHumans could never have figured out how to get rid of potentially harmful bacteria without harnessing the bacteria themselves; when bacteria are under fire, they can create a special biological agent designed to eliminate their attackers. Now researchers from Vanderbilt University have figured out a way to pit certain
Google-Translate (maskinoversæt.): En prøve fad, også kendt som en bakteriel bur matchAnne Rayner / VanderbiltHumans kunne aldrig have fundet ud af hvordan man kan slippe af potentielt skadelige bakterier uden at udnytte bakterierne selv; når bakterier er under beskydning, kan de oprette en speciel biologisk agens designet til at fjerne deres angribere. Nu forskere fra Vanderbilt University har fundet ud af en måde at pit sikker

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1229 :
**Einstein kills Schrödinger's cat: Relativity ruins quantum world** :
The same quirk of general relativity that means your head ages faster than your feet may mean we have to go to space to see large-scale quantum mechanics in action
Google-Translate (maskinoversæt.): Samme ejendommelighed af generelle relativitetsteori, der betyder dit hoved aldre hurtigere end dine fødder kan betyde, at vi er nødt til at gå til plads til at se store kvantemekanik i action

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1230 :
**Astronomers see black hole come to life** :
Radio astronomers are watching a previously dormant black hole wake up in a dramatic display as material falls on to it for the first time for perhaps millions of years.
Google-Translate (maskinoversæt.): Radio astronomer ser en tidligere hvilende sort hul vågne op i en dramatisk displayet som materiale falder på det for første gang i måske millioner af år.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1231 :
**Drastic action to save endangered tortoise** :
In a desperate bid to save one of the world's most endangered animals, conservationists are taking the controversial step of defacing the last survivors.
Google-Translate (maskinoversæt.): I et desperat forsøg på at redde en af verdens mest truede dyr, er miljøforkæmpere tager den kontroversielle trin defacing den sidste overlevende.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1232 :
**Fat, sugar cause bacterial changes that may relate to loss of cognitive function** :
A study indicates that both a high-fat and a high-sugar diet, compared to a normal diet, cause changes in gut bacteria that appear related to a significant loss of 'cognitive flexibility,' or the power to adapt and adjust to changing situations. This effect was most serious on the high-sugar diet, which also showed an impairment of early learning for both long-term and short-term memory.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse viser, at både et højt fedtindhold og et højt sukkerindhold kost, sammenlignet med en normal kost, medføre ændringer i tarmbakterier, der synes relateret til et betydeligt tab af 'kognitiv fleksibilitet, "eller magt til at tilpasse sig og tilpasse sig skiftende situationer. Denne effekt var mest alvorlig på den høje-sukker kost, som også viste en forringelse af tidlig læring for både langsigtede og kortsigtede hukommelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1233 :
**Homosexuality 'not un-African': report undermines anti-gay laws** :
In a move that gives hope to Africa's LGBT community, a leading academic group has published a report on human sexual diversity that criticises discrimination
Google-Translate (maskinoversæt.): I en bevægelse, der giver håb til Afrikas LGBT-miljøet, har en førende akademisk gruppe offentliggjort en rapport på menneskers seksuelle mangfoldighed, som kritiserer diskrimination

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1234 :
**A Trippy View Inside Earth's Mantle** :
Inner Earth is a mysterious place. Its seismic rumblings spawn deadly earthquakes and volcanoes, often without warning. But a new model, powered by Oak Ridge National…
Google-Translate (maskinoversæt.): Indre Jord er en mystisk sted. Dens seismiske rumlen gyde dødbringende jordskælv og vulkaner, ofte uden advarsel. Men en ny model, drevet af Oak Ridge National …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1235 :
**Do dolphins and bats use sound the same way?** :
Most mammals primarily process sound in a single area of their brain, but a new study shows that dolphins use at least two. “Dolphins are incredibly intelligent, social animals and yet very little is known about how their brains function, so they have remained relatively mysterious," says Gregory Berns, a neuroscientist at Emory University and lead author of a new study. “We now have the first pic
Google-Translate (maskinoversæt.): De fleste pattedyr primært proces lyd i et enkelt område af deres hjerne, men en ny undersøgelse viser, at delfiner bruger mindst to. "Delfiner er utroligt intelligent, sociale dyr og alligevel meget lidt er kendt om, hvordan deres hjerner fungerer, så de har været forholdsvis mystisk," siger Gregory Berns, en neurolog på Emory University og ledende forfatter af en ny undersøgelse. "Vi har nu første pic

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1236 :
**Climate change crushes bee populations** :
Bumblebee habitats are contracting as temperatures rise.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17950
Google-Translate (maskinoversæt.): Bumblebee levesteder er kontraherende da temperaturerne rise.Nature Nyheder doi: 10,1038 / nature.2015.17950

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1237 :
**New blood pressure guidelines may lead to under treatment of older adults** :
In 2014, the Joint National Committee released the eighth update to the blood pressure guidelines (JNC8P). These guidelines included a controversial decision to change the blood pressure goal that may lead to under treatment of adults 60 years of age or older. The JNC8P guidelines set a less stringent goal blood pressure of < 150/90 mmHg for individuals 60 years of age or older compared to the
Google-Translate (maskinoversæt.): . I 2014, den fælles nationale udvalg udgivet den ottende opdatering til retningslinjerne blodtryk (JNC8P) Disse retningslinjer omfattede en kontroversiel beslutning om at ændre blodtrykket mål, kan føre til under behandling af voksne på 60 år eller ældre. Retningslinjerne JNC8P sat en mindre streng mål blodtryk på <150/90 mmHg for personer på 60 år eller ældre i forhold til

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1238 :
**One gene may drive leap from single cell to multicellular life** :
A major transition in the evolution of life – from single to multicellular organisms – could be kicked off by the mutation of a single gene
Google-Translate (maskinoversæt.): en større omstilling i udviklingen af liv – fra én til flercellede organismer – kunne blive sparket ud af mutation af et enkelt gen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1239 :
**Genetic Tweaks Are Restoring Hearing In Animals, Raising Hopes For People** :
The latest accomplishment for gene therapy involves mice with inherited deafness. Meanwhile, the drugmaker Novartis is conducting the first trial of gene therapy for people with hearing loss.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Den seneste bedrift for genterapi involverer mus med arvelig døvhed mellemtiden er drugmaker Novartis gennemføre den første retssag af genterapi for mennesker med høretab.. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1240 :
**Improvement in management of localized prostate cancer** :
After years of overtreatment for patients with low-risk prostate cancer, rates of active surveillance/watchful waiting increased sharply in 2010 through 2013, and high-risk disease was more often treated appropriately with potentially curative local treatment rather than androgen deprivation alone, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Efter år med overbehandling for patienter med lav risiko prostatakræft, satser aktiv overvågning / vagtsomme venter steget kraftigt i 2010 gennem 2013 og højrisiko-sygdommen blev oftere behandles korrekt med potentielt kurativ lokal behandling snarere end androgen deprivation alene, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1241 :
**Neuroscience in Photography** :
“Empire Falling." Copyright Elena Dorfman. Over at Nautilus, there is a long piece by Jonathon Keats titled “When Photographers are Neuroscientists." Keats, the experimental philosopher and conceptual artist, author of the book Forged: Why the Fakes are the Great Art of Our Age, tells the story of the photographers Elena Dorfman, David Hockney, and Weegee, whose work illustrates contradiction and
Google-Translate (maskinoversæt.): Empire Falling. Copyright Elena Dorfman. Over på Nautilus, er der et langt stykke af Jonathon Keats titlen "Når fotografer er Neuroforskere." Keats, den eksperimentelle filosof og konceptuelle kunstner, forfatter til bogen Smedet: Hvorfor forfalskninger er den store kunst Vor Age, fortæller historien om fotograferne Elena Dorfman, David Hockney, og WeeGee, hvis arbejde illustrerer modsigelse og

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1242 :
**Commonly prescribed drugs affect decisions to harm oneself and others** :
Healthy people given the serotonin-enhancing antidepressant citalopram were willing to pay almost twice as much to prevent harm to themselves or others than those given placebo drugs in a moral decision-making experiment. In contrast, the dopamine-boosting Parkinson's drug levodopa made healthy people more selfish, eliminating an altruistic tendency to prefer harming themselves over others.
Google-Translate (maskinoversæt.): Raske mennesker givet serotonin-styrke antidepressivum citalopram var villige til at betale næsten dobbelt så meget for at forhindre skade på sig selv eller andre end de placebo medicin i en moralsk beslutningstagning gør eksperiment. I modsætning hertil dopamin-styrke Parkinsons lægemidlet levodopa gjort raske mennesker mere egoistiske, fjerner en uegennyttig tendens til at foretrække at skade sig selv over andre.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1243 :
**A Top Chef's Recipes for Eating Invasive Species** :
What's the best way to control ecological pests? Feed them to the world's greatest predator—us
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvad er den bedste måde at kontrollere økologiske skadedyr? Feed dem til verdens største rovdyr-os

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1244 :
**What Is the Big Secret Surrounding Stingray Surveillance?** :
State and local law enforcement agencies across the U.S. are setting up fake cell towers to gather mobile data, but few will admit it
Google-Translate (maskinoversæt.): , og lokale retshåndhævende myndigheder over hele USA opretter falske celle tårne ??til at indsamle mobildata, men få vil indrømme det

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1245 :
**Can Obama Bring Energy to Africa?** :
As the President heads to Africa, his signature energy program there seeks firmer footing
Google-Translate (maskinoversæt.): Som formanden hoveder til Afrika, der søger hans underskrift energiprogram fastere fodfæste

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1246 :
**New Sesotho-named dinosaur from South Africa** :
South African and Argentinian palaeontologists have discovered a new 200-million-year-old dinosaur from South Africa hidden for decades among the largest fossil collection in South Africa.
Google-Translate (maskinoversæt.): sydafrikanske og argentinske palæontologer har opdaget en ny 200-millioner -årige dinosaur fra Sydafrika skjult i årtier blandt de største fossile samling i Sydafrika.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1247 :
**Patients give high marks to prepping for surgery online** :
First-time surgery can be concerning to any patient. Knee surgery — even arthroscopic surgery to treat a torn meniscus — can require significant preparation and rehabilitation. According to a new study, a web-based tutorial can not only increase a patient's understanding of the surgery but also provide a better experience.
Google-Translate (maskinoversæt.): Første gang kirurgi kan være om til enhver patient. Knæoperationer – selv artroskopisk kirurgi til behandling af en iturevet menisk – kan kræve betydelige forberedelse og rehabilitering. Ifølge en ny undersøgelse, kan en web-baseret selvstudium ikke blot øge en patients forståelse af operationen, men også give en bedre oplevelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1248 :
**Nose ‘GPS’ lets us navigate by smell** :
Like homing pigeons, people have a nose for navigation that lets us use our sense of smell to identify things, and to get around, as well. Our brains are wired to convert smells into spatial information, say researchers. While humans may lack the scent-tracking sophistication of, say, a search-and-rescue dog, we can sniff our way, blindfolded, toward a location whose scent we’ve smelled only once
Google-Translate (maskinoversæt.): Ligesom målsøgende duer, folk har en næse for navigation, der lader os bruge vores lugtesans til at identificere ting, og for at komme rundt, så godt. Vores hjerner er koblet til at konvertere dufte til geografisk information, siger forskere. Mens mennesker kan mangle duften-tracking sofistikerede, siger, en søgning-og-rednings hund, kan vi sniffe vores måde, bind for øjnene, mod en placering, hvis duft vi har lugtede kun en gang

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1249 :
**Humans Aren’t Special: Carl Safina’s 'Beyond Words' Delves Deep Into Animal Minds** :
A wolf rests in an image captured at the Grizzly and Wolf Discovery Center at West Yellowstone, MontanaEllie Attebery/Flickr/CC-By-2.0Spending hours watching whales, wolves, and elephants in their natural habitats presents wildlife biologists with mountains of data that would quickly overwhelm most animal lovers. But when the time comes to catalog it all, renowned marine ecologist Carl Safina rem
Google-Translate (maskinoversæt.): en ulv hviler i et billede fanget på Grizzly og Wolf Discovery Center på West Yellowstone, MontanaEllie Attebery / Flickr / CC-By-2.0Spending timer watching hvaler, ulve og elefanter i deres naturlige levesteder præsenterer dyreliv biologer med bjerge af data, som hurtigt ville overvælde de fleste dyreelskere. Men når den tid kommer til at katalogisere det hele, kendt marine økolog Carl Safina rem

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1250 :
**Robotics and the law: When software can harm you** :
Twenty years in, the law is finally starting to get used to the Internet. Now it is imperative that the law figure out how to deal effectively with the rise of robotics and artificial intelligence, an expert says.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tyve år i, er loven endelig begynder at vænne sig til internettet. Nu er det bydende nødvendigt, at loven finde ud af at håndtere effektivt med fremkomsten af robotteknologi og kunstig intelligens, en ekspert siger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1251 :
**Genetic variation determines response to anti-diabetic drug** :
In the first study of its kind, researchers have shown how an anti-diabetic drug can have variable effects depending on small natural differences in DNA sequence between individuals. They aim to apply this knowledge to develop personalized approaches to treating diabetes and other metabolic disorders.
Google-Translate (maskinoversæt.): I den første undersøgelse af sin art, forskere har vist, hvordan en anti-diabetisk lægemiddel kan have variable effekter afhængig af små naturlige forskelle i DNA-sekvens mellem individer. De sigter mod at anvende denne viden til at udvikle personlige tilgange til behandling af diabetes og andre stofskiftesygdomme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1252 :
**Noses Agree When Genes See Eye to Eye** :
We all perceive smells differently—and two people’s preferences may give clues to their degree of genetic similarity. Christopher Intagliata reports
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi har alle opfatter lugte forskelligt og to folks præferencer kan give fingerpeg om deres grad af genetisk lighed. Christopher Intagliata rapporter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1253 :
**Should more minority kids be in special ed?** :
New research suggests that minority children are less likely than otherwise similar white children to receive help for disabilities in school. The finding goes against frequent reports that minority children are overrepresented in special education classrooms. The previously reported overrepresentation is most likely due to a greater exposure to environmental and economic risk factors, says Paul M
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning tyder på, at mindretal børn er mindre tilbøjelige end ellers tilsvarende hvide børn til at modtage hjælp til handicap i skolen. Konstateringen går imod hyppige rapporter om, at mindretal børn er overrepræsenteret i specialundervisning klasseværelser. Den tidligere rapporterede overrepræsentation er mest sandsynligt på grund af en større eksponering for miljømæssige og økonomiske risikofaktorer, siger Paul M

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1254 :
**Make Lava, Not War** :
A sculptor and a geologist are melting hundreds of pounds of rock in a giant cauldron to create realistic lava flows. Cool! NPR reporter Adam Cole pays a visit to learn more about lava's allure.»
Google-Translate (maskinoversæt.): En billedhugger og en geolog smelter hundredvis af pounds af sten i en kæmpe gryde til at skabe realistiske lavastrømme. Cool! NPR reporter Adam Cole betaler et besøg for at lære mere om lava s allure ».

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1255 :
**Stress in pet cats: How it manifests and how to manage it** :
A variety of day-to-day events — from conflicts with other cats to changes in their daily routine — can cause cats to become stressed. This can trigger a number of behavioral changes and be detrimental to their welfare.
Google-Translate (maskinoversæt.): En række dag-til-dag begivenheder – fra konflikter med andre katte til ændringer i deres daglige rutine – kan forårsage katte at blive stresset. Dette kan udløse en række adfærdsændringer og være til skade for deres velfærd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1256 :
**Human cells used to create fully functioning lipid system in mouse model** :
Researchers say they have now created a new disease model that more than just resembles the human mechanisms; it acts as a fully functioning human lipid system within a mouse to specifically study hypercholesterolemia, a form of high cholesterol caused by a genetic defect.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere siger, at de har nu oprettet en ny sygdom model, der mere end blot ligner de menneskelige mekanismer; det virker som en fuldt fungerende humant lipid system i en mus til specifikt studere hypercholesterolæmi, en form for højt kolesterol forårsaget af en genetisk defekt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1257 :
**European labs set sights on continent-wide computing cloud** :
Giant public–private computing network would fulfil the European Commission’s vision of an open-research platform.Nature 523 136 doi: 10.1038/523136a
Google-Translate (maskinoversæt.): Giant offentlig-privat computernetværk ville opfylde Europa-Kommissionens vision om en åben forskning platform.Nature 523 136 doi: 10,1038 / 523136a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1258 :
**Will Millimeter Waves Maximize 5G Wireless?** :
Wireless companies want next-generation gadgets to download at rates of gigabits per second. The question is how to make it happen
Google-Translate (maskinoversæt.): Trådløse virksomheder ønsker næste generation gadgets til download med hastigheder på gigabit per sekund. Spørgsmålet er, hvordan man kan gøre det ske

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1259 :
**Mind-Reading Program Translates Thoughts Into Text** :
Technology can reconstruct video based on a person's thoughts and even anticipate your moves while you drive. Now, a brain-to-text system can translate brain activity into…
Google-Translate (maskinoversæt.): Teknologi kan rekonstruere video baseret på en persons tanker og endda forudse dine bevægelser, mens du kører. Nu kan en hjerne-til-tekst-systemet oversætte hjerneaktivitet til …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1260 :
**Blue light sets the beat in biological pacemaker** :
Using optogenetics, researchers have established a new approach for pacing the heart and synchronizing its mechanical activity without a conventional electrical pacemaker. This finding could help avoid many drawbacks of electrical pacemakers.
Google-Translate (maskinoversæt.): Brug optogenetics har forskere etableret en ny tilgang til pacing hjerte og synkronisering dets mekaniske aktivitet uden en konventionel elektrisk pacemaker. Dette fund kunne hjælpe undgå mange ulemper ved elektriske pacemakere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1261 :
**Can personal devices interfere with hospital care?** :
New research helps define a clear rule of thumb for how close health-care workers with their Wi-Fi devices can be to electronic medical equipment. The bottom line: keep your wireless device further than arm's length from medical equipment and the risk of interference is very small.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning hjælper definere en klar tommelfingerregel for, hvor tæt sundhedspersonale med deres Wi-Fi-enheder kan være at elektronisk medicinsk udstyr. Den nederste linje: holde den trådløse enhed mere end armslængde fra medicinsk udstyr, og risikoen for interferens er meget lille.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1262 :
**Lean but not hungry: Molecular switch for a healthy metabolism discovered** :
The protein complex mTORC1 is a central regulator of cell metabolism. In the active state, it stimulates anabolic processes and increases the production and storage of proteins and lipids. Researchers have discovered a mechanism how mTORC1 regulates metabolism: It controls the expression of a specific variant of the transcriptional regulator C/EBP?. Elimination of this variant in mice results in a
Google-Translate (maskinoversæt.): Proteinet komplekse mTORC1 er et centralt regulator af cellestofskiftet. I den aktive tilstand, det stimulerer anabolske processer og øger produktion og oplagring af proteiner og lipider. Forskere har opdaget en mekanisme, hvordan mTORC1 regulerer stofskiftet: Det kontrollerer ekspressionen af en specifik variant af den transkriptionelle regulator C / EBP ?. Eliminering af denne variant i mus resulterer i et

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1263 :
**A Computer's Heat Could Divulge Top Secrets** :
Like smoke signals, puffs of warm air given off by a computer’s processors can reveal information
Google-Translate (maskinoversæt.): Ligesom røgsignaler, pust af varm luft givet ud fra en computers processorer kan afsløre oplysninger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1264 :
**Graphene: Magnetic sensor 100 times more sensitive than silicon equivalent** :
Scientists have created a graphene-based magnetic sensor 100 times more sensitive than an equivalent device based on silicon.
Google-Translate (maskinoversæt.): har Forskere skabt en graphene-baserede magnetiske sensor 100 gange mere følsom end en tilsvarende enhed baseret på silicium.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1265 :
**Pilot program in pediatric long-term care facility halves topical antibiotic use** :
A pilot antibiotic stewardship program at a pediatric long-term care facility brought about a 59 percent decrease in use of a topical antibiotic and an 83 percent decrease in orders for antibiotics without proper documentation during a six-month period, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): En pilot antibiotikum stewardship program på en pædiatrisk langvarig pleje facilitet medført en 59 procent nedgang i brugen af et aktuelt antibiotikum og en 83 procent nedgang i ordrer på antibiotika uden ordentlig dokumentation i løbet af en periode på seks måneder, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1266 :
**Forsaken Pentaquark Particle Spotted at CERN** :
Exotic subatomic particle confirmed at Large Hadron Collider after earlier false sightings
Google-Translate (maskinoversæt.): Exotic subatomare partikel bekræftet på Large Hadron Collider, efter tidligere falske observationer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1267 :
**Study Finds Most Ants In A Colony Are Slackers** :
NPR's Robert Siegel talks with Anna Dornhaus, associate professor with the University of Arizona's ecology and evolutionary biology department, about its study on slacker ants.»
Google-Translate (maskinoversæt.): NPR Robert Siegel samtaler med Anna Dornhaus, lektor med University of Arizonas økologi og evolutionær biologi afdeling, om dens undersøgelse om slacker myrer. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1268 :
**The Kinetic Theory of Gases Accurately Predicts Nazi Blitzkrieg Attacks** :
Standing in for troops, gas molecules model the speeds of front movements in WW II’s “lightning wars"
Google-Translate (maskinoversæt.): stedfortræder for tropper, gasmolekyler modellere hastigheder på forsiden bevægelser i WW II er "lyn krige"

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1269 :
**The Magnifying Effect of a Water Drop** :
An optical science activity from Science Buddies
Google-Translate (maskinoversæt.): En optisk videnskab aktivitet fra Science Buddies

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1270 :
**‘Cage match’ forces bacteria to give up chemicals** :
There are an estimated five million trillion trillion bacterial cells on Earth. They come in an astounding variety and represent a vast untapped reservoir of biologically active compounds—some of which could lead to antibiotics or cancer drugs. These compounds, which microbes normally hold in reserve, are designed to protect the host and attack enemies. Perhaps the best way to make bacteria produc
Google-Translate (maskinoversæt.): Der er en anslået fem millioner trillioner trillioner bakterieceller på Jorden. De kommer i en forbløffende sort og repræsenterer et stort uudnyttet reservoir af biologisk aktive forbindelser, hvoraf nogle kunne føre til antibiotika eller cancerlægemidler. Disse forbindelser, som mikrober normalt holder i reserve, er designet til at beskytte værten og angribe fjender. Måske er den bedste måde at gøre bakterier produktionen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1271 :
**Study advances potential of tumor genome sequencing and DNA-based blood tests in precision treatment** :
In a genome-sequencing study of pancreatic cancers and blood in 101 patients, scientists say they found at least one-third of the patients' tumors have genetic mutations that may someday help guide precision therapy of their disease. Results of blood tests to detect DNA shed from tumors, they say, also predicted cancer recurrence more than half a year earlier than standard imaging methods.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en genom-sekvensering undersøgelse af pancreascancer og blod i 101 patienter, videnskabsfolk siger, at de fandt mindst en tredjedel af patienternes tumorer har genetiske mutationer, der kan en dag hjælpe guide præcision terapi af deres sygdom . Resultater af blodprøver for at påvise DNA kaste fra tumorer, siger de, også forudsagde kræft tilbagefald mere end et halvt år tidligere end standard billeddiagnostiske metoder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1272 :
**Snoopy Drone Hunts The Skies For The Red Baron** :
Snoopy DroneScreenshot by author, from YouTubeWearing aviator goggles and a pilot’s scarf, a dog climbs onto the roof of his red doghouse. In seconds he is transformed into a daring aerial ace in combat against the Red Baron. Snoopy-as-dogfighter is now a reality in drone form, thanks to Otto Dieffenbach. Watch Snoopy fly over muddy, grey, wet terrain, a suitable stand-in for the Western Front, b
Google-Translate (maskinoversæt.): Snoopy DroneScreenshot efter forfatter, fra YouTubeWearing Aviator beskyttelsesbriller og en pilot tørklæde, en hund kravler op på taget af hans røde hundehus. På få sekunder er han forvandlet til en dristig antenne es i kamp mod Red Baron. Snoopy-as-dogfighter er nu en realitet i drone form takket være Otto Dieffenbach. Watch Snoopy flyve over mudret, grå, våde terræn, et passende stand-in for Vestfronten, b

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1273 :
**For black rhino, zoo diet might be too much of a good thing** :
A new study shows that captive black rhinos — but not their wild counterparts — are at high risk for two common health problems suffered by millions of humans: inflammation and insulin resistance.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse viser, at fangenskab sorte næsehorn – men ikke deres vilde modparter – er i høj risiko for to almindelige helbredsproblemer påført millioner af mennesker:. inflammation og insulinresistens

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1274 :
**To look trustworthy, put on a happy face** :
We can alter our facial features to make us look more trustworthy, but not more competent. A new study points to both the limits and potential we have in visually representing ourselves—in situations that include dating, career-networking sites, and social media posts. “Our findings show that facial cues conveying trustworthiness are malleable while facial cues conveying competence and ability are
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi kan ændre vores ansigtstræk til at gøre os til at se mere troværdig, men ikke mere kompetent. En ny undersøgelse peger på både de begrænsninger og muligheder, vi har i visuelt repræsenterer os selv-i situationer, der omfatter dating, karriere-netværk sites og sociale medier indlæg. "Vores resultater viser, at ansigtets signaler transportanlæg troværdighed er plastisk, mens facial tidskoder formidle kompetence og evne er

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1275 :
**Stop The Presses: Retraction by the Numbers** :
It’s been a rough few weeks for the journal Science…and science as a whole. The retraction of a well-covered study on the effect of conversations with LGBT canvassers on votes for same-sex marriages has attracted a lot of attention from social media and has led the New York Times to publish a list of recent […]
Google-Translate (maskinoversæt.): det har været en uslebne par uger for tidsskriftet Science … og videnskab som helhed. Tilbagetrækningen af et godt dækket undersøgelse af effekten af samtaler med LGBT hververe på stemmer til homoseksuelle ægteskaber har tiltrukket megen opmærksomhed fra de sociale medier, og har medført, at New York Times til at offentliggøre en liste over de seneste […]

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1276 :
**3d Walkthrough: Sure House Fully Airsealed** :
We have our friends from walkTHIShouse scanning a 3D model of the SURE HOUSE at various stages in construction. Check out the previous walkthrough after the house was framed. Feel free to click/scroll around through our house in it's framed out stage.
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi har vores venner fra walkTHIShouse scanning en 3D-model af SURE HOUSE på forskellige stadier i byggeriet. Tjek den foregående walkthrough efter at huset var indrammet. Du er velkommen til at klikke / rulle rundt gennem vores hus i det indrammet ud scenen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1277 :
**Retreating sea ice linked to changes in ocean circulation, could affect European climate** :
Retreating sea ice in the Iceland and Greenland Seas may be changing the circulation of warm and cold water in the Atlantic Ocean, and could ultimately impact the climate in Europe, says a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Retirerende havis i Island og Grønland Seas kan ændre cirkulationen af varmt og koldt vand i Atlanterhavet, og kunne i sidste ende påvirke klimaet i Europa, siger en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1278 :
**How the brightest lights in the universe 'flicker'** :
Active galactic nuclei are the brightest objects in the universe. They are not lit up permanently, but rather 'flicker' extremely slowly. This insight helps researchers better understand the influence these nuclei and black holes have on their host galaxy.
Google-Translate (maskinoversæt.): Aktive galaktiske kerner er de lyseste objekter i universet. De er ikke lyser op permanent, men snarere 'flimmer' ekstremt langsomt. Denne indsigt hjælper forskerne til bedre at forstå den indflydelse, disse kerner og sorte huller har på deres vært galakse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1279 :
**Automating microbial genome sequence decontamination** :
A study describes a tool called ProDeGe that is the first computational protocol for quick and automated removal of contaminant sequences from draft microbial genomes.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse beskriver et værktøj kaldet ProDeGe, der er den første beregningsmæssige protokol for hurtig og automatiseret fjernelse af forurenende sekvenser fra udkast mikrobielle genomer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1280 :
**How petunias know when to start smelling sweet** :
Researchers have identified a key mechanism plants use to decide when to release their floral scents to attract pollinators. The findings connect the production and release of these fragrant chemicals to the innate circadian rhythms that pulse through all life on Earth. The researchers turned to the common garden petunia, a white-flowered hybrid that releases an aromatic, sweet-smelling fragrance
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har identificeret en nøgle mekanisme planter bruger til at beslutte, hvornår de skal frigive deres blomsteragtige dufte til at tiltrække bestøvere. Resultaterne forbinde produktion og frigivelse af disse duftende kemikalier til de medfødte døgnrytme, som puls gennem alt liv på Jorden. Forskerne vendte sig til fælles haven petunia, en hvid-blomstret hybrid, der frigiver en aromatisk, duftende duft

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1281 :
**How brains make sense of the visual world** :
Researchers have uncovered key principles about the way vision-neurons work, explaining how the brain uses sensory information to guide the decisions that drive behaviors.
Google-Translate (maskinoversæt.): har Forskere udækkede centrale principper om, hvordan vision-neuroner arbejder, der forklarer, hvordan hjernen bruger sensoriske information til at guide de beslutninger, der drev adfærd .

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1282 :
**Quantum teleportation? Producing spin-entangled electrons** :
Scientists have successfully produced pairs of spin-entangled electrons and demonstrated, for the first time, that these electrons remain entangled even when they are separated from one another on a chip. This research could contribute to the creation of futuristic quantum networks operating using quantum teleportation, which could allow information contained in quantum bits — qubits — to be sha
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har succes produceret par af afledte sammenfiltrede elektroner og demonstrerede, for første gang, at disse elektroner forbliver viklet selv når de er adskilt fra hinanden på en chip. Denne forskning kan bidrage til skabelsen af futuristiske kvante-net i drift ved anvendelse kvanteteleportation, som kunne gøre det muligt oplysningerne i kvante bits – qubits – skal sha

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1283 :
**The Carrageenan Controversy** :
Carrageenan has been used in traditional food preparation for hundreds of years and is an ingredient in many organic and vegan foods. But now critics are calling for a ban. Is carrageenan safe?…
Google-Translate (maskinoversæt.): Carrageenan har været anvendt i traditionel madlavning i hundreder af år, og er en ingrediens i mange økologiske og veganske fødevarer. Men nu kritikere kræver et forbud. Er carrageenan sikker? …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1284 :
**Dry winters threaten California wildflowers** :
Native wildflowers in California are losing species diversity after multiple years of drier winters, according to a new study. The findings provide the first direct evidence of climate change impacts in the state’s grassland communities. The study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, is based on 15 years of monitoring about 80 sampling plots at McLaughlin Reserve, par
Google-Translate (maskinoversæt.): Native vilde blomster i Californien er ved at miste artsdiversitet efter flere års tørre vintre, ifølge en ny undersøgelse. Resultaterne giver den første direkte beviser for klimaændringerne i statens græsarealer samfund. Undersøgelsen, offentliggjort i Proceedings of National Academy of Sciences, er baseret på 15 års overvågning omkring 80 prøveudtagning plots på McLaughlin Reserve, par

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1285 :
**Think of Multiple Sclerosis as a Leaking Swimming Pool [Video]** :
A new way of looking at the neurodegenerative disorder could lead to more and better treatments
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny måde at se på den neurodegenerative lidelse kan føre til flere og bedre behandlinger

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1286 :
**Group memberships boost self-esteem more than friends alone** :
Belonging to multiple groups that are important to you boosts self-esteem much more than having friends alone, new research has found. The researchers compared group memberships to the number of friends people had, and found that having a large network of friends did not predict self-esteem, but belonging to multiple groups did. The authors argue that groups provide benefits that interpersonal tie
Google-Translate (maskinoversæt.): , der tilhører flere grupper der er vigtige for dig øger selvværd meget mere end at have venner alene, har ny forskning fundet. Forskerne sammenlignet gruppe medlemskaber til antallet af venner folk havde, og fandt, at have et stort netværk af venner ikke forudsige selvværd, men tilhører flere grupper gjorde. Forfatterne hævder, at grupper giver fordele, som interpersonelle slips

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1287 :
**To cut HIV in Botswana, get teens to 10th grade** :
Time spent in school after ninth grade substantially cuts the risk of people—especially girls—in Botswana getting HIV, experts report. For a new study, published in the Lancet Global Health, researchers examined country-wide educational changes that reformed the secondary school grade structure to expand access to 10th grade and beyond. In a country with one of the world’s highest HIV infection ra
Google-Translate (maskinoversæt.): tid tilbragt i skolen efter niende klasse væsentligt reducerer risikoen for folk-især piger-i Botswana få HIV, eksperter rapport. For en ny undersøgelse, offentliggjort i Lancet Global Health, forskerne undersøgte landsdækkende pædagogiske ændringer, der reformerede gymnasiet klasse struktur til at udvide adgangen til 10. klasse og videre. I et land med en af verdens højeste HIV-infektion ra

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1288 :
**Russian Supply Capsule Successfully Docks With Space Station** :
The Progress M-28M spacecraft delivered tons of food, water, oxygen, fuel and other supplies after previous attempts had ended in failure.»
Google-Translate (maskinoversæt.): The Progress M-28M rumfartøjer leveret tonsvis af mad, vand, ilt, brændstof og andre forsyninger, efter tidligere forsøg var endt i fiasko. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1289 :
**Antarctic life: Highly diverse, unusually structured** :
In a comprehensive assessment of Antarctic biodiversity scientists have revealed the region is more diverse and biologically interesting than previously thought. The team noted several unusual ways in which patterns of biodiversity are produced in the region. Geothermal, heated areas, such as volcanoes, have played an important role as refuges from icy, glacial conditions on land. At sea, wind has
Google-Translate (maskinoversæt.): I en samlet vurdering af Antarktis forskere biodiversitet har afsløret regionen er mere forskelligartet og biologisk interessant end tidligere antaget. Holdet bemærkede flere usædvanlige måder, hvorpå mønstre af biodiversitet er produceret i regionen. Geotermisk, opvarmede områder, såsom vulkaner, har spillet en vigtig rolle som tilflugtssteder fra iskolde, glaciale forhold på land. Til søs har vind

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1290 :
**Ataxia mouse model: Eye blink conditioning for early diagnosis of human disease SCA6** :
Scientists have established a mouse model for the human disease SCA6. SCA6 is characterized by movement deficits and caused by similar genetic alterations as Chorea Huntington. The mouse model will be used to investigate the disease mechanisms. Experiments suggest that an impairment of eye blink conditioning could be an early disease symptom.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har etableret en musemodel for human sygdom SCA6. SCA6 er karakteriseret ved bevægelse underskud og forårsaget af lignende genetiske ændringer som Chorea Huntington. Musemodellen vil blive anvendt til at undersøge mekanismerne sygdomstilstande. Forsøg tyder på, at en svækkelse af øje blink condition kunne være en sygdom symptom tidligt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1291 :
**Green awareness in US states linked to success in emissions cuts** :
A nationwide study finds a clear association between each state's emissions track record and the environmental voting record of its senators and representatives
Google-Translate (maskinoversæt.): En landsdækkende undersøgelse finder en klar sammenhæng mellem hver stats emissioner track record og den miljømæssige stemmeberettigede referat af senatorer og repræsentanter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1292 :
**UK to develop 'universal' satellite** :
The development is approved of a completely novel type of telecommunications satellite, which will be built in the UK.
Google-Translate (maskinoversæt.): Udviklingen er godkendt af en helt ny type af telekommunikation satellit, som vil blive bygget i Storbritannien.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1293 :
**Bioprinted 'play dough' capable of cell and protein transfer** :
Scientists have developed a new technique allowing the bioprinting at ambient temperatures of a strong paste similar to 'play dough' capable of incorporating protein-releasing microspheres. The scientists demonstrated that the bioprinted material, in the form of a micro-particle paste capable of being injected via a syringe, could sustain stresses and strains similar to cancellous bone — the 'spo
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en ny teknik gør det muligt for bioprinting ved omgivende temperaturer på en stærk pasta ligner 'play dejen' stand til at inkorporere protein-frigivende mikrosfærer. Forskerne viste, at bioprinted materiale, i form af en mikro-partikel indsæt stand til at blive injiceret via en sprøjte, kunne bære belastninger svarende til spongiøs knogle – den "spo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1294 :
**Sialic acid: Key to unlocking brain disorders** :
A common molecule found in higher animals, including humans, affects brain structure, researchers report. They found that mice that had altered sialic acid attachment had significant neurological problems when compared to normal mice.
Google-Translate (maskinoversæt.): En fælles molekyle som findes i højere dyr, herunder mennesker, påvirker hjernens struktur, rapporterer forskerne. De fandt, at mus, der havde ændret sialsyrebinding havde betydelige neurologiske problemer i forhold til normale mus.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1295 :
**Illinois Drone Task Force Is Made Up Mostly Of Cops** :
DJI Inspire In FlightKwangmo, via Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0When it comes to drone law, some opinions are more equal than others. A bill sitting on the Illinois Governor’s desk would create an “Unmanned Aerial System Oversight Task Force", with 22 set-aside seats for representatives from different groups who might reasonably have opinions on drone use. So long as the public is included, it’s
Google-Translate (maskinoversæt.): DJI Inspire I FlightKwangmo via Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0When det kommer til drone lov, nogle udtalelser er mere lige end andre. Et lovforslag sidder på Illinois guvernør skrivebord ville skabe en "ubemandede System Oversight Task Force", med 22 udtagne sæder for repræsentanter fra forskellige grupper, som med rimelighed kunne have udtalelser om drone brug. Så længe det offentlige er inkluderet, er det

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1296 :
**Accordionlike Conductors Could Spawn Flexible Display Screens** :
Origami-inspired engineering could enable flexible electronics that one day may make their way into clothing and even human bodies
Google-Translate (maskinoversæt.): Origami -inspired engineering kunne muliggøre fleksible elektronik, at en dag kan gøre deres vej ind i tøj og endda menneskekroppe

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1297 :
**Implantable 'artificial pancreas' could help diabetes patients control their blood sugar** :
Living with Type 1 diabetes requires constant monitoring of blood sugar levels and injecting insulin daily. The development of an implantable "artificial pancreas" that continuously measures a person's blood sugar, or glucose, level and can automatically release insulin as needed.
Google-Translate (maskinoversæt.): Living med type 1 diabetes kræver konstant overvågning af blodsukker og injektion insulin dagligt. Udviklingen af en implanterbar "kunstig bugspytkirtel", der kontinuerligt måler en persons blodsukker, eller glucose, niveau og kan automatisk frigive insulin efter behov.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1298 :
**Head Start program played anti-segregation role in the Deep South** :
A federal preschool program did more than improve educational opportunities for poor children in Mississippi during the 1960s. The program also gave a political and economic boost to the state's civil rights activists, according to a historian.
Google-Translate (maskinoversæt.): En føderal førskole program gjorde mere end at forbedre uddannelsesmulighederne for fattige børn i Mississippi i 1960'erne. Programmet gav også en politisk og økonomisk løft til statens borgerlige rettigheder aktivister ifølge en historiker.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1299 :
**Math students just did baseball a huge favor** :
Baseball’s major leagues have been using computers to produce their schedules for years, but for the minors, where resources are harder to come by, the schedules are produced manually—involving lots of Post-it notes and erasers. Students at Johns Hopkins University and their professors are leveling the playing field. They’ve created a computer program that uses complicated formulas to churn out wo
Google-Translate (maskinoversæt.): Baseball store ligaer har brugt computere til at producere deres tidsplaner i årevis, men for de mindreårige, hvor ressourcerne er sværere at komme med, er skemaer produceres manuelt involverer masser af Post-it noter og viskelædere. Studerende på Johns Hopkins University og deres professorer er lige konkurrencevilkår. De har skabt et computerprogram, der bruger komplicerede formler til at kværne wo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1300 :
**Surprisingly high geothermal heating beneath West Antarctic Ice Sheet** :
The amount of heat flowing toward the base of the West Antarctic ice sheet from geothermal sources deep within the Earth is surprisingly high, according to a new study. The results provide important data for researchers trying to predict the fate of the ice sheet, which has experienced rapid melting over the past decade.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mængden af varme, der strømmer mod bunden af West Antarktis indlandsis fra geotermiske kilder dybt i jorden er overraskende højt, ifølge en ny undersøgelse. Resultaterne giver vigtige data for forskere forsøger at forudsige skæbne indlandsisen, som har oplevet en hurtig smeltning i det seneste årti.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1301 :
**Rare genetic mutations occur more often in schizophrenia patients, researchers find** :
A new study adds to the understanding of the genetic architecture of schizophrenia. Past research has shown the impact of commonly occurring genetic variants on a person's risk of developing schizophrenia. This new study focused instead on rare coding mutations that affect protein function. It found that patients with schizophrenia have a higher-than-normal share of these mutations.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse øger forståelsen af den genetiske arkitektur af skizofreni. Past forskning har vist effekten af almindeligt forekommende genetiske varianter på en persons risiko for at udvikle skizofreni. Denne nye undersøgelse fokuserede i stedet på sjældne kodning mutationer, der påvirker protein funktion. Den fandt, at patienter med skizofreni har en højere end normalt andel af disse mutationer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1302 :
**How Wolf Became Dog** :
Scientists are racing to solve the enduring mystery of how a large, dangerous carnivore evolved into our best friend
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere er væddeløb at løse vedvarende mysteriet om, hvordan en stor, farlig kødædende udviklet sig til vores bedste ven

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1303 :
**SpaceX Rocket Failure Threatens Support for Commercial Spaceflight** :
The destruction of an unmanned rocket Sunday comes at a tricky time for NASA and the International Space Station
Google-Translate (maskinoversæt.): Ødelæggelsen af en ubemandet raket søndag kommer på en vanskelig tid for NASA og den internationale rumstation

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1304 :
**Light fixture kills bacteria safely, continuously** :
A new light fixture uses Continuous Environmental Disinfection technology to continuously kill harmful bacteria linked to hospital acquired infections (HAIs). The technology behind the Indigo-Clean™ inactivates a wide range of micro-organisms that are known causes of HAIs, including MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), C.difficile and VRE (Vancomycin-resistant Enterococcus).
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny lampen bruger Kontinuerlig Environmental desinfektion teknologi til løbende at dræbe skadelige bakterier i tilknytning til hospitalet infektioner (HAIS). Teknologien bag Indigo-Clean ™ inaktiverer en bred vifte af mikroorganismer, der er kendte årsager til HAIS, herunder MRSA (methicillin-resistente Staphylococcus aureus), C.difficile og VRE (vancomycin-resistent Enterococcus).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1305 :
**New strategies for combatting chronic kidney disease, other long-term conditions** :
New strategies for using electronic health records (EHRs) to treat patients with chronic kidney disease have been outlined by investigators. Their recommendations may help clinicians and hospitals better manage individual patients with chronic conditions and identify groups of patients most likely to benefit from different treatment strategies.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nye strategier for brug af elektroniske patientjournaler (EHRs) til behandling af patienter med kronisk nyresygdom er blevet skitseret af efterforskere. Deres anbefalinger kan hjælpe klinikere og hospitaler bedre administrere individuelle patienter med kroniske lidelser og identificere patientgrupper mest sandsynligt at drage fordel af forskellige behandlingsstrategier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1306 :
**It pays to repave in colder climates** :
Repaving roads is a costly and complicated process, especially when the road is a critical artery. But new research from Norway shows that switching to more durable asphalt could save significant amounts of money on some cold climate roads.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nyasfaltering vejene er en kostbar og kompliceret proces, især når vejen er en kritisk arterie. Men ny forskning fra Norge viser, at skifte til mere holdbare asfalt kunne spare betydelige mængder af penge på nogle kolde klima veje.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1307 :
**When inflammation occurs, kidneys work to protect themselves, researchers find** :
In an apparent effort to help themselves, inflamed kidney cells produce one of the same inflammation-suppressing enzymes fetuses use to survive, researchers report.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en tilsyneladende forsøg på at hjælpe sig selv, producerer betændte nyreceller en af de samme inflammationsrelaterede undertrykke enzymer fostre bruger til at overleve, forskere rapport.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1308 :
**Watch The US Government Smash One Ton of Ivory in Times Square** :
At 11 a.m. Eastern time today (Friday, June 19th), the U.S. Federal Fish and Wildlife Service will crush more than one ton of confiscated ivory in Times Square, New York…
Google-Translate (maskinoversæt.): Ved 11:00 Eastern tid i dag (Fredag ??19 juni), vil den amerikanske Federal Fish and Wildlife Service knuse mere end et ton konfiskeret elfenben i Times Square, New York …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1309 :
**Hybrid cells cause chaos around cancers** :
Like all cells, those in tumors need access to the body's fine network of blood vessels to bring them oxygen and carry away waste. Tumors have learned to game the process called angiogenesis in which new vessels sprout from existing ones, like branches from a tree. Now, researchers have built a simulation to understand how cancerous tumors manipulate blood-vessel growth.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ligesom alle celler, der i tumorer skal have adgang til kroppens fine netværk af blodkar til at bringe dem ilt og bære væk affald. Tumorer har lært til spil den proces, der kaldes angiogenese, hvor nye skibe spire fra eksisterende, ligesom grene fra et træ. Nu har forskere opbygget en simulering til at forstå, hvordan kræft tumorer vækst blod-kar manipulere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1310 :
**Biodegradable, flexible silicon transistors** :
Researchers have come up with a new solution to alleviate the environmental burden of discarded electronics. They have demonstrated the feasibility of making microwave biodegradable thin-film transistors from a transparent, flexible biodegradable substrate made from inexpensive wood, called cellulose nanofibrillated fiber. This work opens the door for green, low-cost, portable electronic devices i
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere er kommet op med en ny løsning til at afhjælpe miljøbelastningen af kasserede elektronik. De har vist, at muligheden for at gøre mikroovn bionedbrydelige tyndfilmtransistorer fra en gennemsigtig, fleksibel biologisk nedbrydeligt substrat lavet af billige træ, kaldet cellulose nanofibrillated fiber. Dette arbejde åbner døren for grønne, lave omkostninger, bærbare elektroniske enheder I

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1311 :
**Scoring system can help trauma centers improve care during surges in trauma cases** :
A scoring system that can identify periods of high activity and increased trauma patient deaths in hospital emergency rooms may help hospitals better prepare for surges in trauma patient volume that come with catastrophic events like the Boston Marathon bombing (April 2013) or disasters like the Amtrak train crash (May 2015) in Philadelphia, according to a study.
Google-Translate (maskinoversæt.): et pointsystem, der kan identificere perioder med høj aktivitet og øget dødsfald traumer patient på et hospital skadestuer kan hjælpe hospitalerne bedre forberede stigninger i traumer patient volumen, der kommer med katastrofale begivenheder som Boston Marathon bombningen (april 2013) eller katastrofer som Amtrak togulykke (maj 2015) i Philadelphia, ifølge en undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1312 :
**Oh, to have Dr. Facebook on call** :
If it were up to Internet-savvy Americans, more of them would be emailing or sending Facebook messages to their doctors to chat about their health. That's the result of a national survey that was sent to more than 4,500 customers of a retail pharmacy. Respondents tended to be well educated, in good health, and frequent users of Facebook.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis det var op til Internet-kyndige amerikanere, flere af dem ville være at e-maile eller sende Facebook-beskeder til deres læger til at chatte om deres helbred. Det er resultatet af en national undersøgelse, der blev sendt til mere end 4.500 kunder af et apotek. Respondenterne havde tendens til at være godt uddannet, ved godt helbred, og hyppige brugere af Facebook.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1313 :
**New technique to accurately detect 'handedness' of molecules in a mixture** :
Scientists have demonstrated for the first time the ability to rapidly, reliably and simultaneously identify the 'handedness' of different molecules in a mixture.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har demonstreret for første gang mulighed for at hurtigt, pålideligt og samtidig identificere den "håndethed" af forskellige molekyler i en blanding.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1314 :
**More accurate method for blood glucose testing** :
Researchers have found a way of obtaining more accurate measurements from glucometers: by using blood plasma or serum rather than whole blood.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet en måde at . at opnå mere nøjagtige målinger fra glucometre: ved hjælp af blodplasma eller serum snarere end fuldblod

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1315 :
**Lazy ants sit around doing nothing while their nest mates work** :
Some ants are much lazier than others – in fact, they make a career out of it. But maybe they are more than just freeloaders
Google-Translate (maskinoversæt.): Nogle myrer er meget lazier end andre – i virkeligheden, de gøre en karriere ud af det. Men måske de er mere end bare gratister

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1316 :
**Hacked Instruments Help Measure Musicians’ Brain Activity** :
You can't just shove an orchestra into an MRI machine. But you can reinvent musical instruments. The post Hacked Instruments Help Measure Musicians’ Brain Activity appeared first on WIRED.
Google-Translate (maskinoversæt.): Du kan ikke bare puffe et orkester i en MRI-maskine. Men du kan genopfinde musikinstrumenter. POST hacket Instruments Hjælp Measure Musiker Brain Activity optrådte først på WIRED.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1317 :
**Minority students are underrepresented in special education** :
A new federally funded study finds that racial, ethnic, and language minority elementary- and middle-school students are less likely than otherwise similar white, English-speaking children to be identified as having disabilities and, as a result, are disproportionately underrepresented in special education. These findings differ from most prior education research and contrast with current federal
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny føderalt finansieret undersøgelse fastslår, at race, etnisk og sprog mindretal elementary- og mellemindkomstlande skoleelever er mindre tilbøjelige end ellers ligner hvide, engelsktalende børn til at være identificeret som havende handicap, og som et resultat, er uforholdsmæssigt underrepræsenteret i specialundervisning. Disse resultater afviger fra de fleste tidligere forskning og kontrast uddannelse med de nuværende føderale

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1318 :
**A green divide to keep us and nature apart would harm, not heal** :
New greens suggest we shift to cities and focus on technology to reduce our land use and leave nature to heal. Let's not head for the hills, says Fred Pearce (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Nye greens foreslår vi flytter til byer og fokusere på teknologi til at reducere vores arealanvendelse og overlade naturen til at helbrede. Lad os ikke hovedet for bakkerne, siger Fred Pearce

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1319 :
**Early HIV treatment improves survival in some patients with newly diagnosed TB** :
Starting anti-HIV treatment within two weeks of the diagnosis of tuberculosis, or TB, improved survival among patients with both infections who had very low immune-cell counts, according to an analysis. Those with strong immune systems, however, might benefit from waiting until after the end of the six-month TB treatment before initiating anti-HIV therapy, they found.
Google-Translate (maskinoversæt.): Start anti-HIV-behandling inden for to uger diagnosen tuberkulose eller tuberkulose, forbedret overlevelse blandt patienter med både infektioner, der havde meget lave immun-celletal, ifølge en analyse. Dem med stærke immunforsvar, dog kan drage fordel af at vente til efter afslutningen af den seks måneder TB behandling inden den indleder anti-HIV-behandling, de fandt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1320 :
**Buzz Kill For Bumblebees: Climate Change Is Shrinking Their Range** :
Wild bees are some of nature's busiest pollinators of crops and flowers. But new evidence suggests a warming climate is squeezing the bounds of where bumblebees can live.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Vilde bier er nogle af naturens travleste bestøvere af afgrøder og blomster. Men nye beviser antyder en opvarmning klima presse grænserne for, hvor humlebier kan leve. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1321 :
**Human color vision gives people ability to see nanoscale differences** :
Researchers have harnessed the human eye's color-sensing strengths to give the eye the ability to distinguish between objects that differ in thickness by no more than a few nanometers, about the width of a single virus.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udnyttet den menneskelige øjets farve-sensing styrker til at give øjet evnen til at skelne mellem objekter, der er forskellige i tykkelse med mere end nogle få nanometer, om bredden af en enkelt virus.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1322 :
**'Map Of Life' predicts ET. (So where is he?)** :
The author of a new study of evolutionary convergence argues that the development of life on Earth is predictable, meaning that similar organisms should therefore have appeared on other, Earth-like planets by now. So why do we appear to be all alone in the universe?
Google-Translate (maskinoversæt.): Forfatteren af en ny undersøgelse af evolutionær konvergens hævder, at udviklingen af liv på Jorden er forudsigelig, hvilket betyder, at lignende organismer derfor burde have optrådt på andre, jordlignende planeter nu. Så hvorfor skal vi ud til at være helt alene i universet?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1323 :
**The Search For A Better Lethal Injection** :
SyringePsychonaught via Wikimedia CommonsMidazolam is a light anesthetic used in thousands of medical procedures all over the United States. But for the past few years, it has been used for a more sinister purpose: in lethal injections.For states that use the death penalty, lethal injection is the primary way it's done. The department of corrections in each state develops its own protocol that wi
Google-Translate (maskinoversæt.): SyringePsychonaught via Wikimedia CommonsMidazolam er en let bedøvelse anvendes i tusindvis af medicinske procedurer over hele USA. Men i de sidste par år har det været brugt i mere lyssky formål: i dødbringende injections.For stater, der bruger dødsstraf, dødelig indsprøjtning er den primære måde, det er gjort. Afdelingen for korrektioner i hver stat udvikler sin egen protokol, wi

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1324 :
**Review indicates where cardio benefits of exercise may lie** :
A systematic review of 160 clinical trials of the cardiometabolic benefits of exercise shows which health indicators improve most with physical activity and for whom. For example, some of the benefits are greater for men, people under 50 and among those battling type 2 diabetes or other cardiovascular conditions.
Google-Translate (maskinoversæt.): En systematisk gennemgang af 160 kliniske forsøg med de cardiometaboliske fordele ved motion viser hvilke sundhedsindikatorer forbedrer de fleste med fysisk aktivitet og for hvem. For eksempel, nogle af fordelene er større for mænd, mennesker under 50 og blandt disse kæmper type 2-diabetes eller andre kardiovaskulære tilstande.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1325 :
**Poison ivy affects some people more than others** :
Three-quarters of the population will get an itchy red rash if exposed to the urushiol oil inside poison ivy's leaves, stem and roots. One-quarter of people will not have any reaction to exposure.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tre fjerdedele af befolkningen vil få et kløende rødt udslæt, hvis de udsættes for urushiol olie inde Poison Ivy blade, stængel og rødder. En fjerdedel af mennesker vil ikke have nogen reaktion på eksponering.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1326 :
**Weight-loss surgery may greatly improve incontinence** :
For severely obese people, bariatric surgery may have a benefit besides dramatic weight loss: it can also substantially reduce urinary incontinence. This study is the first to examine the longer-term effects of the surgical procedure on incontinence three years after bariatric surgery.
Google-Translate (maskinoversæt.): For svært overvægtige mennesker, kan fedmekirurgi have en fordel ud over dramatisk vægttab: det kan også væsentligt reducere urininkontinens. Denne undersøgelse er den første til at undersøge de langsigtede virkninger af den kirurgiske procedure om inkontinens tre år efter fedmekirurgi.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1327 :
**Redrawing the brain's motor map** :
Neuroscientists have refined a map showing which parts of the brain are activated during head rotation, resolving a decades-old puzzle. Their findings may help in the study of movement disorders affecting the head and neck.
Google-Translate (maskinoversæt.): Neuroforskere har raffineret et kort der viser, hvilke dele af hjernen aktiveres under rotation, løse en årtier gammel gåde. Deres resultater kan hjælpe i studiet af bevægelsesforstyrrelser, der påvirker hoved og hals.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1328 :
**Rumors of southern pine deaths have been exaggerated, researchers say** :
Researchers have a message for Southern tree farmers worried about unexplainable pine tree deaths: don't panic. A new study has analyzed growth in thousands of pine tree plots across the Southeast and indicates that 'southern pine decline' isn't happening on a large scale.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har et budskab til Southern træ landmænd bekymrede uforklarlige fyrretræ dødsfald: gå ikke i panik. En ny undersøgelse har analyseret vækst i tusindvis af fyrretræ plots hele sydøstlige og indikerer, at "sydlige fyr tilbagegang 'ikke sker på en stor skala.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1329 :
**The three ancestral tribes that founded Western civilisation** :
First came the hunters. Then the farmers. Ancient DNA is now revealing how a very different group joined them from the east to lay Europe's foundations (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Først kom jægerne. Så landmændene. Ancient DNA er nu afsløre, hvordan en meget anderledes gruppe sluttede sig til dem fra øst til at lægge Europas fonde (fulde tekst tilgængelig for abonnenter)

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1330 :
**Groundwater modeling breakthrough** :
A newly discovered equation is expected to greatly improve the reliability and functionality for hundreds of important water models used by everyone from irrigators and city planners to climate scientists and botanists — and trigger a new surge in data collection.
Google-Translate (maskinoversæt.): Der kan forventes et nyopdaget ligning i høj grad at forbedre pålideligheden og funktionaliteten i hundreder af vigtige vand modeller, der anvendes af alle fra vandingsmaskiner og byplanlæggere til klimaforskere og botanikere – og udløse en ny bølge i dataindsamlingen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1331 :
**Improving rice flour to aid food poverty** :
A new, high-quality rice flour could help towards aiding global food poverty. 'This rice flour serves not only as an alternative to wheat flour for those with wheat intolerance, but could also help to overcome the global food problem in the future,' says one of the researchers behind this work.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny, høj kvalitet rismel kunne bidrage til at hjælpe den globale fødevaresikkerhed fattigdom. »Denne rismel tjener ikke kun som et alternativ til hvedemel for dem med hvede intolerance, men kunne også bidrage til at overvinde den globale fødevaresikkerhed problem i fremtiden," siger en af forskerne bag dette arbejde.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1332 :
**Recent mercury pollution on the rise, but quick to change, study shows** :
A study using a 600-year-old ice core shows that global mercury pollution increased dramatically during the 20th century, but that mercury concentrations in the atmosphere decreased faster than previously thought beginning in the late 1970s when emissions started to decline.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse ved hjælp af en 600-års -Gamle iskerne viser, at den globale forurening af kviksølv steget dramatisk i løbet af det 20. århundrede, men at koncentrationen af kviksølv i atmosfæren faldt hurtigere end tidligere antaget begynder i slutningen af 1970'erne, da emissionerne begyndte at falde.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1333 :
**Digital messages on vehicle windshields make driving less safe** :
Augmented-reality head-up displays (AR-HUDs) that present digital images on windshields to alert drivers to everything from possible collisions to smart phone activity, are meant to make driving safer. But researchers say they are a threat to safety, as drivers frequently need to divide their attention to deal with this added visual information.
Google-Translate (maskinoversæt.): Augmented reality head-up displays (AR-Huds ), der præsenterer digitale billeder på forruden at advare bilister til alt fra mulige kollisioner til smart telefon aktivitet, er beregnet til at gøre kørslen mere sikker. Men forskerne siger, at de er en trussel mod sikkerheden, som chauffører ofte har brug for at dele deres opmærksomhed til at håndtere denne ekstra visuel information.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1334 :
**Neuroscientist leads efforts to detect, treat Alzheimer's disease and other forms of dementia** :
Every 67 seconds someone is the United States develops Alzheimer’s disease or some form of dementia. Now, a prominent American neuroscientist is at the helm of cutting-edge research, screening methods and clinical care for all forms of dementia and cognitive impairments as well as neurodegenerative diseases like Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): Hver 67 sekunder en person er USA udvikler Alzheimers sygdom eller anden form for demens. Nu, en fremtrædende amerikansk neurolog er ved roret i banebrydende forskning, screening metoder og klinisk pleje for alle former for demens og kognitive svækkelser samt neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1335 :
**Evolution study finds massive genome shift in one generation** :
Biologists have discovered that populations of an agricultural pest that began plaguing US apple growers in the 1850s likely did so after undergoing extensive genome-wide changes in a single generation.
Google-Translate (maskinoversæt.): Biologer har opdaget, at bestande af en landbrugs skadedyr der begyndte plager amerikanske æble avlere i 1850'erne sandsynligvis gjorde så efter undergår omfattende genom-dækkende ændringer i en enkelt generation.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1336 :
**The doctor on a medical marijuana mission** :
When a cancer patient pushed palliative care doctor David Casarett to find out about the therapeutic use of marijuana, he began to seek answers for himself (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Når en kræftpatient skubbet palliativ pleje læge David Casarett at finde ud af om den terapeutiske brug af marihuana, begyndte han at søge svar til selv (fulde tekst tilgængelig for abonnenter)

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1337 :
**Spy tech firm breach exposes extent of world surveillance market** :
The hacking of Hacking Team, which sells surveillance tools to governments, shows there are almost no countries not involved in buying spy technology
Google-Translate (maskinoversæt.): Den hacking af Hacking Team, som sælger overvågningsværktøjer til regeringer, viser at der er ikke er involveret i at købe spion teknologi næsten ingen lande

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1338 :
**'Solar Impulse 2' Lands In Hawaii After Record-Breaking Solo Flight** :
Solar Impulse 2 coming in for landing in HawaiiSolar ImpulseThere's light at the end of the tunnel. After nearly five days of flying non-stop over the Pacific Ocean, the experimental solar-powered airplane Solar Impulse 2 landed in Honolulu, Hawai'i, today, having made it through the most treacherous portion of its journey around the world and, in the process, having crushed the record for the lo
Google-Translate (maskinoversæt.): Solar Impulse 2 kommer til landing i HawaiiSolar ImpulseThere lys for enden af tunnelen . Efter næsten fem dage at flyve non-stop over Stillehavet, den eksperimentelle soldrevet fly Solar Impulse 2 landede i Honolulu, Hawaii, i dag, efter at have gjort det gennem den mest forræderiske del af sin rejse rundt i verden, og i processen, efter at have knust rekorden for den lo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1339 :
**Rosetta spacecraft sees sinkholes on comet** :
The European Space Agency's Rosetta spacecraft first began orbiting comet 67P/Churyumov-Gerasimenko in August 2014. Almost immediately, scientists began to wonder about several surprisingly deep, almost perfectly circular pits on the comet's surface. Now, a new study based on close-up imagery taken by Rosetta suggests that these pits are sinkholes, formed when ices beneath the comet's surface subl
Google-Translate (maskinoversæt.): Den Europæiske Rumorganisation er Rosetta rumfartøj først begyndte kredsende komet 67P / Churyumov-Gerasimenko i august 2014. Næsten med det samme, forskerne begyndte at undre sig over adskillige overraskende dybe, næsten perfekt cirkulære miner på kometens overflade. Nu en ny undersøgelse baseret på close-up billeder taget af Rosetta antyder, at disse miner er jordfaldshuller, der dannes, når is beneath kometens overflade subl

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1340 :
**Lax rules put Congo's forests, key carbon reserve, at risk** :
Without new conservation efforts, the Democratic Republic of Congo could lose up to 20 percent of its forests, unleashing a 60 percent increase in carbon emissions from one of the largest carbon reserves in the world, a new study shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Uden nye bevarelse indsats, kunne Den Demokratiske Republik Congo miste op til 20 procent af sine skove, udløsningen en 60 procent stigning i kulstofemissioner fra et af de største kulstof reserver i verden, en ny undersøgelse viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1341 :
**Antioxidants help treat skin-picking disorder in mice** :
Two antioxidant supplements are effective in treating skin-picking disorder in mice, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): To antioxidant kosttilskud er effektive til behandling hud-picking uorden i mus, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1342 :
**Study finds variation in rates of secondary cleft lip, palate surgery** :
For children with cleft lip and palate, the chances of undergoing secondary surgery vary depending on the center where they're treated, reports a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): For børn med hareskår og gane , er chancerne for undergår sekundær kirurgi varierer afhængigt af centret, hvor de er behandlet, rapporterer en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1343 :
**Assessing quality of flowing waters with DNA analyses** :
The quality of waters can be assessed using of the organisms occurring therein. This approach often results in errors, because many species look alike. Therefore, new methods focus on DNA analyses instead. Biologists have optimized the process so that they are now able to identify many organisms at once in a quick and reliable manner using short DNA sequences.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kvaliteten af vand kan vurderes ved hjælp af organismerne forekommer deri. Denne fremgangsmåde resulterer ofte i fejl, fordi mange arter ligner hinanden. Derfor nye metoder fokuserer på DNA-analyser i stedet. Biologer har optimeret processen, således at de nu er i stand til at identificere mange organismer på en gang i en hurtig og pålidelig måde at bruge korte DNA-sekvenser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1344 :
**Researchers discover how bacteria sweet-talk their way into plants** :
An international team of researchers has discovered how legumes are able to tell helpful and harmful invading bacteria apart. The research has implications for improving the understanding of how other plants, animals and humans interact with bacteria in their environment and defend themselves against hostile infections. These findings can have profound implications for both agricultural research a
Google-Translate (maskinoversæt.): Et internationalt hold af forskere har opdaget, hvordan bælgplanter er i stand til at fortælle nyttige og skadelige invaderende bakterier fra hinanden. Forskningen har konsekvenser for at forbedre forståelsen af, hvordan andre planter, dyr og mennesker interagerer med bakterier i deres miljø og forsvare sig mod fjendtlige infektioner. Disse resultater kan få stor betydning for både landbrugsforskning en

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1345 :
**New technique maps elusive chemical markers on proteins** :
Unveiling how the 20,000 or so proteins in the human body work — and malfunction — is the key to understanding much of health and disease. Now, researchers have developed a new technique that allows scientists to better understand an elusive step critical in protein formation.
Google-Translate (maskinoversæt.): Afsløringen hvordan de 20.000 eller deromkring proteiner i den menneskelige krop arbejde – og funktionsfejl – er nøglen til at forstå meget af sundhed og sygdom. Nu har forskere udviklet en ny teknik, der gør det muligt for forskerne til bedre at forstå en flygtig skridt kritisk på protein formation.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1346 :
**Solar-Powered Plane Soars to New World Records** :
The Solar Impulse 2 plane set the new distance and duration records when it flew 5,663 kilometers in 80 hours
Google-Translate (maskinoversæt.): Solar Impulse 2 plan indstille nye afstand og varighed optegnelser, når det fløj 5663 kilometer i 80 timer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1347 :
**Artist Lynn Hershman Leeson records the advance of our robot overlords** :
An exhibition asks hard questions of the relationship between humans and machines
Google-Translate (maskinoversæt.): En udstilling spørger svære spørgsmål af forholdet mellem mennesker og maskiner

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1348 :
**Thin colorectal cancer patients have shorter survival than obese patients** :
Although being overweight with a high body-mass index has long been associated with a higher risk for colorectal cancer, thinner patients might not fare as well after treatment for advanced cancer, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Selvom overvægt med et højt body-mass index har længe været forbundet med en højere risiko for tarmkræft, måske tyndere patienter ikke billetpris så godt efter behandling for fremskreden kræft, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1349 :
**Microbes In The Weight Room** :
A Standard Weight RoomSource: WikipediaIn addition to water bottles, disinfectant spray bottles have become commonplace in many athletic facilities. The routine is simple to adopt; after you’ve used a piece of equipment, simply spray down the surfaces you’ve touched and give it a wipe.The overall goal of this recent requirement is the prevention of infection spread, particularly Methicillin Resis
Google-Translate (maskinoversæt.): En Standard Vægt RoomSource: WikipediaIn tillæg til vandflasker, har desinfektionsmiddel spray flasker blevet hverdagskost i mange idrætsanlæg. Rutinen er enkel at vedtage; efter du har brugt et stykke udstyr, skal du blot sprøjte ned overflader, du har rørt og give det en wipe.The overordnede mål med denne seneste krav er at forebygge infektion spredes, især methicillin resistiv

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1350 :
**3-D heart printed using multiple imaging techniques** :
Congenital heart experts have successfully integrated two common imaging techniques to produce a three-dimensional anatomic model of a patient's heart. This is the first time the integration of computed tomography (CT) and three-dimensional transesophageal echocardiography (3DTEE) has been used in this way. A proof-of-concept study also opens the way for these techniques to be used in combination
Google-Translate (maskinoversæt.): Medfødte hjerte eksperter har med succes integreret to fælles billeddannelsesteknikker for at fremstille en tredimensionel anatomisk model af en patients hjerte. Dette er første gang, integration af computertomografi (CT) og tredimensionale transesofageal ekkokardiografi (3DTEE) er blevet anvendt på denne måde. Et proof-of-concept studie åbner også vejen for disse teknikker, der skal anvendes i kombination

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1351 :
**Observations of one billion years after Big Bang: New stage in galactic lifecycle discovered** :
Astronomers have analyzed the clouds of gas and dust from some of the earliest galaxies ever observed — one billion years after the Big Bang.
Google-Translate (maskinoversæt.): Astronomer har analyseret skyer af gas og støv fra nogle af de tidligste galakser nogensinde observeret -. milliard år efter Big Bang

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1352 :
**Majority rules when baboons vote with their feet** :
Olive baboon troops decide where to move democratically, despite their hierarchical social order, according to a new report. At the Mpala Research Centre in Kenya, biologists conducted the first-ever group-level GPS tracking study of primates, finding that any individual baboon can contribute to a troop's collective movement.
Google-Translate (maskinoversæt.): anubisbavian tropper beslutter hvor at flytte demokratisk, på trods af deres hierarkiske samfundsorden, ifølge en ny rapport. På Mpala Research Centre i Kenya, biologer gennemførte den første nogensinde gruppe-niveau GPS tracking undersøgelse af primater, finde, at enhver person bavian kan bidrage til en flok kollektive bevægelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1353 :
**Greenland Experiences Sudden Onset of Melt Season** :
Two maps show Greenland's sudden, rapid meltdown
Google-Translate (maskinoversæt.): To kort viser Grønland pludselige, hurtige nedsmeltning

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1354 :
**NASA Is Seriously Considering Terraforming Part of the Moon With Robots** :
Lunar Transformer ConceptNASAAnnounced yesterday, NASA is moving ahead with funding to study several ambitious space research projects, including one that would transform an inhospitable lunar crater into a habitat for robots — and eventually, human explorers. Located on the moon’s South Pole, Shackleton Crater isn’t just prime real estate for terraforming experiments, it’s Optimus Prime real est
Google-Translate (maskinoversæt.): Lunar Transformer ConceptNASAAnnounced går, NASA bevæger sig fremad med midler til at studere flere ambitiøse plads forskningsprojekter, herunder en, der ville forvandle en ugæstfri månens krater i et levested for robotter – og i sidste ende, menneskelige opdagelsesrejsende. Placeret på månens Sydpolen, Shackleton Crater er ikke bare prime fast ejendom for terraforming eksperimenter, er det Optimus Prime real est

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1355 :
**Study identifies new way to kill the malaria parasite** :
Scientists have discovered new ways in which the malaria parasite survives in the blood stream of its victims, a discovery that could pave the way to new treatments for the disease.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har opdaget nye måder, hvorpå malariaparasitten overlever i blodet af sine ofre, en opdagelse, der kunne bane vej til nye behandlinger for sygdommen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1356 :
**It's cold outside: Two remarkable roundworm species from Antarctica revisited** :
Two miraculous nematode species from the Antarctic Islands have been reviewed. New detailed information on their morphology, taxonomic position and distribution has been added.
Google-Translate (maskinoversæt.): To mirakuløse nematodeart fra Antarktis øerne er blevet revideret. Nye detaljerede oplysninger om deres morfologi, taksonomiske position og distribution er blevet tilføjet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1357 :
**Viaducts with wind turbines, the new renewable energy source** :
Wind turbines could be installed under some of the biggest bridges on the road network to produce electricity. So it is confirmed by calculations carried out by a European researchers team, that have taken a viaduct in the Canary Islands as a reference. This concept could be applied in heavily built-up territories or natural areas with new constructions limitations.
Google-Translate (maskinoversæt.): Vindmøller kan installeres under nogle af de største broer på vejnettet til at producere elektricitet. Så det bekræftes af beregninger udført af et europæisk forskere hold, der har fundet en viadukt på De Kanariske Øer som reference. Dette koncept kunne anvendes i stærkt bebyggede områder eller naturområder med nye konstruktioner begrænsninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1358 :
**Hospital-wide program for delirium, alcohol withdrawal and suicide/harm impacts readmission rates** :
In a new report, clinicians describe the implementation and effectiveness of a hospital-wide clinical improvement initiative for acute care patients at risk for delirium, alcohol withdrawal and suicide harm and demonstrate its effectiveness in reducing readmission rates.
Google-Translate (maskinoversæt.): I en ny rapport, klinikere beskriver gennemførelsen og effektiviteten af en forbedring initiativ til akutte patienter pleje hospital hele klinisk med risiko for delirium, tilbagetrækning alkohol og selvmord skade og vise sin effektivitet i at reducere tilbagetagelsesaftaler satser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1359 :
**Norepinephrine aids brain in sorting complex auditory signals** :
The neuromodulator norepinephrine has an unexpected, direct action on auditory processing of complex signals, specifically bird songs in the zebra finch, new research suggests.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den neuromodulator noradrenalin har en uventet, direkte virkning på auditive behandling af komplekse signaler, specielt fugl sange i zebra finke, ny forskning antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1360 :
**When synapses evaporate, so do your memories** :
Our memories are as fleeting as the brain structures that store them, or so the theory goes. When the connections—called synapses—between neurons break, the memories they hold are thought to evaporate along with them. The idea seemed good, but has been hard to test. A Stanford University team has taken on the challenge, studying a brain region called the hippocampus, which stores “episodic" memori
Google-Translate (maskinoversæt.): Vores erindringer er så flygtigt som hjernen strukturer, der lagrer dem, eller så teorien går. Når tilslutningerne såkaldte synapser-mellem neuroner pause, er de minder, de holder menes at fordampe sammen med dem. Ideen syntes godt, men har været svært at prøve. En Stanford University team har taget udfordringen op, studerer en hjerne region kaldet hippocampus, som lagrer "episodisk" Memori

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1361 :
**Remote cave study reveals 3000 years of European climate variation** :
Research on limestone formations in a remote Scottish cave has produced a unique 3000-year-long record of climatic variations that may have influenced historical events including the fall of the Roman Empire and the Viking Age of expansion. The study of five stalagmites in Roaring Cave north of Ullapool in northwest Scotland is the first to use a compilation of cave measurements to track changes i
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskning i kalksten formationer i en fjerntliggende skotsk grotte har produceret en unik 3000-år lange post af klimatiske variationer, der kan have påvirket historiske begivenheder, herunder faldet af Romerriget og vikingetid ekspansion. Studiet af fem stalagmitter i Roaring Cave nord for Ullapool i det nordvestlige Skotland er den første til at bruge en samling af grotte målinger til at spore ændringer, jeg

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1362 :
**Scroll Through The Solar System From The Comfort Of Your Chair** :
Josh Worth/ ScreenshotJosh Worth's project allows users to scroll through a scaled-down version of our solar system.If you’ve ever been scrolling through your endless Facebook or Twitter feeds and feel like you’ve looked at miles of posts, programmer Josh Worth will show you just how far you’ve really gone—in the scope of our solar system.In his project “If The Moon Were Only One Pixel," Worth br
Google-Translate (maskinoversæt.): Josh Worth / ScreenshotJosh Worth projekt giver brugerne mulighed for at rulle gennem en nedskaleret version af vores sol system.If, du nogensinde har været at rulle gennem din uendelige Facebook eller Twitter-feeds og føler at du har kigget på miles af indlæg, vil programmør Josh Worth vise dig, hvor langt du har virkelig gået-i omfanget af vores sol system.In sit projekt "hvis Månen var kun en pixel," Værd br

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1363 :
**Long-Term Low-Dose Radiation Exposure May Increase Leukemia Risk** :
Leukemia was already known to be caused by exposure to high doses of radiation, like that released by the atomic bombs dropped on Japan in 1945
Google-Translate (maskinoversæt.): Leukæmi var allerede kendt for at være forårsaget af udsættelse for høje doser af stråling, ligesom frigivet af atomare bomber på Japan i 1945

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1364 :
**A person's diet, acidity of urine may affect susceptibility to UTIs** :
The acidity of urine — as well as the presence of small molecules related to diet — may influence how well bacteria can grow in the urinary tract, a new study shows. The research may have implications for treating urinary tract infections, which are among the most common bacterial infections worldwide.
Google-Translate (maskinoversæt.): surhedsgrad af urin – samt tilstedeværelsen af små molekyler relateret til kost – kan påvirke, hvor godt bakterier kan vokse i urinvejene, en ny undersøgelse viser. Forskningen kan få konsekvenser for behandling af urinvejsinfektioner, som er blandt de mest almindelige bakterielle infektioner i hele verden.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1365 :
**Bolster health systems in poor countries or see another Ebola** :
As well as rebuilding the health systems of those countries with Ebola, we need to improve healthcare in 28 others to prevent the next infectious outbreak
Google-Translate (maskinoversæt.): Samt ombygning sundhedssystemerne i disse lande med ebola, vi nødt til at forbedre sundhedspleje i 28 andre til at forhindre den næste smitsomme udbrud

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1366 :
**Research on friendship: How U.S. adults rely on friends for expressive, instrumental and companionate support** :
In the most inclusive study to date on friendship, new research looks at gender, age, and sexual orientation differences in the number of friends people rely on for support, to what extent they choose friends of the same gender, and overall life satisfaction. In a survey of more than 25,000 participants from all walks of life, this study examines how American adults rely on friends for expressive,
Google-Translate (maskinoversæt.): I mest omfattende undersøgelse til dato venskab, ny forskning ser på køn, alder og seksuel orientering forskelle i antallet af venner mennesker er afhængige af støtte, i hvilket omfang de vælger venner af samme køn, og den samlede tilfredshed med tilværelsen. I en undersøgelse af mere end 25.000 deltagere fra alle samfundslag, dette studie undersøger, hvordan amerikanske voksne er afhængige af venner for udtryksfuld,

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1367 :
**How dengue virus adapts as it travels, increasing chances for outbreaks** :
A research group is the first to explain the mechanisms that the Dengue virus has developed to optimize its ability to cause outbreaks as it travels across the globe to new places and revisits old ones.
Google-Translate (maskinoversæt.): En forskergruppe er den første til at forklare de mekanismer, at Dengue virus er udviklet til at optimere sin evne til at forårsage udbrud som det bevæger sig på tværs af kloden til nye steder og genbesøger gamle.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1368 :
**Antibody wipeout found to relieve chronic fatigue syndrome** :
A drug used to treat lymphoma seems to give lasting relief from chronic fatigue syndrome. The results hint at a new explanation for what causes CFS
Google-Translate (maskinoversæt.): Et lægemiddel til behandling af lymfekræft synes at give varig lindring af kronisk træthedssyndrom. Resultaterne antyder en ny forklaring på, hvad der forårsager CFS

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1369 :
**Regenerative medicine biologists discover a cellular structure that explains fate of stem cells** :
Researchers have found a previously unidentified mechanism that helps explain why stem cells undergo self-renewing divisions but their offspring do not.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet en hidtil uidentificeret mekanisme, der hjælper med at forklare, hvorfor stamceller undergår selvfornyende inddelinger, men deres afkom ikke.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1370 :
**Physicists shatter stubborn mystery of how glass forms** :
Scientists have described how glasses form at the molecular level and provided a possible solution to a problem that has stumped scientists for decades.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har beskrevet, hvordan briller dannes på molekylært niveau og forudsat en mulig løsning til et problem, der har snuble forskere i årtier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1371 :
**Rare neurons enable mental flexibility** :
Behavioral flexibility — the ability to change strategy when the rules change — is controlled by specific neurons in the brain. Researchers now report that they have identified the neurons responsible for our ability to adapt to a changing environment.
Google-Translate (maskinoversæt.): Behavioral fleksibilitet – evnen til at ændre strategi, når reglerne ændres – styres af specifikke neuroner i hjernen. Forskerne nu rapporterer, at de har identificeret de neuroner, der er ansvarlige for vores evne til at tilpasse sig et skiftende miljø.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1372 :
**Eavesdropping on the body: New device tracks chemical signals within cells** :
A new device that more quickly and accurately 'listens in' on the chemical messages that tell our cells how to multiply has been invested by scientists. The tool improves our understanding of how cancerous growth begins, and could identify new targets for cancer medications.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny enhed, der hurtigere og mere præcist "lytter i 'på de kemiske budskaber, der fortæller vores celler, hvordan man formere er blevet investeret af forskere. Værktøjet forbedrer vores forståelse af, hvordan kræft vækst begynder, og kunne identificere nye mål for cancer medicin.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1373 :
**Brain receptor found to significantly affect cocaine addiction** :
By manipulating the activity of Activin receptors in the brain, researchers report that they were able to increase or decrease cocaine-taking and relapse behavior in animal models. The study focused on receptors in regions of the brain involved in pleasure and reward.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ved at manipulere aktiviteten af activin-receptorer i hjernen, forskere rapporterer, at de var i stand til at øge eller mindske kokain-hensyntagen og tilbagefald adfærd i dyremodeller . Undersøgelsen fokuserede på receptorer i områder af involveret i glæde og belønning hjerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1374 :
**How Volvo Plans To End All Traffic Fatalities By 2020** :
The XC90 is the first SUV in the world to automatically brake if it’s headed toward an oncoming car.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den XC90 er den første SUV i verden til automatisk bremse, hvis det er på vej mod en modkørende bil.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1375 :
**Palm oil price change could save tigers, other species** :
Palm oil is widely used in food and cosmetics. But the conversion of forests to oil palm plantations has devastated many species, including tigers and elephants. A new study shows willingness among consumers to pay higher supermarket prices for palm oil made by companies that help to protect endangered species.
Google-Translate (maskinoversæt.): Palmeolie er meget udbredt i fødevarer og kosmetik. Men omdannelsen af skove til palmeolieplantager har ødelagt mange arter, herunder tigre og elefanter. En ny undersøgelse viser villighed blandt forbrugerne til at betale højere priser supermarked for palmeolie foretaget af virksomheder, der er med til at beskytte truede arter.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1376 :
**Cell structure discovery advances understanding of cancer development** :
A cell structure has been discovered that could help scientists understand why some cancers develop. For the first time, a structure called 'the mesh' has been identified which helps to hold together cells. This discovery changes our understanding of the cell's internal scaffolding.
Google-Translate (maskinoversæt.): En celle struktur er blevet opdaget, at kunne hjælpe forskerne forstå, hvorfor nogle kræftformer udvikler. For første gang, har en struktur, der kaldes "masken" blevet identificeret som hjælper til at holde sammen celler. Denne opdagelse ændrer vores forståelse af cellens indre stillads.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1377 :
**Aluminum clusters shut down molecular fuel factory** :
When aluminum atoms bunch up, porous materials called zeolites lose their ability to convert oil to gasoline. An international team of scientists created the first 3-D atomic map of a zeolite in order to find out how to improve catalysts used to produce fuel, biofuel and other chemicals.
Google-Translate (maskinoversæt.): Når aluminiumatomer bundt op, porøse materialer kaldes zeolitter mister deres evne til at omdanne olie til benzin. Et internationalt team af forskere skabte den første 3-D atomare kort over en zeolit ??for at finde ud af hvordan man kan forbedre katalysatorer, der anvendes til at fremstille brændstof, biobrændstof og andre kemikalier.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1378 :
**How to Reduce Heat Wave Exposure among the Most Vulnerable** :
During extreme heat in India, the populations that were reported to perish in highest numbers were the very poor, elderly, outdoor laborers and homeless, likely with preexisting health problems and a…
Google-Translate (maskinoversæt.): Under ekstrem varme i Indien, til de befolkninger, der blev rapporteret omkomme i højeste tal var de meget fattige, ældre, udendørs arbejdere og hjemløse, sandsynligvis med allerede eksisterende helbredsproblemer og en …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1379 :
**Brain and spine surgery no more risky when physicians-in-training participate** :
An analysis of the results of more than 16,000 brain and spine surgeries suggests patients have nothing to fear from having residents — physicians-in-training — assist in those operations. The contributions of residents, who work under the supervision and alongside senior physicians, do nothing to increase patients’ risks of postoperative complications or of dying within 30 days of the surgery, th
Google-Translate (maskinoversæt.): En analyse af resultaterne af mere end 16.000 hjerne og rygsøjle operationer tyder patienter har intet at frygte fra at have beboerne – læger-in- uddannelse – at bistå i disse operationer. Bidragene fra beboere, der arbejder under tilsyn og sideløbende ledende læger, gøre noget for at øge patienternes risiko for postoperative komplikationer eller dør inden for 30 dage efter operationen, th

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1380 :
**Facebook can recognise you in photos even if you're not looking** :
A new experimental algorithm from Facebook's artificial intelligence lab can recognise people in photographs even when it can't see their faces
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny eksperimenterende algoritme fra Facebooks kunstig intelligens lab kan genkende folk i billeder selv når det ikke kan se deres ansigter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1381 :
**How big is Pluto? New Horizons settles decades-long debate** :
NASA's New Horizons mission has answered one of the most basic questions about Pluto — its size. Mission scientists have found Pluto to be 1,473 miles (2,370 kilometers) in diameter, somewhat larger than many prior estimates. Images acquired with the Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) were used to make this determination. This result confirms what was already suspected: Pluto is larger than
Google-Translate (maskinoversæt.): NASAs New Horizons mission har besvaret et af de mest grundlæggende spørgsmål om Pluto – dens størrelse. Mission forskere har fundet Pluto at være 1473 miles (2370 km) i diameter, noget større end mange tidligere skøn. Billeder erhvervet med Long Range Reconnaissance Imager (Lorri) blev anvendt til at gøre denne bestemmelse. Dette resultat bekræfter, hvad der allerede mistanke: Pluto er større end

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1382 :
**Changes linked to Alzheimer’s may start by age 45** :
Changes in key biomarkers of Alzheimer’s disease during midlife may help identify those who will develop dementia years later, new research suggests. The study focused on data gathered over 10 years and involved 169 cognitively normal research participants ages 45 to 75 when they entered the study. Each participant received a complete clinical, cognitive imaging, and cerebrospinal fluid biomarker
Google-Translate (maskinoversæt.): ændringer i vigtige biomarkører for Alzheimers sygdom i løbet af midtvejskrise kan hjælpe med at identificere dem, der vil udvikle demens år senere, ny forskning antyder. Undersøgelsen fokuserede på data indsamlet over 10 år og involverede 169 kognitivt normale forskning deltagere i alderen 45-75, da de kom ind i studiet. Hver deltager fik en komplet klinisk, kognitiv billedbehandling og cerebrospinalvæske biomarkør

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1383 :
**Towards an HIV vaccine** :
Neutralizing antibodies (Nabs) are immune proteins that recognize, bind to, and trigger the elimination of virus before it can establish a chronic infection. How to elicit a potent Nab response capable of protecting against different HIV subtypes and against different modes of infection is critical to the development of an AIDS vaccine. Two new studies provide results on Nabs that could help guide
Google-Translate (maskinoversæt.): neutraliserende antistoffer (NABS) er immune proteiner, som genkender, binder til, og udløser fjernelse af virus, før det kan etablere en kronisk infektion. Sådan at fremkalde en potent Nab respons stand til at beskytte mod forskellige HIV undertyper og mod forskellige former for infektion er kritisk for udviklingen af en AIDS-vaccine. To nye undersøgelser giver resultater på NABS, der kunne hjælpe guide

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1384 :
**Climate change hits one in six world heritage nature sites** :
At least 35 sites listed for protection by UNESCO for their natural values are already feeling the heat from climate change – and more may follow
Google-Translate (maskinoversæt.): Mindst 35 lokaliteter, der er opført til beskyttelse af UNESCO for deres naturværdier allerede føler varmen fra klimaændringer – og mere kan følge

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1385 :
**Scientists Discover One Of The Oldest Horned Dinosaurs** :
The "new" dinosaur — named Wendiceratops pinhornensis — lived about 79 million years ago and helps scientists understand the early evolution of the family that includes Triceratops.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Den "nye" dinosaur – opkaldt Wendiceratops pinhornensis – levede ca. 79 millioner år siden, og hjælper forskerne forstå den tidlige udvikling af familien, der omfatter Triceratops. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1386 :
**Studies confirm regorafenib benefit in pre-treated metastatic colorectal cancer** :
The phase IIIb CONSIGN study has confirmed the benefit of regorafenib in patients with previously treated metastatic colorectal cancer (mCRC), researchers. The safety profile and progression free survival were similar to phase III trial results.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den fase IIIb afsende undersøgelse har bekræftet gavn for regorafenib hos patienter med tidligere behandlet metastatisk kolorektal cancer (mCRC), forskere. Sikkerhedsprofilen og progressionsfri overlevelse svarede til fase III forsøg resultater.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1387 :
**Recommendations for left atrial appendage occlusion** :
Experts have released a new overview on the implantation of left atrial appendage occlusion devices. The implantation of left atrial appendage occlusion devices may lower the risk of stroke in patients with atrial fibrillation, researchers note.
Google-Translate (maskinoversæt.): Eksperter har udgivet en ny oversigt over implantation af venstre atrium vedhæng okklusion enheder. Implantation af venstre forkammer vedhæng okklusion enheder kan nedsætte risikoen for slagtilfælde hos patienter med atrieflimren, forskere bemærke.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1388 :
**On the brink of chaos: Physicists find phase transition in visual cortex** :
Intense visual input forces the brain into a brief moment of chaos, but the visual cortex spontaneously returns the brain to its optimal function, physicists have found. The finding advances fundamental understanding of how a healthy visual system processes information.
Google-Translate (maskinoversæt.): Intens visuelt input tvinger hjernen til et kort øjeblik af kaos, men den visuelle cortex spontant returnerer hjernen til dets optimale funktion, fysikere har fundet. Konstateringen forskud grundlæggende forståelse af, hvordan et sundt visuelle system bearbejder information.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1389 :
**Getting high in senior year: Researchers examine whether reasons for smoking pot are associated** :
A new study examines how reasons for illicit marijuana use relates to the use of other drugs individually, rather than grouping them into a single “illicit drug" group.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny undersøgelse undersøger, hvordan årsager til ulovlig marihuana brug vedrører anvendelsen af andre stoffer enkeltvis, i stedet for at gruppere dem i en enkelt "ulovlig narkotikahandel" gruppe.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1390 :
**Researchers frustrated by failure to roll out 'game-changing' Ebola test** :
A simple, fast kit for Ebola diagnosis was approved four months ago, but has yet to make it to the field.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17862
Google-Translate (maskinoversæt.): En enkel, hurtig kit til Ebola diagnosen blev godkendt for fire måneder siden, men har endnu ikke gøre det til field.Nature News doi: 10,1038 / nature.2015.17862

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1391 :
**No, soup of everyday chemicals isn't a cancer-causing combo** :
Could chemicals deemed safe at common doses be carcinogenic when mixed? It's a fair question, but there is no evidence of harm, says Fiona Osgun
Google-Translate (maskinoversæt.): Kunne kemikalier betragtes som sikkert ved fælles doser være kræftfremkaldende, når de blandes Det er et rimeligt spørgsmål, men der er ingen? tegn på skader, siger Fiona Osgun

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1392 :
**Taking a close look at formidable camel spider jaws** :
For the first time, researchers have created a visual atlas and dictionary of terms for the many strange features on the fearsome-looking jaws of a little known group of arachnids. Called camel spiders, baardskeerders [beard-cutters], sun spiders, wind scorpions, and other colorful names, Solifugae are an order of arachnids that are neither spiders nor scorpions. In new research, scientists presen
Google-Translate (maskinoversæt.): For første gang har forskere skabt en visuel atlas og ordbog af udtryk for de mange mærkelige funktioner på frygtindgydende udseende kæber lidt kendt gruppe af spindlere. Kaldet kamel edderkopper, baardskeerders [skæg-fræsere ], sol edderkopper, vind skorpioner og andre farverige navne, Solifugae er en ordre af spindlere, der hverken edderkopper eller skorpioner. I ny forskning, forskere Presen

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1393 :
**Google Will Begin Unlinking Revenge Porn From The Internet** :
Following in the footsteps of Twitter earlier this year, Google is taking steps to limit access to “revenge porn," by scrubbing their search result of “nude or sexually explicit images" shared without consent.“Our philosophy has always been that Search should reflect the whole web. But revenge porn images are intensely personal and emotionally damaging, and serve only to degrade the victims—predo
Google-Translate (maskinoversæt.): Efter i fodsporene på Twitter tidligere på året, Google tager skridt til at begrænse adgangen til "hævn porno," ved at skrubbe deres søgning resultat af "nøgen eller seksuelt eksplicitte billeder" delt uden samtykke. "Vores filosofi har altid været, at Søg bør afspejle hele internettet. Men hævn porno billeder er intenst personligt og følelsesmæssigt ødelæggende, og tjener kun til at nedbryde ofrene-predo

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1394 :
**Not like riding a bike: New motor memories need stabilizing** :
Well-practiced motor skills like riding a bike are extremely stable memories that can be effortlessly recalled after years or decades. In contrast, a new study shows that changes to motor skill memories occurring over the course of a single practice session are not immediately stable.
Google-Translate (maskinoversæt.): god nok motoriske færdigheder som at køre på cykel er særdeles stabile erindringer, som kan ubesværet erindres efter år eller årtier. I modsætning hertil en ny undersøgelse viser, at ændringer i motoriske færdigheder erindringer forekommer i løbet af en enkelt praksis session ikke umiddelbart stabil.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1395 :
**Ticks move across town to spread Lyme disease** :
Blacklegged ticks, which carry the bacteria that causes Lyme disease, are moving into new areas from established populations that are only a short distance away. Researchers studied the origin and recent migratory history of newly discovered tick populations in the Northeastern United States and discovered they now flourish in areas once thought to be devoid of ticks. Where are they coming from? S
Google-Translate (maskinoversæt.): Blacklegged flåter, som bærer de bakterier, der forårsager borreliose, er på vej ind på nye områder fra etablerede bestande, der kun en kort afstand. Forskerne studerede oprindelse og nyere vandrende historie nyopdagede tick befolkninger i det nordøstlige USA og opdagede de nu trives i områder engang menes at være blottet for flåter. Hvor kommer de fra? S

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1396 :
**Learning impacts how the brain processes what we see** :
From the smell of flowers to the taste of wine, our perception is strongly influenced by prior knowledge and expectations, a cognitive process known as top-down control. Neuroscientists and neurobiologists report that in mouse models, the brain significantly changed its visual cortex operation modes by implementing top-down processes during learning.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fra duften af blomster til smagen af vin, er vores opfattelse stærkt påvirket af forudgående viden og forventninger, en kognitiv proces kendt som top-down styring. Neuroforskere og neurobiologer rapporterer, at i musemodeller, hjernen markant ændret sine visuelle cortex driftstilstande ved at gennemføre top-down processer under indlæring.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1397 :
**Super graphene can help treat cancer** :
Silver is often used as a coating on medical equipment used for chemotherapy. The problem is that this silver coating can break down drugs. Now, researchers have found a graphene coating that will help boost chemotherapy's effects.
Google-Translate (maskinoversæt.): Sølv bruges ofte som en belægning på medicinsk udstyr, der anvendes til kemoterapi. Problemet er, at denne sølvbelægning kan nedbryde stoffer. . Nu har forskere fundet en graphene belægning, der vil bidrage til at øge kemoterapi effekter

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1398 :
**Oorganization of human brain is nearly ideal** :
The structure of the human brain has an almost ideal network of connections — the links that permit information to travel from, say, the auditory cortex (responsible for hearing) to the motor cortex (responsible for movement).
Google-Translate (maskinoversæt.): Strukturen i den menneskelige hjerne har en næsten ideel netværk af forbindelser – de links, der tillader information at rejse fra, siger, den auditive cortex (ansvarlig for hørelse) til den motoriske hjernebark (ansvarlig for bevægelse).

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1399 :
**New nanotechnology drug to control blindness** :
A innovative product in the form of droplets, reduces the cost of current medications, scientists say. It is a nanotechnology product, which works with last generation liposomes particles, concentrated in droplets, which function as a conveyor that wraps proteins or antibody fragments and allow its passage into the eye. Once inside, it releases the drugs.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et innovativt produkt i form af dråber, reducerer omkostningerne til de nuværende medicin, siger forskere. Det er et nanoteknologi produkt, som arbejder med sidste generation liposomer partikler, koncentreret i dråber, der fungerer som en transportør, der ombrydes proteiner eller antistoffragmenter og tillade dens passage ind i øjet. Når du er inde, det frigiver narkotika.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1400 :
**'They Will Strafe You,' Bird Expert Says Of Seattle's Dive-Bombing Crows** :
"We had crows literally come down and tap me on the head, trying to scare me," a man says of crows that aggressively swoop at humans.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Vi havde krager bogstaveligt kommer ned og trykke mig på hovedet, forsøger at skræmme mig, siger en mand af krager, der aggressivt razzia på mennesker. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1401 :
**Signs of Water Ice Detected on Comet Surface** :
The Rosetta spacecraft, currently orbiting Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, has spotted 120 bright, reflective spots on the surface of the comet, for which water ice is a plausible explanation
Google-Translate (maskinoversæt.): Rosetta rumfartøj, i øjeblikket kredser Comet 67P / Churyumov -Gerasimenko har spottet 120 lyse, reflekterende pletter på overfladen af kometen, som vandis er en plausibel forklaring

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1402 :
**Artificial blood to assist in mosquito control research** :
Scientists continue to advance research on controlling one of the world's most notorious species of pests, the mosquito.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere fortsætte med at fremme forskningen på at kontrollere en af verdens mest berygtede arter af skadedyr, myg.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1403 :
**Cystic fibrosis deadlier for Hispanic than non-Hispanic patients, study finds** :
Cystic fibrosis is more deadly for Hispanic than non-Hispanic patients, a disparity that is not explained by differences in their access to health care, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Cystisk fibrose er mere dødbringende for Hispanic end ikke-spansktalende patienter, en ulighed, der ikke forklares med forskelle i deres adgang til sundhedspleje, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1404 :
**Wolves are better hunters when monkeys are around** :
Through a rare mixed-species association observed between a carnivorous predator and a potential prey, biologists have identified that solitary Ethiopian wolves will forage for rodents among grazing gelada monkey herds.
Google-Translate (maskinoversæt.): Gennem observeret en sjælden blandet art association mellem et kødædende rovdyr og et potentielt bytte, har biologer identificeret, at ensomme etiopiske ulve vil fouragere for gnavere blandt græssende Gelada abe besætninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1405 :
**Irrationality Continues to Plague the Justice System [Excerpt]** :
Modern science can challenge the long-held belief that the judicial system is fair and impartial
Google-Translate (maskinoversæt.): Moderne videnskab kan udfordre den længe holdt tro, at retssystemet er fair og upartisk

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1406 :
**This Squishy Honeycomb Could Build Strong, Lightweight Armor** :
Armor can be light, durable, and effective, but rarely all three at the same time. New research from the University of Texas Austin has a new solution: a honeycomb shape, but…
Google-Translate (maskinoversæt.): Armor kan være let, holdbar og effektiv, men sjældent alle tre på samme tid. Ny forskning fra University of Texas i Austin har en ny løsning: en honeycomb form, men …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1407 :
**Open sesame: Making sesame seeds a growth area in global food production** :
Many people think of sesame seeds as a topping on hamburger buns at profitable global fast-food chains. But in fact the crop has traditionally been unprofitable and difficult to harvest because it produces a low yield. A high percentage of sesame seeds grown are not suitable for human consumption.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange mennesker tænker på sesamfrø som topping på hamburger boller på rentable globale fastfood kæder. Men i virkeligheden afgrøden har traditionelt været urentabelt og vanskelig at høste, fordi det producerer et lavt udbytte. En stor procentdel af sesamfrø dyrket er ikke egnede til konsum.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1408 :
**New NICE thresholds for diabetes in pregnancy could miss up to 4,000 women per year in UK at risk of complications**:
The new threshold for diabetes in pregnancy recently introduced by the UK's National Institute for Health and Care Excellence misses a significant number of women at risk of serious complications, a report shows.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den nye grænse for diabetes i graviditeten nylig indført ved den britiske National Institute for Health og Care Excellence misser et betydeligt antal kvinder i risiko for alvorlige komplikationer, en rapport viser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1409 :
**Bacteria use DNA replication to time key decision** :
Researchers set out to explain how B. subtilis times its sporulation decision with its cell-division cycle, a programmed series of events that cells normally follow to reproduce. What they found is that bacteria use their DNA replication cycle to time critical, once-in-a-lifetime decisions about whether to reproduce or form spores.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere satte sig for at forklare, hvordan B. subtilis gange dens sporulation beslutning med sin celle-deling cyklus en programmeret serie af begivenheder, som cellerne normalt følge for at reproducere. Hvad de fandt er, at bakterierne bruger deres DNA-replikation cyklus til anden kritisk, once-in-a-lifetime beslutninger om, hvorvidt til at reproducere eller danne sporer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1410 :
**Mother's diet affects offspring alcohol and nicotine use in lab animal study** :
A study in rats suggests that a mother's consumption of a fat-rich diet during pregnancy increases her offspring's risk of a combined alcohol and nicotine abuse in adolescence.
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse i rotter antyder, at en mors forbrug af et fedt-rig kost under graviditeten øger hendes afkom risiko for en kombineret alkohol og nikotin misbrug i ungdomsårene.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1411 :
**For women with bipolar disorder, sleep quality affects mood** :
Poor sleep is associated with negative mood in women with bipolar disorder, according to researchers. Bipolar disorder is a brain disorder that causes unusual shifts in mood, energy, activity levels and the ability to carry out day-to-day tasks. The condition is marked by extreme mood episodes characterized as manic (highs), depressive (lows) or mixed.
Google-Translate (maskinoversæt.): Dårlig søvn er forbundet med negativ stemning hos kvinder med bipolar lidelse, ifølge forskerne. Bipolar lidelse er en hjernesygdom, der forårsager usædvanligt skift i humør, energi, aktivitet og evnen til at udføre dag-til-dag opgaver. Betingelsen er præget af ekstreme humør episoder karakteriseret som manisk (højder), depressive (nedture) eller blandet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1412 :
**Mechanism of T cell self/non-self 'education'** :
A protease only found in the thymus produces special peptides that promote positive selection of T cells that can detect non-self antigens, a process that allows immature T cells to develop to maturity, researchers have discovered. This finding may further contribute to the development of therapies for infectious diseases, cancers and immune diseases.
Google-Translate (maskinoversæt.): En protease kun fundet i thymus producerer særlige peptider, der fremmer positiv selektion af T-celler, der kan detektere ikke-selv-antigener, en proces, der tillader umodne T-celler til at udvikle sig til modenhed, har forskere opdaget. Dette fund kan yderligere bidrage til udviklingen af terapier for infektionssygdomme, kræft og immunsygdomme.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1413 :
**Parkinson's disease may begin in the gut** :
A major epidemiological registry-based study indicates that Parkinson's disease begins in the gastrointestinal tract. The study is the largest in the field so far.
Google-Translate (maskinoversæt.): En væsentlig epidemiologisk registerbaseret undersøgelse viser, at Parkinsons sygdom begynder i mavetarmkanalen. Undersøgelsen er den største i området hidtil.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1414 :
**Red Crabs Invade Southern California Beaches In Search Of Warm Water** :
Due to warm ocean temperatures, tens of thousands of red crabs are invading beaches in Southern California.»
Google-Translate (maskinoversæt.): På grund af varme havtemperaturer, titusinder af røde krabber invaderer strande i det sydlige Californien. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1415 :
**FDA to Cut Trans Fats from Processed Foods within 3 Years** :
Reducing the use of trans found, used in foods ranging from microwave popcorn to frozen pizza, could prevent 20,000 heart attacks and 7,000 deaths, the agency said
Google-Translate (maskinoversæt.): reducere brugen af trans fundet, anvendes i fødevarer lige fra mikrobølge popcorn til frossen pizza, kunne forhindre 20.000 hjerteanfald og 7.000 dødsfald, agenturet sagde

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1416 :
**Personal experience a major driver in decision for or against flu vaccination** :
Convincing someone to receive the annual flu vaccine goes beyond clever messaging and well-written public service announcements, research finds. A study outlines both the barriers and facilitators that motivate people in their flu vaccine decisions.
Google-Translate (maskinoversæt.): Overbevisende nogen til at modtage den årlige influenzavaccine går ud over kloge messaging og velskrevne public service-meddelelser, forskning finder. En undersøgelse skitserer både de barrierer og facilitatorer, der motiverer folk i deres influenzavaccine beslutninger.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1417 :
**Immunization Could Halt Post-Traumatic Stress** :
Experimental vaccine manipulates the immune system to alleviate the development of anxiety and fear in rodents
Google-Translate (maskinoversæt.): Eksperimentel vaccine manipulerer immunforsvaret til at afhjælpe udviklingen af angst og frygt i gnavere

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1418 :
**Mathematical model gives fashion advice** :
Researchers have developed a mathematical model that is able to assess whether a person is fashionably dressed and to give advice on how to make the outfit more fashionable.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har udviklet en matematisk model, der er i stand til at vurdere, om en person er moderigtigt klædt og til at give råd om, hvordan du får tøj mere fashionable.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1419 :
**Nanowires have unusually pronounced 'anelastic' properties** :
Researchers have found that nanoscale wires (nanowires) made of common semiconductor materials have a pronounced anelasticity — meaning that the wires, when bent, return slowly to their original shape rather than snapping back quickly.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har fundet, at nanoskala ledninger (nanotråde) lavet af almindelige halvledermaterialer har en udtalt anelasticity – hvilket betyder, at de ledninger, når bøjet tilbage langsomt til deres oprindelige form snarere end snapper tilbage hurtigt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1420 :
**Scientists find molecular switch that creates long-term immunity** :
Researchers have identified a protein responsible for preserving the antibody-producing cells that lead to long-term immunity after infection or vaccination.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har identificeret et protein, der er ansvarlig for at bevare de antistof-producerende celler, der fører til langsigtet immunitet efter infektion eller vaccination.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1421 :
**Panel outlines new diagnostic criteria for central nervous system disorder** :
New diagnostic criteria have been introduced for neuromyelitis optica, now called neuromyelitis optica spectrum disorder, which is an inflammatory disease of the central nervous system that is sometimes mistaken for multiple sclerosis.
Google-Translate (maskinoversæt.): Der er indført nye diagnostiske kriterier for neuromyelitis optica, nu kaldet neuromyelitis optica spektrum forstyrrelse, som er en inflammatorisk sygdom af centralnervesystemet, der undertiden forveksles med multipel sclerose.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1422 :
**Volcanic eruptions that changed human history** :
It is well known that large volcanic eruptions contribute to climate variability. A new study uses new evidence found in both ice cores and corresponding tree rings to show the timing and associated radiative forcing of nearly 300 individual volcanic eruptions extending as far back as the early Roman period.
Google-Translate (maskinoversæt.): Det er velkendt, at store vulkanudbrud bidrager til klimavariabilitet. En ny undersøgelse bruger nye beviser findes i både iskerner og tilsvarende træringe at vise timing og tilhørende strålingspåvirkning på næsten 300 individuelle vulkanudbrud strækker så langt tilbage som den tidlige romerske periode.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1423 :
**India's abortion law puts women at risk, should be changed, experts say** :
Proposed amendments to India's abortion law are 'contradictory' and need 'urgent redrafting' to prevent women from making ill informed decisions and risking their lives with illegal terminations, writes a senior doctor.
Google-Translate (maskinoversæt.): ændringsforslag til Indiens abort lov er »selvmodsigende« og brug "presserende omformulering« for at forhindre kvinder i at dårligt informerede beslutninger og risikere deres liv med illegale afslutninger, skriver en ledende læge.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1424 :
**More endangered pygmy sloths in Panama than previously estimated** :
Pygmy sloths wander inland in addition to inhabiting the mangrove fringes of their island refuge. A researchers now suggests that the population size of the pygmy sloth has been underestimated; a new, higher estimate for the number of sloths on Panama's Escudo de Veraguas Island points to how little is known about the species, and it underscores the need to conserve the sloths' isolated home.
Google-Translate (maskinoversæt.): Pygmy dovendyr vandre inde i landet ud over at bebo mangrove udkanten af deres ø tilflugtssted. A forskere foreslår nu, at befolkningen størrelse pygmæ dovenskab er blevet undervurderet; en ny, højere estimat for antallet af dovendyr på Panamas Escudo de Veraguas Island peger på, hvor lidt er kendt om arterne, og det understreger behovet for at bevare de dovendyr 'isolerede hjem.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1425 :
**Surprise! Some Job-Based Health Plans Don't Cover Hospitalization** :
Better read the fine print of your health insurance policy. An unlucky woman in Minnesota learned her policy was woefully skimpy only after she fell while walking her dogs, and faced a $19,000 bill.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Bedre læse det med småt i din sygesikring politik. En uheldig kvinde i Minnesota lærte hendes politik var sørgeligt mager først efter hun faldt, mens du går sine hunde, og står over for en $ 19000 lovforslag ».

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1426 :
**Russian science foundation shuts down** :
Dynasty Foundation liquidated after Ministry of Justice labels it a 'foreign agent'.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17952
Google-Translate (maskinoversæt.): dynastiet Foundation likvideret efter Justitsministeriet mærker det en "fremmed agent'.Nature News doi: 10,1038 / natur. 2.015,17952

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1427 :
**This Insanely Hard, Self-Driving Robot Race Takes Place In A Parking Lot** :
The challenge of the Autonomous Vehicle Competition, hosted by hobbyist electronics vendor SparkFun at its Boulder, Colorado, headquarters, seems simple enough: Build a robot…
Google-Translate (maskinoversæt.): Udfordringen i den selvstyrende Vehicle konkurrence, arrangeret af hobbyist elektronik leverandør sparkfun på sit Boulder, Colorado, hovedkvarter, synes simpelt nok: Byg en robot …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1428 :
**Face of bizarre sea creature revealed** :
One of nature's most bizarre animals – Hallucigenia – is finally revealed in its entirety after specimens in Canada reveal its missing face.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et af naturens mest bizarre dyr – Hallucigenia – er endelig afsløret i sin helhed efter prøver i Canada afslører sin manglende ansigt.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1429 :
**Extreme Exercise Can Poison the Blood** :
Even four hours of intense activity may be enough to let bacteria escape from the gut into the blood, setting off a chain of inflammation. Christopher Intagliata reports
Google-Translate (maskinoversæt.): Selv fire timers intens aktivitet kan være nok til at lade bakterier undslippe fra tarmen ind i blodet, modregning en kæde af inflammation. Christopher Intagliata rapporterer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1430 :
**Turkey election results delight scientists** :
Researchers hope that a more pluralistic parliament will put an end to interference and slipping standards.Nature 522 264 doi: 10.1038/522264a
Google-Translate (maskinoversæt.): forskere håber, at en mere pluralistisk parlament vil sætte en stopper for interferens og glider standards.Nature 522 264 doi: 10,1038 / 522264a

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1431 :
**Mannitol dosing errors made during transport of patients to tertiary hospitals** :
Researchers investigated mannitol use before and during transportation of patients with intracranial emergencies from peripheral hospitals to tertiary facilities that house neurosurgery departments. The authors found a 22% dosing error rate, with slightly more patients receiving a dose smaller, rather than larger, than the dose range recommended by the Brain Trauma Foundation.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere undersøgte mannitol brug før og under transport af patienter med intrakranielle nødsituationer fra perifere hospitaler til tertiære faciliteter, hus neurokirurgi afdelinger. Forfatterne fandt en 22% dosering fejlrate, med lidt flere patienter, der fik en dosis mindre, snarere end større, end den dosisområde anbefales af Brain Trauma Foundation.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1432 :
**Stuck on you: Research shows fingerprint accuracy stays the same over time** :
Fingerprints have been used by law enforcement and forensics experts to successfully identify people for more than 100 years. Though fingerprints are assumed to be infallible personal identifiers, there has been little scientific research to prove this claim to be true. As such, there have been repeated challenges to the admissibility of fingerprint evidence in courts of law.
Google-Translate (maskinoversæt.): fingeraftryk er blevet brugt af de retshåndhævende og forensics eksperter til at identificere folk for mere end 100 år. Selvom fingeraftryk antages at være ufejlbarlige personlige identifikatorer, har der været lidt videnskabelig forskning for at bevise denne påstand til at være sandt. Som sådan har der været gentagne udfordringer for realitetsbehandling af fingeraftryk bevismateriale i domstole.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1433 :
**Commenters exposed to prejudiced comments more likely to display prejudice themselves** :
Comment sections on websites continue to be an environment for trolls to spew racist opinions. The impact of these hateful words shouldn't have an impact on how one views the news or others, but that may not be the case. A recent study found that exposure to prejudiced online comments can increase people's own prejudice, and increase the likelihood that they leave prejudiced comments themselves.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kommentar sektioner på hjemmesider fortsat være et miljø for trolde at udspy racistiske udtalelser. Virkningen af disse hadefulde ord bør ikke have indflydelse på, hvordan man ser nyheder eller andre, men det kan ikke være tilfældet. En nylig undersøgelse viste, at eksponering for fordomsfulde online kommentarer kan øge folks egen fordomme og øge sandsynligheden for, at de forlader fordomsfulde kommentarer selv.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1434 :
**Statins show promise to reduce major complications following lung surgery** :
Statins have been shown to reduce complications from cardiovascular surgery. To determine whether statins might also help those undergoing major lung surgeries, a team of researchers conducted a well-designed study that randomized patients to receive either a statin or placebo before and after surgery. They found that patients undergoing major lung resection experienced fewer complications overall
Google-Translate (maskinoversæt.): Statiner har vist sig at reducere komplikationer fra hjerte-kar-kirurgi. At afgøre, om statiner kan også hjælpe dem, der gennemgår store lunge kirurgi, et hold af forskere gennemført en veltilrettelagt undersøgelse, randomiserede patienter til at modtage enten et statin eller placebo før og efter operationen. De fandt, at patienter, der gennemgår større lunge resektion oplevede færre komplikationer generelt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1435 :
**These monkeys could win dad of the year** :
The natural world’s finest fathers might just be covered with fur and live in the trees of Argentina. Male owl monkeys do a good portion of the nurturing, child-rearing, and protecting of offspring, researchers say. “These fathers play, groom, share food, and transport infants more than the mothers," says Eduardo Fernandez-Duque, a professor at Yale University who has studied owl monkeys in their
Google-Translate (maskinoversæt.): Den naturlige verdens fineste fædre måske bare blive dækket med pels og bor i træerne i Argentina. Mandlige ugle aber gør en god del af den næring, børneopdragelse, og beskyttelse af afkom, siger forskerne. "Disse fædre lege, brudgom, dele mad og transport spædbørn mere end mødrene," siger Eduardo Fernandez-Duque, professor ved Yale University, der har studeret ugle aber i deres

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1436 :
**Teaching reflection to doctors to improve physician-patient interactions** :
The results of a year-long project have been released in which medical residents reflected on their interactions with patients as a way of understanding the meaning of both their patient's, and their own, communication.
Google-Translate (maskinoversæt.): Resultaterne af et år lange projekt er blevet løsladt, hvor medicinske beboere afspejlet på deres interaktion med patienterne som en måde at forstå betydningen af både deres patients, og deres egen, kommunikation.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1437 :
**Reconstructing the Michelangelo bronzes** :
Engineers, imagers and anatomists are helping Art historians to try to understand how the two mysterious Renaissance bronzes were made and why they look the way they do by making accurate replicas of the originals. The latest technology — neutron imaging, XRF analysis, 360 degree laser scanning, 3D printing, and real-time x-ray videography — has been involved in this Renaissance ‘whodunnit’.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ingeniører, kameraer og anatomer hjælper kunst historikere til at forsøge at forstå, hvordan de to mystiske renæssance bronze blev foretaget og hvorfor de ser, som de gør ved at gøre nøjagtig kopi af originalerne Den nyeste teknologi -. neutron billedbehandling, XRF analyse, 360 graders laserscanning, 3D-print, og real-time røntgen videography – har været involveret i denne renæssance 'whodunnit «.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1438 :
**Misquotes and memes: Did Ben Franklin really say that?** :
As Independence Day approaches, social media is lighting up with memes and quotes from the nation’s Founding Fathers. But did George Washington, Thomas Jefferson and Benjamin Franklin actually say these things for which they receive so much acclaim? A scholar can tell the truth about Ben.
Google-Translate (maskinoversæt.): Da Independence Day nærmer sig, er sociale medier belysning op med memer og citater fra nationens grundlæggere. Men vidste George Washington, Thomas Jefferson og Benjamin Franklin faktisk sige disse ting, som de modtager så meget anerkendelse? En lærd kan fortælle sandheden om Ben.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1439 :
**Making new materials with micro-explosions** :
Scientists have made exotic new materials by creating laser-induced micro-explosions in silicon, the common computer chip material.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har gjort eksotiske nye materialer ved at skabe laser-induceret mikro-eksplosioner i silicium, den fælles computerchip materiale.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1440 :
**Does a Multiverse Fermi Paradox Disprove the Multiverse?** :
If we live in a multiverse then Where Is Everybody Else?
Google-Translate (maskinoversæt.): Hvis vi lever i et multivers derefter Hvor er Everybody Else?

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1441 :
**Majority of adults favor ban on powdered alcohol, concerned it would increase underage drinking** :
Adults across the country share the same top concern about the new alcohol-on-the-go product: potential misuse among underage youth. Packaged in travel-friendly pouches, powdered alcohol will be available in flavors of distilled spirits like vodka and rum and also mixed drinks. One packet of powdered alcohol mixed with six ounces of liquid creates an instant cocktail.
Google-Translate (maskinoversæt.): Voksne over hele landet deler samme top bekymring over den nye alkohol-on-the-go produkt: potentielt misbrug blandt mindreårige unge. Pakket i rejse-venlige poser, vil pulveriseret alkohol være tilgængelig i varianter af destilleret spiritus som vodka og rom og også blandet drikkevarer. En pakke af pulveriseret alkohol blandet seks ounces væske skaber en øjeblikkelig cocktail.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1442 :
**Young adults who survive cancer hospitalized more often than the general population** :
Up to 20 years after people in the 20-44 age group are declared cancer-free, they still have more hospitalizations than the general public, new research has found.
Google-Translate (maskinoversæt.): Op til 20 år efter folk i 20-44 aldersgruppe erklæret kræft-fri, de stadig har flere indlæggelser end den brede offentlighed, har ny forskning fundet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1443 :
**Fishing for new ways to stop Parkinson's, a researcher makes big catches in the gene pool** :
A geneticist is exploring the protective power of coffee, nicotine and NSAIDs — and the damage caused by the immune system and microbiome. She also finding predictive power in key genetic variations.
Google-Translate (maskinoversæt.): En genetiker undersøger den beskyttende effekt af kaffe, nikotin og NSAID – og skader forårsaget af immunsystemet og microbiome. Hun også finde forudsigende magt i vigtige genetiske variationer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1444 :
**Brawling badgers age faster** :
Male badgers that spend their youth fighting tend to age more quickly than their passive counterparts according to new research. The 35-year study revealed that male badgers living alongside a high density of other males grow old more quickly than those living with lower densities of males.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mandlige grævlinger, der tilbringer deres ungdom kæmper en tendens til alder hurtigere end deres passive kolleger viser ny forskning. Den 35-årig undersøgelse viste, at mandlige grævlinger lever sammen med en høj tæthed af andre hanner ældes hurtigere end dem, der bor med lavere tætheder af mænd.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1445 :
**REM sleep critical for young brain development; medication interferes** :
Rapid eye movement or REM sleep actively converts waking experiences into lasting memories and abilities in young brains, reports a new study. The finding broadens the understanding of children's sleep needs and calls into question the increasing use of REM-disrupting medications such as stimulants and antidepressants.
Google-Translate (maskinoversæt.): hurtige øjenbevægelser eller REM-søvn konverterer aktivt vågne erfaringer i varige minder og evner hos unge hjerne, rapporter en ny undersøgelse. Konstateringen udvider forståelsen af børns søvn behov, og sætter spørgsmålstegn ved stigende brug af REM-forstyrre medicin såsom stimulanser og antidepressiva.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1446 :
**Freezing single atoms to absolute zero with microwaves brings quantum technology closer** :
Physicists have found a way of using everyday technology found in kitchen microwaves and mobile telephones to bring quantum technology closer.
Google-Translate (maskinoversæt.): Fysikere har fundet en måde at bruge dagligdags teknologi findes i køkkenet mikrobølgeovne og mobiltelefoner til at bringe kvante teknologi tættere på.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1447 :
**Restored streams take 25 years or longer to recover** :
The number of plant species growing just next to restored streams can take up to 25 years to increase above those channelized during the timber floating era, research concludes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Den Antallet af plantearter vokser lige ved siden af restaurerede vandløb kan tage op til 25 år at stige over dem kanaliseret under træet flydende æra, konkluderer forskning.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1448 :
**UK general practitioners and the Fit for Work scheme** :
An editorial by primary care researchers analyses the GP role in the sickness certification process and the new Fit for Work scheme and suggests that GPs are key to supporting individuals to maintain the hope and belief that they can work, 'rather than adding to the numbers of individuals off work on long term sickness who may have been able to work.'
Google-Translate (maskinoversæt.): En redaktionelle ved primære sundhedstjeneste forskere analyserer GP rolle i sygdom certificeringsprocessen og den nye Fit for Work-ordningen og foreslår, at de praktiserende læger er nøglen til at støtte enkeltpersoner til at opretholde håbet og troen på, at de kan arbejde, "snarere end at tilføje til antallet af personer fra arbejde på lang sigt sygdom, der kan have været i stand til at arbejde.«

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1449 :
**Little faith in carbon capture in the EU and USA** :
Pessimism prevails about the future of carbon capture and storage in both the USA and EU. This is despite the fine promises that it was precisely this technology that would save the oil and gas industry.
Google-Translate (maskinoversæt.): Pessimisme hersker om fremtid kulstofopsamling og -lagring i både USA og EU. Dette er på trods af de fine løfter, som det var netop denne teknologi, der ville spare olie og gasindustrien.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1450 :
**Why the bloating during menopause? Blame the hormones or the lack of them** :
Many women experience water retention and bloating when their hormone levels change, but how sex hormones affect water balance is not understood. A new study offers an explanation, finding that sex hormones can directly control how the body reabsorbs water.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mange kvinder oplever fastholdelse og oppustethed vand, når deres hormonniveau ændres, men hvordan kønshormoner påvirker vandbalancen er ikke forstået. En ny undersøgelse giver en forklaring, finde, at kønshormoner kan styre direkte, hvordan kroppen reabsorbs vand.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1451 :
**Why did the dinosaur cross the equator, then not stay there?** :
A remarkably detailed picture of the climate and ecology during the Triassic Period explains why dinosaurs failed to establish dominance near the equator for 30 million years.
Google-Translate (maskinoversæt.): Et bemærkelsesværdigt detaljeret billede af klimaet og økologi under Trias Periode forklarer, hvorfor dinosaurerne ikke godtgjort dominans nær ækvator i 30 millioner år.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1452 :
**Newfound groups of bacteria are mixing up the tree of life** :
Bacteria, one of the three major branches of the tree of life, are a fuzzy bit of foliage. While scientists know there are many unidentified species, they have not been classified or characterized because no one can culture them. Now biologists have sequenced a community of bacteria, assembled almost 800 nearly complete genomes and found that many of them represent completely new phyla: more than
Google-Translate (maskinoversæt.): Bakterier, en af de tre store grene af livets træ, er en fuzzy smule løv. Mens forskerne ved, at der er mange uidentificerede arter, er de ikke blevet klassificeret eller karakteriseret fordi ingen kan kultur dem. Nu biologer har sekventeret et fællesskab af bakterier, samlet næsten 800 næsten komplette genomer og fandt, at mange af dem repræsenterer helt ny phyla: mere end

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1453 :
**Comet-Lander Philae Wakes Up and Phones Home** :
The historic space probe has sent signals to Earth, ending seven months of silence
Google-Translate (maskinoversæt.): Den historiske rumsonde har sendt signaler til Jorden, slutter syv måneders stilhed

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1454 :
**License for cutting: How intracellular signaling regulates growth factor production** :
Cancer cells need life-essential molecules to proliferate. These so-called growth factors are activated by ectodomain shedding of precursor proteins on the outside of the plasma membrane, mainly carried out by three human cleavage enzymes. A pharmaceutical blocking of these enzymes could hinder cancer from growing but would also inhibit other life-essential processes. Now, researchers have shown t
Google-Translate (maskinoversæt.): Kræftceller har brug for liv-væsentlige molekyler at proliferere. Disse såkaldte vækstfaktorer aktiveres af ektodomæne udgydelse af precursor-proteiner på ydersiden af plasmamembranen, hovedsagelig udført af tre humane spaltningsenzymer. Farmaceutisk blokering af disse enzymer kunne hindre kræft i at vokse, men ville også hæmme andre liv-væsentlige processer. Nu har forskere vist, t

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1455 :
**New Zealand plans first private launch site for orbital rockets** :
Space flight firm Rocket Lab says it will construct the world's first private launch facility in southern New Zealand
Google-Translate (maskinoversæt.): Space flyvning firma Rocket Lab siger, at det vil opføre verdens første private lancering facilitet i det sydlige New Zealand

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1456 :
**Watch This Drone Drive A Toy Boat** :
Parrot Hydrofoil Decorative ArtParrotFrench dronemaker Parrot’s latest creation turns a flying machine into an engine for a boat. The boat-drone hybrid is a hydrofoil–a boat already designed to lift most of its body from the water and travel instead through the air, just skimming the surface of the sea. With a simple command from a smartphone app, a lever tilts up the deck-mounted Flying Spider
Google-Translate (maskinoversæt.): Parrot Hydrofoil Dekorative ArtParrotFrench dronemaker Parrot seneste skabelse forvandler en flyvende maskine i en motor til en båd. Båden-drone hybrid er en flyvebåd – en båd der allerede designet til at løfte det meste af sin krop fra vandet og rejse i stedet gennem luften, bare skumme havoverfladen. Med en enkel kommando fra en smartphone-app, en løftestang vipper op dæk monteret Flying Spider

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1457 :
**After you drink juice, slather on sunscreen** :
White people who drink orange juice or eat a lot of grapefruit should be sure to put on extra sunscreen for a few days. A new study suggests they may have a higher 25-year risk of developing malignant melanoma, a potentially lethal form of skin cancer. Citrus contains compounds called psoralens that can make skin more sensitive to light exposure. Those findings have been documented in studies and
Google-Translate (maskinoversæt.): hvide folk, der drikker appelsinjuice eller spise en masse af grapefrugt skal være sikker på at sætte på ekstra solcreme i et par dage. En ny undersøgelse antyder, at de kan have en højere 25-års risiko for at udvikle malignt melanom, en potentielt dødelig form for hudkræft. Citrus indeholder forbindelser kaldet psoralener, der kan gøre huden mere følsom over for lys eksponering. Disse resultater er blevet dokumenteret i undersøgelser og

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1458 :
**Using bacterial 'fight clubs' to find new drugs** :
Chemists have demonstrated that creating bacterial 'fight clubs' is an effective way to discover natural molecules with the potential to become new drugs. The "fight club" approach applies analytical tools to analyze what happens when microbes compete.
Google-Translate (maskinoversæt.): kemikere har vist, at skabe bakterielle 'kampen klubber «er en effektiv måde at opdage naturlige molekyler med potentiale til at blive nye lægemidler. Den "fight club" tilgang gælder analytiske redskaber til at analysere, hvad der sker, når mikrober konkurrere.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1459 :
**How Our Days Became Numbered: Great data, wrong results** :
As the US industrialised in the early 1900s, life insurers hunted data on everyday citizens as never before – with unintended consequences, says a new book
Google-Translate (maskinoversæt.): Da USA industrialiseret i begyndelsen af 1900'erne, livsforsikringsselskaber jages data om hverdagens borgere som aldrig før – med utilsigtede konsekvenser, siger en ny bog

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1460 :
**Same-Sex Marriage Doesn't Affect Opposite-Sex Marriage Rates, Study Finds** :

Google-Translate (maskinoversæt.):

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1461 :
**Cancer drug makes fruit flies live longer** :
Adult fruit flies given a cancer drug live 12 percent longer than average, according to a study researching healthy aging. The drug targets a specific cellular process that occurs in animals, including humans, delaying the onset of age-related deaths by slowing the aging process.
Google-Translate (maskinoversæt.): Voksne bananfluer givet en cancer drug levende 12 procent længere end gennemsnittet, ifølge en undersøgelse forske sund aldring. Lægemidlet er rettet mod en specifik cellulær proces, der forekommer hos dyr, herunder mennesker, forsinkelse af indtræden af ??aldersrelaterede dødsfald ved at nedsætte modningen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1462 :
**Researchers question what happens in the brain when we think** :
New research questions the prevailing doctrine on how the brain absorbs and processes information. The idea that the brain has a mechanism to maintain activity at the lowest possible level is incorrect.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ny forskning sætter spørgsmålstegn den fremherskende doktrin om, hvordan hjernen absorberer og bearbejder information. Tanken om, at hjernen har en mekanisme til at opretholde aktiviteten på det lavest mulige niveau er forkert.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1463 :
**Scientists driven to help transform commutes with 'smart' traffic lights** :
Traffic jams not only make daily commutes exasperating, they also contribute to excessive fuel consumption and air pollution.
Google-Translate (maskinoversæt.): Trafikpropper ikke kun gøre de daglige pendler irriterende, de bidrager også til overdreven brændstofforbrug og luftforurening.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1464 :
**Scientists turn white fat into obesity-fighting beige fat** :
Scientists have shown that berries, grapes and other fruits convert excess white fat into calorie-burning 'beige' fat, providing new strategies for the prevention and treatment of obesity. In the study, mice were fed a high fat diet. Those receiving resveratrol in amounts equivalent to 12 ounces of fruit per day for humans gained about 40 percent less weight than control mice.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forskere har vist, at bær, druer og andre frugter omdanne overskydende hvide fedt til kalorie-brænding 'beige' fedt, som giver nye strategier for forebyggelse og behandling af fedme. I undersøgelsen blev mus fodret med en diæt med højt fedtindhold. Der modtager resveratrol i mængder svarende til 12 ounces frugt om dagen for mennesker vundet omkring 40 procent mindre vægt end kontrol mus.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1465 :
**Why Do Graveyard Shifts Wreak Havoc on Human Metabolism?** :
By getting volunteers to live in a sleep lab for more than a month, researchers hope to unravel the effects of chronic sleep debt and circadian rhythm gone awry
Google-Translate (maskinoversæt.): Ved at få frivillige til at leve i en søvn laboratorium for mere end en måned, håber forskerne at opklare virkningerne af kronisk søvn gæld og døgnrytme gået skævt

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1466 :
**Dark Matter Particles Interact with Themselves** :
This never-before-seen phenomenon could help explain what comprises dark matter
Google-Translate (maskinoversæt.): Dette aldrig-før-set fænomen kunne hjælpe med at forklare, hvad der omfatter mørkt stof

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1467 :
**Elective surgery is associated with lower risk of death than drugs for ulcerative colitis treatment** :
Patients over 50 with ulcerative colitis (UC), a chronic disease of the colon, who undergo surgery to treat their condition live longer than those who are treated with medications, according to a new study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Patienter over 50 med colitis ulcerosa (UC), en kronisk sygdom i colon, der gennemgår operation for at behandle deres tilstand lever længere end dem, der behandles med medikamenter, ifølge en ny undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1468 :
**Consumers should seek a variety of fiber sources to get the maximum health benefits** :
Consumers who get fiber from many sources — both naturally occurring and added in manufacturing — may benefit more than people who limit their intake to a single type, according to an expert.
Google-Translate (maskinoversæt.): Forbrugere, der får fiber fra mange kilder – både naturligt forekommende og tilsatte i fremstillingsindustrien – kan gavne mere end folk, der begrænser deres indtag til en enkelt type, ifølge en ekspert.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1469 :
**Skin cancer marker plays critical role in tumor growth** :
The protein keratin 17 — the presence of which is used in the lab to detect and stage various types of cancers — is not just a biomarker for the disease, but may play a critical role in tumor growth, scientists suggest.
Google-Translate (maskinoversæt.): Proteinet keratin 17 – tilstedeværelsen af ??som anvendes i laboratoriet til påvisning og iscenesætte forskellige typer af kræft – er ikke kun en biomarkør for sygdommen, men kan spille en kritisk rolle i tumorvækst, forskere antyder.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1470 :
**Pluto's Odd Dark Spots Continue to Puzzle Scientists** :
A spacecraft set to fly by Pluto next week has returned photos that reveal more detail of four large dark patches near the equator
Google-Translate (maskinoversæt.): En rumfartøj indstillet til at flyve af Pluto i næste uge er vendt tilbage fotos, der viser flere detaljer i fire store mørke pletter nær ækvator

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1471 :
**Smartphones may be detrimental to learning process** :
A yearlong study of first-time smartphone users has found that users felt smartphones were actually detrimental to their ability to learn. The research reveals the self-rated impact of smartphones among the users.
Google-Translate (maskinoversæt.): En årelang undersøgelse af førstegangsbrugere smartphone-brugere har konstateret, at brugerne følte smartphones var faktisk skadeligt for deres evne til at lære. Forskningen afslører selvvurderet effekt af smartphones blandt brugerne.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1472 :
**Early exposure to cat urine makes mice less likely to escape from cats** :
Mice that are exposed to the powerful smell of cat urine early in life do not escape from cats later in life. Researchers have discovered that mice that smell cat urine early in life, do not avoid the same odor, and therefore do not escape from their feline predators, later in life.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mus, der udsættes for den magtfulde duften af ??cat urin tidligt i livet ikke flygte fra katte senere i livet. Forskere har opdaget, at mus, der lugter cat urin tidligt i livet, ikke undgår den samme lugt, og derfor ikke undslippe fra deres katte rovdyr, senere i livet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1473 :
**Rosetta Orbiter Spots 18 Holes On Comet** :
On the other side of our solar system, the Rosetta spacecraft is orbiting a duck-shaped comet named 67P/Churyumov-Gerasimenko. New images have revealed that the surface of that comet is riddled with sinkholes. We've counted 18 so far.Comet 67P is essentially a ball of ice and dust, and as the comet swings in closer to the Sun, scientists think some of that ice warms up and evaporates in a process
Google-Translate (maskinoversæt.): På den anden side af vores solsystem, er Rosetta rumfartøj kredsende en and-formet komet ved navn 67P / Churyumov-Gerasimenko. Nye billeder har afsløret, at overfladen på den komet er fyldt med jordfaldshuller. Vi har talt 18 så far.Comet 67P er hovedsageligt en kugle af is og støv, og da de komet udsving i tættere på Solen, forskere mener nogle af denne is varmer op og fordamper i en proces

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1474 :
**To Keep Up With Earth's Rotation, Clocks Will Tick An Extra Second Tonight** :
There is an extra "leap" second in Tuesday's clock. The second is designed to keep the clocks in synch with earth's rotation, but some people would like to take it away.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Der er en ekstra "spring" anden i tirsdagens ur. Den anden er designet til at holde ure i synkroniseret med jordens rotation, men nogle mennesker vil gerne tage det væk. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1475 :
**Study highlights 'important safety issue' with widely used MRI contrast agents** :
New results in animals highlight a major safety concern regarding a class of magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents used in millions of patients each year. The study adds to concerns that repeated use of specific "linear"-type gadolinium-based contrast agents (GBCAs) lead to deposits of the heavy-metal element gadolinium in the brain.
Google-Translate (maskinoversæt.): Nye resultater hos dyr fremhæve en større sikkerhed bekymring en klasse af magnetisk resonans (MRI) kontrastmidler anvendes i millioner af patienter hvert år. Undersøgelsen bidrager til bekymringer, som gentagne brug af specifikke "lineær" -type gadolinium-baserede kontrastmidler (GBCAs) fører til indskud af heavy-metal-element gadolinium i hjernen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1476 :
**Hubble's Proposed Supersize Successor Generates Controversy** :
As the legendary space telescope enters its twilight years, astronomers are searching for a replacement, but no one agrees about what it should accomplish
Google-Translate (maskinoversæt.): Da den legendariske rumteleskopet indtaster sine tusmørke år, er astronomerne søger efter en erstatning, men ingen er enig om, hvad det skal udrette

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1477 :
**Seeing where stars collide** :
Using the advanced adaptive optics system GeMS, on the Gemini South telescope, astronomers have imaged a beautiful stellar jewel-box — a tightly packed cluster of stars that is one of the few places in our galaxy where astronomers think stars can actually collide.
Google-Translate (maskinoversæt.): Brug af avancerede adaptive optik systemet ædelstene, på Gemini South teleskopet har astronomerne afbildet en smuk stjernernes juvel-box – en tæt pakket klynge af stjerner, der er et af de få steder i vores galakse, hvor astronomer tror stjerner kan faktisk kolliderer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1478 :
**Exclusive: Oliver Sacks, Antonio Damasio and Others Debate Christof Koch on the Nature of Consciousness** :
A few neurologists and brain scientists are proposing that the secret underlying all conscious activity must lie with the way cells respond to stimuli they receive from their environment. In a…
Google-Translate (maskinoversæt.): Et par neurologer og hjerneforskere foreslår, at hemmeligheden bag al bevidst aktivitet skal ligge med den måde celler reagerer på stimuli, de modtager fra deres omgivelser. I en …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1479 :
**Could Climate Change Cause The Next Cholera Pandemic?** :
For over twenty years, climate change and increases in cholera infection have been associated. Now researchers show an even greater risk for a worldwide pandemic.
Google-Translate (maskinoversæt.): I over tyve år har klimaændringer og stigninger i kolera-infektion blevet forbundet. Nu har forskere viser en endnu større risiko for en verdensomspændende pandemi.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1480 :
**Algae, quinoa, legumes top list of alternative protein choices** :
Algae is evolving as the next new alternative protein source consumers are anxious to bite into as an ingredient in crackers, snack bars, cereals and breads, according to an expert.
Google-Translate (maskinoversæt.): Alger udvikler sig som de næste nye alternative protein kilde forbrugere er ivrige efter at bide i som ingrediens i kiks, snackbarer, korn og brød, ifølge en ekspert.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1481 :
**Norway could be Europe's 'green battery'** :
Norwegian hydropower could make Norway the "green battery" of Europe — not by building new power plants, but by further developing the hydropower installations that were built out beginning at the turn of the last century.
Google-Translate (maskinoversæt.): Norsk vandkraft kunne gøre Norge den "grønne batteri" i Europa – ikke ved at bygge nye kraftværker, men ved at videreudvikle de vandkraftanlæg, der blev bygget ud begyndende ved årsskiftet af sidste århundrede.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1482 :
**The oceans can’t take any more: Fundamental change in oceans predicted** :
Our oceans need an immediate and substantial reduction of anthropogenic greenhouse gas emissions. If that doesn't happen, we could see far-reaching and largely irreversible impacts on marine ecosystems, which would especially be felt in developing countries.
Google-Translate (maskinoversæt.): Vores oceaner har brug for en øjeblikkelig og betydelig reduktion af menneskeskabte drivhusgasemissioner. Hvis det ikke sker, kunne vi se vidtrækkende og stort set irreversible virkninger på de marine økosystemer, som især ville kunne mærkes i udviklingslandene.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1483 :
**Hydroelectric dams drastically reduce tropical forest biodiversity** :
Widely hailed as 'green' sources of renewable energy, hydroelectric dams have been built worldwide at an unprecedented scale. But new research reveals that these major infrastructure projects are far from environmentally friendly.
Google-Translate (maskinoversæt.): Vidt hyldet som "grønne" kilder til vedvarende energi, har hydroelektriske dæmninger bygget på verdensplan på et hidtil uset omfang. Men ny forskning viser, at disse store infrastrukturprojekter er langt fra miljøvenlige.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1484 :
**Discovery of nanotubes offers new clues about cell-to-cell communication** :
When it comes to communicating with each other, some cells may be more "old school" than was previously thought. Certain types of stem cells use microscopic, threadlike nanotubes to communicate with neighboring cells, like a landline phone connection, rather than sending a broadcast signal.
Google-Translate (maskinoversæt.): Når det kommer til at kommunikere med hinanden, kan nogle celler være mere "old school", end man tidligere troede. Visse typer af stamceller bruger mikroskopiske, trådlignende nanorør til at kommunikere med nabolandet celler, ligesom en fastnet telefon-forbindelse, frem for at sende et sendesignal.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1485 :
**Targeting nerve endings to curb allergic asthma** :
A study supports a surprising alternative approach to controlling asthma: targeting certain sensory nerve endings in the lungs. The researchers show that specialized sensory neurons called nociceptors are not only activated by allergic inflammation, but also exacerbate the allergic immune response. When these neurons are selectively silenced in mouse models of acute and chronic asthma, both inflam
Google-Translate (maskinoversæt.): En undersøgelse understøtter en overraskende alternativ tilgang til kontrollen af ??astma: målrettet visse sensoriske nerveender i lungerne. Forskerne viser, at specialiserede sensoriske neuroner kaldes nociceptorer ikke kun aktiveres af allergisk inflammation, men også forværre respons allergisk immunforsvar. Når disse neuroner er selektivt stumme i musemodeller for akut og kronisk astma, både Inflam

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1486 :
**Color of urine to be valid gauge for hydration in children, researcher finds** :
More than half of American children are dehydrated, and a researcher has found an easy way for children to gauge hydration using established protocols already in place for athletes. The research also shows that children can accurately self-assess hydration levels using established methods. Mild dehydration in children has been linked to reduced cognitive functioning and is associated with poorer s
Google-Translate (maskinoversæt.): Mere end halvdelen af ??amerikanske børn er dehydreret, og en forsker har fundet en nem måde for børn at måle hydrering ved anvendelse af etablerede protokoller allerede for atleter. Forskningen viser også, at børn kan præcist selvangiver hydrering niveauer ved hjælp af etablerede metoder. Mild dehydrering hos børn er blevet forbundet med nedsat kognitiv funktion og er forbundet med fattigere s

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1487 :
**Relationship seen across studies between cyberbullying, depression** :
The median percentage of children and adolescents who reported being bullied online was 23 percent and there appears to be a consistent relationship between cyberbullying and reports of depression in a review of social media studies, according to a new article.
Google-Translate (maskinoversæt.): Medianen andelen af børn og unge, der rapporterede at blive mobbet online var 23 procent, og der synes at være en konsistent sammenhæng mellem cybermobning og rapporter på depression i en gennemgang af sociale medier undersøgelser, ifølge en ny artikel.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1488 :
**'Real world' link between type 2 diabetes, low blood sugar risk** :
Hypoglycaemia is an issue amongst people with type 2 diabetes, particularly for those on insulin, yet is still fairly common for other treatment regimens. Now the hypoglycaemic events in the ‘real world’ type 2 diabetes population have been examined in a first-of-its-kind review. The study highlights the need for patient education to raise awareness of hypoglycaemia and for healthcare professional
Google-Translate (maskinoversæt.): Hypoglykæmi er et problem blandt mennesker med type 2-diabetes, især for dem på insulin, men er stadig temmelig almindeligt for andre behandlingsregimer. Nu hypoglykæmi i den "virkelige verden" type 2-diabetes population er blevet undersøgt i en første-of-its-kind review. Undersøgelsen sætter fokus på behovet for patientuddannelse at øge bevidstheden om hypoglykæmi og for sundhedspleje professionelle

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1489 :
**#Prattkeeping Is The Best Science Meme On Social Media Right Now** :
Zookeepers and animal lovers around the world have taken to posing like Chris Pratt in the movie Jurassic World, tagging the images with the hashtags #Prattkeeping and…
Google-Translate (maskinoversæt.): Dyrepassere og dyreelskere verden over har taget til poserer som Chris Pratt i filmen Jurassic World, tagging billederne med hashtags #Prattkeeping og …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1490 :
**DNA Confirms Kennewick Man's Genetic Ties To Native Americans** :
The new evidence suggests the ancient skeleton is closely related to members of a Washington state tribe. The findings are likely to rekindle an old debate between scientists and Native Americans.»
Google-Translate (maskinoversæt.): Den nye beviser foreslår den gamle skelet er tæt knyttet til medlemmer af en Washington state stamme. Resultaterne forventes at genoplive en gammel debat mellem forskere og indfødte amerikanere. »

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1491 :
**Maternal stress alters offspring gut, brain through vaginal microbiome** :
The neonate is exposed to the maternal vaginal microbiota during birth, providing the primary source for normal gut colonization, host immune maturation, and metabolism. These early interactions between the host and microbiota occur during a critical window of neurodevelopment, suggesting early life as an important period of cross talk between the developing gut and brain. Changes in the vaginal m
Google-Translate (maskinoversæt.): Det nyfødte barn er udsat for moderens vaginale mikrobiota under fødslen, hvilket giver den primære kilde til normal gut kolonisering, vært immun modning, og stofskifte. Disse tidlige interaktioner mellem værten og mikrobiota forekomme under en kritisk vindue af nervesystemets udvikling, hvilket tyder på tidlige liv som en vigtig periode med krydstale mellem udviklingslandene tarmen og hjernen. Ændringer i de vaginale m

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1492 :
**What the blank makes quantum dots blink?** :
Quantum dots promise an astounding range of applications, if scientists can conquer their annoying habit of blinking. Researchers recently ran simulations that offer new insights into the problem.
Google-Translate (maskinoversæt.): Quantum prikker lover en forbløffende vifte af applikationer, hvis forskerne kan erobre deres irriterende vane med at blinke. Forskere nylig kørte simuleringer, der tilbyder nye indsigter i problemet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1493 :
**Can phone data detect real-time unemployment?** :
Mobile phone data can provide rapid insight into employment levels, precisely because people's communications patterns change when they are not working, a study concludes.
Google-Translate (maskinoversæt.): Mobiltelefon data kan give hurtig indsigt i beskæftigelsen, netop fordi folks kommunikationsmønstre ændrer sig, når de ikke arbejder, en undersøgelse konkluderer.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1494 :
**Intense therapy returns arm control after stroke** :
Extensive physical therapy can help people who have suffered a stroke recover motor function—even if the treatment begins a year or more after the stroke occurred. After a stroke, the brain and body can start recovering immediately and can show improvement up to six months afterward. But a new study looked at people who still had persistent disability 12 months or longer after they completed stand
Google-Translate (maskinoversæt.): kan Omfattende fysisk terapi hjælpe folk, der har lidt et slagtilfælde genvinde motorik-selvom behandlingen begynder et år eller mere efter slagtilfældet indtraf. Efter et slagtilfælde, kan hjernen og kroppen begynder at komme med det samme og kan vise forbedring op til seks måneder bagefter. Men en ny undersøgelse så på folk, der stadig havde vedvarende handicap 12 måneder eller længere, efter de afsluttede stå

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1495 :
**Ocean warming leads to stronger precipitation extremes** :
Due to climate change, not only atmospheric, but also oceanic, temperatures are rising. A new study shows that increases in sea surface temperature can contribute to the development of stronger precipitation events.
Google-Translate (maskinoversæt.): Grundet klimaændringer, ikke kun atmosfæriske, men også oceaniske, temperaturer stiger. En ny undersøgelse viser, at stigninger i havets overfladetemperatur kan bidrage til udviklingen af stærkere nedbørshændelser.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1496 :
**NASA missions monitor a waking black hole** :
NASA's Swift satellite detected a rising tide of high-energy X-rays from the constellation Cygnus on June 15, just before 2:32 p.m. EDT. About 10 minutes later, the Japanese experiment on the International Space Station called the Monitor of All-sky X-ray Image (MAXI) also picked up the flare.
Google-Translate (maskinoversæt.): NASAs Swift satellit registreret en stigende bølge af højenergi røntgenstråler fra stjernebilledet Cygnus den 15. juni, lige før 02:32 EDT. Omkring 10 minutter senere, den japanske eksperiment på den internationale rumstation kaldet Monitor af All-sky røntgen billede (MAXI) også hentede flare.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1497 :
**Chemists characterize 3-D macroporous hydrogels** :
Chemists have developed two novel methods to characterize 3-D macroporous hydrogels — materials that hold great promise for developing 'smart' responsive materials that can be used for catalysts, chemical detectors, tissue engineering scaffolds and absorbents for carbon capture.
Google-Translate (maskinoversæt.): Kemikere har udviklet to nye metoder til at karakterisere 3-D makroporøse hydrogeler – materialer, der hold meget lovende for at udvikle 'smart' reagerende materialer, der kan bruges til katalysatorer, kemiske detektorer, væv engineering stilladser og absorbenter til kulstofopsamling.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1498 :
**Healthy diet linked to lower death rates among low-income residents in Southeastern USA** :
Eating a healthy diet was linked with a lower risk of dying from heart disease, stroke, cancer or other diseases among a population of low-income individuals living in the Southeastern U.S., according to investigators. Nearly two-thirds of the participants in the study were African-American.
Google-Translate (maskinoversæt.): Spise en sund kost var forbundet med en lavere risiko for at dø af hjertesygdomme, slagtilfælde, kræft eller andre sygdomme blandt en population af lav indkomst enkeltpersoner, der bor i det sydøstlige USA, ifølge efterforskerne. Næsten to tredjedele af deltagerne i undersøgelsen var afrikansk-amerikanske.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1499 :
**Microplastics entering ocean food web through zooplankton, researchers find** :
Tiny microscopic animals called zooplankton are ingesting plastic particles at an alarming rate, according to a new study. That could not only pose a risk to salmon but also spell trouble for the entire aquatic food web — from zooplankton to humpback whales.
Google-Translate (maskinoversæt.): Tiny mikroskopiske dyr kaldes dyreplankton er indtage plast partikler i et alarmerende tempo, ifølge en ny undersøgelse. Det kunne ikke blot udgøre en risiko for laks, men også stave problemer for hele akvatiske fødekæde -. Fra zooplankton til pukkelhvaler

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1500 :
**Everyday Routines Make Life Feel More Meaningful** :
Regularity helps life make sense, a crucial component in finding meaning
Google-Translate (maskinoversæt.): Regelmæssighed hjælper liv give mening, en afgørende komponent i at finde hvilket betyder

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1501 :
**Calcium channel essential for deep sleep identified** :
A specific calcium channel plays a crucial role in deep, slow-wave sleep, scientists have discovered. This is a key step toward understanding both normal and abnormal waking brain functions.
Google-Translate (maskinoversæt.): en særlig calcium kanal spiller en afgørende rolle i dyb, slow-wave sleep, har forskerne opdaget. Dette er et vigtigt skridt i retning af at forstå både normale og unormale vågne hjernens funktioner.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1502 :
**Amazon Echo Is The First Artificial Intelligence You’ll Want At Home** :
Amazon announced its making its artificially intelligent bluetooth speaker, Amazon Echo, publicly available for purchase. It's also releasing a series of toolkits to…
Google-Translate (maskinoversæt.): Amazon annoncerede sin gøre sin kunstigt intelligente bluetooth højtaler, Amazon Echo, offentligt tilgængelig for køb. Det er også frigive en række værktøjskasser til …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1503 :
**Iris recognition gives smartphone users more security options, expert says** :
A new smartphone has been developedwith iris recognition and a professor says the technology is giving people more options to protect their electronic devices and should be available in the United States in the near future.
Google-Translate (maskinoversæt.): En ny smartphone har været developedwith iris anerkendelse og en professor siger teknologien giver folk flere muligheder for at beskytte deres elektroniske enheder og bør være tilgængelig i USA i den nærmeste fremtid.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1504 :
**Getting Smart About Melanoma** :
It took all of two seconds for the dermatologist to look up at me from her special magnifying scope to tell me that the mole on my left calf had to go. This was two days…
Google-Translate (maskinoversæt.): Det tog alle to sekunder til hudlæge for at se op på mig fra hendes særlige forstørrelsesglas muligheder for at fortælle mig, at muldvarpen på min venstre kalv måtte gå. Det var to dage …

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1505 :
**NYC Cyclist Air Quality Study** :
NYC cyclists can help Columbia University researchers study air pollution on the streets
Google-Translate (maskinoversæt.): NYC cyklister kan hjælpe Columbia University forskere studerer luftforurening på gaden

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1506 :
**This single-celled bug has the world's most extraordinary eye** :
It doesn't even have a brain, but a type of plankton seems to use the smallest camera-like eye to catch nearly invisible prey using polarised light
Google-Translate (maskinoversæt.): Det behøver ikke engang har en hjerne, men en form for plankton synes at bruge den mindste kamera-lignende øjne for at fange næsten usynlig bytte ved hjælp af polariseret lys

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1507 :
**Bees Suck At Carrying Pollen When They’re Sick** :
We all know what it feels like to be sick. Sometimes it's a dragging, tired feeling when you can't get anything done; or a loss of appetite; or even the inability to get out of bed. So what happens to other animals when they get sick? Specifically, what about the bees?That's what Lori Lach and her colleagues wanted to find out. There have been plenty of studies and even Federal task forces about
Google-Translate (maskinoversæt.): vi ved alle, hvad det føles at være syg. Nogle gange er det en trække, træt følelse, når du ikke kan få noget gjort; eller et tab af appetit; eller endda manglende evne til at komme ud af sengen. Så hvad sker der med andre dyr, når de bliver syge? Konkret hvad bierne? Det er, hvad Lori Lach og hendes kolleger ønskede at finde ud af. Der har været masser af undersøgelser, og selv føderale task forces om

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1508 :
**Volcanoes Cooled Earth in the Past, Constrain Warming from Excess CO2** :
A study more precisely detailing how volcanoes affected climate in the past sheds light on how much CO2 will change climate
Google-Translate (maskinoversæt.): en undersøgelse mere præcist beskriver, hvordan vulkaner påvirket klimaet i fortiden kaster lys over, hvor meget CO2 vil ændre klimaet

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1509 :
**Health-hackers: The people building apps to manage their illness** :
Devices that monitor your daily habits are becoming more popular. Now tech-savvy hackers are repurposing them to track their health (full text available to subscribers)
Google-Translate (maskinoversæt.): Enheder, der overvåger dine daglige vaner bliver stadig mere populære. Nu tech-kyndige hackere nyorientering dem til at spore deres helbred

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1510 :
**Pension funds are losing billions annually due to end of month trading** :
Pension funds around the world could be losing out on billions of euros and dollars of the stock market gains they would have made because they are obliged to sell part of their portfolios before the end of each month. Researchers found this phenomenon to be widespread across 26 stock markets from 1980 to 2013.
Google-Translate (maskinoversæt.): Pensionskasser rundt om i verden kunne glip af milliarder af euro og dollar af aktiemarkedet gevinster, de ville have gjort, fordi de er forpligtet til at sælge en del af deres porteføljer inden udgangen af hver måned. Forskerne fandt dette fænomen til at være udbredt over 26 aktiemarkeder fra 1980 til 2013.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1511 :
**Infection preventionists may spend more time collecting data than protecting patients** :
Collecting and reporting hospital infection data to federal health agencies takes more than five hours each day, at the expense of time needed to ensure that frontline healthcare personnel are adhering to basic infection prevention practices such as hand hygiene, according to a recent case study.
Google-Translate (maskinoversæt.): Indsamling og rapportering hospital infektion data til føderale sundhed agenturer tager mere end fem timer hver dag, på bekostning af nødvendige tid til at sikre, at frontline sundhedspersonalet er at overholde grundlæggende infektion forebyggelse praksis såsom håndhygiejne, ifølge en nylig sag undersøgelse.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1512 :
**Programmed Bacteria Can Detect Tumors** :
Sangeeta Bhatia of M.I.T. talks about efforts to get bacteria to home in on tumors and let us know they're there. Cynthia Graber reports
Google-Translate (maskinoversæt.): Sangeeta Bhatia af MIT taler om indsatsen for at få bakterier til hjem i på tumorer og lad os vide, de er der. Cynthia Graber rapporterer

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1513 :
**Resiliency training program helps teens deal with today's stresses** :
Amid reports that rank today's teens as the most stressed generation in the country, a new study offers hope for helping them effectively manage stress and build long-term resiliency. A pilot study describes how a stress-reduction/resiliency-building curriculum helped a group of Boston-area high school students significantly reduce their anxiety levels, increase productivity and effectively manage
Google-Translate (maskinoversæt.): Midt rapporter, der rangerer nutidens teenagere som den mest stressede generation i landet, en ny undersøgelse giver håb for at hjælpe dem effektivt at håndtere stress og opbygge langsigtede elasticitet. En pilotundersøgelse beskriver, hvordan en stress-reduktion / spændstighed-bygning pensum hjulpet en gruppe af Boston-området gymnasieelever reducere deres angst niveauer, øge produktiviteten og effektivt at forvalte

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1514 :
**Some birds ‘sign’ eggs to weed out impostors** :
In the scrublands of southern Zambia, birds are practicing what’s known as “brood parasitism"—laying eggs in the nests of another bird species. And the victims are fighting back with colors and patterns. African songbirds that are frequently victimized by brood parasitic cuckoos have taken to creating elaborate patterns on their eggs to help them recognize the forgeries, according to a new study i
Google-Translate (maskinoversæt.): I scrublands i det sydlige Zambia, fugle praktiserer, hvad der er kendt som "yngel parasitisme "-laying æg i reder af anden fuglearter. Og ofrene kæmper tilbage med farver og mønstre. afrikanske sangfugle, der ofte offer for yngel parasitære Cuckoos har taget for at skabe komplicerede mønstre på deres æg til at hjælpe dem med at genkende forfalskningerne, ifølge en ny undersøgelse i

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1515 :
**Adenosine in Ambrosia pollen increases allergic response** :
Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) — an otherwise unremarkable plant — produces pollen that can trigger strong allergic reactions such as asthma even in very small quantities. Scientists have now published a study showing that the substance previously identified as the major allergen only induces such a vigorous allergic response in combination with the adenosine also present in the pollen.
Google-Translate (maskinoversæt.): Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) – en ellers upåfaldende anlæg – producerer pollen, der kan udløse stærke allergiske reaktioner såsom astma, selv i meget små mængder Forskere har nu offentliggjort en undersøgelse, der viser, at stoffet tidligere er identificeret som den. eneste større allergen fremkalder en sådan kraftig allergisk reaktion i kombination med adenosin også til stede i pollen.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1516 :
**No benefit in IVF from routinely freezing all embryos before transfer** :
An IVF technique which freezes all embryos generated in an initial treatment cycle and transfers them in a later cycle as freeze-thawed embryos does not improve outcome as some studies have suggested.
Google-Translate (maskinoversæt.): En IVF teknik, der fryser alle embryoner genereret i en indledende behandlingscyklus og overfører dem i en senere cyklus som fryse-optøet embryoner forbedrer ikke resultatet som nogle undersøgelser har antydet.

[bionyt.s807.sureserver.com/163-nyforskning] nr. 1517 :
**Stem cells might heal damaged lungs** :
Collectively, such diseases of the airways as emphysema, bronchitis, asthma and cystic fibrosis are the second leading cause of death worldwide. More than 35 million Americans alone suffer from chronic respiratory disease. Scientists have now proposed a new direction that could, in the future, lead to the development of a method for alleviating some of their suffering. The study's findings show ho
Google-Translate (maskinoversæt.): Kollektivt, sådanne sygdomme i luftvejene som emfysem, bronkitis, astma og cystisk fibrose er den næsthyppigste dødsårsag på verdensplan. Mere end 35 millioner amerikanere alene lider af kronisk luftvejssygdom. Forskere har nu foreslået en ny retning, der kunne, i fremtiden føre til udvikling af en metode til lindring nogle af deres lidelser. Undersøgelsens resultater viser ho

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply