Search Posts

nyheder-2017-del3b

De seneste ti nyheder fra forskning.se

http://www.forskning.se/webbspecifikasidor/rss/rsslistan.4.303f5325112d733769280001881.html.

De senaste tio nyheterna från forskning.se

sv

Forskning.se

SiteVision 2.6.1

Planetariet i Lund genopstår

Allt sedan planetariet i Lund, Sveriges hittills enda optiska planetarium, stängdes för tio år sedan har den värdefulla utrustningen saknat permanent boende. Men nu har Vattenhallen, Lunds Tekniska Högskolas science center, tillsammans med naturvetenskapliga fakulteten byggt ett nytt planetarium där det gamla planetariets projektorer utgör stommen. Strax bredvid planetariet har man även byggt ett nytt vattenkraftverk.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/planetarietilundateruppstar.5.14688e5d12872aaf99e8000187.html.

Tue, 11 May 2010 10:22:07 +0200

Etisk vurdering er ikke altid i patientens bedste
interesse

I praktiken nekar etikprövningsnämnder patienter tillgång till det bästa medicinska kunnandet genom en strikt syn på autonomi. I en artikel i British Medical Journal hävdar Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik, att detta får konsekvenser både för forskning och framtida vård.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/etikprovningintealltidipatientensbastaintresse.5.14688e5d12872aaf99e8000108.html.

Tue, 11 May 2010 10:13:55 +0200

Nanoteknik kan give hurtigere computere

Om tio år kan kiseltransistorerna i din dator vara utbytta mot transistorer av kolnanotuber. Det hoppas forskare vid Göteborgs universitet, som utvecklat en metod för att styra nanotuberna under tillverkningen.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/nanoteknikkangesnabbaredatorer.5.14688e5d12872aaf99e8000198.html.

Tue, 11 May 2010 10:11:10 +0200

Forbedret kommunikation i virksomheder

Dagens affärsvärld kräver snabbhet och flexibilitet och ställer höga krav på kvalité till låga kostnader. Att uppnå dessa mål genom fokus på förbättrade processer handlar Gunnar Mosniks forskning om. I en doktorsavhandling i ämnet systemekonomi presenterar han en ny modell, "Ontology driven architecture", vars mål är att ta vara på företagens och medarbetarnas kultur och språkbruk, de så kallade ontologierna. Ontologierna varierar mellan olika företag och även avdelningar, vilket gör det viktigt att fokusera på övergångarna mellan delprocesserna i en värdekedja.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/forbattradkommunikationiarbetsfloden.5.14688e5d12872aaf99e8000141.html.

Tue, 11 May 2010 09:05:29 +0200

Ny forskning viser døves problemer på arbejdsmarkedet

Ny forskning visar att döva har det svårt på arbetsmarknaden och att de ofta har arbete som inte alls är i nivå med deras utbildning. Dessutom bedöms många döva ha nedsatt arbetsförmåga och får då arbete med lönebidrag trots att en anpassad arbetsmiljö förmodligen skulle kunna lösa många problem. – Det är viktigt att detta kommer fram och min studie är den första som kan ge en heltäckande bild, säger Emelie Rydberg, forskare i handikappvetenskap vid Örebro universitet.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/nyforskingvisardovasproblempaarbetsmarknaden.5.14688e5d12872aaf99e800060.html.

Mon, 10 May 2010 10:26:46 +0200

Manga dødsulykker og  selvmord  blandt samer,
der passer rener

De ekonomiska villkoren för renskötare är hårda. De har press på sig att föra kulturella traditioner vidare och de arbetar ofta ensamma många timmar i bistert klimat. Det här kan förklara den förhöjda förekomsten av dödsolyckor och självmord i gruppen.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/mangadodsolyckorochsjalvmordblandrenskotandesamer.5.14688e5d12872aaf99e800071.html.

Mon, 10 May 2010 10:26:40 +0200

Flis fra papirfabrikker

Med nytänkande i flisningsprocessen förbättras eleffektiviteten. När energiåtgången minskas kan pappersfabriker sänka sina kostnader. Lisbeth Hellström visar i sin avhandling resultat som kan bli till stor nytta för näringslivet.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/flisgerflis.5.14688e5d12872aaf99e800036.html.

Mon, 10 May 2010 08:52:08 +0200

Enkel blodtest kan advare om slagtilfælde og diabetes

Ett vanligt blodprov skulle kunna upptäcka risk för stroke och diabetes tidigare än vad vi kan göra i dag. Det visar läkaren Bernice Wiberg i sin avhandling om riskfaktorer för stroke hos män. Hon visar också att ett bokstavs- och siffertest kan visa vilka som har en högre risk för att få hjärninfarkt. Hon försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 11 maj.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/enkeltblodprovkanvarnaforstrokeochdiabetes.5.360438201286cab4a2f8000187.html.

Fri, 07 May 2010 14:33:32 +0200

Ældres bevarelse af identitet trods sygdomme

Att vara äldre och multisjuk innebär en kamp för att få en fungerande vardag, för att bevara sin identitet, självständighet och värdighet. De kroppsliga besvären upplevs som en otrygghet och man känner en ovisshet om hur livet förändras och så småningom går mot sitt slut. Många upplever en uppgivenhet men också en lättnad eftersom livet blir mera kravlöst. I en ny avhandling från Linnéuniversietet uppmärksammar Martina Summer Meranius äldre multisjukas livssituation. Hon har studerat livssituationer hos äldre som bor kvar i sin vanliga bostad såväl som de som bor i särskilda boenden (SÄBO).

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/eradelararminhelhetomattvaraaldreochmultisjuk.5.360438201286cab4a2f8000154.html.

Fri, 07 May 2010 11:21:53 +0200

Digitalt rum – unik gymnasieuddannelse fra  2010

Ross Tensta Gymnasium startar i samverkan med Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet en ny form av gymnasieutbildning som är utformad för den digitala kultur där dagens ungdomar befinner sig, till skillnad från den traditionella skolan.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/digitalarummetunikgymnasieutbildningmedstarthosten2010.5.360438201286cab4a2f8000175.html.

Fri, 07 May 2010 11:06:37 +0200

Ny forskning om tvangsbehandlede kvindelige misbrugere

Hela 70 procent av missbrukarna har personlighetsstörningar. Det är en lågstatusdiagnos och samhällets insatser ser ut därefter. Hade resurser satts in tidigare skulle förutsättningarna varit mycket bättre. Det menar psykologen Irene Jansson vid Lunds universitet som nyligen har skrivit en avhandling om tvångsvård av missbrukande kvinnor på behandlingshemmet Lunden.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/nyforskningomtvangsvardadekvinnligamissbrukare.5.360438201286cab4a2f800017.html.

Thu, 06 May 2010 12:08:54 +0200

Neurotoxin fundet i organismer i Østersen

Ett neurotoxin som kopplats samman med ALS har upptäckts i ett flertal organismer i Östersjön och på västkusten. Det visar en ny studie av forskare från bland annat Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/neurotoxinhittatiorganismeriostersjon.5.7d98e454128435e2c048000421.html.

Thu, 06 May 2010 10:47:59 +0200

Alge-opblomstring slår hårdt mod Indiens fattige

Giftiga alger är inte enbart ett svenskt problem. I Indien hotar algblomningarna den fattiga befolkningens tillgång till mat och försörjning – ett problem som förvärras av den globala uppvärmningen. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet med stöd av Formas och Sida försöka mildra algblomningarnas effekter.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/algblomningslarhartmotindiensfattiga.5.61a0d15412867ffa1618000209.html.

Thu, 06 May 2010 10:25:56 +0200

Mange vil bo på landet – hvorfor flytter de så ikke
dertil?

Negativ befolkningsutveckling är ett problem i många länder och olika insatser görs för att hindra eller vända denna utveckling. Rapporten undersöker om det finns en "dold befolkningspotential" för den svenska landsbygden.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/mangavillbopalandetvarforflyttardeintedit.5.7d98e454128435e2c048000377.html.

Wed, 05 May 2010 09:51:46 +0200

Friluftsliv i skolen ses som noget eksklusivt

Trots att friluftsliv sedan länge är ett högt värderat utbildningsinslag inom kursplanen för skolämnet idrott och hälsa så märks inte det i undervisningen. Idrottslärare tycker att skolans fysiska och organisatoriska ramar gör det svårt att undervisa i friluftsliv. En ny avhandling i utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet diskuterar alternativa sätt att tänka kring friluftsundervisning inom både grundskola och lärarutbildning och nya sätt att formulera friluftsliv och naturmöten i skolans styrdokument.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/friluftsliviskolansessomexklusivt.5.7d98e454128435e2c048000366.html.

Wed, 05 May 2010 08:58:52 +0200

Nyheder fra forskning.se inden for miljø

http://www.forskning.se/webbspecifikasidor/rss/rsslistan.4.303f5325112d733769280001881.html.

De senaste tio nyheterna från forskning.se inom miljö

sv

Forskning.se

SiteVision 2.6.1

Bekæmpelsesmiddel hæmmer laksens
parringslyst

Laxens lek och reproduktion påverkas av hormoner. I sin avhandling visar biologen Alia Jaensson hur laxfiskar som utsattes för olika typer av bekämpningsmedel fick lägre hormonnivåer och minskade sin lekaktivitet. En följd av detta kan bli färre nya laxar. Avhandlingen försvaras den 7 maj vid Uppsala universitet.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/bekampningsmedelhammarlaxensleklust.5.7d98e454128435e2c048000505.html.

Thu, 06 May 2010 10:47:46 +0200

Myggemiddel skræmmer ikke myggene længere

Myggor kan nu utveckla resistens mot substanser som används i avskräckande myggmedel. Det har forskare, bland annat vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)för första gången kunnat påvisa genom tester i laboratoriemiljö.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/myggmedelskrammerintelangremyggan.5.61a0d15412867ffa1618000138.html.

Thu, 06 May 2010 10:24:55 +0200

Ny forskning kan indebære mindre omkostning for
CO2-fjernelse

Hur ska koldioxidavskiljning kunna bli billigare? Med hjälp av experiment och teori har forskare vid Stockholms universitet tagit fram porösa molekylsiktar, vars små poröppningar kan sikta molekyler, med hög selektivitet och kapacitet för koldioxidupptag.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/nyforskningkaninnebaralagrekostnadforkoldioxidavskiljning.5.7d98e454128435e2c048000127.html.

Mon, 03 May 2010 09:15:29 +0200

Nærbillede af fotosyntesens dynamik

Forskare vid Göteborgs universitet har med hjälp av en avancerad röntgenblixt lyckats fotografera atomernas rörelser under fotosyntesen – en bedrift som nu uppmärksammas i Science.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/uniknarbildavfotosyntesensdynamik.5.7d98e454128435e2c048000116.html.

Mon, 03 May 2010 09:14:47 +0200

Det nytter ikke at lede efter procentmæssig fordeling
af arv og miljø på individniveau

http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/249180.

Det er fånyttes å lete etter prosentmessige fordelinger av såkalt arv og miljø(er) på individnivået. Det kreves en mer radikal og grunnleggende tilnærming til studier av hvordan fortidens miljøer har formet og omformet alle arter gjennom evolusjon, og hvordan nåtidens miljøer kan forme enkeltindividers atferd.

Tue, 04 May 2010 05:00:00 +0200
.

Eremitkrebsens boligproblemer

http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/249192.

Hva gjør en hustrengende eremittkreps når den finner et ledig sneglehus i størrelse alt for stor? Stiller seg i kø og venter på likesinnede.

Tue, 04 May 2010 05:00:00 +0200
.

Hvorfor har nogle smilehuller?

http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/249142.

SPØR EN FORSKER: Bjørg på 10 år har ett smilehull. Ingen andre i familien har smilehull, og hun lurer på hva det kommer av, og hvorfor noen har smilehull.

Mon, 03 May 2010 05:00:00 +0200
.

Luftbåren svampetype giver dødelig infektion hos
raske mennesker

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248121.

Det høres kanskje ut som et skrekkfilmscenario. En luftbåren, ny soppvariant gir stadig oftere dødelig infeksjon hos friske mennesker i Oregon, USA.

Sat, 01 May 2010 05:00:00 +0200
.

164 brune bjørne i Norge – mange hanner om hunnerne

http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/249092.

I 2009 har DNA-analyser påvist 164 brunbjørner i Norge. Men fortsatt er kjønnsfordelingen skjev.

Sat, 01 May 2010 05:00:00 +0200
.

Asteroide med organisk frostkappe

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/249031.

Vann-is med organiske stoffer dekker overflaten på asteroiden Themis, en liten klode som går i bane mellom Mars og Jupiter. Oppdagelsen kan forklare hvordan jorda fikk vann og liv.

Sat, 01 May 2010 05:00:00 +0200
.

Askekorn fra islandsk vulkan

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/249068.

Forskarar ved Naturhistorisk museum samla inn vulkanoske frå Island på papirark i Botanisk hage.

Sat, 01 May 2010 05:00:00 +0200
.

Tværfaglig forståelse (kønsforskning)

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248540.

Er kjønnsforskningen og naturvitenskapen dømt til evig kollisjonskurs? Overhodet ikke, ifølge Center för genusforskning i Uppsala.

Fri, 30 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Vulkanisme og landskab på Island

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248862.

Etter all medieomtalen av vulkanutbruddet ved Eyjafjallajökull er det på tide med litt mer detaljert informasjon om Islands geologiske utvikling.

Fri, 30 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Akademiske anarkister (geologer)

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248708.

Geologene Jørn Hurum og Merethe Frøyland blåser i flere av forskningsverdens uskrevne regler. Når motstanderne raser som verst, hører ekteparet på Eminem.

Fri, 30 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Landet under vand (ved Norge)

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248714.

Oppdagelsesreiser under vann har avslørt Norges hemmeligheter.

Fri, 30 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Udvidet kontinentalsokkel

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248795.

Geologisk grunnforskning spilte en overraskende og sentral rolle da kontinetalsokkelen ble utvidet og Norge ble 250 000 kvadratkilometer større.

Fri, 30 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

[[http://www.forskning.no/Hovedtemaer/helse/complexRSS" rel="self" type="application/rss+xml" />Lattergas i Arktis kan øge den globale opvarmning http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247274.

Når den globale oppvarmingen får permafrosten i Arktis til å tine, kan det dannes store mengder lystgass. Det kan øke den globale oppvarmingen og skade ozonlaget.

Tue, 04 May 2010 05:00:00 +0200
.

Klimapanel i krise

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/249026.

Tysk klimaforsker mener IPCC er midt i en tillitskrise, men norske eksperter er uenige om hvordan en reform bør se ut.
 

Mon, 03 May 2010 05:00:00 +0200
.

Kun en ud af 40 er multitasker med hensyn til at køre
bil og tale i mobiltelefon
samtidig

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248086.

Bare 1 av 40 kan smykke seg med tittelen "supertasker". Forskere har undersøkt folk som kjører bil og snakker i mobiltelefon samtidig.

Thu, 29 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Askefaren er snart overstået

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248704.

Til tross for at en ny vulkansky nå er på vei innover mot Sør-Norge, tyder mye på at askefaren etter vulkanutbruddet på Island snart er over.

Thu, 29 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Udforskning af norske elve

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247901.

Over 50 år med forsking og registreringar i Øvre Heimdalen har gjeve unik og uvurderleg kunnskap om norske fjellvatn.

Mon, 26 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Diskussion om virkningerne af øget hugst til
biobrændsel

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247862.

Goksøyr og co trekker for raske konklusjoner fordi de har oversett flere faktorer når det gjelder effektene av økt hogst til biobrensel.

Wed, 21 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Ingen lokale luftmålinger af askesky i Norge

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247865.

Skjebnen til tusener av flypassasjerer bestemmes av datamodeller som kjøres i Storbritannia.

Tue, 20 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Vi ser det vi forventer at se i trafikken

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247655.

Førerens vaner og forventninger spiller en stor rolle når det oppstår farlige situasjoner i trafikken.

Tue, 20 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Biokul – en ny CO2-mulighed

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247551.

Det er store forventninger til biokull-teknologien: Økt opptak av CO2 fra atmosfæren, renere energi, bedre jordkvalitet og større avlinger.

Mon, 19 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Hydrogen kan laves ud af havvand

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248574.

Amerikanske kjemikere har funnet en billigere måte å produsere store mengder hydrogen på. Hydrogen brukes i brenselceller som blant annet kan gi strøm til elektriske biler.

Sun, 02 May 2010 05:00:00 +0200
.

Matematiker og digital pionér

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/248113.

Den matematiske forskningen til Ingrid Daubechies er dypt forankret i konkrete anvendelser, og bygger bro mellom forskningsfronten og vår praktiske hverdag. 

Thu, 22 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Tester wiki-teknologi på elever, der skal lære
matematik

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247641.

Ved hjelp av redigerbare eksempler kan skoleelever sette seg raskere inn i matematiske regler.

Wed, 21 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Skærm på kroppen

http://www.forskning.no/artikler/2010/april/247083.

Sjekk e-post i håndflaten, trykk videre og hopp til favorittlåta med små berøringer på underarmen. Prototypen Skinput er her.

Mon, 12 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Selvstyrende robotter til søs

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/246221.

De siste par årene har Trondheimsfjorden vært arena for uttesting av førerløse båter. Forskere har utviklet nye styringssystemer for slike maritime roboter.

Mon, 05 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Kryptografen og kodeknækkeren

Kryptografen og kodeknækkeren

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/245802.

Han prøver å knekke de kodene vi alle trenger i nettbanken, i butikken, i trådløse nettverk. Han knekker med ett mål for øye: å gjøre kodene sikrere, bedre. Hvem er mannen bak kodene?

Sun, 04 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Jeg maskine – du menneske

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/245232.
I dag er
datamaskinene våre slaver. Men om få år kan de bli våre venner eller fiender. Er vi forberedt på å ta i mot dem som likeverdige partnere, med rett til eget liv?

Sat, 03 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Vælg din virkelighed

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/245241.

Datamaskiner i klærne, i brillene, i ørene, i butikkvarer, langs gater og veier: Du vil få valget mellom mange virkeligheter når datamaskinen kryper innunder skjorta di.

Thu, 01 Apr 2010 05:00:00 +0200
.

Knytter bånd med SMS-småsnak

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/246019.

Større avstand kan paradoksalt nok skape større nærhet. Det viser en studie om oppfølging av rusavhengige via SMS.

Tue, 30 Mar 2010 05:00:00 +0200
.

Supermikrofonen

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/245526.

Den henger som en flyvende tallerken over fotballbanen og plukker opp hver minste lyd. Supermikrofonen skal gi oss helt nye sportsopplevelser på TV.

Sat, 20 Mar 2010 05:00:00 +0100
.

Følger nanomaterialer i kredsløbet

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/244374.

En ny studie viser at meitemarks opptak av nanomaterialer i jord kan variere svært mye, og at utskillelsen av nanomaterialer avhenger av materialenes egenskaper.

Mon, 15 Mar 2010 05:00:00 +0100
.

Finder fortid til søs

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/244348.

Vindretninger og bølgeforhold kan fortelle arkeologene hvor våre forfedre ferdes til sjøs og ankret opp.

Fri, 12 Mar 2010 05:00:00 +0100
.

Spil musik på tøjet

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/244754.

– Lyden er som på en harpe. Neste steg blir å finne en måte der vi kan kontrollere musikken mer, sier tekniker.

Fri, 12 Mar 2010 05:00:00 +0100
.

På vej mod europæisk supernet

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/244211.

Norskutviklet teknologi leder på oppløpssiden i konkurransen om å utvikle en fremtidig europeisk "supergrid".

Thu, 11 Mar 2010 05:00:00 +0100
.

Superdatamat: Ny elektronkundskap kan give øget regnekraft

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/244385.

Det som skjer når elektroner i to helt spesielle materialer møtes, kan bidra til store forbedringer av dagens superdatamaskiner.

Wed, 10 Mar 2010 05:00:00 +0100
.

Genterapi kan måske redde syn på begge øjne

http://www.forskning.no/artikler/2010/mars/244440.

Genterapi kan redde synsevne ikke bare på ett øye, men muligens på begge, antyder ny studie.

Tue, 09 Mar 2010 05:00:00 +0100
.

Fuglen Lille Kobbersneppe sætter rekord i
langdistanceflyvning

Hur är det möjligt att flyga 1100 mil utan en enda paus? Rekordhållaren i långdistansflygning överträffar alla flygmaskiner som människan hittills byggt. Myrspoven
(Lille Kobbersneppe) har en mycket låg bränsleförbrukning, men det räcker inte som förklaring till framgångarna.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/myrspovsatterrekordilangdistansflygning.5.7d98e454128435e2c048000432.html.

Thu, 06 May 2010 10:27:38 +0200

Matematikken i spillet pool

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a72a2c0/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275910B40A0A0Etrig0Eshots0Ethe0Esecret0Eof0Eperfect0Epool0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
A little mathematical know-how can help you spot the best shot

Tue, 11 May 2010 10:31:00 GMT

*Risikoen
for fejl ved boringer i dybhavet håndteres ikke tilstrækkeligt
alvorligt. 

Oil industry failed to heed blowout warnings
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6f8988/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188810Eoil0Eindustry0Efailed0Eto0Eheed0Eblowout0Ewarnings0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
The warnings were there a decade ago. Yet little has been done to address the risk of systems failure in deep-sea drilling operations

Mon, 10 May 2010 16:57:00 GMT

Solen har måske stjålet de fleste af dens
kometer fra andre stjerner. 

Is Halley's comet an alien interloper?
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6f8989/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275940B20A0A0Eis0Ehalleys0Ecomet0Ean0Ealien0Einterloper0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
Our sun may have stolen the vast majority of its comets from other stars, new computer simulations suggest
Mon, 10 May 2010 16:55:00 GMT
ære for Newton: En flig af hans æbletræ besøger den internationale
rumstation.

Newton's tree joins list of odd items to fly to space
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6f6d2a/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn18880A0Enewtons0Etree0Ejoins0Elist0Eof0Eodd0Eitems0Eto0Efly0Eto0Espace0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].

A fragment of the apple tree that inspired Newton will fly to the International Space Station and back

Mon, 10 May 2010 16:38:00 GMT

Tanker om biologisk krig mod Afghanistans
opiumsvalmuer

War on drugs goes literal: biowarfare on poppies
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6f3414/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A50Cits0Ethe0Ewar0Eon0Edrugs0Eno0Elitera0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
US and British forces in Afghanistan have been accused of waging biological warfare on poppy fields to stymie opium crop production, says Wendy Zukerman

Mon, 10 May 2010 15:40:00 GMT

Filosofisk d
iskussion
om teorien om alting

The imperfect universe: Goodbye, theory of everything
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6ed405/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275910B20A0A0Ethe0Eimperfect0Euniverse0Egoodbye0Etheory0Eof0Eeverything0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
The quest for an ultimate theory is driven by the same urges as religion – we should stop searching for nature's hidden code, says <b>Marcelo Gleiser</b>

Mon, 10 May 2010 14:23:00 GMT

Alternativ til supercomputere:
videospil-processorer. 

Innovation: Why labs love gaming hardware
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6e6813/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188790Einnovation0Ewhy0Elabs0Elove0Egaming0Ehardware0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
The processors that power fast-action video game scenes are increasingly being put to work as a cheaper alternative to supercomputers

Mon, 10 May 2010 12:11:00 GMT

Forskning om Internettet. 

Web science: Exploring the network without guesswork
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6df8fe/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275950B40A0A0Eweb0Escience0Eexploring0Ethe0Enetwork0Ewithout0Eguesswork0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
From political uprisings to social life, the web encompasses much of human interaction – so it's about time for some academic scrutiny

Mon, 10 May 2010 10:47:00 GMT

Hvorfra kommer vores sans for musik?

Harmonious minds: The hunt for universal music
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6d154e/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275910B30A0A0Eharmonious0Eminds0Ethe0Ehunt0Efor0Euniversal0Emusic0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
We're born with a taste for music – but is it hard-wired or determined by the culture we live in?

Mon, 10 May 2010 07:00:00 GMT

Smerte kan vurderes ud fra musens ansigtsudtryk

Eye-squint-cheek-bulge means 'ouch'
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6b71b7/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188760Eeyesquintcheekbulge0Emeans0Eouch0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
The facial expressions of mice can be used to assess the pain they are in, thanks to a new "mouse grimace scale"

Sun, 09 May 2010 17:00:00 GMT

Forklaring på Jordens dyk i
gravitationsfelter. 

Dents in Earth's gravitational field due to plumes
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6b71b6/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188770Edents0Ein0Eearths0Egravitational0Efield0Edue0Eto0Eplumes0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
Plumes of hot rock that form as slabs of crust fall through the Earth's mantle could explain the mysterious dips in our planet's gravitational field

Sun, 09 May 2010 17:00:00 GMT

Bahamas-øerne var et økologisk feltforsøg om
evolutionen af firben

Bahamas islands were giant labs for lizard experiment
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6b71b5/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188750Ebahamas0Eislands0Ewere0Egiant0Elabs0Efor0Elizard0Eexperiment0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
One of the most ambitious ecological field experiments ever conducted has resolved a long-standing question about the evolution of lizards

Sun, 09 May 2010 17:00:00 GMT

Paradokser inden for Quantum-fysikken

Quantum wonders: Nobody understands
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6aa09f/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275960B80A0A0Equantum0Ewonders0Enobody0Eunderstands0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
Paradoxes are only conflicts between reality and your feelings of what reality ought to be

Sun, 09 May 2010 13:00:00 GMT

En slave for computeren

Become a wage slave to software
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6a6897/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275950B30A0A0Ebecome0Ea0Ewage0Eslave0Eto0Esoftware0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
If you've ever joked about your boss being a robot, stop laughing – they soon could be

Sun, 09 May 2010 12:00:00 GMT

Protein som igangsætter stamcelledelinger heler
brækkede knogler

Turbocharge stem cells to repair bone
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6a443d/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275940B60A0A0Eturbocharge0Estem0Ecells0Eto0Erepair0Ebone0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
Mice with broken legs healed three times faster than normal thanks to a protein that triggers stem cell division

Sun, 09 May 2010 11:00:00 GMT

Computersoftware som genkender dine venner kan
forbedre dine foto af dem. 

Face-saving software rescues bad snaps
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a6a3a94/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275950B20A0A0Efacesaving0Esoftware0Erescues0Ebad0Esnaps0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
Software that knows what your friends and family are supposed to look like can fix blurry photos of them

Sun, 09 May 2010 10:00:00 GMT

Superpower med quantumteorien

Quantum wonders: Superfluids and supersolids
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a69f1cc/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275960B70A0A0Equantum0Ewonders0Esuperfluids0Eand0Esupersolids0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
Forget radioactive spider bites and exposure to gamma rays, it's quantum theory that gives you superpowers

Sun, 09 May 2010 09:00:00 GMT

Elektromagnetiske felters væren og ikke-væren
med quantumteorien

Quantum wonders: The field that isn't there
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10897/s/a67402a/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275960B60A0A0Equantum0Ewonders0Ethe0Efield0Ethat0Eisnt0Ethere0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fonline0Enews/story01.htm]].
You have to think about where an electromagnetic field isn't, as well as where it is, as far as particles are concerned

Sat, 08 May 2010 13:00:00 GMT

Nyheder i  New Scientist: 12 marts 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/97b56de/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E120Emarc0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: better living through green chemistry, getting electric cars onto the power grid, and why 'Terminator' asteroids could re-form after being nuked

Fri, 12 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder i  New Scientist: 11 marts 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9774a92/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E110Emarc0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: how the climate science battle spread to US classrooms, the world's oldest rivers, and an upgraded robot toddler

Today on New Scientist
Thu, 11 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder i  New Scientist: 10 marts 2010
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/972d9e3/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E10A0Emarc0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories from newscientist.com at a glance, including: the (accidental) origin of species, why food kills but flab protects, and why women with good genes might get more sex
New Scientist
Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder i  New Scientist: 9 marts 2010
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/96e711f/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E90Emarch0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: extermination in paradise, the "midwife molecule" that could have assembled Earth's first life, and why chameleons can eat breakfast

Today on New Scientist
Tue, 09 Mar 2010 18:00:00

 GMT

Nyheder i  New Scientist: 8  marts 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/96a02d1/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E80Emarch0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories from newscientist.com at a glance, including: the future of interrogation, solving the mystery of the high-carbon ice age, and why a planet is like a toaster

Today on New Scientist
Mon, 08 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder i  New Scientist: 5  marts 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9623674/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E50Emarch0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories from newscientist.com at a glance, including: how to speak microbe, why tobacco-funded studies are bad for us, and why it's a good idea to smile

Today on New Scientist
Fri, 05 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder i  New Scientist: 4  marts 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/95e4c92/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E40Emarch0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories from newscientist.com at a glance, including: the third nuclear option, seven possible theories of everything, and a DIY space station

Thu, 04 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder i  New Scientist: 3 marts 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/95a46b1/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E30Emarch0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: a measure for the multiverse, the largest arthropod to prowl the land, and where atheists come from

Today on New Scientist
Wed, 03 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 2 marts 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/95640ff/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E20Emarch0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: dirty tricks in the egg and sperm race, the interrogation of Phil Jones, and a dino-eating snake

Today on New Scientist
Tue, 02 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 1 marts 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/951cab7/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A30Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E10Emarch0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: riding shotgun with the tornado chasers, how dark matter could meet its nemesis on Earth, and sniffing out the truth about pheromones

Today on New Scientist
Mon, 01 Mar 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 26 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9489451/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E260Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: the unstoppable rise of spam, the failure of Arctic ice arches, and why happiness ain't all it's cracked up to be

Today on New Scientist
Fri, 26 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 25 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9448a04/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E250Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: how wireless speed freaks could leave Wi-Fi standing, a disease gene blocker that sneaks past cells' defences, and the heyday of arsenic

Today on New Scientist
Thu, 25 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 24 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9403baa/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E240Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: Earth's nine life-support systems, a hard look at the IPCC's headline findings, and the real-life <i>Avatar</i>

Today on New Scientist
Wed, 24 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 23 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/93b98b5/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E230Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: the new weapons trained on blindness, how a lawsuit could shut down the LHC, and why we should stop funding homeopathy

Today on New Scientist
Tue, 23 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 22 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9385e72/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E220Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a
glance, including: how bugs could help us build sustainable cities, the quest to wipe out HIV for
good, and an unexpected use for latex

Today on New Scientist
Mon, 22 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 19 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/93016ce/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E190Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a
glance, including: the other climate villains, why mobile phones could replace banks, and award-winning pictures of salt-munching microbes

Today on New Scientist
Fri, 19 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 18 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/92c29a4/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E180Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a
glance, including: what happens at absolute zero, the source of cosmic blasts, and the immense economic value of typos

Today on New Scientist
Thu, 18 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 17 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/927d8d0/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E170Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: secret writing from the Stone Age, the truth about eco-friendly brands, and how dinosaurs became birds

Today on New Scientist
Wed, 17 Feb 2010 18:05:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 16 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9234f47/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E160Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: the key to regenerating bodies, the mock cyber-attack on the US, and why warp speed kills

Today on New Scientist
Tue, 16 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 15 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/91f4015/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E150Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: the star that time forgot, a new operating system for life, and the experiment that's getting the vacuum of space into a twist

Today on New Scientist
Mon, 15 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 12  feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9178611/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E120Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: the mystery of Martian sheen, how the climategate inquiry stumbled on the start line, and why entangled photons love a bumpy ride

Today on New Scientist
Fri, 12 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 11 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9133ce4/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E110Efebr0Bhtml/story01.htm]].
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: how to close society's health gaps, what NASA will do next, and the search for stable super-heavy elements

Today on New Scientist
Thu, 11 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 10 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/90e8902/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E10A0Efebr0Bhtml/story01.htm]].
Today's stories on newscientist.com at a glance, including: a New Scientist reporter's big fat geek wedding, why the Nobel foundation said no to reform, and south America's troglodyte bird

Today on New Scientist
Wed, 10 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 9  feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/909cd67/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E90Efebru0Bhtml/story01.htm]].
Today's stories on newscientist.com at a glance, including: the hunt for the world's missing whales, how bright the stars really are, and how to make your food more filling

Today on New Scientist
Tue, 09 Feb 2010 18:00:00 GMT

Nyheder
i  New Scientist: 8 feb 2010

[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/473686/s/9058ff1/l/0L0Snewscientist0N0Cblogs0Cshortsharpscience0C20A10A0C0A20Ctoday0Eon0Enew0Escientist0E80Efebru0Bhtml/story01.htm]].
Today's stories on newscientist.com at a glance, including: how your gadgets could become truly wireless, a secret hidden in the big bang's echoes, and a tour of the UK's most secret science sites

Today on New Scientist
Mon, 08 Feb 2010 18:00:00 GMT

New Scientist Video 

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/mrss/player25196461001/playlist1904732932]].

Template: NS Video Page Player Live
URL: http://www.newscientist.com/video

Copyright 2010

Tue, 11 May 2010 03:51:15 -0700

http://www.brightcove.com/?v=1.0

Animerede figurer: NSTV – Maj 2010

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid82880400001?src=mrss]].

See how animated characters can move more realistically, a machine that could turn your home into a factory and how to control video games with your gaze.
.

Wed, 05 May 2010 06:29:45 -0700

gaming,computer,gaze,3d printer,interaction,monster,character,video game,Football,open source,simulation,eye

Latest

25196461001

1904732932

82880400001

461

981571807

Robot som standardforskningsmodel
Domestic robot

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid81633278001?src=mrss]].

An open source robot is bidding to become the standard research model.
.

Wed, 28 Apr 2010 04:58:49 -0700

tasks,domestic,open source,model,lab,research,robot

Latest

25196461001

1904732932

81633278001

122

981571807

Laser danner skyer i laboratoriet

Laser creates clouds

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid82278077001?src=mrss]].

A laser has been used to create miniature clouds in the lab
.

Sun, 02 May 2010 10:00:00 -0700

air,pulse,water,droplet,laser,Ionisation,cloud,chamber,vapour

Latest

25196461001

1904732932

82278077001

31

start=2010-05-02T10:00-0700;

981571807

Patient bevæger sin hånd ubevidst, når den anden hånd
bevæges bevidst 
Mirror movements

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid82256051001?src=mrss]].

A woman with a rare condition shows how moving her hand causes the other to move involuntarily.
.

Fri, 30 Apr 2010 07:18:49 -0700

Latest

25196461001

1904732932

82256051001

35

981571807

Dyrs venstre- og håndethed

Animal 'handedness'

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid82196508001?src=mrss]].

Watch animals being tested to see whether they're 'lefties' or 'righties'
.

Fri, 30 Apr 2010 04:35:55 -0700

hands,Animals

Latest

25196461001

1904732932

82196508001

91

981571807

Elekfanter genkender optagelser af deres
egne alarmkald
 Elephant warning

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid80148347001?src=mrss]].

Elephants are tricked by recordings of their own alarm calls.
.

Mon, 26 Apr 2010 14:00:00 -0700

warning,hive,deterent,elephant,alarm,bee,call

Latest

25196461001

1904732932

80148347001

28

start=2010-04-26T14:00-0700;

981571807

Chimpanser bærer rundt på døde babychimpanser i 2
måneder

Chimps carry corpses

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid80131785001?src=mrss]].

Chimps have been filmed carrying mummified infants for up to 68 days following death.
.

Mon, 26 Apr 2010 07:34:54 -0700

Bossou,carrying,infant,guinea,chimp,baby,mummification,Death

Latest

25196461001

1904732932

80131785001

61

981571807

Realistiske bevægelser i det virtuelle miljø
Walking monsters

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid79748588001?src=mrss]].

Technology can now make virtual monsters move realistically in realtime.
.

Fri, 23 Apr 2010 05:23:31 -0700

monsters,modeling,simulation,Natural Motion,animation,footbal,computer,player,video game

Latest

25196461001

1904732932

79748588001

145

981571807

Billeder af solen med nyt observatorium
New solar images

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid79726275001?src=mrss]].

NASA's Solar Dynamics Observatory has captured its first images of the Sun.
.

Fri, 23 Apr 2010 06:40:17 -0700

Particles,projection,Solar Dynamics Observatory,SDO,flare,cme,space,NASA,sun,coronal mass ejection,high-resolution,solar

Latest

25196461001

1904732932

79726275001

56

981571807

Reparation af Hubble-satellitten

Repairing Hubble

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid78788503001?src=mrss]].

See a clip from the 'IMAX: Hubble 3D' movie.
.

Mon, 19 Apr 2010 04:54:08 -0700

Universe,black holes,hubble,Mirrors,space,spacewalk,repair,astronaut,galaxy,maintainence,telescope

Latest

25196461001

1904732932

78788503001

88

981571807

Genkendelse af mennesker ved deres gang
på gulvet
Sensitive floor

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid77469584001?src=mrss]].

A new floor-based computer interface can recognise people by their feet.
.

Tue, 13 Apr 2010 06:24:37 -0700

control,computer,Interface,touch,hands-free,floor,multitoe,feet

Latest

25196461001

1904732932

77469584001

63

981571807

Larvers advarselssignalers udvikling
Caterpillar warning

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid77501266001?src=mrss]].

Some caterpillars' warning signals may have evolved from walking
.

Mon, 12 Apr 2010 06:23:23 -0700

Fighting,Caterpillar,communication,evolution

Latest

25196461001

1904732932

77501266001

31

981571807

Håndholdte projektorbilleder reagerer på den
virkelige verden

Sensing animations

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid77464563001?src=mrss]].

Hand-held projector images respond to the real world.
.

Mon, 12 Apr 2010 04:58:04 -0700

camera,Hand-held,interaction,real world,twinkle,Animations,projector

Latest

25196461001

1904732932

77464563001

46

981571807

Solceller, der er bøjelige, kan
revolutionere solcellemarkedet
Flexible solar cells

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid77464471001?src=mrss]].

Flexible solar cells could revolutionise the business of generating electricity from sunlight.
.

Mon, 12 Apr 2010 04:52:16 -0700

harvest,nanotechnology,solar,sun,cells,light,green,renewable,power,energy

Latest

25196461001

1904732932

77464471001

77

981571807

Verdens dybeste kendte undersøiske vulkanske kilde.

Volcanic vents

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid76995615001?src=mrss]].

First footage of the world's deepest known undersea volcanic vents
.

Sun, 11 Apr 2010 16:01:00 -0700

footage,deepest,blacksmoker,hydrothermal,Volcanic,video

Latest

25196461001

1904732932

76995615001

26

start=2010-04-11T16:01-0700;

981571807

Visuelle illusioner på download-status strengen

Progress bar illusion

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid76695476001?src=mrss]].

Visual illusions can make download status bars look faster than they really are.
.

Fri, 09 Apr 2010 03:25:29 -0700

perception,trick,progress,bar,time,illusion,Download

Latest

25196461001

1904732932

76695476001

49

981571807

Virtuel interaktion med avatar kan gøres mere sand
ved at følge øjnene

Lying avatars

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid76605906001?src=mrss]].

Eye-tracking systems could make virtual interaction more truthful
.

Thu, 08 Apr 2010 02:25:50 -0700

lies,Conference,detection. tracker,eye,moevement,gaming,virtual,lying,online,avatar

Latest

25196461001

1904732932

76605906001

32

981571807

Kunstige væsener
NSTV – April 2010

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid75455727001?src=mrss]].

See a car that will soon compete for an X Prize, deformed frogs and a baby robot that's about to get an upgrade.
.

Thu, 01 Apr 2010 04:27:06 -0700

electric,Art,amphibian,baby,robot hand,robot,x prize,Legs,deformed,iCub,car,frog

Latest

25196461001

1904732932

75455727001

477

981571807

Tsunami simulator

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid75144379001?src=mrss]].

A tsunami simulator could help scientists better understand their destructive force in the lab.
.

Wed, 31 Mar 2010 03:50:09 -0700

pressure,simulator,generator,tsunami,destuction,force,tidal,wave

Latest

25196461001

1904732932

75144379001

26

981571807

Simulering af hvordan mennesket løber
How humans run

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid75146987001?src=mrss]].

A new simulation reveals how humans can run efficiently on two legs unlike other primates.
.

Wed, 31 Mar 2010 04:02:09 -0700

Humans,primates,Running,computer,simulation,tendon,achilles,elasticity,muscle,model,stiff

Latest

25196461001

1904732932

75146987001

45

981571807

Krebs
tiltrækker
hannen ved at udsende urin

Crayfish sex

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid75193763001?src=mrss]].

A female crayfish attracts a mate by releasing urine.
.

Wed, 31 Mar 2010 09:20:47 -0700

aggression,sex,chemical,crustacean,signals,urine,crayfish,mating

Latest

25196461001

1904732932

75193763001

35

981571807

Flagermus i Amerika dør uden at man
kender årsagen
Murder mystery

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid73816267001?src=mrss]].

Bats in America are dying and scientists are trying to figure out why.
.

Thu, 25 Mar 2010 05:33:50 -0700

Mystery,bats,cave,disease,killer,murder,fungus

Latest

25196461001

1904732932

73816267001

74

981571807

Marketingforskere ønsker at kunne tune
ind på forbrugernes hjernebølger
Neuromarketing

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid72885965001?src=mrss]].

Market researchers want to tune in to the brain waves of consumers.
.

Fri, 19 Mar 2010 10:47:53 -0700

privacy,innovation,research,Neuropsychology,neuromarketing,market,neuroscience,Mind Reading,private,waves,product,technology,business,brand,company,marketing,Advertising,MRI,neurology,Advertise,human brain,brain,eeg,electroencephalography

Latest

25196461001

1904732932

72885965001

49

981571807

Pulserende stjerner kan hjælpe forskere til at
opdage tyngdekraftbølger

Pulsars test relativity

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid72481084001?src=mrss]].

Pulsars could help scientists detect gravitational waves
.

Wed, 17 Mar 2010 11:41:50 -0700

gravitational,electromagnetic,radiation,star,space,pulsars,neutron,waves,time

Latest

25196461001

1904732932

72481084001

86

981571807

Fugl der kan føle i mørke med fjerene på hovedet

Feather feelers

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid72261766001?src=mrss]].

Auklets can feel in the dark with their feather headdresses.
.

Tue, 16 Mar 2010 06:07:10 -0700

bird,feel,sense,auklet,feathers,Headdress

Latest

25196461001

1904732932

72261766001

40

981571807

Gorillaer indynder sig på venner, der keder sig,
ved at blive ved med at lege med dem
Gorillas at play

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid71659155001?src=mrss]].

Not only humans cajole bored friends to keep playing with them – gorillas do too.
.

Tue, 16 Mar 2010 10:50:07 -0700

theory,game,gorilla,mind,ball,play

Latest

25196461001

1904732932

71659155001

47

981571807

Blæksprutte ser HighDensity TV

Tricked octopus

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid71555191001?src=mrss]].

Octopuses have been tricked by HDTV
.

Fri, 12 Mar 2010 04:35:34 -0800

cephalopod,tricked,octopus,invertebrate,hdtv,video,Animals,screen

Latest

25196461001

1904732932

71555191001

30

981571807

Robot der ligner 2-årigt barn

Robot upgrade

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid71343583001?src=mrss]].

A baby robot is being redesigned to look and act more like a 2 year-old child.
.

Thu, 11 Mar 2010 04:29:31 -0800

baby,child,iCub,one shot,robot,hand,Legs,mimic,learning

Latest

25196461001

1904732932

71343583001

135

981571807

Bølgekraftanlæg efter inspiration fra dyr i havet

Wave power

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid70984286001?src=mrss]].

Sea creatures are inspiring systems that harness wave power.
.

Wed, 10 Mar 2010 02:42:54 -0800

turbine,energy,sea,oyster,wave,snake,power,generator,anaconda,electricity

Latest

25196461001

1904732932

70984286001

79

981571807

Kamæleon-tungens funktioner under forskellige
temperaturerTongue action

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid70815546001?src=mrss]].

See chameleons capture prey in different temperatures.
.

Mon, 08 Mar 2010 12:00:00 -0800

Prey,Chameleon,eject,tongue

Latest

25196461001

1904732932

70815546001

53

start=2010-03-08T12:00-0800;

981571807

Hunde skelner mellem forskellige typer af gøen

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid70820588001?src=mrss]].

Watch dogs distinguish one type of growl from another.
.

Mon, 08 Mar 2010 10:06:57 -0800

snarl,type,growl,dogs,distinguish

Latest

25196461001

1904732932

70820588001

41

981571807

Fysikers rejse

Far flung physics

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid70799353001?src=mrss]].

Find out about a physicist's journey to the ends of the
Earth.
.

Mon, 08 Mar 2010 08:02:19 -0800

physics,chile,antarctica,journey,Earth,Edge of Physics

Latest

25196461001

1904732932

70799353001

176

981571807

Rumskib-materiale
Inflatable spacecraft

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid69690465001?src=mrss]].

Fabric spacecraft are now being scaled up as they gain interest from NASA.
.

Wed, 03 Mar 2010 09:01:55 -0800

bigelow,space,spacecraft,NASA,station,expand,inflatable

Latest

25196461001

1904732932

69690465001

154

981571807

Fluers flyveevne
Fly auto-pilot

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid69211154001?src=mrss]].

See how flies return to their original position after being
swatted.
.

Mon, 01 Mar 2010 12:00:00 -0800

gyroscope,fruit,Rotation,Position,fly,swat

Latest

25196461001

1904732932

69211154001

42

start=2010-03-01T12:00-0800;

981571807

Jagt på tornadoer

Hunting tornados

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid69211062001?src=mrss]].

Joshua Wurman talks about chasing tornados and how science is revealing their secrets
.

Mon, 01 Mar 2010 08:35:14 -0800

Doppler,hunting,radar,prediction,vortex2,Twister,chasing,tonado,wurman

Latest

25196461001

1904732932

69211062001

98

981571807

Nyheder 1. marts 2010
NS TV – March 2010

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid68924016001?src=mrss]].

Find out about new space stations made of fabric, a sketching robot and the first scientific
wedding.
.

Mon, 01 Mar 2010 03:52:07 -0800

wedding,Love,science,arm,expand,sketch,oxytocin,robot,hormone,space station

Latest

25196461001

1904732932

68924016001

501

981571807

3d-pixelbilleder

Flying pixels

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid68577993001?src=mrss]].

A new system will use tiny helicopters to display 3d images.
.

Thu, 25 Feb 2010 05:49:47 -0800

3d,flying,pixels,helicopter,display

Latest

25196461001

1904732932

68577993001

32

981571807

Jane Goodall imiterer chimpanse-kald

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid68329479001?src=mrss]].

Chimp expert Jane Goodall performs some imitation chimp calls in front of a Tanzanian
crowd.
.

Wed, 24 Feb 2010 09:07:53 -0800

jane goodall,pioneer,calls,chimp chimpanzee,research,crowd

Latest

25196461001

1904732932

68329479001

52

981571807

Hyppigste årsag til blindhed

Losing sight

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid68131963001?src=mrss]].

Macular degeneration is the most common cause of blindness in the west
.

Tue, 23 Feb 2010 06:33:03 -0800

eye,retina,blindness,loss,amd,degeneration,age,macular,sight,vision

Latest

25196461001

1904732932

68131963001

66

981571807

Økobyer kan lære af termitter og hvepse

Insect architecture

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid68007751001?src=mrss]].

Termites and wasps could help us design the eco-cities of the future
.

Mon, 22 Feb 2010 10:28:06 -0800

eco-city,termites,ventilation,architecture,construction,wasps,building,MOUND

Latest

25196461001

1904732932

68007751001

73

981571807

Når honningbien advarer om faren ved en fødekilde

Bee headbutt

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid66949987001?src=mrss]].

Honeybees headbutt hive mates to warn them of danger at a food
source.
.

Wed, 17 Feb 2010 03:50:16 -0800

bee,foraging,hive,Nectar,headbutt,honey,Waggle,warning,dance,Signal,stop

Latest

25196461001

1904732932

66949987001

44

981571807

Skelet- simulator

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid67311889001?src=mrss]].

A new simulator allows skeleton sliders to perfect their
aerodynamics.
.

Thu, 18 Feb 2010 12:04:52 -0800

luge,Bobsleigh,olympic,Aerodynamics,simulator,slider. athlete,skeleton

Latest

25196461001

1904732932

67311889001

67

981571807

Kunstig fod henter energi når den går

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid66980515001?src=mrss]].

A new prosthetic harnesses energy as it hits the
ground.
.

Wed, 17 Feb 2010 08:16:17 -0800

harness,artificial foot,walk,spring,energy,store,step,prosthetic

Latest

25196461001

1904732932

66980515001

32

981571807

Fysiske kræfter har betydning når væv skal
repareres

Regenerating bodies

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid66774035001?src=mrss]].

The key to repairing our tissues and growing new organs could be physical forces.
.

Wed, 17 Feb 2010 03:39:34 -0800

stem cells,bodies,bioreactor,organs,engineering,regenerating,cell,tissue

Latest

25196461001

1904732932

66774035001

68

981571807

Elefanters humør og brugen af en trædemølle for
elefanter

Do elephants run?

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid66722191001?src=mrss]].

A jumbo treadmill helped reveal details of an elephant's
gait.
.

Tue, 16 Feb 2010 05:04:04 -0800

speed,hybrid,treadmill,walk,elephant,gait,run,Thailand

Latest

25196461001

1904732932

66722191001

36

981571807

Kamera optager video med højhastighed
High-speed camera

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid66305632001?src=mrss]].

An off-the-shelf camera was modified to capture high-speed video.
.

Tue, 16 Feb 2010 09:36:22 -0800

frames,pixel,speed,camera,video,resolution,high

Latest

25196461001

1904732932

66305632001

34

981571807

Lokker sit bytte til selvmord
Assassin bug

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid66303462001?src=mrss]].

A bug tricks its prey into getting up close and
personal.
.

Mon, 15 Feb 2010 02:22:01 -0800

web,bug,spider,lures,stalk,assassin,Prey

Latest

25196461001

1904732932

66303462001

26

981571807

Virkningerne i kroppen under et bryllup
 Geek wedding

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid66293953001?src=mrss]].

A wedding / science experiment looks at what happens in our bodies during such an event.
.

Fri, 12 Feb 2010 10:36:35 -0800

Love,sex,wedding,science,hormones,empathy,oxytocin,bonding,testosterone

Latest

25196461001

1904732932

66293953001

150

981571807

Simulator for en sort-hul rejse
Black hole tour

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid65768875001?src=mrss]].

A new simulator lets you tour black holes from the safety of your own home.
.

Tue, 09 Feb 2010 10:15:39 -0800

Black,gravity,light,program,simulation,show,warp. distort,hole

Latest

25196461001

1904732932

65768875001

67

981571807

Software kan gøre dårlige billeder bedre at se på

Photo fix

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid64664557001?src=mrss]].

New software can make bad photos more pleasing to the eye.
.

Fri, 12 Feb 2010 07:57:52 -0800

thirds,editing,composition,photo,Rules,software,professional,amateur

Latest

25196461001

1904732932

64664557001

45

981571807

Ekspedition til videnskabelige steder

 Secrecy tour

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid64473836001?src=mrss]].

Find out about a behind-the scenes tour of scientific locations.
.

Tue, 02 Feb 2010 04:34:25 -0800

uk,secret,technology,science,bus tour,Art,places,Dark

Latest

25196461001

1904732932

64473836001

57

981571807

Bonobo-chimpanser deler mad med hiinanden – noget
som man kun troede mennesket gør

Sharing bonobo

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid64831925001?src=mrss]].

A bonobo "freely" shares food with another, something that only humans had been known to do.
.

Thu, 04 Feb 2010 05:57:11 -0800

bonobo,ape,food,Sharing,altruism

Latest

25196461001

1904732932

64831925001

37

981571807

Hvorfor den slemme fyr i Hollywood-westerns trækker
først men bliver skudt

Shoot-out science

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid64515880001?src=mrss]].

Researchers have tested why the bad guy in Hollywood westerns always draws first but gets shot.
.

Tue, 02 Feb 2010 16:01:00 -0800

Hollywood,movie,gun,neuroscience,shoot-out,brain,science,western

Latest

25196461001

1904732932

64515880001

101

start=2010-02-02T16:01-0800;

981571807

Hybrid video mellem almindelig video og intrarød
video

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid64326531001?src=mrss]].

A new system can blend ordinary and infrared video
footage.
.

Tue, 02 Feb 2010 07:13:46 -0800

rescue,infrared,search,streams,video,blend

Latest

25196461001

1904732932

64326531001

47

981571807

Video-n
yheder
1. feb. 2010
NS TV – Feb 2010

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid64052378001?src=mrss]].

See some ladder-walking locusts, high tech scans of ancient teeth and a secret
pollinator.
.

Mon, 01 Feb 2010 02:36:30 -0800

Orchid,insect,solitary,Swarm,locusts,vision,Teeth,ladder,early human,scan,Nectar,senses,Cricket,evolution,pollination

Latest

25196461001

1904732932

64052378001

486

981571807

Tættere på at opnå selv-vedligeholdende
fusionsreaktion

Laser fusion

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid63993438001?src=mrss]].

Researchers are one step closer to triggering a self-sustained fusion
reaction.
.

Fri, 29 Jan 2010 09:58:31 -0800

energy,reaction,power,Nuclear,fusion,laser,self-sustaining

Latest

25196461001

1904732932

63993438001

69

981571807

Opdatering af Google Earth
Map makeover

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid63993414001?src=mrss]].

Webcam feeds are now helping Google Earth stay up to
date.
.

Fri, 29 Jan 2010 04:00:55 -0800

Latest

25196461001

1904732932

63993414001

46

981571807

Kragers hukommelse
Crow memory

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid63229299001?src=mrss]].

Crows hold a grudge against a masked face that previously captured
them.
.

Thu, 28 Jan 2010 10:39:17 -0800

crows,recognise,grudge,remember,memory,face,masked

Latest

25196461001

1904732932

63229299001

85

981571807

Hvad sker der i hjernen, når vi betragter en
robotarm?

Relating to robots

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid62839360001?src=mrss]].

Brain regions responsible for relating to others
"lit up" when volunteers watched a robotic hand.
.

Mon, 25 Jan 2010 05:08:22 -0800

animation,neuron,robot,human,mirror,empahty

Latest

25196461001

1904732932

62839360001

38

981571807

Trykfølsomme skærme i nyt design
Merging worlds

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid62714844001?src=mrss]].

A new tabletop computer could allow designers to take advantage of
touchscreens.
.

Thu, 28 Jan 2010 10:42:50 -0800

camera,tabletop,digital,system,touch screen,virtual,real

Latest

25196461001

1904732932

62714844001

66

981571807

Virus kan hoppe over inficerede celler for at
angribe ikke-inficerede celler

Hopping virus

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid62713292001?src=mrss]].

See how viruses can target uninfected cells by hopping over infected ones.
.

Thu, 21 Jan 2010 11:00:00 -0800

spread,hopping,virus,cells,infection

Latest

25196461001

1904732932

62713292001

31

start=2010-01-21T11:00-0800;

981571807

Bakterier, der udsender lys, kan have nyttige
anvendelser

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid62483873001?src=mrss]].

Microbes made to glow in sync could have useful applications.
.

Wed, 20 Jan 2010 10:00:00 -0800

e coli,Quorum,bacteria,glowing,sensor,genes,flashing,fluorescent,synchronised

Latest

25196461001

1904732932

62483873001

52

start=2010-01-20T10:00-0800;

981571807

Airbag-beskyttelse ved lavineskred
 

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid62437600001?src=mrss]].

A wireless network of airbags could help save off-piste skiers.
.

Mon, 25 Jan 2010 04:57:43 -0800

network,avalanche,wireless,sports,snow,Airbag,boarding,skier,system

Latest

25196461001

1904732932

62437600001

63

981571807

Interaktive lykønskningskort
Printed electronics

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid62169685001?src=mrss]].

Greeting cards and printed electronics are becoming more interactive.
.

Mon, 18 Jan 2010 09:14:36 -0800

game,electronics,circuit,greeting card,printed,interactive,ink,conductive,printer

Latest

25196461001

1904732932

62169685001

139

981571807

Sk
ægget på en
havslange hjælper den måske med at se i grumset vand

Tentacled snakes

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid62262413001?src=mrss]].

The mysterious moustache of an aquatic snake may help it "see" in murky waters.
.

Tue, 19 Jan 2010 06:00:53 -0800

Prey,fish,Dark,aquatic,detect,hunt,snake,tentacled,murky,cartoon

Latest

25196461001

1904732932

62262413001

43

981571807

En seks-benet robot kan lære sig
forskellige gangarter som tilpasning til vanskeligt terræn
Adapting robot

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid62143675001?src=mrss]].

A six-legged robot learns different walking styles for it to adapt to tricky terrain or even flee from trouble.
.

Mon, 18 Jan 2010 07:56:16 -0800

Trouble,autonomous,six legged,walk,robot,gait,adapting,learning

Latest

25196461001

1904732932

62143675001

68

981571807

En oliedråbe, der flyder på en vandig
opløsning, kan finde vej ud af en labyrint
 'Intelligent' droplet

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid61849424001?src=mrss]].

An oil droplet floating on an aqueous solution can make its own way through a labyrinth
.

Fri, 15 Jan 2010 06:54:24 -0800

acid,intelligence,alkali,maze,oil,chemical,droplet

Latest

25196461001

1904732932

61849424001

34

981571807

Fårekylling der hjælper en orkidé

Cricket pollinates orchid

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid61445309001?src=mrss]].

Crickets are usually known for destroying plants, so researchers were stunned to see one help out an orchid.
.

Tue, 12 Jan 2010 10:33:21 -0800

pollination,Species,pollinate,Cricket,plant,Nectar,Orchid,flower

Latest

25196461001

1904732932

61445309001

39

981571807

Gødningsbiller inspirerer til et nyt natkamera

Night vision camera

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid61281220001?src=mrss]].

Dung beetles inspire a new night vision camera system.
.

Tue, 12 Jan 2010 04:31:37 -0800

Dark,beetle,night,Inspired,dung,camera,vision,system

Latest

25196461001

1904732932

61281220001

56

981571807

Blæksprutter, der invaderer havet ud for
Californien, bliver fulgt af forskere

Squid hunting

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid61251181001?src=mrss]].

Researchers are tagging squid that are invading the waters off central California.
.

Wed, 13 Jan 2010 02:35:37 -0800

humboldt,hunting,invade,California,tagging,squid

Latest

25196461001

1904732932

61251181001

149

981571807

Formen af sort stof i Mælkevejen måske som en
punkteret strandbold
Galactic dark matter

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid60594306001?src=mrss]].

The halo of dark matter around the Milky Way may be shaped like a squashed beach ball.
.

Wed, 13 Jan 2010 02:55:52 -0800

gravity,tilt,beach,Milky Way,Matter,dwarf,ball,Dark,galaxy

Latest

25196461001

1904732932

60594306001

49

981571807

Video-nyheder 1. feb. 2010

NS TV – Jan 2010

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid58743098001?src=mrss]].

See how technology is transforming greeting cards, a new exhibit on identity and how to walk on water.
.

Mon, 01 Feb 2010 02:37:24 -0800

greeting card,walking water,April Ashley,Printing,electronics,walk,electronic,identity,water,exhibit,lizard,water strider

Latest

25196461001

1904732932

58743098001

465

981571807

Evnen til at gå på vand
How to walk on water

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid58773419001?src=mrss]].

Watch New Scientist compete in a water-walking race and see if nature could have helped us.
.

Fri, 15 Jan 2010 07:54:09 -0800

petrel,water strider,water,lizard,walking,nature,competiton

Latest

25196461001

1904732932

58773419001

144

981571807

Mest populære videoer om forskning i 2009
Top videos of 2009

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid58516215001?src=mrss]].

Watch our countdown of the most popular videos of the year.
.

Tue, 22 Dec 2009 06:15:40 -0800

Videos,science,countdown,2009,popular,top

Latest

25196461001

1904732932

58516215001

301

981571807

En kunstig mave
Artificial bowels

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid58335083001?src=mrss]].

A contraption can take food in and fart like we do.
.

Mon, 21 Dec 2009 07:00:33 -0800

stink,fart,food,artificial,bowels,smell

Latest

25196461001

1904732932

58335083001

40

981571807

At bevæge virtuelle ting ved at vifte med hænderne
foran en skærm

Screen sees in 3D

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid57340173001?src=mrss]].

Users can manipulate virtual objects by waving their hands in front of a screen.
.

Tue, 15 Dec 2009 09:12:20 -0800

3d,screen,interactive,gestures,recognition,hand,lcd

Latest

25196461001

1904732932

57340173001

62

981571807

Overvågningssystem opdager selv usædvanlige
mønstre i adfærd

Smart CCTV

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid57071524001?src=mrss]].

A prototype surveillance system autonomously detects unusual patterns of behaviour.
.

Mon, 14 Dec 2009 09:03:20 -0800

behavious,surveillance,autonomous,Suspicious,system,CCTV,Unsual,camera

Latest

25196461001

1904732932

57071524001

46

981571807

Blæksprutte anvender kokosnød-skaller
som redskaber til at skjule sig
Octopus tool use

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid57069207001?src=mrss]].

A species of octopus has been found to use coconut shells as tools to hide from potential threats.
.

Tue, 15 Dec 2009 02:30:03 -0800

invertebrate,coconut,tool,shell,threat,shelter,tool-use,octopus

Latest

25196461001

1904732932

57069207001

52

981571807

Simulator til vurdering af, hvordan dinosaurer har
bevæget sig

Hadrosaur running

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid57055086001?src=mrss]].

A simulation has recreated different ways that dinosaurs could have moved.
.

Mon, 14 Dec 2009 08:52:54 -0800

simulation,run,dinosaur,skeleton,movement,locomotion,hadrosaur

Latest

25196461001

1904732932

57055086001

42

981571807

Ny teknik for at lave realistiske kort over kloden

Unfolding the Earth

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid55885952001?src=mrss]].

A new technique will allow more realistic maps to be created from a globe.
.

Thu, 10 Dec 2009 04:04:47 -0800

unfold,projection,map,Earth,globe

Latest

25196461001

1904732932

55885952001

61

981571807

Forskelle mellem hunde og katte
Dogs versus cats

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid55650214001?src=mrss]].

Research is now uncovering the abilities of dogs and cats.
.

Thu, 10 Dec 2009 02:45:24 -0800

understanding,abilities,cats,language,communication,research,string,dogs,Humans

Latest

25196461001

1904732932

55650214001

101

981571807

Frø-embryoner kan registrere vibrationer,
som kommer fra slanger
Snake vibrations

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid55490495001?src=mrss]].

Frog embryos listen out for bad vibrations to avoid snakes.
.

Wed, 09 Dec 2009 03:22:42 -0800

vibrations,eggs,eject,predator,tadpoles,embryos,detect,snake,Pond,rain,hatch

Latest

25196461001

1904732932

55490495001

46

981571807

Første privatbyggede passagerrumskib
SpaceShipTwo unveiled

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid55289785001?src=mrss]].

The first privately-built passenger spacecraft was unveiled last night.
.

Tue, 08 Dec 2009 08:36:38 -0800

passenger,SpaceShipTwo,Travel,spacecraft,commercial,Galactic,virgin,space,flight

Latest

25196461001

1904732932

55289785001

43

981571807

3D display system

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid53426096001?src=mrss]].

A video projector, infrared camera and a sheet of paper are all that's needed to explore graphical data in 3D.
.

Tue, 01 Dec 2009 09:44:24 -0800

lens,medicine,projector.,screen,infrared,camera,display,3d,surgery,image,paper

Latest

25196461001

1904732932

53426096001

69

981571807

Lille helikoper kan sanse omgivelserne
Helicopter senses surroundings

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid52398551001?src=mrss]].

A small helicopter can detect obstacles, recover from collisions and explore indoor environments.
.

Thu, 03 Dec 2009 09:11:53 -0800

robots,flight,helicopter,technology,suveillance,sensor

Latest

25196461001

1904732932

52398551001

41

981571807

Nyheder på video dec. 2009
NS TV – Dec 2009

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid52818280001?src=mrss]].

See a 3D videoconferencing technique, art that deals with human-animal interaction and an ultra-realistic mapping technique.
.

Mon, 01 Feb 2010 02:37:10 -0800

Animals,videoconferencing,human,Species,map,interaction,Accurate,3d

Latest

25196461001

1904732932

52818280001

449

981571807

3d kort med mange detaljer

Ultra-realistic map

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid52680026001?src=mrss]].

A 3d map of unprecedented detail has been created by combining different techniques.
.

Thu, 26 Nov 2009 04:48:27 -0800

bournemouth,3d,detailed,map,Accurate,realistic

Latest

25196461001

1904732932

52680026001

140

981571807

3D telekonference

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid52428102001?src=mrss]].

A technique based on a century-old illusion is beinig adapted for teleconferencing.
.

Tue, 02 Feb 2010 10:10:31 -0800

Pepper's ghost,illusion,technology,videoconferencing,3d,Hologram

Latest

25196461001

1904732932

52428102001

133

981571807

Avatar brugt til at studere øjenbevægelser i
sociale sammenhænge

Follow my eyes

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid51597513001?src=mrss]].

An avatar was used to study eye movement in social interactions.
.

Fri, 20 Nov 2009 06:30:51 -0800

interaction,eye,social,gaze,autism,movement,avatar

Latest

25196461001

1904732932

51597513001

38

981571807

UV-lys lammer orme som har indtaget lysfølsomt stof

Paralysed worms

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid51371265001?src=mrss]].

UV light can stun worms that have ingested a light-sensitive chemical.
.

Thu, 19 Nov 2009 08:55:40 -0800

light,stun,worm,paralyse,ULTRAVIOLET,uv,roundworm,nematode,chemical

Latest

25196461001

1904732932

51371265001

41

981571807

Australsk bil m
od en
hurtigtkørende rekord

1000 mph car

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid51064179001?src=mrss]].

An Australian car will soon compete for the land speed record.
.

Wed, 18 Nov 2009 10:00:00 -0800

speed,rocket,Record,1000 mph,land speed,car

Latest

25196461001

1904732932

51064179001

46

start=2009-11-18T10:00-0800;

981571807

Særlig kraftig turbine
Powerful turbine

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid50110419001?src=mrss]].

A new turbine is more powerful and efficient than conventional designs.
.

Wed, 18 Nov 2009 10:00:00 -0800

power,energy,wind,turbine,design,blades

Latest

25196461001

1904732932

50110419001

58

start=2009-11-18T10:00-0800;

981571807

Robot kan åbne døre med forskellige håndtag

Door-opening robot

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid51037207001?src=mrss]].

A new robotic arm can open a variety of door handles.
.

Wed, 18 Nov 2009 10:00:00 -0800

knob,arm,open,wheelchair,robot,door,handle

Latest

25196461001

1904732932

51037207001

33

start=2009-11-18T10:00-0800;

981571807

Konkurrence om at kunne lande uden faldskærm

Wingsuit skydiving

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid50110423001?src=mrss]].

Wingsuits turn a freefall skydive into a glide – now there is a race to find a way to land without a parachute.
.

Fri, 13 Nov 2009 06:55:21 -0800

Skydive,nylon,Freefall,wingsuit,Aerodynamics,flying,wings

Latest

25196461001

1904732932

50110423001

91

981571807

Et lille mikroskop hæftet til en rottes hoved kan
se hjernecellers aktivitet, når rotten bevæger sig 

Mini microscope

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid49407292001?src=mrss]].

A small microscope fitted to a rat's head can see brain cell activity as the rat moves.
.

Mon, 09 Nov 2009 06:22:13 -0800

cells,microscope,imaging,rat,brain,small,laser,movement

Latest

25196461001

1904732932

49407292001

43

981571807

Hands-free kontrol

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid48371815001?src=mrss]].

Sony's hands-free, full-body game control tracks motion and facial gestures.
.

Thu, 05 Nov 2009 06:30:00 -0800

face,game,hands-free,console,tracking,motion,control,emotion,sony

Latest

25196461001

1904732932

48371815001

39

981571807

Vejrforudsigelser baseret på modeller på fraktaler

Fractal forecasting

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid48370694001?src=mrss]].

Future weather forecasts could be much simpler thanks to atmospheric models based on fractals.
.

Thu, 05 Nov 2009 06:58:19 -0800

forecast,simulation,weather,cloud,fractal,rain,atmosphere

Latest

25196461001

1904732932

48370694001

53

981571807

Computer kan producere realistiske lyde

Virtual sounds

[[http:/brightcove.newscientist.com/services/link/bcpid25196461001/bclid1904732932/bctid48107912001?src=mrss]].

A new computer model can produce realistic crashes and clangs faster than traditional methods.
.

Wed, 04 Nov 2009 06:04:30 -0800

virtual,non-linear,crash,effects,simulation,audio,sounds,clang

Latest

Et studie over genetisk evolution der går ½
milliard år tilbage kan give viden om den genetiske basis for mange
sygdomme 

The deep roots of genetic disorders uncovered
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a256e/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275930B80A0A0Ethe0Edeep0Eroots0Eof0Egenetic0Edisorders0Euncovered0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
A study of gene evolution looking back half a billion years could help uncover the genetic basis of many disorders, including Down's syndrome

Tue, 11 May 2010 07:00:00 GMT

Lydløse video af en person, som spiller på et
musikinstrument, stimulerer hjernens hørecentre

Even silent videos excite the listening brain
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2579/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275950B0A0A0A0Eeven0Esilent0Evideos0Eexcite0Ethe0Elistening0Ebrain0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
Silent videos of a person playing a musical instrument stimulate auditory regions of the brain

Sat, 08 May 2010 12:00:00 GMT

Gen-kontakter der igangsætter kræftceller

Cell social network reveals rogue cancer switches
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2578/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275940B80A0A0Ecell0Esocial0Enetwork0Ereveals0Erogue0Ecancer0Eswitches0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
They say it's not what you know, it's who you know – the same is true for the gene switches that turn on cancer cells

Sat, 08 May 2010 11:00:00 GMT

Superelastiske molekyler som forhindrer, at
vores musker overbelastes, er blevet kopieret og anvendt som syntetisk
erstatning for kropsdele. 

 Artificial muscle material springs forth
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2573/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275940B50A0A0Eartificial0Emuscle0Ematerial0Esprings0Eforth0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
Super-elastic molecules that stop our muscles from overloading have been copied and could be used in synthetic replacement body parts

Sat, 08 May 2010 10:00:00 GMT

Kvantefysik.
specielle konsekvenser

Quantum wonders: Spooky action at a distance
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2599/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275960B50A0A0Equantum0Ewonders0Espooky0Eaction0Eat0Ea0Edistance0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
Reality, free will or the speed of light? One's got to give, because quantum mechanics says you can't have them all

Sat, 08 May 2010 09:00:00 GMT

Kvantefysik.
betydning
for en bombetester

Quantum wonders: The Elitzur-Vaidman bomb-tester
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2598/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275960B40A0A0Equantum0Ewonders0Ethe0Eelitzurvaidman0Ebombtester0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
You can use quantum trickery to shine light on a light-triggered bomb – and stay safe a guaranteed 25 per cent of the time

Fri, 07 May 2010 16:30:00 GMT

Sociale rotter vil kunne hjælpe med at beskytte
børn, når de danner venskaber i sociale netværk

Cuddly robots aim to make social networks child-safe
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2582/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275950B60A0A0Ecuddly0Erobots0Eaim0Eto0Emake0Esocial0Enetworks0Echildsafe0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
Interactive "social robots" called Petimos may soon be helping to protect children when they make friends on social networks

Fri, 07 May 2010 15:45:00 GMT

Forklaringer på lysfænomener fra fjerne
galakser søges

Baffling quasar alignment hints at cosmic strings
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a256f/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275930B90A0A0Ebaffling0Equasar0Ealignment0Ehints0Eat0Ecosmic0Estrings0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
Gigantic kinks in the fabric of space-time could explain a weird alignment in the light from distant bright galaxies that has long puzzled astronomers

Fri, 07 May 2010 15:12:00 GMT

Mennesker reagerer på den økonomiske krise
selv om de ikke selv er berørt af den

Economic recovery needs psychological recovery
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2584/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275950B80A0A0Eeconomic0Erecovery0Eneeds0Epsychological0Erecovery0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
Most people aren't touched by the recession, but they spend as though they are – they need convincing that things will get better, argues <b>Stephen Lea</b>

Fri, 07 May 2010 13:42:00 GMT

Quantum-fysik: Partikler som hopper ind og ud af
eksistens. 

Quantum wonders: Something for nothing
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2597/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275960B30A0A0Equantum0Ewonders0Esomething0Efor0Enothing0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
They might not stick around for long, but particles that pop in and out of existence could gum up nano-machines

Fri, 07 May 2010 07:00:00 GMT

Quantum-fysik:
At
blive nedbrudt eller ikke blive nedbrudt 

Quantum wonders: The Hamlet effect
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2596/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275960B20A0A0Equantum0Ewonders0Ethe0Ehamlet0Eeffect0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
To be decayed or not decayed, that is the analytically unsolvable question

Thu, 06 May 2010 17:30:00 GMT

Prostatakræft-vaccine er den første
kræftvaccine som er blevet godkendt. 

First cancer vaccine approved for use in people
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2562/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275930B0A0A0A0Efirst0Ecancer0Evaccine0Eapproved0Efor0Euse0Ein0Epeople0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
The prostate cancer vaccine offers modest benefits but paves the way for immune-based approaches to fighting other cancers

Thu, 06 May 2010 17:00:00 GMT

Den bagvendte struktur af hvirveldyrenes retina
i øjet forbedrer faktisk synet

Evolution gave flawed eye better vision
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10896/s/a5a2571/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275940B0A0A0A0Eevolution0Egave0Eflawed0Eeye0Ebetter0Evision0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fmagcontents/story01.htm]].
It looks wrong, but the strange, "backwards" structure of the vertebrate retina actually improves vision

Thu, 06 May 2010 16:15:00 GMT

Problemer med at vende udviklingen for
biodiversiteten
Sun sets on 2010 biodiversity targets
More than 190 countries agreed to reduce biodiversity loss by 2010. A UN report says they failed.

LINK: http://www.newscientist.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?mode=view&amp;blog_id=180&amp;id=3381 </uri>

&nbsp;
The report, the third edition of the
http://www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/GBO3-Summary-final-en.pdf
Global Biodiversity Outlook ]]
(GBO-3), found that animal populations have dropped by 30 per cent in 40 years, endangered plant and animal species are moving closer to extinction and natural habitats in most parts of the world continue to decline in size and integrity.
"Twenty-one percent of all known mammals, 30 per cent of all known amphibians, 12 per cent of all known birds and 27 per cent of reef-building corals assessed are threatened with extinction," Bill Jackson, deputy director general of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN), which maintains the Red List Threatened Species
http://news.bbc.co.uk/1/hi/science_and_environment/10103179.stm
told the BBC ]].

GBO-3 found that none of 21 biodiversity targets set in 2002 were met
on a global basis, including targets to curb the rate of habitat loss
and degradation, protect at least 10 per cent of the Earth's ecological
regions, control the spread of invasive species and ensure
international trade does not threaten any species with extinction.

Last month, a study reviewing 31 indicators was published in
Science
(DOI:
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1187512v1
10.1126/science.1187512 ]]
)
by over 40 international scientists. That paper also found that the
2002 targets are not being met. We are even losing human biodiversity,
it said: since 1970,
http://www.newscientist.com/article/dn11215-endangered-languages-encode-plant-and-animal-knowledge.html
22 per cent of human languages spoken by fewer
than 1000 people have been lost ]].

Stuart Butchart of the UNEP
http://www.unep-wcmc.org
World Conservation Monitoring Centre ]]
, lead author on the
Science
paper,
http://www.guardian.co.uk/science/2010/may/10/un-report-economic-impact-biodiversity
told the Guardian ]]
:
"Our data shows that 2010 will not be the year that biodiversity loss
was halted, but it needs to be the year in which we start taking the
issue seriously.
"
&nbsp;
The
Science
study found that governments have taken the issue
somewhat seriously. It tracked their efforts to keep the 2010 pledge,
and found all indicators of policy and management had improved. For
instance, the number of designated protected areas, national
legislation to limit biodiversity loss have increased. But
http://www.newscientist.com/article/dn18842-biodiversity-try-as-we-might-things-just-keep-dying.html
these measures clearly haven't worked too well ]]
. ]]>

Risikoen for kræft som følge af miljøgifte er
stærkt undervurderet
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/05/presidents-panel.html
Worst cancer risk: Environmental toxins or bad habits? ]]
The US President's Cancer Panel says the risk of cancer due to environmental toxins is grossly underestimated. Is this a distracting exaggeration, asks Wendy Zukerman

Risikoen
for kræft som følge af miljøgifte er stærkt undervurderet

http://www.newscientist.com/blogs/thesword/2010/05/uk-election-the-science-partys-1.html
UK election: The Science Party's democracy experiment ]]
We found that a science candidate can't win. Let's hope that one day an anti-science candidate won't be able to either, says Sumit Paul-Choudhury

500
ton guld venter på at blive opdaget i Australiens Victoria-delstat

http://www.newscientist.com/article/dn18874-survey-finds-20-billion-of-hidden-aussie-gold.html
Survey finds $20 billion of hidden Aussie gold ]]
Geologists reckon that 500 tonnes of the stuff is waiting to be discovered under the Australian state of Victoria

Håndvask
har flere virkninger

http://www.newscientist.com/article/dn18873-handwashing-wipes-emotional-baggage-from-decisions.html
Hand-washing wipes emotional baggage from decisions ]]
Long a metaphor for the desire to distance oneself from immoral acts, hand-washing does more than just wipe your conscience clean

Hvordan
kom carbon til Jorden

http://www.newscientist.com/article/dn18861-cosmic-dandruff-may-have-brought-carbon-to-earth.html
Cosmic 'dandruff' may have brought carbon to Earth ]]
Fluffy specks of carbon-rich dust found in Antarctica could help explain how the carbon needed for life wound up on Earth

Museforsøg: En genkontakt som medfører dårlig
hukommelse i alderdommen vil engang kunne genoprette den ungdommelige hjerne
http://www.newscientist.com/article/dn18870-gene-switch-rejuvenates-failing-mouse-brains.html
Gene switch rejuvenates failing mouse brains ]]
Flipping a genetic switch that causes memory impairment in old age could one day restore failing brains to a more youthful state

Europas Herschel-infrarøde teleskop ser på de
største stjerners dannelse i vores galakse
http://www.newscientist.com/article/dn18871-big-stars-and-dark-horses-herschels-first-observations.html
Big stars and dark horses: Herschel's first observations ]]
About a year after its launch, Europe's Herschel infrared telescope is shedding light on where the biggest stars in our galaxy form

Flymotoren som måske vil gøre rumflyvninger
økonomisk mulige
http://www.newscientist.com/article/dn18867-scramjet-with-stamina-ready-for-hypersonic-test.html
Scramjet with stamina ready for hypersonic test ]]
An aero engine design tipped to make space flight affordable will soon try to set a new record by flying for several minutes at Mach 5

Psykologisk test antyder, at vi fik vores
usædvanlige hjernekapacitet for at kunne genkende snyd
http://www.newscientist.com/article/mg20627593.500-did-we-evolve-a-special-ability-for-catching-cheats.html
Did we evolve a special ability for catching cheats? ]]
Psychological testing suggests that we owe our astonishing brainpower to our need to recognise cheating

Hammerhajens gode næse for blod.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18866-sharks-nasal-plumbing-gives-it-a-nose-for-blood.html
Shark's nasal plumbing gives it a nose for blood ]]
A minutely detailed replica head of a hammerhead shark has revealed how the animal gets a good noseful of water as it swims

Posttraumatisk stress syndrom efterlader kemiske
mærker på DNA i gener, som styrer immunfunktionerne.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18865-trauma-leaves-its-mark-on-immune-system-genes.html
Trauma leaves its mark on immune system genes ]]
Post-traumatic stress disorder leaves chemical marks on DNA in genes that control immune functions and memory

Kvantefysik
: Lys er
både en partikel og en bølge, og det er alt andet måske også&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627596.100-quantum-wonders-corpuscles-and-buckyballs.html
Quantum wonders: Corpuscles and buckyballs ]]
Light is both a particle and a wave – and we're starting to prove that everything else is too

Vands forskellige tiltrækning til forskellige
stoffer kan måske forenkle fremstilling af mikroskopiske elektroniske
komponenter i nanoelektronik.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18862-is-water-the-key-to-cheaper-nanoelectronics.html
Is water the key to cheaper nanoelectronics? ]]
The varying attraction of water to different materials could simplify the making of microscopic electronic components

Variationer i Jordens kerne ændrer planetens
rotation over en 6 års cyklus og ændrer dagslængden.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627594.400-earths-twisted-heart-changes-the-length-of-the-day.html
Earth's twisted heart changes the length of the day ]]
Fluctuations at the core subtly shift the planet's rotation over a six-year cycle

Klipper udsendt af tidligere vulkanudbrud hjælper
geologer med at få viden om vulkanens indre – tegn på at Fuji-vulkanen er
ved at blive aktiv.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627594.300-rumbles-hint-that-mount-fuji-is-getting-angry.html
Rumbles hint that Mount Fuji is getting angry ]]
Rocks ejected by previous eruptions are helping geologists figure out what the volcano's internal plumbing looks like

Gen genetiske styring af blades form kan gøre det
muligt for os at fremme afgrøders udbytte og tilpasse afgrøderne til en
varmere verden.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627593.400-designing-leaves-for-a-warmer-crowded-world.html
Designing leaves for a
warmer, crowded world ]]
The genetic controls of leaf shape could allow us to boost crop yields, meet the challenge of feeding the world and adapt to climate change

Syv paradokser i kvantefysikken.&nbsp;
http://www.newscientist.com/special/seven-wonders-of-the-quantum-world
Seven wonders of the quantum world ]]
Quantum physics delights in demolishing our intuitions – here are seven of its most intriguing paradoxes, from bomb detectors to supersolids

Amerikanske republikanere vil ikke skære i
energiforbruget&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18860-republicans-wont-be-nudged-into-cutting-home-energy.html
Republicans won't be nudged into cutting home energy ]]
Tell an electricity-guzzling US household that they use more than the neighbours and they'll probably cut back – unless they're conservatives

Vi er alle underlagt et mønster: Lang tid med lille
aktivitet, og pludselige udbrud af stor aktivitet.&nbsp;
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/05/were-all-bursting-with-predictability.php
We're all bursting with predictability ]]
In his book Bursts, Albert-László Barabási reveals "the hidden pattern behind everything we do": long periods of doing little between bursts of busyness

Europisk fiskebestand faldt 90% fra 1880 til 1970.&nbsp;Korte
periode med fiskeribegræsninger vil derfor næppe genoprette
fiskebestandene.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627592.900-overfishing-began-with-the-victorians.html
Overfishing began with the Victorians ]]
European fishery stocks fell by over 90 per cent between the 1880s and 1970, suggesting that short-term fishing limits will fail to restore stocks now

Animerede figurer der bevæger sig yderst realistisk.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18859-new-scientist-tv–may-2010.html
New Scientist TV – May 2010 ]]
How animated characters can move ultra-realistically, a machine that turns your desktop into a factory, and how to control computers using gaze alone

Forskningens parti i engelsk valgkamp.&nbsp;
http://www.newscientist.com/blogs/thesword/2010/05/uk-election-courting-the-scien.html
UK
election: Courting the science vote ]]
The campaign to get the Science Party elected has been helped by public affection for science, says Michael Brooks

Almindelige mutationer i mitokondrie-DNA (der danner
cellens energi) kan beskytte mennesker mod slagtilfælde.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627584.500-cellular-battery-is-new-source-of-stroke-defence.html
Cellular
'battery' is new source of stroke defence ]]
Common mutations in the DNA of mitochondria, tiny structures that form the energy powerhouses of cells, may protect people against stroke

Fisk med yderst aggressiv adfærd.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18854-zoologger-the-most-kickass-fish-in-the-sea.html
Zoologger: The most kick-ass fish in the sea ]]
Not content with having neurotoxin weaponry, the tiger puffer tears chunks out of its brothers and sisters when it's growing up

Fire unge gorillaer reddet fra trussel om
krybskytteri – fløjet ud af Republikken Congo.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18858-un-peacekeepers-stage-great-ape-escape-in-congo.html
UN peacekeepers stage great ape escape in Congo ]]
Four young gorillas have been airlifted to safety from a region of the Democratic Republic of the Congo where they were at risk of being poached

Billigere og mere effektive termoelektriske
apparater, der omdanner varme til el.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18856-green-machine-generating-more-light-than-heat.html
Green machine: Generating more light than heat ]]
New, cheaper thermoelectric devices that convert heat into electricity could reduce our consumption of fossil fuels and greenhouse gas emissions

Tetrakvarken, en partikel opbygget af fire kvark.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18857-elusive-tetraquark-spotted-in-a-data-forest.html
Elusive tetraquark spotted in a data forest ]]
The existence of the tetraquark – a particle made of four quarks – looks increasingly likely with a fresh sighting in a Japanese particle accelerator

Billeder af fosteret.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18855-bumpology-boxing-clever-with-the-kungfu-fetus.html
Bumpology: Boxing clever with the kung-fu fetus ]]
See the cutting edge of fetal imaging with a cinematic sequence of MRI images

Den absolutte stilhed.&nbsp;
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/05/in-search-of-the-sound-of-silence.php
In search of the sound of silence ]]
Three books hunt for the elusive experience of absolute quiet and explore what we love and loathe in our decibel-blasted lifestyles

Kan dybhavsulykker med olieudslip undgås?.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18853-deepwater-horizon-scrutiny-falls-on-blowout-preventer.html
Deepwater Horizon: scrutiny falls on blowout preventer ]]
A record of reliability will not stop the device at the centre of the Deepwater Horizon oil disaster from being intensely investigated

Er der fordele ved autisme?&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627581.500-the-advantages-of-autism.html
The advantages of autism ]]
Autism has long been defined by its drawbacks – it's time to look at the benefits, such as better memory, visuospatial skills and attention to detail

Muligheden for immunitetsfremmende vacciner for
nyfødte.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627584.700-fetuses-armed-to-fight-viruses-long-before-birth.html
Fetuses armed to fight viruses long before birth ]]
The discovery could lead to immunity-boosting vaccines for newborns and even unborn babies

Hvorfor nogle har svært ved at forestille sig, at
moral er indbygget i menneskets hjerne.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627581.300-ernst-fehr-how-i-found-whats-wrong-with-economics.html
Ernst Fehr: How I found what's wrong with economics ]]
The experimental economist explains why some people have trouble accepting his finding that morality and cooperation are hard-wired in the human brain

Kan man bygge en computer som arbejder som hjernen?&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/mg20627585.700-army-of-smartphone-chips-could-emulate-the-human-brain.html
Army of smartphone chips could emulate the human brain ]]
An ambitious plan to build a computer that works like the brain will use "bog-standard, off-the-shelf processors of fairly modest performance"

Kan man bringe en gående robot til månen?&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18852-what-would-it-take-to-put-a-walking-robot-on-the-moon.html
What would it take to put a walking robot on the moon? ]]
A group of Japanese companies wants to land a bipedal robot on the moon by 2015, but the mission will be no walk in the park

Indavl i Darwins familie.&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18847-darwin-dynastys-ill-health-blamed-on-inbreeding.html
Darwin dynasty's ill health blamed on inbreeding ]]
New study confirms what Darwin himself long suspected – that intermarrying would plague him and his family

Reparation af svækkede blodkar i hjernen vil snart
kunne ske på mindre risikabel måde – en anordning beskytter beskadigede
områder.
http://www.newscientist.com/article/mg20627585.600-engineering-safer-repairs-for-brain-blood-vessels.html
Engineering safer repairs for brain blood vessels ]]
Repairing weakened blood vessels in the brain may soon be less hazardous thanks to a device that protects damaged areas

Imitation kan være en smartere overlevelsesstrategi
end opfindsomhed.
http://www.newscientist.com/article/mg20627581.700-to-be-the-best-learn-from-the-rest.html
To be the best, learn from the rest ]]
Imitation isn't just the sincerest form of flattery – a €10,000 game has shown it can be a smarter survival strategy than innovation

Påstande om at mørkt stof er blevet påvist i
laboratorier på Jorden imødegås af en nyt kraftigt forsøg.
http://www.newscientist.com/article/dn18839-dark-matter-claims-thrown-into-doubt-by-new-data.html
Dark matter claims thrown into doubt by new data ]]
Previous claims that dark matter had been detected in labs on Earth are being called into question by a powerful new experiment

Lser forsøgt anvendt til at lave skyer over Berlin
.
http://www.newscientist.com/article/dn18848-laser-creates-clouds-over-germany.html
Laser creates clouds over Germany ]]
After using lasers to create mini clouds in the lab, physicists tried it in the skies over Berlin

Hæmoglobin er en af den første proteiner fra en
uddød mammut der forsøges genskabt i en levende celle. I fremtiden venter
Neanderthalernes proteiner. .
http://www.newscientist.com/article/dn18850-resurrected-woolly-mammoth-blood-protein.html
Resurrected: woolly mammoth blood protein ]]
Haemoglobin is one of the first proteins from a long-dead organism to be resurrected in a living cell – Neanderthals are sure to follow suit

Antagelsen, at alle spækhuggere tilhører den samme
art, er forkert.
http://www.newscientist.com/article/mg20627585.300-what-type-of-killer-whale-was-willy.html
What type of killer whale was Willy? ]]
Long-held assumptions that all killer whales belong to the same species have been blown apart by a DNA analysis of 139 orcas

Det er måske det tumorfrie væv omkring
tyktarmssvulster, som hjælper med at danne kræftcellerne.
http://www.newscientist.com/article/mg20627585.100-killing-cancer-may-be-a-game-of-whackamole.html
Killing cancer may be a game of whack-a-mole ]]
It may be the tumour-free tissue surrounding colon tumours that helps give rise to cancer's most pernicious cells

Googles biler har samlet detaler om private
WiFi-netværk .
http://www.newscientist.com/article/dn18844-innovation-the-wifi-database-that-shamed-google.html
Innovation: The Wi-Fi database that shamed Google ]]
Without telling anyone, Google's cars have been cruising the streets gathering details of private Wi-Fi networks

Hvordan Hubble indsamler data.
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/04/artistic-choices-hubble-images.php
The artistic choices lurking within Hubble images ]]
To understand how Hubble astronomers process raw black-and-white data to make the images we see, look to the old west, says Elizabeth Kessler

Hvordan film gengiver videnskab.
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/04/jerry-zucker-taking-scientists-to-the-movies-1.php
Jerry Zucker: Taking scientists to the movies ]]
The director and producer talks about improving the way films portray science, why film-makers and scientists hit it off and how he helped Iron Man&nbsp;2

Hvorfor kan smeltende isbjerge øge vandstanden?
http://www.newscientist.com/article/dn18841-melting-icebergs-boost-sealevel-rise.html
Melting icebergs boost sea-level rise ]]
Ice cubes don't increase the water level in your cup as they melt, so why are melting icebergs raising the oceans?

Kunsten at finde vand på Månen.
http://www.newscientist.com/article/dn18843-moon-fountains-could-answer-astronauts-watery-wishes.html
Moon fountains could answer astronauts' watery wishes ]]
Dust plumes kicked up by electrical forces inside craters at the lunar poles could help future prospectors spot water and other resources from deep below

Stadig øget tilbagegang for biodiversiteten .
http://www.newscientist.com/article/dn18842-biodiversity-try-as-we-might-things-just-keep-dying.html
Biodiversity: try as we might, things just keep dying ]]
This year we were supposed to see the rate of extinctions and ecosystem loss slow down – but despite protection programmes worldwide it's not happening
]]>

Olieudslippet i den Mexicanske Golf
The worst environmental disaster in American history?
tag:www.newscientist.com,2010:/blogs/shortsharpscience180.151687

2010-04-30T16:43:12Z

2010-05-04T17:10:46Z

As oil pouring from the well beneath the wrecked oil rig Deepwater Horizon starts to reach Louisiana, Peter Aldhous rounds up the best of the coverage

Rowan Hooper

http://www.newscientist.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?mode=view&amp;blog_id=180&amp;id=542 </uri>

Peter Aldhous, San Francisco bureau chief

As oil pouring from the well beneath the wrecked oil rig Deepwater Horizon starts to reach the Louisiana coast, the damage could outstrip even the Exxon Valdez spill of 1989.
Carl Pope, who chairs the Sierra Club, the oldest environmental group in the US,
http://www.huffingtonpost.com/carl-pope/drill-baby-drill—-or-wh_b_558473.html
suggests on the
Huffington Post
]]
that this "may become the worst environmental disaster in American history".
Scanning the emerging news coverage is a little like watching a train wreck in slow motion.
But those with the stomach for it may want to make some
bookmarks

The Society of Environmental Journalists is compiling
http://www.sej.org/headlines/main
links to major stories here ]].
Also useful is
http://topics.nola.com/tag/oil-spill-gulf-of-mexico-2010/index.html
this
portal ]]
to coverage from the New Orleans newspaper the
Times-Picayune.
Having done sterling work on Hurricane Katrina and its terrible
aftermath, the
Times-Picayune
has ample experience reporting on a
disaster.
http://media.nola.com/news_impact/photo/oil-forecast-043010bjpg-7aabc677a5788ff0.jpg
This
map, in particular ]]
, provides a good snapshot of the slick's
predicted path.
Threats to the region's rich coastal wildlife are a particular worry.
As the
http://latimesblogs.latimes.com/greenspace/2010/04/gulf-oil-spill-threat-to-wildlife-grows.html
Greenspace blog
at the
Los Angeles Times
points out ]]
, the spill couldn't have come at a
worse time, with millions of migratory birds making landfall in
Louisiana on their flights north from Mexico. Other bird species,
including a large rookery of brown pelicans in the slick's path on
Breton Island, are at the height of their nesting season.
http://www.reuters.com/article/idUSN3024986820100430
Reuters has
compiled a list ]]
,
with short descriptions, of threatened wildlife refuges.
On a more optimistic note,
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703572504575214622848808604.html?mod=WSJ_WSJ_US_News_6
The Wall Street Journal
suggests ]]
that marine mammals and deepwater fish should be able to swim to
safety. Similarly, local fisheries may escape catastrophe, if fish and
shrimp move away. That's a message the industry is keen to put across,
given worries about customers shunning seafood perceived to be tainted
by oil.
"If you talk about the sky falling too early, then people stop
buying Louisiana oysters, blue crabs, and shrimp," Ed Overton, an
environmental scientist at Louisiana State University
http://www.csmonitor.com/USA/2010/0429/Oil-spill-What-is-the-threat-to-Gulf-of-Mexico-seafood
told the
Christian
Science Monitor
]].
With swells defeating booms placed to protect the coast and burning of
the oil providing only limited respite, the ultimate extent of disaster
will depend on efforts to reactivate the rig's blowout preventer, a
large valve on the well head that should shut it off in an emergency.
However,
http://www.newscientist.com/article/dn18846-oil-slick-fight-continues-with-robots-and-fire.html
attempts to use robotic submersibles ]]
designed for underwater
construction have so far been unsuccessful.
For the people of Louisiana, the failed blowout preventer has echoes of
the levee breaches that caused so much devastation after Katrina.
"This
is a massive engineering failure and any attempt to mask our outrage as
politicizing disaster is the same information warfare we've gone through
for almost five years post Katrina," notes
http://www.neworleans.com/community/cityvoices/383856-its-not-a-spill-oil-sheen-hits-our-shores.html
this opinion piece ]]
from a local freelance writer.

Første eksempel på genetisk diskrimination: En
kvinde mener at have midtet sit job fordi hun har en brystkræftgen.
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/04/genetic-discrimination-complai.html
First genetic discrimination claim since US ban ]]
A Connecticut woman claims she lost her job because she has a breast cancer gene, says Ewen Callaway

First genetic discrimination claim since US ban
tag:www.newscientist.com,2010:/blogs/shortsharpscience180.151330

2010-04-30T09:44:00Z

2010-04-30T09:48:20Z

A Connecticut woman claims she lost her job because she has a breast cancer gene, says Ewen Callaway

Ewen Callaway

http://www.newscientist.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?mode=view&amp;blog_id=180&amp;id=549 </uri>

Ewen Callaway, reporter

In what may be the first US case of
http://www.newscientist.com/article/mg18825244.300-victims-of-genetic-discrimination-speak-up.html
genetic discrimination ]]
since Congress banned the practice in 2008, a Connecticut woman claims she lost her job because she has a gene that predisposes her to breast cancer.
She and her lawyers filed a complaint with the
http://www.eeoc.gov
US Equal Employment Opportunity Commission ]]
and the
http://www.ct.gov/chro/site/default.asp
Connecticut Commission on Human Rights and Opportunities ]].
They allege that her employer, a utility company called MXenergy, violated a new federal law that protects people against genetic discrimination by employers and insurance companies,
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5idLXFbznBv57CnEMaLryCjkfjAgQD9FCA2T80
reports the Associated Press ]]
(AP).
It is probably the first time that a complaint of genetic discrimination has been filed since the Genetic Non-Discrimination Act (GINA)
http://www.newscientist.com/article/dn13785-us-outlaws-genetic-discrimination.html
became law in 2008 ]]
and went into effect last year.

Pamela Fink, a 39-year-old woman from Fairfield, Connecticut, alleges that she lost her job at MXenergy after she told the company that she had a mutation in a gene called
BRCA2
that is linked to a
http://www.newscientist.com/article/mg19726385.200-breast-cancer-genes-dont-have-to-mean-cancer.html
greatly increased risk of breast cancer ]].
As a precautionary measure, Fink had both her breasts removed – a
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/BRCA
common
measure ]]
taken by women positive for some mutations in
BRCA2
and its sister gene
BRCA1
. When she returned to MXenergy after surgery, the company laid her off.
"Part of what she is hoping by going public is that employers will get the message that you can't do this – that you can't use someone's genetic history against them and that individuals won't, out of fear, avoid the advantages of genetic testing," her lawyer told AP.
MXenergy spokesman Todd Miller "'emphatically and categorically' denies the allegations, but has a policy not to discuss personnel matters and will not comment
further", according to AP.
http://www.genomicslawreport.com/index.php/2010/04/28/gina-in-action-woman-alleges-genetic-test-led-to-firing
Writing on the site
Genomics Law Report
]]
, Dan Vorhaus, a biotechnology lawyer, suggests that if the company settles, the terms won't be made public. If it doesn't, the case could give a signal as to how the federal government will enforce GINA. "Either way, this is a reminder to employers and employees alike that GINA, after more than a decade spent languishing in Congress, is now the law," he
writes.

Energidrik: Tungens smagsreceptorers kobling til
muskler.
http://www.newscientist.com/article/mg20627584.600-energy-drinks-work-as-soon-as-they-touch-your-tongue.html
Energy drinks work as soon as they touch your tongue ]]
This pre-digestive effect is immediate and seems due to a newly discovered neural pathway linking the tongue's taste receptors to muscles

Evnen til at forsvinde.
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/04/erasing-david-how-to-disappear.php
Erasing David: How to disappear completely ]]
David Bond went on the run to prove how the "surveillance state" can track someone down – but Sumit Paul-Choudhury isn't convinced

Døde satellitter kan skubbes af laserstråler.
http://www.newscientist.com/article/mg20627585.900-laser-tractor-beams-to-tidy-up-space-junk.html
Laser 'tractor beams' to tidy up space junk ]]
A new thruster design could make it possible for dead satellites to be pushed, pulled and steered by lasers aboard other craft

For og imod homeopati.
http://www.newscientist.com/blogs/thesword/2010/04/science-party-debate.html
UK election: Round one to the Science Party ]]
The Science Party's candidate Michael Brooks has given his homeopathy-supporting opponent David Tredinnick a verbal mauling, says Adam Duckett

Undersøgelse af maven for kræft.
http://www.newscientist.com/article/dn18840-bowel-screening-revolution-could-slash-cancer-rate.html
Bowel screening 'revolution' could slash cancer rate ]]
Epidemiologist Wendy Atkin explains how a new method of examining the lower third of the bowel using a Flexi-Scope camera can save lives

*Hunlige hajer kan frembringe sunde unger uden en
han ved ikke-seksuel reproduktion.
http://www.newscientist.com/article/mg20627584.100-virgin-birth-sharks-secret-survival-trick.html
Virgin birth: sharks' secret survival trick ]]
Female sharks can produce healthy young without a male – asexual reproduction may have helped this ancient group of creatures survive for so long

Science fiction Iron Man 2.
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/04/iron-man-2-science-cures-tony-starks-heartache.php
Iron Man 2: How science cures Tony Stark's heartache ]]
Iron Man 2 is a movie packed with technology – when will we see it in reality? Rowan Hooper and Celeste Biever get down to the nuts and bolts

Forudsigelse af et valg.
http://www.newscientist.com/blogs/thesword/2010/04/psychologists-tories-to-win-uk.html
Psychologists: Tories to win UK general election ]]
When it comes to predicting the election, forget opinion polls and leadership debates – psychologists think they know what's going to happen

Mars-drivhus.
http://www.newscientist.com/article/mg20627583.700-designing-greenhouses-for-the-red-planet.html
Designing greenhouses for the Red Planet ]]
The creation of a human outpost on Mars is still some way off, but that hasn't stopped us planning the garden

Opdagelser.
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/04/tales-of-discovery-from-the-outside-in.php
Tales of discovery from the outside in ]]
The Story of Science by Michael Mosley and John Lynch, a sumptuous tie-in to a BBC TV series, shows how the world beyond science drives discovery

Sulfatmineraler som finde udbredt på Mars fjerner
ikke beviser på fossile mikroorganismer, som man tidligere har troet.
http://www.newscientist.com/article/dn18838-common-mars-rock-can-preserve-microfossils-after-all.html
Common Mars rock can preserve microfossils after all ]]
Sulphate minerals – which are widespread on Mars – do not erase evidence of fossilised microbes as previously thought, a study of Earth rocks suggests

Videospil og kirurgi.
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/04/surgeon-breaks-computer-game-r.html
Surgeon smashes computer game record ]]
The Donkey Kong record has
been broken by a plastic surgeon – what's the link between surgery and video games, asks Celeste Biever

Surgeon smashes computer game record
tag:www.newscientist.com,2010:/blogs/shortsharpscience180.151040

2010-04-29T09:29:00Z

2010-04-29T10:27:55Z

The Donkey Kong record has been broken by a plastic surgeon &ndash; what's the link between surgery and video games, asks Celeste Biever]]>

Celeste Biever

http://www.newscientist.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?mode=view&amp;blog_id=180&amp;id=2423 </uri>

Celeste Biever, biomedical news editor
The worldwide record for the highest ever score in the
http://en.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong
classic computer game
Donkey Kong
]]
has
http://www.prlog.org/10565504-donkey-kong-world-record-beaten.html
been broken ]]
– by a plastic surgeon. Is this anecdotal evidence of a
http://www.kevinmd.com/blog/2010/04/donkey-kong-record-marker-surgical-skill.html#more-43832
link between the hand-eye coordination required for surgery and skill in computer games ]]
?
Hank Chien of New York scored 1,061,700 points after playing the classic arcade game for two hours, 35 minutes. Laparoscopic surgery "does feel like you're playing a video game because what you're looking at is actually an altered version of what you are doing",
http://www.ama-assn.org/amednews/2010/04/19/bisg0419.htm
he told amednews.com ]].

(Image: D.Begley/flickr)

He's not the first person to link playing computer games and surgery. What's more there is growing evidence that these games – often
http://www.newscientist.com/article/dn8942-childhood-tv-and-gaming-is-major-public-health-issue.html
vilified ]]
for turning kids into couch potatoes – hone a variety of useful skills.
]]>

In 2008, Kanav Kahol and Marshall Smith of the Banner Good Samaritan
Medical Center in Phoenix, Arizona, found that
http://www.newscientist.com/article/mg19726396.100-a-wii-warmup-hones-surgical-skills.html
surgical
residents performed better during simulated surgery after playing on
the Nintendo Wii console ]].
But other skills also seem to
improve. Last year, Daphne Bavelier showed that playing
http://www.newscientist.com/article/dn16857-shootemup-video-games-may-be-good-for-eyesight.html
action-packed
computer games improves a person's ability to perceive contrast ]]
,
raising the prospect that people with
amblyopia
, which affects contrast
perception, could be treated with games.
In 2007,
Mathias Fleck and Stephen Mitroff of Duke University in Durham, North
Carolina, discovered that
http://www.newscientist.com/article/mg19626286.100-let-airport-staff-kill-baddies-for-better-security.html
regular
gamers had a sharper eye for finding target objects on a cluttered
computer screen ]]
than non-gamers. They suggested that radiologists
searching X-rays for tumours or officials watching airport scanners
might benefit from playing these games.
Apparently Chien gained
two new patients after they heard about his
Donkey Kong
skills. Perhaps
they are onto something.

Stamcellelinie i USA
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/04/biologists-celebrate-return-of.html
Biologists celebrate return of popular stem cell line ]]
After months of
delay, the most widely-used line of human embryonic stem cells is eligible for US government funds once
again, says Peter Aldhous]]&gt;

Biologists celebrate return of popular stem cell line
tag:www.newscientist.com,2010:/blogs/shortsharpscience
180.151050

2010-04-28T17:09:12Z

2010-04-28T18:11:54Z

After months of delay, the most widely-used line of human embryonic stem cells is eligible for US government funds once again, says Peter Aldhous

Peter Aldhous

http://www.newscientist.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=180&amp;id=1050 </uri>

Peter Aldhous, San Francisco Bureau Chief

&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;]]

After months of frustration, US stem-cell biologists are celebrating today after learning that the most popular line of human embryonic stem (ES) cells has been approved for research using government funds. "This is fantastic news," Charles Murry, a researcher at the University of Washington in Seattle, whose work had been placed on hold,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/27/AR2010042703360.html
told the Washington Post ]].

After President Barack Obama took office, he
http://www.newscientist.com/article/dn16979-us-to-widen-research-on-stem-cells-from-spare-embryos.html
ended the restrictions ]]
&nbsp;imposed by his predecessor George Bush, which had limited federal funding to around 20 cell lines isolated before August 2001.&nbsp;

But the new policy came with strict requirements on informed consent from the donors of the embryos from which the cells were taken – and researchers were worried that the consent procedures used for some of the earlier lines
http://www.newscientist.com/article/mg20227053.700-obamas-stem-cell-plans-could-backfire.html
wouldn't make the grade ]]
.&nbsp;

&nbsp;

The solution was to set up a panel to consider whether the older lines met the spirit of the new consent lines, given the standards in force at the time. In the meantime, these lines went off-limits for government funding.

Progress has been slow. Of particular concern were two lines made at the University of Wisconsin-Madison by ES-cell pioneer
http://discovery.wisc.edu/home/morgridge/research/regenerative-biology/leadership/leadership-home.cmsx
James Thomson ]]
, called H1 and H9. According to studies by Christopher Thomas Scott at Stanford University in California, these accounted for
http://med.stanford.edu/ism/2009/august/scott.html
77 per cent of orders ]]
&nbsp;placed with the National Stem Cell Bank, set up to distribute the Bush-approved lines.

H1 got the green light in late January, but the continuing delay for H9 had caused frustration to boil over.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/14/AR2010031402353.html
Interviewed by the Washington Post ]]
&nbsp;in March, Murry said: "The situation at the moment is worse than it was under the Bush administration."

The hiatus ended yesterday, when H9 was approved along with 12 other cell lines.
One problem was that the H9 line was isolated from an embryo donated in Israel. "[I]t took significant time and effort to locate, gather and translate the documents from Hebrew to English, so we could complete the application," Erik Forsberg, executive director of WiCell, which manages the cell line,
http://www.news.wisc.edu/18020
told the University of Wisconsin's news service ]].

Complaints&nbsp;from biologists and patients who want to see medical research accelerated should now die down. &nbsp;But the National Institutes of Health, which is overseeing the approval of new lines, still has much work to do to make good on Obama's promise to widen access to human ES cells.&nbsp;

One&nbsp;hundred cell lines are currently
http://grants.nih.gov/stem_cells/registry/pending.htm
waiting for approval ]]
, including several from the
http://www.reproductivegenetics.com/stem_cell_bank.html
Reproductive Genetics Institute ]]
&nbsp;in Chicago that carry the mutations responsible for inherited diseases including cystic fibrosis and muscular dystrophy. These could be important for studying the cellular details of what goes wrong in these conditions – and possible treatments.

Also in limbo are three cell lines created by
http://daley.med.harvard.edu
George Daley ]]
&nbsp;of the Children's Hospital in Boston. These were approved in December, but later placed on hold when officials realised that they had been created from embryos at an earlier stage than described in the official government definition of an embryonic stem cell.&nbsp;

The NIH is now proposing to
http://www.newscientist.com/article/dn18561-us-menu-of-eligible-stem-cells-set-to-lengthen.html
change this definition ]]
&nbsp;so that these lines, and others waiting for approval, will be eligible for funding.

*Første tvilling-genom sekvenskortlægning af
enæggede tvillinger, hvoraf den ene har sklerose, giver ikke information om
genetisk årsag til sygdommen
http://www.newscientist.com/article/mg20627583.000-first-twin-genomes-say-nothing-about-disease.html
First twin genomes say nothing about disease ]]
The first whole genome sequencing of identical twins reveals little about the origins of disease – even though only one twin has multiple sclerosis

Salt er utvivlsomt skadeligt i kosten
http://www.newscientist.com/article/dn18835-theres-no-doubt-about-the-health-dangers-of-salt.html
There's no doubt about the health dangers of salt ]]
Excess dietary salt is a killer and you should take any evidence to the contrary with a large pinch of the stuff, say
Franco Cappuccio
and
Simon Capewell

Demokratiske valg er altid unfair
http://www.newscientist.com/article/mg20627581.400-electoral-dysfunction-why-democracy-is-always-unfair.html
Electoral dysfunction: Why democracy is always unfair ]]
Worried that your vote counts for nothing? Mathematics says you might be right – no matter how governments are chosen

Blyforgiftning ved spisning af vilde fugle

http://www.newscientist.com/article/mg20627583.500-lead-poisoning-risk-for-frequent-game-eaters.html
Lead poisoning risk for frequent game eaters ]]

There is enough lead in some wild bird meat to poison regular eaters, thanks to fragments of shot too small to be picked out during a meal

Diskussion om vaccine
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/04/vaccine-fever-in-oz-is-the-ris.html
Vaccine fever in Oz: Is the risk real? ]]
Just when you thought the swine flu fuss had died down, a new vaccine scare bubbles up in Australia. We shouldn't be worried, says Debora MacKenzie

Hvordan flyver man til en asteroide
http://www.newscientist.com/article/mg20627584.400-were-flying-to-an-asteroid–but-which-one.html
We're flying to an asteroid – but which one? ]]
Finding suitable space rocks to visit will be far from easy, and the problems don't end when astronauts get there

Om at leve i en hummers mund&nbsp;
http://www.newscientist.com/article/dn18834-zoologger-the-most-bizarre-life-story-on-earth.html
Zoologger: The most bizarre life story on Earth? ]]
There's something strange living on lobster mouths – an animal unlike any other, with an astonishingly complex way of reproducing itself

Om Leonardo da Vinci&nbsp;
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/04/leonardo-da-vinci-the-untaught-genius.php
Leonardo da Vinci, the untaught genius ]]
Stefan Klein's new book outlines a life of study and speculation about anatomy, flying machines, weapons and hydrodynamics – all without long division

Robotter hjælper forskere
http://www.newscientist.com/article/dn18833-towelfolding-robot-hopes-to-be-labs-standard-model.html
Towel-folding robot hopes to be labs' standard model ]]
See a new robot intended to help researchers spend less time fiddling with unreliable hardware and more time developing smarter behaviour

Studiet af bevidsthed
http://www.newscientist.com/article/mg20627576.400-anil-seth-how-well-find-out-what-consciousness-is.html
Anil Seth: How we'll find out what consciousness is ]]
The co-director of a new centre for studying consciousness talks about the essence of redness, the dimensions of experience – and feeling unreal

Bobler af varm gas udsendt fra et sort hul
http://www.newscientist.com/article/mg20627574.900-bubbleblowing-black-holes-explain-stellar-dearth.html
Bubble-blowing black holes explain stellar dearth ]]
A puzzling lack of stars in the centre of galaxy clusters could be down to the "bubbles" of hot gas blown by a black hole

Problematikken, når indfødte amerikanere skal
donere deres DNA
http://www.newscientist.com/article/dn18832-native-american-settlement-highlights-dna-dilemma.html
Native American settlement highlights DNA dilemma ]]
How can the principle of informed consent be squared with the wide-ranging possible uses of donors' DNA?

Når atleter sveder
http://www.newscientist.com/article/dn18831-athletes-sweat-test-road-to-glory.html
Athletes' sweat test road to glory ]]
New device could help athletes attain Olympic gold by helping to tweak their training programme according to what their sweat reveals about hydration

Carbon-rigt
stof fundet i Antarktis kan forklare hvordan carbon kom til Jorden

Cosmic
'dandruff' may have brought carbon to Earth
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424048/s/a5fa16c/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188610Ecosmic0Edandruff0Emay0Ehave0Ebrought0Ecarbon0Eto0Eearth0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fenvironment/story01.htm]].
Fluffy specks of carbon-rich dust found in Antarctica could help explain how the carbon needed for life wound up on Earth

Thu, 06 May 2010&nbsp;

Kaktus indeholder gummi som kan rense bakterier
fra vand

Cactus gum could make clean water cheap for millions
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424048/s/a3623fc/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275760B10A0A0Ecactus0Egum0Ecould0Emake0Eclean0Ewater0Echeap0Efor0Emillions0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fenvironment/story01.htm]].
The prickly pear cactus, which grows all over the world, contains gum that can clear sediment and some bacteria from water

Tue, 27 Apr 2010 14:00:00 GMT

Undersøiske vulkaner ud for Californien kan
have udspyet methan og skabt døde zoner

Asphalt volcanoes discovered off California
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424048/s/a353e0a/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188240Easphalt0Evolcanoes0Ediscovered0Eoff0Ecalifornia0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fenvironment/story01.htm]].
Undersea mounds could have spewed enough methane to cause prehistoric dead zones

Tue, 27 Apr 2010 11:32:00 GMT

Solenergi til husholdninger

Green
machine: Cheaper home power from sunlight
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424048/s/a34a985/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188220Egreen0Emachine0Echeaper0Ehome0Epower0Efrom0Esunlight0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fenvironment/story01.htm]].
A technique borrowed from large-scale solar power plants could help householders maximise their energy return from solar cells

Tue, 27 Apr 2010 10:12:00 GMT

Når mennesket har frembragt Jordens 6.
masseuddøen vil økosystemet blive designet af mennesket

Living
world: The shape of life to come
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424048/s/a2f5249/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275710B60A0A0Eliving0Eworld0Ethe0Eshape0Eof0Elife0Eto0Ecome0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fenvironment/story01.htm]].
Humans are rapidly causing Earth's sixth mass extinction – and the ecosystem that comes next is ours to design

Mon, 26 Apr 2010 10:30:00 GMT

Stigende brug af toiletpapir

World grabs more and more toilet paper
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424048/s/a292adf/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275730B60A0A0Eworld0Egrabs0Emore0Eand0Emore0Etoilet0Epaper0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fenvironment/story01.htm]].
Every day, 60 million rolls of toilet paper are flushed in Europe, and their use is rising in developing nations – but there's a simple solution
Sat, 24 Apr 2010 13:00:00 GMT
&nbsp;

Opdagelsen af at iRNA-stykker kan
inaktivere gener har først nu vist sig effektiv i mennesker.&nbsp;

Gene silencing prevents its first human disease
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10901/s/a31ea80/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188190Egene0Esilencing0Eprevents0Eits0Efirst0Ehuman0Edisease0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fhealth/story01.htm]].
The discovery that RNA snippets can silence genes garnered a Nobel prize four years ago, but only now has RNAi proven effective in people

Mon, 26 Apr 2010 19:01:00 GMT

Rotter med beskadiget rygmarv kan gå igen ved
hjælp af akupunktur, som synes at stoppe nervedød

Why acupuncture aids spinal recovery
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10901/s/a2f50da/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188170Ewhy0Eacupuncture0Eaids0Espinal0Erecovery0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fhealth/story01.htm]].
Rats with damaged spines can walk again thanks to acupuncture, which seems to halt nerve death

Mon, 26 Apr 2010 10:18:00 GMT

Hvor meget stråling kan vi tåle?

Maxed out: How much radiation can we take?
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10901/s/a11e37b/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275620B50A0A0Emaxed0Eout0Ehow0Emuch0Eradiation0Ecan0Ewe0Etake0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fhealth/story01.htm]].
The gruesome story of an unfortunate scrap dealer's glow-in-the-dark keepsake

Sun, 25 Apr 2010 09:00:00 GMT

Hvor længe kan man stå på Mount Everest uden ilt?

Maxed out: How high can you go?
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10901/s/a28ab1a/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275620B30A0A0Emaxed0Eout0Ehow0Ehigh0Ecan0Eyou0Ego0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fhealth/story01.htm]].
How long could you stay at the top of Everest without extra oxygen?

Sat, 24 Apr 2010 09:00:00 GMT

Manden som fik et helt nyt ansigt

Briefing: The man who's got a whole new face
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10901/s/a270985/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188160Ebriefing0Ethe0Eman0Ewhos0Egot0Ea0Ewhole0Enew0Eface0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fhealth/story01.htm]].
A farmer in Spain who blew his face off has become the recipient of the world's first full face transplant

Fri, 23 Apr 2010 17:16:00 GMT

Dværggalakser cirkler måske om Mælkevejen

Cosmic rays help make small galaxies invisible
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424049/s/a6542ef/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188780Ecosmic0Erays0Ehelp0Emake0Esmall0Egalaxies0Einvisible0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fphysics0Emath/story01.htm]].

Scores of dwarf galaxies that are too dim to see may orbit the Milky Way &amp;ndash; charged particles called cosmic rays may be partially to blame

Fri, 07 May 2010 22:02:00 GMT

Fundet af en måne-rover

Long-lost lunar rover successfully zapped with laser
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424049/s/a36f01e/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188260Elonglost0Elunar0Erover0Esuccessfully0Ezapped0Ewith0Elaser0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fphysics0Emath/story01.htm]].
Astronomers have managed to bounce a laser off a lunar rover that had been lost for nearly 40 years &amp;ndash; the feat could help investigate the moon's interior

Tue, 27 Apr 2010 15:32:00 GMT

Beauty-partikel fundet i Large Hadron Collider
under eftersøgning af årsagen til univertets mangel på antimaterie

Decaying beauty spied for first time by LHC
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424049/s/a26b3a4/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn188150Edecaying0Ebeauty0Espied0Efor0Efirst0Etime0Eby0Elhc0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fphysics0Emath/story01.htm]].
A fleeting "beauty" particle has been spotted in the Large Hadron Collider's experiment to investigate the case of the universe's missing antimatter

Fri, 23 Apr 2010 15:50:00 GMT

Hvordan undgår man at atomaffald falder i de
forkerte hænder?

Can we keep tabs on stockpiles of nuclear fuel?
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424049/s/a1b68b8/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275740B30A0A0Ecan0Ewe0Ekeep0Etabs0Eon0Estockpiles0Eof0Enuclear0Efuel0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fphysics0Emath/story01.htm]].
To keep fissile materials from falling into the wrong hands, governments need to turn to safer reactor fuels and smarter detection technology

Wed, 21 Apr 2010 13:41:00 GMT

Mørkt stof er måske neutronstjerners sorte
hjerter

Dark matter may give neutron stars black hearts
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/424049/s/a160a20/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275640B90A0A0Edark0Ematter0Emay0Egive0Eneutron0Estars0Eblack0Ehearts0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fphysics0Emath/story01.htm]].
One theory of dark matter suggests it could gather in neutron stars and collapse into a black hole

Tue, 20 Apr 2010 13:35:00 GMT
&nbsp;

Engelsk universitet er blevet beordret til at
udlevere data om dets træårring-data til en klimaskeptiker

UK university ordered to give data to climate sceptic
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/a172463/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn1880A10Euk0Euniversity0Eordered0Eto0Egive0Edata0Eto0Eclimate0Esceptic0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
Queens University Belfast must accept a freedom-of-information request for its tree-ring data from an amateur climate analyst and climate sceptic

Tue, 20 Apr 2010 17:01:00 GMT

Ændret vejrmønster på grund af
klimaændringer kan have forværret de problemer, som en askesky fra Island
skabte

Blame the volcano trouble on sun and global warming
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/a118c70/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn187940Eblame0Ethe0Evolcano0Etrouble0Eon0Esun0Eand0Eglobal0Ewarming0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
Altered weather patterns may have made the disruption caused by volcanic ash from Iceland worse &amp;ndash; climate change could be partly to blame

Mon, 19 Apr 2010 17:20:00 GMT

Kobling fundet mellem solens aktivitet og kolde
vintertemperaturer i nordeuropa

Quiet sun puts Europe on ice
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9fb9bce/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275640B80A0A0Equiet0Esun0Eputs0Eeurope0Eon0Eice0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
A compelling link is found between solar activity and harsh winter temperatures in northern Europe

Wed, 14 Apr 2010 17:00:00 GMT

Den tredie uafhængige undersøgelse af klimatologer
ved East Anglia Universitet fandt ingen fejl, men efterlyste bedre statistik

Climategate scientists chastised over statistics
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9faee94/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn187760Eclimategate0Escientists0Echastised0Eover0Estatistics0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
The third independent inquiry into climatologists at the University of East Anglia finds no wrongdoing, but says they should brush up their statistics

Wed, 14 Apr 2010 15:06:00 GMT

Olieselskaber pumper CO2 i undergrunden for at
få mere olie ud.

Texas oil companies will soon be locking away carbon
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9d8e537/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275460B50A0A0Etexas0Eoil0Ecompanies0Ewill0Esoon0Ebe0Elocking0Eaway0Ecarbon0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
Oil companies are buying in waste CO&lt;SUB&gt;2&lt;/SUB&gt; and pumping it underground – to rejuvenate ageing oilfields

Wed, 07 Apr 2010 11:02:00 GMT

Grønland bliver varmere end Antarktis, men
taber ikke så meget is. Varmen hjælper overraskende&nbsp;

Ice plumbing is protecting Greenland from warm summers
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9c4b94e/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275440B40A0A0Eice0Eplumbing0Eis0Eprotecting0Egreenland0Efrom0Ewarm0Esummers0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
Greenland gets warmer than Antarctica but it's not losing as much ice – surprisingly, the heat helps, and the plumbing is also better up north

Thu, 01 Apr 2010 14:25:00 GMT

Seycellerne plages af pirater og trues af
klimaændringer

Seychelles environment chief takes the fight to pirates
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9bde391/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A527530A0B30A0A0Eseychelles0Eenvironment0Echief0Etakes0Ethe0Efight0Eto0Epirates0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
The Seychelles is plagued by pirates and threatened by climate change – but its environment minister is fighting back

Wed, 31 Mar 2010 07:00:00 GMT

East Anglia universitet kritiseres mere end dets
klimaforskere

Climategate inquiry points finger at university
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9bce682/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn187150Eclimategate0Einquiry0Epoints0Efinger0Eat0Euniversity0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
British members of parliament have placed more blame on the University of East Anglia itself than on its climate scientists

Tue, 30 Mar 2010 23:01:00 GMT

Klimaændring ændrer fremkomst af sommerfugl

Global warming changes natural event: first causal link
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/98f5742/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn186710Eglobal0Ewarming0Echanges0Enatural0Eevent0Efirst0Ecausal0Elink0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
For the first time, climate change has been shown to alter the timing of a natural event &amp;ndash; the emergence of the common brown butterfly

Thu, 18 Mar 2010 12:17:00 GMT

Svovlholdig forurening fra skibe hæmmer
klimaændringerne men koster liv

Polluting ships have been doing the climate a favour
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/98c6c3a/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5275220B50A0A0Epolluting0Eships0Ehave0Ebeen0Edoing0Ethe0Eclimate0Ea0Efavour0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
New restrictions on sulphur emissions from shipping will save thousands of lives – but cutting back will take another brake off global warming

Wed, 17 Mar 2010 18:00:00 GMT

Debat om klimaforskningen – tre amerikanske
stater tillader undervisning i klimaskepsis – koblet til kreationisme

Battle over climate science spreads to US schoolrooms
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/97675c6/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5275140B10A0A0Ebattle0Eover0Eclimate0Escience0Espreads0Eto0Eus0Eschoolrooms0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
In three states, alternatives to the scientific consensus on global warming must be taught – and there seem to be links to efforts to teach creationism

Mon, 08 Mar 2010 20:00:00 GMT

CO2 niveauet i Ordovicium istiden var ikke så
høj som tidligere antaget

High-carbon ice age mystery solved
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/968701a/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn186180Ehighcarbon0Eice0Eage0Emystery0Esolved0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
It turns out carbon dioxide levels at the time of the Ordovician ice age were not that high after all&lt;

Mon, 08 Mar 2010 10:54:00 GMT

Methanudsivning fra havbunden – er dette en
trusseel om øget klimaændring?

Methane bubbling out of Arctic Ocean – but is it new?
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/95e6e19/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn186140Emethane0Ebubbling0Eout0Eof0Earctic0Eocean0E0Ebut0Eis0Eit0Enew0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
An expanse of seabed is leaking the greenhouse gas into the air, rekindling fears that global warming might unlock billions of tonnes of the stuff

Thu, 04 Mar 2010 19:00:00 GMT

Debatten om klimaforskningen

Why scientists must be the new climate sceptics
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/95cb21b/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn1860A90Ewhy0Escientists0Emust0Ebe0Ethe0Enew0Eclimate0Esceptics0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
The reputation of climate science is taking a battering, but don't just blame the media or closed-minded sceptics, says &lt;b&gt;Jim Giles&lt;/b&gt;

Thu, 04 Mar 2010 10:10:00 GMT

Debatten om klimaforskningen – spørgsmål i
brittisk parlament

Climategate scientist questioned in Parliament
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9550976/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn185990Eclimategate0Escientist0Equestioned0Ein0Eparliament0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
Beleaguered climate scientist Phil Jones from the University of East Anglia yesterday answered critics before a British parliamentary committee

Tue, 02 Mar 2010 13:12:00 GMT

Debatten om klimaforskningen

There's no war to fight over global warming
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/954872f/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A527490A0B10A0A0Etheres0Eno0Ewar0Eto0Efight0Eover0Eglobal0Ewarming0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
How should beleaguered climate scientists advance their cause? They shouldn't, argues veteran meteorologist &lt;b&gt;Alan Thorpe&lt;/b&gt;

Tue, 02 Mar 2010 12:05:00 GMT

Ispropper, som normalt forhindrer is fra
Antarktis i at komme op i Atlanterhavet eller Stillehavet, dannes ikke

Arctic arch failure leads to sea-ice exodus
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9476883/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274940B10A0A0Earctic0Earch0Efailure0Eleads0Eto0Eseaice0Eexodus0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
Dams of ice that usually plug straits leading out of the Arctic Ocean are failing to form, letting sea ice escape to the Atlantic and Pacific

Fri, 26 Feb 2010 13:00:00 GMT

Selv et solminimum vil ikke forhindre
klimaændringen fremkaldt af menneskets aktiviteter

A quiet sun won't save us from global warming
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10928/s/9489fee/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274940B70A0A0Ea0Equiet0Esun0Ewont0Esave0Eus0Efrom0Eglobal0Ewarming0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fclimate0Echange/story01.htm]].
Even if there's a "grand minimum" in the sun's output over the next century, it won't be enough to counter rising temperatures caused by humans

Fri, 26 Feb 2010 10:00:00 GMT

Livets opståen

Self-starter: Life got going all on its own
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/a1c7818/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275730B90A0A0Eselfstarter0Elife0Egot0Egoing0Eall0Eon0Eits0Eown0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Given the right chemical ingredients, self-replication and the genetic code were all but inevitable

Wed, 21 Apr 2010 17:00:00 GMT

Liv
i troperne.
hvorfor flere arter der?

Living world: Why the tropics are hotbeds of evolution
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/a1c7817/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A6275710B40A0A0Eliving0Eworld0Ewhy0Ethe0Etropics0Eare0Ehotbeds0Eof0Eevolution0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
The tropics are home to far more species than cooler climes. What makes them so
lush?

Wed, 21 Apr 2010 17:00:00 GMT

Insekter: Bevis på at livet i et samfund kan
øge hjernens størrelse

Machiavellian insects evolve bigger, social brains
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/9a292cf/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn186930Emachiavellian0Einsects0Eevolve0Ebigger0Esocial0Ebrains0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
The unusual social structure of sweat bees is providing some of the best evidence yet that living in a society can boost brain size

Wed, 24 Mar 2010 00:01:00 GMT

Gorillaer med &quot;theory of mind&quot; – og
måske sans for humor

Mind-reading gorillas love a good game
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/986bafe/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn186580Emindreading0Egorillas0Elove0Ea0Egood0Egame0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Not only humans cajole bored friends to keep playing with them &amp;ndash; it shows that gorillas may have "theory of mind", and maybe even a sense of humour

Tue, 16 Mar 2010 12:16:00 GMT

Hvordan arter opstod

Accidental origins: Where species come from
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/972c654/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5275110B40A0A0Eaccidental0Eorigins0Ewhere0Especies0Ecome0Efrom0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Organisms gradually grow apart until they become different species – right? If new research is correct, it's more often down to tricks of fate

Wed, 10 Mar 2010 18:00:00 GMT

Molekyler i lyssansende vandmand antyder,
hvordan lignende stoffer udvikledes i pattedyrøjet

Eyeless hydra sheds light on evolution of the eye
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/96f57a3/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn186270Eeyeless0Ehydra0Esheds0Elight0Eon0Eevolution0Eof0Ethe0Eeye0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Molecules that help a jellyfish-like animal sense light suggest how similar compounds in the eyes of mammals could have evolved

Wed, 10 Mar 2010 00:01:00 GMT

G
enet som ændrede
en ulv til en Yorkshire-terrier opstod for over 12000 år siden

Lapdogs are Middle Eastern
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/93e2bb3/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn185650Elapdogs0Eare0Emiddle0Eeastern0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
The gene that turned a wolf into a Yorkshire terrier originated in the region more than 12,000 years ago

Wed, 24 Feb 2010 00:01:00 GMT

Hvordan dinosaurer blev fugle

Xu Xing: Unearthing how dinosaurs became birds
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/925fd43/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274750B90A0A0Exu0Exing0Eunearthing0Ehow0Edinosaurs0Ebecame0Ebirds0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
From a four-winged, pocket-sized "tetrapteryx" to the feathered ancestor of &lt;i&gt;T.&amp;nbsp;rex&lt;/i&gt;: we talk to the man who's named more dinosaurs than anyone else

Wed, 17 Feb 2010 10:35:00 GMT

Da luften fyldtes med ilt

First breath: Earth's billion-year struggle for oxygen
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/8fa8a09/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274610B10A0A0Efirst0Ebreath0Eearths0Ebillionyear0Estruggle0Efor0Eoxygen0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
What happened in the aeons between the first whiff of the gas from bacteria and air we could breathe? A frozen globe and stinking oceans, for starters

Fri, 05 Feb 2010 10:27:00 GMT

Spor i 565 mill år gammel klippe er det ældste
spor efter en organisme som kunne bevæge sig

Found: The first ever animal trails
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/8f7c759/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn184790Efound0Ethe0Efirst0Eever0Eanimal0Etrails0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Tracks left in rocks 565 million years ago are evidence of the oldest mobile organism in Earth's history

Thu, 04 Feb 2010 15:50:00 GMT

Darwin var kun delvis korrekt vedr. naturlig
selektion.

Survival of the fittest theory: Darwinism's limits
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/8f424de/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274660B10A0A0Esurvival0Eof0Ethe0Efittest0Etheory0Edarwinisms0Elimits0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Darwin was only half-right about evolution: evidence against natural selection is mounting up, argue &lt;b&gt;Jerry Fodor&lt;/b&gt; and &lt;b&gt;Massimo Piattelli-Palmarini&lt;/b&gt;

Wed, 03 Feb 2010 18:00:00 GMT

Vi huser DNA-parasitter som vi ikke kan undvære

I, virus: Why you're only half human
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/8e103a0/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274510B20A0A0Ei0Evirus0Ewhy0Eyoure0Eonly0Ehalf0Ehuman0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Tiny invaders have been making themselves at home in our DNA for millions of years – and now we can't live without them

Fri, 29 Jan 2010 12:39:00 GMT

Bonobo-aber forbliver ungdommelige

Peter Pan ways make bonobos the most amiable of apes
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/8de4b07/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn184430Epeter0Epan0Eways0Emake0Ebonobos0Ethe0Emost0Eamiable0Eof0Eapes0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
The famously playful, generous and sexed-up apes hold onto their youthful ways far longer than chimpanzees, while some childish traits never vanish

Thu, 28 Jan 2010 17:38:00 GMT

Darwin-selektion kan ikke forklare hvorfor alt
liv har samme genetiske kode – kom en anden form for evolution før?

Horizontal and vertical: The evolution of evolution
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/8d42c6c/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274410B50A0A0Ehorizontal0Eand0Evertical0Ethe0Eevolution0Eof0Eevolution0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Darwinian selection cannot explain why all life on Earth shares the same genetic code – it looks like another form of evolution came first

Tue, 26 Jan 2010 10:29:00 GMT

Sonargenet udvikledes uafhængigt af hinanden i
både flagermus og delfiner – via samme genetiske rute

Bats and dolphins separately evolved same sonar gene
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/8d1d36a/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn184280Ebats0Eand0Edolphins0Eseparately0Eevolved0Esame0Esonar0Egene0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Rare example of two different creatures independently evolving a trait through the same genetic route

Mon, 25 Jan 2010 17:15:00 GMT

Koralrev har udviklet flere nye dyrearter end
alle andre marine levesteder tilsammen

Coral reefs are most fecund cradles of diversity
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/85da7bb/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn18360A0Ecoral0Ereefs0Eare0Emost0Efecund0Ecradles0Eof0Ediversity0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
A fossil analysis finds that reefs have generated more new kinds of animal than all other marine habitats put together

Fri, 08 Jan 2010 15:18:00 GMT

Ældste fodaftryk af et firebenet hverveldyr.
gik på Jorden 10 mill. år tidligere end hidtil antaget

Oldest footprints of a four-legged vertebrate discovered
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/851dccb/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn18346/story01.htm]].
New evidence that vertebrates walked on Earth some 10 million years earlier than previously believed could change our ideas of where they evolved

Wed, 06 Jan 2010 18:35:00 GMT

Kønnenes kamp: Ænder med superlange penisser
og eksplosiv erektion – og hunner, der udviklede vagina i modsat retning

Ducks fight the battle of the sexes in their genitals
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/809a9f0/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn183160Educks0Efight0Ethe0Ebattle0Eof0Ethe0Esexes0Ein0Etheir0Egenitals0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Male Muscovy ducks have evolved super-long penises &amp;ndash; with "explosive erection" ability &amp;ndash; while females retaliate with antagonistic vaginas

Wed, 23 Dec 2009 00:00:00 GMT

Tidlige fugle har måske droppet tænderne for
at blive lette så de kunne flyve

Early birds may have dropped teeth to get airborne
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/7aa91ae/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn182480Eearly0Ebirds0Emay0Ehave0Edropped0Eteeth0Eto0Eget0Eairborne0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
Fad dieting
wa

sn't an option in the Cretaceous, so the earliest birds went to more extreme measures to address weight issues

Tue, 08 Dec 2009 12:32:00 GMT

Hvad skyldes sex med samme køn?

Homosexual selection: The power of same-sex liaisons
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10911/s/7a31df6/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A427370A0B80A0A0Ehomosexual0Eselection0Ethe0Epower0Eof0Esamesex0Eliaisons0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fevolution/story01.htm]].
From penguins to fruit flies to people, nature bustles with same-sex sex. Is it an evolutionary puzzle or a force for change?

Mon, 07 Dec 2009 10:53:00 GMT

Organisk pesticid

Organic pesticide doubles up as worm killer
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/95cc5fc/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn18610A0Eorganic0Epesticide0Edoubles0Eup0Eas0Eworm0Ekiller0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
The protein could drag hundreds of millions of people out of poverty, if cash can be found for human trials

Thu, 04 Mar 2010 11:09:00 GMT

GMO-afgrøder kan ikke undgås helt

Genetically modified seeds 'are everywhere'
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/8e0dcb7/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274530B80A0A0Egenetically0Emodified0Eseeds0Eare0Eeverywhere0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
"Zero-tolerance" laws designed to keep Europe free of unauthorised GM crops are unworkable, say farmers

Fri, 29 Jan 2010 11:21:00 GMT

Diskussion om GMO-majs

Engineered maize toxicity claims roundly rebuffed
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/8c82cea/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A5274440B0A0A0A0Eengineered0Emaize0Etoxicity0Eclaims0Eroundly0Erebuffed0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
Monsanto's unprecedented release of toxicology data about its GM maize has led to claim and counter-claim about its safety

Fri, 22 Jan 2010 14:00:00 GMT

Kina: Tillader GMO-ris til kommercielt salg

Gene rice on its way in China
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/841c429/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn18328/story01.htm]].
China is set to become the first country to sow genetically modified rice cleared for commercial sale

Mon, 04 Jan 2010 09:30:00 GMT

Ny type sojabønne

A golden age for GM crops?
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/6d1c727/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A4273220B30A0A0Ea0Egolden0Eage0Efor0Egm0Ecrops0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
A new type of soya will have critics of genetic modification tying themselves in knots&lt;

Wed, 28 Oct 2009 00:00:00 GMT

Omega-3 olier fra GMO-sojabønner er sikre at
spise

US FDA says omega-3 oils from GM soya are safe to eat
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/6ccd3aa/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn180A490Eus0Efda0Esays0Eomega30Eoils0Efrom0Egm0Esoya0Eare0Esafe0Eto0Eeat0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
Biotech giants have a green light to market crops genetically modified to produce the health-promoting oils, which are mostly got from fish at present

Tue, 27 Oct 2009 16:37:00 GMT

GMO-pioner chef for landbrugsforskningen i USA

Roger Beachy: GM crop pioneer now US farm science chief
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/686e434/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn179450Eroger0Ebeachy0Egm0Ecrop0Epioneer0Enow0Eus0Efarm0Escience0Echief0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
The head of the new National Institute of Food and Agriculture explains his links to the biotech industry and how farming can adapt to climate change

Thu, 08 Oct 2009 17:05:00 GMT

GMO-bakterie laver partikler af metallisk guld
og kan bruges til at finde guldårer

There's gold in them there modified bacteria
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/6789a90/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn17915/story01.htm]].
A genetically modified version of a bacterium that makes particles of metallic gold could be used to reveal deposits of the precious metal

Mon, 05 Oct 2009 19:00:00 GMT

Forskeren bag den grønne revolution er død

Norm Borlaug: the man who fed the world
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/62140e6/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn177780Enorm0Eborlaug0Ethe0Eman0Ewho0Efed0Ethe0Eworld0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
The leader of the green revolution, in which improved irrigation, fertilisers and disease-resistant crops saved countless lives, has died

Mon, 14 Sep 2009 11:02:00 GMT

Den teknologi (gensplejsning) som
miljøforkæmpere elsker at hade kan spille en stor rolle i at redde planeten

Better world: Learn to love genetic engineering
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/6201f49/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A3272510B60A0A0Ebetter0Eworld0Elearn0Eto0Elove0Egenetic0Eengineering0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
The technology environmentalists love to hate really could play a big role in saving the planet

Mon, 14 Sep 2009 09:46:00 GMT

Gensplejsning kan fjerne husdyrenes evne til at
føle smerte&nbsp;

Pain-free animals could take suffering out of farming
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/5f49dc7/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A3272430B40A0A0Epainfree0Eanimals0Ecould0Etake0Esuffering0Eout0Eof0Efarming0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
Engineering the genes of livestock could make them incapable of feeling pain – but critics say the ethical problems don't end there

Wed, 02 Sep 2009 17:00:00 GMT

Muligheden for at skabe syntetisk liv

Genome smuggling is step towards synthetic life
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/5c57c88/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn17656/story01.htm]].
Overcoming bacterial defences allows the genome of one bacteria to be transplanted into another species &amp;ndash; creation of synthetic life possible 'in a month', claims genome pioneer

Thu, 20 Aug 2009 18:03:00 GMT

GMO-majs kalder efter hjælp når den angribes

GM maize has built-in SOS chemical
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/59f53fb/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A32720A50B40A0A0Egm0Emaize0Ehas0Ebuiltin0Esos0Echemical0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
A genetically modified maize plant is genetically engineered to produce a chemical rallying cry that summons help against a damaging pests

Mon, 10 Aug 2009 14:25:00 GMT

Allergi: GMO-ris der danner pollenprotein som
frigives i tarmen under fordøjelsen står foran kliniske forsøg på
mennesker

GM rice makes allergies easy to stomach
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/51b797d/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn174130Egm0Erice0Emakes0Eallergies0Eeasy0Eto0Estomach0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
Rice that has been genetically modified to produce pollen proteins and then release them in the gut during digestion is ready for human trials, say its creators

Fri, 03 Jul 2009 16:08:00 GMT

Vatikanet accepterer GMO-afgrøder som løsning
på verdens sultproblemer – men deres konklusioner er kontroversielle

Genetically modified crops get the Vatican's blessing
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/480bfa0/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A2271140B20A0A0Egenetically0Emodified0Ecrops0Eget0Ethe0Evaticans0Eblessing0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
The pope's scientists endorse GM food as a solution to world hunger, but their conclusions prove controversial

Thu, 04 Jun 2009 09:41:00 GMT

*Gensplejset abe har videreført det indførte
gen til dens unge.&nbsp;

GM monkey passes jellyfish gene to offspring
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/460e232/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn17194/story01.htm]].
A genetically engineered monkey has for the first time passed an introduced gene to its offspring &amp;ndash; the breakthrough could help advance studies of human disease, say researchers

Wed, 27 May 2009 17:00:00 GMT

En ko er blevet sekvenskortlagt.&nbsp;

Cow genome revealed – but how to milk it?
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/3f7cdcf/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn170A11/story01.htm]].
A Hereford cow named L1 Dominette has something that no other heifer in the world can claim: the sequence to her genome

Thu, 23 Apr 2009 18:00:00 GMT

Gensplejset hund er gjort fluorescerende

Fluorescent puppy is world's first transgenic dog
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/3f64ef7/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cdn170A0A30Efluorescent0Epuppy0Eis0Eworlds0Efirst0Etransgenic0Edog0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
A cloned beagle that glows could help researchers to model human disease, but the process could be too expensive to continue

Thu, 23 Apr 2009 11:00:00 GMT

Gener fra GMO-afgrøder er blevet fundet i vild
mexikansk majs

&nbsp;'Alien' genes escape into wild corn
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/345ea87/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A1269640B20A0A0Ealien0Egenes0Eescape0Einto0Ewild0Ecorn0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
Genes from genetically modified crops have been found in wild Mexican maize &amp;ndash; a finding which should end a long-running and bitter debate

Sat, 21 Feb 2009 12:43:00 GMT

Regulering af GMO-afgrøder; skal reglerne også
gælde for ikke-GMO afgrøder – som måske kan være mere skadelige?

Conventional crop breeding may be more harmful than GM
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/2faa425/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A1269440B80A0A0Econventional0Ecrop0Ebreeding0Emay0Ebe0Emore0Eharmful0Ethan0Egm0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
Should the regulations governing genetically modified crop strains be applied to other, more traditionally created, varieties too?

Mon, 09 Feb 2009 12:52:00 GMT

Blokade for GMO-afgrøder til USA

US prepares to block influx of GM food
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/2d86ec4/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A1269230B30A0A0Eus0Eprepares0Eto0Eblock0Einflux0Eof0Egm0Efood0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
The Department of Agriculture is urged to block some GM foods from entering the country, if they are deemed to threaten its agriculture, environment or citizens' health

Sun, 25 Jan 2009 09:15:00 GMT

Blokade for GMO-afgrøder til USA (2)

US gears up for influx of undeclared GM food
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/2d6effe/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A1269230B30A0A0Eus0Egears0Eup0Efor0Einflux0Eof0Eundeclared0Egm0Efood0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
After a decade of exporting its genetically modified crops all over the world, the US is preparing to block some foreign GM foods from entering the country

Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 GMT

Diskussion om forskning

Immoral advances: Is science out of control?
[[http:/feeds.newscientist.com/c/749/f/10914/s/2b9f1be/l/0L0Snewscientist0N0Carticle0Cmg20A12690A50B10A0A0Eimmoral0Eadvances0Eis0Escience0Eout0Eof0Econtrol0Bhtml0DDCMP0FOTC0Erss0Gnsref0Fgm0Efood/story01.htm]].
When research raises deeply felt objections, it's not enough just to dismiss them as "irrational", says &lt;b&gt;Dan Jones&lt;/b&gt;

Fri, 09 Jan 2009 10:14:00 GMT

Ekstra af de små grå, når der er unger at passe

Bonding With Offspring Grows New Neurons in the Mouse Brain

[[http:/news.sciencemag.org/sciencenow/2010/05/bonding-with-offspring-grows-new.html?rss=1]].

Extra gray matter helps dad remember and protect his kids later in life
.

Fri, 07 May 2010 17:32:34 -0500

Extra gray matter helps dad remember and protect his kids later in life

No Primary Author

Neuroscience

Skadelige patogener transporteres fra ø til ø

Kon-Tiki, Bacteria Style

[[http:/news.sciencemag.org/sciencenow/2010/05/kon-tiki-bacteria-style.html?rss=1]].

Harmful pathogens travel far and wide on islands of fish poop and other detritus
.

Fri, 07 May 2010 17:12:32 -0500

Harmful pathogens travel far and wide on islands of fish poop and other detritus

Phil Berardelli

Microbiology

Børn efterligner deres forældre – også deres
dumme, unyttige handlinger

Kids Overimitate Adults, Regardless of Culture

[[http:/news.sciencemag.org/sciencenow/2010/05/kids-overimitate-adults-regardle.html?rss=1]].

Children copy their elders to a fault, even mimicking silly and useless actions
.

Fri, 07 May 2010 16:30:03 -0500

Children copy their elders to a fault, even mimicking silly and useless actions

Gisela Telis

Psychology

Nyheder på ipod.
Podcast: Oversexed Flowers, Inbred Ants, Chilly Mammoths, and More

[[http:/news.sciencemag.org/sciencenow/2010/05/podcast-oversexed-flowers-inbred.html?rss=1]].

Listen to a roundup of some of our favorite stories from the week
.

Fri, 07 May 2010 14:04:28 -0500

Listen to a roundup of some of our favorite stories from the week

No Primary Author

Olieforurening af dyr
Cool Cleanup Blog

[[http:/news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/05/cool-cleanup-blog.html?rss=1]].

Scientists of the Oiled Wildlife Care Network, an organization based at the University of…
.

Thu, 06 May 2010 18:03:58 -0500

Scientists of the Oiled Wildlife Care Network, an organization based at the University of…

Fjende af forskningen
House Member Sees NSF as a 60-Year Mistake

[[http:/news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/05/house-member-sees-nsf-as-a-60-ye.html?rss=1]].

The National Science Foundation (NSF) doesn't have many enemies on Capitol Hill. So it…
.

Thu, 06 May 2010 17:25:23 -0500

The National Science Foundation (NSF) doesn't have many enemies on Capitol Hill. So it…

*Økologiske skadevirkninger på grund af
olieudslippet i den Mexikanske Golf
Four Ways the Gulf Oil Disaster Was Really Bad Timing

[[http:/news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/05/four-ways-the-gulf-oil-disaster-.html?rss=1]].

Breeding Season: Invertebrates, sea turtles, and birds will be facing the brunt of the…
.

Thu, 06 May 2010 15:11:44 -0500

Breeding Season: Invertebrates, sea turtles, and birds will be facing the brunt of the…

Ven for forskerverdenen forlader amerikansk politik

Obey, Friend of Biomedical Research, to Leave Congress

[[http:/news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/05/obey-friend-of-biomedical-resear.html?rss=1]].

Biomedical science will lose a long-time champion with the retirement of Representative David Obey…
.

Thu, 06 May 2010 14:54:29 -0500

Biomedical science will lose a long-time champion with the retirement of Representative David Obey…

Tip om strategi til f
orhindring
af hukommelsestab

A Molecular Signature of Cognitive Decline

[[http:/news.sciencemag.org/sciencenow/2010/05/a-molecular-signature-of-cogniti.html?rss=1]].

Study with aging mice hints at a strategy for preventing memory loss
.

Thu, 06 May 2010 13:24:24 -0500

Study with aging mice hints at a strategy for preventing memory loss

Greg Miller

Genetics

Miljøvurdering i USA
NEON Gets Final Approval, Awaits Money to Start Construction

[[http:/news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/05/neon-gets-final-approval-awaits-.html?rss=1]].

The most ambitious U.S. effort to assess environmental change on a continental scale won…
.

Thu, 06 May 2010 11:45:43 -0500

The most ambitious U.S. effort to assess environmental change on a continental scale
won…

Samme vedholdende sang fortæller hunnen, at hannen
er stabil beboer i området

&nbsp;Is a Warbler Local? Listen to His Song

[[http:/news.sciencemag.org/sciencenow/2010/05/scienceshot-is-a-warbler-local-l.html?rss=1]].

Clever, consistent tunes let females know that a potential mate is a long-time resident
.

Wed, 05 May 2010 16:51:42 -0500

Clever, consistent tunes let females know that a potential mate is a long-time resident

No Primary Author

Ecology

Formeringsreaktor med problemer

Japan Restarts Troubled Breeder Reactor

[[http:/news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/05/japan-restarts-troubled-breeder-.html?rss=1]].

TOKYO—Fourteen years after a coolant leak and botched cover-up led to its shutdown, Japan's…
.

Thu, 06 May 2010 11:27:13 -0500

TOKYO—Fourteen years after a coolant leak and botched cover-up led to its
shutdown, Japan's…

Et muteret gen peger på en årsag til Tourettes
syndrom

A Surprising Clue to Tourette Syndrome

[[http:/news.sciencemag.org/sciencenow/2010/05/a-surprising-clue-to-tourette.html?rss=1]].

In one unusual family, a mutated gene points to a mechanism few researchers have considered
.

Wed, 05 May 2010 16:55:53 -0500

In one unusual family, a mutated gene points to a mechanism few researchers have considered

Olieforureningen i den Mexicanske Golf&nbsp; d. 20
apr. 2010 og frem

Gulf Oil Spill: Will Deepwater Horizon Set a New Standard for Catastrophe?
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/674?rss=1.

The fiery destruction of an oil drilling platform in the Gulf of Mexico on 20 April may have triggered one of the worst environmental disasters in U.S. history.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Authors: Richard Kerr, Eli Kintisch, Erik Stokstad

Richard Kerr

&nbsp;

Tre store offshore-olieforureninger i 1970'erne

&nbsp;Gulf Oil Spill: Three Historic Blowouts
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/675?rss=1.

The decade from 1969 to 1979 witnessed three massive spills from offshore oil wells around the world. &lt;i&gt;Science&lt;/i&gt; compares their size and impact.
Author: Lauren Schenkman
&nbsp;

&nbsp;

Færre penge til forskning i USA

Biomedical Research: Peering Over a Cliff at the Poststimulus World
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/676?rss=1.

When last year's 2-year stimulus grants run out in 2011, the National Institutes of Health (NIH) could end up with the lowest grant funding rates in its history. Last week, in his first budget defense as NIH director before a House of Representatives Appropriations subcommittee, Francis Collins was asked about the poststimulus problem.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Author: Jocelyn Kaiser

Jocelyn Kaiser

&nbsp;

Studier af Venus skyerne

Planetary Science: Mission to Probe Venus's Curious Winds And Test Solar Sail for Propulsion
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/677-a?rss=1.

The Japan Aerospace Exploration Agency's Akatsuki mission, slated for launch on 18 May, will train four cameras at ultraviolet and infrared wavelengths on Venus to track clouds at different altitudes.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Author: Dennis Normile

Dennis Normile

&nbsp;

Nyheder&nbsp; fra&nbsp; ScienceNOW.org: From Science's Online Daily News Site

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/677-b?rss=1.

&lt;i&gt;Science&lt;/i&gt;NOW reported this week that the bald eagle comeback could come at the expense of other species, mammoth hemoglobin has been resurrected, the New Madrid quakes may not have been so colossal, and island reptiles are not speciating, among other stories.

&nbsp;

USA: Brug for bedre undervisning – men mangel på
penge.

U.S. Graduate Education: Report Seeks Expansion in a Time of Belt-Tightening
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/678?rss=1.

A new report that urges the U.S. government to spend billions more on graduate education while scolding universities for not doing enough to attract and mentor the students who would earn those degrees flies in the face of current fiscal realities.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Author: Jeffrey Mervis
&nbsp;

&nbsp;

Indisk arbejder død af stråling fra
gammastrålingsudstyr, der var kastet bort som affald

Lab Safety: Radiation Accident a &#x2018;Wake-Up Call&#x2019; For India's Scientific Community
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/679-a?rss=1.

The improper disposal of a derelict gamma-ray research device at the University of Delhi has resulted in the death of a scrap-metal worker&#x2014;and drawn scrutiny of how India's academic institutions handle radioactive materials.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Author: Pallava Bagla
&nbsp;

&nbsp;

Nyheder fra Science Policy Blog: Første
kræftvaccine

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/679-b?rss=1.

&lt;i&gt;Science&lt;/i&gt;Insider reported this week that the first cancer vaccine will soon hit the market in the United States and the U.S. National Institutes of Health has approved four stem cell lines, among other stories.

&nbsp;

Sex mellem neanderthaleren og mennesket, måske i
mellemøsten for titusinder af år siden

Paleogenetics: Close Encounters of the Prehistoric Kind
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/680?rss=1.

The long-awaited sequence of the Neandertal genome suggests that modern humans and Neandertals interbred tens of thousands of years ago, perhaps in the Middle
East.

&nbsp;

Neanderthaleren kan ikke gøres levende igen

Paleogenetics: Cloned Neandertals Still in the Realm of Sci-Fi
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/682?rss=1.

Since the idea of sequencing the Neandertal genome became more than a glimmer in a paleogeneticist's eye, some have asked, &#x22;Could we, should we, would we, bring this extinct human species back to life?&#x22; But for both technical and ethical reasons, experts say, bringing back a Neandertal is a pipe dream.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Author: Elizabeth Pennisi

Elizabeth Pennisi

&nbsp;

Hvem sekvensbestemte Neanderthalgenomet?

Paleogenetics: Computer Kid Makes Good
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/683?rss=1.

Everyone involved in the Neandertal sequencing project at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology stresses the teamwork involved in sequencing the Neandertal genome. And yet Richard &#x22;Ed&#x22; Green, the postdoctoral fellow in charge, still stands out.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Author: Elizabeth Pennisi

Elizabeth Pennisi

&nbsp;

Mystiske tårne i Kina

Fr&#x00E9;d&#x00E9;rique Darragon: Unraveling a Riddle in Plain Sight
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/685?rss=1.

Amateur archaeologist Fr&#x00E9;d&#x00E9;rique Darragon has spent 12 years documenting hundreds of mysterious towers in Southwest China&#x2014;and winning over skeptical academics.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Author: Richard Stone

Richard Stone

&nbsp;

Nyheder i&nbsp; Science

http://www.sciencemag.org.

Research highlights from the current issue of Science Magazine

American Association for the Advancement of Science

Stewart Wills (mailto:swills@aaas.org)

Copyright 2010 American Association for the Advancement of Science

2010-05-06T17:09:56-05:00

en

&nbsp;

Bioluminiscens er blevet udviklet adskillige gange

In Living Color
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/663-a?rss=1.

Light produced using the chemical process of bioluminescence spans the entire range of the visible spectrum. Bioluminescence has evolved independently several times in the tree of life.

&nbsp;

*Neanderthal-genomet, foreløbig udgave

Kissing Cousins
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/663-b?rss=1.

Neandertals, our closest relatives, ranged across Europe and Southwest Asia before their extinction approximately 30,000 years ago. Green et al. (p. 710) report a draft sequence of the Neandertal genome…

&nbsp;

Den nærmeste radio-galakse

Centaurus A Gamma-Ray Emissions
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/663-c?rss=1.

The nearest radio galaxy, Centaurus A, has been studied for many years at all wavelengths. Centaurus A exhibits two lobes of radio emissions that lie either side of the galaxy. …

&nbsp;

Litografisk mønsterdannelse med
polymeringsreaktioner og alternativer hertil.

Patterning a Molecular Glass
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/663-d?rss=1.

Lithographic patterning for device fabrication is usually based on initiating polymerization reactions with photons or electrons in a molecular resist. However, patterning can be achieved by mechanically removing a hard …

&nbsp;

Egenskaberne ved vulkansk magma

Mixing the Magma Ocean
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/663-e?rss=1.

Molten silicate makes up the majority of the magma we see spewing out of volcanoes, yet the mantle from which these melts originate is largely solid. The high pressures and …

&nbsp;

Deuterium-rigt støv dannet mellem stjernerne

Dust to Dust
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/663-f?rss=1.

Interplanetary dust particles are thought to sample the most primitive materials in the solar system. Because of their large deuterium enrichments, they are thought to have formed in interstellar molecular …

&nbsp;

Elektrisk strøm's virkninger i små metalledninger.

Elementary Steps in Electromigration
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/663-g?rss=1.

Electrical current in small metal wires slowly changes their structure. Features such as surface islands can appear to move against the electron flow for metal ions moving along the terrace, …

&nbsp;

Dengue-virus infektion beskytter ikke mod næste
infektion.

Dangerous Dengue Provocation
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/663-h?rss=1.

One problem with dengue virus is that one infection does not protect against a subsequent infection; secondary infections can result in the severe immunopathology of dengue hemorrhagic fever. Dejnirattisai et …

&nbsp;

Chemokin-receptor er forbundet med kræft-metastaser

Tolerating Tumors
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/665-a?rss=1.

Successful tumor growth depends on the ability of the tumor to escape detection by the immune system. Human cancers that express the chemokine receptor CCR7 are associated with tumor metastasis …

&nbsp;

Calcium-afhængig kontakt for
transmitter-udskillelse fra en nervecelle

A Trick of the Tail
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/665-b?rss=1.

The synaptic vesicle protein, synaptotagmin 1 (Syt1), acts as the main Ca2+-dependent switch for neurotransmitter release. In vitro studies of the truncated Syt1, which lacks the transmembrane domain, have unveiled …

&nbsp;

Ældre med aldersbetingede cognitive problemer

Age-Old Problem
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/665-c?rss=1.

With the increase in human life span, there is an associated increase in incidence of age-associated cognitive decline, which causes a huge emotional and economic burden. However, the mechanisms underlying …

&nbsp;

Den korrekte placering af proteiner inde i cellen

Target Acquisition
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/665-d?rss=1.

The proper localization of proteins to the correct intracellular destinations is essential for the structure and function of all cells. Most membrane and secretory proteins are targeted to membranes by …

&nbsp;

Ligningen for et ligevægtspunkt.&nbsp;

Determining the Crossover Point
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/665-e?rss=1.

The equation of state of an equilibrated system at zero temperature relates its pressure to other macroscopic parameters (such as the chemical potential) and can be used to deduce all …

Nyt lægemiddel som dræber lymfom-kræftceller af ikke-Hodgkin type.

Scientists design new drug type to kill lymphoma cells

A new type of drug designed to kill nonHodgkin lymphoma tumor cells could lead to potential nontoxic therapies for cancer patients.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/swcr-sdn051010.php.

Tue, 11 May 2010 00:00:00 EDT.

Flagermus-kald laves kunstigt.

Bats' echolocation recorded for human exploit

A team of British researchers has worked with six adult Egyptian fruit bats from Tropical World in Leeds to record and recreate their calls.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/iop-ber050710.php.

Tue, 11 May 2010 00:00:00 EDT.

Mild motion godt for kritisk syge patienter.

Physical therapist-led exercise in patients in ICU improves function and decreases hospital stay

Patients who are critically ill and participate in mild exercise programs led by physical therapists achieve higher functional mobility and spend fewer days in intensive care units (ICU) and hospitals than those who receive less exercise.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/apta-pte051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Forudsigelser af orkaner.

Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology, University of Arizona Tip Sheet

University of Arizona researchers will report new findings about hurricanes and other tropical cyclones in Tucson, Ariz. May 10-14, 2010, at the 29th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology. This tip sheet highlights presentations about improving hurricane predictions and on the effects of such storms on the US Southwest. The meeting is sponsored by the American Meteorological Society and organized by the AMS Committee on Tropical Meteorology.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uoa-coh051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Polarisering af lyset.

Optics Express focus issue: Breakthroughs in unconventional polarization states of light

It has been known for many years that careful control of the polarization of light can impact optics and photonics technologies. To highlight breakthroughs in this area, the editors of Optics Express, the Optical Society's open-access journal, today published a special focus issue on Unconventional Polarization States of Light. The issue was organized by Thomas G. Brown of the Institute of Optics at the University of Rochester and Qiwen Zhan of the University of Dayton.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/osoa-oef051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Folinsyre forbedrer karfunktionen i ikke-menstruerende kvindelige løbere.

Folic acid found to improve vascular function in amenorrheic runners

A study led by sports medicine researcher Anne Hoch, D.O. at the Medical College of Wisconsin in Milwaukee has found that oral folic acid may provide a safe and inexpensive treatment to improve vascular function in young female runners who are amenorrheic (not menstruating). The study is published in the May 2010 issue of Clinical Journal of Sport Medicine.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/mcow-faf051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Hvordan arter dannes.

Paper offers new insights into the genomics of speciation

A new paper by a team of researchers led by University of Notre Dame biologist Jeffrey L. Feder could herald an important shift in thinking about the genomics of speciation.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uond-pon051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

En lille genmutation i menneskelige leverceller kan kaste lys over, hvor meget medicin patienter skal have.

Tiny mutation might help indicate proper dosage for half of all drugs

A tiny gene mutation in human liver cells could one day influence how high or low a dose patients need of about half of the clinically used drugs on the market, new research suggests. Scientists at Ohio State University and their colleagues have identified this mutation, and have shown that it alters the level of a protein in the liver responsible for processing between 45 percent and 60 percent of medications used to treat a wide range of conditions.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/osu-tmm051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

CT-scanning mod hjerteproblemer.

Concerns over radiation exposure may overshadow life-saving benefits of cardiac imaging tests

When patients present with chest pain or other high-risk symptoms of heart problems, doctors increasingly rely on nuclear imaging and computed tomography (CT) tests to find out whether there is evidence of heart disease, blockages in the coronary arteries or reduced blood flow to the heart. Results of these procedures can help guide life-saving prevention and treatment options.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/acoc-cor051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Silicium, der er blandt de mest almindelige mineraler på Jorden, er relativt sjældent dybt i planeten.

Quantum mechanics reveals new details of deep earth

Scientists have used quantum mechanics to reveal that the most common mineral on Earth is relatively uncommon deep within the planet. Using several of the largest supercomputers in the nation, a team of physicists led by Ohio State University has been able to simulate the behavior of silica in a high-temperature, high-pressure form that is particularly difficult to study firsthand in the lab.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/osu-qmr051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Fotosyntese: En vigtig faktor i fotosyntesen ("entanglement") er blevet karakteriseret.

Untangling the quantum entanglement behind photosynthesis

Berkeley reserchers have carried out the first study in which the quantum phenomenon known as &quot;entanglement&quot; has been observed and characterized in a real biological system. Quantum entanglement is thought to be a critical factor behind the ability of green plants and certain bacteria, through photosynthesis, to transfer energy from sunlight and initiate its conversion into chemical energy with near 100-percent efficiency.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/dbnl-utq051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Sommerfugle har problemer på deres overvintringssteder i Mexico.

As monarch butterflies journey north, gardeners can help protect species, researcher says

Low temperatures, storms and habitat destruction have all threatened the butterflies' overwintering population in Mexico.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uok-amb051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Kalve på majs har fordele.

Research recommends starting cattle on corn, finishing on co-products

Researchers at the University of Illinois have discovered that high-quality beef and big per-head profits can be achieved by starting early-weaned cattle on corn and finishing them on a diet high in co-products.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uoic-rrs051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Teknik til at ændre enzymaktivitet.

New technique permits development of enzyme tool kit

An Arizona State University graduate student, Jinglin Fu, in collaboration with Biodesign Institute researchers Neal Woodbury and Stephen Albert Johnston, has pioneered a technique that improves on scientists' ability to harness and modulate enzyme activity.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/asu-ntp051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Telefon-terapi mod depression lige så effektiv som personkontakt.

Telephone therapy for depression? Study says yes

A trial shows professional counseling for depression may be just as effective over the phone as traditional face-to-face consultations.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/byu-ttf051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Adskillelse af CO2 fra forureningsgasser.

New insights show promise for emissions capture, storage

At 9th Annual Conference on Carbon Capture and Sequestration, Researchers from PNNL will discuss results from several lines of work: an assessment of where and when carbon capture and storage technology might be deployed within the US and internationally and at what cost, the significant potential for CCS in China, and how an old pollution-control technology can be used today to separate carbon dioxide from flue gas emissions.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/dnnl-nis051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Beskytter elektronisk udstyr mod overopvarmning.

Hot new material can keep electronics cool

Professor Alexander Balandin and a team of UC Riverside researchers, including Chun Ning Lau, an associate professor of physics, have taken another step toward new technology that could keep laptops and other electronic devices from overheating.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uoc–hnm051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Visse bakterier i munden kan være problematiske for gravide.

Even healthy pregnant women need to worry about oral bacteria

Even healthy pregnant women can be at risk for pregnancy problems caused by oral bacteria. Researchers from Case Western Reserve University began to understand which bacteria from the 700 species living in the mouth are responsible for the growing health problem of preterm and stillbirths.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/cwru-ehp051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Fødevaresikkerhed i EU

US food safety system needs to integrate human health, animal and plant pathogen data

The Produce Safety Project today issued a report that examines the steps taken by select European Union countries to reform their food safety data collection and analysis systems since the 1990s.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/phg-ufs051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Familiemedlemmers stemmer som behandling af børn i koma.

Can a mother's voice spur recovery from a coma?

A new clinical trial at Northwestern University Feinberg School of Medicine is investigating whether repeated stimulation with familiar voices can help repair a coma victim's injured brain networks and spur his recovery. Funded by the US Department of Veteran Affairs, the research may be useful to young people injured in motor vehicle accidents as well as soldiers injured in combat, who have a high rate of traumatic brain injuries from roadside bombs.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/nu-cam051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Sansning og opdagelse af omverdenen.

Animals talk, sing and act like humans?

For decades, the consensus was that as young children begin reasoning about the biological world, they adopt an &quot;anthropocentric&quot; stance, favoring humans over non-human animals when it comes to learning about properties of animals. Northwestern researchers teamed up with researchers and educators from the Menominee Nation in Wisconsin to determine whether this human-centered reasoning is universal. They discovered children's reasoning about the biological world is influenced by cultural beliefs and daily experiences with nature.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/nu-ats051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Tuberkulose har stofskifte-svaghed, som måske ka udnyttes til bekæmpelse.

Researchers discover metabolic vulnerability in TB and potential drug target

Tuberculosis (TB) has been present in humans since ancient times. The origins of the disease date back to the first domestication of cattle, and skeletal remains show prehistoric humans (4,000 B.C.) had TB. Although relatively rare in the United States, it is the single leading bacterial cause of death worldwide. Approximately 8 million people are infected each year and 2 million people die from TB.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/nyph-rdm051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Evolutionen af komplekse livsformer.

Did phosphorus trigger complex evolution — and blue skies?

The evolution of complex life forms may have gotten a jump start billions of years ago, when geologic events over millions of years caused large quantities of phosphorus to wash into the oceans. According to this model, proposed by Dominic Papineau of the Carnegie Institution for Science, the higher levels of phosphorus would have caused vast algal blooms, pumping extra oxygen into the environment which allowed larger, more complex types of organisms to thrive.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ci-dpt051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Kemisk kobling mellem fugle og dinosaurer.

X-rays reveal chemical link between birds and dinosaurs

Using the bright X-ray beam of the Stanford Synchrotron Radiation Lightsource, located at SLAC National Accelerator Laboratory, an international team of researchers has found that a 150 million year old &quot;dinobird&quot; fossil, long thought to contain nothing but fossilized bone and rock, has been hiding remnants of the animal's original chemistry.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/dnal-xrc051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Nul-tolerance i amerikanske skoler får ikke eleverne til at føle sig mere sikre.

Zero tolerance ineffective in schools, MSU study finds

Zero tolerance policy in schools — which can mandate automatic punishment for weapons, drugs, profanity and various forms of disruptive behavior — is failing to make students feel safe, contends a new study by two Michigan State University researchers.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/msu-zti051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Påvisning af to vigtige signalkomponenter, der kræves af immunsystemet, betydning for virusbekæmpelse.

Directing immune traffic — signposts to the lung

Inducing cellular immunity as a means to protect against influenza virus is the focus of several laboratories at the Trudeau Institute. Researchers here have recently identified two important signaling components required by the immune system that might allow us to pre-position our own virus-fighting T cells to the lungs, the site of initial infection.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ti-dit051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Syndromet med urolige ben har en arvelig baggrund.

Restless legs syndrome: French-Canadian families at higher risk

Restless legs syndrome, which causes an irresistible desire to move legs, appears to be a hereditary condition that's more prominent among French Canadian women and may be caused by a combination of genetic influences and environmental effects. According to a large-scale study published in the Archives of Neurology, siblings of people affected by restless legs syndrome are three and a half times more likely to develop the disease.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uom-rls051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Ny radioaktiv bekæmpelse af hoved- og halskræft.

U-M study achieves reduced side effects in head and neck cancer treatment

Researchers at the University of Michigan Comprehensive Cancer Center have applied advanced radiation techniques for head and neck cancer to avoid treating critical structures that affect swallowing and eating. A new study shows these principles and techniques treated the cancer effectively while greatly reducing long-term swallowing complications.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uomh-usa051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Dannelsen af stjerner med 50 gange solens masse.

Astronomers plan second look at mega star birthing grounds

Astronomers this summer will take a close look at a rare cosmic cradle for the universe's largest stars, baby bruisers that grow up to have 50 times the sun's mass.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uof-aps051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Studier af bakterier, der kan udgøre en trussel for astronauter.

Rensselaer researchers to send bacteria into orbit aboard space shuttle Atlantis

A team of researchers from Rensselaer Polytechnic Institute will send an army of microorganisms into space this week, to investigate new ways of preventing the formation and spread of biofilms, or clusters of bacteria, that could pose a threat to the health of astronauts. The Micro-2 experiment is scheduled to launch into orbit on May 14 aboard Space Shuttle Atlantis.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/rpi-rrt051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Høj cholesterol påvirker mobilisering af celler fra knoglemarven.

High cholesterol levels affect mobilization of cells from the bone marrow

Researchers in Portugal show that high levels of cholesterol can affect the microenvironment of the bone marrow, so that more cells move from the bone marrow to peripheral, circulating blood. These findings, by Sergio Dias and his team, an external group of the Instituto Gulbenkian de Ciencia, have implications for transplantation and further understanding bone marrow malignancies, are to appear in the next issue of the journal Blood.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/igdc-hcl051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Ultracentrifugering til dannelse af yderst rene prøver af carbon-nanorør.

Nano parfait a treat for scientists

In two new papers, Rice University researchers report using ultracentrifugation to create highly purified samples of carbon nanotube species.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ru-npa051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Organisering af parametrene som forekommer i nødsituationer.

System designed for accessible emergency notifications

Researchers at Universidad Carlos III de Madrid have developed a system that organizes all of the parameters which appear in emergency situations thereby allowing users to receive notifications in the quickest, most efficient and accessible way possible.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ciuo-sdf051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Biobrændsel og miljøet.

Study paves way for new biofuels models, technologies

Biofuels hold promise as environmentally friendly sources of renewable
energy, but which ones should industry and policy leaders focus their efforts on
developing? A new study involving researchers from North Carolina State University offers detailed insights into how biofuel chemicals react when
burned. Their data and new computer models pave the way for development of new biofuels and technologies to maximize energy efficiency while minimizing environmental and human health
risks.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ncsu-spw051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Bahamas-øer anvendt til at teste naturlig selektion.

Researchers use entire islands in the Bahamas to test survival of the fittest

By using entire islands as experimental laboratories, two Dartmouth biologists have performed one of the largest manipulations of natural selection ever conducted in a wild animal population. Their
results, published online on May 9 by the journal Nature, show that competition among lizards is more important than predation by birds and snakes when it comes to survival of the fittest
lizard.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/dc-rue051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Mindre støjende flytrafik.

The new sky

Less noise, less exhaust, less refuse — air travel of the future is expected to be
quieter, cleaner and more environmentally friendly. To achieve this goal, new structural concepts and aerodynamic profiles have to be
engineered, along with better drive concepts as well as adapted logistical designs, and then put to
use. In the EU project Clean Sky, Fraunhofer researchers want to make their contribution to solving this Herculean
task.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/f-tns051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Dufte og smag forsvinder for den demente.

Dementia takes away the meaning of flavors

Flavor is literally the spice of life and for many people life without the pleasures of the table would be unthinkable. Yet just this aspect of everyday life is vulnerable in certain degenerative dementias, with patients developing abnormal eating behaviors including changes in food preferences, faddism and pathological sweet tooth.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/e-dta051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Ordblindheds årsag. Skyldes strukturelle forskelle i hjernen i forhold til ikke-ordblinde.

Differences in language circuits in the brain linked to dyslexia

Children with dyslexia often struggle with reading, writing, and spelling, despite getting an appropriate education and demonstrating intellectual ability in other areas. New neurological research has found that these children's difficulties with written language may be linked to structural differences within an important information highway in the brain known to play a role in oral language.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/e-dil051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Apparat til påvisning af patientens hjerte ved elektrocardiogram kan tænkes gjort implanterbart.

Vital functions monitored with wearable and implantable devices

Physiological signals can nowadays be easily monitored with measurement devices implanted inside a living body. Researcher Jarno Riistama from Tampere University of Technology believes that the next tech-savvy generation represents a potential customer base for new applications in the field. They might be interested in monitoring their personal health with implantable electrocardiogram devices. The device could also be used as a diagnostic tool in emergencies, because it gives medical personnel instant access to the patient's EKG data.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/tuot-vfm051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Forbedret overlevelse af børn med AML-leukæmi.

Smarter use of existing treatment helps dramatically boost survival of young AML patients

More individualized therapy and better supportive care helped push the survival for children with acute myeloid leukemia to 71 percent three years after diagnosis, according to new research led by St. Jude Children's Research Hospital investigators and reported in the medical journal the Lancet Oncology.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/sjcr-suo050710.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Kraftig motion styrker hofteknogler i mindre børn.

Vigorous exercise strengthens hip bones in young children

Researchers from Southhampton and Cambridge Universities in the UK have presented evidence that vigorous physical activity in young children results in stronger hip bones.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/iof-ves051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Nye anbefalinger af vitamin-D for ældre.

New vitamin D recommendations for older men and women

The International Osteoporosis Foundation has released a new position statement on Vitamin D for older adults which makes important recommendations for vitamin D nutrition from an evidence-based perspective.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/iof-nvd051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Raske mennesker med genetisk tilbøjelighed til type-2 diabetes tager mere vægt på ved kort tids overspisning.

Weight gain when there's a family history of type 2 diabetes

In the first study of its type, Australian researchers have shown that healthy people with a genetic predisposition to Type 2 diabetes gain more weight overeating over the short term than their non-genetically-prone counterparts.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ra-wgw051010.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Ny kombinationsterapi for behandling af brystkræftceller (fulvestrant).

Researchers discover new way to 'rescue' treatment sensitivity of breast cancer cells

A study by researchers from the Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center at Georgetown University Medical Center identifies a potential new combination therapy to &quot;rescue&quot; treatment sensitivity to fulvestrant in estrogen receptor positive breast cancers. The findings were published on May 15, 2010, as the cover story of Molecular Cancer Therapeutics.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/gumc-rdn050710.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Fordele ved samarbejde mellem biotekfirmaer i udviklingslande.

Cheaper drugs, vaccines forecast as collaborations grow between developing countries' biotech firms

The availability of more affordable drugs, vaccines and diagnostics that would help countless people worldwide is the foremost benefit expected from a growing number of collaborations between biotech firms in developing countries, according to a study to be published Monday, May 12, in the UK journal Nature Biotechnology.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/mcfg-cdv050510.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Øget brug af vandpiber.

Waterpipes: A new pastime for the young?

As fewer people puff on cigarettes, a new smoking trend may be gaining popularity among North American youth. A study published in the journal Pediatrics has found that almost one-quarter of young adults in Montreal had used waterpipes (also known as shishas or hookahs) in the past year.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/uom-wan050710.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Forældre har brug for hjælp når de vil gøre noget for deres børns kendskab til videnskab.

New survey finds parents need help encouraging their kids in science

Nearly all science teachers wish their students' parents had more opportunities to engage in science with their children, and many parents admit they need help

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/gn-nsf050710.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Kræftceller mister deres naturlige døgnrytme.

How cancer cells loose their (Circadian) rhythm

Unlike the current assumption that cancer cells divide uncontrollably because their Circadian clocks are broken, the new study finds that cell division is uncontrolled in an immortal cell line with functioning biological clocks, suggesting that it is the link between the cell's timekeeper and the process of cell division that is disrupted, not the clock mechanism itself.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/vu-hcc050710.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Marathonløb hæmmer den naturlige, programmerede celledød (apoptose).

Running a marathon halts cellular suicide

Apoptosis, the natural 'programmed' death of cells, is arrested in the aftermath of strenuous exercise. Researchers writing in the open access journal BMC Physiology studied peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), isolated from whole blood samples taken from people after finishing a marathon, finding that the balance between expression of pro- and anti-apoptotic genes is shifted after the race.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/bc-ram050710.php.

Mon, 10 May 2010 00:00:00 EDT.

Giftige alger påvist. Giver alvorlige hudinfektioner hos mennesker.

Leave a Reply